فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 3 (پاییز 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/08/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • گلرخ مریدی، شهناز خالدی صفحات 1-7
  هدف
  هدف از این مطالعه تعیین مشخصات دموگرافیک در بیماران بستری در آی سی یو و ارتباط آن با شیوع وعلل بروز تب در ایشان بود.
  زمینه
  بروز تب به عنوان یک مشکل شایع مطرح است. حدود 70 درصد بیماران بستری در بخش آی سی یو دچار تب می شوند که می تواندمنجر به افزایش میزان مرگ ومیر در آنان گردد.
  روش کار
  این مطالعه، از نوع توصیفی-تحلیلی بود. جامعه پژوهش شامل 110 بیمار بستری در بخشهایآی سی یو بیمارستانهایآموزشی شهر سنندج بودند کهدربدو ورودبه آی سی یو تب نداشتند و24 ساعت بعددرجه حرارت بالاتر از 3/38 درجه سلسیوس داشتند. از میان ایشان، کلیه بیماران تب دار در فاصله زمانی اسفند ماه سال 86 تا مردادماه1387به عنوان نمونهپژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده هاپرسشنامه ای استاندارد بود، که پس از تکمیل آنها توسط پرسشگر کدبندی شدو سپس داده ها با استفاده از روش های آماری SPSS، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که علل عفونی بروز تب در 02/38 درصد نمونه های مورد پژوهش، عفونت ناشی از کاتتر و در 5/34 درصد نیز پنومونی ناشی از ونتیلاتور و در 5/14 درصد، مشکلات ایجاد شده به دلیل عوارض ناشی از عفونت زخم ها بود. همچنین، نتایج حاصل از این بررسی در مورد علل غیر عفونی بروز تب نشان داد که 1/29 درصد از آنها، ناشی از پنومونی آسپیراسیون بود. آزمون آماری کای دو رابطه معنی دار آماری بین سن (01/0)، مدت اقامت در بیمارستان (05/0) و میزان نمره هوشیاری بیمار بر مبنای مقیاس گلاسگو (01/0) رابابروز تب نشان داد.
  نتیجه گیری
  بروز تب در بخش آی سی یو یکی از عوارض نسبتا شایع دربیماران بستری می باشد. فراوانی این عارضه در این بررسی شبیه و حتی پایین تر از فراوانی گزارش شده مطالعاتی است که در سایر مناطق انجام شده و نشاندهنده آن است که علیرغم کم تر بودن امکانات درمانی در منطقه مورد مطالعه، استانداردهای کنترل عفونت و اصول مراقبت از بیمار به خوبی رعایت می شود.
  کلیدواژگان: بخش آی سی یو، علل بروز تب، پنومونی
 • سعید سیاوشی، مریم روشندل، آرمین زارعیان، لیلا اتفاق صفحات 16-22
  هدف
  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر بازتوانی قلبی بر شاخص های همودینامیک بیماران تحتجراحی پیوند بای پس عروق کرونر بود.
  زمینه
  امروزه جراحی پیوند بای پس عروق کرونر در بسیاری از بیماران جهت برطرف نمودن مشکلات ناشی از بیماری های قلبی عروقی متداول است.
  روش کار
  این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی انجام شدو 50 بیمار پس از عمل جراحی پیوند عروق کرونر به روش مبتنی بر هدف و با لحاظ کردن معیارهای ورود به مطالعه، از بین بیماران (جامعه در دسترس) انتخاب شدند. فاز دوم برنامه بازتوانی قلبی به تعداد 24 جلسه بر روی بیماران انجام شد. برای ارزیابی از پرسشنامه دموگرافیکی و برگه ثبت وضعیت همودینامیک در شروع بازتوانی، جلسه 12 بازتوانی قلبی و جلسه 24 بازتوانی قلبی استفاده شد. جهت آنالیز داده هااز نرم افزارSPSS، آزمون مجذور کای وRMANOVA استفاده شد.
