فهرست مطالب

Teaching English as a Second Language Quarterly
Volume:5 Issue: 4, Winter 2014

 • تاریخ انتشار: 1392/11/13
 • تعداد عناوین: 6
|
 • لطف الله کریمی*، مهشید جلیلوند صفحات 1-17
  مطالعه کنونی تاثیر حمایت معلم و شاگرد بر درک مطلب فراگیران زبان انگلیسی سطح متوسط در گروه های نامتقارن و متقارن بررسی می کند. برای انجام آن60 زبان آموز سطح متوسط به صورت هدفداراز بین 150 دانشجوی سطح متوسط از دانشگاه آزاد اسلامی همدان و موسسه کیش همدان انتخاب گردید. آن ها به سه گروه تقسیم شدند، دو گروه آزمایشی 1 که حمایت معلم را دریافت می کرد و گروه آزمایشی 2 که حمایت زبان آموزان را دریافت می کرد، و همچنین یک گروه شاهد. بعد از دو ماه دوره آموزشی، تحلیل داده ها حاکی از وجود تفاوت معناداری در پیشرفت خواندن و درک مطلب زیرگروه های متقارن و نامتقارن بود. به علاوه، تفاوت معناداری در خواندن و درک مطلب زبان آموزان انگلیسی در گروه آزمایشی 1 وجود داشت. نتایج مطالعه حاکی از این بود که حمایت توام معلم و دانش آموز می تواند تاثیر مثبتی در خواندن و درک مطلب زبان آموزان داشته باشد.
  کلیدواژگان: خواندن و درک مطلب، کمک، کمک معلم و دانش آموز، زیر گروه های متقارن، زیرگروه های نامتقارن
 • حمیده معرفت*، الیاس عبدالله نژاد صفحات 19-40
  سیمپلی و دیمیتراکوپولو (2007) مشاهده کردند که در فرایند فراگیری زبان دوم و پس از گذر از مرحله ی بحرانی، ویژگی های تعبیرناپذیر زبان قابل دسترسی نمی باشند. این مقاله، با ارائه شواهدی از وضعیت ضمایر تکرار، به عنوان یکی از عناصر تعبیر ناپذیر، در زبان انگلیسی فراگیران فارسی زبان این ادعا را مورد بررسی قرار می دهد. به منظور بررسی وضعیت ضمایر تکرار در زبان دوم این فراگیران، یک آزمون قضاوت دستوری و یک آزمون ترجمه، طراحی و بر روی 111 فراگیر بزرگسال با چهار سطح متفاوت بسندگی زبان و 18 انگلیسی زبان اجرا گردید. نتایج حاصل از آماری داده ها، ضمن اشاره به تاثیر بسندگی زبان بر انواع عبارات موصولی، نشان می دهد که با افزایش بسندگی، عملکرد فراگیران در عدم پذیرش ضمایر تکرار انگلیسی به عملکرد انگلیسی زبانان نزدیکتر می شود. با این حال، فراگیران حتی در سطوح پیشرفته، به ویژه در مورد عبارات موصولی مفعولی و مفعول حرف اضافه، همانند انگلیسی زبانان رفتار نمی کنند. این نتایج فرضیه ی «تعبیرپذیری» مطرح شده توسط سیمپلی و دیمیتراکوپولو را تایید می کند. این یافته ها همچنین در مورد مساله مربوط به سن مناسب جهت فراگیری زبان دوم کاربرد دارد.
  کلیدواژگان: عبارت موصولی، ضمیر تکرار، فرضیه تعبیرپذیری، عناصر تعبیرناپذیرزبان، فارسی زبانان فراگیر انگلیسی
 • مرجان معین وزیری*، سید آیت الله رزمجو صفحات 41-61
  پیشینه تحقیق در حوزه آموزش و یادگیری بر انگیزه، به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده و تاثیرگذار بر فراگیران تاکید نموده است. اما عوامل بی انگیزگی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردارند. دراین راستا، با توجه به رویکرد نظریه مبتنی بر زمینه و با استفاده ازمصاحبه و پرسشنامه، این تحقیق به بررسی عوامل بی انگیزگی موثر بر دانشجویان ایرانی رشته های غیرزبانی پرداخته است. به این منظور سی نفر از دانشجویان کارشناسی از سه دانشگاه دولتی، آزاد اسلامی و پیام نور بر اساس نمونه گیری هدفمند مورد مصاحبه قرار گرفتند. بر اساس پاسخ های استخراج شده از مصاحبه، پرسشنامه ای حاوی 35 سوال تهیه گردید. با بکارگیری شیوه تجزیه و تحلیل عاملی، باور مشترک دانشجویان ایرانی نسبت به عوامل موثردر بی انگیزگی در یادگیری زبان انگلیسی بصورت مدلی پنج عاملی ارائه شد، که در این میان «موانع موجود در سیستم آموزشی» و «فقدان انگیزه های بیرونی» به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را داشتند. دیگر عوامل این مدل را «روش تدریس و شخصیت معلمان»، «فقدان اعتماد به نفس و انگیزه های درونی» و «عدم اهمیت جامعه به زبان انگلیسی» تشکیل دادند.
