فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 1 (بهار و تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/06/18
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مسعود ریانی*، مهوش صلصالی، عباس عباس زاده صفحات 1-10
  زمینه و هدف
  پیوند کلیه به عنوان درمان انتخابی و موثرترین روش جایگزین در بیماری کلیوی در مرحله انتهایی به حساب می آید. اگرچه پیوند می تواند موجب بهبود کیفیت زندگی بیماران گردد، اما آنان را با چالش ها و نگرانی های جدیدی مواجه خواهد کرد. از آن جایی که اطلاعات کمی در مورد فرایند تطابق در این بیماران وجود دارد، فهم چگونگی تطابق با کلیه پیوندی، تدارک دهندگان مراقبت را قادر خواهد کرد تا بتوانند برنامه های مراقبت مناسب و جامعی را برنامه ریزی و اجرا نمایند. هدف این مطالعه، تبیین فرایند تطابق در دریافت کنندگان پیوند کلیه بود.
  مواد و روش ها
  در انجام این تحقیق، روش کیفی بر اساس نظریه داده بنیاد برای تبیین فرایند تطابق مورد استفاده قرار گرفت. در ابتدا، مشارکت کنندگان به صورت مبتنی بر هدف و از بین دریافت کنندگان پیوند انتخاب شدند و به تدریج کار با نمونه گیری نظری ادامه پیدا کرد. 11 بیمار دریافت کننده پیوند از بخش پیوند بیمارستان افضلی پور کرمان و 3 نفر از اعضای خانواده آنان (14 نفر) در خلال سال 91-1390 مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، نسخه پیشنهادی Strauss and Corbin مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  سه طبقه درک واقعیت پیوند، راهبردهای مقابله ای و یادگیری زندگی چالشی از تحلیل داده ها به دست آمد. یافته ها دلالت بر این داشت که این فرایند تدریجی و آرام بوده، در هر مرحله دارای ویژگی های خاص می باشد. طبقه مرکزی استخراج شده «تلاش مداوم و هدفمند برای رسیدن به آرامش در زندگی جدید» بود.
  نتیجه گیری
  درک واقعیت پیوند و چالش های آن، اثرات گذرا و ماندگاری بر زندگی بیمار خواهد داشت. در این فرایند، پرستاران به عنوان یکی از اعضای مهم تیم مراقبت می توانند با تدارک برنامه های آموزشی مناسب و مراقبت های حمایتی، بیمار را در یادگیری تطابق با کلیه پیوندی و چالش های آن یاری رسانند.
  کلیدواژگان: فرایند تطابق، تطابق، پیوند کلیه، نظریه داده بنیاد
 • آلهه سیدرسولی*، لیلا ولیزلده ولیزاده، وحید زمانزاده، امید قاسمی، خدیجه نصیری صفحات 11-18
  زمینه و هدف
  مشکلات مربوط به خواب در سالمندی می تواند به مقدار قابل توجهی کیفیت زندگی سالمندان را تحت تاثیر قرار دهد. استفاده از طب جانشین و مکمل در درمان بی خوابی در میان بزرگسالان بسیار رایج می باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر بازتاب درمانی بر کیفیت خواب سالمندان بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی یک سوکور است که بر روی 46 نفر از مردان 70-65 ساله شهر تبریز در سال 1391 انجام شد. این مطالعه بر روی گروه مداخله (سالمندان تحت مداخله بازتاب درمانی) و گروه شاهد انجام گرفت. مداخله بازتاب درمانی برای گروه مداخله، صبح ها، هفته ای یک بار و هر بار به مدت ده دقیقه برای هر پا انجام شد. ابزار مورد استفاده، پرسش نامه کیفیت خواب Pittsburgh بود که قبل و بعد از مداخله توسط کمک پژوهشگر با مصاحبه انفرادی تکمیل شد. داده ها با استفاده آزمون های آماری Wilcoxon و Mann-Whitney تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  مقایسه تغییرات نمرات کیفیت خواب دو گروه نشان داد که در هیچ یک از اجزای پرسش نامه به جز طول مدت خوابیدن (010/0 = P) تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت. همچنین مقایسه نمرات قبل و بعد از مداخله اجزای پرسش نامه کیفیت خواب نشان داد که در دو جزء از پرسش نامه یعنی کیفیت ذهنی خواب (029/0 = P) و تاخیر در به خواب رفتن (001/0 = P) تفاوت از لحاظ آماری معنی دار می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد بازتاب درمانی بر کیفیت خواب سالمندان موثر بود و بیشترین تاثیر آن بر اختلالات ناشی از کیفیت ذهنی و طول مدت خواب بوده است.
