فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 2 (تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/05/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه بهرام نژاد، یونس محمدی، احمد علی اسدی نوقابی، هادی سیف، محسن امینی، بهاره شهبازی صفحات 8-15
  هدف
  هدف از انجام این مطالعه مقایسه کیفیت زندگی بیماران پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونرو آنژیوپلاستی کرونری ترانس لومینال از راه پوست، قبل،سه، شش و دوازده ماه پس از عمل بود.
  زمینه
  آنژیوپلاستی ترانس لومینال و پیوند بای پس عروق کرونر از روش های درمانی رایج در بیماری عروق کرونر می باشند. به دنبال آنژیوپلاستی ترانس لومینال، بیمار تنها یک روز در بیمارستان بستری می شود و نسبت به پیوند بای پس عروق کرونر هزینه های کمتری پرداخت می کند، اما باید دید که آیا بین کیفیت زندگی افراد در این دو گروه اختلافی وجود دارد.
  روش کار
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی چهار مرحله ای آینده نگر بر روی 115 بیمار با عمل آنژیوپلاستی کرونری ترانس لومینال و 126 بیمار تحت عملجراحی بای پس عروق کرونر در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در فاصله سالهای 1386 تا 1384 بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای 40 سوالی با پرسش هاییدرباره مشخصات دموگرافیک، اطلاعات بیماری و کیفیت زندگی واحد های مورد مطالعه بود. در تحلیل داده ها از آزمون های آماری تی تست، کای دو، آزمون دقیق فیشر و آزمون فریدمن استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد هر دو گروه پس از عمل، افت کیفیت زندگی داشته اند (P≤0.001).اما کیفیت زندگی در هر دو گروه تحت مطالعه در فاصله سه، شش و دوازده ماه بعد از عمل با هم اختلاف آماری معنی داری داشته است(P≤0.001).
  نتیجه گیری
  لازم است تیم درمان، بیماران و خانواده هایشان را پس از انجام هر کدام از این عملها حمایت کنند و آموزشهای لازم در این دوران را به بیماران بدهند و آنها را تشویق به پیگیری وضعیت بیماری خود نمایند.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، عمل جراحی بای پس عروق کرونر، آنژیوپلاستی کرونری ترانس لومینال
 • ابراهیم فلاح طاهر پذیر، شراره ضیغمی محمدی، فرزاد فهیدی صفحات 16-23
  هدف
  هدف از مطالعه حاضر بررسی درک بیماران مبتلا به بیماری قلبی عروقی از منافع و موانع رفتارهای ارتقاء سلامتی بود.
  زمینه
  بر اساس مدل ارتقاء سلامتی پندر، رفتارهای عاطفی خاصی مانند درک از منافع و موانع بر تغییر رفتارهای سلامتی اثر دارند.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی-مقطعی، 260 بیمار قلبی عروقی از بخش تست ورزش بیمارستان تامین اجتماعی شهریار در سال 1388 انتخاب شدند. روش نمونه گیری در مطالعه حاضر به روش آسان بود. داده ها به روش مصاحبه جمع آوری گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل فرم مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه ارزیابی منافع و پرسشنامه ارزیابی موانع بود. اطلاعات توسط نرم افزار آماری SPSSبا استفاده از آمار توصیفی، تی تست، آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که میانگین نمره درک از منافع رفتارهای ارتقاء سلامتی 83/3±14/41 بود و 7/83 درصد بیماران درک بالایی از منافع رفتارهای ارتقاء سلامت داشتند. درک از منافع رابطه آماری معناداری با سطح تحصیلات (024/0=p) و شغل (021/0=p) داشت. میانگین نمره درک از موانع رفتارهای ارتقاء سلامتی 31/6±81/26 بود و 3/66 درصد بیماران درک متوسطی از موانع رفتارهای ارتقاء سلامت داشتند. درک از موانع رابطه آماری معناداری با جنس (034/0=p) و وضعیت تاهل (047/0=p) داشت. همبستگی معکوس معناداری بین درک از منافع رفتارهای ارتقاء سلامتی و درک از موانع رفتارهای ارتقاء سلامتی وجود داشت (001/0=P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه حاضر به نظر می رسد افزایش درک بیماران قلبی عروقی از منافع رفتارهای ارتقاء سلامتی با کاهش موانع رفتارهای ارتقاء سلامت همراه است. ممکن است مداخلات آموزشی توسط پرستاران حرفه ای برای بیماران مبتلا به بیماری قلبی عروقی به پیروی از رفتارهای ارتقاء سلامت کمک نماید.
