فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 9 (آذر 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/09/12
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقاله مروری
 • یارن، آیان کردی، نجمه بهمن زیاری، احمد رضا رئیسی، کمال قلی پور، ازاد شکری صفحات 896-908
  مقدمه
  امروزه استفاده از مدل های ارزیابی خارجی؛ اعتبارسنجی، ISO، EFQM و Visitatie در مراقبت های بهداشتی و درمانی در سطح بین المللی نسبت به گذشته رواج بیشتری یافته است. این مطالعه ضمن بررسی این چهار مدل، به ارائه فرآیند جامع ارزیابی خارجی در بهداشت و درمان می پردازد.
  روش ها
  این تحقیق به صورت مروری نقلی در سال 1391 انجام و با بهره گیری از موتور جستجوهای google scholar، و پایگاه های اطلاعاتی web of knowledge و scopus با استفاده از کلید واژه های “ExPeRT project” و “visitatie، accreditation، ISO and EFQM” در مجموع 179 مطالعه یافت شد و از بین آنها 39 مورد وارد مطالعه شدند. در نهایت براساس هدف مطالعه، چکیده و محتوای مقالات، 12 مطالعه استخراج گردید و برای طراحی فرآیند ارزیابی خارجی از مدل های موجود در چند مطالعه استفاده شد.
  یافته ها
  تشابه و تفاوت های بسیاری در ویژگی ها و موارد استفاده این چهار مدل ارزیابی وجود دارد. فرایند ارایه شده در این مطالعه شامل 9 مرحله: تقاضا برای ارزیابی، دریافت و مطالعه گزارش خودارزیابی، آمادگی برای بازدید، تشکیل تیم ارزیاب، بازدید از سازمان، به اشتراک گذاری نتایج بازدید، تهیه پیش نویس و گزارش ارزیابی، ارزشیابی گزارش ارزیابی خارجی و بین ارزیابی ها می شود.
  نتیجه گیری
  فرآیند پیشنهاد شده در این مطالعه، با بررسی مدل های ارزیابی خارجی و فرایندهای پیشنهاد شده در سایر مطالعات طراحی گردید که نسبت به سایر فرایندها جامع تر می باشد. بنابراین بهتر است جهت ارزیابی صحیح و جامع تمامی مراحل 9 گانه مد نظر گرفته شوند.
  ژ
 • حسن هاشمی، صبا سپهوند، کبری هاشمی صفحات 909-921
  تغییرات آب و هوایی در سراسر جهان در حال حاضر یک واقعیت است که تاثیرات مختلفی بر محیط زیست و سلامت انسان و موجودات دارد. در مورد تاثیر تغییرات آب و هوایی بر سیستم مواد غذایی، به خصوص غذاهای دریایی از مزرعه تا سفره اطلاعات کمی وجود دارد. هدف از این مطالعه مروری، بررسی بنیادین اثرات تغییرات آب و هوایی بر ایمنی غذاهای دریایی و پیامدهای آن بر سلامت انسان است. پیش بینی می شود تغییرات آب و هوایی باعث افزایش آلودگی های شیمیایی و بیولوژیکی مانند فلزات سمی، باقیمانده های مواد شیمیایی آلی، جلبک های سمی و سموم آنها و پاتوژن ها شود که تهدیدی جدی بر سلامت و امنیت غذاهای دریایی داشته و از طریق زنجیره غذایی سلامت انسان را به خطر می اندازد که نیاز به توجه جدی در این زمینه است.
  کلیدواژگان: تغییرات آب و هوا، زنجیره غذایی، کیفیت آب و غذا
 • محسن رضاییان صفحات 922-930
  امروزه مجلات علوم پزشکی در تمامی دنیا، نقش مهم و تاثیرگذار خود را در سلامت جوامع انسانی به اثبات رسانده اند. با این وجود، یک سوال اساسی که همیشه در خصوص این مجلات مطرح می گردد این است که آیا مجلات علوم پزشکی باید اقدام به چاپ تبلیغات نمایند یا خیر؟ هدف از نگارش مقاله مروری حاضر، بحث پیرامون جنبه های بسیار مهمی است که در پاسخ به این سوال، باید مورد توجه قرار گیرند.
  در پایان سال 1391 موتور جستجوی پاب مد با بررسی واژگان medical، journal، advertising در عنوان مقاله مورد جستجو قرار گرفت. در مرحله بعد، با تغییر در شیوه جستجو و هم چنین با بهره گیری از منابع مورد استفاده در مقالات به دست آمده، نهایت دقت به عمل آمد تا مرتبط ترین و به روزترین مقالات، مورد استفاده این مطالعه مروری قرار گیرند. برخی از مجلات علوم پزشکی برای تامین منابع مالی خود، عمدتا وابسته به تبلیغاتی هستند که توسط شرکت های بزرگ دارویی طراحی می گردد. این در حالی است که تاثیرات سوء برخی از این قبیل تبلیغات می تواند به عنوان یک خطر بزرگ، نه تنها سلامت جامعه بلکه روند تصمیم گیری های سردبیران را نیز تحت شعاع خود قرار دهد.
  مجلات علوم پزشکی باید تا جای ممکن از چاپ هرگونه تبلیغی خودداری کرده و یا چاپ انواع گوناگونی از تبلیغات را، آن هم بر اساس اصول صحیح اطلاع رسانی، مبنای کار خود قرار دهند..
