فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 4 (زمستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/11/04
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فریبا نصیری زیبا، فائزه بوغیری صفحات 6-12
  هدف
  این مطالعه با هدف بررسی وضعیت بهداشت روان پرستاران بخش های مراقبت ویژه (آی سی یو، سی سی یو، اورژانس، و دیالیز) بیمارستان های آموزشی شهر تهران انجام شده است.
  زمینه
  پرستاری حرفه ای سخت و طاقت فرسا است که نیاز به صبر و تحمل بی پایان در برخورد با بیمار و خانواده اش دارد. همچنین، پرستاران باید دانش خود را در تمام مباحث مربوط به پرستاری به روز کنند، اما به نظر می رسددستیابی هم زمان به دانش روز و انجام وظایف حرفه ای که قسمت اعظم وقت پرستاران را برای رفع نیاز بیماران و خانواده هایشان به خود اختصاص می دهد برای آنان بسیار مشکل باشد. این مسائل و استرس ناشی از آنها می تواند پرستاران را چه از نظر جسمی و چه از نظر روانی در معرض خطر و آسیب قرار دهد. به علاوه، احتمال ایجاد این آسیب ها در پرستاران بخش های مراقبت ویژه به دلیل استرس های تشدید شده حرفه ای، بیشتر است.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی است. نمونه پژوهش شامل 375 نفر از پرستاران بخش های مراقبت ویژه با سابقه حداقل یک سال پرستاری و شش ماه پرستاری در بخش مراقبت ویژه به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه خستگی چالدر، مقیاس سنجش اضطراب همیلتون، و شاخص کیفیت خواب پیتزبرگ بودند که توسط پرستاران شرکت کننده تکمیل شدند. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان دادند که 73درصد پرستاران سطح اضطراب خفیف و 5/16درصد نیز سطح اضطراب خفیف تا متوسط داشتند. بقیه پرستاران نیز با درصدهای کمتر، در سطوح اضطرابی متوسط تا شدید و شدید قرار گرفتند. در زمینه کیفیت خواب، 89درصد پرستاران کیفیت خواب بدی داشتند. از نظر خستگی، تمامی پرستاران شرکت کننده خستگی متوسط تا شدید را گزارش کردند.
  نتیجه گیری
  پرستاران بخش های مراقبت ویژه بیمارستانهای آموزشی شهر تهران، وضعیت بهداشت روان مطلوبی ندارند. بیشتر این پرستاران از کیفیت بد خواب، خستگی متوسط تا شدید، و اضطراب خفیف یا خفیف تا متوسط رنج میبرند که با توجه به نقش قابل توجه آنان در مراقبت از سلامتی بیمار، نیازمند توجه ویژه مسئولین است.
  کلیدواژگان: پرستار، بهداشت روان، بخش مراقبت ویژه
 • صدیقه فیاضی، محمدهاشم عبدی، ندا صیادی، شهناز رستمی صفحات 14-20
  هدف
  هدف این مطالعه، بررسی عوارض داروی استرپتوکیناز در بیماران تحت درمان با این دارو بود.
  زمینه
  انفارکتوس میوکارد از بیماری های شایع است که استفاده از داروهای ترومبولیتیک از جمله استرپتوکیناز باعث کاهش مرگ و میر این بیماران می شود. این در حالی است که استفاده از داروی استرپتوکیناز با عوارضی همراه است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که در آن 120 بیمار تحت درمان با داروی استرپتوکیناز مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها چک لیست عوارض دارویی استرپتوکیناز بود.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که 3/33 درصد بیماران دچار عوارض قلبی-عروقی،9/23 درصد دچار عوارض آلرژیک و 5/17%دچار عواض خونی شدند.
  نتیجه گیری
  از آنجا که میزان بروز عوارض قلبی- عروقی بیش از دیگر عوارض یود، توصیه می شود پرستاران در خصوص این عوارض آموزش کافی ببینند تا بتوانند تا حد امکان از بروز این عوارض جلوگیری کنند.
