فهرست مطالب

 • Volume:22 Issue: 90, 2014
 • تاریخ انتشار: 1392/12/06
 • تعداد عناوین: 12
|
 • هادی سلیمانی ابهری، صدیقه سلیمانی ابهری صفحات 1-12
  زمینه و هدف
  از آنجا که آثار عینی میزان حرمت خود (Self-Esteem)، بر بهداشت روانی، سلامت جسم و رفتار اجتماعی انسان ها قابل انکار نیست، بیان موضع علم ودین پیرامون آن ضروری به نظر می رسد. اهمیت و فایده این موضوع زمانی رخ می نماید که از بین تئوری های مطرح شده در تناسب علم و دین، گزینه ما تعامل و توافق آن دو باشد. هدف این پژوهش نشان دادن همسویی علم ودین در تاکید بر تامین سلامت جسم و روان انسان با بالا بردن حرمت خود، و بررسی رابطه ی خود پنداره با آن می باشد. اما حرمت خود پیوندی با خود پنداره نیز دارد. تاکیدات دینی بر اهمیت و سود مندتر بودن خود شناسی مقدمه ای است جهت رهنمون شدن به عمیق ترین لایه های درونی انگیزه های رفتاری که بدون آن، ارزیابی فرد از خود و دیگران از او کامل نخواهد بود. در روان شناسی اجتماعی ازاین ارزیابی و مجموعه ی باورها و احساسات فرد درباره ی خود به خودپنداره (Self Concept) تعبیر می شود. این ارزیابی اگر منطبق با خویشتن اصیل نباشد با عنوان «مختال» در تعابیر قرانی قابل مقایسه خواهد بود که مطالعه ی تطبیقی آن ها بخشی دیگر از این نوشتار را تشکیل می دهد.
  روش بررسی
  این پژوهش با شیوه ی توصیفی و با جمع آوری اطلاعات ازکتب در کتابخانه ها شکل گرفته است
  یافته ها
  تاکید قرآن بر هدفمند بودن خلقت جهان و از جمله انسان، باعث دریافت این مهم برای انسان ها می شود که گوهر ارزشمند وجود خود را نباید ارزان از دست بدهند. این گونه شناخت از هستی و انسان، مبنایی برای حرمت خود می شود که در روانشناسی اجتماعی به عنوان پایه ی رفتار اجتماعی به هنجار تلقی می گردد.
  نتیجه گیری
  از نتایج این بحث نمایاندن هر چه بیشتر نظریه ی تعامل علم ودین و ارایه ی مویدات جدیدی از تاثیر آموزه های آن ها در سلامت انسان می باشد. در این مبحث، مطالعه ی مقایسه ای موضوع «خود» وحرمت آن و خودپنداره در علم روانشناسی و آموزه های دینی صورت گرفته است
  کلیدواژگان: خود، خود پنداره، حرمت خود و عزت نفس، سلامت
 • محمد سعید احمدی صفحات 13-22
  زمینه و هدف
  سلامت روانی و عزت نفس پدیده های روانشناختی هستند که از دیر باز مورد توجه روانشناسان، پزشکان و عالمان دینی بوده، متاثر از مجموعه ای از عوامل اجتماعی و شناختی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد دینی بر عزت نفس و سلامت روانی دانش آموزان پسر بود.
  روش بررسی
  روش پژوهش، آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. ابزار های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه ی عزت نفس کوپر اسمیت (1986) و پرسشنامه، سلامت عمومی گلدبرگ (1988) بود. جامعه ی آماری شامل کلیه ی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر زنجان در سال تحصیلی 91-1390 بود که از بین آن ها به صورت تصادفی و با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای، 60 نفر انتخاب و در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. مداخله آزمایشی (مهارت های ارتباطی با رویکرد دینی) بر روی گروه آزمایش به مدت پانزده جلسه 90 دقیقه ای و یک بار در هفته اجرا شد. به منظور تحلیل داده ها، از آزمون های آماری تحلیل کواریانس استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد که تفاوت معنی داری بین میانگین عزت نفس (64/44F= و 0001/0P<) و سلامت روانی (85F= و 0001/0P<) گروه آزمایش و کنترل وجود دارد.
  نتیجه گیری
  آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد دینی موجب بهبود عزت نفس و سلامت روانی دانش آموزان می شود.
  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی، رویکرد دینی، سلامت روانی، عزت نفس
 • زینب سادات حسینی، صدیقه اسماعیل زاده صفحات 23-32
  زمینه و هدف
  قرآن کریم کتاب هدایت است و خداوند حکیم هرآنچه که جنبه ی هدایت گری داشته به صورت کلی بیان کرده است؛ باشد که در طول سالیان دراز با افزایش دانش بشری، توانایی فهم این مسایل به دست آید. از جمله مساله ی تحریم مجامعت با حائض تنها در یک آیه ی 222 بقره مطرح شده که در حکمت و فلسفه ی تحریم آن فقط با لفظ اذیت و آزار بودن بدان اشاره شده و روایات علت تحریم آن را مشکلاتی چون زشت و ناقص الخلقه شدن، بیماری جذام، برص برای جنین برشمرده اند.
  روش بررسی
  در این مقاله نیمه مروری ضمن روش گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه و نرم افزار (اینترنت)، در مورد واژه «اذی» و سپس توصیف و تحلیل دیدگاه لغویان و مفسران در این باره، به بررسی تطبیقی حکمت تحریم مجامعت از منظر دیدگاه قرآن و روایات و دستاوردهای قطعی طب پرداخته شد.
  یافته ها
  نتایج کشفیات و استنباطات طبی علمی با توجه به شرایط فیزیولوژیک ایجاد شده برای حائض، نشان داد که دستاوردهای طبی می تواند موید و مشمول دیدگاه قرآن و روایات مبنی بر عوارض مجامعت در این ایام باشد و عدم رعایت آن موجب بروز آلودگی و بیماری در دستگاه تناسلی زن و مرد شود و این بیماری ها غیر از مشکلات روحی است که برای هریک از زوجین به وجود می آید.