  کلیدواژگان: ارزیابی خارجی، ISO، EFQM، visitatie، اعتبارسنجی
 • مقاله پژوهشی اصیل
 • مصطفی نصیرزاده، محسن نادری، روح الله لک، منا حافظی بختیاری صفحات 931-938
  مقدمه
  فاکتورهای فردی، رفتاری، روانی و اجتماعی در بروز اختلالات روانی می تواند موثر باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی شیوع و شدت افسردگی و تعیین ارتباط آن با خودکارآمدی در بیماران دیابتیک نوع 2 شهرستان های فریدن و چادگان می باشد.
  روش ها
  نوع مطالعه توصیفی – تحلیلی و از نوع مقطعی، که بر روی 403 بیمار در دو شهرستان و به روش تصادفی سیستماتیک با رعایت معیارهای ورود و خروج انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرشسنامه، شامل 9سوال در خصوص مشخصات دموگرافیک و تست استاندارد 21 سوالی افسردگی بک و 6 سوال در خصوص خودکارآمدی بود. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزارSPSS نسخه 18و با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، کای اسکوئر، من- ویتنی، کروسکال والیس و اسپیرمن در سطح معنی داری 05/0انجام گردید.
  یافته ها
  160نفر(7/39%) بیماران فاقد افسردگی، 109نفر (27%) دارای افسردگی خفیف، 94 نفر (3/23%) افسردگی متوسط و 40نفر (9/9%) دارای افسردگی شدید می باشند. شیوع افسردگی در زنان بیشتر از مردان و فاقد تفاوت معنی داری بود (27/.=P) بین شیوع و شدت افسردگی و متغیرهای سن بالاتر، محل سکونت، سطح تحصیلات پایین، مدت زمان ابتلا به بیماری دیابت، شیوع عوارض، ابتلا همزمان به بیماری های مزمن دیگر و خودکارآمدی پایین رابطه معنی داری دیده شد (05/0 P<).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد متغیرهای فردی، رفتاری، اجتماعی و فرهنگی و دسترسی همگانی به خدمات، تاثیر مهمی در کاهش شدت افسردگی در این بیماران را داشته باشند. بنابراین پیشنهاد می شود بحث مهم عدالت در سلامت بایستی به طور جدی و دقیق انجام گیرد.
  کلیدواژگان: افسردگی، خودکارآمدی، دیابت نوع2
 • جعفر اکبری، حبیب الله دهقان، هیوا آزمون صفحات 939-950
  مقدمه
  افراد در بسیاری از مشاغل در معرض استرس های حرارتی قرار دارند. مواجهه با گرما و ایجاد تنش گرمایی در فرد، علاوه بر تاثیر منفی بر روی سلامتی فرد، بهره وری و راندمان او را تحت تاثیر قرار می دهد و به همین دلیل سبب کاهش کمیت و کیفیت تولید در سازمان می گردد. لذا هدف این مطالعه بررسی رابطه بین استرین گرمایی و بهره وری نیروی انسانی در صنعت مونتاژ خودرو بود.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی در دو فصل تابستان و زمستان 1390 بر روی 181 نفر از کارگران صنعت مونتاژ خودرو انجام گرفت. جهت بررسی استرین گرمایی از دو شاخص دمای تر گویسان و نمره استرین گرمایی استفاده شد. همچنین جهت بررسی وضعیت بهره وری نیروی انسانی از مقیاس 26 سوالی بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت استفاده گردید. جهت بررسی ارتباط شاخص های دمای تر گویسان و نمره استرین گرمایی با بهره وری و ریزمقیاس های تشکیل دهنده آن از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.
  یافته ها
  بیشترین و کمترین مقدار شاخص های دمای تر گویسان و شاخص نمره استرین گرمایی در فصل تابستان، به ترتیب برای واحد مخصوص و سوله انبار به دست آمد. در فصل زمستان بیشترین مقدار این شاخص ها برای واحد تولید به دست آمد و کمترین مقدار این شاخص ها در فصل زمستان، به ترتیب برای واحدهای بازرگانی و مخصوص به دست آمد. بیشترین مقدار بهره وری هم برای واحد بازرگانی (25/81) و کمترین مقدار آن برای واحد انبار (16/52) به دست آمد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که شاخص دمای تر گویسان با بهره وری نیروی انسانی رابطه معناداری ندارد (134/0=P). اما شاخص نمره استرین گرمایی با بهره وری نیروی انسانی رابطه ی معکوس و معناداری دارد (015/0=P) و با افزایش نمره شاخص تنش گرمایی مقدار بهره وری کاهش پیدا می کند و همچنین با کاهش نمره شاخص تنش گرمایی، مقدار بهره وری افزایش می یابد.
  نتیجه گیری
  تنش گرمایی تاثیر منفی بر روی بهره وری نیروی انسانی دارد و با افزایش ریسک مواجهه با استرس های گرمایی، میزان بهره وری افراد کاهش پیدا می کند. همچنین شاخص نمره استرین گرمایی ابزار مناسبی جهت تشخیص تاثیر منفی استرین گرمایی بر روی بهره وری نیروی انسانی می باشد در حالی که شاخص دمای تر گویسان این تاثیر منفی را گزارش نکرد.
