فهرست مطالب

یافته - سال پانزدهم شماره 5 (پیاپی 58، زمستان 1392)
 • سال پانزدهم شماره 5 (پیاپی 58، زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فرهاد شاهسوار*، توماج سابوته، مهرزاد جعفرزاده صفحات 5-12
  مقدمه
  آپولیپوپروتئینE (ApoE) در استعداد ابتلا به انواع مختلف بیماری ها مشارکت دارد. هدف این مطالعه آنالیز ژنوتیپی ApoE در قوم لر برای اولین بار بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 100 فرد سالم غیرخویشاوند لر از نظر پلی مورفیسم های ApoE به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز بر اساس پلی مورفیسم طول قطعه محدود شونده (PCR-RFLP) تایپ گردیدند. در نهایت، فراوانی ژنوتیپی و آللی پلی مورفیسم های ApoE در جمعیت لر با جمعیت ایرانی مقایسه شد.
  یافته ها
  شش ژنوتیپ ApoE و تمام پلی مورفیسم های ApoE در جمعیت لر مشاهده گردیدند. ژنوتیپ با فراوانی 48٪ شایع ترین ژنوتیپ در جمعیت لر بود. شایع ترین آلل در جمعیت لر نیز آلل بود.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که فراوانی پلی مورفیسم های ApoE در جمعیت لر دارای ویژگی های کلی گزارش شده در جمعیت ایرانی می باشد، ولی با کاهش یا افزایش برخی فراوانی ها، هنوز هم منحصر به فرد است.
  کلیدواژگان: آپولیپوپروتئین E، پلی مورفیسم، جمعیت لر، ایران
 • خاطره عنبری، عباس مهدویان، ستار ندری صفحات 13-22
  مقدمه
  کیفیت ارتباط مادر وکودک نقش بسزایی درشکل گیری شخصیت، عملکرد اجتماعی و بهداشت روان کودک درآینده دارد. این پژوهش با هدف بررسی الگوهای ارتباطی مادر و کودک و عوامل پیشگویی کننده آن طراحی شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی 110 مادر مراجعه کننده به بیمارستان کودکان شهر خرم آباد به روش نمونه گیری متوالی وارد مطالعه شدند. ابراز گردآوری اطلاعات پرسشنامه ارزیابی رابطه والد و کودک (MCRE) بود. ابتدا نقطه نظرات مادران را در 4 حیطه پذیرش فرزند، بیش حمایتگری، سهل گیری افراطی و طرد فرزند مورد بررسی قرار گرفت. سپس با توجه به نقطه برش هرحیطه، نوع الگوی ارتباطی تعیین شد. از آزمون دقیق فیشر و تحلیل رگرسیون خطی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  بالا بردن سطح آگاهی مادران از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی می تواند مهارت پرورش صحیح فرزند را افزایش داده و منجر به پرورش مهارت های اجتماعی و کاهش مشکلات رفتاری کودکان در آینده شود.
  یافته ها
  میانگین سنی مادران 64/6± 6/28 سال بود. الگوی ارتباطی4/66% مادران بیش حمایتگری و 1/19% آنها سهل انگاری افراطی بود. 8/12% از الگوی پذیرش فرزند و 8/1% ازالگوی ارتباطی طرد فرزند پیروی می کردند. بین متغیرهای سن، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل و نوع بارداری و همچنین محل سکونت ماردران با نوع الگوی ارتباطی آنها ارتباط آماری معنادار دیده شد (05/0< P). در تحلیل رگرسیون خطی مهمترین فاکتور پیشگویی کننده نوع الگوی ارتباطی، تک والدی بودن و بارداری برنامه ریزی نشده بود.
  کلیدواژگان: الگوهای ارتباطی، مادر، کودک، خرم آباد
 • اعظم محسن زاد*ه، ساسان ساکت، شکوفه احمدی پور، بابک بهاروند صفحات 23-29
  مقدمه
  بیماری های مادرزادی قلب شایع ترین ناهنجاری مادرزادی در نوزادان است. هدف ازاین مطالعه بررسی شیوع بیماری مادرزادی قلبی وانواع آن در نوزادان متولد شده در شهر خرم آباد بود.
  بحث و نتیجه گیری
  در این مطالعه نقص دیواره بین بطنی و نقص دیواره بین دهلیزی شایع ترین ناهنجاری های مادرزادی قلب بودند و فراوانی جنسیت نوزاد پسر تقریبا دو برابر نوزاد دختر بود.