  نتیجه گیری
  دانش پزشکی نظر قرآن کریم و روایات را در مورد ممنوعیت رابطه ی جنسی در دوران قاعدگی تایید می کند.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، طب، حیض، مجامعت
 • سید رحمت الله موسوی مقدم صفحات 33-44
  زمینه و هدف
  در روان شناسی سلامت، مقوله ی انسان هنجار (نرم) که می شود آن را معادل انسان سالم و معیار هم گرفت؛ از اصول بنیادین و ایده آل هر نظام است. در نظام فرهنگی، تربیتی و روان شناسی اسلامی، به این مقوله، توجه ویژه شده است؛ زیرا مهم ترین هدف تربیت اسلامی، تربیت انسان سالم و ایده آل است.
  روش بررسی
  از آنجایی که این تحقیق، تحقیقی توصیفی بود، روش آن، صرفا کتابخانه ای و فیش برداری از طریق مراجعه به متون و آثار اصلی دو متفکر و احیانا شرح های معتبر آثار و نظریات آن ها بود.
  یافته ها
  در اندیشه ی دکارت که فیلسوفی اومانیسم و ذهن گرا است. انسان هنجار، انسانی خود بنیاد، عقلگرای صرف و متکی بر قدرت تکنولوژیک خود است. این انسان، انسانی صرفا طبیعی، بریده از بنیان های متافیزیکی و مغفول از روان معنوی (روح) است و هر چه بیشتر بتواند بر طبیعت مسلط شود، هنجارتر و مطلوب تر است. انسان هنجار دکارتی، صرفا انسانی سازنده و در پی تحقق استقلال وجودی خویش است؛ ولی در نگاه علامه ی طباطبائی، براساس اندیشه و فرهنگ اسلامی، بحث سلامت روان و انسان هنجار (معیار)، مقوله ای کاملا معنوی و از ساحت روحانی است.
  نتیجه گیری
  زندگی کیفی که مقدمه ی تحقق انسان سالم است، مبتنی بر فلسفه ای مستحکم، دستیابی به هویت اصیل خود و اصل دین پذیری است. سالم در این نگرش، کسی است که تبیین درستی از حیات خود، رسالت خود، نسبت خود با خدا، جهان و حقایق هستی داشته و دارای حس کرامت و رضایتمندی از زندگی باشد.
  کلیدواژگان: انسان، هنجار، دکارت، علامه ی طباطبایی، سلامت معنوی
 • سهیلا ربیع سیاهکلی، آذر آوازه، فریدون اسکندری، زینب قهرمانی، میثم نعمتی خواه، مهناز افشین جو، مژگان سادات اقوامی صفحات 45-52
  مقدمه
  همیشه بستری شدن در بیمارستان برای اقوام و بستگان بیمار ایجاد تنش و اضطراب زیادی می کند. یکی از مواردی که به استناد آیه ی مبارکه، الا بذکر الله تطمئن القلوب» (الرعد- 28) در آرامش افراد و پیشگیری از اختلالات روانی نقش بسیار مهمی داشته، ایمان به خدا است. توکل به خداوند باعث کاهش نگرانی های ناشی از بیماری های مهم، صبر برمصایب و پذیرش خواست الهی و تن دادن به عوارض و معلولیت های دراز مدت و پرهیز از عوامل بروز دهنده یا تشدید کننده اختلالات روانی و پیامدهای دیگر می شود.
  روش بررسی
  مطالعه ی حاضر یک مطالعه ی توصیفی- همبستگی است که میزان اضطراب و افسردگی 100 نفر از خانواده بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه با ابزار HADS (Hospital Anxiety Depression Scale) و ابزار سنجش اعتقادات مذهبی که در مطالعات آقا محمدی و همکاران نیز به کار رفته است، سنجیده شد. بعد از نمونه گیری، داده ها با استفاده از با آزمون های آماری کای دو، آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون لجستک به منظور بررسی متغیرهای موثر در اضطراب و افسردگی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 2/53 درصد افراد مورد پژوهش دارای نشانه ی اضطراب و 4/56 درصد دارای نشانه های افسردگی بودند. افرادی که علایم اضطراب و افسردگی در آنان مشاهده نشد، دارای اعتقادات مذهبی در حد شدید بودند که آزمون کای دو ارتباط بین علایم اضطراب و افسردگی را با میزان اعتقادات مذهی معنی دار نشان داد (05/0P<). 2/33 درصد از خانواده های دارای علایم اضطراب و 2/31 درصد از خانواده های دارای علایم افسردگی از اعتقادات مذهبی در حد متوسط برخوردار بودند. آزمون آماری کای دو این ارتباط را معنی دار نشان داد (05/0P<).
  نتیجه گیری
  اعتقادات مذهبی و یاری خواستن از خداوند اثر مثبتی بر کاهش افسردگی و اضطراب خانواده های بیماران دارد. تقویت باورها و اعتقادات می تواند بر کاهش بروز علایم و عوارض ناشی از افسردگی همچون اقدام به خودکشی، اعتیاد، بزه کاری ها، اختلالات شخصیت، سلامت جنسی موثر باشد.
  کلیدواژگان: اضطراب، افسردگی، خانواده بیماران، اعتقادات مذهبی
 • زینب قهرمانی، نرگس حیدری، مینا شعبانی، مژگان سادات اقوامی، مهری حریری صفحات 53-61
  زمینه و هدف
  معلولین با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند که علاوه بر سلامت جسمی می تواند سلامت روان آن ها را به خطر بیندازد. پژوهش های متعدد نشان می دهند مذهب و سلامت روانی با یکدیگر رابطه دارند. روی آوردن محققین به مذهب و مطالعه ی روانشناختی آن در دهه های اخیر روزافزون بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین باور مذهبی و سلامت روانی بود.