  کلیدواژگان: تنش گرمایی، بهره وری نیروی انسانی، شاخص دمای تر گویسان، شاخص نمره استرین گرمایی، صنعت مونتاژ خودرو
 • احسان الله حبیبی، محمد مقیسه، نیما خوش ذات، محمدرضا طاهری، جواد غلامیان، مهری خوشحالی صفحات 951-959
  مقدمه
  ارتباط آشکار بین ظرفیت هوازی (vo2max) و فعالیت فیزیکی در طول تحقیقات گسترده ای در جهان ارایه شده است.این مطالعه با هدف برآورد ظرفیت هوازی و تعیین فعالیت فیزیکی و عوامل دموگرافیک موثر بر آن در دانشجویان پسر انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 68 نفر از دانشجویان پسر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که از سلامتی کامل برخوردار بودند،تصادفی انتخاب و پس از آگاهی از هدف مطالعه در تست شرکت می کردند.افراد مورد مطالعه به وسیله آزمون ارگومتری – پروتکل استراند مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود که مربوط به اطلاعات دموگرافیک دانشجویان بود. بررسی ارتباط بین متغیرها درج شده و vo2max با استفاده از SPSS نسخه 20 صورت گرفت.
  یافته ها
  میانگین و انحراف استاندارد سن دانشجویان پسر مورد مطالعه به ترتیب برابر 39/2± 13/23 سال به دست آمد. ظرفیت هوازی در دانشجویان پسر مورد مطالعه برابر با 39/0± 23/3 لیتر بر دقیقه شد. نتایج این مطالعه نشان که بین این متغیر و فعالیت فیزیکی، سابقه ورزشی و مصرف دخانیات رابطه معنی داری موجود است (05/0P<).
  نتیجه گیری
  متغیرهایی همچون فعالیت فیزیکی، مصرف دخانیات و سابقه ورزشی، می تواند تاثیری برvo2max داشته باشد.
  کلیدواژگان: پروتکل استراند، بیشترین ظرفیت هوازی، فعالیت فیزیکی، دانشجویان پسر
 • منصوره رضایتمند، حسین شهنازی، غلامرضا شریفی راد، محمدجلال عباسی شوازی، صادق ولیان بروجنی صفحات 960-968
  مقدمه
  ازدواج های خویشاوندی در وراثت انسان بسیار با اهمیت هستند. این الگوی ازدواج از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در بین کشورها و حتی در داخل یک کشور متفاوت است. با توجه به این مطلب که ازدواج خویشاوندی در ایران به عنوان یک الگوی ازدواج هنوز پایدار است و می تواند به دلایل گوناگون در آینده نیز ادامه داشته باشد، این مطالعه با هدف شناخت عوامل جمعیتی موثر بر ازدواج خویشاوندی و ارایه راهکارهای عملی و کاربردی در جهت کاهش ازدواج های خویشاوندی پر خطر در شهر اصفهان انجام شد.
  روش ها
  روش تحقیق در این پژوهش تحلیل ثانویه داده های موجود در مرکز ژنتیک پزشکی اصفهان بود. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه زوج های مراجعه کننده به مرکز ژنتیک پزشکی اصفهان بوده اند. داده ها با بررسی پرونده های موجود در چهار ماهه اول سال 1388 جمع آوری شده اند. در مجموع تعداد 2091 پرونده مورد بررسی قرار گرفته است. داده ها با استفاده از آزمون های آماری مناسب و نرم افزار SPSS نسخه 18و در سطح معنی داری کمتر از 05/0 تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  4/50٪ از مراجعه کنندگان زن که ازدواج خویشاوندی داشته اند در گروه سنی 20-15 سال بودند. بیشترین درصد (8/86٪) از زنان مراجعه کننده به این مرکز که تحصیلاتشان زیر دیپلم بوده است با یکی از خویشاوندان خود ازدواج کرده اند.
  در حدود 39٪ از زنان خانه دار و 4/50٪ از زنان محصل یا دانشجو ازدواجشان خویشاوندی بوده است. همچنین 5/83 ٪ از مراجعه کنندگان زن که والدینشان ازدواج فامیلی داشته اند خودشان نیز ازدواج فامیلی داشته اند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه ارتباط معناداری بین سن ازدواج زنان و تحصیلات زنان و اشتغال زنان با ازدواج خویشاوندی را نشان داد به طوری که زنان در گروه های سنی پایین تر بیشتر ازدواجشان خویشاوندی بوده است. همچنین با افزایش تحصیلات زنان ازدواج فامیلی کاهش پیدا کرده و زنان شاغل بیشتر ازدواجشان غیرخویشاوندی بوده است.
  کلیدواژگان: ازدواج، ازدواج خویشاوندی، وراثت، عوامل جمعیتی
 • حسن هاشمی، الهام علی پور سامانی، محمد مهدی امین، بیژن بینا صفحات 969-978
  مقدمه
  شیرابه کمپوست اغلب حاوی آلاینده های آلی، آمونیاک، فلزات سنگین، آمونیوم، کلراید، جامدات معلق و نمک های معدنی و ترکیبات محلول یا معلق و البته باکتری ها می باشد که اثرات نامطلوبی بر محیط زیست دارد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تصفیه پذیری شیرابه کارخانه کمپوست اصفهان با استفاده از الکتروکوآگولاسیون است.
  روش ها
  پس از انعقاد الکتریکی با استفاده از جفت الکترودهای آهن، آلومینیوم و الکترود تجاری آهن- آلومینیوم، در زمان های مختلف (5، 10و 20 دقیقه) و رقت های 1/0، 025/0 و 01/0 پارامترهای EC،COD، pH، TSS و TDS روش استاندارد بررسی شد. پس از آنالیز داده ها، میانگین پارامترهای کیفی شیرابه ناشی از الکترولیز با هم مقایسه شد.