  یافته ها
  از 43195 نوزاد متولد شده 177 مورد بیماری مادررزادی قلبی داشتند و میزان شیوع بیماری های مادرزادی قلبی در هر 1000 تولد زنده در این مطالعه 2/4 بود. در این مطالعه نقص دیواره بین بطنی 44 درصد و نقص دیواره بین دهلیزی 21 درصد شایع ترین ناهنجاری های مادرزادی قلب بودند. 8/63 درصد از نوزادان پسر (005/0P=)، 4/80 درصد از نوزادان ترم (001/0< P)، 5/93 درصد از نوزادان بدون سیانوز، نسبت فامیلی والدین در 28 درصد، سابقه بیماری های مادرزادی قلب در والدین در 3/10 درصد، سابقه بیماری دیابت در3/9 درصد مادران و 6/5 درصد از نوزادان آنومالی سایر اعضا از جمله شکاف کام و لب داشتند.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقطعی و روش نمونه گیری به صورت سر شماری بود. تمام نوزادان متولد شده در شهر خرم آباد از اول اردیبهشت سال1385 تا پایان فروردین 1390 که در اکو کاردیوگرافی آنها بیماری های مادرزادی قلب تشخیص داده شد مورد مطالعه قرار گرفتند. متغیرهای مورد مطالعه شامل جنس، نارسی نوزاد، سیانوز، آنومالی سایر اعضاء، سن بالای 40 سال مادر، نسبت فامیلی پدر و مادر، مصرف دارو در دوران بارداری، سابقه بیماری در مادر و نوع ناهنجاری قلبی بود. اطلاعات مربوط به بیماران از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: نوزادان، بیماری های مادرزادی قلب، شیوع
 • فریده ملکشاهی*، علی فرهادی صفحات 31-39
  مقدمه
  کودک آزاری یک مشکل جهانی است و به اشکال مختلف رخ می دهد که عمیقا ریشه در فرهنگ، عملکرد اقتصادی و اجتماعی دارد. کودک آزاری رفتاری است که باعث آزار جسمی، ذهنی، عاطفی یا جنسی کودک می شود که در اثر این اعمال، سلامتی و آسایش و تحصیل کودک آسیب می بیند. با توجه به اهمیت موضوع، این بررسی جهت تعیین میزان شیوع کودک آزاری در کودکان مدارس راهنمایی خرم آباد در سال 1390 طراحی و اجرا گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که سوء رفتار با کودکان در خانواده ها شایع است. لذا ضرورت پایش کودکان، تدوین قوانین حمایت از کودکان و طرح و اجرای برنامه های آموزشی پیشگیری می تواند در کاهش کودک آزاری مفید باشد.
  یافته ها
  نشان داد که میانگین سنی نمونه ها 04/1±36/13 بود. 4/5٪ نمونه ها به صورت همیشه تحت آزار جسمی و بیشترین آزار جسمانی سیلی خوردن بود. 3/7، تحت آزار عاطفی به طور همیشگی بودند و 5/5٪ بی توجهی را به صورت همیشگی تجربه کرده بودند. آزمون آمار ارتباط معناداری بین آزارها با تحصیلات، شغل، اعتیاد و طلاق والدین نشان داد.
  مواد و روش ها
  مطالعه فوق توصیفی مقطعی که 907 دانش آموز مقطع راهنمایی به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای چند قسمتی شامل اطلاعات فردی کودک و والدین، پرسشنامه آزار جسمی عاطفی و بی توجهی بود. روایی و پایایی ابزار با روایی محتوا و آزمون مجدد کسب شد اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss 19 تجزیه تحلیل شدند.
  کلیدواژگان: شیوع، کودک آزاری، کودکان، خرم آباد
 • علی اصغر کیانی*، راحله حلبیان، مهریار حبیبی رودکنار، مهشید محمدی پور، علی شیخیان، معصومه کاشی صفحات 40-51
  بحث و نتیجه گیری
  ساخت سازه نوترکیبMT1-pccDNA3.1 و ورود موفق آن به درون سلول های بنیادی مزانشیمی می تواند به عنوان یکی از راهبردهای محافظت سلول های پیوندی از مرگ سلولی پیشنهاد گردد و ممکن است بتواند راه کاری جدید در راستای ارتقاء کارآمدی سلول درمانی بعد از پیوند را فراهم آورد.
  مواد و روش ها
  سلول های بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان انسان جداسازی و توسط روش فلوسایتومتری تایید شدند. توالی کامل cDNA ژن MT1 جداسازی شد و برای وارد شدن در وکتور پلاسمیدی pcDNA 3.1 مورد استفاده قرار گرفت. سازه ژنی نوترکیب ایجاد شده، به روش لیپوفکشن وارد MSCs گردید. بیان MT1 توسط RT-PCR و لکه گذاری وسترن پایش شد.
  یافته ها
  ژن MT1 انسانی نوترکیب با موفقیت در وکتور pcDNA کلون گردید و درست قرار گرفتن ژن در قالب صحیح درون وکتور به وسیله تعیین توالی DNA تایید شد. افزایش بیان MT1 در MSCs به وسیله روش های RT-PCR و لکه گذاری وسترن مورد تایید قرار گرفت. این نتایج نشان دهنده بیان موقت MT1 در MSCs بود.
  مقدمه
  دست ورزی ژنتیکی یک راهبرد موثر برای حفاظت سلول ها در برابر آسیب های محیطی و بالا بردن توانمندی آنان در استفاده های درمانی است. به منظور جلوگیری از عوارض ناخواسته ای همچون ایجاد بدخیمی ها، دست کاری ژنتیکی و افزایش بیان ژن های حاصل از آن می بایست به صورت موقت باشد. هدف از انجام این پژوهش، کلونینگ و افزایش بیان ژن محافظ سلولی «متالوتیونین یک» (MT1) انسانی به صورت موقت در سلول های بنیادی مزانشیمی (MSCs) با استفاده از سیستم بیانی پلاسمیدی و استفاده از وکتور pcDNA 3.1 بود. این افزایش بیان به منظور افزایش مقاومت سلول های مزانشیمی نسبت به آسیب های محیطی و... است.