  روش بررسی
  تعداد 88 نفر از اعضای جامعه معلولین شعبه ی زنجان در آذر و دی ماه 1390 گروه نمونه ی پژوهش حاضر را تشکیل دادند. آزمودنی ها با دو آزمون جهت گیری مذهبی آلپورت و پرسشنامه ی سلامت عمومی (GHQ) مورد بررسی قرار گرفتند. این آزمون ها پیشتر برای جامعه ی ایرانی ترجمه و استاندارد شده اند. نتایج آزمون ها پس از نمره گذاری با آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین نمره ی کل مذهبی با نمره ی زیر مقیاس سوم سلامت عمومی (چگونگی کنار آمدن با موقعیت های متداول زندگی) در سطح معناداری 01/0 (29/0r=- و 006/0P=) و نمره ی مذهب درونی با همین زیر مقیاس در سطح معناداری 05/0 (224/0r=- و 036/0P=) ارتباط معنی دار معکوسی یافت شد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد افراد معلول به نقش ایمان در احساس سلامتی خود واقف نیستند و بنابراین اقداماتی در این زمینه می تواند سلامت آن ها را ارتقا دهد.
  کلیدواژگان: باور مذهبی، سلامت روان، معلولین
 • محمود کاظمی، بهرام بهرامی صفحات 62-74
  مقدمه و هدف
  بسیاری از دانشمندان معاصر غربی بر این باورند که، یکی از اساسی ترین نیازهای انسان معاصر، نیاز به دین و ارزش های معنوی است. زیرا ایمان به خدا نوعی قدرت معنوی به انسان می بخشد که او را در تحمل سختی ها کمک می کند و نگرانی و اضطراب را دور می سازد و قرائت دعا می تواند به عنوان یک نوع درمان تسکینی، محرکی برای ایجاد پاسخ های فیزیولوژیک و سایکولوژیک در بیمار باشد. بنابراین، هدف اساسی این مطالعه، بررسی نقش اعتقادات معنوی و فرایض اسلامی در ارتقای سلامت روانی، پشگیری و کاهش اختلالات روانی بود.
  روش بررسی
  برای انجام این پژوهش از روش تحلیل محتوا و مطالعه ی کتابخانه ای (اسنادی) استفاده شد. در این پژوهش سعی شد بر اساس آموزه های اسلامی، مفاهیم و مضامین مرتبط با سلامت روان و اختلالات روانی مورد شناسایی، توصیف و تحلیل قرار گیرد
  یافته ها
  نتایج تحلیلی پژوهش های متعدد انجام شده، بیانگر آن بود که بین افسردگی و اعتقادات مذهبی در سطح 05/0P ارتباط معنادار وجود داشت و همچنین بین میزان باورهای دینی و اسلامی و میزان همسرآزاری افراد، رابطه ی معکوس برقرار است.
  نتیجه گیری
  به طور کلی نتایج تحقیقات بیانگر آن است که، بین اعتقادات دینی و سلامت روانی رابطه ی معناداری وجود دارد و افرادی که دارای اعتقادات قوی تری هستند، از آرامش روانی بیشتری برخوردارند و همچنین پایبندی به فرایض اسلامی، نقش پیشگیری کننده و کاهش دهنده در بسیاری از اختلالات روانی مانند اضطراب، افسردگی، انحرافات جنسی، خودکشی، همسر آزاری دارد.
  کلیدواژگان: سلامت روانی، اعتقادت معنوی، فرایض اسلامی، اختلالات روانی
 • محمد علی لسانی فشارکی، حسین مرادی زنجانی، اکبر سعیدی صفحات 75-88
  زمینه و هدف
  آیه ی 82 سوره مبارکه ی اسراء که از آن می توان به آیه ی شفا یاد کرد و مستند اصلی بسیاری از مباحث میان رشته ای قرآن پژوهی و طب به حساب می آید به رغم شهرتی که دارد معنا و مفهوم بایسته ی خود را در میان ما، بازنیافته است و پیوند مفردات آن با یکدیگر، مورد تحقیق و پژوهش جدی قرار نگرفته اند. این نوشتار در پی آن بود که از طریق بازکاوی معنا و مفهوم دقیق اجزای این آیه و ارتباط مفردات آن با یکدیگر، کم و کیف نگاه به این آیه ی کریمه و بیان آن، و نحوه ی ارجاع و استناد به آن را متحول سازد.
  روش بررسی
  این تحقیق با تجزیه ی معنایی مفردات آیه و ترکیب مفهومی آن ها، بر اساس ریشه ی لغوی و با بهره گیری از قرینه ی «مقابله» و تدبر در سیاق آیه، ظرایف و لطایف آیه ی شفا را از نو مورد توصیف و تحلیل قرار داده و از این رهگذر، به برخی از بایسته ها در رابطه با مباحث میان رشته ای قرآن پژوهی و طب دست می یابد.
  یافته ها
  در این آیه، کلمه ی شفا در برابر زیان و خسران است و به معنای غنا، سود و رشد می باشد و آرامش، گشایش، تسکین، ایمنی و امنیت از آثار و پیامدهای آن به شمار می رود و تنها به سبب ایمان، از آسمان قرآن بر زمین تشنه ی مومنان به بارش درمی آید و هر گونه درد و بیماری را که از جنس زیان، خسارت، تنگی، فشار، ناامنی و ناآرامی باشد، درمان کرده و تسکین می بخشد. نیز، ایمان به قرآن در برابر ظلم به آن است که بر پایه ی ریشه لغوی آن، به معنای ایمنی طلبی، پناه جویی و دردمندی در حضور قرآن بوده، تنها شرط بهره مندی از شفای قرآن می باشد و ظلم به قرآن عبارت است از استغناورزی، اعراض و بی توجهی به قرآن و روآوری به غیر آن و طلب شفا و درمان در بیرون از آن، که حاصلی جز زیان و خسران به دنبال ندارد.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های تحقیق، نقش و جایگاه و اهمیت مقوله ی «ایمان به قرآن» و دوری از «ظلم» در حق آن، بیش از پیش آشکار می شود و ضرورت تامل و تدبر جدی در ماهیت و ابعاد مختلف این دو مقوله که تنها شرط بهره مندی از شفا و درمان قرآن به شمار می روند روشن می گردد.