  یافته ها
  کارایی حذف COD برای الکترودهای Al-Al، Fe-Feو Fe-Al به ترتیب 36/93%، 15/95% و 02/94% و برای TSS نیز به ترتیب 3/47%، 43/37% و 86/39% در مدت زمان 20 دقیقه الکترولیز با رقت 1/0 بود. کارایی حذف COD در رقت 025/0 و مدت زمان تماس20 دقیقه برای الکترودهای Al-Al، Fe-Fe و Fe-Al به ترتیب 88/97%، 08/98% و 4/98% و کارایی حذف TSS نیز به ترتیب 65/63%، 05/44% و 86/54% به دست آمد. برای رقت 01/0 در مدت زمان تماس 20 دقیقه کارایی حذف COD برای الکترودهای Al-Al، Fe-Fe وFe-Al به ترتیب 28/99%، 32/99% و 41/99% و برای TSS به ترتیب 32/74%، 78/58% و 94/65% حاصل شد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که کارایی حذف پارامترها با زمان رابطه مستقیم و با pH رابطه عکس دارد. راندمان حذف COD و TSS توسط الکترودهای آهن و آلومینیوم تقریبا یکسان بود. الکترودهای آهن در کاهش COD و الکترودهای آلومینیوم در کاهش رنگ، کدورت و TSS بیشترین تاثیر را دارند. حداکثر راندمان زمانی حاصل می شود که از جفت الکترود آهن و آلومینیوم استفاده شود.
  کلیدواژگان: تصفیه، شیرابه، کمپوست، انعقاد الکتریکی
 • حیدر ندریان، آدر طل، داود شجاعی زاده، زیبا خلیلی، مصطفی حسینی، زهرا بیگم آقامیری صفحات 979-992
  مقدمه
  در سرطان پوست پیشگیری اولیه بیشتر بر کاهش خطر ابتلا و کاهش عوامل خطرزا در افراد سالم تاکید دارد و از ملزومات پیشگیری اولیه، آموزش بهداشت به افراد سالم جامعه می باشد. هدف این مطالعه ارایه برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی پروسید به منظور ارتقا رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست در دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران در سال 1391 بود.
  روش ها
  این مطالعه از نوع مقطعی بوده و بر روی 450 دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان منطقه 11 شهر تهران در سال 1391 انجام شد. روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی شده بود. به منظور شناخت کامل تر از وضعیت دانش آموزان در جامعه مورد بررسی در رابطه با عوامل پیش بینی کننده انجام رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست و نیز سازماندهی مطالعه بر طبق عوامل مشخص شده در الگوی پرسید، ابزار مطالعه که یک پرسشنامه محقق ساخته شامل سازه های مدل پرسید بود، تدوین گردید. تهیه برنامه آموزشی با یک جستجوی گسترده متون شامل مرور علایم و نشانه های سرطان پوست، علل ایجاد بیماری، درمان بیماری، بار بیماری و هزینه های ناشی از آن، راه ها و روش های پیشگیری از سرطان پوست و برنامه های آموزشی تهیه شده در ارتباط با سرطان پوست و تاثیر برخی از متغیرهای روان شناختی مانند خودکارآمدی و حمایت اجتماعی بر ارتقا رفتار در دانش آموزان بود. سطح معنی داری در این مطالعه 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  همبستگی مثبت و معنی داری بین رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست و همه متغیرهای تحت مطالعه به جز نگرش وجود داشت. همه متغیرها به جز متغیر آگاهی که با متغیرهای حمایت اجتماعی و خودکارآمدی همبستگی معنی دار نداشت با هم همبستگی معنی دار و مستقیم داشتند. تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر های مستقل 43٪ از واریانس رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست را پیش بینی می نمایند و در این میان عوامل قادر کننده قویترین پیش بینی کننده بود.
  نتیجه گیری
  بخش پرسید از الگوی پرسید-پروسید چارچوب مفهومی مناسبی را جهت طراحی برنامه آموزشی پیشگیری از سرطان پوست برای دانش آموزان فراهم نمود. به منظور اجرای برنامه ارایه شده در این مطالعه و نیز ارزشیابی آن، مطالعات بیشتری در آینده پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: سرطان پوست، برنامه آموزشی، الگوی پرسید، دانش آموزان
 • بهزاد مهکی، سید صدرالدین شجاع الدین، بهزاد مهکی صفحات 993-1004
  مقدمه
  حرکت فرود تک پا از جمله حرکات ورزشی متداول است که احتمال آسیب دیدگی اندام تحتانی در آن زیاد است. با وجود این، بیومکانیک این حرکت کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بنابراین هدف مطالعه حاضر مقایسه الگوی فعالیت عضلات اندام تحتانی در مراحل قبل و بعد از فرود تک پا بود.
  روش ها
  مطالعه نیمه تجربی حاضر روی 13 نفر از دانشجویان مرد رشته تربیت بدنی در سال 1391 انجام شد. فعالیت الکترومایوگرافی عضلات سرینی میانی، دوسررانی، دوقلوی داخلی، نعلی و درشت نی قدامی همزمان با داده های نیروهای عکس العمل زمین اندازه گیری گردید. آزمودنی هاحرکت فرود تک پا را از ارتفاع 30 سانتی متر روی صفحه نیرو انجام دادند. حرکت فرود به دو مرحله تقسیم گردید: 100 میلی ثانیه قبل از تماس آغازین پا با زمین و 100 میلی ثانیه بعد از تماس پا با زمین (مرحله جذب نیرو). آزمون های آماری آنالیز واریانس و t زوجی به ترتیب برای مقایسه فعالیت عضلات در هر مرحله و بین مراحل فرود استفاده شدند. سطح معنی داری 05/0P≤ در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  آزمون آنالیز واریانس اختلاف معناداری را در فعالیت عضلات در هر دو مرحله نشان داد (001/0P≤). نتایج آزمون t زوجی نشان داد میزان فعالیت عضلات سرینی میانی، دو سر رانی، نعلی و درشت نی قدامی در مرحله جذب نیرو بیشتر از مرحله قبل از فرود بود (05/0P≤)، درحالی که میزان فعالیت عضله دوقلوی داخلی در مرحله قبل از فرود بیشتر از مرحله جذب نیرو بود (001/0P≤).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد اندام تحتانی با فعال سازی عضله دوقلوی داخلی قبل از تماس پا زمین خود را برای جذب نیروها هنگام فرود آماده می کند. بعد از تماس با زمین نیز با توجه به نوع فرود به کار رفته در مطالعه حاضر (فرود سخت) عضلات پلنتارفلکسور نقش اصلی را در جذب نیروهای عکس العمل زمین در حرکت فرود تک پا بر عهده دارند.