  کلیدواژگان: سلول های بنیادی مزانشیمی
 • سهیلا اکبری، سیده فرشته صالحی امیری، پروین آستی، مهین عادلی صفحات 52-61
  مقدمه
  آزمون غیراسترسی(NST) یکی از رایج ترین ابزارهای ارزیابی سلامت جنین می باشد که نتایج آن به صورت واکنشی و غیرواکنشی تعبیر می شود. از محدودیت های این آزمون بالا بودن موارد غیرواکنشی کاذب می باشد. مطالعات مختلف همراهی تحریک صوتی ارتعاشی با NSTرا جهت کاهش موارد غیرواکنشی و مدت آزمون پیشنهاد نموده اند.
  بحث و نتیجه گیری
  با استفاده از تحریک صوتی ارتعاشی در ارزیابی سلامت جنین می توان با صرفه جویی در وقت، هزینه و پرسنل، سلامتی جنین را زودتر و بهتر تشخیص داد.
  یافته ها
  در این پژوهش 5/85% موارد NST غیرواکنشی (47 مورد) با استفاده از تحریک صوتی ارتعاشی به NST واکنشی تغییر یافت.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع بررسی تست ها به صورت یک گروهی و به روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. تعداد نمونه ها 55 خانم باردار با NST و ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه و برگ ثبت اطلاعات، دستگاه سونوگرافی و مانیتورینگ جنین، کاغذ الگوهای ضربان قلب، مسواک الکتریکی و ساعت بود. تحریک صوتی ارتعاشی با مسواک الکتریکی به مدت سه ثانیه بالای سرجنین از روی شکم مادر انجام و NST ده دقیقه دیگر ادامه می یافت و سپس نتایج آن ثبت می شد. داده های بدست آمده توسط نرم افزار SPSS 19 جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  کلیدواژگان: تحریک صوتی ارتعاشی، آزمون غیراسترسی
 • حمیدرضا غیجی، حسن کردی*، احمد فرخی، عباس بهرام صفحات 61-71
  مقدمه
  مهارت های دستکاری جزو یکی از زیر شاخه های مهارت های بنیادی است که در بسیاری از اعمال روزمره و فعالیت های ورزشی مورد استفاده قرار می گیرند. هدف این مطالعه مقایسه اثر بازی های بومی محلی با بازی های معمول بر رشد مهارت های دستکاری پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر 8 تا 10 ساله شهر گرگان بود.
  بحث و نتیجه گیری
  می توان گفت، بازی های بومی محلی منتخب می توانند برنامه مناسب برای رشد مهارت های دستکاری کودکان باشند.
  یافته ها
  دو گروه به شکل معنی داری در مهارت های دستکاری پیشرفت داشتند اما پیشرفت گروه بازی های بومی محلی به شکل معنی داری بیشتر از گروه بازی های معمول در تمام مهارت های دستکاری اندازه گیری شده (پرتاب کردن، دریافت کردن، ضربه با پا، ضربه به توپ از پهلو، دریبل ثابت و غلتاندن توپ) بود (05/0>P).
  مواد و روش ها
  اطلاعات فردی از طریق پرسشنامه محقق ساخته و هوش کودکان با آزمون وکسلر بررسی شد و در مرحله پیش آزمون، مهارت دستکاری افراد از طریق نسخه دوم آزمون مهارت حرکتی درشت اولریخ سنجش شد. سپس افراد به شکل تصادفی در دو گروه؛ بازی های بومی محلی (15 نفر) و بازی های معمولی (15 نفر) توزیع شدند. بعد از 8 هفته تمرین (سه جلسه در هفته و هر جلسه 45 دقیقه) از هر دو گروه پس آزمون مهارت های دستکاری به عمل آمد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل، تی وابسته و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در سطح معنی داری (05/0 =α) انجام گرفت.
  کلیدواژگان: مهارت های دستکاری، بازی های بومی محلی، کم توان آموزش پذیر
 • رحیم میرنصوری، گیتا مختاری، مجید عبادی فرا، زهرا مختاری صفحات 72-81
  مقدمه
  بیماری های قلبی- عروقی شایعترین علت مرگ و ناتوانی انسان محسوب می شود. یک سوم علت مرگ و میر در ایران، بیماری های کرونری قلب می باشد. از این رو، در بررسی حاضر اثرات برنامه توانبخشی قلبی بر ظرفیت ورزشی و عوامل خطرزای کرونری بیماران جراحی شده بای پس کرونری (CABG) 45 تا 65 سال ارزیابی گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  برنامه توانبخشی قلب مطالعه حاضر اثر معناداری بر ظرفیت ورزشی و پروفایل برخی عوامل خطرزای کرونری بیماران جراحی شده بای پس کرونری 45 تا 65 سال را نشان داد و می تواند به عنوان یک برنامه مناسب برای این بیماران در نظر گرفته شود.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل آماری با آزمون t مستقل نشان داد که در انتهای برنامه تفاوت معناداری بین درصد تغییرات VO2max، BMI، WHR، SBP، DBP، TC، LDL، LHR دو گروه وجود دارد (05/0P<)، اما بین درصد تغییرات FBS، HDL، BFP دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت.