  کلیدواژگان: قرآن، ایمان، شفا، ظلم و خسران
 • فاطمه قربانی، زهرا قربانی، آذر آوازه صفحات 89-96
  مقدمه
  اضطراب نوعی تشویش و نگرانی است و یک حالت فیزیولوزیکی و روانی است که با علایم جسمی، هیجانی، شناختی و رفتاری مشخص می شود. اکثر دانش آموزان و دانشجویان قبل از امتحان دچار درجاتی از اضطراب می شوند که می توان از روش های مختلف غیر دارویی از جمله صوت روح افزای ناشی از تلاوت آیات قرآن به عنوان یک روش بسیار موثر و مفید جهت کاستن این اضطراب استفاده نمود.
  روش بررسی
  این مطالعه به شیوه ی تجربی بر روی 62 نفر از دانش آموزان مقطع راهنمایی که به طور تصادفی در دو گروه شاهد و آزمون قرار گرفتند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات فردی و پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون بود. ابتدا میزان اضطراب دو گروه قبل از برگزاری امتحان اندازه گیری شد. سپس برای گروه آزمون به مدت 20 دقیقه آوای قرآن کریم تلاوت شد، در حالی که گروه کنترل به مدت 20 دقیقه در سرجای خود نشستند. میزان اضطراب مجددا اندازه گیری شد و با استفاده از آزمون های T زوجی و T مستقل میانگین اضطراب دو گروه قبل و بعد از مداخله مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین اضطراب در گروه آزمون قبل از مداخله 52/17 و بعد از مداخله 48/14بود. آزمون آماری تی زوجی این اختلاف را معنی دار نشان داد (P<0/05). میانگین نمره ی اضطراب در گروه شاهد قبل از مداخله 39/17 و بعد از 20 دقیقه 1/17 بوده است. آزمون آماری تی مستقل این اختلاف را معنی دار نشان نداد (P>0/05).
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش حاکی از تاثیر موفقیت آمیز بودن آوای قرآن در کاهش اضطراب می باشد و از آوای قرآن می توان به عنوان یک روش غیر داروی، مطمئن و ارزان قیمت جهت کاهش اضطراب قبل از امتحان استفاده نمود.
  کلیدواژگان: آوای قرآن، اضطراب
 • فرزانه غفاری صفحات 97-109
  زمینه و هدف
  دین اسلام همواره بر بهداشت جسم و جان تاکید فراوان دارد. در رابطه با تغذیه سالم که گامی مهم برای نیل به سلامت جسم و جان بشمار می آید، رهنمودها و آموخته های متعددی در قرآن ارایه گردیده است. یکی از آیه های شاخص در این رابطه عبارت است از: «و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمومنین». در این مطالعه به بررسی پاره ای از رهنمودهای قرآنی در زمینه ی بهداشت تغذیه پرداخته ایم.
  روش بررسی
  این تحقیق از نوع مقاله مروری و بر اساس مطالعه ی کتابخانه ای و بررسی متون است که با تعمق بر گزیده ای از آیات قرآنی و احادیث معتبر معصومین علیهم السلام و مطالعه ی برخی تفاسیر قرآنی مهم و کتابهایی در شرح احادیث و نیز با الهام گیری از آموخته های حکیمان تمدن اسلامی به رهنمودهایی در امر تغذیه سالم دست یافته ایم. مطالب به دست آمده به 5 محور اصلی تقسیم شده اند.
  یافته ها
  از نگاه قرآن سلامت تغذیه با امور معنوی و جهان بینی توحیدی در ارتباط است. برخی توصیه های قرآنی در امر سلامت و بهداشت تغذیه عبارتند از: توصیه به خوردنی های حلال و طیب و پیروی نکردن از امیال شیطانی: «یا ای ها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا و لاتتبعوا خطوات الشیطان»؛ توصیه به پرهیز از خوردنی های حرام: «إنما حرم علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله »؛ توصیه به توجه نمودن به نوع تغذیه و تفکر در ساختار کیفی آن: «فلینظر الإنسان إلی طعامه» و نیز ساختار کمی آن: «کلوا و اشربوا و لاتسرفوا»؛ توصیه به اهمیت دادن به روزه و بیان جایگاه آن در امر بهداشت تغذیه: «ان تصوموا خیر لکم»؛ توصیه به ورزش و ارتباط آن با تغذیه سالم: «هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبهاو کلوا من رزقه» و مصادیق متعدد دیگر.
  نتیجه گیری
  بهداشت تغذیه در قرآن از جایگاه بالایی برخوردار است؛ چنانکه رسول اکرم (ص) و ائمه معصومین (علیهم السلام) و دیگر حکمای اسلامی که تحت تاثیر آموزه های اسلام در امر بهداشت به طور عام و بهداشت تغذیه به طور خاص بوده اند، توصیه های ارزشمندی در این رابطه داشته اند. از رهنمودهای بسیار ارزنده قرآن در امر بهداشت تغذیه، استفاده و بهره مندی از روزی های حلال و طیب و پرهیز از روزی های حرام و خبیث است که پایبندی به آن انسان را در مسیر توحیدی قرار می دهد.
  کلیدواژگان: قرآن، تغذیه سالم، خوردنی های حلال، خوردنی های حرام
 • مرضیه آقا محمدی، پروانه نظرعلی، پریچهر حناچی صفحات 110-118
  مقدمه
  قرآن کریم، معجزه ی بزرگ حضرت ختمی مرتبت گنجی است که با ظهور اسلام بر ایشان نازل و با گذر زمان مطالب شگفت و تازه ای از آن کشف شده است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر آوای قرآن طی یک جلسه تمرین بیشینه روی کورتیزول،ACTH و برخی فاکتورهای روانشناختی زنان جوان ورزشکار بود.
  روش بررسی
  24 دانشجوی زن ورزشکار با میانگین سنی 1/2± 88/21 سال و قد 8/9 ± 87/163 سانتی متر و وزن32/5± 08/57 کیلوگرم به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دوگروه 12 نفری کنترل و تجربی (آوای قرآن) تقسیم بندی شدند. نمونه های خونی برای سنجش کورتیزول و ACTH قبل و بعد از اجرای تست بروس جمع آوری و میزان درک فشار هر سه دقیقه یک بار براساس مقیاس بورگ و همچنین میزان اضطراب با استفاده از پرسشنامه ی سنجش اضطراب بک (BAI) قبل و بعد از آزمون سنجیده شد.
