فهرست مطالب

 • Volume:2 Issue: 2, 2012
 • تاریخ انتشار: 1391/05/12
 • تعداد عناوین: 12
|
 • لیلا رهنما، اصغر رضاسلطانی*، مینو خلخالی زاویه، فرهنگ نوری کوچی، علیرضا اکبرزاده باغبان صفحات 9-14
  هدف
  هدف از این مطالعه بررسی تکرار پذیری اندازه گیری قدرت ایزومتریک عضلات شانه توسط یک آزمونگر در افراد سالم و بیماران مبتلا به گردن درد است.
  روش بررسی
  تعداد 12 فرد سالم با میانگین سنی 35/4 ± 08/28 و 12 فرد مبتلا به گردن درد با میانگین سنی 26/5 ± 45/29 سال در این مطالعه به صورت داوطلبانه شرکت کردند. آزمودنی ها بر روی یک صندلی که به منظور اندازه گیری قدرت ایزومتریک عضلات شانه طراحی شده بود نشسته، در حالیکه دست خود را بر روی دسته صندلی قرار می دادند در شش جهت حرکتی مفصل شانه به نیرو سنج تا حد ماکزیمم انقباض ارادی نیرو وارد کردند. آزمون توسط یک آزمونگر دو بار به فاصله زمانی 4تا7 روز تکرار شد. به منظور بررسی تکرارپذیری اندازه گیری قدرت عضلات شانه ضریب همبستگی(ICC)، خطای استاندارد اندازه گیری(SEM) و کوچکترین تفاوت قابل تشخیص(SDD) محاسبه شد.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که دامنه ضریب همبستگی ICC در افراد سالم 99/0-84/0 و در بیماران مبتلا به گردن درد 95/0-66/0 بود که نشان دهنده تکرار پذیری بالا در هر دو گروه است.
  نتیجه گیری
  اندازه گیری قدرت ایزومتریک عضلات شانه توسط یک آزمونگر باصندلی اندازه گیری نیرو، از تکرارپذیری بالایی برای استفاده های تحقیقاتی و کلینیکی برخوردار است.
  کلیدواژگان: شانه، قدرت ایزومتریک، ماکزیمم انقباض ارادی، تکرارپذیری
 • افسون نودهی مقدم*، شیوا شرافت صفحات 15-20
  هدف
  سندروم درد پاتلو فمورال یک علت شایع درد قدام زانو می باشد. این شرایط می تواند حاصل عوامل غیر طبیعی عضلانی و بیومکانیکی باشد که حرکت کشکک در داخل ناودان استخوان ران را تغییر داده منجر به افزایش فشارهای تماسی پاتلوفمورال گردد. ارتباط پاتولوژیکی بین راستای ستون فقرات و علائم زانو پیشنهاد شده است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین میزان قوس های ستون فقرات با درد قدام زانو می باشد.
  روش بررسی
  پانزده بیمار مبتلا به سندرم درد پاتلو فمورال و پانزده فرد سالم که بر اساس سن و جنسیت جور شده بودند، در این مطالعه شرکت کردند. انحناهای پشتی و کمری ستون فقرات با استفاده از یک خط کش انعطاف پذیردر هر دو گروه اندازه گرفته شد.
  یافته ها
  هیچگونه تفاوت معنی داری درمیزان انحناهای پشتی و کمری ستون فقرات بین دو گروه مشاهده نگردید (05/0)
  کلیدواژگان: درد قدام زانو، انحنای پشتی، انحنای کمری
 • رقیه خوش اندام*، علی اصغر نورسته، فرهاد رحمانی نیا صفحات 21-28
  هدف
  پا تحتانی ترین قسمت بدن را تشکیل می دهد و محدوده نسبتا کوچکی برای حفظ تعادل در محدوده سطح اتکا، به ویژه در ایستادن روی یک پا، فراهم می کند؛ بنابراین، به نظر می رسد تغییرات جزئی بیومکانیکی در محدوده سطح اتکا، بر استراتژی کنترل پاسچر تاثیرگذار باشد. این حالت ممکن است در زمان خستگی تشدید شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر خستگی عمومی بر تعادل در ورزش کاران با کف پای صاف است.
  روش بررسی
  برای اجرای این مطالعه نیمه تجربی، تعداد 20 نفر با ناهنجاری کف پای صاف، با میانگین سن 3٫05 ± 24٫14 سال، میانگین قد 8٫05 ± 1٫69 سانتی متر و میانگین وزن 1٫10 ± 65٫07 کیلوگرم انتخاب شدند. میزان افت ناوی آزمودنی ها با استفاده از روش توصیف شده برادی ارزیابی شد. برای ایجاد خستگی عمومی، از پروتکلی هفت ایستگاهی و برای ارزیابی تعادل ایستا، از آزمون ایستادن روی یک پا و برای ارزیابی تعادل پویا، از آزمون تعادلی ستاره استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق، روش های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد و نیز روش های آمار استنباطی شامل آزمون t هم بسته و مستقل به کار رفت.
  یافته ها
  میانگین فواصل دستیابی در آزمون تعادلی ستاره و توانایی ایستادن روی یک پا پس از خستگی، در ورزش کاران با کف پای صاف کمتر بود؛ اما این اختلاف، ازلحاظ آماری معنا دار نبود (0٫05P≤).
  نتیجه گیری
  ازآنجایی که ورزش و فعالیت بدنی باعث تقویت سیستم عصبی عضلانی می شود، این امکان وجود دارد که بدن انسان به طور ناخودآگاه، درجهت رفع اختلالات ساختاری ازجمله ناهنجاری کف پای صاف باشد و سیستم عصبی عضلانی نقش جبرانی دراین زمینه ایفا کند. به نظر می رسد که ساختار آناتومیکی پا یگانه عامل موثر در کنترل پاسچر نباشد و این امکان وجود دارد که عوامل دیگری نقش ساختار آناتومیکی پا را در کنترل پاسچر، کم رنگ تر جلوه دهند.علاوه برآن، باتوجه به تعداد نمونه به نظر می رسد که این تحقیق باید با تعداد نمونه بیشتر تکرار شود.
