فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 5 (1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/11/24
 • تعداد عناوین: 16
|
 • مقاله های پژوهشی
 • اسماعیل شیری، وحید نجاتی، حمیدرضا پوراعتماد، نرگس چیمه صفحه 320
  زمینه و هدف
  نقصان تئوری ذهن یکی از زیربناهای اختلال در مهارت های اجتماعی در کودکان اتیسم است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر توان بخشی شناختی بر بهبود توانایی شناخت اجتماعی کودکان اتیسم با عملکرد بالا است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع طرح های تک آزمودنی است که 4 کودک مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. هر 4 کودک، 14 جلسه انفرادی توان بخشی شناختی را دریافت کردند.. ارزیابی ها در 6 مرحله، دو هفته پیش از شروع درمان، دو هفته بعد یعنی قبل از شروع درمان، بعد از پنچ جلسه درمان، بعد از ده جلسه درمان، یک روز بعد از پایان درمان و در نهایت مرحله پیگیری (چهار هفته بعد از پایان درمان)، انجام شد. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر، تکلیف باور- کاذب سالی- آن، ذهن خوانی از طریق تصاویر چشم و آزمون ذهن خوانی تماشاچی بود.. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل بصری و اندازه اثر استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد عملکرد آزمودنی های مطالعه در آزمون باور کاذب سالی- آن و ذهن خوانی تماشاچی بهبود یافته است. همچنین تغییری در توانایی ذهن خوانی از طریق تصاویر چشم مشاهده نشد. همچنین اندازه اثر نشان داد این برنامه آموزشی بر باور کاذب و ذهن خوانی موثر بوده است.
  نتیجه گیری
  یکی از رویکردهای توان بخشی شناختی که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت و اثربخشی آن نشان داده شد، ترمیم نقایص است. پیشنهاد می شود درمانگران به جای آموزش راهبردهای درمانی که سعی در اصلاح رفتار بیمار اتیسم در جهت کاهش نیاز به شناخت اجتماعی دارد، از رویکرد ترمیم استفاده نمایند. بر اساس یافته های این مطالعه با مداخله کوتاه مدت و فشرده امکان ترمیم توانایی تئوری ذهن در کودکان مبتلا به اتیسم وجود دارد.
  کلیدواژگان: اتیسم، تئوری ذهن، شناخت اجتماعی، توان بخشی شناختی
 • لیلا زراعتکار، محمود نجفی، پروین رفیعی نیا صفحه 332
  زمینه و هدف
  نظریه ذهن توانایی قضاوت درباره ی حالت های ذهنی خود و دیگران است که در عملکردهای اجتماعی و رفتاری نقش مهمی دارد. هدف پژوهش حاضر مقایسه نظریه ذهن در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و افسردگی اساسی با افراد بهنجار بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه علی مقایسه ای بود. آزمودنی های پژوهش شامل 25 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی عضو در مراکز ویزیت در منزل و مراکز نگهداری بیماران مزمن روانی شهر بجنورد، 27 بیمار مبتلا به افسردگی اساسی مراجع کننده به کلینیک های روان پزشکی و 30 فرد بهنجار از کارکنان شرکت صنعتی مواد لبنی آشنا شهر بجنورد، بودند. آزمودنی های پژوهش به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در مقطع زمانی آبان ماه تا دی ماه سال 91 مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمودنی ها به وسیله آزمون هایSCID-I و فرم خلاصه شده WAIS-R و ذهن خوانی از طریق چشم های بارون- کوهن مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری نشان داد که نظریه ذهن در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و افسردگی اساسی با افراد بهنجار به طور معنی داری متفاوت است) 001/0 >(P.
  نتیجه گیری
  همان گونه که نتایج پژوهش حاضر نشان داد نظریه ذهن در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و افسردگی اساسی در مقایسه با افراد بهنجار آسیب دیده است. این آسیب در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی نسبت به بیماران مبتلا به افسردگی اساسی بیشتر می باشد. همچنین نتایج بیانگر این بود که بهره هوشی نمی تواند نقص نظریه ذهن را در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و افسردگی اساسی تبیین کند.
  کلیدواژگان: نظریه ذهن، اسکیزوفرنی، افسردگی اساسی
 • محمود طباطبایی، سپیده معماریان، مهناز غیاثی، عباس عطاری صفحه 342
  زمینه و هدف
  اختلال افسردگی اساسی، دارای تاثیر همه جانبه ی جسمی و روان شناختی بر روی مبتلایان به آن اختلال می باشد. از جمله حوزه های این تاثیر که در روابط درون فردی و بین فردی مبتلایان نقش حایز اهمیتی دارد، سبک های ابراز هیجان و باورهای فراشناختی است. هدف مطالعه حاضر بررسی سبک های ابراز هیجان و تاثیر آنها بر راهبردهای فراشناختی در مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی بود.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مورد- شاهد که در پاییز 1388 در شهر سمنان انجام شد، تعداد 47 بیمار با تشخیص افسرگی اساسی بر اساس معیارهای DSM IV-TR دچار اختلال افسردگی اساسی به صورت پی در پی انتخاب و با 40 نفر به عنوان گروه شاهد از میان دانشجویان بومی دانشگاه سمنان که هیچ نشانه ای از افسردگی نداشتند، مقایسه شدند. کلیه ی آزمودنی ها به کمک پرسشنامه های فراشناخت، ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها به کمک روش های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک راهه تحلیل شدند.
  یافته ها
  بر اساس نتایج به دست آمده، بین باورهای فراشناختی و سبک های ابراز هیجان افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و دانشجویان غیر افسرده، تفاوت معنی دار وجود داشت (05/0 >P). همچنین، مولفه های ابراز هیجان منفی، نشخوار یا مرور ذهنی، دوسوگرایی در ابراز هیجان مثبت و دوسوگرایی در ابراز استحقاق و سایر مولفه های باورهای فراشناختی، بین دو گروه مورد مطالعه، تفاوت معنی دار داشتند (05/0 >P).
  نتیجه گیری
  بر اساس این پژوهش به نظر می رسد ناکارامدی افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، مربوط به چگونگی باورهای فراشناختی و نحوه ی ابراز هیجانشان می باشد. بنابراین، با توجه به این که بیماران یاد شده، به تحریف وقایع و پدیده ها می پردازند و از طرفی فاقد مهارت های مورد نیاز برای تعبیر احساسات خود هستند، در کشمکش درونی بین نحوه ی باورهای فراشناختی و ابراز هیجان گرفتار شده، نه تنها در درک احساسات خود با مشکل مواجه می شوند، بلکه طی پردازش هیجانی از تمایلاتشان برای عمل بر اساس هیجان، خودآگاهی دقیقی ندارند.
