فهرست مطالب

مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی - پیاپی 54 (بهار 1392)

نشریه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی
پیاپی 54 (بهار 1392)

 • 200 صفحه، بهای روی جلد: 25,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1392/02/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • عبدالحسین خسروپناه صفحه 2
 • حسن مجیدی*، سجاد چیت فروش صفحه 5
  هدف
  هدف مقاله حاضر شناخت ادله و شواهد موجود در آرای دو تن از متفکران معاصر برای امکان یا امتناع بنا نهادن فلسفه سیاسی مدرن بوده است.
  روش
  این مقاله در گام نخست با روش اسنادی مبتنی بر متون و نوشته های متفکران مورد بحث، به کاوش در پاسخ به پرسش تحقیق در آرای هر یک از متفکران پرداخته و سپس به روش مقایسه ای، به شناسایی وجوه افتراق و اشتراک دو اندیشمند در نگرش به اسلامی سازی دانش سیاسی پرداخته است.
  یافته ها
  الگوی فکری شهید مطهری بر خلاف داوری که با تاکید بر تفاوتهای غرب و اسلام، غرب را کلیت واحد قلمداد کرده و قائل به تباین ماهوی آن با اسلام است؛ غرب را به اجزای آن قابل تقسیم می داند. شهید مطهری متاثر از فلسفه صدرایی و اندیشه های علامه طباطبایی و امام خمینی(ره)، ولی داوری متاثر از فارابی و فردید است. شهید مطهری به دموکراسی اسلامی، نگاهی مثبت و داوری، نگاهی منفی دارد. اسلامی سازی دانش مدرن از نظر داوری، با رویکرد صرفا درون دینی میسر است؛ در حالی که مطهری، تجربه مدرنیته را در این جهت مغتنم می شمرد.
  نتیجه گیری
  با شیوه شهید مطهری می توان مبانی اصلی و کلی اسلامی خود را حفظ و در عین حال برای ساختارهای جدید، متناسب با شرایط و اقتضائات مدرن، اندیشه کرد. به نظر می رسد نظرات شهید مطهری در مقایسه با دیدگاه های دکتر داوری برای فضای فعلی جامعه اسلامی کارامد تر است. با توجه به این فرض مهم که ساختارها در شکل گیری اندیشه ها و افکار انسان نقش انکارناپذیری ایفا می کنند، بالطبع کنشها و رفتار انسانها نیز دردوران جدید تغییرخواهند کرد.
  کلیدواژگان: اسلامی کردن علوم انسانی، فلسفه سیاسی، مدرنیته، سنت، مطهری، داوری
 • رضا مهدی* صفحه 27
  هدف
  پس از گذشت بیش از سه دهه از عمر انقلاب اسلامی و درخشش نظام آموزش عالی و دانشگاه ها با محوریت توسعه کمی، هنوز مباحث زیادی در مورد ماهیت، چرایی و چگونگی دانشگاه اسلامی وجود دارد. فقر مبانی نظری دانشگاه اسلامی و تقلیدی بودن مفهوم و کارکردهای دانشگاه، یکی از دلایل اصلی پیچیدگی فرایند اسلامی شدن دانشگاه هاست. هدف این مقاله، ارائه یک الگوی فرهنگی برای نظریه دانشگاه اسلامی با رویکرد اکتشافی است.
  روش
  در این پژوهش از روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی با استفاده از تحلیل نظام مند داده های جمع آوری شده است.
  یافته ها
  در الگوی ارائه شده در این مقاله، پدیده، عوامل علی، زمینه ها، شرایط محیطی، راهبردها و پیامدهای دانشگاه اسلامی شناسایی شده است.
  نتیجه گیری
  احیا و تعمیق باور دانشجویان به ارزشهای اسلامی- ایرانی، مقوله کانونی الگوی فرهنگی نظریه دانشگاه اسلامی است. مواجهه با موضوع اسلامی شدن دانشگاه ها باید یک مواجهه فرایندی و فرهنگی باشد. تجلی اصلی دانشگاه اسلامی، نفی تقلید و تاثیرپذیری ماشینی از الگوهای فرهنگ دانشگاهی و فرهنگ عمومی غرب است. بر اساس الگوی حکومتی جمهوری اسلامی، دانشگاه اسلامی باید همزمان حاوی ارزشهای اسلامی و ایرانی باشد.