  کلیدواژگان: رفتارهای ارتقاء سلامت، منافع، موانع، بیماری قلبی عروقی
 • رضا شهرآبادی، مهناز سید شهدایی، فاطمه حسینی صفحات 24-29
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف تعیین آسیب های ناشی از وسایل نوک تیز و برنده در بخش های ویژه و عمومی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در شهر تهران در سال 1389 انجام گرفته است.
  زمینه
  وسایل نوک تیز و برنده می توانند باعث انتقال عوامل بیماری زای خونی مثل ویروس ایدز، ویروس هپاتیت B، ویروس هپاتیت C به بدن شوند. سالیانه 66 هزار بیماری هپاتیت B، 16 هزار بیماری هپاتیت C و هزار مورد بیماری ایدز در نتیجه تماس با وسایل نوک تیز در میان کارکنان بهداشتی در سراسر جهان اتفاق می افتد. پرستاران تقریبا در تمام آسیب های ناشی از وسایل نوک تیز شرکت دارند.
  روش کار
  این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود که در آن به منظور بررسی آسیب های ناشی از وسایل نوک تیز از پرسشنامه دانشگاه ویرجینیا موسوم به شبکه اطلاعاتی پیشگیری استفاده گردید و در مجموع 76 نفر از پرستاران بخش داخلی جراحی و 44 نفر از پرستاران بخش ویژه بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در این مطالعه شرکت کردند. به منظور سازماندهی و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  بر اساس یافته ها بیشترین این آسیب ها در اتاق بیماران و کمترین آن در اتاق درمان می باشد. از بین کل افراد مورد مطالعه 55.8 درصد از آنها هیچ گونه اقدامی پس از نیدل استیک شدن انجام نداده اند و 35 درصد از آنها توسط بخش، پیگیری شده است و 2/9 درصد از افراد مورد مطالعه پس از آسیب توسط بخش، پیگیری نشده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به فراوانی بالای آسیب های ناشی از وسایل نوک تیز، اجرای برنامه های آموزشی در محیط کار ضروری به نظر می رسد. آموزش مناسب می تواند تاثیر به سزایی بر کاهش آسیب های ناشی از وسایل نوک تیز در پرسنل مراکز درمانی داشته باشد.
  کلیدواژگان: آسیب های ناشی از وسایل نوک تیز، بیمارستان، پرستاران
 • پریسا رمضان نژاد، علیرضا علیزاده قویدل، مازیار غلامپور، هومن بخشنده، علی انصاری فر صفحات 30-36
  هدف
  این مطالعه به منظور بررسی تاثیر استفاده از جوراب ضد آمبولی در پیشگیری از بروز ادم اندام تحتانی پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر انجام شد.
  زمینه
  خارج کردن ورید صافن ساق پا در عمل جراحی پیوند عروق کرونر می تواند موجب ادم ساق شود و درمان فشاری اغلب جهت پیشگیری از این مشکل استفاده می شود.