  مواد و روش ها
  با انتخاب تصادفی 36 بیمار جراحی شده به روش CABG بیمارستان شهید بهشتی همدان، 18 آزمودنی با میانگین سنی 26/6±57/54 سال و میانگین وزن 83/10±14/72 کیلوگرم برای گروه آزمون(مشارکت در برنامه توانبخشی) و 18 آزمودنی با میانگین سن 75/4±64/57 سال و میانگین وزن 12±5/76 کیلوگرم برای گروه شاهد (عدم شرکت در هرگونه برنامه توانبخشی) بر اساس معیارهای ورود و خروج در بررسی حاضر شرکت کردند. برنامه توانبخشی قلبی یک برنامه 8 هفته ای شامل گرم کردن، ورزش های هوازی و سرد کردن بود. متغیرها شامل اندازه های آنتروپومتریک، ظرفیت ورزشی (VO2max) و عوامل خطرزای کرونری از جمله شاخص توده بدنی (BMI)، نسبت دور کمر به دور باسن (WHR)، فشار خون سیستولیک (SBP)، فشار خون دیاستولیک (DBP)، قند خون ناشتا (FBS)، کلسترول تام (TC)، تری گلیسرید (TG)، لیپو پروتئین کم چگال (LDL)، لیپو پروتئین پر چگال (HDL)، نسبت LDL بر HDL (LHR)، درصد چربی بدن (BFP) در اولین و آخرین هفته برنامه در هر دو گروه تعیین شدند.
  واژه های کلیدی:
  کلیدواژگان: توانبخشی قلب، ظرفیت ورزشی، عوامل خطرزای کرونری، جراحی بای پس کرونر
 • عبدالرحیم یوسف زاده، قدرت الله شمس خرم آبادی*، حاتم گودینی، ادریس حسین زاده، مهدی صفری صفحات 82-92
  مقدمه
  رودخانه ها جزء کوچکی از آب های جاری جهان و به عنوان یکی از منابع اساسی تامین آب برای مصارف گوناگون از جمله کشاورزی، شرب و صنعت مطرح می باشند. هدف از این مطالعه بررسی کیفیت آب رودخانه خرم رود خرم آباد با استفاده از شاخص کیفیت آب (NSFWQI) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، پارامترهای کیفی مورد نیاز جهت محاسبه شاخص (NSFWQI) شامل pH، اکسیژن محلول، کل جامدات، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی، کدورت، دما، فسفات، نیترات و کلیفرم مدفوعی در شش ایستگاه انتخابی به مدت شش ماه از سال 1391 با استفاده از روش استاندارد مورد اندازه گیری قرار گرفت. پهنه بندی مسیر رودخانه با استفاده از نرم افزار GIS صورت گرفت.
  یافته ها
  با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، بالاترین کیفیت آب در ایستگاه شماره یک با میزان عددی شاخص (NSFWQI) معادل 82 (آب های با کیفیت خوب) در مردادماه و آبان ماه و بدترین کیفیت آب در ایستگاه شماره شش با میزان عددی شاخص (NSFWQI) معادل 42 (آب های با کیفیت بد) در شهریورماه و آبان ماه گزارش شد. هرچه از ایستگاه اول به سمت ایستگاه های آخر حرکت می کنیم آلودگی آب بیشتر و از کیفیت آن کاسته می شود.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج بدست آمده، شاخص کیفیت آب (NSFWQI) شاخص خوبی جهت مشخص نمودن اثر منابع آلوده-کننده بر روی آب رودخانه می باشد. نتایج نشان داد که بر اساس میانگین شاخص مورد مطالعه کیفیت آب رودخانه در ایستگاه اول خوب، ایستگاه های دوم، سوم و چهارم متوسط و در ایستگاه های پنجم و ششم بد می باشد. نتایج فوق امکان تصمیم گیری در خصوص پایش و کنترل منابع آلوده کننده آب رودخانه و استفاده موثر از آن را جهت مصارف مختلف برای مسئولین ذی ربط فراهم می آورد.
  کلیدواژگان: شاخص کیفیت آب (NSFWQI)، سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، رودخانه خرم رود، پهنه بندی
 • حسین ابراهیمی مقدم، افسانه بدری زاده، علی فرهادی صفحات 93-103
  مقدمه
  اختلالات اضطرابی از جمله اختلالات شایع در کودکان می باشند که می توانند برای کودکان بسیاری از اختلالات دیگر از جمله اعتماد به نفس پایین، کناره گیری اجتماعی، مهارتهای اجتماعی ناکافی و مشکلات تحصیلی را نیز به دنبال داشته باشند. لذا با توجه به اهمیت این اختلالات بر آن شدیم تا به تعیین نشانه های اضطراب در آزمون نقاشی آدمک کودکان شهر خرم آباد بپردازیم.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش حاضر و اهمیت تشخیص اختلالات اضطرابی در دوران کودکی و تاثیری که در دورانهای دیگر زندگی بر جای می گذارند، پیشنهاد می شود که به این نشانه ها در نقاشی کودکان توجه بیشتری شود و با تشخیص به موقع این کودکان از تاثیرات سوء اضطراب در آینده بر روی آنها جلوگیری به عمل آید.
  یافته ها
  نشانه های معنا دار(05/0< P)در کودکان گروه آزمون (مضطرب) عبارت بودند از: چشم های کوچک، خطوط ترسیمی بسیار پررنگ، خطوط ترسیمی موازی سایه دار و چهار خانه، خط خطی کردن و پاک کردنهای مکرر، وضع بدنی نا متعادل، استفاده از رنگ سیاه، حالت صورت آدمک مضطرب و نگران، سر کوچک، ساقها طویل، پاها بزرگ، بازوها بصورت نامنعطف و افقی و دستها بصورت بسته. همچنین نشانه های اضطراب درآزمون نقاشی آدمک بر حسب جنسیت نیز معنا دار بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی 455 نفر از دانش آموزان پایه چهارم دبستان های شهر خرم آباد با استفاده از نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. سپس با استفاده از مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان مورد ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت 102 نفر از آنها در غالب دو گروه آزمون (51 نفر از بین کودکانی که نمره بالا در مقیاس ذکر شده کسب کرده بودند) و گروه کنترل (51 نفر از بین کودکانی که نمره پایین در مقیاس ذکر شده کسب کرده بودند) انتخاب و آزمون نقاشی آدمک در بر روی آنها اجراء شد و در نهایت نشانه ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آزمونهای آمار استنباطی (کای دو و آزمون t)به کمک نرم افزار SPSS بررسی شدند.
