فهرست مطالب

شیلات - شماره 4 (زمستان 1392)
 • شماره 4 (زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/12
 • تعداد عناوین: 12
|
 • نصرالله احمدی فرد، عبدالمحمد عابدیان کناری، علی معتمد زادگان صفحات 373-387
  استفاده از منابع پروتئین حیوانی در جیره ماهیان پرورشی، به علت افزایش قیمت و مشکلات محیطی و بهداشتی، به طور درخور توجهی کاهش خواهد یافت. تحقیقات اخیر در مورد تغذیه ماهیان به سمت توسعه غذاهای تجارتی با سطوح پایین پودر ماهی و جانشین هایی با ارزش اقتصادی کمتر سوق پیدا کرده است. در این تحقیق نخست، کنسانتره پروتئینی از سبوس برنج به روش قلیایی تولید شد و سپس در جیره غذایی آلوین ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با نسبت های 10، 25 و 35 درصد جانشینی استفاده شد. لارو ماهیان از ابتدای تغذیه فعال به مدت 30 روز با جیره های تهیه شده تغذیه شدند. میزان بازماندگی در تیمار شاهد بیشتر از سایر تیمارها بود، ولی بین سایر تیمارها اختلاف معنی داری مشاهده نشد. بیشترین میزان SGR، وزن نهایی و درصد افزایش وزن در تیمار RBPC10 به دست آمد که به طور معنی داری (P<0.05) بیشتر از دیگر تیمارها و حتی بیشتر از تیمار شاهد بود. بیشترین و کمترین نرخ بازده پروتئین (PER) و نرخ بازده چربی (LER) به ترتیب در تیمار شاهد و تیمار RBPC35 مشاهده شد (P<0.05)، ولی بین تیمارهای RBPC25 و RBPC10 تفاوت معنی داری مشاهده نشد (P>0.05). آنالیز تقریبی لاشه آلوین ماهیان بیشترین میزان لیپید و کمترین میزان پروتئین را در تیمار 35 درصد جانشینی نشان داد (P<0.05). لاشه آلوین ماهیان قزل آلای تغذیه شده با تیمارهای جانشینی تغییرات جزئی را در بعضی از اسیدهای آمینه نشان داد. اسید آمینه گلایسین در سطوح بالای جانشینی با RBPC بیشتر از بقیه تیمارها بود. هیستدین از اسیدهای آمینه ضروری در سطوح بالای جانشینی نسبت به گروه شاهد کاهش نشان داد. اسید آمینه لیزین در تیمار RBPC-35 نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری کاهش نشان داد (P<0.05). بر اساس نتایج رشد و ترکیب بدنی تیمار، جانشینی کنسانتره پروتئینی سبوس برنج تا سطح 25 درصد برای لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان مناسب است.
  کلیدواژگان: آلوین، اسید های آمینه، رشد، سبوس برنج، قزل آلای رنگین کمان، کنسانتره پروتئینی
 • نرگش انوشه، سید ولی حسینی، رسول مدنی، عباس زمانی، فریبا گلچین فر صفحات 389-397
  آبزیان یکی از منابع مهم در تولید آنزیم های گوارشی از جمله لیپازها هستند. در این پژوهش، تاثیر دما و pH در فعالیت آنزیم لیپاز تخلیص شده از بخش قدامی روده ماهی قزل آلای رنگین کمان بررسی شد. برای تخلیص، از سولفات آمونیوم در راسب سازی و از اولترافیلتراسیون به منظور تغلیظ نمونه استفاده شد. فعالیت آنزیم به کمک سوبسترای نیتروفنیل پالمیتات در دماها و pHهای مختلف بررسی شد تا بهترین دما و pH برای فعالیت آنزیم و پایداری آن مشخص شود. نتایج نشان داد که دما و pH بهینه برای فعالیت آنزیم لیپاز استخراج شده از بخش قدامی روده ماهی قزل آلای رنگین کمان به ترتیب 40 درجه سانتی گراد و 8 است. پایداری دما و pH فعالیت آنزیم لیپاز مذکور به ترتیب در 4-40 درجه سانتی گراد و 6-8 نشان داده شد.