  یافته ها
  مقادیر پیش آزمون ACTH در گروه کنترل 04/5± 816/23 و درگروه تجربی 02/6±250/29 پیکو گرم در میلی لیتر بود که در پس آزمون به 1/4± 9/24 در گروه کنترل و 2/3±3/20 پیکو گرم در میلی لیتر در گروه تجربی رسید. کاهش این مقادیر در گروه تجربی از لحاظ آماری معنا دار بود (024/0=P). همچنین مقدار کورتیزول گروه کنترل در پیش آزمون 03/4±583/15 و گروه تجربی 8/3± 7/14 نانو مول بود که به 02/3± 308/17 در گروه کنترل و 04/2±4/13 نانو مول در گروه تجربی رسید. کاهش کورتیزول گروه آوای قرآن حایز اهمیت بود اما به نظر می رسد از لحاظ آماری معنادار نباشد. زمان رسیدن به واماندگی گروه آوای قران 92/593 ثانیه و گروه کنترل 25/564 ثانیه بود. البته افزایش این مقادیر در گروه تجربی از لحاظ آماری معنادار نبود (531/0=P). میانگین درک فشار گروه آوای قرآن در چهار مرحله ی تمرین 12/12 و در گروه کنترل 97/11بود که در مجموع تفاوتی در درک فشار دو گروه دیده نشد.
  نتیجه گیری
  نتیجه اینکه آوای قرآن می تواند موجب کاهش ACTH ناشی از استرس تمرین شده، احتمالا اثرات مضر افزایش اضطراب و به دنبال آن کورتیزول گردد.
  کلیدواژگان: آوای قرآن، زنان جوان ورزشکار، کورتیزول، ACTH، میزان درک فشار، پرسشنامه ی سنجش اضطراب
 • مریم خوشدل روحانی، رقیه بیگدلی صفحات 119-136
  زمینه و هدف
  یکی از مسایل چالش بر انگیز بشر در همه ی اعصار مشکلات روحی و روانی بوده که منشا بسیاری از ناکامی ها و رنج های جامعه ی بشری گردیده است. از نظر قران کریم یکی از بیماری های انسان در کنار بیماری های جسمانی وی، مرض و بیماری قلب است که انسان را دچار نوعی تردید و اضطراب می کند. جلوه ی این تردید و شک، ضعف ایمان به خداوند است که نتجه ی آن بروز خلق و خوی متناسب با اخلاقیات شرک آلود می باشد که منجر به اعمال کفر آمیز می شود. در مقابل آن قرآن، فردی را داری قلب سالم می داند که از راه میانه خارج نشده و به لحاظ روانی به خلوص قلب نایل گردیده است. قرآن کریم انسانی را سلیم النفس می داند که پیرو هواهای نفسانی نباشد. علامه حسینی طهرانی در ترجمه ی تفسیر المیزان (علامه طباطبایی) به بررسی بیماری قلب از نظر قران کریم پرداخته، آن را مورد شرح قرار می دهد. هدف از این تحقیق بررسی راهکارهای برون رفت جامعه ی انسانی از عوارض ناشی از بیماری روح بود.
  روش بررسی
  در این تحقیق موضوع بیماری دل با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای با محوریت تفسیر المیزان و مخصوصا نظرات خاص علامه حسینی طهرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  مطلب مهم از نظر مترجم تفسیر المیزان شباهت مرض قلب و دل با امراض جسمانی می باشد که به تدریج شدت یافته و اگر به معالجه اش نپردازند، مزمن می شود و در انتها بیمار را به هلاکت می کشاند. لازم به ذکر است که شدت یافتن مرض قلب، ناشی از ناپرهیزی بیمار ازچیز هایی است که برای وی مضر بوده، باعث تحریک بیشتر قلب بیمار می شود (دقیقا مانند بیماری جسمانی از نظر قران اگر کسی دچار مرض قلب است در صورت تمایل به مداوا و بیماری خود باید به سوی خدای عزوجل توبه کند قرآن در بیان خصوصیت بارز توبه آن را، ایمان به خدا و تذکر به افکار شایسته و اعمال صالح می داند.
  نتیجه گیری
  از نظر قرآن اگر کسی دچار مرض قلب است در صورت تمایل به مداوای بیماری خود، باید به سوی خدای عزوجل توبه کند. قرآن در بیان خصوصیت بارز توبه، آن را، ایمان به خدا و تذکر به افکار شایسته و اعمال صالح می داند. از منظر قران کسانی که مبتلا به بیماری دل هستند، باکی ندارند از اینکه با از دست دادن سرمایه دین، دنیا را به دست آورند و مقامات فانی دنیوی را بر دین داری مقدم بدارند
  کلیدواژگان: مرض، قلب، توبه، عمل ناشایست، کفر، ایمان
|
 • Soleimani Abhari H., Soleimani Abhari S Pages 1-12
  Background And Objective
  Since the effect of self-respect upon the mental hygiene and physical health of man and his social behavior cannot be ignored، it seems necessary to shed light on the standpoint of religion and science in this issue. The importance of this concern is manifested when we choose coexisting relationship exist between both religion and science. In this research، we demonstrate the concomitant relationship between religion and science concerning self-concept and self-respect and their effect on physical and mental health. The word «self-concept» as a social psychological term، contains this kind of evaluation along with a series of one’s beliefs and feelings about himself or others about him، and is equal to the word «Mokhtal» in Quranic terms.
  Materials And Methods
  In this descriptive study، the data were collected from the documents and books and journals in the libraries.
  Results
  Quranic emphasis on creation of an objective- based universe especially in the case of human beings causes to understand this fact that man should not miss his valuable pearl of existence very heedlessly. In the Social psychology، this kind of attitude toward the existence and man can be as a reason for «self -esteem»، which is considered as the cornerstone for a normal behavior in society.