  کلیدواژگان: اضطراب، کودکان، آزمون نقاشی آدمک(DAP)
 • سودابه علی اشرفی، مهرانگیز ابراهیمی ممقانی، پردیس ایراندوست، فاطمه حمزوی صفحات 104-111
  مقدمه
  کبد چرب غیر الکلی (NAFLD)شایع ترین بیماری کبدی است. در این بیماری به دلیل آسیب و کارکرد غیر طبیعی سلول های کبدی افزایش سطوح آنزیم های کبدی مشاهده می شود. در اغلب موارد افزایش سطح فریتین سرم به عنوان پارامتری از وضعیت کارکردی کبد مشاهده می شود. هدف مطالعه حاضر تعیین توافق بین آنزیم های کبدی و فریتین با درجه اکوژنیسیته کبدی بر اساس سونوگرافی در بیماران NAFLD است.
  بحث و نتیجه گیری
  یافته های مطالعه حاضر حاکی از توافق بین شدت بیماری کبد چرب با سطح فریتین سرم و نسبت آنزیم های کبدی در بیماران NAFLD اما نه با نسبت فریتین به آنزیم های کبدی می باشد.
  یافته ها
  میانگین فریتین سرم ng/ml25/108±34/126 بود که تفاوت معنی دار با شدت اکوژنیسیته کبدی نشان داد)016/0=P (. ارتباط معنی داری میان درجه کبد چرب و نسبت آنزیم های ALT/ASTوجود داشت (004/0=P) و میزان توافق (عدد کاپا) 3/68% بود، در حالی که توافق معنی دار میان نسبت فریتین به این دو آنزیم با شدت کبد چرب نشان نداد.
  مواد و روش ها
  مطالعه مقطعی حاضر بر روی 60 بیمار NAFLD تایید شده با اولتراسونوگرافی در تبریز انجام گردید. از کلیه افراد نمونه خون ناشتا تهیه و در سرم آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز و فریتین اندازه گیری شد. قد و وزن ارزیابی گردید. نسبت آنزیم-های کبدی محاسبه و به سهک ها تقسیم بندی شد.
  کلیدواژگان: کبد چرب غیر الکلی، فریتین، آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز، شدت کبد چرب
 • محمد فتحی، رضا قراخانلو، سعید آبرون، منیژه مختاری دیزجی، راضیه رضایی صفحات 112-123
  مقدمه
  هدف این مطالعه اندازه گیری دقیق پاسخ های قلب به تمرینات استقامتی با استفاده از دو روش m-mode و توزین در موش ها و هم چنین ارزیابی تغییرات ناشی از تمرین در قلب و بطن چپ به نسبت وزن بدن، طول استخوان درشت نی و سطح رویه بدن است.
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد، برای ارزیابی سازگاری های قلبی ناشی از فعالیت های استقامتی، روش m-mode قابل اعتماد تر است. به علاوه برای نسبی کردن شاخص های وزنی قلب، استفاده از وزن بدن و سطح رویه بدن که با هزینه انرژی بدن در ارتباطند پیشنهاد می شود.
  یافته ها
  در مقایسه با گروه کنترل، قطر دیاستولی بطن چپ در گروه تجربی به طور معنی داری افزایش یافته بود. در بین پارامترهای ترکیبی، فقط میانگین های کوتاه شدن کسری و حجم ضربه ای در بین گروه ها به صورت معنی دار متفاوت بود که با ارزیابی نسبی، تفاوت ها محسوس تر شد.
  مواد و روش ها
  20 موش (231-209 گرم) به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم و در شرایط استاندارد نگهداری شدند. گروه تجربی یک برنامه تمرینی (14 هفته تمرین استقامتی) را اجرا کرد. ابعاد، وزن قلب و بطن چپ به ترتیب به وسیله اولتراسوند و ترازو اندازه گیری و بر اساس طول درشت نی، سطح رویه بدن و هم چنین وزن بدن به صورت نسبی ارزیابی شد. تفاوت های آماری بین دو گروه به وسیله آزمون t مستقل محاسبه و حداقل سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.
  کلیدواژگان: تمرینات استقامتی، هایپرتروفی قلب، بطن چپ، m، mode
|
 • Farhad Shahsavar*, Toomaj Sabooteh, Mehrzad Jafarzadeh Pages 5-12
  Background
  Apolipoprotein E (ApoE) contributes to susceptibility to many different kinds of diseases. The aim of this study was genotypic analysis of ApoE in the Lur population for the first time.
  Materials And Methods
  In this study, 100 unrelated healthy Lur individuals were ApoE polymorphisms typed by polymerase chain reaction based restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP). Finally, the allele and genotype frequency of ApoE polymorphisms in the Lur population was compared with the Iranian population.
  Results
  Six ApoE genotypes and all of the ApoE polymorphisms were observed in the Lur population. genotype with the frequency of 48% was the most frequent genotype in the Lur population. Also, the most common allele in the Lur population was.