  روش کار
  در این مطالعه هم گروهی آینده نگر 106 بیمار از مرکز قلب و عروق شهید رجایی تهران که تحت جراحی پیوند عروق کرونر الکتیو قرار گرفتند در یک دوره ده ماهه (از خرداد الی اسفند1390) بررسی شدند و در پایان هفته چهارم پس از عمل جراحی بر اساس نحوه استفاده از جوراب ضدآمبولی به دو گروه تقسیم گردیدند. گروه اول، افرادی که پس از جراحی به طور مرتب و مستمر از جوراب ضد آمبولی استفاده نمودند (گروه جوراب ضد آمبولی)، و گروه دوم، افرادی که پس از عمل از جوراب ضد آمبولی استفاده نکردند یا به طور نامنظم استفاده کردند (گروه شاهد). شدت ادم اندام تحتانی و تغییرات محیط ساق و محیط ران به دنبال جراحی بین دو گروه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس یافته ها میزان بروز و شدت بروز ادم اندام تحتانی در گروه جوراب ضد آمبولی در هفته چهارم پس از عمل به طور معنی داری پایین تر بود (P≤0.001). همچنین، افزایش محیط ساق پس از جراحی در گروه جوراب ضدآمبولی به طور معنی دار پایین تر بود، ولی محیط ران دارای اختلاف قابل توجهی نبود (P≤0.05). یافته ها نشان دادند که وزن (0.035=P) و میزان فعالیت روزانه (0.002=P) به طور معنی داری با بروز ادم اندام تحتانی ارتباط داشتند، اما سن، جنس، قد، استفاده از داروی دیورتیک، ابتلا به دیابت، رژیم غذایی با محدودیت مصرف نمک، ابتلا به عوارض قلبی پس از عمل، ابتلا به عوارض زخم پای دونور و روش استفاده از ورید صافن با بروز ادم ارتباط آماری معنی داری نداشتند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد استفاده مرتب و منظم از جوراب ضد آمبولی تاثیر قابل توجهی در پیشگیری از بروز ادم اندام تحتانی و کاهش درجه آن به دنبال صافنکتومی در بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر قلب دارد.
  کلیدواژگان: جوراب ضد آمبولی، جراحی پیوند عروق کرونر، ادم
 • سیاوشی سعید، مریم روشندل، آرمین زارعیان، لیلا اتفاق صفحات 38-46
  هدف
  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر بازتوانی قلبی بر کیفیت زندگی بیماران تحت CABG انجام شد.
  زمینه
  امروزه جراحی پیوند بای پس عروق کرونر (CABG)در بسیاری از بیماران، جهت برطرف نمودن مشکلات ناشی از بیماری های قلبی عروقی متداول است.
  روش ها کار: در این مطالعه نیمه تجربی، تعداد 100 بیمار پس از عمل جراحی پیوند عروق کرونر به روش مبتنی بر هدف و با در نظر گرفتن معیارهای ورود به مطالعه از بین بیماران (جامعه در دسترس) به طور تصادفی به دو گروه مساوی مداخله و کنترل تقسیم شدند. مرحله دوم برنامه بازتوانی قلبی به مدت 24 جلسه برای گروه آزمون انجام شد و گروه کنترل از برنامه های معمول پیروی کردند. برای ارزیابی، از پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک و پرسشنامه کیفیت زندگی 36SF- در زمان ترخیص یا شروع بازتوانی، هفته چهارم یا جلسه 12 بازتوانی قلبی و هفته هشتم یا جلسه 24 بازتوانی قلبی استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون های تی مستقل، مجذور کای و RMANOVA استفاده شد.
  یافته ها
  گروه های آزمون و کنترل از لحاظ متغیرهای دموگرافیک اختلاف معناداری با یکدیگر نداشتند. مقایسه بین دو گروه آزمون و کنترل با استفاده از آزمون تی مستقل نشان داد که تقریبا در تمام مقیاس های متغیرهای کیفیت زندگی، بعد از 12 جلسه بازتوانی قلبی در گروه آزمون (4 هفته بعد از ترخیص در گروه کنترل)، تفاوت معناداری وجود دارد. مقایسه بین دو گروه آزمون و کنترل نشان داد که بعد از 24 جلسه بازتوانی قلبی در گروه آزمون (8 هفته بعد از ترخیص در گروه کنترل)، متغیرهای عملکرد جسمی، سلامت عمومی، نشاط و سرزندگی، ایفای نقش روحی (محدودیت عاطفی)، سلامت روانی، اجزای سلامت جسمی، اجزای سلامت روانی و کیفیت زندگی تفاوت معناداری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر دلالت بر بهبود کیفیت زندگی با انجام مداخله بازتوانی قلبی دارد. بنابراین، توجه بیشتر به مقوله بازتوانی قلبی امری لازم و ضروری است.