  کلیدواژگان: بازتاب درمانی، سالمندان، کیفیت خواب
 • محسن ادیب حاج باقری*، آزاده صفا، علیرضا فاضل دربندی صفحات 19-25
  مقدمه و هدف
  بیماری های قلبی‐ عروقی شایع ترین علت مرگ ومیر در جهان هستند. با توجه به نقش حیاتی سیستم قلب و عروق بررسی وضعیت سلامت این سیستم یکی از اجزای کلیدی در مهارت های پرستاری است که نقش تعیین کننده ای در تعیین مشکلات سلامت سیستم قلبی عروقی بیماران و تدوین برنامه مراقبت پرستاری دارد. ارزیابی مهارت های مراقبان بهداشتی،اهمیت زیادی در اطمینان از کیفیت مراقبت دارد.این مطالعه با هدف خود ارزیابی پرستاران در زمینه مهارت «بررسی وضعیت سلامت سیستم قلب و عروق بیماران» انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش مقطعی در سال1391 بر روی200 پرستار شاغل در بیمارستان های استان اصفهان انجام گردید.ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته و شامل دو قسمت بود: قسمت اول این ابزار شامل اطلاعات فردی و در قسمت دوم شامل 18مهارت بررسی وضعیت سلامت بیمار بوده که در دو ستون مختلف ارزیابی می شد.در ستون اول مهارت ها بر اساس تعداد دفعات استفاده از مهارت و در ستون دوم مهارت ها بر اساس میزان تسلط فرد در انجام آنها توسط خود پرستار ارزیابی می شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری ANOVA وT مستقل در برنامه نرم افزاری11.5 SPSS انجام گرفت.
  یافته ها
  یافته های مطالعه نشان داد که بیشترین و کمترین مهارت های به کار گرفته شده برای بررسی سیستم قلب و عروق توسط پرستاران،به ترتیب شامل بررسی تعداد ضربان قلب آن و بررسی آزمون ترندلنبرگ می باشد. همچنین، بیشترین و کمترین میزان تسلط پرستاران به ترتیب شامل بررسی تعداد ضربان قلب بیمار؛ و بررسی رفلکس هپاتوژیگولر و آزمون ترندلنبرگ می باشد. در مجموع دفعات استفاده از مهارت های بررسی وضعیت سلامت سیستم قلب و عروق در پرستاران از حد مطلوب پائین تر می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  وضعیت تسلط بر مهارت های بررسی سیستم قلبی عروقی در پرستاران شاغل و کاربرد آنها در محیط بالینی در حد مطلوبی گزارش نشد که با توجه به این که بررسی این سیستم نقش حیاتی در سلامت انسان دارد، این مسئله حائز اهمیت بوده و تدابیر آموزشی خاصی را می طلبد.
  کلیدواژگان: سیستم قلب و عروق، بررسی وضعیت سلامت بیمار، پرستاری، مهارت بالینی
 • حمیرا طهماسبی*، علیه عباسی، ماتدانا زعفری، هادی درویشی خضری صفحات 26-32
  زمینه و هدف
  اضطراب بر روی واکنش های فیزیولوژیک مددجو تاثیر گذاشته، مددجو را در اتاق آنژیوگرافی در معرض خطر قرار می دهد. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر رایحه درمانی بر تغییرات همودینامیک بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر انجام شد.
  مواد و روش ها
  این کارآزمایی بالینی به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف بر روی 96 مددجوی بستری جهت آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان فاطمه الزهرای (س) ساری انجام گرفت. افراد به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند که در حین مطالعه 5 نمونه ریزش داشتیم و در نهایت گروه شاهد 46 نفر و مداخله 45 نفر را شامل شدند. دو گروه از نظر جنس، تاهل، سطح تحصیلات، سابقه بیماری، سن و داشتن بیمه درمانی با هم یکسان بودند. ابزار گردآوری داده ها شامل دو بخش پرسش نامه (اطلاعات دموگرافیک و برگه ثبت متغیرهای همودینامیک) و ابزار (دستگاه فشارسنج و ساعت ثانیه شمار) بود که توسط هر دو گروه قبل و بعد از رایحه درمانی تکمیل شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری 2χ و t و آنالیز واریانس اندازه های تکراری تحلیل شد.
