فهرست مطالب

پژوهش در سلامت روانشناختی - سال هفتم شماره 2 (تابستان 1392)
 • سال هفتم شماره 2 (تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/09/17
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سهیلا حسینی*، محمد نقی فراهانی، بتول رشیدی صفحه 1
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش و سهم استرس ناباروری، روش های مقابله با استرس، صفات شخصیت و حمایت اجتماعی، بر سازگاری زناشویی زنان نابارور انجام گرفت. این پژوهش از نوع مطالعات علی پس از وقوع بود. نمونه ی پژوهش از بین 201 نفر زن نابارور که برای درمان به مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولی عصر (عج)، واقع در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، مراجعه می کردند، به صورت در دسترس انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات عبارت بود از؛ سیاهه ی استرس ناباروری، مقیاس سازگاری زوجی اصلاح شده، مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده، نسخه ی کوتاه فهرست مقابله با موقعیت های استرس زا، و پرسشنامه ی شخصیت پنج عاملی گردون. داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که در بین متغیرهای مورد بررسی، به ترتیب نگرانی های ارتباطی، دیگران مهم، برون گرایی، روش مقابله ی هیجانی، نیاز به والد بودن و نگرانی های جنسی، پیش بینی کننده های مناسب سازگاری زناشویی هستند. نتایج این پژوهش بر اهمیت عوامل روانی- اجتماعی موثر بر سازگاری زناشویی تاکید کرده است.
  کلیدواژگان: استرس ناباروری، روش های مقابله با استرس، حمایت اجتماعی ادراک شده، صفات شخصیت، سازگاری زناشویی
 • کبری میرزایی، محمدحسین عبداللهی، مهناز شاهقلیان* صفحه 13
  هدف پژوهش بررسی رابطه ی باورهای فراشناختی با اضطراب اجتماعی و کمرویی با توجه به نقش واسطه گری تنظیم هیجان بود. 700 دانش آموز مقطع دبیرستان پرسشنامه های کمرویی استنفورد و اضطراب اجتماعی را تکمیل کردند. بر اساس نمرات انتهایی مقیاس ها، 110 نفر به عنوان کمرو و 46 نفر به عنوان افراد مضطرب اجتماعی غربال شدند. برای تفکیک افراد کمرو با و بدون علایم اضطراب اجتماعی، مجددا پرسشنامه اضطراب اجتماعی در نمونه ی کمرو اجرا و بر اساس نمرات انتهایی، 45 نفر کمرو با اضطراب اجتماعی و 60 نفر کمرو بدون اضطراب اجتماعی مشخص شدند. برای همسان بودن حجم گروه ها در هر سه گروه، 43 نفر پرسشنامه های تنظیم هیجان و باورهای فراشناخت را تکمیل کردند. نتایج حاکی از ارتباط معنادار باورهای فراشناخت و راهبردهای تنظیم هیجان با اضطراب اجتماعی و کمرویی با و بدون علایم اضطراب اجتماعی بود. ارتباط معناداری میان باورهای فراشناخت و راهبردهای تنظیم هیجان به ویژه سرکوب در گروه مضطرب اجتماعی و میان باورهای فراشناخت و ارزیابی مجدد شناختی در گروه کمرو با علایم اضطراب اجتماعی دیده شد؛ اما در گروه کمرو بدون علایم اضطراب رابطه ی میان متغیر پیش بین و واسطه معنادار نبود. نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد برخی مولفه های باورهای فراشناختی شامل باورهای منفی و کنترل افکار به واسطه ی سرکوب، اضطراب اجتماعی را بهتر پیش بینی می کنند و مولفه های باورهای مثبت و اطمینان شناختی به واسطه ی ارزیابی مجدد شناختی، پیش بینی کننده ی کمرویی با علایم اضطراب بودند. نتایج نشان داد باورهای فراشناختی به واسطه ی تنظیم هیجان پیش بینی کننده ی کمرویی بدون علایم اضطراب نمی باشند.