  کلیدواژگان: ورزش کار، کف پای صاف، کنترل پاسچر، خستگی
 • زهره گلچین مقدم، زهرا مصلی نژاد*، مهدی رحمتی یامی، مریم ابوطالبی، علیرضا شهاب صفحات 29-36
  هدف
  جمعیت سالمندان در ایران و همه کشور های جهان در حال افزایش است. نامطلوب بودن وضعیت تغذیه ای سالمندان را مستعد بروز بسیاری از ناتوانایی ها و بیماری ها می کند. شاخص توده بدنی)وزن تقسیم بر توان دوم قد)(BMI) روش سریعی برای تخمین تناسب وزن با قد می باشد وبا توجه به اینکه سارکوپنی می تواند با کاهش حجم عضلات منجر به کاهش وزن و در نتیجه کاهش شاخص توده بدنی شود واز طرفی، از آنجایی که سارکوپنی مسئول بخشی از کاهش قدرت دوران سالمندی است بر آن شدیم که به بررسی رابطه شاخص توده بدنی با قدرت عضلانی در سالمندان بپردازیم.
  روش بررسی
  در ابتدا مطالعه پایلوت وسنجش تکرار پذیری ابزارها انجام گرفت. سپس تعداد30 نفر از سالمندان داوطلب بالای 65 سال شهر تهران شامل 13 زن و 17 مرد انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از هر سالمند شامل قد و وزن اندازه گیری شد. قدرت دست ها توسط داینامومتر و قدرت پاها به روش ارزشیابی دستی اندازه گیری وثبت شدند. در مرحله بعد محاسبه BMI هر فرد و آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار19SPSS انجام گرفت. با استفاده از آمار پارامتریک و غیر پارامتریک نتایج توصیفی، تفاوتهای وابسته به جنس و ارتباط عوامل، مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  از تعداد 30 سالمند شرکت کننده در مطالعه، 17نفر (67/56٪) مرد و 13 نفر زن(33/43٪) بودند. میانگین نمایه توده بدنی در زنانkg/m2 11/23 و در مردانkg/m2 04/26 به دست آمد. درصد بیشتری از زنان دچار کمبود وزن بودند در حالیکه شیوع چاقی در مردان بیشتر بود. میانگین قدرت 97/51 پوند برای دست راست و98/49 پوند برای دست چپ در مجموع شرکت کنندگان به ثبت رسیدکه به تفکیک جنسیت این عدد برای دست راست در زنان 08/32 پوند و در مردان 18/67 پوند و برای دست چپ 38/29پوند در زنان و74/65پوند در مردان به دست آمد. نتایج قدرت اندام تحتانی که با روش ارزیابی دستی قدرت عضلانی (MMT) ارزشیابی شد نشان داد 7/7% زنان و 8/11% مردان شرکت کننده حائز نمره 3 برای پای راست، 2/69% زنان و 5/23% مردان نمره 4 و1/23% زنان و7/64% مردان نمره 5 ارزیابی شدند. نتایج قدرت ثبت شده برای پای چپ نشان داد که هیچ یک از زنان نمره 3 را کسب نکرده اند در حالیکه 6/17% مردان این نمره را گرفته اند. به علاوه همین درصد از مردان نمره 4 را دریافت کردند در حالیکه زنان به شکل چشمگیری در صد بالاتری در کسب نمره 4 یعنی 9/76% را نشان دادند. در نهایت درصد بالایی از مردان (8/76%) و درصد کمتری از زنان(1/23%) حائز نمره 5 شدند.
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه حاضر در خصوص ارتباط جنس و BMI نشانه بالاتر بودن میانگین توده بدنی در مردان نسبت به زنان بود. درخصوص قدرت عضلانی دست ها، میانگین قدرت هر دو دست راست وچپ در مردان بیشتر از زنان به دست آمد و در هر دو جنس میانگین قدرت دست راست بیشتر از چپ بود. عدم رابطه معنی دارآماری میان قدرت دست ها وBMI نتیجه گیری شد. در خصوص قدرت عضلانی پاها کسب حداکثر نمره ارزیابی قدرت (5) در هر دو پا در مردان بیشتر از زنان بود در حالیکه بیشتر زنان نمره (4) را کسب کردند.وجود رابطه معنی دار آماری میان قدرت پاها وBMI به دست آمد.
  کلیدواژگان: سالمند، قدرت عضلانی، BMI
 • عقیل ممشلی، علی اشرف جمشیدی*، نادر معروفی، حسن جعفری صفحات 37-42
  هدف
  فعالیت عضلات هسته برای حفظ ثبات ستون مهره ای کمری بدلیل بی ثباتی ذاتی ساختارهای آن بخش از ستون مهره ای ضروری می باشد. همچنین ثبات هسته برای همه ی حرکات اندامها لازم است. به منظور تحقیق در مورد عملکرد سیستم عصبی مرکزی در مقابل این وضعیت، زمان وارد عمل شدن عضلات هسته در حین فرود آمدن مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  برای انجام این آزمون 15 نفر مرد که سابقه کمر درد نداشتند مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت ثبت فعالیت عضلات هسته (گلوتئوس مدیوس، ارکتوراسپاین، کوادراتوس لومباروم) از الکترود های سطحی استفاده شد. تکلیف فرود آمدن از جعبه ای به ارتفاع 30 سانتی متر انجام شد. به منظور تعیین اولین لحظه ی برخورد پا با زمین از یک صفحه ی حساس استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که فعالیت عضلات هسته قبل از تماس اولین نقطه از پا با زمین بود. (05/0p<).
  نتیجه گیری
  سیستم عصبی مرکزی با انقباض عضلات هسته ثبات ناحیه تنه را حفظ و از این طریق در مقابل نوسانات وارده مقاومت می کند.