  کلیدواژگان: اختلال افسردگی اساسی، ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی، باورهای فراشناختی
 • ندا عاصمی زواره، احمد چیت ساز، کریم عسگری، حسینعلی مهرابی، انیس جهانبازی صفحه 352
  زمینه وهدف
  مداخلات روان شناختی می تواند به واسطه بهبود وضعیت روانی، اجتماعی و خانوادگی سهم به سزایی در کاهش علایم بیماران مبتلا به سرگیجه ی روان تنی داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی مدیریت شناختی- رفتاری استرس بر کاهش اضطراب استرس و افسردگی در بیماران زن مبتلا به سرگیجه روان تنی بوده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به روش مورد- شاهدی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه درسال 1390 در آزمایشگاه روانشناسی دانشگاه اصفهان انجام شده است. نمونه شامل 28 بیمار زن مبتلا به سرگیجه روان تنی با تشخیص متخصص مغز و اعصاب بود که به شیوه در دسترس انتخاب شدند و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایشی (14 نفر) و گواه (14نفر) گمارده شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه DASS (مقیاس اضطراب استرس افسردگی) استفاده شد که در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری توسط افراد تکمیل گردید. مداخله ی شناختی- رفتاری مدیریت استرس طی 10 جلسه ی2ساعته و به مدت5/2 ماه در گروه آزمایش انجام گرفت. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمرات اضطراب، استرس و افسردگی در گروه آزمایش به طور معنی داری نسبت به گروه گواه در دو مرحله پس آزمون و پیگیری کاهش پیدا کرد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از اثر بخشی مدیریت شناختی- رفتاری استرس بر کاهش اضطراب، استرس و افسردگی در بیماران زن مبتلا به سرگیجه روان تنی بود.
  کلیدواژگان: مدیریت شناختی، رفتاری استرس، اضطراب، استرس، افسردگی، سرگیجه ی روان تنی
 • مهدی ربیعی، اصغر زره پوش، حسن پالاهنگ، حسن زارعی محمود آبادی صفحه 363
  زمینه و هدف
  با توجه به نقش تنظیم شناختی- هیجانی در کنترل هیجانات مثبت و منفی، این پژوهش با هدف بررسی رابطه مولفه های تنظیم شناختی- هیجانی با اختلالات اضطرابی در کودکان و نوجوانان انجام شد.
  مواد و روش ها
  روش پژوه حاضر از نوع کاربردی و شیوه انجام آن همبستگی بود.240 نفر (83 پسر و 154 دختر) از کودکان و نوجوانان شهر اصفهان پرسشنامه ی نسخه تجدیدنظریافته ی غربال اضطراب مرتبط با اختلالات هیجانی کودکان و پرسشنامه ی تنظیم شناختی– هیجانی را تکمیل کردند. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای استفاده شد.داده ها به وسیله تحلیل های همبستگی چندگانه و رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که بین اکثر متغیرهای تظیم شناختی- هیجانی با اختلالات اضطرابی رابطه معنی داری وجود دارد.همچنین یافته های تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که فاجعه سازی و نشخوار فکری با همدیگر 18 درصد از واریانس نمره کلی اختلالات اضطرابی کودکان و نوجوانان را تبیین می کند.
  بحث و نتیجه گیری
  در مجموع می توان نتیجه گرفت که بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی و اختلالات اضطرابی رابطه وجود دارد و بعضی از راهبردهای نادرست می تواند در اختلالات اضطرابی دخیل باشد.
  کلیدواژگان: اختلالات اضطرابی، تنظیم شناختی هیجانی، کودک و نوجوان
 • رضا عبدی، عباس بخشی پور رودسری، مجید محمودعلیلو، علیرضا فرنام صفحه 375
  زمینه و هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی کارایی درمان فراتشخیصی یکپارچه در کاهش نشانه های آسیب شناختی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش از طرح تجربی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه ناهمزمان استفاده شد. سه نفر زن مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر از طریق مصاحبه تشخیصی و مصاحبه بالینی ساختاریافته براساس معیارهای راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-IV برای محور یک به روش نمونه گیری هدفمند در سال 1390 از بین بیماران دو مرکز خدمات مشاوره ای و روان پزشکی شهر تبریز انتخاب شدند. بیماران پس از احراز شرایط درمان، وارد فرایند درمان شدند. کارآیی پروتکل درمان فراتشخیصی یکپارچه در طی در سه مرحله مداخله (خط پایه، درمان 12 جلسه ای و پیگیری 6 هفته ای) با استفاده از پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا PSWQ، نسخه چهارم پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر GADQ-V و مقیاس کلی شدت و آسیب اضطراب (OASIS) مورد بررسی قرار گرفت. داده ها به روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا(RCI) و فرمول درصد بهبودی تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که تاثیر درمان فراتشخیصی یکپارچه در کاهش شدت آماج های درمان)نگرانی، نشانه های اختلال اضطراب فراگیر و شدت اضطراب و آسیب عملکرد) در زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر هم از نظر آماری در سطح (05/0 >p) و هم از نظر بالینی معنی دار است.
  نتیجه گیری
  روش درمان فراتشخیصی یکپارچه در کاهش نشانه ها و بهبود علایم بالینی اختلال اضطراب فراگیر از کارآیی لازم برخوردار است.
  کلیدواژگان: درمان فراتشخیصی یکپارچه، اختلال اضطراب فراگیر، نگرانی
 • مجید عیدی بایگی، میثم خدیوی، ایران داودی، علی احمدیان، یدالله زرگر صفحه 391
  زمینه و هدف
  افراد تیپ A به سبب جهان بینی خاصی که دارند به احتمال بیشتری دست خوش مشکلات شغلی می شوند. هدف از پژوهش حاضر اثربخشی درمان مدیریت استرس به شیوه ی شناختی- رفتاری بر الگوی رفتاری تیپ A در کارکنان یک شرکت صنعتی بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی می باشد. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان یک شرکت صنعتی بود که در سال 1390 عضو این شرکت بودند، از میان کارکنان این شرکت 500 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و بر اساس پرسشنامه تیپ شخصیتی A مورد بررسی قرار گرفتند و از بین افرادی که در این پرسشنامه، نمره ی آنان بالاتر از یک انحراف معیار از میانگین بود، به طور تصادفی تعداد 30 نفر انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. سپس به گروه آزمایش 10 جلسه مدیریت استرس به شیوه ی شناختی-رفتاری آموزش داده شد. پس از اعمال مداخله آزمایشی داده های حاصل از پژوهش با استفاده از روش تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین دو گروه آزمایش و گواه بعد از اجرای مدیریت استرس تفاوت معنی داری در الگوی رفتاری تیپ A وجود دارد. همچنین بین دو گروه از لحاظ تیپ A مرضی و تیپ A غیر مرضی پس از اعمال مدیریت استرس تفاوت معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  آموزش مدیریت استرس به شیوه ی شناختی- رفتاری بر الگوهای رفتاری تیپ A موثر می باشد و از این طریق می توان مشکلات روان شناختی و شغلی مربوط به این تیپ شخصیتی در کارکنان را کاهش داد.