  کلیدواژگان: الکترومایوگرافی، عضلات اندام تحتانی، جذب نیرو
 • کیوان ویسی، محمدرضا سمرقندی، محمدتقی صمدی، محسن صفایی، حشمت الله نورمرادی، عباس مقیم بیگی صفحات 1005-1013
  مقدمه
  سدها از مهم ترین سازه های تامین کننده آب آشامیدنی می باشند و به منظور مدیریت کیفیت آب در مخازن سدها شناخت پدیده هایی که در آن رخ می دهد، ضروری می باشد. از مهمترین این رخدادها، پدیده لایه بندی حرارتی می باشد که موجب کاهش کیفیت آب خروجی از سد می گردد. در این پژوهش رژیم حرارتی مخزن سد اکباتان همدان که مهمترین منبع تامین کننده آب قابل شرب شهر همدان می باشد مورد بررسی قرار گرفت.
  روش ها
  در ابتدا موقعیت ایستگاه های نمونه برداری تعیین شد و در ادامه پروفیل های دما – عمق مخزن با اندازه گیری مستقیم دما در اعماق مختلف مخزن رسم گردید، در مجموع در هفت ایستگاه دما و اکسیژن محلول با فواصل 50 سانتی متری و تا عمق 25 متری از سطح آب دریاچه و در طی 12 ماه به صورت ماهیانه اندازه گیری شد. در نهایت نتایج به دست آمده با نمودارهای ویتزل مقایسه گردید.
  یافته ها
  لایه بندی حرارتی در سد مورد نظر از اردیبهشت ماه آغاز می گردد و تا اوایل دی ماه به مدت 8 ماه ادامه می یابد و در اواسط تابستان به شدیدترین حالت خود می رسد، در دی ماه لایه بندی تخریب گشته و تا اواخر فروردین به مدت 4 ماه مخزن در وضعیت اختلاط کامل به سر می برد. لایه آلوده ترموکلاین در اکثر ماه هایی که آب در وضعیت لایه ای قرار داشت در عمق 10 متری قابل تشخیص بود.
  نتیجه گیری
  باتوجه به موقعیت جغرافیایی دریاچه و تراز میانگین 1955متر، دریاچه مورد نظر جزء دریاچه های یک گردشی گرم با یک گردش زمستانه به مدت 4 ماه طبقه بندی می گردد،. بنابراین عمق برداشت در ماه هایی که لایه بندی وجود دارد فاکتور مهمی در کیفیت آب خروجی از مخزن سد می باشد.
  کلیدواژگان: سد مخزنی اکباتان، لایه بندی حراتی، منابع آب
 • فاطمه صابر، حسین شهنازی، غلامرضا شریفی راد صفحات 1014-1021
  مقدمه
  یکی از پیامدهای صنعتی شدن زندگی، کاهش فعالیت بدنی در بین افراد است که یکی از مهمترین مشکلات جامعه امروزی می باشد؛ لذا در این پژوهش،آگاهی و سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده شامل نگرش، قصد رفتاری، هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده در خصوص فعالیت بدنی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور نائین در سال 1391 بررسی شده است.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی 130 نفر از دانشجویان دختر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه با روایی و پایایی قابل قبول، شامل سه بخش اطلاعات جمعیتی، آگاهی و سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده، استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار 18 SPSS و آزمون های آماری مرتبط انجام شد.
  یافته ها
  در این مطالعه130 دختر با میانگین سنی8/2±22 شرکت کرده بودند. میانگین نمرات آگاهی، نگرش، قصد، هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده به ترتیب 6/14±74، 2/14± 1/81، 3/25± 3/52، 9/23±3/60 و3/ 13±1/48 بود. ارتباط معناداری بین قصد انجام فعالیت بدنی با آگاهی (011/0=P)، نگرش (000/0=P)، هنجارهای انتزاعی (000/0=P) و کنترل رفتاری درک شده (019/0=P) وجود داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که قصد انجام فعالیت بدنی با سازه های نگرش و هنجارهای انتزاعی ارتباط معناداری دارد بنابراین می توان با برگزاری جلسات آموزشی مبتنی بر تغییر نگرش مثل جلسات بحث گروهی و همچنین برگزاری جلسات آموزشی برای افراد تاثیرگذار بر فرد مثل خانواده، دوستان، همکلاسی ها و. .ارتقا فعالیت بدنی در بین دانشجویان دختر باشیم.
  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، دانشجویان
|
 • Mohammad Hussein Yarmohammadian, Ayan Kordi, Najmeh Bahmanziari, Ahmad Reza Raeisi, Kamal Gholipour, Azad Shokri Pages 896-908
  Background
  Today use of External assessment models- ISO، EFQM، visitatie، and accreditation- in health services is becoming more common around the world. This study examined these four models and offered a comprehensive process of external assessments in health care.