  کلیدواژگان: اضطراب اجتماعی، کمرویی، باورهای فراشناخت، تنظیم
 • مهناز علی اکبری دهکردی*، احمد علی پور، حسین زارع، غلامعلی شهیدی، زیبا برقی ایرانی صفحه 23
  پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی شناخت-رفتار درمانگری بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به بیماری پارکینسون بود. روش پژوهش به صورت نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه از جامعه ی آماری سالمندان مبتلا به پارکینسون در نظر گرفته شد. نمونه ی پژوهش شامل 40 نفر، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با روش تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایشی تحت درمان شناختی-رفتاری سالمندی در 10 جلسه قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ی جمعیت شناختی و مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود که در دو مرحله ی پیش آزمون و پس آزمون اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان داد که درمان شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی شامل سلامت جسمی، سلامت روانشناختی و روابط اجتماعی، تاثیر داشته ولی در بعد محیط زندگی تفاوت معناداری مشاهده نشد. بنابراین نتیجه گیری می شود تلاش مضاعف در جهت ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به پارکینسون ضروری است و شناخت-رفتار درمانگری سالمندی موجب ارتقاء کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پارکینسون می شود. بنابراین این روش را می توان در بیمارستان ها و آسایشگاه ها به عنوان یک درمان تکمیلی به کار برد.
  کلیدواژگان: شناخت، رفتار درمانگری سالمندی، کیفیت زندگی، بیماری پارکینسون
 • مریم اکبر زاده*، جواد حاتمی، رضا رستمی، زهرا صالحی صفحه 34
  هدف از این پژوهش، بررسی کارکردهای اجرایی در دو گروه معتادان وابسته به مواد افیونی و آمفتامین ها و مقایسه با گروه عادی بود. کارکردهای اجرایی در چهار خرده مقیاس حافظه ی کاری، توجه پایدار، برنامه ریزی و بازداری پاسخ مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور 90 آزمودنی از طریق نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند که شامل افراد وابسته به مواد افیونی (تعداد:30)، افراد وابسته به آمفتامین (تعداد:30) و گروه کنترل (تعداد:30) بودند. عملکرد مداوم، خرده مقیاس فراخنای ارقام، رنگ-واژه استروپ و دسته بندی کارت های ویسکانسین جهت ارزیابی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که گروه وابسته به آمفتامین ها در چهار خرده مقیاس کارکردهای اجرایی به طور قابل ملاحظه ای دچار اختلال هستند، اما افراد وابسته به مواد افیونی نسبت به گروه کنترل تنها در دو خرده مقیاس برنامه ریزی و بازداری پاسخ دچار اختلال هستند. در نتیجه تخریب شناختی و نقص در کارکردهای اجرایی در بیماران آمفتامینی بیشتر از افراد وابسته به مواد افیونی و افراد عادی است. این نقایص شناختی در افراد وابسته به مواد افیونی کمتر دچار مشکل است.
  کلیدواژگان: کارکردهای اجرایی، وابستگی به آمفتامین ها، وابستگی به مواد افیونی
 • سهیلا صفری، مهناز جدیدی، سمیه جمالی، سالار فرامرزی، مریم جدیدی صفحه 45
  هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه ی شاخص های خود بیمارانگاری و سلامت روان در مادران کودکان با نیازهای خاص و مادران کودکان بهنجار در اصفهان بود. این تحقیق از نوع توصیفی علی- مقایسه ای بود و برای انجام آن تعداد 90 نفر از مادران کودکان ناتوان (30 نفر سندرم داون، 30 نفر اتیسم و 30 نفر فلج مغزی) به روش نمونه گیری در دسترس از مراکز توانبخشی شمال شهر اصفهان و 30 نفر از مادران کودکان بهنجار به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از مدارس ابتدایی شهر اصفهان به عنوان شرکت کنندگان پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها، مقیاس خودبیمارانگاری و مقیاس سلامت عمومی گلدبرگ بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که به طور کلی، بین مادران کودکان با نیازهای خاص و مادران کودکان بهنجار از لحاظ ابعاد سلامت روان و خودبیمارانگاری تفاوت معنادار وجود دارد، همچنین مقایسه های زوجی مشخص کرد که بین مادران دارای کودک ناتوان و مادران کودکان بهنجار از نظر سلامت روان تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین، بین مادران دارای کودک فلج مغزی و اتیسم در مقایسه با مادران دارای کودک بهنجار از نظر خودبیمارانگاری تفاوت معنادار وجود دارد، اما بین مادران کودکان مبتلا به سندرم داون و مادران کودکان بهنجار تفاوتی مشاهده نشد. بر اساس یافته های این پژوهش، فشارهای روانی ناشی از داشتن فرزند ناتوان می تواند سلامت روانی و جسمانی مادران را به مخاطره اندازد و لازم است که متخصصان در هنگام ارائه ی خدمات به این خانواده ها این موضوع را مد نظر قرار دهند.