  یافته ها
  متغیرهای فشار خون سیتولیک، تعداد نبض و تعداد تنفس بعد از آنژیوگرافی نسبت به قبل از آن در گروه مورد از نظر آماری کاهش معنی داری نسبت به گروه شاهد نشان داد. با وجودی که سایر متغیرها در مراحل مختلف اندازه گیری، از نظر آماری اختلاف معنی داری را در بین دو گروه نشان نداد، اما از نظر بالینی اغلب متغیرها در گروه مورد نسبت به گروه شاهد وضعیت مطلوب تری را نشان دادند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه می توان پیشنهاد کرد که در موقعیت های اضطراب آور، نظیر تکنیک های تشخیصی، از رایحه درمانی برای ثبات علایم حیاتی استفاده شود.
  کلیدواژگان: رایحه درمانی، همودینامیک، آنژیوگرافی
 • سمیه سلطانی نژاد*، زهرا عباسی دولت آبادی، محمود محمودی صفحات 33-38
  زمینه و هدف
  بیماران تحت درمان با همودیالیز با مشکلات جسمی و روانی متعددی مواجه هستند. تطابق افراد با شرایط سخت زندگی در خودکارامدی بالا افزایش پیدا می کند. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش کیفیت زندگی بر خودکارامدی بیماران تحت درمان با همودیالیز انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی، 90 بیمار مراجعه کننده به مراکز دیالیز شهر کرمان، با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف از بین 153 نفر انتخاب و به طور تصادفی ساده در دو گروه 45 نفری تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده شامل پرسش نامه مشخصات دموگرافیکی، پرسشنامه خودکارامدی SUPPH (Strategies used by patients to promote health) و پرسشنامه کیفیت زندگی BREF-WHOQOL () بود که در سه سطح بالا، متوسط و پایین طبقه بندی شد. اطلاعات در دو مرحله قبل و دو ماه بعد از مداخله آموزشی جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری 2χ، Paired t و Independent t انجام شد.
  یافته ها
  کیفیت زندگی و خودکارامدی در دو گروه قبل از آموزش اختلاف آماری معنی داری نداشت، اما پس از آموزش، کیفیت زندگی و خودکارامدی افراد گروه مداخله افزایش پیدا کرد (001/0 = P).
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش کیفیت زندگی بر خودکارامدی بیماران تحت درمان با همودیالیز تاثیر دارد. بنابراین پیشنهاد می شود، آموزش کیفیت زندگی در برنامه های مراقبتی بخش های همودیالیز قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش، کیفیت زندگی، خودکارامدی، همودیالیز
 • شهین دخت نوابی ریگی، ابراهیم ایراهیمی طبس، سمیه خزاییان* صفحات 39-44
  زمینه و هدف
  روش تماس مداوم پوستی بین مادر و نوزاد با القای اولین شیردهی، چهارمین قدم از ده قدم شیردهی موفق بین یک تا دو ساعت اول تولد است و منجر به ارایه رفتارهای شیردهی زودرس می شود. تحقیق حاضر با هدف مقایسه دو روش شیردهی کرال و معمول بر رفتار شیردهی موفق در دو ساعت اول بعد از زایمان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این کارآزمایی بالینی از سال 90-1387 در اتاق زایمان بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان، بر روی 60 نمونه انجام شد. نمونه ها به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب و با تخصیص تصادفی به دو گروه شیردهی کرال (60 دقیقه تماس) و شیردهی معمول (15 دقیقه تماس) تقسیم شدند. گروه کرال بلافاصله بعد از تولد (قبل از انجام هر گونه اقدامی) روی پوست ناحیه بین سینه ها تا شکم مادر قرار گرفتند تا خود، خزیدن به سمت سینه را بدون کمک شروع کنند. گروه شیردهی معمول تنها به مدت 15 دقیقه روی شکم مادر قرار گرفتند. سپس، در هر دو گروه نوزادان به صورت پیچیده در شان یا پتو نزدیک مادر قرار گرفتند و با کمک مراقب، شیردهی انجام شد. طی این مدت، 6 متغیر حرکات زودرس نمایشی و 4 متغیر رفتار شیردهی موفق با مقیاس IBFAT (Infant breastfeeding assessment tool) و رضایت مادران از حس پوستی با نوزاد با مقیاس 5 درجه ای (5-0) اندازه گیری شد. داده ها با آزمون های آماری Independent t و Mann-Whitney آنالیز گردید.