  Methods
  This research was a narrative review in the second half of 2013، by using google scholar search engines-، web of knowledge and scopus database. Key words: «ExPeRT project» and «visitatie، accreditation، ISO and EFQM» have been searched and 179 articles extracted that 39 cases of them were enrolled in the study. Finally according to the aim of the study، abstracts and articles، 12 studies extracted and also in order to design external assessment process، used of other studies models..
  Findings
  There are many similarities and differences in features and uses of these four assessment models. The process developed in this study includes 9 steps: demand for assessment، to receive and study the report of self-assessment، preparation for the visit، formation the assessment team، site visit، combination of conclusions، drafting of assessment report، evaluation of external assessment report and between assessments.
  Conclusion
  The proposed process in this study was designed by review of external assessment models and the suggested process is more comprehensive than the other processes in other studies. Therefore for an accurate and comprehensive assessment، 9 steps should be considered.
  Keywords: external assessment, ISO, EFQM, visitatie, accreditation
 • Hassan Hashemi, Saba Sepahvand, Kobra Hashemi Pages 909-921
  Climate change around the world is now a reality that has adverse effects on the environment and human health. There is little information about the effect of climate change on food systems، especially seafood from the farm to the table. The aim of this study was to review the fundamental effects of climate change on seafood safety and human health. Climate change is expected to increase chemical and biological contaminants such as toxic metals، organic chemical residuals، toxic algae and their toxins and pathogens that are serious threat to the health or safety of seafood and human health through the food chain that need serious attention in this regard.
  Keywords: Climate change, Food chain, Water, food quality
 • Mohsen Rezaeian, Mohsen Rezaeian Pages 922-930
  Nowadays medical journals around the world have proven their vital role in communities’ health. Nevertheless، one important question is always arising regarding these journals that are whether they should publish any advertisements? The aimed of the present review article was to discuss different issues raised whenever one would like to answer this question. In 2013، the Pub Med search engine was searched using “medical”، “journal” and “advertising” terms، which should appear in the title of the papers. In the next step it was tried to find out the most related and up-to-date articles for this review study by changing the search approach and/or by studying the references of the retrieved articles. Some of the medical journals are mainly dependent on the advertisements of the pharmaceutical companies for the provision of their financial resources. This happens while the adverse effects of such advertisements might have a huge threat on either populations’ health and/or editors’ decisions. Medical journals should either prohibit any types of advertisements or try to publish a range of diverse advertisements based on the accurate principals of information disseminations.
  Keywords: Medical journals, advertisements, drug companies
 • Mostafa Nasirzadeh, Mohsen Naderi, Roohollah Lak, Mona Hafezi Bakhtiary Pages 931-938
  Background
  Personal، behavioral، psychological، social and psychological factors disorders can influence the outbreak of psychological disorders. The study aimed to examine the prevalence and severity of depression and relationship with self-efficacy in diabetic patients of Fereydan and Chadegan cities.
  Methods
  The research was a descriptive-analytic and cross-sectional، which studies 403 patients in two cities with the use of systematic random sampling observing input and output criteria. Data collection method was a questionnaire comprising of two sections with 9 questions about demographic information، the standard 21-items Beck test on depression and 6 self efficacy questions. Data analysis was conducted through independent T-tests، chi-square، Mann-Whitney، Spearman and Kruskal-Wallis test using SPSS – 18 in the significant level of 0. 05.
  Findings
  160 (39. 7 %) of samples were reported without depression، 109 (27%) persons with mild depression، 94 (23. 3%) and 40 (9. 9%) people with moderate and severe depression respectivly. Prevalence of depression was higher among females than males (P = 0. 2). There was a significant relation between prevalence and severity of depression and higher age، residential location، lower education level، the duration of diabetes، Low self efficacy and incident of complications and infection of other chronic diseases (P<0. 05).
  Conclusion
  It seems that socio-cultural and Behavioral variables and public access to services have an important influence on reducing the severity of depression among these patients. Therefore، the issue of equity in healthcare must be seriously and precisely taken into accounts.
  Keywords: Depression, Low self efficacy, Sweet diabetic
 • Jafar Akbari, Habibollah Dehghan, Hiva Azmoon Pages 939-950
  Background
  In many jobs، people are exposed to thermal stress. Exposed to heat and Cause heat strain to persons، in addition to the negative impact on health، affected productivity and efficiency and thus reduce the quantity and quality of production of organizations. Therefor، the aim of this study was to investigate the relationship between thermal strain and human productivity in the automotive assembly industry.
  Methods
  This cross-sectional study was on 181 workers of automotive assembly industry in both summer and winter season. To study the thermal strains، HSSI and WBGT indices and also to survey of human productivity Hersey and Goldsmit scale was used. Finally to study of relationship between the WBGT and HSSI with human productivity and its subscales، Pearson correlation was applied.
  Findings
  Most and lowest of WBGT index and HSSI in summer، to arrange for special unit and warehouse storage، respectively. In winter the maximum value of these indices was calculated for Production unit and the lowest values of these indices were obtained for special and business units، respectively. The maximum and minimum value of human productivity was obtained for business unit (25. 81) and storage unit (16. 52). The findings showed that the Pearson correlation coefficient the WBGT index and human productivity is not significant (P= 0. 134). But HSSI index and human productivity had a significant inverse relationship (P= 0. 015) and with decreasing heat strain score index، increased the human productivity and conversely.
  Conclusion
  Heat strain has a negative impact on human productivity so that increase of heat strain human productivity is reduced. The WBGT index did not reported the negative impact.