  کلیدواژگان: پایداری دمایی، فعالیت آنزیم، قزل آلای رنگین کمان، لیپاز
 • عارف پیربیگی، هادی پورباقر، سهیل ایگدری، علیرضا میرواقفی، بیماریها صفحات 399-412
  دیازینون یکی از پرکاربردترین آفت کش های گروه ارگانوفسفره است که پس از استفاده به منظور ازبین بردن آفات مختلف ممکن است به محیط های آبی راه یابد و تاثیراتی را در آبزیان و در نهایت انسان بگذارد. به همین علت، مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیرات غلظت های 5/0، 1 و 5/1 پی پی ام (که قبلا در برخی مناطق تخمین زده شده بودند) از آفت کش دیازینون در پارامترهای هماتولوژیک (هموگلوبین، هماتوکریت، گلبول های قرمز، گلبول های سفید، MCV[1]، MCH[2]، MCHC[3]، لنفوسیت ها، مونوسیت ها، ائوزینوفیل ها و مونوسیت های خون Capoeta damascina) با میانگین وزنی 84/15 گرم و میانگین طولی 06/13 سانتی متر در مدت 9 روز و با سه زمان نمونه برداری در روزهای اول، پنجم و نهم انجام شد. سنجش ها در ماهیان در معرض دیازینون، نسبت به گروه کنترل، در هر سه زمان نمونه برداری نشان دهنده کاهشی معنی دار در میزان هموگلوبین، هماتوکریت، تعداد گلبول های سفید، تعداد گلبول های قرمز و لنفوسیت ها بود، اما تعداد نوتروفیل ها به صورت معنی داری در گروه های در معرض دیازینون نسبت به گروه کنترل افزایش یافت؛ با این حال، تفاوت عمده ای در مقادیر MCV، MCH و MCHC مشاهده نشد. این مطالعه نشان می دهد که پارامترهای خونی این ماهی می توانند بیومارکر مناسبی برای وجود دیازینون در محیط آبی باشند.
  کلیدواژگان: آفت کش، دیازینون، Capoeta damascina، پارامترهای هماتولوژیک، خون
 • سرور پیغان، دکتر سواری، نسرین سخایی، بابک دوست شناس، سیمین دهقان مدیسه صفحات 413-422
  این تحقیق به منظور جداسازی و شناسایی افراد پلانکتونیک خانواده Acartidae در آب های بندر هندیجان طی سال های 1390-1389 انجام گرفت. با استفاده از تور پلانکتون گیری با چشمه 100 میکرون و از شش ایستگاه در ماه های تیر، شهریور، آبان، دی و اسفند 1389 و اردیبهشت 1390 نمونه برداری انجام گرفت. از این خانواده، با استفاده از خصوصیات ریخت شناسی، پنج گونه متعلق به دو جنس شناسایی شدند: Acartia ohtsukai، A. erythraea، A. danae، A. fossae و Acartiella faoensis. تراکم گونه های مذکور در ایستگاه ها و ماه های مختلف محاسبه شد. بیشترین میزان میانگین فراوانی افراد این خانواده در شهریور (1200 ± 12037 فرد در متر مکعب) به دست آمد و هیچ یک از افراد این خانواده در ماه های سرد سال (دی و اسفند) مشاهده نشدند. خانواده Acartidae حدود 28 درصد از فراوانی نسبی کل پاروپایان پلانکتونیک را طی دوره نمونه برداری به خود اختصاص دادند که در این میان گونه Acartiella faoensisبه منزله گونه غالب با فراوانی نسبی 19 درصد در کل سال محاسبه شد. نتایج آزمون هم بستگی پیرسون بین دما و خانواده Acartidae نیز ارتباط مثبت و معنی داری را نشان داد که موید تاثیر عامل دما در فراوانی گونه های این خانواده است.