  Conclusion
  The results indicate that the frequency of ApoE polymorphisms has total similar features reported in the Iranian population, but it is still unique by increasing or decreasing some frequencies in the Lur population.
  Keywords: Apolipoprotein E Polymorphism, Lur population, Iran
 • Khatereh Anbari, Abbas Mahdavian, Sattar Nadri Pages 13-22
  Background
  The quality of mother-child relationship play an important role in personality shaping, social functioning and mental health of children in the future. This study was designed to evaluate the prognostic factors of mother - child relationship patterns.
  Materials And Methods
  In this cross sectional study 110 mothers admitted to children's hospital of Khorramabad selected by consecutive sampling method. Data gathering tool was Mother - Child Relationship Evaluation (MCRE) questionnaire. At first the view points of the mothers about four communication patterns including: over protection, child rejection, overneglignce and child acceptance were examined, then according to each pattern cut off, the type of communication pattern was determined. Fisher's exact test and linear regression were used for data analysis.
  Results
  The mean age of participants was 28.6±6.46. Communication pattern in 66.4% of the mothers was over protection and 19.1% of them had overneglence pattern. Also communication pattern in 12.8% of the participants was child acceptance and 1.8% followed from child rejectoin communication pattern. A significant statistical relation was seen between age, education level, marital status, mothers residence and pregnancy status with the pattern of their relationship (P <0.05). In linear regression analysis, most important factors in predicting the communication pattern were single parent and unplanned pregnancy.
  Conclusion
  Raising awareness of mothers through workshops can increase proper child skills and led to the development of social skills and reducing child behavior problems in the future.
  Keywords: Communication patterns, Mother, Child, Khorramabad
 • Azam Mohsenzadeh *, Sasan Saket, Shokofeh Ahmadipour, Babak Baharvand Pages 23-29
  Background
  Congenital heart disease is the most common congenital malformations in newborns. The aim of this study was to determine the prevalence and types of congenital heart disease in babies born in the city of Khorramabad.
  Materials And Methods
  The present study was a descriptive cross-sectional. Sampling method was census. All babies born in the city of Khorramabad from 2007 to 2011, whom their first echocardiogram was diagnosed with congenital heart disease, were studied. The studied variables included sex, premature birth, cyanosis, anomalies of other organs, maternal age over 40 years, consanguineous parents, drug use during pregnancy, maternal medical history, a history of congenital heart disease in the mother and types of heart abnormality. Data collected through questionnaire and statistically analyzed by SPSS software.
  Results
  Of 43195 newborns177 cases had congenital heart disease. The incidence of congenital heart disease per 1,000 live births in the study was 4.2. In this study ventricular septal defect (44%) and atrial septal defect (21 %) were the most common congenital malformations of the heart. 63.8% of neonates with congenital heart disease were male(p=0.005), 80.4 % term infants(p<0.001), 93.5 % of them had no cyanosis, consanguineous parents 28%,congenital heart diseases in parents 10.3 %, history of diabetes in 9.3 % of mothers and 5.6% of newborns had other anomalies such as cleft lip and palate.
  Conclusion
  In this study, ventricular septal defect and atrial septal defect were the most common congenital malformations of the heart and frequency of boys was approximately twice of girl.
  Keywords: Neonate, Congenital heart disease, Prevalence
 • Farideh Malekshahi*, Ali Farhadi Pages 31-39
  Background
  Child abuse is a global problem and occurs in a variety of forms and is deeply rooted in cultural, economic and social practices. Child abuse is a behaviour which causes physical, psychological, emotional or sexual abuses, consequentlylead to damage of children,s health, peace of mind and education. Based on these considerations, the present study was conducted to investigate the prevalence of child abuse among junior high school students of Khoramabad in 2012.
  Materials And Methods
  In this cross sectional study, 907 junior high school students randomly selected. Data collection tool was a multiple questionnaire incloding child and parents’ demographic information, and a physical emotional abuse and neglect questionnaire. It,s validity and reliability was done by content validity and Test re test. Data were analysed using SPSS v. 19.
  Results
  The findings of this study showed that average age of the cases was 13.36±1.04 and 5.4% of them were always under physical abuse and the most physical abuse was slap on the face, 7.3% emotional abuse and 5.5% neglect. Statistical test showed a significant relation between abuses and parents, educational level, job, addiction and divorce.
  Conclusion
  Results showed that child abuse is common among families, therefore, monitoring of children, ratification of rules supporting children, planing and administration of preventive educational programs can be effective to reduce child abuse.
  Keywords: Prevalence, Child abuse, Children, Khorramabad
 • Aliasghar Kiani*, Raheleh Halabian, Mahriar Habibi Roudkenar, Mahshid Mohammadipour, Ali Sheikhian, Masoume Kashi Pages 40-51
  Background
  Genetic manipulation is an effective strategy to protect cells against environmental damages and enhance their capabilities for therapeutic usage. In order to avoid unwanted side effects, such as cancers, the expression of genes should be temporary increased. The aim of this study was to clone and temporary increased expression of a cell protective gene, Metallothionein 1 (MT1) in mesenchymal stem cells (MSCs) using plasmid expression system with the pcDNA 3.1 vector.
  Materials And Methods
  Human bone marrow mesenchymal stem cells were isolated and validated by flow cytometry method. Complete cDNA sequence of MT1 gene was isolated and cloned in a plasmid vector named pcDNA 3.1. Recombinant gene construct was generated and transferred to the human MSCs. MT1 expression was monitored by RT-PCR and western blotting.