 • سیما هاشمی، معصومه ذاکری مقدم صفحات 22-30
  هدف
  این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آرام سازی عضلانی و موسیقی درمانی بر سطح اضطراب بیماران در انتظار کاتتریسم قلبی انجام شد.
  زمینه
  اضطراب یکی از شایع ترین هیجانات انسانها است که ناشی از تجربیات مثبت یا منفی زندگی می باشدو در سطوح بالاعوارض زیادی برتمام دستگاه های بدن دارد. همه افراد در موقعیت های تنش زا مانند تکنیک های تشخیصی تهاجمی، سطح بالایی از اضطراب راتجربه می کنند و یکی از مهمترین وظایف پرستاران کنترل اضطراب بیماران است.
  روش کار
  این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربیاست که در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران برروی150نفربیماردرانتظار کاتتریسم قلبی انجام شد. بیماران پس از تکمیل رضایت نامه،به طور تصادفی در یکی از سه گروه آرام سازی عضلانی، موسیقی درمانی و کنترل قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات فردی وبیماری و برگه خودگزارش دهی سطح اضطراب وروش گردآوری اطلاعات ازطریق مصاحبه و خودگزارش دهی بود.یک ساعت قبل از کاتتریسم قلبی سطح اضطراب واحدهای مورد پژوهش درسه گروه اندازه گیری شد،سپس گروه آرام سازی عضلانی به مدت بیست دقیقه، نوار ضبط شده دستورالعمل انجام آرام سازی عضلانی بنسون را از طریق گوشی و هدفون شنیدند و انجام دادند و گروه موسیقی درمانی نیز به مدت بیست دقیقه نوار موسیقی درمانی را از طریق گوشی و هدفون شنیدند. پس از اجرای دو مداخله،سطح اضطراب واحدها دوباره بررسیشد. درگروه کنترل، مراقبت های استاندارد پرستاری انجام شد و یک ساعت قبل وبلافاصله قبل از کاتتریسم قلبی سطح اضطراب بیماران اندازه گیری شد. تجزیه وتحلیل داده ها توسط نرم افزارSPSSوآزمونهای آماریفیشر،من ویتنی وکروسکال والیس انجام گرفت.
  یافته ها
  دراین مطالعه،پس از انجام آرام سازی عضلانی و موسیقی درمانی در دو گروه مداخله، سطح اضطراب بیماران کاهش معنی دارییافت (001/0P<)، درحالیکه درگروه کنترل، بلافاصله قبل از کاتتریسم قلبی این میزان بیشترشد.یافته های حاصل ازاین مطالعه نشان داد که بلافاصله قبل از کاتتریسم قلبی، بین سه گروه مورد مطالعه اختلاف آماری معنی داری در سطح اضطراب وجود داشت (001/0P<).
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این پژوهش،هر دو مداخله آرام سازی عضلانی بنسون و موسیقی درمانی یه طور معنی داری موجب کاهش سطح اضطراب بیماران شدند وموسیقی درمانی اثر کاهنده بیشتری برسطح اضطراب بیماران در انتظار کاتتریسم قلبی داشت.
  کلیدواژگان: آرام سازی عضلانی، موسیقی درمانی، سطح اضطراب، بیماران درانتظار کاتتریسم قلبی
 • ملاحت نیک روان مفرد، سیما زهری انبوهی صفحات 32-38
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر استفاده از روش آموزشی شبیه سازی در توانمندسازی دانشجویان پرستاری در زمینه عملیات پیش بیمارستانی پیشرفته، در واحد کارآموزی پرستاری بحران انجام شد.
  زمینه
  پرستاری بحران شامل مهارت های ویژه عملیاتی جهت اداره مصدومین در حوادث غیر مترقبه است. این مهارت ها عمدتا اقدامات پیش بیمارستانی را در سطح پیشرفته در بر می گیرد. جهت آموزش چنین مهارتهایی، شبیه سازی در محیط کارگاهی از ارزشمندترین و موثرترین روش ها به شمار می رود و یکی از انواع آن، استفاده از مدل های زنده انسانی همراه با سناریوهایی از حوادث مختلف است که در محیط شبیه سازی شده به مورد تمرین و اجرا در می آید.