  یافته ها
  بیماران از لحاظ متغیرهای دموگرافیک اختلاف معناداری با یکدیگر نداشتند. نتایج نشان داد که اختلاف معناداری از نظر متغیرهای فشار خون سیستول، تعداد نبض و اشباع هموگلوبین شریانی بین مراحل مطالعه وجود دارد. نتایج نشان داد که در این متغیرهابین جلسه اول و پایان دوره بازتوانی (جلسه 24) و همچنین، بین جلسه اول و حین دوره بازتوانی (جلسه 12) اختلاف معناداری وجود دارد.همچنین، بین جلسه 12 و پایان دوره بازتوانی (جلسه 24) از نظر فشارخون دیاستولیک اختلاف معنادار وجود دارد(045/0=p)، ولی اختلاف سایر پارامترهای همودینامیک معنادار نبود.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر دلالت بر بهبود نسبی برخی از شاخص های همودینامیک با انجام مداخله بازتوانی قلبی دارد. بنابراین، توجه بیشتر به مقوله بازتوانی قلبی امری لازم و ضروری است.
  کلیدواژگان: بازتوانی قلبی، بای پس عروق کرونر، شاخص های همودینامیک
 • حشمت الله حیدری، مرحمت فرهانی نیا، محمد تقی صفدری، حمید حقانی صفحات 24-30
  هدف
  این مطالعه با هدف تعیین عملکرد اعضاء خانواده به هنگام مواجهه با حمله قلبی بیمار و ارتباط آن با آگاهی ایشان در این زمینه انجام شد.
  زمینه
  حمله حاد قلبی از شایع ترین، جدی ترین و کشنده ترین بیماری ها است. این بیماری به سرعت در سطح جهان و ایران در حال افزایش است و از مهم ترین عوامل مرگ به شمار می رود. عملکرد افرادی که در دقایق اولیه با بیمار مبتلا به حمله قلبی سروکار دارند در پیش آگهی بیماری، مرگ و زندگی وی اهمیت ویژه ای دارد.
  روش کار
  این مطالعه از نوع همبستگی-توصیفی بود. تعداد 300 نفر از اعضاء خانواده بیماران مبتلا به حمله قلبی بستری در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، واحدهای پژوهش را تشکیل دادند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و به روش نمونه گیری مستمر گردآوری شد. روایی ابزار از طریق اعتبار محتوی و پایایی آن در قسمت آگاهی، از طریق آزمون مجدد و در بخش عملکرد، از طریق همسانی درونی(92/.) تعیین گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان دهنده سطح خوب آگاهی، ولی عملکرد ضعیف واحدهای مورد پژوهش در مواجهه با بیماران مبتلا به حمله قلبی بودند. همچنین، بین عملکرد و آگاهی واحدهای مورد پژوهش ارتباط معنا دار وجود داشت(004/0P =)؛ اما بین آگاهی و عملکرد با سطح تحصیلات، سن، و جنس ارتباط معناداری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  علی رغم سطح خوب آگاهی واحدهای مورد پژوهش، هیچ کدام از آنان عملکرد خوبی در مواجهه با بیماران حمله قلبی نداشتند. لذا پیشنهاد می شود آموزش عموم مردم در مورد چگونگی مواجهه با بیماران حمله قلبی بیشتر و به صورت ملموس تر انجام گیرد و پژوهش های بیشتری در این زمینه انجام شود تا بتوان راهکارهای مناسب جهت ارتقاء سطح آگاهی و عملکرد اعضاء خانواده و افراد جامعه در این مورد را توسعه داد.
  کلیدواژگان: حمله قلبی، عملکرد، آگاهی
 • صدیقه عارفی، معصومه ذاکری مقدم، شهرزاد غیاثوندیان، حمید حقانی صفحات 32-38
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه بازتوانی قلبی فاز یک بر اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری اجرا گردید.