  Conclusion
  Among the findings of this research is illumination of a mutual relationship existing between science and religion and providing some new evidence for the influence of this relationship on health of human beings.
  Keywords: Self, Self, concept, Self, esteem, Health
 • Ms.Ahmady Pages 13-22
  Background And Objective
  Mental health and self- esteem are psychological issues that have long been considered by psychologists، physicians and religious scholars and have also been influenced by a set of social and cognitive factors. The purpose of this study was to investigate the effect of training communication skills adopting a religious approach on self- esteem and mental health of male students.
  Materials And Methods
  The research method was experimental using pre-test، post-test design with a control group. The instruments included the Cooper Smith Self-esteem Questionnaire (1986) and Goldberg General Health Questionnaire (1988). The population of the research included all high school male students in Zanjan in the school year of 2011-2012. Out of this population، 60 students were randomly selected by multi-stage- cluster sampling method and were then divided into two experimental and control groups. Intervention (communicative skills improving through a religious approach) was carried out on the experimental group for fifteen sessions، each lasting for ninety minutes and once a week. SPSS 14 and Ancova tests were used to analyze the collected data.
  Results
  The results of Ancova showed that there was a significant difference in the means of the experimental and control groups in terms of self-esteem (F=44. 64، P<0. 001) and mental health (F=85، P<0. 001).
  Conclusion
  The communication skills training by using a religious approach was effective in the improvement of self-esteem and mental health of students.
  Keywords: Communication skills, Religious approach, Self, esteem, Mental health
 • Hosseini Z., Esmaeilzadeh S Pages 23-32
  Background And Objective
  The Holy Quran is a book for guidance of human beings. The Almighty God has clearly stated all the steps and aspects for the guidance majority of which have been appreciated by human beings over time. The Holy Quran has mentioned the philosophy of prohibition of having sex within menstruation time by the word «اذي» only once in Al-Baghareh (Verse; 222). The reasons for this prohibition are due to problems which arise in fetus such as abnormality، leprosy and vitiligo.
  Materials And Methods
  In this mini review study، data was collected from the documents and books in library and the Internet about the word «اذي». This study analyzed and considered the viewpoints of lexicologists and commentators about this word. After all، a comparative study was carried out to account for the prohibition of having sex during the menstruation period with respect to the Holy Quran، religious narrations، as well as actualization of this knowledge in medicine.
  Results
  Scientific and clinical deductions regarding the physiological status of women in menstruation confirm the Quranic and religious narrations and perspectives about prohibition of sex in this period. Ignorance of this fact can cause infection and disease in male and female genitalia track، added to them are the mental problems which may be encountered by each of the spouse.
  Conclusion
  Medical knowledge confirms the Quranic and religious perspectives concerning prohibition of having sex during the menstruation.
  Keywords: The Holy Quran, Medicine, Menstruation, Sex
 • Sr .Mousavimughaddam Pages 33-44
  Background And Objective
  In health psychology، the issue of “normal human being”، which can be taken as an equivalent to healthy human being، is considered a fundamental and ideal paradigm in every educational system. In the Islamic cultural، religious and social system، particular attention has been paid to this، as the main goal of Islamic education is training healthy human beings.
  Materials And Methods
  The present paper deals with this issue comparatively in Descartes’ philosophy representing the Westerns culture and Allameh Tabatabaei’s philosophy representing Islamic thoughts.
  Results
  In Descartes’ thinking، who is a humanistic and subjective philosopher، a typical or normal human being is a self-based، purely rational being، and reliant on his own technologic power. This is a purely natural human being، separated from his meta-physical roots. The more he is able to master the nature، the more normal and ideal he would be. Descartes’ normal human being is mainly a constructive being who is after fulfilling his independence and does not believe in the superhuman principles and teachings، but in Allameh Tabatabai''s view، based on the Islamic thoughts and culture، the concept of normal human being‘s health is mainly a spiritual issue.
  Conclusion
  Qualitative life، which is a prerequisite to the normal human being’s attainments، rests upon a solid philosophical standpoint، access to genuine identity and the acceptance of religion. A normal or typical human being، in this perspective، is one who has a true vision of his life، his undertaking and responsibility، his relationship with God، the world and the facts of existence and eventually a human being who has a high life satisfaction.
  Keywords: Human, Norm, Descartes, Allamah Tabatabaei, Spiritual health
 • S.Rabie Siahkali, A. Avazeh, F. Eskandari, Z. Ghahremani, M. Nematikhah, M. Afshinjo Aghvamy Pages 45-52
  Background And Objective
  Patients’ hospitalization is always stressful for their family members. Belief in God and religiousness are assumed to have vigorous preventive effect on psychiatric disorders، stress and anxiety. Reliance on God can decrease the concerns resulting from severe diseases. When an individual suffers from a long- lasting and complicated disease and its consequent disabilities، trusts in God، would be helpful to admit disease consequences which subsequently prevents or at least diminishes psychological adverse effects.
  Materials And Methods
  This descriptive-correlative study analyzed the level of anxiety in 100 family members of hospitalized patients admitted to the intensive cardiac care units. The anxiety levels in patients’ family members were analyzed using HADS (Hospital Anxiety Depression Scale) and Religious Beliefs Measurements Scale. The reliability and validity of the scales had already been confirmed by Aghamohammadi and coworkers. The results were analyzed using statistical procedures of Chi-square and correlation tests and logistic regression.
  Results
  53. 2% of the individuals were suffering from anxiety and 56. 4% had depression. In persons with no anxiety or depression the relation with strong religious beliefs was significant as shown by Chi-square test (P<0. 05). However، 31. 2% and 33. 2% of the patients’ family members who had depression and anxiety respectively، showed a meaningful relation with average religious beliefs (P<0. 05).
  Conclusion
  Religious beliefs have a positive effect on reducing depression and anxiety. Reinforcement of beliefs can reduce depression side effects such as suicide attempts، addiction، immoral actions، personality disorders and sexual disorders.