  Results
  Recombinant human MT1 gene was successfully cloned in pcDNA vector and the correct format gene in the vector was confirmed by DNA sequencing. By RT-PCR and western blot methods, increased MT1 expression in MSCs was approved. The results showed that the expression of MT1 in the MSCs was transient.
  Conclusion
  Genetic manipulation of MSCs by MT1using pcDNA 3.1 plasmid vector may be one of the protective strategies for transplanted cells from apoptosis and promote a new approach to provide an effective cell therapy after transplantation.
  Keywords: Mesenchymal stem cells, Metallothionein 1, pcDNA 3.1
 • Soheila Akbari, Seyedeh Fereshteh Salehi Amiri, Parvin Asti, Mahin Adeli Pages 52-61
  Background
  Non-Stress Test (NST) is one of the most common methods used to evaluat fetus health, which its results are presented as reactive and non-reactive. One of the limitations of this test is the high number of false non-reactive cases. Different studies have suggested a combination of vibroacoustic stimulation and NST to reduce the number of non-reactive cases and duration of the test.
  Materials And Methods
  The present study examined a group of tests, and used simple randomized sampling. The number of the sample was 55 individuals and the data collection tools were NST, sonography instruments, NST result paper, a tooth brusher, a watch, a demographic questionnaire, and a checklist. Vibroacoustic stimulation with an electronic brush was performed on fetus head situated on mother’s abdomen for 3 seconds and then NST was continued for a further 20 minutes. Then the results were recorded. The obtained data were gathered by SPSS 19 software, and analyzed using descriptive statistics.
  Results
  In this study, 85.5% of the non-reactive cases changed into reactive through vibroacoustic stimulation. The amount of false positive was lower with vibroacoustic stimulation in comparison with NST.
  Conclusion
  Vibroacoustic stimulation, as a technique for evaluating fetus health, makes it possible to save time, costs and personnel. It is also leads to sooner and better diagnosis of fetus health.
  Keywords: Vibroacoustic stimulation, Non, stress test
 • Hamid Reza Gheiji, Hasan Kordi *, Ahmad Farokhi, Abbas Bahram Pages 61-71
  Background
  Manipulative skills are one of the fundamental skills subtitles which is used in most of daily and sports activities. The aim of this study was to compare the effect of traditional games and ordinary games on manipulative skills development in 8-10 years old Gorgan boys with educable mental retardation.
  Materials And Methods
  Personal information was evaluated by the researcher made questionnaire and children's intelligence by the Wechsler test. Also, manipulative skills were assessed by the Test of Gross Motor Development- edition 2 (TGMD-2) in pre-test. Then, participants were distributed into two groups; traditional games (n=15) and ordinary games (n=15) randomly. Post-test of TGMD-2 were done from two groups after 8 weeks training (3 sessions per week and 45 min for each session). Data analyzes was done by independent t-test, paired t-test and variance analysis with repeated measurement in a significant rate (α= 0.05).
  Results
  The two groups showed significant improvements in manipulation skills, but the improvement of traditional games group was significantly more than ordinary games group in all of measured manipulating skills (throwing, catching, kicking, striking, dribbling, rolling a ball) (p<0.05).
  Conclusion
  It can be said, selected traditional games could be an appropriate program for the manipulative skills development of children.
  Keywords: Manipulative skills, Traditional games, Educable mental retardation
 • Rahim Mirnasuri, Gita Mokhtari, Majid Ebadifara, Zahra Mokhtari Pages 72-81
  Background
  Cardiovascular diseases (CVD) are the most common cause of mortalily and inability. In Iran, one third of mortality causes are coronary heart diseases. So, the aim of the present study was to evaluate the effects of a Cardiac Rehabilitation program (CR) on exercise capacity (VO2max) and coronary risk factors in CABG patients aged 45-65.
  Materials And Methods
  Of 36 CABG patients randomly selected from Hamadan Shahid Beheshti hospital, 18 subjects as experimental group (with mean age 54.57±6.26 years and weight 72.14±10.83 kg; participated in CR program), and 18 subjects as control group (with mean age 57.64±4.75 years and weight 76.5±12 kg; without participation in any exercise and CR program) participated in this study based on inclusion and exclusion criteria. CR program was an eight-week involving warm-up, aerobic exercises and cool-down. Variables including: anthropometrics measurements and exercise capacity (VO2max), and also coronary risk factors such as body mass index (BMI), waist-hip ratio (WHR), systolic blood pressure (SBP), diastolic blood pressure (DBP), fasting blood sugar (FBS), total cholesterol (TC), triglyceride (TG), low-density lipoprotein (LDL), high-density lipoprotein (HDL), LDL-HDL ratio (LHR), body fat percent (BFP) were determined at the first and the last week of CR program in both groups.
  Results
  Statistical analysis by independent t-test indicated that after program, there was a significant difference between 2 groups in VO2max, BMI, WHR, SBP, DBP, TC, TG, LDL, LHR (P<0.05), but there was no significant difference between the 2 groups in FBS, HDL, BFP.
  Conclusion
  The CR program of the present study indicated a significant effect on exercise capacity and some coronary risk factors profile in CABG patients of 45-65 and can it be considered as a suitable program for CABG patients.