  کلیدواژگان: دانشگاه اسلامی، نظریه مبنایی، الگوی فرهنگی، آموزش عالی
 • احمد سلحشوری*، رحمان پاریاد صفحه 51
  هدف
  پژوهش حاضر ضمن تبیین مولفه های دانش و اطلاعات، چالش کارامدی در علوم انسانی را مورد واکاوی قرار داده است. پیشرفتهای روزافزون انسان در عصر مدرن، منیت انسان مدرن را بر پایه باورهای اومانیستی و پسااومانیستی تا به حدی پیش برده که ساختار اجتماع و فرهنگ را حول باورهای مدرن و پست مدرن قرار داده است. با بروز روش تجربی و علمی، در معنای اصلی دانش تغییراتی رخ داد و دانش یک چارچوب علوم طبیعی و تجربی به خود گرفت و هر گونه حالت غایت گرایانه از آن برداشته شد و آموزه «دانش برای دانش» تغییر کرد، به طوری که ملاک تعیین دانش «کارآمدی» شد.
  روش
  روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که علوم مهندسی و پایه، در مرکز توجه قرار دارند و علوم انسانی در حاشیه اند. به عبارت دیگر؛ دانش باید به توانایی منجر شود و گر نه، اطلاق «دانش» بر آن، اشتباه است.
  نتیجه گیری
  در جوامعی که معیار «کاربردپذیری» بر قلمروی «دانش علمی» آن حاکمیت یافته، سوال «آیا حقیقی است؟» به «چه فایده ای دارد؟» و «آیا کارامد است؟» تقلیل می یابد. لذا نظام آموزش عالی کشور باید دانشجویان را در همه ابعاد وجودی پرورش دهد. رشته های علوم انسانی کمک می کنند که انسان، فرهنگ خود را درک و جایگاه خود را در جهان تعیین کند و نیروی تعقل را در جهت زندگی هوشمندانه اعتلا بخشد. به همین دلیل، مطالعات علوم انسانی باید اولویت داشته باشد.
  کلیدواژگان: کارآمدی دانش، علوم انسانی، مشروعیت دانش
 • محمدحسین سیاح طاهری* صفحه 77
  هدف
  هدف از این پژوهش، جمع آوری، دسته بندی و نقد و بررسی تعاریف متداول از دانشگاه اسلامی و ارائه یک الگوی پیشنهادی بوده است.
  روش
  روش مورد استفاده در این پژوهش، فراتحلیل بوده که به شیوه ای کیفی و اسنادی انجام شده است.
  یافته ها
  در این مقاله تعاریف ذکرشده توسط صاحب نظران در رابطه با دانشگاه اسلامی، گردآوری و دسته بندی شده است؛ این تعاریف در شش دسته کلی اسلامی شدن به منزله یک اقدام سیاسی، دانشگاه دارای رفتار و شعائر اسلامی، دانشگاهی با اخلاق و تربیت اسلامی، دانشگاه علم محور، دانشگاه مبتنی بر علم اسلامی و تعاریف چندبعدی تقسیم شده اند که در هر قسمت با ذکر شاخصه های اصلی هر تعریف، نقدی هم بر آن وارد می شود. در ادامه با معرفی الگوی پیشنهادی برای تعریف دانشگاه، رابطه دانشگاه را با سایر ارکان فرهنگ ساز در جامعه نشان داده شده و با تقسیم کارکردهای دانشگاه از بعد بیرون و درون، سه کارکرد آموزش، پرورش و پژوهش شناسایی شده است.
  نتیجه گیری
  در نهایت با تقسیم دانشگاه به چهار رکن اساسی محتوا، نرم افزار، سخت افزار و نیروی انسانی، تعریف خود را برای دانشگاه اسلامی مطرح و راهبردهای نیل به این دانشگاه را در قالب یک نمونه خاص (کارکرد آموزشی) به صورت کاربردی ارائه نمودیم.