  کلیدواژگان: بندر هندیجان، پاروپایان، خصوصیات ریخت شناسی، خلیج فارس، Acartidae
 • وحید چمن آرا، آناهیتا فرهودی صفحات 423-440
  تغییرات آنتوژنی آنزیم های گوارشی پانکراسی و پروفیل اسیدهای چرب در تخم لقاح یافته و لارو کیسه زرده دار کپور علف خوار (Ctenopharyngodon idella)، برای ارزیابی احتیاجات غذایی لارو کپور علف خوار هنگام شروع تغذیه فعال، بررسی شدند. از تخم لقاح یافته، لارو تازه تفریخ شده، لارو یک روزه، لارو در مرحله جذب کیسه زرده و لارو در مرحله انتهای جذب کیسه زرده نمونه برداری شد. در مطالعه حاضر، آنزیم های گوارشی دخیل در هضم پروتئین، چربی و کربوهیدرات شامل تریپسین، کیموتریپسین، لیپاز و آمیلاز در تخم، زمان تفریخ و شروع تغذیه فعال شناسایی شدند. بالابودن فعالیت اختصاصی تریپسین و کیموتریپسین، در تخم و لاروهای تازه تفریخ شده کپور علف خوار، اهمیت بالای آنزیم های مذکور را در دوران جنینی و تفریخ نشان می دهد (05/0P<). فعالیت اختصاصی لیپاز و آمیلاز در مطالعه حاضر روندی صعودی را نشان داد (05/0P<)؛ همچنین، نتایج نشان داد که هم زمان با افزایش اسیدهای چرب اشباع (SFA)، میزان اسیدهای چرب تک غیر اشباع (MUFA) کاهش پیدا کرد که این امر حاکی از اهمیت اسیدهای چرب تک غیر اشباع، به منزله منبعی مهم در تامین انرژی، طی مراحل جنینی و تکوین لاروی است.
  کلیدواژگان: آنتوژنی، آنزیم های پانکراسی، اسید چرب، تکوین لاروی، کپور علف خوار، Ctenopharyngodon idella
 • ارزیابی عملکرد ترکیب باسیلوس های پروبیوتیکی و مخمر ساکارومایسس سرویزیا ایزوله شده از دستگاه گوارش / بچه ماهیان فیل ماهی، در ارتقای فاکتورهای رشد و بیوشیمیایی عصاره بدن و افزایش مقاومت لارو ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) در مقابله با عوامل استرس زا
  خیرالله خسروی کتولی، حجت الله جعفریان، داریوش عبدالهی، سجاد توانا صفحات 441-451
  مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیرات ترکیب پروبیوتیکی: باسیلوس لیچنی فورمیس، باسیلوس سابتلیس، به همراه مخمر ساکارومایسس سرویزیا که از روده بچه ماهیان فیل ماهی جداسازی شدند، در فاکتورهای رشد و بیوشیمیایی حاصل از عصاره بدن و میزان مقاومت لارو ماهی فیتوفاگ (با میانگین وزن 10±200 میلی گرم) در برابر عوامل استرس زای محیطی انجام شد. برای تغذیه لاروها از غذای فرموله شده کپورماهیان استفاده شد. ماهیان گروه کنترل با جیره پایه و ماهیان 3 گروه آزمایشی دیگر با جیره مکمل سازی شده با 3 سطح 106 × 5/1 (جیره 1T)،106 × 3 (جیره 2T) و 106 × 5/4 (جیره 3T) تغذیه شدند. نتایج نشان دادند که، بعد از 30 روز تغذیه در تیمارهای مکمل سازی شده، پارامترهای رشد به طور معنی داری افزایش پیدا کردند (05/0P<). تیمار های 2T و 3Tبه طور معنی داری رشد بهتری را با ضریب تبدیل غذاییکمتر نسبت به گروه شاهد نشان دادند و نرخ رشد ویژه نیز در این تیمارها بهترین عملکرد را داشت. همچنین، نتایج نشان دادند که میزان لیپاز در هر 4 گروه آزمایشی تغییر معنی داری نداشت (05/0P>). میزان آمیلاز به ترتیب در تیمار های 2T و 3T و میزان قند در تیمار 3T بیشترین میزان خود را داشتند؛ میزان کورتیزول نیز در تیمار شاهد به صورت معنی داری نسبت به گروه های پروبیوتیکی بیشتر بود (05/0P<). لاروهای تغذیه شده با جیره حاوی ترکیب پروبیوتیکی مقاومت بیشتری در برابر شرایط نامساعد محیطی در مقایسه با تیمار کنترل نشان دادند (05/0P<). نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از مخلوط پروبیوتیکی در مکمل سازی غذا می تواند در فاکتورهای رشد، فاکتورهای بیوشیمیایی عصاره بدن و میزان مقاومت لارو ماهی فیتوفاگ در اکثر موارد تاثیرگذار باشد.