  Keywords: heat stress, Human productivity, WBGT, thermal strain score index (HSSI), automotive assembly industry
 • Ehsan-Allah Habibi, Mohammad Moghiseh, Nima Khoshzat, Mohammadreza Taheri, Javad Gholamnia, Mehri Khoshhali Pages 951-959
  Background
  the relationship between aerobic capacity (vo2max) and physical activity throughout the world is extensive research. This study aimed to estimate aerobic capacity، and the physical activity and demographic factors that affect the male students.
  Method
  In this study، 68 male students of health school in Isfahan university of medical sciences had participated voluntarily. Subjects studied by the ergonometric- strand protocol were evaluated. The data collection tool was the questionnaire that was related to student demographics. The relationship between variables was inserted and vo2max using spss-20.
  Findings
  The mean and standard deviation of male students’ ages obtained 23. 13 ± 2. 39 years، respectively. Aerobic capacity of male students was equal to 3. 23 ± 0. 39 liters per minute. Results of this study showed that the aerobic capacity، age، height and there was no significant correlation between body weight. Between these variables and the physical activity، exercise and smoking history significant relationship exists (P <0. 05)
  Conclusion
  Variables such as physical activity، smoking history and exercise can be as effective factors VO2MAX named.
  Keywords: Strand protocol, maximum aerobic capacity, physical activity, male students
 • Mansoureh Rezayatmand, Hahnazi Hossein, Gholamreza Sharifirad, Mohammadjalal Abbasishavazi, Sadegh Valianbroujeni Pages 960-968
  Background
  Marriage Causes family and from a point of view it is a social symbol which is reflection of whole society. One of the forms of marriage is family marriage. These kind of marriage are important in human heredity (heritage)، According to social، cultural and economic conditions، this pattern of marriage is different between the countries and even inside a specific country. As family marriage is still found as a permanent pattern of marriage in Iran and may continue based on different causes in future، this study is therefore aimed at finding population causes affects family marriage، presenting functional methods to decrease risks of familiar marriages in Isfahan.
  Methods
  In this study، research method was based on secondary analyzing the current data in Medical Genetic Center of Isfahan. The sample size was consisted of all pairs reffered to medical genetic center in Isfahan. All data was gathered using medical files in first 4 months of year 2009. Data was analyzed using statistical tests and spss -18 software in significant level of α<0/05.
  Findings
  50. 4% of women referrals with family marriage were between 15-20. The highest percent (86. 8%) of the women with education under diploma، married with relatives. 39% of homewives and 50. 4% of student women were married with relatives. It is notable that 83. 5% of women referrals whom their parents had family marriages، also got married with relatives.
  Conclusion
  This study revealed a significant relationship between age of women marriage and their education، also between their occupation and relative marriage، so that women with lower ranges of age had the most family marriages. Additionally، with increasing women،s education، family marriages reduced and with them having a job، most of their marriages were not with relatives.
  Keywords: Marriage, Family marriage, heredity, population effects
 • Hassan Hashemi, Elham Alipoursamani, Mohammadmehdi Amin, Bijan Bina Pages 969-978
  Background
  Leachate of municipal waste، which often contains complex organic pollutants، ammonia، heavy metals، ammonium، chloride، suspended solids and dissolved or suspended in mineral salts and compounds، and bacteria، which adversely affects the environment. The purpose of this study was to investigate the variability of leachate treatment using electrocoagulation of the compost plant.
  Methods
  After the electrolysis، using a pair of electrodes، iron، aluminum and electrode commercial iron - aluminum، at different times of electrolysis (5، 10 and 20 minutes) and a dilution of 0. 1، 0. 025 and 0. 01 on samples of leachate parameters، EC، COD، pH، TSS and TDS before and after electrolysis were analyzed using standard methods. After analyzing the data، the average leachate quality parameters were compared by electrolysis.
  Findings
  Electro coagulation process is an effective way to eliminate or reduce pollutants in the leachate. With increasing time of electrolysis، the ions present in the sample، resulting in higher levels of EC and TDS increases. The increase of iron electrodes for aluminum electrode pairs. The removal of COD for the electrodes of Al-Al، Fe-Fe and Fe-Al، respectively، 93. 36%، 95. 15%، 94. 02% and the rate of removal of TSS، respectively 47. 3%، 37. 43%، 39. 86 % in 20 min electrolysis time at a concentration of 0. 1 was measured. COD removal within 20 minutes of contact time and solute 0. 025 for electrodes Al-Al، Fe-Fe and Fe-Al، respectively 97. 88%، 98. 08% and 98. 4% TSS removal rate for the 63. 65%، 44. 05% and 54. 86% respectively. A concentration of 0. 01 in 20 minutes of call time for COD removal electrodes Al-Al، Fe-Fe and Fe-Al، respectively، 99. 28%، 99. 32% and 99. 41 respectively 32% and TSS removal rates 74. 32%، 58. 78% and 65. 94% was achieved.
  Conclusion
  Electro coagulation process is an effective method for reducing pollutants in the leachate. The results showed that the removal efficiency of these parameters contact time is inversely correlated with increasing pH.
  Keywords: Treatment, Leachate, Compost, Electrocoagulation
 • Haidar Nadrian, Azar Tol, Davoud Shojaeizadeh, Ziba Khalili, Mostafa Hossaini, Zahrabeigom Aghamiri Pages 979-992
  Background
  In order to promote preventive skin cancer behaviors among high school students an educational program developed applying the PRECEDE Model. This study describes the process of planning a Skin Cancer Preventive Program (SCPM) designed for high school students in Teheran.