  کلیدواژگان: زمانبندی، هسته، فرودآمدن
 • تاثیر و ماندگاری سه روش تمرینی تای چی، کششی و ویلیامز بر استقامت عضلات فلکسور ستون فقرات بیماران مبتلا به کمردرد مزمن
  نسرین محمدی*، حیدر صادقی، صادق نصری صفحات 43-48
  هدف
  کمردرد مزمن از شایع ترین دردهائی است که در اثر عملکرد نادرست، وضعیت های بدنی نامناسب، فشارهای روانی و... به وجود می آید و روش های مختلف غیر جراحی برای کاهش درد، حفظ تحرک و به حداقل رساندن ناتوانی بیماران توصیه می شود. هدف از انجام تحقیق حاضر، تاثیر و ماندگاری تمرین های منتخب تای چی، کششی و ویلیامز بر استقامت عضلات فلکسور ستون فقرات افراد مبتلا به کمردرد مزمن بود.
  روش بررسی
  آزمودنی های این تحقیق نیمه تجربی را 60 بیمار زن 30 تا 55 ساله مبتلا به کمردرد مزمن که به طور تصادفی در سه گروه 15 نفره تجربی و یک گروه 15 نفره کنترل واگذار شدند، تشکیل دادند، گروه تجربی اول تمرینات منتخب تای چی، گروه تجربی دوم تمرینات منتخب کششی و گروه سوم تمرینات ویلیامز را دریافت کردند. پس از تکمیل فرم رضایت نامه ابتدا استقامت عضلات فلکسور ستون فقرات عملکرد آزمودنی ها ارزیابی و بلافاصله گروه تجربی تمرینات را آغاز نموده و تا مرز خستگی اجرا می نمودند و این تمرینات را تا شش هفته اجرا نموده و در این مدت گروه کنترل هیچ گونه برنامه تمرینی را دریافت نکردند؛ در پایان دوره تمرینی و همچنین دوره شش هفته ای ماندگاری ارزیابی به عمل آمد. استقامت عضلات فلکسور ستون فقرات بیماران با استفاده از آزمون نگه داری بدن در زاویه 60 درجه به عمل آمد که روایی و پایایی آن در تحقیقات قبلی تایید شده است، ارزیابی شد. تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) در سطح معناداری 05/0≥α انجام شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که تاثیر و ماندگاری برنامه تمرینی تای چی نسبت به دو روش تمرینی کششی و ویلیامز بر استقامت عضلات فلکسور ستون فقرات بیماران مبتلا به کمردرد مزمن بیشتر بود (000/0ρ=).
  نتیجه گیری
  با توجه به اثربخشی و ماندگاری برنامه تمرینی تای چی و کششی بر استقامت عضلات فلکسور ستون فقرات به نظر می رسد برنامه تمرینی با بهبود استقامت بیماران مبتلا به کمردرد مزمن به ویژه استقامت عضلات در اندام تحتانی و ستون فقرات اثر داشته است.
  کلیدواژگان: تای چی، کششی، ویلیامز، استقامت عضلات فلکسور ستون فقرات، کمردرد مزمن
 • زهرا قربانپور، زهرا مصلی نژاد*، جواد مینایی جاوید، آیلین طلیم خانی، علیرضا شهاب صفحات 49-55
  هدف
  مطالعه حاضر به منظور تعین میزان شیوع انحرافات ستون فقرات دانشجویان دختر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال 89 در خوابگاه اشرفی1 وتعیین ارتباط آن با کمر درد و توده بدنی انجام گرفت.
  روش بررسی
  مطالعه به صورت مطالعه مقطعی بود و 63 نفراز افراد واجد شرایط از طریق نمونه گیری تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. قبل از مطالعه اصلی تکرارپذیری ابزارها مورد بررسی قرار گرفت. پس از تعیین نمونه و ارائه توضیحات لازم در مورد طرح بطورشفاهی و کتبی، با انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه ها و انجام آزمون ها و اندازه گیری های مربوطه اطلاعات از جمعیت مورد مطالعه گردآوری شد. از این طریق اطلاعات زمینه ای و همچنین اطلاعات لازم در زمینه وجود کمر درد و انحرافات ستون فقرات حاصل شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS وبا استفاده از آزمون های آماری مجذور کای پیرسون و فیشر اگزکت انجام گرفت.
  یافته ها
  تکرارپذیری ابزارها قابل قبول بود. اغلب دادهای کمی با توزیع نرمال مطابقت داشتند. از 63 نفر شرکت کننده در مطالعه 1/38% اسکولیوز، 27% هایپرلوردوز، 2/3% هایپولوردوز بودند. از بین کل 63 نفر 7/58% کمر درد را با میانگین 19/2 گزارش کردند. نتایج آمار تحلیلی نشان داد که در گروه افراد مبتلا به اسکولیوز، افراد کمتری (72/29%) نسبت به افراد بدون اسکولیوز (27/70%) کمر درد داشتند اما این اختلاف از لحاظ آماری قابل ملاحظه نبود. میزان شیوع کمردرد در افراد با هایپرلوردوز 83/37%، با هایپولوردوز 63/21% و با لوردوز نرمال 54/40% بود و این اختلافات معنا دار بود (05/0 p<). آزمون کای دو وجود ارتباط معنادار میان لوردوز و کمردرد (04/0p=) و لوردوز با اسکولیوز(03/0 p=)، و عدم ارتباط معنادار میان اسکولیوز با کمردرد(08/0 p=)، اسکولیوز با توده ی بدنی(68/0 p=) ولوردوز با توده ی بدنی (12/0 p=) را نشان داد.
  نتیجه گیری
  در دانشجویان دختر مورد مطالعه میزان شیوع اسکولیوز بیشتر از هایپر لوردوز و میزان شیوع هایپر لوردوز بیش از هایپولوردوز بود. با توجه به عدم ارتباط قابل ملاحظه بین اسکولیوز و کمردرد، این عارضه ممکن است بصورت خاموش پیشرفت کند. همچنین با توجه به شیوع بالاتر هایپر لوردوز نسبت به هایپولوردوز و بالاتر بودن میزان شیوع کمردرد در افراد مبتلا به هایپر لوردوز، لزوم شناسایی و آموزش و درمان موثر بویژه در رابطه با اسکولیوز و هایپر لوردوز تاکید می شود. مطابق یافته های این تحقیق، وجود ارتباط بین لوردوز و اسکولیوز تایید اما ارتباط توده ی بدنی با بروز لوردوز یا اسکولیوز تایید نشد.