  یافته ها
  چهار رفتار تغذیه با شیر مادر (001/0 > P) و چهار حرکت زودرس شیردهی (001/0 > P) در گروه کرال به نحو معنی داری بهتر بود. همچنین، میانگین رضایت حس تماس پوستی با نوزاد در گروه کرال (62/0 ± 37/4) به شکل معنی داری بالاتر از گروه معمول (85/0 ± 93/1) بود.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه، روش کرال موفق تر از روش معمول شیردهی بود و با توجه به رضایتمندی مادران جوان، می توان جهت ارتقای شیردهی موفق این روش را توصیه نمود.
  کلیدواژگان: شیردهی، تماس پوست به پوست، رفتار شیردهی، ارتقای شیردهی
 • مدینه جاسمی*، وحید زمان زاده، حمد الله علی نژاد صفحات 45-50
  زمینه و هدف
  عمل جراحی پیوند عروق کرونر یکی از روش های درمانی بیماری های قلبی- عروقی است که طی چند دهه اخیر گسترش زیادی یافته و هزینه های هنگفتی را به دنبال داشته است. مطالعه حاضر به بررسی تغییرات یک ساله کیفیت زندگی بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر پرداخت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 60 نفر بیمار تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه در سال 89-1388 به شیوه مبتنی بر هدف انتخاب شدند و به مدت یک سال مورد بررسی قرار گرفتند. کیفیت زندگی بیماران در سه بعد جسمی، روانی و اجتماعی قبل از جراحی و شش ماه و یک سال پس از آن از طریق پرسش نامه محقق ساخته برگرفته از SF36 بررسی گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری ANOVA و Independent t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته ها بیانگر سطح متوسط ابعاد کیفیت زندگی بیماران مورد مطالعه بود. بررسی کیفیت زندگی در سه فاصله زمانی حاکی از ارتقای بعد جسمی (002/0 = P)، بعد روانی (001/0 > P) و نیز افزایش معنی دار نمره کلی کیفیت زندگی بیماران مورد مطالعه بود (004 /0 = P). در بعد اجتماعی، تفاوت معنی داری یافت نشد.
  نتیجه گیری
  یافته های حاصل از مطالعه فوق نشان دهنده افزایش معنی دار نمره کلی کیفیت زندگی بیماران در طی پی گیری یک ساله بود.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، پیوند عروق کرونر، نوتوانی
 • محمد حیدری*، سارا شهبازی صفحات 51-56
  زمینه و هدف
  سوختگی، یکی از معضلات جامعه امروزی است که ضایعات جبران ناپذیر و مسایل جانبی بسیاری را برای بیمار و خانواده وی به همراه دارد. درد به عنوان یکی از عوارض اولیه زخم سوختگی به شمار می آید و تسکین درد یک نیاز اساسی و حق همه بیماران است. این مطالعه به منظور بررسی و مقایسه اثر تسکینی پمادهای سوختگی سولفادیازین نقره 1 درصد و پماد گیاهی فاندرمول انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش کار آزمایی بالینی که در سال 1389 در درمانگاه سوانح سوختگی امام موسی کاظم (ع) اصفهان انجام شد، 50 بیمار دارای زخم سوختگی درجه دو مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه ها به طور تصادفی در دو گروه تحت درمان با پماد فاندرمول و سولفادیازین نقره 1 درصد قرار گرفتند و پانسمان شدند. شدت درد توسط معیار مقیاس دیداری شدت درد (Visual analogue scale یا VAS) اندازه گیری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون های 2χ، Mann-Whithney و Wilcoxon استفاده شد.
  یافته ها
  شدت درد در گروه تحت درمان با پماد فاندرمول، در زمان قبل (25/0 ± 87/4) و بعد از پانسمان (39/0 ± 87/2) اختلاف آماری معنی داری داشت (001/0 > P)؛ اما شدت درد در گروه تحت درمان با سولفادیازین نقره 1 درصد، در زمان قبل (19/0 ± 01/5) و بعد از پانسمان (26/0 ± 88/4) اختلاف آماری معنی داری نشان نداد (213/0 = P). در مرحله پس از پانسمان، بین شدت درد در دو گروه اختلاف آماری معنی داری وجود داشت (001/0 = P).
  نتیجه گیری
  در این مطالعه پماد گیاهی فاندرمول، در تسکین درد موثرتر از پماد سولفادیازین بود؛ بنابراین شاید بتوان آن را به عنوان روشی مناسب در تسکین زخم های سوختگی توصیه نمود.