  روش کار
  این پژوهش از نوع نیمه تجربی بود که طی آن 30 نفر از دانشجویان پرستاری ترم هفتم به روش تمام شماری انتخاب و تحت آموزش با شیوه شبیه سازی قرار گرفتند. در این پژوهش از سه ابزار پرسشنامه، برگه ارزشیابی بالینی، و برگه خودارزیابی استفاده گردید. داده توسط نرم افزار SPSS نسخه16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  پس از گذراندن دوره در محیط شبیه سازی شده در کارگاه آموزشی، نمرات 100 درصد دانشجویان در سطح خوب بود. همچنین، در زمینه کسب مهارتهای پیش بیمارستانی، نمرات 100 درصد دانشجویان در سطح مسلط بود. به علاوه، پس از پایان کارگاه آموزشی، 100 درصد دانشجویان، خود را در سطح کاملا مسلط ارزیابی نمودند.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نمایانگر آن است که آموزش به روش شبیه سازی در کارگاه آموزشی قادر است دانش و مهارتهای ضروری برای اقدامات پیش بیمارستانی مربوط به پرستاری بحران را به نحو احسن به دانشجویان پرستاری یاد دهد و در کنار آن، ارزیابی دانشجویان از قابلیت های خود را نیز افزایش دهد.
  کلیدواژگان: شبیه سازی، کارآموزی، عملیات پیش بیمارستانی
 • عصمت عطایی، مجید حق جو، اصغر دالوندی، هومن بخشنده آبکنار صفحات 40-47
  هدف
  هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر آموزش خودمراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران با ضربان سازدائمی بود.
  زمینه
  یکی از شایع ترین علل مرگ و میر بعد از سکته قلبی، آریتمی است، یک روش کنترل آریتمی مقاوم به درمان تعبیه ضربان ساز است. کیفیت زندگی در بیماران بعد از تعبیه ضربان ساز دائمی قلب پائین است. یکی از روش های ارتقاء دهنده کیفیت زندگی، آموزش رفتارهای خودمراقبتی است.
  روش کار
  در این کارآزمایی بالینی، 80 بیمار نیازمند به تعبیه ضربان ساز دائمی قلب به روش بلوک هایچهارتایی تصادفی به طور مساوی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل فرم مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی در بیماران قلبی مک نیو بود. بیماران گروه مداخله با همراهی یکی از بستگان که بیشترین تماس را با ایشان داشت، طی یک جلسه، روز قبل از تعبیه ضربان ساز تحت آموزش قرار گرفتند. جهت آموزش از فیلم آموزشی و دفترچه آموزشی و آموزش چهره به چهره استفاده شد، طول مدت جلسه 30 دقیقه بود و در نهایت، بسته آموزشی در اختیار این بیماران قرار گرفت. همچنین، به مدت یک ماه، هفته ای یکبار با بیمار تماس تلفنی گرفته می شد. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 15 تحلیل شدند. برای تحلیل داده ها از آزمون های تی مستقل و کای اسکوئر استفاده شد.
  یافته ها
  بین میانگین ابعاد عاطفی، جسمی- فعالیتی و اجتماعی کیفیت زندگی و همچنین، نمره کلی کیفیت زندگی در گروه مداخله و کنترل قبل از مداخله تفاوت معنی داری مشاهده نشد، ولی بعد از مداخله، این تفاوت معنی دار بود (004/0P<).
  نتیجه گیری
  آموزش رفتارهای خودمراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران بعد از تعبیه ضربان ساز دائمی قلب موثر می باشد و توصیه می شود به عنوان یکی از روش های ارتقاء کیفیت زندگی این بیماران به کار برده شود.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، آموزش رفتارهای خودمراقبتی، ضربان ساز دائمی قلب، بیمار دارای ضربان ساز
 • عباسعلی گایینی، علی نظری، آرزو تبریزی، ابولفضل فراهانی صفحات 48-56
  هدف
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازیدانش آموزان پسر مقطع متوسطه بر مقادیر سرمی پروتئین واکنشی مرحله حاد با حساسیت بالا(hs-CRP) (high sensitive-Critical Reactive Protein) در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه با شاخصهای توده بدنی متفاوت بود.