  کلیدواژگان: الگوی رفتاری تیپ A، مدیریت استرس به شیوه ی شناختی، رفتاری، کارکنان شرکت
 • نصیرالدین جاویدی، علی اکبر سلیمانی، خدابخش احمدی، منا صمدزاده صفحه 402
  هدف
  این پژوهش جهت بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود الگوهای ارتباطی زوجین طراحی شده است.
  روش
  این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی است و حجم نمونه شامل 60 نفر(30 زوج) شهر مشهد در سال 91 می باشد که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به شیوه تصادفی ساده به دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.ابزار پژوهش شامل:پرسشنامه 35 جمله ای الگوهای ارتباطی می باشد. همچنین وضعیت سن،طول عمر ازدواج و میزان تحصیلات زوجین بررسی شد و نتایج با آزمون کوواریانس تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس نشان می دهد که تفاوت میان میانگین های پیش آزمون، پس آزمون در عامل درمان میان دو گروه از نظر آماری معنی دار است. به عبارت دیگر عامل زوج درمانی سبب بهبود نمرات الگوهای ارتباطی آزمودنی ها در مقایسه با گروه کنترل شده است.
  نتیجه گیری
  نتیجه می گیریم که عامل درمان باعث ایجاد این تفاوت شده و به عبارتی آموزش راهبردهای مدیریت هیجان باعث بهبود الگوهای ارتباطی زوجین شده است.
  کلیدواژگان: هیجان، زوج درمانی، الگوهای ارتباطی
 • شمیلا مشرف، سید غفور موسوی، حمیدرضا روح افزا، میترا ریحانی، شهناز شوشتری زاده صفحه 411
  مقدمه
  انسان در طول زندگی دچار بحرانها و مشکلات زیادی می شود و گاه به دلیل فشارهای مختلف از خودکشی برای رهایی و نجات خود استفاده می کند. خودکشی در بین همه طبقات مختلف جمعیتی رخ میدهد. برخی متغیرهای جمعیتی و اجتماعی موثر در اقدام به خودکشی عبارتند از: سن، جنس، وضعیت تاهل، اشتغال، مشکلات اقتصادی، مشکلات ارتباطی و احساسی، اختلالات روانی و بیماری جمسی.
  مواد و روش ها
  پژوهش توصیفی – تحلیلی، جامعه آماری پژوهش را همه افراد اقدام کننده به خودکشی که در طی یکسال نمونه گیری به اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) فلاورجان مراجعه کرده بودند، تشکیل می دادند. روش نمونه گیری سرشماری و حجم نمونه 466 نفر بود. روش جمع آوری اطلاعات پرسشنامه که از طریق مصاحبه با نمونه ها تکمیل گردید. داده های خام از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  در این پژوهش بین سن (026/0 = P)، سطح تحصیلات (0 = P)، جنس (05/0 > P)، تاهل (037/0 = P)، استرس های اقتصادی (001/0 = P)، استرس های شغلی (0 = P)، استرس های جنسی و ازدواج (0 = P) با اقدام به خودکشی ارتباط معنی دار گزارش شد.
  بحث و نتیجه گیری
  مشکلات ارتباطی و احساسی بخصوص در زنان و استرس های اقتصادی و شغلی در گروه مردان در اقدام به خودکشی در این شهرستان بیشترین نقش را داشته اند و با توجه به ناگهانی بودن اقدام به خودکشی و گروه سنی در معرض خطر(24-15 سال) مشخص می گردد که عدم بلوغ روانی و نداشتن مهارت های حل مشکل و ارتباطی بویژه در این سنین می تواند در اقدام به خودکشی نقش داشته باشد.
  کلیدواژگان: خودکشی، اقدام به خودکشی، استرس، وقایع استرس زا
 • منصوره قدوسی، محمد حیدری، سارا شهبازی صفحه 423
  زمینه و هدف
  بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) یک بیماری پیش رونده و به شدت می تواند ارزش گذاری به بدن را در بیماران تحت تاثیر قرار داده و به صورت چشم گیر احساسات و نگرش بیماران را در ارتباط با بدن شان تغییر دهد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی ارزش گذاری به بدن در بیماران MSصورت پذیرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه پژوهشی از نوع توصیفی بوده و در این پژوهش 395 بیمار مبتلا از انجمن MS شهر تهران در سال 1391 با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ارزش گذاری به بدن بود. جهت تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 و از آزمون های آماریt مستقل، ANOVA، آزمون تعقیبی شفه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
  یافته ها
  با توجه به نمره ارزش گذاری به بدن (25/3) و میانگین کلی نمره ارزش گذاری به بدن (25/42)، بیماران ارزش گذاری به بدن مطلوبی داشتند. بین ارزش گذاری به بدن با وضعیت تاهل (011/0=p)(=، میزان تحصیلات (001 /0>P)، وضعیت اشتغال(004/0=P)، درآمد ماهیانه (001 /0>p) و مدت تشخیص بیماری (004/0=P) ارتباط معنی داری وجود داشت در حالی که ارتباط برای ارزش گذاری به بدن و سن به صورت معکوس، معنی دار بود (001 /0>P).
  نتیجه گیری
  از آن جایی که احساس انسان در ارتباط با ارزش گذاری به بدن مطابق ارزشی است که در نتیجه آن چه که می شنود، می بیند و حس می کند در ذهنش به وجود می آید و جامعه در تکامل ارزش گذاری به بدن نقش به سزایی دارد، پرستاران می توانند سوگیری افراد جامعه را در اولین برخورد با افراد ناتوان جسمی تغییر دهند و این گونه در ارزیابی مثبت ارزش گذاری به بدن در بیماران نقش بسزایی داشته باشند.
  کلیدواژگان: ارزش گذاری به بدن، سازگاری روان شناختی، نگرش، احساسات، مولتیپل
 • باقر غباری بناب، ستاره شجاعی، احمد به پژوه، محسن شکوهی یکتا، باقر غباری بناب صفحه 436
  زمینه و هدف
  خواهران و برادران کودکان با نشانگان داون در معرض انواع خطرات و آسیب های روان شناختی قرار دارند، بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش تاب آوری بر سلامت روانی خواهران و برادران کودکان با نشانگان داون صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  پژوهش مذکور از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری آن کلیه دختران و پسران 14 تا 18 ساله دارای خواهر یا برادر با نشانگان داون بودند. 30 نفر از خواهران و برادران کودکان با نشانگان داون به روش نمونه گیری از کل جامعه انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. ابزار پژوهش، مقیاس سلامت روانی 28 بود که دو مولفه بهزیستی روانی و درماندگی روانی را شامل می شد.