  کلیدواژگان: زخم سوختگی، پماد گیاهی، پماد سولفادیازین، شدت درد
 • حسین حبیب زاده، نصیبه لازاری، رضا قانعی صفحات 57-62
  زمینه و هدف
  همودیالیز شایع ترین درمان جایگزین در بیماران کلیوی در مراحل انتهایی است. هر چند این روش میزان بقا و امید به زندگی را بالا می برد، اما بیماران را با مشکلاتی زیادی از قبیل اختلال خواب و نشانگان پای بی قرار روبه رو می سازد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین نشانگان پای بی قرار با اختلال خواب بیماران همودیالیزی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد- شاهدی، تعداد 74 بیمار همودیالیزی دارای اختلال خواب (مورد) به روش نمونه گیری آسان انتخاب و با 74 بیمار همودیالیزی بدون اختلال خواب (شاهد) از نظر جنس و سن (5 ±) همسان سازی شدند. سپس هر دو گروه از نظر مشکل نشانگان پای بی قرار و شدت آن با هم مقایسه شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های اطلاعات دموگرافیک، چهار معیار ارایه شده توسط انجمن بین المللی مطالعات نشانگان پای بی قرار و کیفیت خواب Pittsburgh استفاده گردید. برای تحلیل اطلاعات از آزمون های آماری Independent t و 2χ استفاده شد.
  یافته ها
  8/37 درصد از افراد مورد مطالعه، مبتلا به نشانگان پای بی قرار بودند. در گروه دارای اختلال کیفیت خواب، 1/54 درصد و در گروه فاقد اختلال کیفیت خواب، 6/21 درصد مبتلا به نشانگان پای بی قرار بودند. شانس ابتلا به نشانگان پای بی قرار در افراد دارای اختلال کیفیت خواب، 26/4 برابر افراد فاقد اختلال کیفیت خواب بود (26/4 = OR و 74/8-08/2 = 95 درصد CI).
  نتیجه گیری
  با توجه به ارتباط بین نشانگان پای بی قرار و اختلال خواب، غربالگری بیماران همودیالیزی از نظر نشانگان پای بی قرار لازم به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: نشانگان پای بی قرار، کیفیت خواب، همودیالیز
 • فریبا یعقوبی نیا*، عباس حیدری، رباب لطیف نژاد رودسری صفحات 63-71
  زمینه و هدف
  ارتباط استاد و دانشجو در حال حاضر با توجه به تغییر پارادایم زیربنای آموزش پرستاری و تاکید آن بر محوریت ارتباط، قطعا از آنچه در گذشته بوده متفاوت است و شناخت مفهوم این ارتباط در پارادایم انسان گرایانه و از دیدگاه اساتید و دانشجویان ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این مطالعه با هدف تبیین درک اساتید و دانشجویان پرستاری از ارتباط استاد و دانشجو در آموزش بالینی پرستاری انجام شده است.
  روش
  مطالعه حاضر به روش کیفی با رویکرد تحلیل محتوای مرسوم انجام شده است که در آن 8 دانشجوی پرستاری مقطع کارشناسی با تجربه گذراندن کارآموزی و 10 نفر از اساتید بالینی با حداقل یک سال تجربه آموزش بالینی در دانشکده پرستاری مامایی مشهد با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختار یافته استفاده گردید. برای کاهش و نام گذاری داده ها، بدست آوردن کدهای تحلیلی و در نهایت تشخیص طبقات و مضامین از رویکرد تحلیل محتوی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل داده ها، دو طبقه اصلی در مورد درک از ارتباط درآموزش بالینی پرستاری را نشان داد که عبارتند از 1) ارتباط شایان (برآیندها، ویژگی ها و مهارتهای ارتباط) 3) گفتگوی ناگفته (رفتارها و وضعیت ظاهری)
  نتیجه گیری
  درک اساتید و دانشجویان پرستاری در ایران از ارتباط در آموزش بالینی پرستاری در مواردی از سایر کشورها متفاوت است و به دلیل چنین تفاوت هایی منطبق با فرهنگ ما، باید به مفهوم ارتباط از دیدگاه آنها بنگریم.
  کلیدواژگان: ارتباط استاد و دانشجو، آموزش بالینی پرستاری، درک، تحلیل محتوی
|
 • Masoud Rayyani *, Mahvash Salsali, Abbas Abbaszadeh Pages 1-10
  Background And Objective
  Kidney transplantation is considered as selective and the most effective alternative way in treatment of patients with end-stage renal disease. Transplantation may improve patients'' life quality، but it can also lead patients to face new challenges and concerns. Since there is little information about coping process of patients with renal transplantation، understanding how they cope with transplanted kidney may help health care providers to plan and implement appropriative and holistic care. The aim of this study was to explore the coping process in renal transplant recipients.