  Keywords: Anxiety, Depression, Patient's family, Religious belief
 • Ghahremani Z., Heidari N., Shabani M., Agvami M., Hariri M. Pages 53-61
  Background And Objective
  The handicapped are grappling with many problems، which could jeopardize their mental as well as physical health. Several studies have demonstrated the correlation between religion and mental health. In the recent decades، religion and psychological studies have increasingly attracted the attention of researchers. This study aimed to examine the relationship between religious beliefs and mental health.
  Materials And Methods
  Eighty eight members from Zanjan Handicapped Community (year 2011) constituted the sample for this study. The participants took two tests of Allport''s Religious Orientation and General Health Questionnaire (GHQ). These tests have already been translated and standardized for the Iranian society. Using SPSS، the test data were analyzed by descriptive statistics and Pearson''s correlation coefficient.
  Results
  The results showed a statistically reversed correlation between global religious score and third subscale of GHQ (how to cope with common life situations) at significance level of 0. 01 (r= -0. 29 and P= 0. 006) and also between internal religious score and the same subscale at significance level of 0. 05 (r= -0. 224 and P= 0. 036).
  Conclusion
  It seems that the handicapped are not aware of the role of faith in their health; thus، some measures should be taken in this regard to promote their health.
  Keywords: Religious, Mental health, Handicapped
 • Kazemi M., Bahrami B. Pages 62-74
  Background And Objective
  Many contemporary Western scientists are emphasizing that the problem with modern humans is that they are basically in need of faith and spiritual values; because faith in God is associated with a spiritual power that helps humans to endure hardships and in turn diminishes anxiety level. Saying prayers is assumed as a palliative treatment and a stimulus to biological and physiological responses in patients. Therefore، the initial purpose of this study was to explore and explain the role of spiritual beliefs and religious practice in improvement of mental health and decreasing mental disorders.
  Materials And Methods
  Content analysis and library information search were used to collect the data for this study. In addition، this research was an endeavor to throw light upon، analyze and explain Islamic teachings، concepts and themes as related to mental health and mental disorders.
  Results
  Analytical results of several studies indicate that there is a significant relationship between depression and religious beliefs (P<0. 05). As reported by the previous studies، there is an inverse relationship between religious beliefs and spouse abuse.
  Conclusion
  Our results demonstrate that there is a significant relationship between religious beliefs and mental health and people with well-built faith have more mental peace. Meanwhile، adherence to Islamic practice has a preventive and diminishing role in mental disorders such as anxiety، depression، sexual perversions، suicide and spouse abuse.
  Keywords: Mental health, Spiritual belief, Islamic practice, Mental disorders
 • Lessani Feshraki Ma, Moradi Zanjani H., Saeidi A. Pages 75-88
  Background And Objective
  The verse of «shifaa» (and We send down، of the Quran، that which is a healing and a mercy to the believers; and the unbelievers it increases not، except in loss Al- Israa: 82) is the leading document for Quranic and medical interdisciplinary researches. Despite its popularity، it has not found its particular grounding amongst us. This research was an endeavor to enlighten the ways in order to improve the quantity and quality of medical references to this verse، to put forward the lexical relationship concerning the elements of the verse، and to bring about a novel method of documentation and referencing as pertinent to this verse.
  Materials And Methods
  This research yielding a conceptual analysis of the words in Shifaa verse and their coherence and connection based on the morphology of words and implementation of contrastive analysis takes into account the register of the verse and reconsiders its very delicate and subtle aspects. Thereby، this research puts forward some of the infrastructure in the interdisciplinary approach to research in medicine and Quran.
  Results
  In the verse of «Shifaa»، the term “healing” is the opposite for the word loss and signifies richness، profit، and growth which eventually brings about calmness، evolvement، relief and safety. The foregoing results are achieved only by means of adherence to Quran and faithfulness which alternatively remedies all kind of diseases including loss، constraints، pressure، insecurity، restlessness and the like. Faith is the opposite of oppression and based on its lexical root means seeking refuge and safety under the shadow of Quran، and it is the only prerequisite for the Quranic therapy or healing. Oppression in Quranic concepts implies self-sufficiency and suffering، inattention to Quran، seeking help and security from else which consecutively is a path toward loss and damage.
  Conclusion
  Reports of the research in Quran point out to the role and importance of the concept of faith in the Holy Quran and these reports provide reminders about the outcome of inattentiveness to the commands of the Holy Quran. To benefit from the Quranic therapy and Shiffa as mentioned in the Holy Quran، calls upon speculation and deep apprehension of the essence of the Quran along with its distinctive aspects.
  Keywords: Quran, Faith, Therapy, Oppression
 • Ghorbani F., Ghorbani Z., Avazeh A. Pages 89-96
  Background And Objective
  Anxiety is a displeasing feeling of fear and worry associated with a psychological and physiological state of somatic، emotional، cognitive، and behavioral complications. Most students experience some degree of anxiety prior to their examinations. Among various non-drug methods، recitation of Quran can be listened to and used as a beneficial method to reduce anxiety level.
  Materials And Methods
  This study was performed on 62 secondary school students who were randomly assigned into two groups of control (n=31) and treatment (n=31). Data were obtained by a questionnaire composed of demographic data and Sarason Test Anxiety Questionnaire. At the outset of the experiment، pre-exam anxiety levels were measured in both groups. Then، the treatment group listened to the recitation of the Holy Quran as long as 20 minutes while the control group sat for 20 minutes in their place. Anxiety levels were measured again at the end of the experiment. Data were analyzed using paired and independent t-tests. Anxiety scores were compared between the two groups before and after the intervention.
  Results
  The mean anxiety scores in the treatment group before and after the intervention were 17. 52 and 14. 48، respectively. The paired t -test analysis showed a significant difference in the control group before and after the intervention (P<0. 05). The mean anxiety scores in the treatment group before and 20 minutes after the intervention were 17. 39 and 17. 1، respectively. The independent t- test analysis showed no significant difference in the control group before and after the intervention (P> 0. 05).
  Conclusion
  The results indicated that listening to the recitation of the Holy Quran would have beneficial effects on reducing anxiety. Listening to the Holy Quran can be considered as a non-pharmacologic method، safe and a reasonable approach to reduce anxiety before the exam.