  زمینه
  التهاب مزمن خفیف که با افزایش میزان شاخص های التهابی خون مانند CRP و اینترلوکین-6مشخص می شود، عامل خطری قوی برای ایجاد چند بیماری مزمن است. hs-CRP حساس ترین شاخص التهابی و پیشگوی مستقل بیماری های قلبی عروقی است و افزایش مقادیر آن باچاقی و بیماری های قلبی عروقی ارتباط دارد. تاثیر تمرینات هوازی بر hs-CRPنوجوانان با شاخص های توده بدنی متفاوت نیاز به بررسی بیشتری دارد.
  روش کار
  24 پسر سالم و غیر ورزشکار با میانگین سنی 33/16 سال و انحراف معیار 47/0 براساس شاخص توده بدن به سه گروه لاغر، طبیعی، و اضافه وزن یا چاق تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل هشت هفته (هفته ای سه جلسه) دویدن هوازی پیش رونده با شدت 60 تا 75 درصد ضربان قلب بیشینه بود. برای سنجش تغییرات مقادیرhs-CRP، نمونه های خون، قبل و بعد از برنامه تمرینی، در شرایط مشابه جمع آوری شد.
  یافته ها
  برنامه تمرینی بر مقدار سرمی hs-CRP هیچ یک از گروه ها تاثیر معنی داری نداشت. بین پاسخ hs-CRP گروه چاق با دو گروه دیگر به برنامه تمرینیدر هر دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون اختلاف معنی دار وجود داشت.
  نتیجه گیری
  هشت هفته برنامه تمرین هوازی اثر معنی داری بر مقادیر سرمی hs-CRPدانش آموزان پسر نداشت که از علل احتمالی آن می توان به کافی نبودن شدت و مدت تمرین و همچنین، کم بودن مقادیر پایه hs-CRP آزمودنی ها اشاره کرد. احتمالا دلیل کاهش مقادیر hs-CRP گروه چاق در مقایسه با دو گروه دیگر، وضعیت چاقی و بیشتربودن مقادیر پایه hs-CRP این گروه بود.
  کلیدواژگان: پروتئین واکنشی C با حساسیت بالا، شاخص توده بدن، تمرینات هوازی، دانش آموز
 • جمال الدین بگجانی صفحات 58-63
  هدف
  هدف از این مطالعه معرفی راهکاری موثر به نام هماهنگ سازی انقباضبطنها توسط پیس میکر دو بطنی در درمان بیماران مبتلا به نارسایی قلبی می باشد.
  زمینه
  درحال حاضر، بیش از22 میلیون نفر دردنیا از نارسایی قلبی رنج می برند. دراین بیماری، خونرسانی قلب و اندامها به علت عدم کفایت بطنها مختل شده است، به طوری که بعد ازمدتی، کیفیت زندگی بیماران در تمام جنبه ها، به ویژه تحرک کاهش می یابد. در سالهای اخیر، دارو درمانی، تغییر شیوه زندگی و جراحی های قلبی از درمان های رایج این بیماری محسوب شده اند، با این وجود، بروز آریتمی های قلبی در بیش از 40 درصد بیماران، ادامه زندگی را با مشکل مواجه ساخته است. امروزه کاربرد پیس میکر جهت هماهنگ سازی انقباض بطنی و بهبود علائم در درمان نارسایی قلبی ابتکاری نو درعلم پزشکی محسوب می شود.