  Materials And Methods
  A qualitative method with grounded theory approach was used to explore renal transplantation coping process. First، participants were purposively selected among renal transplant recipients and gradually continued with theoretical sampling. 11 renal transplant recipients in Afzalipour hospital، Kerman، Iran، and 3 family members were interviewed (n = 14) during 2011-2012. Data analyzing was done followed guidelines proposed by Strauss and Corbin (1998).
  Results
  Three categories emerged from data analysis including «perceive reality of transplantation»، «coping strategies» and «learning challenging life». Results demonstrated transplanted kidney coping as a calm and steady process with special characteristics in each step. The main theme emerged from the text was continuous and purposive struggling to reach calmness in new life.
  Conclusion
  Understanding the reality of transplantation and its challenges have temporarily and permanently effects on patient’s life. In this process، nurses as important members of health care team can provide appropriate educational programs and supportive care in order to assist patients to learn how to cope with transplanted kidney and its challenges.
  Keywords: Coping process, coping, renal transplantation, grounded theory
 • Alehe Seyyedrasooli *, Dr Leila Valizadeh, Dr Vahid Zamanzadeh, Omid Gasemi, Jhadijeh Nasiri Pages 11-18
  Background And Objective
  Sleep disturbance can negatively affect the quality of life of older adults. Nowadays، complementary and alternative medicine is commonly used to treat insomnia in old aged ones. The aim of the present study was to determine the effect of reflexology on improvement of sleep quality in elderly.
  Materials And Methods
  This was a single-blind controlled clinical trial on 46 men at the age of 65-70 years in Tabriz، Iran. Participants were randomly divided into two equal groups. One group received reflexology (intervention) and the other did not (control). The intervention was performed for each leg once a week in the mornings and for 10 minutes. The study measurement tool was the Pittsburgh Sleep Quality Index completed before and after the intervention by the researcher assistant. Data were analyzed using Wilcoxon and Mann-Whitney tests.
  Results
  There was no significant statistic difference among the questionnaire components except for “sleep duration” (P = 0. 010) between the two groups. Comparing pre- and post-intervention scores، the differences between two items of the questionnaire، “subjective quality of sleep” (P = 0. 029) and “delayed sleep phase” (P = 0. 001)، were statistically significant.
  Conclusion
  According to the study results، the maximum effect of the intervention was on subjective sleep quality and sleep duration disorders. We faced limited access to the elderly in all areas of Tabriz; therefore، study could be conducted in health centers in future research.
  Keywords: Reflexology, older adults, sleep quality
 • Dr Mohsen Adib-Hajbaghery *, Azade Safa, Alireza Fazel Darbandi Pages 19-25
  Background
  cardiovascular diseases are the most common causes of death all around the world. Regarding to the critical role of the cardiovascular system، its'' physical examination is a key component of nursing skills which plays an important role in determining the health and problems of the cardiovascular system and designing an appropriate nursing care plan. Evaluating the skills of health care providers is important to ensure the quality of care. This study was aimed to assess the nurses'' self-assessment skills about cardiovascular physical examination.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on 200 nurses working in Isfahan province hospitals in the first two months of 2013. Data was collected by a researcher made questionnaire including two parts: the first part was included demographic data and the second part was included 18 skills in cardiovascular physical examination in two different columns. In the first column، the frequency of using skills، and in the second column، the level of their proficiency was self-assessed by nurses. Statistical analysis was conducted through ANOVA and independent T tests in SPSS software، version 11. 5.
  Results
  The findings showed that most and the least used skills by nurses to assess cardiovascular system were heart rate and Trendelenburg test، respectively. Also، the highest level of proficiency of the nurses were in assessing heart rate; and the lowest level of proficiency was in assessing Hepatojugular reflex and Trendelenburg test. In total the skills of cardiovascular physical examination in nurses was lower than desirable.
  Conclusion
  the level of proficiency in the skills of cardiovascular physical examination and their application in clinical settings in nurses was not reported satisfactory، regarding that the examination of this system has a vital role in the patients'' health، and this issue needs special training measures.
  Keywords: cardiovascular system, physical examination, nursing, clinical skills
 • Homeira Tahmasebi *, Elieh Abasi, Mandana Zafari, Hadi Darvishi Pages 26-32
  Background And Objective
  Anxiety influences the patient''s physiological reactions and makes him/her in danger in angiography room. The purpose of this study was to determine the impact of aromatherapy on the hemodynamic condition of patients experiencing coronary angiography.