  کلیدواژگان: خودبیمارانگاری، سلامت روان، فلج مغزی، سندرم داون، اتیسم
 • زهرا علی اکبرزاده آرانی*، مجید خاری آرانی، علی حاج باقری، فاطمه علی اکبر زاده آرانی صفحه 55
  آمار فزاینده ی کودکان مبتلا به عقب ماندگی ذهنی در ایران و تاثیر عمیق آنها بر سازگاری خانواده، به ویژه مادران این کودکان و وجود مطالعات بسیار اندک در این گروه هدف، سبب شد این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش بر سازگاری مادران دارای کودک عقب مانده ذهنی آموزش پذیر طبق نظریه ی سازگاری روی، در سال 89-1388 انجام گیرد. مطالعه ی نیمه تجربی حاضر بر روی 40 نفر از مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر مراجعه کننده به مدرسه ی استثنایی شهرستان آران و بیدگل طی سال های 89-1388 صورت پذیرفت. مداخله به شیوه ی حضوری و در 4 جلسه ی آموزشی 2 ساعته به همراه 30 دقیقه پرسش و پاسخ در طی 2 هفته انجام گرفت. محتوای آموزش شامل آموزش شیوه های سازگاری بر اساس ابعاد نظریه ی سازگاری روی بود. پرسشنامه ی سازگاری، قبل و 6 هفته بعد از پایان مداخله، مجددا توسط واحدهای مورد پژوهش تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t زوجی و دقیق فیشر نشان داد میانگین نمرات سازگاری اجتماعی مادران در بعد فیزیولوژیک، درک از خود، وابستگی و استقلال، ایفای نقش و سازگاری اجتماعی کل، قبل و بعد از آموزش، اختلاف معناداری دارد. این یافته ها نشان داد که آموزش در تغییر سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر موثر است.
  کلیدواژگان: عقب ماندگی ذهنی، سازگاری اجتماعی، نظریه ی سازگاری روی
 • سجاد بشرپور* صفحه 66
  با توجه به اهمیت سازه ی دلسوزی به خود به عنوان ملاکی برای بهزیستی روانی، پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه ی فارسی مقیاس دلسوزی به خود در دانشجویان انجام گرفت. کلیه ی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در سال تحصیلی 90-89 جامعه ی آماری این پژوهش را تشکیل می دادند. تعداد 220 دانشجو (99 پسر، 121 دختر) به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در پژوهش شرکت کردند. آزمودنی ها در محل کلاس ها و به صورت انفرادی به پرسشنامه های دلسوزی به خود، افسردگی بک و پنج عاملی شخصیت پاسخ دادند. داده های به دست آمده نیز با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، t برای گروه های مستقل و تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل شد. تحلیل عاملی اکتشافی، 6 عامل با مقادیر ویژه ی بیش تر از یک را آشکار کرد که در مجموع 47/63 درصد از واریانس کل را تبیین می کردند. شاخص های برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی نیز مدل 6 عاملی این مقیاس را تایید کرد. نتایج ضریب همبستگی ارتباط منفی معناداری را بین دلسوزی به خود با افسردگی و ویژگی های شخصیتی به ویژه صفت روان رنجورخویی آشکار کرد. ضرایب آلفای کرونباخ خرده مقیاس ها و نمره کلی مقیاس نیز در دامنه 65/0 تا 92/0 به دست آمد. بر اساس نتایج این پژوهش می توان نتیجه گرفت که مقیاس دلسوزی به خود از روایی و پایایی نسبتا خوبی جهت استفاده در جمعیت های دانشجویی برخوردار است.