  یافته ها
  تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس مختلط به همراه اندازه گیری مکرر نشان داد که بهزیستی روانی خواهران و برادران کودکان با نشانگان داون گروه آزمایشی در مرحله پس آزمون به طور معنی داری افزایش و درماندگی روانی شان کاهش یافته و اثرات مشاهده شده در مرحله پیگیری پایدار مانده بود. از سوی دیگر تاثیر شرکت در برنامه آموزش تاب آوری بر اساس جنسیت معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های مرتبط با تاب آوری می تواند سلامت روانی خواهران و برادران کودکان با نشانگان داون را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: خواهران و برادران افراد با نشانگان داون، برنامه آموزش تاب آوری، سلامت روانی
 • زهرا علیپور، نرگس اسکندری، مینور لمیعیان، هدی احمری طهران، ابراهیم حاجی زاده، احمد ایزدی صفحه 448
  زمینه و هدف
  با توجه به این که سطح اضطراب افراد می تواند بر عکس العمل آنان در مواجهه با فرد آلوده به ایدز، تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد ایدز و تلاش شخصی برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض ایدز موثر باشد، پژوهش حاضر با هدف روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه ابعاد اضطراب ایدزMultidimensional AIDS Anxiety Questionnaire (MAAQ-P) در جمعیت دانشجویان ایرانی طراحی گردید.
  مواد و روش ها
  بعد از تایید روایی صوری و محتوا به منظور روان سنجی این ابزار617 نفر از دانشجویان دانشگاه های غیر علوم پزشکی قم به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و نسخه فارسی پرسشنامه (MAAQ) را تکمیل نمودند. ارزیابی پایایی و روایی سازه به ترتیب با کمک آزمون آلفای کرونباخ و تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی و ضریب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و لیزرل نسخه8/8 صورت گرفت.
  یافته ها
  پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 95/0 تایید شد همچنین آلفای کرونباخ برای ابعاد پرسشنامه به ترتیب زیر: نگرانی شناختی91/0=α، برانگیختگی فیزیولوژیک86/0=α، مهار جنسی 75/0=α، خودداری از بحث در مورد ایدز82/0=α وترس از ایدز70/0=α محاسبه گردید. بر اساس تحلیل عاملی این پنج بعد 5/57 درصد واریانس کل را تبیین کردند و تایید شدند. دامنه ی ضریب اعتبار بازآزمایی یک ماه بعد بر روی40 نفر از دانشجویان بین 65/0 تا 96/0 بود (001/0(p<که، حاکی از پایایی پرسشنامه (MAAQ-P) در طول زمان می باشد.
  نتیجه گیری
  یافته های این بررسی نشان داد نسخه فارسی پرسشنامه (MAAQ) از اعتبار و پایایی مطلوبی برخوردار است و می تواند با هدف بررسی میزان و تغییرات سطح اضطراب ایدز افراد، مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ایدز، اضطراب، پایایی، روان سنجی، روایی
 • مصطفی نجفی، رضوان بت شکن، سید رضامیرمهدی صفحه 455
  زمینه وهدف
  اختلال بیش فعالی و بی توجهی کودکان یکی از شایع ترین اختلالات روان پزشکی اطفال می باشد، عدم درمان دارویی اختلال این کودکان به جهت افزایش وزن مشکلات رفتاری عدیده ای را برای کودکان مذکور به همراه داشته است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش مداخله ای نیمه تجربی و با دو گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه پژوهش شامل کلیه کودکان بیمار دختر و پسر مراجعه به مرکز علوم رفتاری بیمارستان خورشید اصفهان در سال 1391بودند. نمونه از میان کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی که بر اساس معیار(DS IM-TR) و تشخیص قطعی با مصاحبه بالینی توسط روان پزشک کودک ونوجوان(TR) که سن 6-12 سال داشته و تحت درمان داروی ریسپریدون در ابتدا با دوز نیم و دو تا سه میلی گرم که در آغاز مصرف دارو بودند 60 نفر به صورت تصادفی ساده در دو گروه جایگزین شدند سنجش وزن پایه- درمان های دارویی روزمره- توصیه های کاهش وزن که به صورت مکتوب در اختیار هر دو گروه گذاشته شده بود اجرا گردید، علاوه بر این 8 جلسه 1 ساعته 2 بار در هفته بازی با کنسول kinect-xbox برای گروه آزمایش به مدت یک ماه اجرا شد. پس از یک تنفس یک ماهه وزن هر دو گروه مجددا ثبت و ارزیابی شد. داده های پژوهش با تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  اثر کنسول های بازی توانسته میزان وزن را کاهش و قطع آن موجب افزایش وزن کودکان گردد و در سطح (p<0/01) تفاوت معنی داری وجود داشته، با توجه به مقایسه وزن اول و دوم گروه آزمایش که از گروه کنترل کمتر است و مقایسه وزن ماه دوم با وزن ماه اول نشان داده که وزن ماه دوم از وزن ماه اول بیشتر است. در یافته های فرعی متغیرهای جنس و نوع بیش فعالی و غیره در هر دو گروه تفاوت معنی داری ایجاد نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که کنسول های بازی در کنترل روند تغییرات وزن کودکان بیش فعال چاق ناشی از دارو نقش داشته است.
  کلیدواژگان: بیش فعالی، افزایش وزن، رسپریدون، کنسول Kinect، xbox
 • راحله سموعی، طیبه طیبانی، امرالله ابراهیمی، حمید نصیری صفحه 465
  زمینه و هدف
  فرسودگی شغلی از عوامل اساسی در کاهش کارایی و ایجاد مشکلات جسمی و روان شناختی خصوصا در حرفه های مرتبط با خدمات انسانی است. هدف مطالعه حاضر تعیین فرسودگی شغلی میان روان شناسان و روان پزشکان شهر اصفهان و ارتباط آن با عوامل فردی و حرفه ای بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش تحلیلی و از نوع همبستگی و آزمودنی ها شامل 133 نفر (35 روان پزشک و 98 روان شناس) بود. نمونه ها از بین روان پزشکان و روان شناسان شاغل در اصفهان به صورت تصادفی انتخاب و هر دو گروه پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش(MBI یا Maslach burnout inventory) را تکمیل نمودند. داده ها تحت نرم افزار SPSS18 با استفاده از آزمون t، ضریب همبستگی و تحلیل واریانس تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمره ی فرسودگی شغلی، خستگی هیجانی، مسخ شخصیت دو گروه مورد مطالعه در مقایسه با نمره هنجاریابی شده پرسشنامه مسلش در حد ضعیف و کاهش کفایت شخصی در حد متوسط گزارش شد. همچنین بین فرسودگی شغلی با متغیرهای علاقه به کار، نگرش نسبت به اثر بخش بودن کار رابطه معکوس معنی دار و نیز نوع اشتغال (دولتی، خصوصی، هر دو) رابطه مستقیم معنی دار مشاهده شد (05/0 >P).