  زمینه
  عوامل روانشناختی متعددی از جمله اضطراب و افسردگی، در پیش آگهی، سیر بهبودی و پیروی از درمان در بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری نقش دارند. برنامه های بازتوانی قلبی جزئی مهم از طرح مراقبتی برای اکثر بیماران قلبی می باشند.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک کارآزمایی بالینی غیر تصادفی و دو گروهی است. برای هر گروه، 44 نفر از بیماران سندرم حاد کرونری و دارای شرایط لازم ورود به مطالعه، به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. گروه آزمون در چهار جلسه آموزشی برنامه بازتوانی قلبی شامل آشنایی با عوامل خطرزای بیماری قلبی، رژیم غذایی و دارویی، روش های پیشگیری از اضطراب و افسردگی، آموزش و انجام تمرینات ورزشی شرکت کردند و درانتها نیز کتابچه آموزشی ارائه شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک و مرتبط با بیماری و پرسشنامه اضطراب و افسردگی بیمارستانی(HADS) استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی(تی زوجی و مستقل و مجذور کای دو، تست دقیق فیشر) و با استفاده از نرم افزار 16/ SPSSمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس یافته های پژوهش، قبل از مداخله، بین دو گروه از نظر مشخصات فردی و اطلاعات مربوط به بیماری و اضطراب و افسردگی تفاوت آماری معناداری مشاهده نشد. بعد از اجرای مداخله، نتایج نشان داد که بین میانگین سطح اضطراب و افسردگی دو گروهاختلاف آماری معنی داری وجود دارد که حاکی از کاهش سطح اضطراب و افسردگی بیماران در گروه آزمون بود(001/0P<).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته ها، برنامه بازتوانی قلبی فاز یک موجب کاهش اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری شد. لذا می توان این برنامه را به عنوان یک روش موثر در برنامه اجرایی مراقبت های پرستاری از بیماران سندرم حاد کرونری قرار داد.
  کلیدواژگان: اضطراب و افسردگی، بازتوانی قلبی فاز یک، سندرم حاد کرونری
 • فرهاد جعفری، فرامرز فلاحی، محمدحسن قوسیان مقدم، ناهید خلدی، محمود صمدپور، ملیحه امین زاده، محبوبه آقایی، فاطمه اعظمی صفحات 40-48
  هدف
  هدف این مطالعه ارزیابی سطح آگاهی زنان در مورد عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی بود.
  زمینه
  با گسترش مدرنیته و فرهنگ شهرنشینی میزان شیوع عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در جهان به سرعت در حال افزایش است.
  روش کار
  این پژوهش یک مطالعه مقطعی می باشد که جامعه هدف آن را زنان گروه سنی 14 تا 66 ساله تشکیل می دهند. حجم نمونه 735 نفر بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات یک پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت بررسی اعتبار پرسشنامه از روش تحلیل محتوا و برای اطمینان از پایایی از روش آزمون مجدد استفاده شد. جهت آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری مناسب استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین سنی شرکت کنندگان، 5 ± 4/23 سال بود. میانگین توده بدنی آنها 3 ± 7/21 کیلوگرم بر مترمربع به دست آمد. همچنین، 1/50 درصد شرکت کنندگان معتقدبودند اطلاعاتشان در خصوص بیماری های قلبی عروقی کم وناکافی است. بیشترین منبع کسب اطلاعات افراد رادیو و تلویزیون (3/65 درصد) بود. از بین عوامل موثر در ایجاد بیماری های قلبی عروقی، نمونه ها به سیگار کشیدن (2/93 درصد)، فشار عصبی و استرس (8/92 درصد)، چاقی (2/91 درصد)، چربی خون بالا (4/89 درصد)، مصرف غذای چرب (7/88 درصد) بیش از دیگر موارد اشاره داشتند. به علاوه، 2/75 درصد نمونه ها توانستند حداقل 50 درصد میانگین نمره آگاهی را کسب نمایند. نمره آگاهی با افزایش سن و تحصیلات و استفاده از رسانه های دیداری ارتباط معنی دارآماری داشت (به ترتیب003/0=P، 039/0=P و012/0=P). بین سطح آگاهی افراد با وضعیت تاهل و سطح اقتصادی ارتباط معنی داری یافت نشد(05/0)
  نتیجه گیری
  پیشنهاد می گردد جهت ارتقاء آگاهی و کنترل ریسک فاکتورهای بیماری های قلبی عروقی برنامه های مدون آموزشی، متناسب با سن، جنس، تحصیلات و فرهنگ گروه های مختلف جامعه طرح ریزی گردد.
  کلیدواژگان: آگاهی، بیماریهای قلبی عروقی، عوامل خطر، زنان
 • صدیقه فیاضی، محمدهاشم عبدی، ندا صیادی، شهناز رستمی صفحات 52-58
  هدف
  هدف این پژوهش، بررسی عملکرد پرستاران بخش های مراقبت ویژه قلبی در کاربرد استرپتوکیناز وریدی برای بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد بود.