  کلیدواژگان: ستون فقرات، کمردرد، لوردوز، اسکولیوز، توده بدنی
 • مریم قربانی، یحیی سخنگویی*، حیدر صادقی صفحه 56
  هدف
  اختلال حرکتی و حسی و ادم لنفاوی در اندام فوقانی یکی از مشکلات پس از جراحی ماستکتومی می باشد. اثر برنامه های بازتوانی بر این مشکلات متناقض است. لذا، این مطالعه با هدف تاثیر دو روش تمرینی یوگا و پیلاتس بر دامنه حرکتی اندام فوقانی زنان متعاقب جراحی ماستکتومی اجرا شد.
  روش بررسی
  در یک کار آزمایی نیمه تجربی، 28 زن مبتلا به سرطان پستان که تحت درمان ماستکتومی قرار گرفته بودند به صورت تصادفی در دو گروه یوگا و پیلاتس قرار گرفتند. گروه یوگا به مدت دو هفته در زمان بستری شدن، 15 جلسه تمرین یوگا شامل پنج حرکت آسانا یوگا را انجام داده و گروه پیلاتس در همین مدت تمرینات روی تشک یا مت پیلاتس را اجرا نمودند. دامنه حرکتی قبل و پس از فعالیت اندازه گیری شد.
  یافته ها
  میزان فلکشن، اکستنشن، چرخش داخلی و خارجی شانه، فلکشن و اکستنشن آرنج، فلکشن، اکستنشن، انحراف به سمت زند اعلا و زند اسفل مچ پس از تمرینات یوگا و پیلاتس افزایش معنی دار یافت و بین دو گروه تفاوت معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد تمرین یوگا و پیلاتس در کاهش عوارض جانبی ماستکتومی موثر بوده، لذا پیشنهاد می شود می توان از این تمرینات به عنوان یک روش موثر در بازتوانی بیماران استفاده نمود.
  کلیدواژگان: ماستکتومی، تمرین یوگا، تمرین پیلاتس
 • علی تنباکوساز*، مصطفی رستمی، فرهاد طباطبایی، مهدی علی نژاد، حامد قماشچی صفحات 62-68
  هدف
  تعدد درجات آزادی در سیستم های بیولوژیک منشاء تغییرپذیری و نشان دهنده سلامت سیستم، انعطاف پذیری و توانایی آن برای تطبیق پذیری با محدودیت های مختلف فردی، محیطی و نوع فعالیت است. روش های کیفی ارزیابی دینامیک سیستم های غیرخطی که در دو دهه اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته اند با کمی سازی پیچیدگی الگوهای حرکتی، میزان تغییرپذیری سیستم را برآورد می کنند. در این مطالعه توان این معیار در ارزیابی میزان مهارت ورزشکاران در انجام مانورهای مختلف وضعیتی و در برجسته سازی تفاوت های بین گروهی مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش بررسی
  هشت وشووکار دعوت شده به اردوی تیم ملی ایران در این مطالعه شرکت کرده و براساس مدارج ورزشی کسب شده به دو گروه چهارنفری ورزشکاران نخبه و ورزشکاران ماهر تقسیم گردیدند. نوسان های وضعیتی آنان حین انجام چهار مانور تعادلی نمایشی سبک تالو ورزش وشوو توسط سکوی نیرو ثبت شد و پیچیدگی نوسان های وضعیتی در دو راستای قدامی- خلفی و جانبی با استفاده از شاخص آنتروپی تقریبی محاسبه گردید.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده تفاوت معنادار بین گروهی در راستای قدامی- خلفی را نشان داده در حالی که در راستای جانبی تفاوتی بین پیچیدگی نوسان های جانبی دوگروه مشاهده نشد. نتایج همچنین از تفاوت چشمگیر بین مانورها حکایت داشتند.
  نتیجه گیری
  یافته ها حاکی از این هستند که ورزشکاران نخبه نسبت به گروه دیگر از مهارت و انعطاف پذیری بیشتری در انجام مانورها برخوردارند و این قابلیت در توانایی بهتر آنان برای کنترل درجات آزادی موثر در کنترل حرکت و برای هماهنگ سازی زیر-سیستمها، برای نیل به یک وضعیت پایدار و غنی تعادلی نهفته است.
  کلیدواژگان: دینامیک غیرخطی، تغییرپذیری، الگوی حرکت، وشوو
 • حامد اسدی*، اسماعیل ابراهیمی، امیرمسعود عرب، جواد صراف زاده، نورالدین کریمی، حکیمه آدی گوزلی صفحات 69-74
  هدف
  کمردرد یکی از مهمترین و شایعترین ضایعات اسکلتی- عضلانی در عرصه علوم پزشکی است که در جوامع مختلف از شیوع نسبتا بالائی برخوردار می باشد. عوامل متعددی را در ایجاد کمردرد دخیل می دانند که یکی از این فاکتورها که اخیرا بسیار مورد توجه و تحقیق قرار می گیرد اختلالات عضلات کف لگن است. لذا بر آن شدیم تا با طراحی تحقیقی، عملکرد این عضلات را در بین افراد سالم و مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی در قالب یک مانور شکمی توسط سونوگرافی بررسی نماییم.
  روش بررسی
  این مطالعه متدولوژیک روی 22 فرد سالم و 15 فرد مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی انجام گرفت. میزان جابجایی عضلات کف لگن از حالت استراحت با استفاده از یک دستگاه سونوگرافی از روی شکم حین انجام مانور والسالوا در افراد سالم و مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی اندازه گیری و با استفاده از آزمون K.S توزیع نرمال و آزمون t مستقل اختلاف بین دو گروه بررسی شد.