  کلیدواژگان: بازتوانی قلبی، بای پس عروق کرونر، کیفیت زندگی، پرسشنامه 36SF
 • مجید قلی پور، آرزو تبریزی صفحات 48-56
  هدف
  این پژوهش با هدف بررسی شیوع عوامل خطرزای قلبی عروقی در بین دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف انجام شد.
  زمینه
  بیماری های قلبی - عروقی از دلایل عمده مرگ و میر و از کار افتادگی در ایران به شمار می رود که چاقی یکی از دلایل عمده آن است. یک راه حل برای جلوگیری از این بیماری،پیشگیری اولیه در سنین جوانی است. پژوهش هادر زمینه شیوع عوامل خطرزای قلبی – عروقی در بین دانشجویان،به خصوص در مورد دانشجویان فنی – مهندسی محدود است و اطلاعاتی در این زمینه در دسترس نیست.
  روش کار
  تعداد 223 دانشجویدانشگاه صنعتی شریف (150 مرد، با میانگین سنی 33/20 و 73 زن، با میانگین سنی 36/20) در این پژوهش مقطعی شرکت کردند. داده هااز طریق پرسشنامه، آزمایش خون، و اندازه گیری های آنتروپومتریک جمع آوری شد.
  یافته ها
  شیوع اضافه وزن و چاقی، 29/19 درصد (66/22 درصد در مردان و 33/12 درصد در زنان)؛و شیوع چاقی مرکزی بر اساس شاخص دور کمر، 97/21 درصد (18 درصد در مردان و 14/30 درصد در زنان) بود. همچنین، 09/60 درصد از آزمودنی ها غیر فعال و 50/43 درصد دچار کمبود HDL-C بودند. مقادیر زیاد تریگلیسرید و پرفشاری خون نیزبه ترتیب در 21/12 درصد و 8/14 درصد نمونه ها مشاهده شد. حداقل دو عامل خطرزای قلبی – عروقی در87 درصد آزمودنی ها وجودداشت.همبستگی مثبت معنی داری بین شاخص توده بدنی با فشار خون سیستولیک (0005/0=Pو224/0=r) و تری گلیسرید (014/0= Pو147/0=r) و همبستگی منفی معنی داریبین شاخص توده بدنیبا HDL-C(002/0=P و189/0-=r) وجود داشت.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان داد که میزان شیوع عوامل خطرزای قلبی – عروقی در دانشجویان این دانشگاه زیاد است وجهت پیشگیری و ارتقاء سلامت آنها، ارائه یک راهکار مناسب و بررسی های مربوطه ضروری است.
  کلیدواژگان: عوامل خطرزای قلبی - عروقی، اختلال چربی خون، اندازه گیری آنتروپومتریک، دانشجو
|
 • Fatemeh Bahramnezhad Pages 8-15
  Aim
  The aim of this study was to compare the quality of life (QOL) in patients after coronary artery bypass graft surgery (CABG) and percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA)، before surgery and three، six and twelvemonths after surgery.
  Background
  CABG and PTCA are common treatments in coronary artery disease (CAD). After PTCA the patient is hospitalized only for one day and pays less than CABG،but it is not obviouswhether there is any difference between the quality of life in these two groups.
  Method
  This prospective cohort study was conducted on 241 patients (115 PTCA and 126 CABG patients) who were hospitalized in Tehran University of Medical Sciences hospitals between 2004-2006. The data were collected by questionnaire including 40 questions regarding demographic data، disease information and quality of life. The data were analyzed by statistical tests including T- test، Fisher''s exact test، Wilcoxon and Friedman.
  Findings
  The findings showed that both groups hadreduction in the quality of life (P≤0. 001)، but the QOL had statistically significant difference in both groups three، six and twelve months after surgery (P≤0. 001).
  Conclusion
  Patients and their families need to be supported and trained by health care team after performing each of these surgeries and encouraged to follow up their disease status.
  Keywords: Coronary Artery BypassGraft, Percutaneous TransluminalCoronary Angioplasty, Quality of life
 • Ebrahim Fallah Taher Pazir, Sharareh Zeighami Mohammadi, Farzad Fahidy Pages 16-23
  Aim
  The aim of this study was to investigate percpectives of patients with cardiovascular disease about barriers and benefits of health promotion behaviors.