  کلیدواژگان: بی انگیزگی، عوامل بی انگیزگی، انگیزه، مدل سازی، تحلیل عامل، رویکرد نظریه مبتنی برزمینه
 • لیلا سماورچی*، محمد جواد رضایی صفحات 63-83
  فراگیران زبان دوم به منظور دستیابی به بالاترین سطح یادگیری، نه تنها می بایست دستور زبان دوم بلکه مکانیسم مربوط به پردازش زبان را جهت درک جملات در طی مدت زمان واقعی کسب نمایند. با وجود اهمیت این موضوع، درباره پردازش برخط زبان دوم، اطلاعات چندانی در دسترس نیست. این تحقیق به بررسی مکانیسم پردازش دستوری بندهای وابسته موصولی در جملاتی که مفعول غیر مستقیم آنها جابجا شده است می پردازد. این تحقیق همچنین به بررسی این موضوع می پردازد که آیا زبان آموزان می توانند مفعول غیر مستقیم جابجا شده را براساس فرضیه بازفعال سازی اثر، فعال نمایند و آنکه آیا ظرفیت حافظه کوتاه مدت هر کدام از آنها در این پردازش نقش دارد یا خیر. بدین منظور 44 نفر زبان آموز سطح پیشرفته براساس آزمون تعیین سطح آکسفورد انتخاب شدند و برمبنای نتایج آزمون حافظه به دو گروه حافظه قوی و ضعیف تقسیم شدند. آنگاه با استفاده از نرم افزار ای- پرایم (E –Prime) شرکت کنندگان دو گروه در معرض آزمون برانگیختگی دووجهی قرار گرفتند و زمان واکنش افراد نسبت به جملات ثبت گردید. نتایج این مطالعه با استفاده از آزمون تی وابسته نشان داد که فرایند پردازش زبان آموزان خارجی از بومی زبانان انگلیسی متفاوت می باشد زیرا آنها مرجع ضمیر را در موقعیت فاصله دار مورد پردازش قرار نمی دهند و این امر نشان دهنده آن است که زبان آموزان خارجی در طی زمان درک زبان دوم، به پردازش سطحی متوسل می شوند. علاوه براین نتایج این پژوهش نشان داد که تفاوت های فردی در حافظه کوتاه مدت در عملکرد فراگیران تاثیری ندارد.