  یافته ها
  یافته های حاصل از مطالعه تفاوت قابل ملاحظه ای را بین افراد سالم و مبتلا به کمردرد در میزان جابجایی قاعده مثانه نشان نداد (8/0ρ=)، هر چند یک تمایل به سمت معنا داری در وجود داشت.
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه حاضر شاید بدین معناست که عضلات کف لگن نمی توانند دلیلی بر کاهش ثبات در افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی باشند.
  کلیدواژگان: مانور والسالوا، عضلات کف لگن، سونوگرافی
 • نورالدین کریمی، مهیار صلواتی، بهنام اخباری*، امیرمسعود عرب، ایرج عبداللهی، افسون نودهی مقدم، ضیاء الدین صفوی، نگار اخوان صفحات 75-80
  هدف
  هر سیستم آموزشی، به منظور پویایی، همواره باید ارزشیابی شود تا ضعف ها و قوت های آن مشخص شود. یکی از روش های مهم ارزشیابی، ارزشیابی درونی است؛ بدین معنا که هر واحد آموزشی ازطریق روش های استاندارد، خود را ارزیابی می کند. پس از تجزیه و تحلیل نتایج ارزیابی، نتیجه لازم به دست می آید و درنهایت، تدابیر لازم برای رفع ضعف ها وکاستی های واحد آموزشی درنظر گرفته می شود. این مطالعه با هدف شناخت این ضعف ها و قوت ها و ارتقای کیفیت وظایف محول شده گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی است. تمام افراد تحت مطالعه، ازقبیل اعضای هیئت علمی (12 نفر) و دانشجویان (36 نفر)، دانش آموختگان (30 نفر)، براساس معیار ورود و خروج، به صورت تصادفی انتخاب شدند. از پرسش نامه ارزشیابی درونی به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. این پرسش نامه وضعیت موجود گروه فیزیوتراپی را در حوزه های زیر ارزیابی می کند: 1. رسالت و اهداف گروه؛ 2. مدیریت و سازمان دهی گروه؛ 3. ارزیابی دانشجویان از کیفیت برنامه آموزشی گروه در محیط های آموزشی درمانی؛ 4. تجهیزات و فضاهای فیزیکی؛ 5. اهداف پژوهشی؛ 6. سنجش و ارزشیابی دانش آموختگان. نتیجه ارزشیابی هر ملاک و حوزه با شاخص مطلوب و نسبتا مطلوب و نامطلوب گزارش داده شده است.
  یافته ها
  حوزه رسالت و اهداف گروه در وضعیت نسبتا مطلوب، حوزه مدیریت و سازمان دهی گروه در وضعیت مطلوب، حوزه برنامه آموزشی در وضعیت نسبتا مطلوب، حوزه اعضای هیئت علمی در وضعیت مطلوب، حوزه دانشجویان در وضعیت نسبتا مطلوب، حوزه منابع آموزشی در وضعیت نامطلوب، حوزه پژوهش در وضعیت نسبتا مطلوب و حوزه دانش آموختگان در وضعیت نامطلوب ارزیابی شد.
  نتیجه گیری
  می توان با استفاده از نشانگر های هر ملاک به نقایص موجود پی برد و ازطریق اصلاح آن، وضعیت ملاک و به تبع آن وضعیت حوزه را به حد مطلوب نزدیک کرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی درون گروهی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه فیزیوتراپی
 • حسن دانشمندی، سعید بحیرایی*، نورالدین کریمی، مصطفی باباخانی صفحات 81-89
  هدف
  سندرم داون شایع ترین دلیل کم توانی ذهنی ناشی از اختلالات ژنتیکی شناخته می شود. این سندرم با چندین نشانه بالینی مشخص می شود: اختلالات ارتوپدی، قلبی عروقی، عصبی عضلانی، بینایی، شناختی، ادراکی و حرکتی. بنابراین هدف از این تحقیق، بررسی شیوع اختلالات راستای سر، گردن، شانه و ستون فقرات در مبتلایان به سندرم داون است.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی مقایسه ای، 30 نفر از افراد مبتلا به سندرم داون با میانگین سن 2٫07 ± 15٫02 و شاخص توده بدنی 4٫21 ± 25٫85 و همچنین، 25 نفر همتایان سالم با میانگین سن 2٫13 ± 15٫04 و شاخص توده بدنی 3٫58 ± 20٫72، به صورت تصادفی به عنوان آزمودنی انتخاب شدند و داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. برای اندازه گیری کایفوز و لوردوز، از خط کش منعطف 60 سانتی متری نمونه KERING، به عنوان روش اندازه گیری غیرتهاجمی و معتبر استفاده شد. اعتبار و روایی این روش را 84تا97 درصد ذکر کرده اند. اندازه گیری متغیر های سر به جلو و شانه گرد و کج گردنی با استفاده از تکنیک تصویربرداری از نمای جانبی و قدامی انجام شد و سپس در نرم افزار اتوکد2007، زوایای مدنظر به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون t مستقل و آزمون هم بستگی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میان شیوع عارضه سر به جلو، شانه گرد و کایفوز در افراد سندرم داون و همتایان سالم، اختلاف معنا داری وجود دارد (0٫001=P). اختلاف معناداری در شیوع عارضه کج گردنی و لوردوز در دو گروه مشاهده نشد (0٫406=P، 0٫860=P). ارتباط معناداری بین شاخص توده بدنی و راستای اندام فوقانی در افراد سندرم داون دیده نشد. این درحالی است که ارتباط معنا داری بین شاخص توده بدنی با متغیر های سر به جلو و کایفوز و شانه گرد در همتایان سالم مشاهده شد (0٫03=P، 0٫01=P، 0٫03=P).