  کلیدواژگان: مقیاس دلسوزی به خود، روایی، پایایی، دانشجویان
|
 • Soheila Hosseini*, Mohammad Naghi Farahani, Batool Rashidi Page 1
  The purpose of this study was to investigate the role and contribution of infertility stress, coping styles with stress, personality traits and social support in the marital adjustment of infertile women. In this study, causal comparative or "exposit facto" research method was used. Population of the study included 201 women who were selected through availability sampling method from those visiting VALI-e-ASR Reproductive Health Research Center. Research tools of the study included the Gadroon's Big Five Factor, The Fertility Problem Inventory, Revised Dyadic Adjustment Scale, Multidimensional Scale of Perceived Social Support, and Coping Inventory for Stressful Situations. In order to analyze the data, Pearson Correlation and Stepwise Regression analysis were used. The results indicated that there were significant relationships between the variables of this study. It was also revealed that social concern, important others, extroversion, emotional coping style, need for parenthood and sexual concern were suitable predictors of the marital adjustment. In sum, the results of the study put an emphasis on the importance of the psychological-Social factors in marital adjustment.
  Keywords: Infertility Stress, Coping styles, Social Support, Personality Trait, Marital Adjustment
 • Kobra Mirzaie, Mohammad Hossein Abdollahi, Mahnaz Shahgholian* Page 13
  This study aimed at investigating the relationship between metacognitive beliefs, social anxiety and shyness considering the mediating role of emotion regulation. 700 high school students completed the Stanford Shyness and Social Anxiety questionnaires.According to the extreme scores in the scales, 110 subjects were selected as shy individuals and 46 subjects were selected as individuals with the social anxiety disorder. To distinguish the shy people with/without symptoms of social anxiety, the SPIN were performed on shy sample again and based on the extreme scores, there were 45 subjects with social anxiety symptoms and 60 subjects without social anxiety symptoms. 43 subjects in all three groups completed Emotion Regulation and Metacognitive Beliefs questionnaires. The results showed significant relationship between metacognitive beliefs, emotion regulation strategies and social anxiety and shyness with/without symptoms of social anxiety. There was a significant relationship between metacognitive beliefs and suppression in social anxiety sample and between metacognitive beliefs and cognitive reappraisal in the shy group with symptoms; but there was no significant relationship in shy group without symptoms. Regression analysis showed that some components if metacognitive beliefs including negative beliefs and thought control through suppression could predict the social anxiety better and those components of positive belief and cognitive assurance through cognitive reappraisal could predict the shyness with the symptoms of social anxiety. The results showed that the metacognitive beliefs could predict the shyness without the symptoms of anxiety through the mediation of emotion regulation.
  Keywords: Social Anxiety, Shyness, Metacognitive Beliefs, Emotion Regulation
 • Mahnaz Aliakbari Dehkurdi*, Ahmad Alipour, Hossein Zare, Gholamali Shahidi, Ziba Barghi Irani Page 23
  The present study was intended to study the effectiveness of Cognitive- Behavioral Therapy (CBT) in the quality of life in the older people suffering from Parkinson disease. The methodology of the study was a semi- experimental with pre- test and post- test design along with a control group selected from the population of old people suffering from Parkinson disease. Sampleof the study included 40 individuals who were selected by availability sampling method; then they were randomly divided into the experimental and control groups. The experimental group underwent the CBTO treatment for 10 sessions. Research tools of the study included demographic questionnaire and quality of life scale, prepared by WHO, that were administered in two stages, i.e. pre-test and post- test. Research findings showed that cognitive-behavioral therapy had an effect on the quality of life including physical health, psychological health, and social relations, but no significant difference was seen in the dimension of the life environment. Thus, it was concluded that it was necessary to make efforts to enhance the quality of life for the old people suffering from Parkinson disease and that CBTO treatment may cause the improvement of the quality of life in patients with Parkinson disease. Therefore, this method may be employed in the hospitals and asylums as a complementary treatment. Consequently, it is recommended to present cognitive- Behavioral Therapy (CBT) along with other medical interventions as a part of treatment and medical care for the patients suffering from Parkinson disease.
  Keywords: Cognitive, Behavioral Therapy of Older people (CBTO), Quality of Life, Parkinson Disease (PD)
 • Maryam Akbarzadeh*, Javad Hatami, Reza Rostami, Zahra Salehi Page 34
  The aim of this research was to investigate the executive functions in two groups of individuals with opioid-dependent, amphetamine- dependent and to compare them with the executive functions in the individuals of the control group. Executive functions were investigated in 4 sub-scales including working memory; sustain attention, inhibitory control and planning. To do so, 90 participants were selected via simple nonrandom or convenience sampling. Of these participants, 30 individuals were opioid-dependent, 30 individuals were amphetamine dependent and 30 individuals were healthy. Subjects of the study were evaluatedusing color-word Stroop, Wisconsin card sorting, continuous performance and digit span sub-scale test. The results of one way analysis of variance indicated significant deficits in amphetamine dependent group in 4 sub-scales of executive functions, but opioid dependent individuals had deficits in inhibitory control and planning compared to the control group. As a result, there were more deficits in the executive functions of amphetamine group in comparison to the opioiddependent and control group. There were fewer deficits in the opioid-dependent group in comparison to the Amphetamine- dependent group.