  کلیدواژگان: پردازش برخط، بندهای وابسته موصولی، حافظه کوتاه مدت، بازفعال سازی اثر، تحریک مرجع، فراگیران فارسی زبان
 • منصور توکلی، محسن رضازاده * صفحات 85-110
  تحقیقات گذشته نشان داده است که برنامه ریزی قبل ازانجام فعالیت به تولید زبانی روانتر و پیچیده تری منجر میشود. تاکنون اکثر پژوهش های صورت گرفته تاثیر برنامه ریزی انفرادی را مورد بررسی قرار داده اند و برنامه ریزی گروهی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه به منظور تعیین اثر برنامه ریزی پیش از انجام فعالیت زبانی بر نوشتار به زبان دوم، به بررسی نگارش استدلالی تولید شده توسط فراگیران ایرانی زبان انگلیسی تحت تاثیر دو شرایط برنامه ریزی انفرادی و گروهی پرداخته است. این پژوهش کیفیت نگارش دانشجویان را با توجه به سه جنبه روانی، پیچیدگی و صحت مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج آزمون آنالیز واریانس نشان داد که برنامه ریزی گروهی باعث تولید متنی صحیح تر و برنامه ریزی انفرادی منجر به تولید متنی روان تر می شود، در حالی که هیچ نوع از برنامه ریزی ها تاثیری بر پیچیدگی نگارش ندارد. یافته های این مطالعه می تواند در جهت استفاده از برنامه ریزی گروهی پیش از نگارش به زبان دوم مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی انفرادی و گروهی، روانی، پیچیدگی، صحت، نگارش استدلالی
 • مرضیه توفیق*، داوود کوهی صفحات 111-138
  گرچه مطالعات زیادی به تحقیق درباره چکیده مقالات تحقیقی اختصاص یافته است اما هنوز پژوهش های زیادی لازم است تا رابطه میان نقشهای بلاغی و عناصر زبانشناختی آنها را آشکار کند (مثلا فراگفتمان). برای بررسی این رابطه‚ مطالعه کنونی 60 چکیده انگلیسی را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده است که توسط دو گروه فرهنگی انگلیسی زبان و فارسی زبان نگاشته شده است. در مرحله اول‚ ساختار بلاغی چکیده ها بر اساس مدل هایلند (2000) بررسی می شود. سپس عناصر فراگفتمان با کمک مدل حرکت هایلند a)2005) تعیین می گردد. ما الگوهای متفاوتی را در هر دو گروه فرهنگی مشاهده کردیم. در گروه انگلیسی زبانان چکیده ها بیشتر با مدل هایلند (2000) سازگار بودند. در حالیکه فارسی زبانان ترجیح می دهند بعضی از این حرکتها ها را حذف کنند همچنین نتایج نشان دادند که یک رابطه نزدیک میان نقش ارتباطی حرکتها ها و انتخاب فراگفتمان در هرحرکت وجود دارد. بر اساس یافته های این مطالعه می توان گفت که عناصر فراگفتمان برای ایجاد ارتباط موثر با خواننده تغییر می یابند. این مطالعه می تواند کاربردهای آموزشی ارزنده ای برای حوزه های EAP/ESP مخصوصا دوره های نگارش در بر داشته باشد.
  کلیدواژگان: ساختار حرکت، فراگفتمان، حرکتهای بلاغی، ویژگیهای بلاغی
|
 • L. Karimi*, M. Jalilvand Pages 1-17
  In the present study, attempt has been made to examine the effectiveness of peer and teacher scaffolding in reading comprehension of intermediate EFL students in symmetrical and asymmetrical groups. To do so, sixty intermediate students were purposively selected out of 150 intermediate students in the Hamadan Islamic Azad University and the Kish Language Institute in Hamadan. They were divided into three groups, two experimental groups receiving respectively peer and teacher scaffolding, and just peer scaffolding, and one control group. After a two-month treatment, running ANCOVA, the researchers found a significant difference between asymmetrical subgroups and symmetrical subgroups in reading comprehension development. Besides, significant development in the reading comprehension of EFL students in experimental group 1 receiving peer and teacher scaffolding was observed by performing correlated t-test. The results of the study showed that teacher scaffolding being accompanied by peer scaffolding, rather than just having peer scaffolding, can have positive effects on the reading comprehension of EFL learners.
  Keywords: reading comprehension, scaffolding, teacher, peer scaffolding, asymmetrical subgroups, symmetrical subgroups
 • H. Marefat*, E. Abdollahnejad Pages 19-40
  Tsimpli and Dimitrakopoulou (2007) observed that uninterpretable features are unavailable in second language acquisition after the critical period. In this paper, we verify this claim by providing evidence from Persian speaking learners of English as an L2 on the status of resumptive pronouns (RPs) as uniterpretable features. Unlike English which does not allow RPs, Persian shows various behaviors across different relative clauses (RCs). In Persian, RP is ungrammatical in subject, optional in object, and required in object-of-preposition RCs. To examine the status of RPs in these learner's interlanguage, a grammaticality judgment test and a translation test were developed and administered to 111 adult Persian learners of English at four proficiency levels and 18 English native speakers. Repeated measures ANOVA results, tracing the effect of proficiency on different RC types, suggest that as their proficiency improves, learners become more native-like in rejecting RPs in English. However, in comparison with the native speakers, even advanced learners show marked performance deficits notably in object and object-of-preposition RCs. These results are in line with the predictions of the Interpretability Hypothesis proposed by Tsimpli and Dimitrakopoulou. The findings also provide some implications for the age-related issue in L2 teaching.