  زمینه
  انفارکتوس میوکارد از بیماری های شایع می باشد که استفاده از داروهای ترومبولیتیک از جمله استرپتوکیناز باعث کاهش مرگ و میر در این بیماران می شودو پرستاران در تزریق دارو نقش مهم و حیاتی دارند.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که در آن 68 پرستار شاغل در بخش های مراقبت ویژه و اورژانس قلب مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها چک لیست مشاهده عملکرد پرستاران بود.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی فراوانی و درصد و آمار استنباطی کای اسکوئر استفاده شد.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که نحوه ارائه مراقبت های پرستاری ارائه شده به بیماران در مرحله قبل از تزریق در 9/52 درصد موارد در حد متوسط بود.اما در مرحله حین تزریق در 4/55 درصد موارد و در مرحله بعد از تزریق در 6/45 درصد موارد در حد ضعیف بود.
  نتیجه گیری
  در مجموع با توجه به این که مراقبت های ارائه شده به بیماران در حد متوسط یا ضعیف بود توصیه می شود تا کوشش بیشتری جهت آموزش پرستاران در این زمینه انجام شود.
  کلیدواژگان: استرپتوکیناز، انفارکتوس میوکارد، پرستار
|
 • Golrokh Moridi, Shahnaz Khaledi Pages 1-7
  Aim
  The aim of this study was to determine prevalence and causes of fever in hospitalizedpatients at intensive care unit (ICU) and its associations with the demographic characteristics.
  Background
  Fever is a common problem. About 70% of hospitalized patients in the ICU have fever، which can lead to increased mortality rate in them.
  Method
  This descriptive analytical study was conducted on 110 patients in the Intensive Care Units of Sanandaj educational hospitals who had no fever on arrival in the ICU and had a higher temperature than the 38. 3°C، after 24 hours. Data were collected from March to July 2008 by a standard questionnaire which completed and coded by the researcher. The data were analyzed by using SPSS software.
  Finding
  The findings showed that the infectious causes of fever were respectively infections caused by catheter (38. 02%)، ventilator associated pneumonia (34. 5%) and complications caused by wounds infections (14. 5%); also the majority of non-infectious causes of fever were due to aspiration pneumonia (29. 1%). The Chi-square test showed statistically significant correlations of age (P<0. 01)، duration of hospitalization (P<0. 05) and the Glasgow Coma Scale (GCS) of patients (P <0. 01) with fever.
  Conclusion
  Fever incidence in the ICU patients is a relatively common complication. In this study، the frequency of this complication is similar or even lower than studies done in other areas and indicates that، despite of lower health care facilities in the study area، theprinciplesof infection control and patient care has been considered.
  Keywords: Intensive care unit, Causes of fever, Pneumonia
 • Saeed Siavoshi, Maryam Roshandel, Armin Zareiyan, Leyla Ettefagh Pages 16-22
  Aim
  The aim of this study was to evaluate the impact of cardiac rehabilitation on hemodynamic parameters in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery (CABG).
  Background
  Nowadays، CABG is common to treat complications of cardiovascular disease in many patients.
  Method
  This clinical trial study was conducted on 50 patients after CABG. The patients were selected based on objective and with regard to the inclusion criteria. Rehabilitation program was conducted for 24 sessions. Data were collected by demographic questionnaire and hemodynamic parameters checklist at the beginning of rehabilitation، 12th session and 24th session of cardiac rehabilitation. The data were analyzed by using Chi-square، RMANOVA tests and SPSS software.
  Findings
  The groups in terms of demographic variables were not significantly different with each other. The findings showed statistically significant differences in variables such as systolic blood pressure، pulse rate and arterial hemoglobin saturation. There were significant differences in these variables between the first and the last sessions (session 24)، also between the first session and during the rehabilitation (session 12). There was a significant difference between the 12th and the end of rehabilitation (session 24) in the diastolic blood pressure (p=0. 045)، but no significant differences in other hemodynamic parameters were seen.
  Conclusion
  The results indicate a relative improvement in some hemodynamic parameters with cardiac rehabilitation intervention; therefore، it is necessary to pay more attention to the cardiacrehabilitation.
  Keywords: Cardiac rehabilitation, Coronary artery bypass, Hemodynamic parameters
 • Heshmatolah Heydari, Marhamat Farhaninia, Mohammadtaghi Safdari, Hamid Haghani Pages 24-30
  Aim
  The aim of this study was to determine the family members’ performance in confront with patient''s heart attack and its relationship with their knowledge in this filed.