  Keywords: Cardiac rehabilitation program, Exercise capacity, Coronary risk factors, Coronary artery bypass graft surgery
 • Abdolrahim Yusefzadeh, Ghodratollah Khorramabadi Shams, Hatam Godini, Edris Hoseinzadeh, Mehdi Safari Pages 82-92
  Background
  Rivers are a fraction of flowing waters in the worlds and one of the important sources of water for different consumptions such as agricultural, drinking and industrial uses. The aim of this study was to assess water quality of the Khorramrood River in Khorramabad by NSFWQI index.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, quality parameters needed for NASWQI index calculation such as BOD5, dissolved oxygen (DO), total nitrate, fecal coliform, pH, total phosphate, temperature, turbidity and total suspended solids content were measured for six months (from July to December 2012)using standard methods at six selected stations. The river zoning conducted by GIS software.
  Results
  According to the results obtained through this study, the highest and the lowest water quality value was observed in stations 1 and 6 with NSFWQI indexes 82 water with good quality, 42 water with bad quality, respectively. With moving toward last station (from 1 to 6 station) water pollution increased.
  Conclusion
  Results of the study indicated that water quality index NSFWQI is a good index to identify the effect of polluter sources on the river water. Based on the average of the index NSFWQI, water quality in station one was good, in the second, third and fourth stations were mediocre and the fifth and sixth stations had bad quality. These results allow to make decisions about monitoring and controlling water pollution sources, as well as provide different efficient uses of it by relevant authorities.
  Keywords: NSFWQI index, Water quality, GIS, Khorramrood River, Zoning
 • Hosein Ebrahimi Moghaddam, Afsaneh Badrizadeh, Ali Farhadi Pages 93-103
  Background
  Anxiety disorders are among the most common disorders in children that may lead to many other disorders for them such as low self-esteem, social isolation, poor social skills and educational problems. Considering the importance of these disorders, we decided to measure the symptoms of anxiety in drawing-a-person test for children of Khorramabad city.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study 455 students in the fourth grade of primary school in Khorramabad were selected using cluster sampling and using the Revised Children's Manifest Anxiety Scale (RCMAS) their anxiety was evaluated. Then 102 cases selected for the test (51 cases among children who had obtained a high score on indicated scale) and control group (51 cases among children who had low score on indicated scale). Drawing-a-person test executed. Finally, indicators were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation), inferential statistics tests (Chi-square test and t test) and SPSS software.
  Results
  Significant signs (p>0.05) in test group children (anxious) were: small eyes, very bold graphic lines, parallel lines shaded and plaid, scrawl and repeated cleaning - abnormal physical state, to use black color, anxious face of dummy, small head, long legs, big feet, horizontal and inflexible arms and closed hands. Also signs of anxiety were significant based on sex in drawing-a-person test.
  Conclusion
  According to findings of the present research and importance of anxiety disorders recognition in childhood and its impact on life time, it is suggested to pay more attention to these signs of children's drawings. Through timely diagnosis of children with anxiety disorders, future impacts of anxiety can be prevented.
  Keywords: Anxiety, Children, Drawing, a, person test (DAP)
 • Soodabeh Aliashrafi, Mehrangiz Ebrahimi, Mameghani *, Pardis Irandoost, Fatemeh Hamzavi Pages 104-111
  Background
  Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) is the most common liver disease. NAFLD is characterized by elevated liver enzymes and serum ferritin concentration due to damage and abnormal function of liver cells. Increased level of serum ferritin as a parameter of liver function is commonly observed. The aim of this study was to determine the agreement between serum liver with liver and ferritin echogenicity in NAFLD patients.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was carried out on 60 NAFLD patients confirmed by ultrasonography in Tabriz. Fasting blood samples were taken for assessment of Alanin aminotransferase, Aspartat aminotransferase and ferritin level. Weight and height were measured. Liver enzymes ratio were estimated and classified into tertile.
  Results
  The mean of serum ferritin was126.34±108.25 ng/ml and was significantly associated with severity of liver echogenisity (p=0.016). Significant relationship was observed between fatty liver severity and ALT/AST ratio (p=0.004) with good agreement (Kappa value= 68.3%) while the ratio of ferritin to liver enzymes was not significantly associated with the severity of NAFLD.
  Conclusion
  This study suggests significant agreement between severity of fatty liver and ferritin and liver enzymes ratio in NAFLD patients but not with the ratio of ferritin to liver enzymes.
  Keywords: NAFLD, Ferritin, Alanin Aminotransferase, Aspartat aminotransferase, Severity of fatty liver
 • Mohammad Fathi, Reza Gharakanlou, Saeed Abroun, Manizheh Mokhtari-Dizaji, Raziye Rezaei Pages 112-123
  Background
  The aim of this study was accurate evaluation of cardiac responses to endurance training using two presented methods of m-mode and weigh in rats، and also evaluation of training induced changes in heart and left ventricular in the proporation of body weight، tibia length and body surface area.
  Materials And Methods
  20 male Wistar rats (209–231 g) were selected; they were randomly divided into two groups، and housed in a standard condition. Trained group completed an endurance protocol (14 weeks). The dimensions and weight of heart were measured by ultrasound and balance respectively and were relatively evaluated based on tibia length، body surface area and body weight. Statistical differences between the groups were calculated by independent t test، and the minimal significance level was established at P ≤. 05.
  Results
  The left ventricular end diastole diameter in trained group was significantly more than control group، in compounded parameters، only the FS and SV were significantly different. With normalizing، the differences have become more marked.
  Conclusion
  It seems to assess cardiac adaptations induced by endurance activities، m-mode method is more reliable، in addition to normalization of weight indexes، body weight and BSA which are associated with the energy consumption are proposed.
  Keywords: Endurance training, Cardiac hypertrophy, Left ventricular, M, mode