  یافته ها
  نتایج پژوهشهای انجام شده بیانگر این مطلب می باشند که بعد از کاشت پیس میکر، بهبود قدرت انقباضی قلب، افزایش کسر تخلیه بطن چپ، افزیش حجم ضربه ای، کاهش بروز آریتمی های بطنی از جمله انقباض های زودرس بطنی و تاکیکاردی بطنی و بهبود کیفیت زندگی از جمله بهبود عملکرد در فعالیتهای ورزشی و حرکتی بیماران حاصل گردیده است.
  نتیجه گیری
  هماهنگ سازی انقباض بطنها توسط پیس میکر دو بطنی به همراه روش های دارویی و طبی دیگر یک روش درمانی موثردر نارسایی قلبی محسوب می شود.
  کلیدواژگان: نارسایی قلبی، هماهنگ سازی انقباض بطنها، پیس میکر دو بطنی
 • حسین کریمی مونقی، محمد مجلی صفحات 64-69
  هدف
  هدف این مطالعه مروری، توصیف مشکلات روانی اجتماعی بیماران مبتلا به اختلالات عروق کرونر برای تعیین راهبردهای پیشگیری و مقابله با آنها است.
  زمینه
  شیوع بیماری های قلب و عروق در بین مردم کشورهای صنعتی و در حال توسعه در حال افزایش است. نگاهی به آمار سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد بیماری های قلبی عروقیدر سطح جهانی درصد زیادی از موارد مرگ و میر را به خود اختصاص می دهد. دربین بیماری های قلب وعروق شایعترین آنها اختلالات عروق کرونر است که باعث بروز مشکلاتی برای مردم و نگرانی هایی در جامعه گردیده است. علی رغم وجود این مشکلات، به آنها کمتر توجه شده است.
  روش کار
  این بررسی با استفاده از جستجوی منظم مطالعات مربوط در 20 سال اخیر با استفاده در بانکهایاطلاعاتیOVID، PROQUEST، SCIENCE DIRECT، GOOGLE SCHOLAR، و EBSCOبا کلیدواژه هایProblems،Coronary Artery Disease و Patients و در بانک های اطلاعاتیSID، MAGIRANو IRANMEDEXبا کلیدواژه های مشکلات، بیماران و اختلال عروق کرونر و واژه های مرتبط جستجو انجام گردید. با توجه به هدف پژوهش که توصیف مشکلات روانی اجتماعی بیماران متعاقب اختلال عروق کرونر بود مشکلات جسمی بیماران حذف گردید.
  یافته ها
  حدود 70 مقاله انگلیسی و 20 مقاله فارسی یافت گردید که مضمون آنها در رابطه با مشکلات روانی اجتماعی متعاقب اختلالات عروق کرونر بود.با مطالعه مضمون مقالات، مشکلات بیماران در سه طبقه کلی دسته بندی گردید: 1) نیازهای آموزشی بیماران مبتلا به اختلال عروق کرونر،2) پیامدهای روانی اجتماعی اختلال عروق کرونر، و3) پیامدهای متفاوت اختلال عروق کرونر در جنس زن و مرد.
  نتیجه گیری
  از آنجایی که قلب عضو حساس بدن است، هر گونه اختلال در آن برای مبتلایان معادل تهدید هویت آنها می باشد و تاثیر روانی اجتماعی بیماری از اثرات جسمی آن بیشتر است. بنابراین، لزوم اطلاع رسانی به بیماران راجع به ماهیت بیماری و علل ایجاد کننده آن، چگونگی پیشگیری ثانویه و چگونگی بازتوانی برای بازگشت به کار و زندگی معمولی ضروری است. همچنین، لزوم مراقبت پی گیر برای مراقبت از خود از اهمیت به سزایی برخوردار است. این کار مهم با ایجاد کلینیک های پیشگیری ثانویه جامعه محور امکان پذیر می باشد. توجه ویژه به مشکلات زنان مبتلا به اختلال عروق کرونر ضروری است.
  کلیدواژگان: مشکلات، بیماران، اختلال عروق کرونر
|
 • Fariba Nasiri, Ziba, Faezeh Bogheiri Pages 6-12
  Aim
  This study was conducted with the aim of evaluating mental health status in critical care nurses working in Coronary Care Unit (CCU)، Intensive Care Unit (ICU)، Emergency Department (ED) and dialysis ward in teaching hospitals of Tehran، Iran.