  نتیجه گیری
  نتایج بیانگر این بود که فرسودگی شغلی هر چند خفیف به نحو قابل ملاحظه ای در میان نمونه مورد مطالعه وجود دارد. این وضعیت شکل جدی تری در میان شاغلین مراکز دولتی وجود داشته است. بنابراین شناخت عوامل موثر و کاهش دهنده فرسودگی شغلی در ابعاد فردی، سازمانی و محیطی ضروری است.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، روان شناسان، روان پزشکان، عوامل فردی و حرفه ای
 • نسرین فروزنده، معصومه دل آرام، کبری نوریان، فاطمه دریس صفحه 474
  زمینه و هدف
  عملکرد خانواده معیار پیش بینی-کننده مناسبی برای سلامت روانی است، لذا با توجه به اهمیت نقش خانواده این پژوهش با هدف تعیین و مقایسه عملکرد خانواده در بیماران روانی بستری دربیمارستان هاجر شهرکرد، سال 1388انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی است، تعداد نمونه 150 نفر از بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی، دوقطبی و افسردگی اساسی (تشخیص بر پایه ملاکهای تشخیصی DSM IV-TR توسط روانپزشک مربوطه) که در حال حاضر در بخشهای روانپزشکی بیمارستان هاجر بستری بودند با روش نمونه گیری آسان و در دسترس و بصورت مقطعی(از اردیبهشت ماه 1388 تا اسفند 1388) انتخاب گردیدند، اطلاعات به وسیله پرسشنامه عملکرد خانواده FDA)) از طریق مصاحبه با همراه بیمار جمع آوری شد. آنالیز اطلاعات از طریق نرم افزار spss و آمار توصیفی و استنباطی (آنالیز واریانس و کروسکال والیس) انجام گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داده است بین میانگین نمره عملکرد خانواده بیماران افسرده، دو قطبی و اختلالات اضطرابی تفاوت معنی داری وجود دارد که این تفاوت نمره در بیماران دو قطبی و اختلالات اضطرابی بیشتر مشهود است همچنین بیشترین مشکل عملکرد خانواده در حیطه نقشها، آمیزش عاطفی و کارکرد کلی بود(05 / ≥p).
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان میدهد که اختلالات اضطرابی، بیماران افسرده و دو قطبی با اختلال در بسیاری از ابعاد کارکرد خانواده مواجه هستند که بر نقش نظام خانواده در بروز بیماری های روانی صحه میگذارد. بنابراین بهتر است علاوه بر درمان بیماران، مراقبان و اعضای خانواده فرد بیمار را نیز برای شرکت در برنامه های آموزشی مرتبط، تشویق کرد. همچنین آموزش خانواده ها در جهت بروز عملکرد مطلوب توصیه میشود.
  کلیدواژگان: اختلالات روان پزشکی، اضطراب، افسردگی، اختلالات خلقی دوقطبی، عملکرد خانواده
 • مقاله مروری
 • خسرو محمدی، خدابخش احمدی، علی فتحی آشتیانی، پرویز آزادفلاح، عباس عبادی صفحه 484
  زمینه و هدف
  این مطالعه، با هدف بررسی ابعاد چهار چوب مفهومی شاخص های سلامت روانی،انجام گردید. با ارایه چهارچوب مفهومی شاخص های سلامت روانی می توان زمینه را برای ایجاد یک مجموعه واحد و منسجم از شاخص های سلامت روانی فراهم کرد.
  روش و روش ها
  پژوهش، به روش مرور منظم مقالات علمی (مرورسیستماتیک) انجام شده و از نوع کتابخانه ای و براساس منابع اینترنتی بوده است. برای جستجوی آثار از پایگاه های اطلاع رسانی معتبر و شناخته شده از جمله «medline»، «pubmed» و «psyclit»و دیگر پایگاه ها و با استفاده از کلیدواژه هایی که به نوعی به توسعه، اجرا، ارزیابی برنامه های ارتقا سلامت روانی مربوط هستند، انجام شده است.
  یافته ها
  در بیشتر نظام های بهداشتی و سلامت روانی، چهارچوب مفهومی شاخص ها به طور جامع مبتنی بر چهار بعد زیر به کار می رود: وضعیت سلامت، عوامل سلامت روانی، عملکرد نظام سلامت روانی و ویژگی های جامعه و سیستم سلامت روانی. همچنین طبق تحقیقات موجود، شاخص سلامت روانی باید ویژه، قابل اندازه گیری، پایا، معتبر، واقع گرا، کاربردی، مقرون به صرفه، مبتنی بر سند و اخلاقی باشد.
  نتیجه گیری
  در بین چهارچوب های مفهومی شاخص های سلامت، چهارچوب پیشنهادی موسسه کانادایی اطلاعات سلامت (CIHI) از وسعت و جامعیت کافی برخوردار می باشد و می توان آن را با تغییرات جزیی در ایران مورد استفاده قرار داد. براساس این چهارچوب، شاخص های سلامت به طور جامع مبتنی بر چهار بعد: وضعیت سلامت، عوامل سلامت، عملکرد سیستم سلامت، ویژگی های جامعه و نظام سلامت بررسی می شود.
  کلیدواژگان: نظام های سلامت، سلامت روانی، شاخص های سلامت روانی، چهار چوب مفهومی، مرور سیستمی
|
 • Esmaeil Shiri, Vahid Nejati, Hamid Reza Pouretemad, Narges Chimeh Page 320
  Aim and
  Background
  Deficit of theory of mind is a fundamental impairment of social skill in autistic children. The purpose of present study was evaluation of cognitive rehabilitation on social cognition abilities of children with high function autism. Methods and Materials: In present single subject study، 4 children with high function autism participated in study with no probably sampling. Six assessment session performed each two week as preliminary، before intervention، mid intervention، post intervention and follow up after four week. Intervention group receive 14 session intervention with program for emotion rehabilitation and social interaction in autism (PERSIA). Evaluation performed with reading mind from eyes، reading observer mind and faux pause test of sally-Anne. data analysis were used visual analysis and effect size.
  Findings
  Finings show improvement in reading mind of observer and sally-Anne test. Performance of reading mind from eyes was not improved. Effect size show that present rehabilitation program improves faux pause and mind reading performance.
  Conclusions
  One approach of cognitive rehabilitation that was focused in present study is cognitive remediation. We propose that therapists replaced strategy learning method as compensation method with this remediation method. Present study found that theory of mind improved with short time cognitive rehabilitation.
  Keywords: Autism, Theory of mind, Social cognition, Cognitive rehabilitation
 • Liala Zeraatkar, Mahmood Najafi, Parvin Rafienia Page 332
  Aim and
  Background
  Theory of mind is the ability to attribute one’s own or others mental states which has an important role in social and behavioral performances. The purpose of the present study was compare theory of mind in patients with schizophrenia and major depression with normal individuals. Methods and Materials: The present research was a causal- comparative study. The subjects include 25 patients with schizophrenia who are members of bojnurd’s home visit centers or camps of chronic psychiatric patients، 27 patients with major depression who attend bojnurd’s psychiatric clinics، and 30 normal employees of ashna dairy-product company of the city of bojnurd. They were selected by convenience sampling method and were studid in the period November to January 2012. Subjects were tested by SCID-I، revised form of WAIS-R، and reading the mind in Baron-Cohen eyes tests.