  نتیجه گیری
  براساس نتایج مذکور، طراحی و اجرای برنامه حرکات اصلاحی برای پیشگیری و بهبود وضعیت سر به جلو، شانه گرد و کایفوز و نیز کنترل وزن این گروه ویژه، به معلمان و مربیان و درمانگران توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سندرم داون، سر به جلو، شانه گرد، کج گردنی، شاخص توده بدنی (BMI)
|
 • Pages 9-14
  Aim
  The purpose of this study is to evaluate the intra-rater reliability of measuring isometric strength of shoulder muscles in healthy subjects and patients with neck pain.
  Methods
  a total of 12 healthy subjects (mean age، 28. 08 ± 4. 35 years) and 12 patients with neck pain (mean age، 29. 45 ± 5. 46 years) voluntarily participated in the present study. Participants sat on a custom-made chair while they were putting their forearms on the arm rest and applying forces to the loadcell in 6 directions of the shoulder joint to reach their maximal voluntary contractions. One examiner took tests in 2 separated days 4 to 7 days apart. To assess the reliability of measuring isometric strength of shoulder muscles، ICC، SEM and SDD were assessed.
  Results
  The results of our study showed ICCs ranged from 0. 84 to 0. 99 in healthy subjects and ranged from 0. 66 t0 0. 95 in patients with neck pain showing high reliability of this method in both groups.
  Conclusion
  The intra-rater reliability of measuring isometric strength of shoulder muscles by the custome-made chair in the present study is a highly reliable method forboth clinical and research applications.
  Keywords: Shoulder, Isometric strength, Maximum voluntary contraction, Reliability
 • Pages 15-20
  Objective
  Patellofemoral pain syndrome is a common cause of anterior knee pain. This condition may arise from abnormal muscular and biomechanical factors، that alter tracking of the patella within the femoral trachlear notch، contributing to increased patellofemoral contact pressures that result in pain and dysfunction. It was suggested that there was some pathological correlation between spinal alignment and knee symptoms. The purpose of this study was to investigate the relationship between spinal curvatures with anterior knee pain
  Materials and Methods
  Fifteen patients with patellofemoral pain syndrome and 15 age matched controls participated in the study. Thoracic and lumbar curvatures were measured by a standard flexible ruler in both groups.
  Results
  Our results have shown no differences in the thoracic and lumbar curvatures measurments between persons with and without anterior knee pain (p>0. 05).
  Conclusion
  The present study showed no differences in the thoracic and lumbar curvatures measurments between persons with and without anterior knee pain. Abnormal lower limb muscular and biomechanical factors that alter tracking of the patella within the femoral trochlear notch may be important to consider in the conservative management of anterior knee pain.
  Keywords: Anterior knee pain, thoracic curvature, lumbar curvature
 • Pages 21-28
  Objectives
  Considering that feet are the lowermost body part and provide a relatively small balancing area within the reliance surfac (especially while standing on one foot)، it seems that minor biomechanical changes within the reliance surface could affect posture control strategy، which can be exacerbated in fatigue conditions.
  Objective
  The aim of this research was to investigate effect of general fatigue on balance of athletes with flat foot.
  Materials and Methods
  To implement the research، 20 people with flat feet disorder (mean age of 24. 14 ± 3. 05 years، mean height of 1. 69±8. 05 cm and mean weight of 65. 07 ±1. 10 kg) were selected. The participants'' navicular drop rate was evaluated using the method described by Brady. A 7-station protocol، one-leg standing balance test and star excursion balance test (SEBT) were used for inducing general fatigue and evaluating static and dynamic balance، respectively. To analyze the research findings، descriptive (mean and standard deviation) and inferential (independent and paired t-tests) statistical methods were applied.
  Results
  Mean of access distance in SEBT and one-leg standing balance test after being fatigued was less in athletes with flat feet; however، this difference was not statistically significant (p≤0. 05).
  Conclusions
  Since sports and physical activities strengthen neuro-muscular system، it is possible for human body to unconsciously attempt to remove structural abnormalities such as flat feet disorder and neural system has a compensatory role in this case. It seems that anatomical structure of feet is not the only effective factor for posture control and some other factors may fade role of feet''s anatomical structure in posture control. Additionally، in terms of the sample size، the present work should be repeated with a larger sample size in future works.
  Keywords: athlete, flat foot, postural control, fatigue
 • Pages 29-36
  Objective
  The elderly population is growing in Iran and worldwide. The erderly people living under poor nutrition status may be more susceptible to disability and diseases. BMI (weight divided by square of height) is a quick way to estimate the proportion of weight to height. Sarcopenia can lead to reduced muscle mass and consequently in weight loss and may result in reduced BMI. Sarcopenia can also decrease muscle strength. Present study designed to investigate the relationship between BMI and muscle strength in older adults (65 years and older) living inTehran.
  Materials and Methods
  Pilot study confirmed the instruments reliability. 30 participants (13 women and 17men) were included. Height and weight were measured. Then BMI was calculated. Muscle strength was measured using dynamometer for hands and manual muscle test for legs. Data analysis was performed using SPSS19 software. Non-parametric statistics using the descriptive results، the differences related to sex and relationship facts were compared and analyzed.
  Results
  A total of 30 elderly participated in the study، 17 patients (56/67%) were males and 13 patients (43. 33%) females. The mean BMI for women was 23/11 kg/m2 and in men 26/04 kg/m2. More proportion of women were underweight، while the prevalence of obesity was higher in men. Average power 51. 97 lb for the right hand and 49. 98 lb for the left hand was obtained for the whole population. The gender breakdown، the number obtained for the right hand was 32. 08 lb in women and 67. 18 lb in men. For the left، it was 29. 38 lb and 65. 74 lb for women and men، respectively. Muscle strength was higher in men than women in both hands. The results of the lower extremities which was masured by manual muscle testing showed that 7/7% of women and 11/8% of men gained a score of 3 (fair) for the right leg،69/2% of women and 23/5% of men met a score of 4 (good) and 23/1% of women and 64/7% of men gained 5 (normal). Results for the left leg showed that none of the women scored 3 while 17/6% of men gained this score. the same percentage of men received 4 while women dramatically had higher percentage،76/9%. Finally a high percentage of men (76/8%) and a smaller percentage of women (23/1%) gained 5.