  Background
  Based on Pender’s health promotion model، certain emotional behaviors such as perceived benefits and barriers have effect on changing health behaviors.
  Method
  In a descriptive cross sectional study، 260 patients with cardiovascular disease were selected from exercise tolerant test ward of Shahriar social security hospital in 2009. In this study، sampling method was simple. Data were collected through interview. The instruments included demographic form، Benefits Assessment Scale and Barriers Assessment Scale. The data were analyzed by using SPSS software and descriptive statistics، T-test، ANOVA and Pearson coefficient correlation.
  Findings
  The findings showed that mean score of perception of health promotion behaviors benefits was 41. 14±3. 82، and 83. 7% of patients had high scores of perception about benefits of health promotion behaviors. There was statistically significant correlation of perception of benefits with education level (P=0. 024) and job (P= 0. 021). Mean score of perception of health promotion behaviors barriers was 26. 81±6. 31 and 66. 3% of patients had moderate scores of perception about barriers of health promotion behaviors. Perception of barriers was significantly associated with gender (P=0. 034) and marital status (P= 0. 047). There was negative significant correlation between perception of benefits and perception of barriers (p=0. 001).
  Conclusion
  Regarding the results of this study، seems that increasing perception of patients with cardiovascular disease about benefits of health promotion behaviors is associated with decreased barriers of health promotion behaviors. Educational interventions by professional nurses for patients with cardiovascular disease may help the patients to adherence to health promotion behaviors.
  Keywords: Health promotion behaviors, Benefits, Barriers, Cardiovascular disease
 • Reza Shahrabadi, Mahnaz Seydshohadai, Fatemeh Hosseini Pages 24-29
  Aim
  The aim of this study was to determine sharp instruments injuries in intensive and general wards of Rasoule-Akram hospital in Tehran in 2010.
  Background
  Sharp instruments can cause transmission of blood-borne pathogens such as Human Immune Deficiency Virus (HIV)، Hepatitis B (HBV) and Hepatitis C (HCV). Annually، there are 66000 HBV، 16000 HCV، and thousands of HIV cases as a results of contact with sharp instruments among health care personnel around the world. Nurses are almost involved in all sharp instrument injuries.
  Method
  This descriptive-analytical study was conducted on 76 nurses of medical-surgical wards and 44 nurses of intensive care units. Data were collected by using Virginia University Questionnaire (Prevention Information Network) for assessing sharp instrument injuries. The data was analyzed by SPSS software.
  Findings
  The finding showed that most injuries occur in patient''s room and the lowest in the treatment room. Also، 55. 8% of all patients have done no action after injury، %35 of them is followed by wards and 9. 2% of them are not followed by wards.
  Conclusion
  According to high frequency of sharp instrument injuries، it is necessary to provide health care personnel with educational programs. Appropriate education may have significant effect in decreasing injuries among health care personnel.
  Keywords: Sharp instrument injuries, Hospital, Nurses
 • Pages 30-36
  Aim
  The aim of this study was to assess the effect of anti-embolism stocking in preventing lower limb edema following saphenous vein harvesting in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery (CABG).
  Background
  Saphenous vein harvesting in the CABG may cause leg edema and compression therapy commonly used for the prevention of this problem.
  Method
  This prospective cohort study was conducted on 106 patients underwent elective CABG in Tehran Shahid Rajaei cardiovascular center from June 2011 to March 2011. Following the surgery، at the end of the fourth week، the patients were divided into two study groups according to the method of anti-embolism stocking usage. The first group regularly and consistently used the anti-embolism stocking following surgery (anti-embolism stocking group)، whereas the second group did not use anti-embolism stocking، or irregularly used it (control group). The severity of the lower limb edema and changes in the circumference of the legs and thigh were analyzed following the surgery between two groups.