  Background
  Heart attack is one of the most common، serious and fatal diseases. It is growing rapidly worldwide and is the most leading cause of mortality. The performance of people who deal with the heart attack patients in the early minutes، is important in prognosis of disease and his/her life and death.
  Method
  This correlational descriptive study was conducted on 300 family members of patients with heart attacks who hospitalized in teaching hospitals of Iran University of Medical Sciences. Data were collected by a questionnaire and continuous sampling. Validity of questionnaire was confirmed by content validity and its reliability were confirmed by test retest and by internal consistency (0. 92).
  Findings
  The findings showed that there was good level of knowledge، but poor performance of the subjects in confront with patient''s heart attack. There was statisticaly significant correlations between performance and the knowledge (p=0. 004)، but no significant correlations between performance and the knowledge with level of education، age and gender.
  Conclusion
  Despite of good level of knowledge in target community، none of them have good performance in the confront with heart attack patients; therefore it is recommended to educate the public on how to deal with heart attack patients and to perform more studies in this field in order to offer appropriate strategies to promote the knowledge and performance of family members and individuals in society.
  Keywords: Heart attack, Performance, Knowledge
 • Sedighe Arefi, Masume Zakerimoghadam, Shahrzad Ghiasvandian, Hamid Haghani Pages 32-38
  Aim
  The aim of this study was to determine the effect of first phase cardiac rehabilitation programs on anxiety and depression in acute coronary syndrome (ACS) patients.
  Background
  Anxiety and depression are psychological factors influencing the prognosis، recovery، and adherence to treatment in patients with ACS. Cardiac rehabilitation programs are an important part of the care plan is arranged for the majority of heart patients.
  Method
  This clinical trial study was conducted on 88 ACS patients with regard to the inclusion criteria. The subjects were randomly divided to experimental (n=44) and control (n=44) groups. The experimental group participated in four educational sessions of cardiac rehabilitation program، which included familiarity with risk factors of heart disease، nutrition and drugs recommendations، stress and depression reduction methods and exercises training. Information booklet was given at the end of the sessions. Data were collected by demographic and diseaserelated questionnaires and Persian version of Hospital Anxiety Depression Score (HADS). The data were analyzed by SPSS software version 16. 0 and descriptive and analytic statistical tests (Independent t-test and Chi-square and Fisher''s exact test).
  Finding
  The findings showed that there was no statistically significant relationship of demographic and disease-related information with anxiety and depression scores before study. There was significant statistical difference between two groups in the mean of anxiety and depression score after intervention (P_0. 0001).
  Conclusion
  According to the finding، the first phase cardiac rehabilitation programs is effective in reducing anxiety and depression in ACS patients; Therefore، it can be an effective way to plan nursing care of patients with ACS.
 • Pages 40-48
  Aim
  The aim of this study was to evaluate the knowledge of women about cardiovascular diseases risk factors.
  Background
  Prevalence of cardiovascular diseases risk factors is increasing rapidly worldwide with development of modernity and urbanization.
  Method
  This cross-sectional study was performed on women with age range of 14-66 years old. The sample size was 735 women. Convenience sampling was used to recruit the participants. Data were collected by a researcher-made questionnaire whose validity and reliability were confirmedby content analysis and test-retest methods. The data were analyzed by using SPSS software with appropriate statistical tests.
  Findings
  The mean age of participants was 23. 4± 5 years. The average body mass index of them was 21. 7±3 kg/m. 50. 1% of them had little information about cardiovascular diseases. The most common of data gathering sources were radio and TV (65. 3%). The most common of cardiovascular diseases risk factors included smoking (93. 2%)، psychological stress (92. 8%)، obesity (91. 2%)، high blood triglyceride (89. 4%)، and fatty rich food consumption (88. 7%). 75. 2% of participants achieved at least 50% of the mean knowledge score. There were significant statistical correlation between knowledge score and increasing of age and educational level and applying visual media such as TV (p=0. 012، p=0. 039، p 0. 003 respectively). There was no significant correlation between knowledge score and both marital and economic status.
  Conclusion
  It’s suggested to design educational programs according to age، gender، educational level and culture of different groups of society in order to promote knowledge and controlcardiovascular diseases risk factors.
  Keywords: Knowledge, Cardiovascular diseases, Risk factors, Women