  کلیدواژگان: دانشگاه اسلامی، ارکان دانشگاه، کارکرد، محتوای آموزشی
 • غلامرضا بهروزی لک* صفحه 103
  هدف
  مهدویت پژوهی و آینده پژوهی به عنوان دو حوزه مطالعاتی مطرح در جامعه اسلامی، به لحاظ موضوعی و کاربردی، تعاملات مهمی با هم دارند. مهم ترین این تشابهات و تعاملات از یک سو و تمایزات از سوی دیگر، بین این دو کدام است؟
  روش
  مقاله حاضر به روش تطبیقی انجام شده که با بهره گیری از تحلیلهای فلسفه علم و رویکرد مطالعات درجه دوم است.
  یافته ها
  به نظر می رسد وجه اشتراک مهم هر دو حوزه مطالعاتی، رویکرد چند رشتگی آنهاست. این بدان معناست که هر کدام از این حوزه های مطالعاتی، در بر دارنده ابعاد مختلف مطالعاتی اند و از این جهت تا حدی نیز می توانند در برخی از ابعاد مشترک باشند. اما در کل، بین این دو حوزه مطالعاتی تمایز مهمی وجود دارد. آینده قطعی و تغییرناپذیر، موضوع اصلی مطالعات مهدویت پژوهی است که به طور عمده از منظر درون متنی صورت می گیرد؛ در حالی که آینده پژوهی بر آینده های محتمل متمرکز است. البته با این حال، وجوه تعاملی بسیار مهمی بین این دو حوزه مطالعاتی وجود دارد. مهم ترین عرصه تعامل این دو حوزه مطالعاتی را باید نخست در تداخل موضوعی آن دو و از سوی دیگر، کارکرد آینده پژوهی در عملیاتی کردن اهداف و غایات مهدویت پژوهی در جامعه امروز دانست.
  نتیجه گیری
  هر چند این دو حوزه مطالعاتی از یکدیگر متفاوت و متمایزند، اما به دلیل ماهیت بین رشته ای و فرا رشتگی شان، اولا تداخل موضوعی داشته و ثانیا در راستای همدیگر قرار دارند. بدین جهت، آینده پژوهی دینی ضمن تغذیه جدی از مبانی دینی و به ویژه آموزه مهدویت، می تواند در خدمت تبیین، ترویج و عملیاتی سازی آموزه مهدویت در دنیای کنونی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مهدویت پژوهی، آینده پژوهی، چندرشتگی، تعاملات، تشابهات و تمایزات
 • فاطمه تقی یاره*، غلامرضا اعوانی صفحه 133
  هدف
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی روان درمانی وجودی ملهم از اندیشه مولانا، در درمان افسردگی و افزایش سطح تحول من به انجام رسید.
  روش
  طرح تحقیق، کمی؛ روش تحقیق، آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان مراجعه کننده به مراکز بهداشت روان دانشگاه های شهر تهران در تابستان و پاییز سال 1391 تشکیل دادند. سن این دانشجویان 31-21 سال و سطح تحصیلات آنان در دامنه سال چهارم کارشناسی تا پایان کارشناسی ارشد بود. در این تحقیق، روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایبه کار گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج آزمونهای کوواریانس و t مستقل نشان داد که درمان پیشنهادی در کاهش افسردگی و افزایش سطح تحول «من» درمان جویان موثر بوده است.
  نتیجه گیری
  یافته های تحقیق، اثربخشی درمان پیشنهادی را در کاهش افسردگی و افزایش سطح تحول «من» افراد به تایید می رساند. این نتیجه، از سویی با توجه به لزوم دستیابی به یک روش توانا برای درمان اختلالات روان و از سوی دیگر، با توجه به اهمیت و تغییرناپذیری طول عمری سطح تحول شخصیت و ضرورت اکتشاف روشی جهت ارتقای آن و از همه مهم تر، لزوم دستیابی به درمانی ملهم از معارف اسلامی- ایرانی برای حل و فصل موضوعات روان شناختی، حائز اهمیت است.