  Findings
  The findings showed that four weeks after the surgery، the incidence and the severity of the lower limb edema were significantly lower in the anti-embolism stocking group (P≤0. 001). Also، the postoperative increase in leg circumference was significantly lower in anti-embolism stocking group، but there was no statistically significant difference between two groups in terms of thigh measurements (P≤0. 05). The findings showed that weight and daily activity significantly correlated (P = 0. 035 and 0. 002 respectively) with the occurrence of lower limb edema، but there was no statistically significant correlation of occurrence of lower limb edema with age، gender، height، the use of diuretic، diabetes، low-salt diet، cardiac postoperative complication، donor leg ulcer complication and method of saphenous vein use.
  Conclusion
  This study showed that the regular use of anti-embolism stocking has a significant effect for the prevention of the lower limb edema and reduction of its grade، following the saphenous vein harvesting in CABG patients.
  Keywords: Anti, embolism stocking, Coronary artery bypass graft, Edema
 • Pages 38-46
  Aim
  This study aimed to evaluate the effect of cardiac rehabilitation on the quality of life in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery (CABG).
  Background
  Nowadays، CABG is common in many patients to treat complications of the cardiovascular disease.
  Method
  This quasi-experimental study was conducted on 100 patients after coronary artery bypass graft surgery procedure (CABG). Based on objective and with regard to the inclusion criteria، the subjects were randomly divided into two groups of experimental and control groups. Cardiac rehabilitation program was conducted 24 sessions for the experimental group and the control group followed the usual program. Data were collected by demographic and SF-36 quality of life questionnaires at discharge (at the beginning of rehabilitation)، the fourth week (after twelfth session) and the eighth week (after twenty fourth session) of cardiac rehabilitation. The data were analyzed by using Chi-square، independent T and RMANOVA tests.
  Findings
  The findings showed that the experimental and control groups were not significantly different with each other in terms of demographic variables. Comparison of experimental and control groups by using independent T-test showed that approximately there was statistically significant difference in all quality of life components after 12 sessions of cardiac rehabilitation in experimental group (4 weeks after control group discharge). Also، the comparison of both groups showed that after 24 sessions of cardiac rehabilitation in experimental group (8 weeks after control group discharge)، there was statistically significant difference in variables such as physical functioning، general health، vitality، emotional role (emotional limitations)، mental health، physical and mental health component and quality of life.
  Conclusion
  The results indicate a significant improvement on quality of life with cardiac rehabilitation intervention; therefore، it is necessary to emphasize and encourage cardiac rehabilitation.
  Keywords: Cardiac rehabilitation, Coronary artery bypass, Quality of Life, SF, 36
 • Majid Gholipour, Arezoo Tabrizi Pages 48-56
  Aim
  The aim of this study was to assess the prevalence of cardiovascular risk factors among the Sharif University of Technologystudents.
  Background
  Coronary Artery Disease (CAD) is a leading cause of mortality and disability in Iran and obesity is considered as one of the main causes. The primary prevention is a solution for prevention of this disease، especially from an early age. The studies regarding prevalence of cardiovascular risk factors are limited and unavailable in the university students especially in engineering students.
  Method
  This cross-sectional study was conducted on 223 Sharif University of Technology students (150 male، mean age 20. 33؛ and 73 female، mean age 20. 36). Data were collected by using questionnaire، blood analysis and anthropometric measurements.
  Findings
  The prevalence of overweight and obesity was 19. 29% (male: 22. 66%، female12. 33%) and central obesity based on waist circumference index was 21. 97% (male: 18%، female: 30. 14%). Also، 60. 09% of subjects were inactive and 43. 5% had low HDL-C. High triglyceride levels and hypertension were observed in subjects (12. 21% and 14. 8%، respectively). There were at least two cardiovascular risk factors in 87% of subjects. There were positive correlations of body mass index with systolic blood pressure (r =0. 224، P=0. 0005) and triglyceride (r=0. 147، P=0. 014); and negative correlation between body mass index and HDL-C (r=-0. 189، P=0. 002).
  Conclusion
  The results showed that the prevalence of cardiovascular risk factors is high among the students; therefore، it is necessary to provide an appropriate evaluation and solution for prevention and health promotion.
  Keywords: Cardiovascular risk factors, Dyslipidemia, Anthropometric measurements, College student