  Findings
  The results from one-way ANCOVA analyses indicated that there is a meaningful difference in theory of mind among patients with schizophrenia، patients with major depression and normal individuals (P >0. 001).
  Conclusions
  The theory of mind deficit was found in patients with schizophrenia and major depression compared to normal ones. The deficit is more intensive in patients with schizophrenia rather than the ones with major depression. Also، results indicate that IQ is not an appropriate variable to explain the theory of mind deficit in patients with schizophrenia and major depression.
  Keywords: Theory of Mind, Schizophrenia, Major Depression
 • Mahmod Tabatabaee, Sepideh Memarian, Mahnaz Ghiasi, Abas Attari Page 342
  Aim and
  Background
  major depressive disorder (MDD) has physically and psychological effect on individuals with that disorder. One of the effective areas is emotion expression styles and metacognitive beliefs that has important role in interpersonal and between individual relationships. The purpose of this research was study of emotion expression styles and metacognitive beliefs in individuals with MDD. Methods and Materials: The sample population was included individuals with MDD (n=47) on base of DSM IV-TR criterions and students (n=40) in Semnan University without MDD in 2009. The devices which are aid to collecting data had Questionnaires of Meta-Cognition (MCQ)، Emotional Expressiveness (EEQ)، Emotional Control (ECQ)، and Ambivalence over Emotional Expressiveness (AEEQ). The questionnaires data had been analyzed by use of Pearson correlation coefficient and one-way ANOVA.
  Findings
  There was a significant difference between metacognitive beliefs and emotion expression styles in individuals with MDD and students (P<0. 05). Also، There was a significant difference in subscales of negative emotion expressiveness، rumination or rehearsal، positive emotion expressiveness، and entitlement expressiveness significantly، were the best predictors of metacognitive beliefs between two groups (P<0. 05).
  Conclusion
  The results demonstrated the effectiveness of dysfunctional in metacognitive beliefs and emotion expression in individuals with MDD that it associated with their metacognitive beliefs and emotion expression ways. Thus، they aren''t accuracy mindfulness because they concentrate to events distortion. Also، individuals with MDD have not necessary skills for labeling and self feelings interpretation and involve in internal challenge between metacognitive beliefs and emotion expression.
  Keywords: Major Depressive Disorder, Emotional Expressiveness, Emotional Control, Metacognition
 • Neda Asemi Zavare, Ahmad Chitsaz, Karim Asgari, Hosein Ali Mehrabi, Anise Jahanbazi Page 352
  Aim and
  Background
  Psychological interventions can have a decreasing effect on the symptoms of patients with somatoform disorders، via improving psychological، social and familial status of the patients. The aim of the present study was to investigate the effectiveness of cognitive behavioral stress management (CBSM) on anxiety، depression and stress in female with somatoform vertigo. Methods and Materials: This was a case-control research with pre test، post test and follow up. That was conducted in2011 in laboratory of psychology at the Isfahan university. The sample was consisted of 28 patients with somatoform vertigo، according to the diagnosis of neurologist. Then، they randomly assigned to experimental and control group and completed The DASS test was used on both groups in pre test post test and follow up phases. The experimental group received CBSM for 10 sessions، each session 2 hour، for a period of 2. 5 months. The data was analyzed by ANCOVA.
  Results
  The mean of anxiety، Stress and depression scores، was significantly decreased in experimental group in posttest and follow up.
  Conclusions
  It is suggested that cognitive behavioral stress management have had a positive effect on decreasing anxiety، stress، and depression in patients with somatoform vertigo.
  Keywords: Cognitive Behavioral Stress Management, Somatoform Vertigo, Stress, Anxiety, Depression
 • Mehdi Rabie, Asghar Zerehpush, Hasan Palahang, Hasan Zarie Page 363
  Aim and
  Background
  According to role of cognitive - emotion regulation in control of positive and negative emotions، the purpose of this study was to determine the relationship between cognitive- emotion regulation and anxiety disorders in child and adolescent. Methods and Materials: The method of this study was applied. 240 participants of child and adolescent (154 male and 83 female) were selected randomly and the instruments (the revised version of Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders-71 and Cognitive emotion regulation questionnaire) this study was administered on them. The sampling of this study was to multi-cluster sampling. Data analysis of this study was to correlation and multiple regressions.
  Findings
  The results showed that there were significant correlations between most of the Cognitive emotion regulation components and anxiety disorders. Also، the findings of analysis of multi-regression (stepwise method) showed that catastrophic and rumination explained 16 percent of variance of total score of anxiety disorders in child and adolescent.
  Conclusions
  It can be concluded there is correlation between of cognitive-emotion regulation strategies and anxiety disorders. Andsomeof the cognitive emotion regulationstrategies can be involved in anxiety disorders.
  Keywords: Anxiety Disorders, Cognitive Emotion Regulation, Child, Adolescent
 • Reza Abdi, Abbas Bakhshipour, Majid Mahmood Alilou, Alireza Farnam Page 375
  Aim and
  Background
  In this study we examined the efficacy of Unified transdiagnostic Treatment in reduction of Women with generalized anxiety disorder pathological symptoms. Methods and Materials: In the present study we used non-congruent multiple baseline experimental single case study design. Three women with Generalized Anxiety Disorder (GAD) were selected from patients of Tabriz two counseling and psychiatric service centers in 2012 by using purposeful sampling method، along with diagnostic interview and Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID) based on disorders axis I. Patients underwent the treatment process subsequent to obtaining treatment requirements. The efficacy of Unified transdiagnostic Treatment Protocol (UP) was carried out in three phase of intervention (Baseline، 12 session treatment and 6 weeks follow-up) by using the Penn State Worry Questionnaire (PSWQ)، Generalized Anxiety Disorder Questionnaire (GAD-Q-IV) and The Overall Anxiety Severity and Impairment Scale (OASIS) evaluated. Data analyzed with visuals inspection، improvement percentage and reliable change index (RCI) strategies.
  Findings
  Results showed Unified Transdiagnostic Treatment is both clinically and statistically (p<0. 05) significant efficient on the reduction of treatment''s target (worry، symptoms of Generalized Anxiety Disorder and severity of anxiety and functioning impairment) severity.
  Conclusions
  Unified Transdiagnostic Treatment has appropriate efficacy in the symptom reduction of women suffering from Generalized Anxiety Disorder.
