فهرست مطالب

مقام موسیقایی - سال هفتم شماره 13 (تیر 1383)
 • سال هفتم شماره 13 (تیر 1383)
 • 72 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/04/31
 • تعداد عناوین: 30
|
 • سخن سردبیر
  رضا مهدوی صفحه 2
 • حکم غنا از منظر مفسران قرآن کریم (بخش چهارم)
  صفحه 4
 • کولی ها
  صفحه 8
 • پرسه های کولی ها در سرزمین ایران
  صفحه 18
 • کولی: نغمه ی سرگرمی
  صفحه 21
 • کولی های خراسان(قرو شمالها)
  صفحه 24
 • کولی های کرمان تلفیق انسان و آتش
  صفحه 26
 • موسیقی و کولیان بلوچستان
  صفحه 29
 • ایران مهد موسیقی کولی ها
  صفحه 32
 • کولی ها در ادب و تاریخ ایران
  صفحه 33
 • اولین ساز من
  صفحه 35
 • هیا بانگ کوبی های عاشق
  صفحه 36
 • کولی کوبی و جبران خلیل جبران
  صفحه 37
 • کولی کوبی
  صفحه 39
 • جشنواره ی موسیقی کولی ها
  صفحه 40
 • بانجارای هند
  صفحه 42
 • کتابخانه و عروسی کولی ها
  صفحه 46
 • فلامینکو میراث کولی ها
  صفحه 47
 • کولی ها و صوفیان
  صفحه 49
 • قصه ی شاه کولی
  صفحه 50
 • بزرگان موسیقی کولی
  صفحه 51
 • کار من: کولی آشنا
  صفحه 54
 • کولی های سوئد و مسیر مهاجرت تا اروپا
  صفحه 56
 • روح آواره
  صفحه 58
 • عاشق ها: کولی های ترکیه
  صفحه 61
 • جیپسی کینگز
  صفحه 62
 • گروه های موسیقی
  صفحه 63
 • گروه جیپسی لند
  صفحه 68
 • کولی های باستان، دزدی به سبک و سیاق کولی ها
  صفحه 69
 • نغمه های کولی
  صفحه 70