  Keywords: The Holy Quran, Recitation, Anxiety
 • F. Ghaffari Pages 97-109
  Background And Objective
  Islam has always laid emphasis upon the health of body and soul. There are a lot of instructions and lessons presented in Quran about healthy nutrition which is a very important factor for attaining the body and soul health. “We send down for believers from Quran whatever which is mercy and healthy”. In this article، we considered some of these Quran’s guidelines.
  Materials And Methods
  This review study was carried out to collect healthy nutrition instructions out of verses of the Holy Quran، credible Hadiths (sayings) of Imams، Quran interpretations، and books of Hadiths enlightenment، and by getting help from teachings of scholars and professionals in Islamic civilization.
  Result
  From the viewpoint of Quran، nutritional health is in a relationship with spiritual issues and monotheistic worldview. Some of the Quranic recommendations about nutrition hygiene and health are: advice on using licit and pure foods and drinks and not obeying satanic desires: “Oh، People، eat licit and pure from whatever which is on the earth and do not follow the devil path” to keep the illegal edibles away: “dead’s meat، blood، pig’s meat and whatever which is not slaughtered by the name of the God، all are illegal on you”; paying attention to nutrition type and thinking about its qualitative structure: “human should be able to have full consideration and deliberation on his/her food” along with its quantitative structure: “eat and drink but do not lavish”; fasting and its importance in nutritional hygiene: “it is very good for you to fast”; exercising and its relationship with healthy nutrition: “He made the earth obedient and flat for you، so move in its ups and downs and use its aliments” and other examples.
  Conclusion
  The nutritional hygiene has a high standing point in the Holy Quran so that the Prophet and Imams (May peace be upon them) and other Islamic sages، who were affected by Islamic teachings about hygiene in general and nutritional hygiene in particular، have expressed some worthy recommendations. A valuable perspective concerning nutritional hygiene in Quran is that we should benefit from licit and pure aliments and avoid the illicit ones. Through continuing this perspective we can step on and be consistent in monolithic path.
  Keywords: Quran, Healthy nutrition, Licit edibles, Illegal edibles
 • Aghamohamadi M., Nazar Ali P., Hanachi P. Pages 110-118
  Background And Objective
  The holy Quran، Mohammad''s miracle، is a treasure that was descended on him with the advent of Islam out of which novel and wonderful knowledge and science have been discovered over time. The aim of this study was to investigate the effect of voice of the Holy Quran on cortisol، ACTH and psychological indices during one maximal exercise training in young female athletes.
  Materials And Methods
  In this study، twenty four volunteer students were divided into two groups (n=12) while one group (experimental) heard the recitation of the Holy Quran، the second group (control) did not. The mean age of the subjects was 21. 6، their mean height 163. 8 cm and their mean weight was 57. 08 kg. Their exercise included running on a treadmill set while wearing a headset. Their blood samples were collected for analysis of ACTH and cortisol 5 min before and after the training. The amount of perceived pressure was recorded every three minutes using Burg scale. Anxiety rates were calculated based on Beack Anxiety Inventory (BAI) before and after the test. The time of exhaustion was also recorded at the end of the test.
  Results
  The results showed that ACTH level in the control and experimental groups were 23. 8 pg/ml and 29. 2 pg/ml، respectively. However، after the test، the rate changed significantly (p<0. 05) in control and test groups to 24. 9 and 20. 3 pg/ml، respectively. The cortisol concentration in the control and experimental groups before the test was 15. 5 and 14. 7 nmol، respectively. The cortisol reduced in the control and test groups to 17. 3 nmol and 13. 4 nmol، respectively. The time of exhaustion in the control and experiment groups increased to 593. 92 and 564. 25 sec.، respectively. The rating of perceived pressure in the experiment and control groups during our 4-step exercises was 12. 12 and 11. 97، respectively.
  Conclusion
  In conclusion، hearing the voice of the Holly Quran can reduce ACTH and cortisol levels caused by anxiety and may also reduce the harmful effects of anxiety.
  Keywords: Voice of Holy Quran, Young athlete female, Cortisol, ACTH, Rating of perceived
 • Khoshdel Rohani M., Bighdeli R. Pages 119-136
  Background And Objective
  One of the challenging issues over the ages has been spiritual and mental dilemmas leading to numerous miseries and mortifications in human societies. From the perspective of Islam، one of the maladies of human in addition to physical maladies is spiritual one affecting human beings with a kind of suspect and anxiety which is manifested in terms of suspicion and fragile faith in God and leads to display of manners well-matched with ungodly and wicked habits which، in turn، induces acts of unbelievers. In contrast، Quran considers a healthy person as one who does not go astray and who has spiritually achieved piety of soul and spirit. The Holy Quran entitles a person of healthy soul (Salim o-nnafs) if he is not a slave of inordinate desires. To meet this goal، the present research embarked on evaluation of Shia Muslims interpretations of malady of soul focusing on Tafsir- al Mizan (Allameh Tabatabaii) with specific reliance on the commentaries and perspectives of deceased Allameh Hosseini Tehrani.
  Materials And Methods
  To fulfill the objectives of this study this descriptive/ analytical and library based research was applied.
  Results
  A striking issue from the perspective of Tafsir-al Mizan is the similarity of soul disease with physical diseases which tend to aggravate by time and if not treated، it will diverge into a chronic disease and will subsequently end in death. It is worth mentioning that aggravation of heart disease stems from negligence of a patient concerning the detrimental activities worsening severity of disease of the heart (exactly similar to physical diseases).
  Conclusion
  In Quranic perspective، if an individual suffers from heart disease and if he desires to be treated for his illness، this needs to repent of his sins towards Glorified God. Quran mentions that one of the distinct futures of repentance is faith in God، proper and virtuous behavior and thoughts. Furthermore، in the same perspective، those who suffer from soul disease are not scared of acquiring worldly assets at the price of being deprived of religion and also such people assign a high priority to mortal worldly positions over piousness.
  Keywords: Heart, Disease, Repentance, Improper deeds, Polytheism, Faith