  کلیدواژگان: افسردگی، درمان وجودی، سطح تحول من، جلال الدین محمد مولوی
 • حسین روحانی*، علیرضا آقاحسینی، سیدجواد امام جمعه زاده صفحه 155
  هدف
  هدف مقاله حاضر، آسیب شناسی مبانی دین پژوهی از منظر رهیافت هرمنوتیکی است که طی آن، عناصر و دقایق سازنده رهیافت هرمنوتیکی روشنفکری دینی، توصیف و تبیین و نقد شده است.
  روش
  انجام پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی بوده است.
  یافته ها
  گفتمان هرمنوتیکی روشنفکری دینی، گفتمانی برون دینی است که روش شناسی آن سنخیت و همگونی با کتاب مقدس و نص ندارد و توشه گیری همیشه و مستمر این نحله فکری از نظریات جدید، از جمله هرمنوتیک فلسفی این گفتمان را به پلورالیزم هستی شناسانه و به طریق اولی پلورالیزم معرفت شناسانه، کشانده است که نتیجه منطقی و بلافصل آن، گسست آشکار از کتاب و سنت و درغلتیدن در وادی گفتمان سکولار و نسبی گرای هرمنوتیک فلسفی است.
  نتیجه گیری
  گفتمان هرمنوتیکی روشنفکری دینی هیچ همخوانی ای با منابع درون دینی ندارد؛ زیرا با فروکاستن وحی تا حد یک تجربه روانی شخصی، برکنارسازی شریعت عملی از گوهر دین، تفکیک دین از اخلاق و عقاید و تاویل مادی معرفت دینی عملا و محققا دین تبدیل به شیری بی یال و دم و اشکم می شود که کارکردی جز در ساحت خصوصی ندارد و به ظن قوی می توان گفت که رگه های فکری نواندیشی دینی متاخر بالاخص گفتمان هرمنوتیکی ریشه در مسیحیت و نظریه جدایی دین از سیاست و اجتماع دارد و این درست در تقابل با دین اسلام است که دین و سیاست را در هم تنیده می بیند.
  کلیدواژگان: متکلم نواندیش، مجتهد شبستری، نسبی گرایی، هرمنوتیک
 • محسن درکه*، حسن رضایی، مریم اکبری مطلق، جلال الدین مومنه صفحه 175
  هدف
  با توجه به جمعیت بسیار زیاد جوانان دانشجو و تاثیر اضطراب بر عملکرد تحصیلی، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر عزاداری دهه محرم بر کاهش اضطراب دانشجویان پرداخته است.
  روش
  پژوهش حاضر نیمه تجربی و طرح پژوهش پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر مشغول به تحصیل دانشگاه پیام نور شهرستان سنقر در سال تحصیلی 91–1390 بودند. کلیه دانشجویان به پرسشنامه اضطراب بک پاسخ دادند.30 نفر از دانشجویانی که نمره اضطراب در آنان در پرسشنامه بک بیشتر از بقیه بود، به عنوان نمونه انتخاب شدند. از این تعداد، 15 نفر که سطح اضطراب آنان از دیگران بیشتر بود و قصد حضور در مراسم عزاداری ماه محرم را داشتند در گروه آزمایش و 15 نفر دیگر که چنین قصدی را نداشتند، در گروه کنترل قرار گرفتند. در پایان مراسم دهه اول محرم، پس آزمون بر دو گروه اجرا و داده های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس، تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین دو گروه پس از عزاداری ماه محرم تفاوت معناداری از خود نشان داد؛ بدین صورت که نمرات اضطراب پس آزمون در گروه آزمایش به طور معناداری کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  اعتقادات مذهبی و حضور در چنین مراسمی، تاثیر مثبت بر کاهش اضطراب در دانشجویان دارد و می توان شرکت در مراسم عزاداری ماه محرم را به عنوان عامل موثر در کاهش اضطراب افراد قلمداد کرد.
  کلیدواژگان: عزاداری ماه محرم، اضطراب، دانشجویان
|
 • Majidih.*, Chit Foroush, S. Page 5
  Objectives
  Native and islamic approach to the humanities has always been a concern among elites and managers. The purpose of this study is to analyze the possibility of islamicization of politic science from viewpoint of shahid motaharri and dr. davari.