  Keywords: Executive Functions, Opioiddependent, Amphetamine dependent
 • Soheila Safari, Mahnaz Jadidi, Somayeh Jamali, Salar Faramarzi, Maryam Jadidi Page 45
  Purpose of the present study was to compare the hypochondria and the mental health of the mothers of children with the special needs and the mothers of normal children in Isfahan. It was a descriptive causative-comparison study and by using convenience sampling method, 90 mothers of disabled children (30 children with Down syndrome, 30 with autism and 30 with cerebral palsy) from the rehabilitation centers in the north of Isfahan were selected as the experimental group and by multistage random sampling method, 30 mothers of normal children of primary schools in Isfahan were selected as the control group. Ahwaz Hypo-chondriasis Test and Goldberg's General Health Questionnaire were applied to assess the participant's status and the gathered data were analyzed by one-way ANOVA and Tukey test. Results revealed that, in general, there was a meaningful difference between the mothers of children with special needs and the mothers of normal children in terms of hypochondria and mental health. Moreover, paired comparisons indicated that there was a significant difference between the mothers of disabled and normal children in terms of the mental health. Furthermore, in comparison to the mothers of normal children, there was a significant difference between the mothers of children with cerebral palsy and autism in terms of hypochondria; however, there was no significant difference between the mothers of children with Down syndrome and the mothers of normal children in this term. According to the findings of this research, stresses resulting from having disabled children could endanger the mother's mental and physical health and the specialists should consider this issue when they deal with such families.
  Keywords: Hypochondria, Mental Health, Cerebral Palsy, Down Syndrome, Autism
 • Zahra Aliakbarzade Arani*, Majid Khari Arani, Ali Hajbagheri, Fatemeh Aliakbarzade Arani Page 55
  Mentally retarded children impose an extra stress on their parents especially on their mothers. Coping skills can be used by the parents to relieve the stress and to improve the adaptation.Therefore, the aim of this study was to assess the effect of training on the social adaptation of educable mentally-retarded children’s mothers based on Roy adaptation theory. This quasiexperimental study was carried out on 40 mothers whose educable mentally retarded children went to the exceptional school in Aran and Bidgol during2009-2010. Intervention consisted of four twohour sessions, supplemented by a 30 minute conversation between the interviewer and the candidate within 2 weeks. Coping skills program was based on the dimensions of Roy theory. Adaptation questionnaire was completed before and 6 weeks after the completion of intervention by the participants. The mean scores of mothers’ social adaptation had significant difference before and after the training in physiological, selfconcept, dependence/independence, role-playing dimensions and total social adaptation. According to the results of the study, the training based on theRoy theory had a positive effect on the social adaptation of mentally retarded children’s mothers.
  Keywords: Mental Retardation, Social Adaptation, Roy Adaptation Theory
 • Sajjad Basharpoor* Page 66
  Given the importance of the self-compassion construct as a criterion for mental well-being, this research was conducted in order to investigate the psychometric properties of the Persian version of Self Compassion Scale. All students of Urmia Islamic Azad University in the academic 2010-2011 year were considered as the population of the study. Of this population, 220 students (99 males and 121 females) were selected randomly to participate in the study. The subjects responded individually to the self-compassion and beck depression questionnaires and big five personality scale at their classrooms. The collected data were analyzed by Pearson correlation test, independent t-test, and exploratory factor analysis. The results of the exploratory factor analysis revealed six factors with a value of higher than 1 that could were explain 63/47 % of the variance together. Indexes of the fitness of the confirmatory factor analysis model also confirmed six factor model of this scale. Results of the Pearson correlation showed negative relationship between the self-compassion, depression and personality traits, especially neuroticism. Alpha cronbach coefficients for the subscales and the total score of the scale were obtained in the range of 0/65 -0/92. Based on the results of this study, it can be concluded that the selfcompassion scale enjoyed a quite well validity and reliability to be used in university student populations.
  Keywords: Self Compassion Scale, Validity, Reliability, University Students