  Conclusion
  The findings of this study regarding the relationship between gender and BMI indicate higher mean of BMI in men than women. The means of both left and right hand’s muscle strength were higher in men compared to women. The average of right muscle strenght was grater than left. No significant relation between upper extremities muscle strength and BMI was concluded (p>0. 05) but there was a significant relation between lower extremities muscle strength and BMI (p<0. 05).
  Keywords: elderly, muscle strength, BMI
 • Pages 37-42
  Objective
  Proper activity of core muscles is essential for the stability of lumbar spine because of the unstable structure of the lumbar spine. Also stabilization of the core and pelvis is necessary for all movements of the extremities. In order to investigate how the central nervous system deals with this situation، the timing component of the muscles of core were evaluated during landing.
  Materials and Methods
  to examine this task in healthy persons، 15 male subjects with no history of low back pain were studied. Surface electromyography electrodes were used to record the activity of selected core muscles.
  Results
  Findings of this study indicated that core muscles activity occurs just prior feet touch the ground.
  Conclusion
  Results suggest that the central nervous system deal with stabilization of the spine by contraction of the core muscle in anticipation of perturbation produced when feet touch the ground.
  Keywords: Timing, Core, Landing
 • Impact and Sustainability of the Training Methods of Tai Chi, Stretching and Williams Exercises on Spinal Flexor Muscle Strength in Patients with Chronic Low Back Pain
  Pages 43-48
  Objectives
  Back pain is a common complaint and its prevalence is over 84%. Chief causes of back pain، chronic back pain. The performance of Faalyty bad، poor physical condition، stress and… Treatment of these patients is often to reduce pain، maintain mobility and minimize patient morbidity done. This study aimed to determine the effectiveness of Tai Chi exercise in selected patients with chronic low back pain on spinal flexor muscle endurance test.
  Materials and Methods
  Subjects were 60 female patients 30 to 55 years old with chronic low back pain that randomly assigned and divided into three experimental and one control group. Each of the experimental groups received one mode of intervention; Tai Chi exercises، Stretching and William`s exercises. After filling the consent forms، the participants underwent a spinal flexor muscles endurance assessment. The three exercise groups began their special exercises، they were doing their task up to time of tiredness، and the program continued for 6 weeks، while the control group received no training or intervention. At the end of trainings، endurance assessment was carried out again for all participants. Endurance test of spine flexor muscles performed at the angle of 60o، which it’s Reliability and Validity was already approved in many studies. Statistical analysis of data implemented by multivariate analysis of variances (Manova)، (α= 0/05).
  Results
  The research findings showed that the effectiveness and sustainability of Tai Chi method on endurance of spine flexor muscles was more than the two other methods، in patients with chronic low back pain.
  Conclusion
  Considering the positive and sustainable effect of Tai Chi method، it seems to be very useful in improving the muscles` endurance and reducing pain and disability، especially in patients with chronic low back pain.
  Keywords: tai chi, stretching, Williams, endurance flexor muscles of the spine, chronic back pain
 • Pages 49-55
  Objective
  The present study designed to investigate the incidence of spinal deviations among the female students resident in Ashrafi Esfahani dormitory، the university of Social Welfare and Rehabilitation sciences in 2011 and to determine its relation to low back pain and Body Mass Index (BMI).
  Materials and Methods
  In a prospective cross-sectional study 63 female students were randomly included. Before the main study، the reliability of measurements was evaluated. Following giving information about the study، data on background، Back problems and spinal deviations was collected through interviews، questionnaires and physical examination. Data Analyzed with SPSS software using the Pearson Chi-square test and Fisher Exact.
  Results
  The reliability of results were acceptable. Most of quantitative data were consistent with a normal distribution. Out of 63 participants، 38. 1% with scoliosis، 27% hyperlordosis and 30. 2. % hypolordosis were determined. More than half (58. 7 %) of students reported low back pain with severity of 2. 19. The results of statistical analysis showed among the students with scoliosis، low back pain (LBP) were less common (27. 70%) in comparison with those without scoliosis (72. 29%); although this difference was not statistically significant. LBP were 37. 83% among individuals with hyperlordosis، 21. 63% among those with hypolordosis and 40. 54% among those with normal lordosis، this difference was significant (p<0. 05). Chi squere result revealed significat relation between LBP with lordosis among female students (p = 0. 04) and lordosis with scoliosis (p =0. 03)، but no significant relation was seen between scoliosis with back pain (p = 0. 08)، and Body Mass Index (BMI) with scoliosis (p =0. 68) and lordosis (12/0 p = 0. 12).
  Conclusion
  Among the study population، scoliosis was more prevalent than hyperlordosis and hyperlordosis was more common than hypolordosis. Considering lack of any relation between scoliosis and LBP، scoliosis can be developed without any back pain symptom. And also considering higher prevalence of hyperlordosis and its positive relation to LPB in comparison to hypolordosis، screening، prevention and treatment strategies to specially prevent and&or reduce scoliosis and hyperlordosis are emphasized. This study was confimatory to the relation between scoliosis and lordosis but not confirmatory to the relation betweed BMI with scoliosis and lordosis.
  Keywords: spine, back pain, lordosis, scoliosis, BMI, young females
 • Page 56
  Objective
  Motor-sensory disorder and lymphatic edema in the upper extremity are rather common problems after mastectomy. The effect of rehabilitation programs on these problems is inconsistent. Therefore، current study was conducted to determine the effect two methods of Pilates and Yoga exercises on range of motion upper extremity in women after mastectomy.
  Materials and Methods
  A quasi-experimental trial، 28 women with breast cancer and mastectomy were randomly assigned into the two Yoga and Pilates groups. The Yoga group underwent 15 sessions of Asana Yoga (and its five main exercises) and the Pilates group did their 15 session of exercises. Range of motion was measured before and after the activity.
  Results
  flexion، extension، internal and external rotation of the shoulder، elbow flexion and extension، flexion، extension، radial and ulna deviation wrist after Yoga and Pilates increase significantly and the difference between groups was not significant.