  کلیدواژگان: ترکیب پروبیوتیکی، فاکتورهای رشد، فاکتورهای بیوشیمیایی عصاره بدن، لارو ماهی فیتوفاگ، مقاومت
 • محمد رضا غریبی، محمدعلی نعمت الهی، ناصر آق، بهروز آتشبار، ماندانا کاظمی صفحات 453-461
  در این تحقیق درصد ماندگاری، نرخ رشد، ویژگی های تولیدمثلی و طول عمر گونه Phallocryptus spinosa در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. تعداد 200 ناپلی تازه تفریخ شده در 3 تکرار به محیط پرورش تیمارهای دمایی (15، 20، 25 و 30 درجه سانتی گراد) منتقل شدند. پریان میگو با جلبک تک سلولی دونالیلا ترتیولکتا (Dunaliellatertiolecta) و مخمر فرموله شده لنسی پی زد (Lansy PZ) غذادهی شد. درصد ماندگاری و نرخ رشد لاروها در روزهای پرورشی 3، 6، 9، 12، 15 و 18 اندازه گیری شد. بعد از بالغ شدن پریان میگوها، 20 جفت پریان میگو از هر تیمار به ظرف های جداگانه، حاوی 300 میلی لیتر آب لب شور (5 گرم در لیتر) با دمای مشابه منتقل شدند تا ویژگی های تولیدمثل و طول عمر آنها در تیمارهای دمایی مقایسه شود. حداکثر رشد در کوتاه ترین زمان در دمای 30 درجه سانتی گراد (mm 0/2 ± 2/13 در روز 12) دیده شد، ولی تا قبل از روز 15 همگی تلف شدند. بیشترین درصد بقا (86 درصد) در دمای 15 درجه سانتی گراد دیده شد، ولی حداقل رشد نیز در این تیمار دیده شد، به طوری که، هیچ یک از پریان میگوها در این دما به بلوغ جنسی نرسیدند. پریان میگوها در دو دمای 20 و 25 درجه سانتی گراد به بلوغ جنسی رسیدند و در اکثر پارامترهای تولیدمثلی، خصوصا از نظر تولید سیست هر ماده (174 سیست)، نتایج بهتری در 20 درجه سانتی گراد به دست آمد. بنابراین، دمای 20 درجه سانتی گراد برای پرورش این گونه دمای بهینه معرفی می شود.