  Background
  Nursing is known as a difficult profession which needs an endless patience and tolerance with patients and their families. Furthermore، nurses must update theirs knowledge in all nursing-related topics، but it seems that it is so hard for nurses to update knowledge and at the same time، do their professional tasks such as meeting patients and family needs which occupy nearly all their time. This could run them at risk mentally and physically. Besides، it is much more possible for critical care nurses to be affected because of aggravated work-related stresses.
  Method
  This is a cross- sectional descriptive study. The sample included 375 critical care nurses with at least one year of nursing experience and six months of working in critical care wards. The convenience sampling method was used. Three valid and reliable questionnaires were used in thisstudy: «Chalder Fatigue Questionnaire»، «Hamilton Anxiety Rating Scale»، and «Pittsburgh Sleep Quality Index». Questionnaires were filled by study participants and the data were analyzed by SPSS.
  Findings
  The findings revealed that %73 of nurses experienced mild levels of anxiety، and %16. 5 of them reported mild to moderate levels of anxiety. The remaining had either moderate to severe or severe levels of anxiety. Regarding sleep quality، %89. 2 of the samples had bad sleep quality. In terms of fatigue، all participants reported moderate to severe fatig.
  Conclusion
  Critical care nurses in teaching hospitals of Tehran do not have satisfying mental health status. Most of them are suffering from bad sleep quality، moderate to severe fatigue، and mild or mild to moderate anxiety.
  Keywords: Critical care nurse, Mental Health, Critical care ward
 • Sedigheh Fayazi, Mohammad, Hashem Abdi, Neda Sayadi, Shahnaz Rostami Pages 14-20
  Aim
  The aim of this study was to evaluate complications of intravenous Streptokinase therapy in acute myocardial infarction patients admitted to the cardiac intensive care unit.
  Background
  Myocardial infarction is a common disease and the use of thrombolytic agents such as Streptokinase reduces its mortality، but there are some complications associated with streptokinase.
  Method
  In this descriptive stud y 120، patients treated with streptokinase were evaluated in terms of complications of the drug. A checklist of Streptokinase complications was used to collect the data. The findings were presented in the form of descriptive and inferential statistics.
  Findings
  According to the finding s، %33. 3 of patients had cardiovascular complications، %23. 9 developed allergic symptoms، and %17. 5 suffered blood complications.
  Conclusion
  The incidence of cardiac complications was the highest among patients. It is recommended to train nurses to avoid possible complications.
  Keywords: Streptokinase complications, Myocardial infarction, Cardiac intensive care unit
 • Sima Hashemy, Masoomeh Zakerimoghadam Pages 22-30
  Aim
  The aim of this study was to examine the effect of muscle relaxation and music therapy on anxiety level in patients waiting for cardiac catheterization.
  Background
  Anxiety is one of the most common human emotions from positive or negative experiences of life. High levels of anxiety have many unwanted effects on the body systems. In stressful situations such as invasive diagnostic techniques، the person experiences high level of anxiety. One of the main responsibilities of nurses is to control anxiety in patients with pharmacological and non-pharmacological methods.
  Method
  This quasi-experimental study was conducted in one hospital affiliated to Tehran University of Medical Science. After obtaining approval and written consent، 150 patients، waiting for cardiac catheterization، were randomly divided into three groups of muscle relaxation، music therapy and control. Data were collected by demographic form and self-report form of anxiety through interview. One hour before cardiac catheterization، the level of anxiety was measured in all groups، then، muscle relaxation group was asked to perform Benson muscle relaxation for 20 minutes based on listening to a recorded tape of guidance by headphone. At the same time، the music therapy group listened to music tape by headphone. Control group received no intervention but standard nursing care. Immediately before cardiac catheterization، the level of anxiety was measured again in all groups. Data were analyzed by SPSS using Fisher exact test، Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests.