  Keywords: Unified Transdiagnostic Treatment, Generalized Anxiety Disorder, Worry
 • Majid Eydi, Meisam Khadivi, Iran Davodi, Ali Ahmadian, Yadoallah Zargar Page 391
  Aim and
  Background
  Type A individuals are more likely to suffer problems due to certain worldviews that job. The purpose of this study was to investigate the effects of stress management therapy based on cognitive-behavior therapy on type A personality in industrial company employees Methods and Materials: This is study a quasi-experimental. population in this study included all Personnel of industrial Company، that company was registered in 1390، from among employees of the company were 500 people were randomly selected that basis on their respond to type a personality inventory. The final sample included 30 men who were selected randomly among 500 men with score upper one standard deviation from mean. The men were divided randomly into two groups (experimental and control). First performed Type A and job stressors inventories as pretest، then 10 sessions of group therapy of stress management based on cognitive-behavior therapy carried out. The data resulted from the research were analyzed using analysis of variance (ANOVA).
  Findings
  The results showed that both experimental and control groups after implementation of stress management indicates that there is a significant difference in the type A behavior pattern. Also، between the two groups in terms of type A and type A non-morbid disease so there is significant difference in stress management.
  Conclusions
  Stress management training technique cognitive - behavioral is effective in modifying behavior patterns type A، and thereby can be psychological and occupational problems related to this type of personality in reduced staff.
  Keywords: Type A Personality, Stress Management Based On Cognitive, Behavior Therapy, Industrial Company Employees
 • Nasirudin Javidi, Aliakbar Soleimani, Khodabakh Ahmadi, Mona Samadzadeh Page 402
  Aim and
  Background
  The aim of this study was to efficacy emotionally focused couples therapy (EFT) to improve communication patterns in couples. This research was a Quasi-experimental study. Methods and Materials: The sample included sixty (30 couples، N=60) that all were convenience selected and they were replaced randomly in experimental and control groups. All participants completed The Communication Patterns Questionnaire (CPQ). In addition، age، state of agree and duration of marriage was investigated. Data was analyzed by Covariance analysis
  Findings
  The results of the study showed that emotionally focused couples therapyhas been effective in improve communication patterns in couples.
  Conclusions
  This difference is caused by the training program of how to deal with emotion management plays a main role in improving communication patterns.
  Keywords: Emotion, couples therapy, communication patterns
 • Shamila Mosharraf, Seyed Ghafor Mousavi, Hamid Reza Roohafza, Mitra Reyhani, Shahnaz Shoshtarizadeh Page 411
  Introduction
  Man confronts crisis and problems during his life and sometimes because of several pressures commits suicide to escape and save himself. Suicide occurs in all classes of the society. Some of the demographic and social variables affecting suicide attempt are: age، sex، marital status، job، economic problems، communication and emotional problems، mental disorders and physical illness. Matrial and
  Methods
  This was a descriptive- analytic study carried out on 466 suicidal cases during a year in which the samplings referred to the emergency unit of Emam Khomeini hospital. Method of data collection was a questionnaire which was completed through the interviews. Raw data were analyzed by the SpSS software.
  Results
  There was a significant difference between the following facetors: age (P=0/26)، education (p=0)، sex (p<0/05)، marital status (p=0/037)، economic stress (p=0/001)، job stress (p=0)، marital and sexual stress (p=0) and suicide attempt.
  Conclusion
  Communication and emotional problems especially in women and economic and job stress in men had the greatest role in suicide attempt in Falavarjan. Due to the sudden suicide attempt and the age group at risk of suicide -15-24 year- it is characterized that emotional immaturity lack of commuincation and poor problem solving skills - especially in these ages - can be involved in suicide attempt.
  Keywords: suicide, suicide attempt, stress, stressfull events
 • Mansureh Ghodusi, Mohammad Heidari, Sara Shahbazi Page 423
  Aim and
  Background
  Multiple Sclerosis (MS) is a progressive disease and can extremely affect on body esteem at patients and changes obviously Emotions and attitudes with body in patients. Based on this study was to examine body esteem in patients with MS. Methods and Materials: This research Study was descriptive، 395 patients of the MS Society in Tehran in 2012 were selected by convenience sampling. Data gathering tool was a questionnaire of body esteem. Data was analyzed by independent t-test، ANOVA، Pearson correlation and post hoc Scheffe test using SPSS/16.
  Findings
  According to score of body esteem (3. 25) and the overall average score for body esteem (42. 25)، Patients with multiple sclerosis had favorable body esteem. There were significant relationship between body esteem and marital status (p=0. 011)، educational level (p<0. 001)، occupational status (p=0. 004)، income monthly (p<0. 001) and duration of disease (p=0. 004)، whereas this relationship for between body esteem and age were significant inverse (p<0. 001).
  Conclusions
  Where of Human feeling about body esteem is equal to value that hears، sees and senses is created in the mind and community have a role effective in improvement body esteem، the nurses can change people reaction in the first encounter with physical disabilities and so play a main role in positive assessment body esteem and take up valuable of them.
  Keywords: Body Esteem, Psychological Adaptation, Attitude, Emotions, Multiple Sclerosis
 • Setare Shojaee, Ahmad Beh, Pajooh, Mohsen Shokoohiyekta Page 436
  Aim and
  Background
  The siblings of children with Down syndrome are at risk for psychological disorders. Therefore the aim of this study was to investigae the effectiveness of resiliencetraining on mental health in siblings of children with Down syndrome. Methods and Materials: In the present study a semi- experimental design with pretest-posttest and follow up design was utilized. The statistical population of this research included the whole adolescents (age between 14- 18) having sibling with Down syndrome in Shiraz city، Iran. The sample size was 30 adolescents having sibling with Down syndrome were selected by whole population sampling method assigned for experimental and control groups randomly. Mental Health Inventory (MHI 28) was used for measuring Mental Health that includes two components: psychological wellbeingand psychological distress
  Results
  Analyzing of data using Mix ANOVAs with repeated measure design revealed that wellbeing in siblings of children with Down syndrome in experimental group significantly improved and their psychological distress significantly decreased and these results were permanent in the follow up step. On the other hand، no significant difference was observed between subjects on the base of gender.
  Conclusions
  According to the results of this study we can conclude that by training of skills related with resilience، it is possible to enhance the mental health of siblings of children with Down syndrome.
  Keywords: Siblings of Children with Down Syndrome, Resilience Training, Mental Health
 • Zahra Alipour, Narges Eskandari, Mi Noor Lamyian, Hoda Ahmari Tehrani, Ebrahim Hajizadeh, Ahmad Izadi Page 448
  Aim and
  Background
  Given that، people''s reaction to AIDS victims، desire to seek information about AIDS، and personal efforts to avoid exposure to AIDS could be affected by the level of anxiety a person experiences about AIDS. This paper assessed the reliability and validity of Persian version of multidimensional AIDS Anxiety Questionnaire– (MAAQ-P) in Iranian students. Methods and Materials: After face and content validity، to psychometry present tool، from 617 students of Qom non-medical universities، answered to response to (MAAQ-P). Samples selected by available method. In this study، we used confirmatory and explanatory factor analysis، Pearson correlation and Cronbach''s Alpha in order to examine construct and concurrent validity، respectively. SPSS program version 18 and Lisrel version 8. 8 were used to analyze the data in this study.