  Materials And Methods
  This clinical trial study was performed on a group of 96 patients hospitalized in Sari Fatemeh-Zahra hospital، Iran، for coronary angiography. They were selected by convenience sampling and randomly devided in two control (46) and experimental (45) groups. The two groups in terms of gender، marital status، educational level، history of disease، age and having health insurance were matched. The collecting data tools consisted of demographic questionnaire and hemodynamic variables recording sheet، measured by blood pressure gauge and chronometer، filled out for both groups before and after aromatherapy. The collected data were analyzed using chi-square t، and repeated-measures ANOVA tests.
  Results
  The systolic blood pressure variable، pulse and respiration rate reduced meaningfully after the aromatherapy in experimental group compared to controls. Despite no significant differences between the groups among other variables، their clinical condition often showed better in experimental group.
  Conclusion
  According to our findings، we suggest that using aromatherapy before stressful situations like diagnostic technics helps to reduce vital signs and maintain it in normal range.
  Keywords: Aromatherapy, hemodynamic, angiography
 • Somayeh Soltani Nejad *, Zahra Abbasi Dolat Abadi, Mahmoud Mahmoudi Pages 33-38
  Background And Objective
  Patients under hemodialysis treatment face various physical and spiritual problems. Since individual''s compatibility in hard conditions of life increases with high self-efficacy، this study aimed to determine the effect of quality of life training on self-efficacy in patients under hemodialysis treatment.
  Materials And Methods
  In this research clinical trial study، the Sample contained 90 patients under hemodialysis treatment (45 ones in each group) selected randomly among patients referred to dialysis centers of Kerman city، Iran. Data collection devices consisted of demographic questionnaire، SUPPH (Strategies Used by Patients to Promote Health) and World Health Organization Quality of Life-BREF (WHOQOL-BREF) instrument which were categorized to 3 levels، high، medium and low. Both groups were pretested. In intervention group، quality of life training program was implemented in the forms of speech، question and answer and giving pedagogic pamphlets during 3 sessions of 45-minutes between which، there were 10 days of interval. Control group did not received any training about quality of life and and self-efficacy issues. 2 months after the first test، second test was conducted for both groups. The data were analyzed using chi-square، paired and independent t tests.
  Results
  There was no significant difference in quality of life and self-efficacy between the two groups before training. Nevertheless، after training، the quality of life (P = 0. 001) and self-efficacy (P = 0. 001) increased in intervention group.
  Conclusion
  This research shows that quality of life training program affects self-efficacy of patients under hemodialysis treatment. So، it is recommended that quality of life training programs become a part cares provided by hemodialysis centers.
  Keywords: Education, quality of life, self, efficacy, hemodialysis
 • Pages 39-44
  Background And Objective
  Skin to skin continuous contact between mother and neonate، induced by the first breastfeeding، is the fourth of the ten steps for successful breastfeeding during one to two hour of birth that lead to express early breastfeeding behaviors. The present study aimed to evaluate the effect of two methods of crawl and routine breastfeeding on behavior of breastfeeding during two hours after delivery.
  Material And Methods
  In this randomized clinical trial (RCT)، 60 women with term and singleton pregnancy and without episiotomy in temperature of birth room (23-25 C) were enrolled in Imam Ali hospital، Zahedan، Iran، during 2009-2011. Participants were selected by purposive sampling and were randomly divided in two groups of crawl and routine breastfeeding. In crawl group، the neonate immediately after birth (before all of interventions) lied on mother''s skin between breasts and abdomen for 60 minutes to start breast crawl without helping. In routine group، the neonate only lied on mother''s skin between breasts and abdomen for 15 minutes. Then، in both groups the neonate was wrapped and closed to mother to be breastfed under the nurse supervision. During this time، 6 items of expository early movement and 4 items of successful breastfeeding behavior were evaluated using infant breastfeeding assessment tool (IBFAT) scale; mother''s satisfaction of skin contact with neonate was recorded according to numeric scale (0-5).
  Results
  4 successful breastfeeding behavior items (P < 0. 001)، and four expository early movement items (P < 0. 001) were significantly better in crawl group. Skin sense satisfaction was significantly higher in crawl (4. 37 ± 0. 62) versus routine (1. 93 ± 0. 85) group.
  Conclusion
  According to our findings، crawl method was more effective in promoting breastfeeding behavior during two hours after delivery. Regarding young mothers'' satisfaction، this method can be recommended to promote successful breastfeeding.