  Method
  The method of the present article is documentary based on related scholars articles and scientific texts.
  Results
  Our results indicate that the thinking method of dr. davari is different from motahhari, s way of thought. Motahari is influenced by sadraee philosophy and allameh tabatabaee and Imam Khomeini while davari is affected by farabi and fardid. Motaharrie, s point of view is positive concerning Islamic democracy while davari have a negative look at the subject. Davari believes that islamicization of modern sciences is possible only through religious approach while motahari considers the experiences in the field of modernism as useful.
  Conclusion
  The author of the article concludes that through motaharie, s ideas we will succeed in developing Islamic fundamental's and at the same time modern structures and new circumstances. The author of the research believes that shahid motahari, s opinions in comparison to Dr. Davari, s is more efficient in the current situation of Islamic community.
  Keywords: islamicization of human sciences, political philosophy, modernism, tradition, motaharri, davari
 • Mahdi, R.* Page 27
  Objectives
  After three decades of Islamic revolution and developing the higher education system and universities with quantitative-oriented growth, there are still many debates in the nature, why and how of the Islamic university. Weakness of theoretical fundamentals of Islamic university and imitative structure of concept and functions of Iranian university is one of the main reasons of complexity of islamicization of universities process. The present paper is extracted -with Explorative Approach- a cultural model for Islamic university theory.
  Method
  Grounded theory with systematic using collected data.
  Results
  The results of the present survey indicate that in the model, core category is explained and causal factors, context, environmental conditions, strategies and outcomes are recognized.
  Conclusion
  Reclamation and deepening student belief in Islamic-Iranian values is core category in Islamic university theory. Islamicization of universities must be based on process and cultural subject. Islamic university is based on Islamic and Iranian values concurrently.
  Keywords: Islamic university, grounded theory, cultural model, higher education
 • Salahshooria.*, Paryad, R Page 51
  Objectives
  The present survey intends to explain the components of knowledge and information and identify the barriers and find out ways with scientific approach and analyzes human sciences challenges in the field of practicability and function. The author in this research describes the day by day development of human being in modern era and the ego of modern man which is based on humanistic and post-humanistic beliefs. Then refers to experimental and scientific methods and ignoring the goal-oriented ideas by modern man whose opinion is limited in the framework of natural sciences.
  Method
  The method of the research is analyzes- descriptive study.
  Results
  The results of the study indicate that basic engineering sciences are at the center of concentration and vice versa the human sciences are in margin and ignorance.
  Conclusion
  The authors of the article conclude that the human sciences should be the first priority in programming and policy making in universities and scientific centers. Humanities discipline helps people understand their own culture and determine their place in the world. Therefore studies in humanities should be a priority.
  Keywords: efficiency of knowledge, human sciences, knowledge legitimacy
 • Sayyah Taheri, M.H.* Page 77
  Objectives
  The goal of this study is to analyze the common definitions of Islamic university and suggesting a new pattern.
  Method
  the method of the survey is qualitative and documentary.
  Results
  the results of the present study indicate 6 categorized definitions for Islamic university: islamicization as a political measure, university based on Islamic attitude and disciplines, university based on Islamic training and ethics, knowledge-oriented university, university based on Islamic knowledge and multi dimensional definitions. The article then besides describing the main indexes, criticizes each definition separately. Then introduces a suggestive pattern and indicate the relationship between university and other bases of cultural points in community. The author then indicates three functions for university including education, training and research.
  Conclusion
  the authors of the article conclude the approval of the mentioned model and define university in four categories: content-hardware-software and human resources.
  Keywords: islamic university, university bases, function, educational content
 • Behrouzi Lack, Gh.R.* Page 103
  Objectives
  Messianic and future researches are considered as two research fields in Islamic society and are related together both in subject and application. The present survey attempts to explain the major similarities and differences of Messianic and future researches.
  Method
  The method of the study is comparative and science philosophy analysis and second degree studies are considered.
  Results
  The results of the survey indicate that the main common aspect of both research fields is their multicourse feature. In other words there are similarities between two research areas but on the whole some differences also exist. The main referring point in Messianic researches is absolute and unchangeable future which is mainly studied from the text perspective. While future research field is considering the probable futures. meanwhile there are important negotiations between two sides. The most important common aspect of the two fields is their related subject and also the rule of future research branch in putting the goals of Messianic researches into operation.