  Findings
  Immediately before catheterization، patients'' anxiety level was significantly reduced (p<0. 001) in muscle relaxation and music therapy groups، while it increased in the control group. Immediately before catheterization، a statistical significant difference was found between levels of anxiety in groups (p<0. 001).
  Conclusion
  Both Benson muscle relaxation and music therapy significantly reduced anxiety level of patients and music therapy had more effect on the anxiety level of patients waiting for cardiac catheterization.
  Keywords: Muscle relaxation, Music therapy, Level of anxiety, Patients waiting for cardiac catheterization
 • Malahat Nikravan, Mofrad, Sima Zohari Anboohi Pages 32-38
  Aim
  This study examined the effect of using simulation training method on enabling student nurses in advanced pre-hospital care.
  Background
  Disaster nursing includes especial operational skills to manage disasters victims. These skills mainly include advanced pre-hospital care. To teach these skills، simulation in workshop environment is one of the most valuable and effective methods، one type of which is the use of live models in scenarios of various events that can be implemented and practiced in simulated environment.
  Method
  This study was conducted by a quasi-experimental design in which 7 30th semester student nurses were recruited by census sampling and undergone training by simulation method. In this study، three tools (questionnaire، clinical evaluation form، and self-assessment form) were used. The data were managed and analyzed by SPSS، version 16. Findings. At the end of workshop in a simulated environment، %100 of students scored at good level. Also، in terms of pre-hospital skills، %100 of students scored at proficient level. In addition، after the workshop، %100 of students evaluated themselves at completely dominant level.
  Conclusion
  The results of this study indicate that training by simulation method can teach student nurses the knowledge and necessary skills for pre-hospital emergency care in the best way. Besides، it can improve students'' self-assessment on their capabilities.
  Keywords: Simulation, Clinical raining, Pre, hospital care
 • Esmat Ataee, Majid Haghjoo, Asghar Dalvandi, Hooman Bakhshandeh Pages 40-47
  Aim
  The aim of this study was to examine the effect of self-care education on quality of life in patients following pacemaker implantation.
  Background
  One of the most common causes of death after myocardial infarction is arrhythmia resistant to treatment. This type of arrhythmia can be managed by pacemaker. The quality of life after pacemaker implantation is usually low، and self-care education may be a method to address this issue.
  Method
  In a randomized clinical trial study، 80 patients، candidate for permanent pacemaker implantation at Rajaie Cardiovascular، Medical and Research Center، were recruited to either control or experimental group through the blocked randomization. Data were collected using demographic form and the MacNew health-related quality of life questionnaire. The experimental group patients، in accompany with one first-degree relative، received one session of self-care education on the preimplantation day. The content of this 30 minutes session was «how to use educational footage and pamphlets، and also، a face-to-face education. At the end of the session، the patients were given an» educational package«. Following implantation، the experimental group patients were contacted once a week for one-month period. The data were analyzed by SPSS، version 15، using inferential statistics.
  Results
  There were no statistically significant difference between the experimental and control groups in the mean scores of emotional، physical، and social aspects of quality of life and overall quality of life، before self-care education; however، after intervention، a statistically significant difference was found in all these variables between experimental and control groups (P=0. 004).
  Conclusion
  Self-care education could have an effect on the quality of life of patients after permanent pacemaker implantation.
  Keywords: Quality of life, Self, care education, Permanent implantable pacemaker, Patient with pacemaker
 • Abbas, Ali Gaini, Ali Nazari, Arezoo Tabrizi, Abolfazl Farahani Pages 48-56
  Aim
  The purpose of this study was to determine the effect of -8week aerobic training on serum levels of high sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) in high school male students with different Body Mass Indexes (BMI).
  Background
  The low-grade chronic inflammation، which is characterized by increased levels of inflammatory markers in blood (such as CRP، Interleukin 6) is a strong risk factor for some chronic diseases. The hs-CRP is the most sensitive marker of inflammation and independent predicator of cardiovascular diseases and increase in hs-CRP levels are associated with obesity and cardiovascular diseases. The effect of aerobic training on hs-CRP of adolescents with different BMIs needs further investigation.