  Conclusion
  This study showed that Yoga and Pilates exercises were effective in reducing the complications of mastectomy، it is suggested that these exercises can be used as an effective methods of post- surgery rehabilitation.
  Keywords: Mastectomy, Yoga exercise, Pilates exercise
 • Pages 62-68
  Objectives
  Multiplicity of degrees of freedom in biological systems is the source of variability and indicates their health، flexibility، and their ability to cope with different individual، environmental، and task constraints. From nonlinear dynamical systems، their perspective of the variability of a system، can be quantified by measuring the movement pattern complexity. In this study the ability of this measure in evaluating the adroitness of martial art Wushu performers in different postural maneuvers and in discriminating the groups were investigated.
  Materials and Methods
  Wushu sportsmen، who were invited to Iranian national team، participated in the study. They were divided into two groups and their performance along anatomical directions while doing different maneuvers was investigated.
  Results
  The results showed a statistically noticeable difference between the groups in anterior-posterior direction while there was no significant difference along mediolateral direction. The results also indicated considerable differences between the maneuvers.
  Conclusion
  The results revealed that the measures originating from nonlinear dynamics well quantify between and within groups differences and provide new insights into underlying movement control strategies.
  Keywords: Nonlinear Dynamics, Variability, Movement Pattern, Wushu
 • Pages 69-74
  Objective
  Low back pain is one of the most important and prevalent disorders in the field of medical sciences which occurs in human societies. Different etiology is included for LBP، but researchers have put more attention into pelvic floor muscles dysfunction، recently. This led us to design a research in order to assess these muscles` function between healthy persons and chronic low back pain (CLBP) patients in the format of an abdominal maneuver by sonography.
  Materials and Methods
  A total number of 37 individuals (22 healthy and 15 chronic non-specific low back pain subjects) were included. The amount of bladder displacement، during Valsalva maneuver، in comparison with resting position، was recorded through ultrasound (sonography). We used K. S and independent t-test in order to assess between groups.
  Results
  No significant bladder base displacement difference observed between people with/without CLBP. However، there was an inclination to significant difference between groups.
  Conclusion
  The results of these researches could possibly make us not to consider the pelvic floor dysfunctions as a main factor of lumbo-sacral instability in CLBP patients.
  Keywords: valsalva maneuver, pelvic floor muscles, sonography
 • Pages 75-80
  Introduction
  The internal evaluation which is done by the members of the different departments is the best way to judge about quality of education and to identify its strong and weak areas. Regarding the important role of evaluation in the quality of education، the aim of this study is conducting an internal evaluation of the department of physiotherapy in order to optimize the educational quality of the different parts of the department.
  Material and Methods
  This descriptive-cross sectional study was done to evaluate some variables such as: educational goals، optimal leading of the department، instrumental and physical equipments، clinical educational environment، graduates، research and student measures about educational style and teaching quality of practical and theoretical courses of scientific members of physiotherapy department. To collect data، questionnaires and checklists was provided by the faculty members of the department of physiotherapy. These instruments were given to the faculty members (No=12)، the sophomore and senior students of physiotherapy to evaluate the theoretical courses and the junior and senior students were asked to evaluate the clinical courses (No=36) and the graduates (No=30). After collecting each instrument، Results were categorized according to Internal Evaluation Questionnaire Scale.
  Results
  According to Internal Evaluation Questionnaire table، means were obtained from internal evaluation of physiotherapy as in follow: Professional – theoretical lessons were in relative satisfied level، clinical courses were in relative satisfied level، educational resources in unsatisfied level، educational and physical equipments (evaluated by scientific members and students) were in satisfied ranking، research in relative satisfied level، evaluation of head of group and scientific members were in good and relative satisfied ranking and the graduates were in unsatisfied ranking.
  Conclusion
  Generally، results showed physiotherapy group was in good and relative satisfied category. Obviously، to reach an ideal level، we should make some changes، for example، encouraging and strengthening weak areas and maintaining strong areas.
  Keywords: Internal Group Evaluation, University of Social Welfare, Rehabilitation Sciences, Physiotherapy Department
 • Pages 81-89
  Objectives
  Down syndrome (DS) is the most common chromosomal abnormality no inherited cause of mental retardation. This syndrome is characterized by several clinical signs that include orthopedic، cardio-vascular، nervous-muscular، visual، cognitive، perceptual and motor disorder. The aim of this study epidemiology of malalignment head، neck، shoulders and spine in individuals with Down syndrome.
  Material and Methods
  The study involving 30 male subjects with DS (mean age: 14. 86 ± 1. 65 Height: 158. 89 ±10. 1 Weight: 63. 33±13. 9، body mass index: 25. 50 ± 4. 19) and 25 patients with Healthy peers (mean age: 15. 04 ± 2. 13 height: 164. 36 ± 11. 42 weight: 56. 24 ± 12. 01، and body mass index: 3. 58 ± 20. 72) participated in this study. Measurements Kyphosis and lordosis Used flexible ruler 60 cm model KERING the reliability and validity 84 -97present. Flexi curve ruler was used for the assessment of Thoracic kyphosis and lumbar lordosis. Photo of child were examined in sagittal and frontal planes for head and shoulder deviation and Independent t-test was used to compare group and correlation Pearson test was used relation between variables by using SPSS (21 version) software.
  Result
  Statistical analysis revealed significant difference in forward head، forward shoulder angle and dorsal kyphosis between two groups (P=0. 001). However observed the no significant difference in torticollis and lumbar lordosis between two groups (P=0. 406، P=0. 860). Observed the no significant correlation between body mass index with upper-limb alignment in subjects with Down syndrome as well as relationship between BMI and forward head and round shoulders in the individual healthy peers (P=0. 03، P=0. 01، P=0. 03).
  Conclusion
  According the results، recommended the design and implementation of corrective exercise for the prevention and improve the forward head، round shoulders، kyphosis and weight control in this special group of teachers and educators and therapists.
  Keywords: Down syndrome, forward head, round shoulder, torticollis, Body Mass Index (BMI)