  Conclusion
  The two study fields are different but there are some similarities in subject and ideal goals. The author of the article concludes that religious future research -based on religious principles and particularly Messianic thoughts – will develop the messianic ideas in modern word and help to put it into practice.
  Keywords: messianic researches, future researches, multicourse, negotiations, similarities, differences
 • Taghi Yarehf.*, Aavani, Gh Page 133
  Objectives
  The main purpose of the present study is to establish a theoretical framework for existential psychotherapy and develop an existential psychotherapy package on the basis of Mowlana’s (rumi) thoughts. It also aims at evaluating the effectiveness of the therapy proposed in decreasing depression and improving the ego development level. The study design consisted of two distinct qualitative and quantitative parts.
  Method
  The methodology applied for the quantitative part was pretest-posttest with control group. The statistical population was clients of mental health centers of the universities located at Tehran over summer and autumn 2010. Of this, 32 students were randomly selected to participate in the study. The experimental group was treated with the therapy proposed while the control group did not receive any treatment.
  Results
  According to the statistical analyses (co-variance and t-test), the therapy proposed was found to be effective in decreasing depression as well as increasing the ego development level among the participants.
  Conclusion
  This finding is of great importance due to the high prevalence of depression in most of the societies and the necessity of its treatment by an efficient method as well as the importance of ego development level and the need for reaching a method for its improvement. Therefore, it can be concluded that in addition to opening new directions in different fields of psychology, including religion psychology, personality psychology, and psychopathology, this work can be considered as a multidisciplinary study which bridges the three fields of psychology mentioned.
  Keywords: depression_existential therapy_ego development level – jalaluddin mohammad rumi
 • Rouhanih.*, Aghahoseinia., Emam Jomeh Zadeh, J. Page 155
  Objectives
  The present survey attempts to analyze the pathology of religious researches from hermeneutics point of view.
  Method
  The method of the research is descriptive and analysis.
  Results
  The results of the research indicate that hermeneutics discourse of religious intellectualism is an out of religious discourse which is not relevant with the holly texts and is derived from philosophical hermeneutics and is led to ontological pluralism and consequently epistemological pluralism. The result of such attitude will conclude in secularism and relativism of philosophical hermeneutics.
  Conclusion
  There is no relationship between hermeneutics discourse of religious intellectualism and religious basic resources. the article concludes that the root of intellectual theologians and their resent hermeneutics discourse is originated in Christianity and the theory of dividing religion and politics which is contrary to Islam and the belief of integration between religion and policy.
  Keywords: intellectual theologian, mojtahede shabestari, relativism, hermeneutics
 • Derekem.*, Rezaeeh., Akbari Motlaq, M.Momene, J Page 175
  Objectives
  Anxiety is the most prevalent disease which threats individual mantel health following depression. There had been used some various ways to cure the disorder. The author attempts to analyze the intellectual and religious remedies. Regarding to large young student population in our country, anxiety can have influence on their educational activities. In present study investigation is about the effects of mourning in Moharram month on decreasing anxiety among the payamenoor university student in Songhor.
  Method
  The present study is semi-experimental and is designed in pre test and post test with control group. Study includes all female and male students in Payamenoor University in town of Songhor who are studying in scholastic year 1390-91, all students answered the questionnaire: 30 students that their anxiety score, was more than the other students and were intended to attend the mourning ritual of Moharram Month. They were selected as test group and other fifteen students who were not going to attend the ceremony were selected as control group. At the end of Moharram Month -10days ceremony- the post test was executed on both groups and the study data was analyzed with use of covariance test analyze.
  Results
  After performance the intervention, the average scores between two groups the results showed significant difference. The scores of anxiety in test group are decreased significantly.
  Conclusion
  Basis on the results of the research, religious believes and attendance in these ceremonies has a positive affect on decreasing anxiety of students and can be declared that attending in Moharram Month ceremony is an effective factor in decreasing anxiety of individual.
  Keywords: anxiety, university students, moharram month ceremon