  Findings
  The total (MAAQ-P) had a high internal consistency (Cronbach’s alpha = 0. 95). The Cronbach’s alphas for the sub-scales were (physiological arousal، =α0. 78)، (cognitive ­worry، =α0. 78) (sexual inhibition، =α0. 79)، (discussion inhibition =α0. 80) and (fear، =α0. 80). Based on factor analysis، five dimensions Inventory 5. 57 of the total variance explained، and they were approved. After one month test-retest study on a sub-sample of 40 students revealed Pearson correlation coefficient ranges from 0. 65 to 0. 96 was obtained (p<0. 001).
  Conclusions
  The results of the present study indicate that the Farsi version of MAAQ has a good reliability and validity and instruments that can be used to monitor societal changes in AIDS anxiety.
  Keywords: Aids, Anxiety, Psychometric, Reliability, Validity
 • Mostafa Najafi, Rezvan Botshekan, Seyed Reza Mirmahdi Page 455
  Aim and
  Background
  A child ADHD is one of the most common child psychiatric disorders. Lack of drug treatment of the before mentioned disorder may leads to various problems in children because of weight gain. Methods and Materials: Methodology used in this research is quasi-experimental intervention study which has done by using two experimental and control groups. Our research population was the boys and girls came to behavioral scientific center of Khorshid hospital in Esfahan. Our samples were selected from the children with ADHD problems based on the DS IM-TR criterion and definite diagnostics through clinical interview by child and adolescent psychiatrists (TR) with the age of 6 to 12 which were treated by risperidone with the dozes of 0. 5،2 and 3 mg and they were at the beginning of their treatment. 60 persons were selected in a simple random method and divided into two groups and the basic weight evaluation، daily medical treatments، written suggestions for weight loss which has given to both groups. Moreover 8 hourly sessions were done twice a week for a period of one month for using Kinect-Xbox gaming console. After a one month interval، the weight for both groups were recorded and evaluated once more. Research data were analyzed with the use of covariance analysis.
  Findings
  Effects of gaming console has succeeded to make weight loss in children as well as stopping to use these may lead to weight gain in them. for p<0. 01. Considering the comparison between the 1st and 2nd month weight measurement in experiment group which were less than the amounts were recorded for the control group and the comparison between 1st and 2nd month reveals that the weight of the 2nd month were more than the 1st month. Regarding to the secondary findings of sex and type characteristics، it was not made a meaningful different between two groups.
  Result
  findings from this research reviles that gaming consoles have roles for controlling the procedure of changing weight with obese children with ADHD disorders because of using drug treatments.
  Keywords: ADHD Disorders, Weight Gain, Risperidone, Kinect, Xbox Gaming Console
 • Rahele Samouei, Tayebeh I. Tayeban, Amrollah Ebrahimi, Hamid Nasiri Page 465
  Aim and
  Background
  Job burnout is considered as the main factor of decreasing efficiency، losing manpower and making physical and mental complication''s specially in human service professions، this survey intends to study job burnout for psychologists and psychiatrists of city of Isfahan and it is interrelation with individual and professional factors. Methods and Materials: This survey is of Correlation type، that has been done on 133، psychologists and psychiatrists، (98 psychologists and 35 psychiatrists) applying an Maslach burnout inventory questionnaire (MBI) (α=0. 87) and demography questionnaire. The samples were selected simple randomly، by accident and invited to cooperate individually. Data has been reported into two levels of descriptive and inferential (frequency، percentage، mean، deviation، T test، coefficient of correlation، analysis of variance).
  Findings
  The results of this survey proved weak when the mean of job burnout scores in the study sample compared with the source score. In aspects of emotional exhaustion، depersonalization، burnout was weak and in the aspect of personal efficiency it suggested medium. Moreover there is a meaningful relation between job burnout with the variable of interest in clinical work، attitude to the effectiveness of clinical work، and the type of job (P<0. 05).
  Conclusions
  The results indicated that there is notable job burnout، even though it''s weak in the sample group. This has been more serious among the employees of the state centers so it''s necessary to identify the intensifier and reducer factors for this phenomenon in the personal، organizational and environmental aspects.
  Keywords: Job Burnout, Psychologists, Psychiatrists, Individual, Professional Factors
 • Nasrin Foruzandeh, Masoumeh Delaram, Cobra Noorian, Fatemeh Deris Page 474
  Aim and
  Background
  The family functioning is a suitable anticipant scale for mental health therefore، the goal of the current study was to compare family functioning of psychiatric disorders. Methods and materials: This study was an analytical descriptive and cross-sectional study that performed on 150 inpatients with anxiety disorders، depressive disorders and bipolar disorders schizophrenia. The data was collected through interview by researcher، using the FDA (Family Function Questionnaire) The data assessed using by SPSS software using descriptive statistics and ANOVA analysis and Kruskal-Wallis.
  Results
  There was significant difference between the mean score of family functioning of patients with anxiety disorders، depressive disorders and bipolar disorders، Also the most difficult area of family functioning was on roles، involvement emotional and overall function (p≤ /05).
  Discussion
  The results of this study show that anxiety disorders، patients with depression and bipolar disorder are encountered with problem in many aspects of family functioning that will reinforce the role of the family system in mental diseases. So that is necessary to caregivers and family members of patients encourage participating in educational programs.
  Keywords: anxiety, bipolar mood disorder, depression, family functioning, psychiatric disorders
 • Khosro Mohamadi, Khodabakhsh Ahmadi, Ali Fathi Ashtiani, Parviz Azad Fallah, Abbas Ebadi Page 484
  Aim and
  Background
  This study was conducted with the aim of explaining aspects of conceptual framework of indicators for mental health. Providing mental health indicators conceptual framework could provide for the creation of a unified set of mental health indicators. Methods and Materials: This research was conducted in the method of systematic review and in type of library researching and internet resources. To search for a reputable and well-known databases such as “medline”، “pubmed”، “psyclit” and other informative sites were used. And the key words to the development، implementation and evaluation of mental health promotion programs were used.
  Findings
  In most systems، health and mental health indicators conceptual framework used to comprehensively based on the following four aspects: health status، mental health factors، mental health system performance، and characteristics of the mental health system and community and health system characteristics. Also، according to the research، mental health indicators should be specific، measurable، reliable، valid، realistic، practical، cost effective، evidence based and ethical.
  Conclusions
  Among the health indicators conceptual framework، the framework proposed by the Canadian Institute for Health Information)CIHI(is of sufficient breadth and comprehensiveness. And it can be used with slight changes in Iran. based on this framework، a comprehensive general health indicators based on four dimensions: health status، health factors، health system، community and health system characteristics is investigated.
  Keywords: Health Systems, Mental Health, Mental Health Indicators, Conceptual Framework, Systematical Review