  Keywords: relative clause, resumptive pronoun, interpretability hypothesis, persian EFL learners, consistency analysis
 • M. Moiinvaziri*, S. A. Razmjoo Pages 41-61
  The literature on language teaching and learning has mostly accentuated motivation as one of the crucial factors influencing learners, but demotivating factors can be of crucial importance as well. In this vein, considering a grounded theory approach, this study has tried to investigate the demotivating factors influencing Iranian university students of non-English majors utilizing an interview and a questionnaire. For this purpose, thirty undergraduate students were interviewed from three different universities: State University, Islamic Azad University, and Payame Noor University. Based on the elicited responses from the interviews, a 35-item questionnaire was developed. Applying principal factor analysis, this research has brought forth the shared perception of demotivating factors in language learning among Iranian university students and documented them as a five-factor model in which the factors of “setbacks in system of education” and “lack of extrinsic motivation” were the most and the least influential ones, respectively. The other factors also included “methods and personality of teachers”, “lack of self-esteem and intrinsic motivation”, and “lack of given importance in society”.
  Keywords: demotivation, demotivating factors, motivation, model development, grounded theory approach
 • L. Samavarchi *, M. J. Rezai Pages 63-83
  To be able to reach the level of ultimate attainment in an L2, learners need to acquire not only the grammar of the L2 but also the language processing mechanisms involved in the comprehension of sentences in real time. Contrary to its importance, very little is known yet about online L2 processing. This study examines whether advanced Iranian learners of English reactivate dislocated indirect objects at gap positions in accordance to the “trace reactivation hypothesis” (TRH) and also whether their individual working memory capacities play any role in antecedent priming in such processing. To this end, 44 participants were randomly selected for the study after being given the Oxford Placement Test. The participants were then given the reading-span test to check their working memory (WM) and were divided into 2 groups (low and high-span groups). A cross-modal priming task was conducted using the software package E-Prime Professional to record their reaction times (RTs). The data were analyzed quantitatively and the results of 3 paired samples t-tests showed that the learners differed from native speakers as they did not reactivate the antecedents at the gap position, indicating that foreign language learners resort to shallow parsing during L2 comprehension. Furthermore, a mixed ANOVA showed that the participant's performance was not influenced by their individual working memory differences unlike high-span native speakers.
  Keywords: processing, wh, dependency, filler, gap, trace reactivation hypothesis
 • M. Tavakoli, M. Rezazadeh * Pages 85-110
  Research on pre-task planning has revealed that planned conditions have produced more fluent and complex language than unplanned conditions. To date, most of these studies have investigated the effects of individual planning on language production while collaborative planning has received scant attention. To determine the effects of pre-task planning on second language written production, the present study examined Iranian EFL learners’ argumentative writings under the conditions of individual and collaborative pre-task planning. The participants’ written productions were analyzed using three measures of fluency, complexity, and accuracy. The performance of individual planners and collaborative planners were compared using a series of one-way ANOVAs. Results indicated that collaborative planning promoted more accurate textual output while individual planning resulted in greater fluency, and neither type of planned conditions benefited complexity. Possible explanations are provided and the implications of the findings for the applicability of collaborative planning are discussed.
  Keywords: individual, collaborative planning, pre, task planning, fluency, complexity, accuracy, argumentative writing
 • M. Tofigh *, D. Kuhi Pages 111-138
  Although flourishing research has been devoted to research on article abstracts, more studies are needed to unpack the relationship between rhetorical moves and their associated linguistic and rhetorical features (e.g., meta-discourse). To underpin this relationship, the current study analyzed a total of 60 research article abstracts written in English by two cultural groups in three disciplines. The first stage identified the rhetorical structure of the abstracts based on Hyland’s (2000) move pattern. Then, the meta-discourse features prototypical of each move were determined, following Hyland’s (2005a) interpersonal model. We found diverse move patterns in both cultural groups. In the Anglo-American group, the abstracts tend to be more compatible with Hyland’s (2000) move structure, whereas the Iranians prefer to omit some of those moves. The results also revealed that there was a close relationship between the communicative function of moves and meta-discourse choices per move. This finding suggests that meta-discourse features can be manipulated effectively to fulfill the communicative intentions of moves. This study has rewarding pedagogical implications for ESP/EAP context, especially in writing courses.
  Keywords: move structure, meta, discourse, rhetorical moves, rhetorical features