  Methods
  The development of the SCMP started with a comprehensive review of the literature. This included a review of the risk factors، signs، symptoms and burden of skin cancer، its preventive behaviors، and the educational programs designed، previously. Alongside، in order to help inform SCPM development، a cross-sectional survey was applied on a sample of 450 high school students in Tehran، Iran.
  Findings
  In the cross-sectional survey، statistically significant relationships were found between skin cancer preventive behaviors and all other PRECEDE variables except for attitude. Linear regression analysis showed that the independent variables predicted 43% of skin cancer preventive behaviors within which enabling factors was the most significant variable.
  Conclusion
  The PRECEDE component of PRECEDE-PROCEED model was found to be helpful in providing the conceptual framework in order to design the SCPM for high school students in Iran. Further studies are suggested to employ and evaluate the SCPM among high school students.
  Keywords: Educational Program, Skin cancer, Students, PRECEDE model
 • Mohammadreza Mahaki, Sayed Sadredin Shojaedin, Behzad Mahaki Pages 993-1004
  Background
  Single leg drop landing is one of the common sport activities that have greater likelihood of leading to traumatic oflower extremity. However، There is limited understanding of biomechanics of this maneuver. Hence، this study aimed to compare the activities of lower limb muscles during pre- and post phases of single leg drop landing.
  Methods
  This semi-experimental research of 13 physical education male students was conducted in 2011. Electromyogram activities of gluteus medius، biceps femoris، medial gastrocnemius، soleus and anterior tibialis muscles along with ground reaction forces were measured. Subjects performed single-leg landing from a 0. 3m height on to a force platform. Landing motions were divided into two phases: 100 ms preceding ground contact and 100 ms after ground contact (absorption phase). Analysis of variance and paired-samples T Tests were conducted for the comparison of activity of muscles separately. In each phase and among phases respectively P≤0. 05 was considered as statistical significant.
  Findings
  Analysis of variance test showed significant differences in muscle activity in both phases (P≤0. 001). Paired-sample t test showed that the activities of gluteus medius، biceps femoris and anterior tibialis muscles were greater during absorption phase in comparsion to pre-landing phase (P≤0. 05); however the activity of medial gastrocnemius muscle was greater during pre-landing phase in comparison to absorption phase (P≤0. 001).
  Conclusion
  It Seems that Lower extremity by activation of medial gastrocnemius muscle before ground contact prepare to absorb forces during landing. According to type of landing used in the present study (Stiff landing)، plantar flexor muscles play key role in absorbing of ground reaction forces during single leg drop landing.
  Keywords: Electromypgraphy, Lower limb muscles, Force absorption
 • Keyvan Weysi, Mohammadreza Samarghandi, Mohamadtaghi Samadi, Mohsen Safaee, Heshmatollah Nourmoradi, Abas Moghimbeigi Pages 1005-1013
  Background
  Dams are one of the most important manmade buildings to provide of drinking water. In order to manage of water quality in dams reservoirs، the recognition of phenomena that occurred in it is essential. Thermal stratification is one of the major problems that decrease the water quality of dam. The aim of this study was to investigate thermal stratification of Ekbatan dam (Hamadan) as the major drinking water supply reservoir.
  Methods
  The water sampling locations were determined and the depth-temperature profiles of the dam in various depths were plotted through measurement of temperature and dissolved oxygen (DO). Thus، temperature and dissolved oxygen at 50 cm intervals up to the depth of 25 meters were determined in the seven stations and monthly samples were taken during one year. The obtained data was compared with Wetzel''s diagrams.
  Findings
  Thermal stratification in the dam was started from May until early January (8 months) and it was reached to most severe state in middle of the summer. This phenomenon was disappeared in January and the reservoir remained in mixing state during 4 months in late April.
  Conclusion
  With regard to the geographic coordinate and the average elevation (1955 m)، the reservoir dam was classified in one warm Monomictic with cold circulation during 4 months. Therefore، when the dam is in the thermal stratification mode، the water intake depth is a major factor that must be considered.
  Keywords: Ekbatan Reservoir Dam, Hamadan, Thermal Stratification, Water Resources
 • Fateme Saber, Hossein Shanazi, Gholamreza Sharifrad Pages 1014-1021
  Background
  Reduction of physical activity among people is one of the most important problems of society which is resulted from life industrialization. The aim of this study was to survey knowledge and theory of planned behavior constructs inclusive attitude، intention، subjective norms and perceived behavioral control regarding girl student’s physical activity in Naein Payam Noor University in 2012.
  Methods
  In this cross-sectional study، 130 girl students were selected by simple random sampling. Data gathered with a questionnaire with acceptable validity and reliability consisting of demographic data، knowledge and constructs of theory of planned behavior. Data analysis was performed with SPSS-18 software and related statistical tests.
  Findings
  130 females with mean age of 22±2/8 years were participated in this study. The mean scores of knowledge، attitude، intention، subjective norms and perceived behavioral control were: 74±14/6، 81/1±14/2، 52/3±25/3، 60/3±23/9 and 48/1±13/3 respectively. There were significant differences between physical activity performance intention with knowledge (P=0/011)، attitude (P=0/000)، subjective norms (P= 0/000) and perceived behavioral control (P=0/019).
  Conclusion
  According to this study، physical activity intention had significant correlation with attitude and subjective norms. Thus، with apply educational sessions based on attitude change for example: group discussion and also the same sessions for important others such as: family، friends، classmate and so on we will be able to promote physical activity in girl students.
  Keywords: Physical activity, Theory of planned behavior, students