  Keywords: Breastfeeding, skin to skin contact, breastfeeding behavior, breastfeeding promotion
 • Madineh Jasemi *, Vahid Zamanzadeh, Hadi Hasankhani Pages 45-50
  Background And Objective
  Coronary artery bypass graft (CABG) surgery is one of the treatment methods for heart diseases developed recently. Due to increase in the number of patients undergoing this surgery and the enormous costs، surving its effects is necessary. Assessing quality of life in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery can help us for determining its effects.
  Materials And Methods
  In this prospective study، 60 patients who were candidate for undergoing coronary artery bypass graft surgery were selected by purposful method from Emam Khomeini hospital in Uremia، Iran، during 2009-2010. Quality of life in patients in three parts of physical، social and psychological domains was evaluated before surgery and six months and one year after it by a researcher-made questionnaire. The gathered data were analyzed using ANOVA and t tests.
  Results
  The patients'' quality of life in all three domains was at intermediate level. Comprising patients’ quality of life in three times showed statistically significant improvement in physical (P = 0. 002) and psychological (p<0/001) domains without any advance in social dimension (P = 0. 680). Overall quality of life become better during the study (P = 0. 004).
  Conclusion
  To improve quality of life in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery، providing facilities such as rehabilitation programs and long-term follow-up is necessary.
  Keywords: Quality of life, coronary artery bypass graft, rehabilitation
 • Mohammad Heidari *, Sara Shahbazi Pages 51-56
  Introduction and
  Objective
  Burn wound is of the health problems in modern societies associated with irreparable harms and many side problems for patients and their families. Pain is one of the primary results of the burn wound and pain relief is a basic need and right of all patients. This study aimed to evaluate and compare the effect of palliative dressing with silver sulfadiazine 1% cream and fundermol herbal ointment.
  Materials And Methods
  In this clinical trial study in 2010، using convenient and continuous sampling method، 50 patients referred to Imam Mousa Kazem Burn Injury Clinic in Isfahan، Iran، with second-degree burn wounds were enrolled. The patients were randomly divided into two groups of treatment with dressing with fundermol or sulfadiazine. Pain intensity was measured using a standard visual analog scale (VAS). The data analysis consisted of descriptive and inferential statistics USING chi-square، Mann-Whitney، and Wilcoxon tests.
  Results
  In the group treated with fundermol، the pain intensity significant decreased after the treatment (2. 87 ± 0. 39) compared to before (4. 87 ± 0. 25) it (P < 0. 001). But، in silver sulfadiazine 1% group، the pain intensity did not differ statistically after the treatment (4. 88 ± 0. 26) compared to before (5. 01 ± 0. 19) it (P = 0. 213). Post-treatment pain intensity difference between the two groups was statistically significant (P = 0. 001).
  Conclusion
  According to the results، using the fundermol herbal ointment to cure and relieve the pain of second-degree burns is recommended.
  Keywords: Burn wound, fundermol herbal ointment, sulfadiazine ointment, pain intensity
 • Hosein Habibzadeh Pages 57-62
  Introduction and
  Objective
  Hemodialysis is the most common renal replacement therapy in patients with end-stage renal disease. Although this method increases survival rate and life expectancy، but this patients face with many problems such as sleep disorder and restless legs syndrome. The present study was carried out to investigate the relationship of restless legs syndrome and sleep quality among hemodialysis patients.
  Material And Methods
  In this case-control study، 74 hemodialysis patients with sleep disorders (cases) were selected by convenience sampling method and matched with 74 hemodialysis patients without sleep disorders (control) in sex and age (± 5). Then، restless legs syndrome and its severity were compared in the both groups. The data collection instruments included demographic information questionnaire، four criteria for restless leg syndrome based on the International Restless Legs Syndrome Study Group، and Pittsburgh Sleep Quality Index. Data were analyzed by independent t and chi-square tests.
  Results
  Totally، 37. 8% of hemodialysis patients showed signs of restless legs syndrome. 54. 1% of cases and 21. 6% of control suffered from restless legs syndrome. The restless legs syndrome incidence was 4. 26 fold higher in patients with than those without sleep disorders (CI95% = 2. 08-8. 74، OR = 4. 26).
  Conclusion
  Given to the relationship of restless legs syndrome and sleep disturbance، restless legs syndrome screening in hemodialysis patients seems necessary.
  Keywords: Restless legs syndrome, sleep quality, hemodialysis