  Method
  In this quasi-experimental study، 24 healthy and non-athlete boys (mean age، 16. 33 and standard deviation، 0. 47 years) were divided into three groups; «thin، normal، and overweight or obese» according to their BMI. The training program included -8week (three sessions per week) progressive aerobic running at intensities of %75-60 of maximal heart rate. To determine changes in hs-CRP levels، the blood samples were collected before and after training program in the identical conditions.
  Findings
  Training program had no significant effect on hs-CRP levels in all groups. There was a statistically significant difference in hs-CRP levels between obese group and the other two groups in esponse to training program، both before and after intervention.
  Conclusion
  Eight-week aerobic training did not have a significant effect on hs-CRP of the subjects، likely due to insufficient intensity and duration of exercise training and low baseline hs-CRP levels. Decreased hs-CRP levels in obese group، compared with other groups، was likely due to the obesity status and higher baseline hs-CRP levels.
  Keywords: Hs, CRP, Aerobic training, High school students, Body mass index
 • Jamaleddin Begjani Pages 58-63
  Aim
  The aim of this review study is to introduce the cardiac resynchronization therapy through biventricular pacing in treatment of heart failure.
  Background
  More than 22 million peoples worldwide suffer from congestive heart failure (CHF). As a result of the lack of synchronized contraction، both within and between the ventricles، blood moves through the heart and body at a slower rate. Heart failure impacts on almost all aspects of the quality of life of patients، particularly on mobility. Despite treatment advances such as lifestyle changes، medication and heart surgery، up to %40 of patients with CHF suffer an arrhythmia that further reduces the heart’s ability to beat properly. Cardiac Resynchronization Therapy (CRT) is a new، adjunctive and effective therapy that can relieve CHF symptoms by improving the synchronization of the heart’s contractions.
  Findings
  According to the studies، after BVP، heart contractility، and left ventricular ejection fraction and stroke volume increase، the incidence of cardiac arrhythmias decreases and some aspects of quality of life such as exercise tolerance improves.
  Conclusion
  Cardiac resynchronization therapy (CRT) along with other medical options can be safely performed and can relieve CHF symptoms by improving the coordination of the heart’s contractions.
  Keywords: Heart failure, Biventricular pacemaker, Cardiac resynchronization therapy
 • Hussein Karimi, Mooneghi, Mohammad Mojalli Pages 64-69
  Aim
  The aim of this review study was to describe psychosocial problems in patients with coronary artery disease and determine strategies to prevent and deal with.
  Background
  The prevalence of cardiovascular diseases is rising in industrial and developing countries. According to the report of World Health Organization، cardiovascular diseases are accounted for a large percentage of mortalities. The most common cardiovascular disease is coronary artery disease that produces problems for people and worries in community.
  Method
  A systematic search was conducted on studies published in the last 20 years by using databases such as OVID، PROQUEST، SCIENCE DIRECT، GOOGLE SCHOLAR، EBSCO، SID، MAGIRAN and IRAN MEDEX with keywords such as problems، patients، coronary artery disease and related keywords. Because the aim of this study was describing the psychosocial problems of patients after coronary artery disease، physical problems was excluded.
  Findings
  About 70 article in English and 20 articles in Persian were found about psychosocial problems after coronary artery disease. Patients'' problems were categorized in three categories: educational needs of patients with coronary artery disease، consequences of psychosocial outcomes of coronary artery disease، and different consequences for men and women with coronary artery disease.
  Conclusion
  Because the heart is a sensitive organ، any heart disease can jeopardize patient identity، and psychosocial effects of heart disease is more prominent than physical effects. So، it is necessary to inform patients about the nature of disease and its causes، and how to implement secondary prevention and rehabilitation to return to work and normal life. Accordingly، continuous care for self-care is of great importance. This can be established by community-based clinics for secondary prevention. Especial attention to issues of women with coronary artery disease is essential.
  Keywords: Problems, Patients, Coronary artery disease