  کلیدواژگان: آنوستراکا، بقا، تولیدمثل، رشد، طول عمر
 • امیدوار فرهادیان، رحمان خرامان نیا، نصرالله محبوبی صوفیانی، عیسی ابراهیمی درچه صفحات 463-477
  پاروپایان، از سخت پوستان زئوپلانکتونی، طعمه های مناسبی برای تغذیه لارو ماهیان اند. در تحقیق حاضر تاثیر 5 تیمار غذایی مختلف شامل جلبک سبز Scenedesmus quadricauda، پودر غلات گیاهی (برنج+ گندم+ کلزا+ جو)، پودر غذای ماهی، پودر مخلوط کود (کود مرغی+ کود گاوی) و مخمر نانوایی (Saccharomyces cerevisiae) در میزان تولید، رشد و اندازه بدن در پاروپای آب شیرین Eucyclops serrulatus بررسی شد. نتایج نشان داد که میانگین تولید ناپلیوس 7/4 ± 8/48 (خطای استاندارد ±)، 35/2± 4/28، 1/2 ± 7/17، 8/1± 9/15 و 8/1 ± 6/2 فرد به ازای هر ماده و میانگین تولید کپه پودیت 9/4 ± 3/37، 8/1 ± 3/29، 2/3± 6/18، 0/1± 1/7 و 8/1 ± 3/5 فرد به ازای هر فرد ماده به ترتیب با پودر غذای ماهی، مخمر، پودر غلات گیاهی، جیره جلبکی سندسموس و کود مخلوط است. پودر غذای ماهی مناسب ترین جیره برای پرورش پاروپای E. serrulatus بود، زیرا بیشترین تولید کل پاروپا (ناپلیوس+ کپه پودیت+ بالغ) (7/3 ± 3/101 فرد به ازای هر فرد ماده یا 2/94 ± 0/2533 فرد در هر لیتر)، میزان رشد ویژه (15/0 در روز)،کوتاه ترین زمان دو برابرشدن جمعیت (60/4 روز)، و بالاترین اندازه بدن (8/691 میکرومتر طول و 2/298 میکرومتر عرض) را داشت. در مجموع نتایج این تحقیق بر اساس تولید، رشد و اندازه بدن مشخص کرد که پاروپای E. serrulatus پتانسیل مناسب پرورش با جیره های جلبکی و غیر جلبکی را دارد، اما عملکرد مناسب تر در جیره های غیر جلبکی دیده شد.
  کلیدواژگان: پاروپایان، تولید، جیره های جلبکی و غیرجلبکی، رشد، eucyclops serrulatus
 • امیرعلی مرادی نسب، رسول قربانی، سید یوسف پیغمبری، هاشم نوفرستی، نیکتا مهدی پور صفحات 479-490
  در این تحقیق پارامترهای رشد، ساختار سنی و نسبت جنسی اردک ماهی (Esox lucius) در تالاب انزلی مطالعه شده است. برای این منظور تعداد 337 نمونه اردک ماهی به مدت 8 ماه از آبان 1389 تا خرداد 1390 با تور گوشگیر ثابت با اندازه چشمه کشیده 84-32 میلی متر و تله مخروطی با اندازه چشمه کشیده 64-48 میلی متر صید شدند. دامنه سنی ماهیان نر بین +2 تا +6 و ماهیان ماده بین +3 تا +7 بود که 59/81 درصد از ترکیب سنی به ماهیان +3 و +4 ساله تعلق داشت. نسبت بین نر و ماده برابر با 12:1/1 بود که اختلاف معنی داری نداشتند (05/0P>). کوچک ترین و بزرگ ترین طول ماهیان صیدشده به ترتیب 4/28 و 8/62 سانتی متر همچنین، حداقل و حداکثر وزن آنها به ترتیب 100 و 1900 گرم بود. میزان b در جنس نر و ماده به ترتیب 945/2 و 144/3 تعیین شد و الگوی رشد در ماهیان نر، ایزومتریک (05/0P>) و در ماهیان ماده، آلومتریک مثبت بود (05/0P<). همچنین، میانگین وزن نسبی (Wr) در جنس های نر و ماده به ترتیب 009/0±923/0 و 011/0±996/0 محاسبه شد که از اختلاف معنی داری برخوردار بودند (05/0>P). ضریب رشد لحظه ای (G) در جنس های نر و ماده به ترتیب 44/0 و 52/0 به دست آمد. شاخص عملکرد رشد پائولی و مونرو (φ) برای جنس نر و ماده به ترتیب 10/3 و 04/3 محاسبه شد. فاکتورهای رشد برتالانفی در ماهیان نر 34/77L∞= سانتی متر، 21/0k= در سال و 27/0- t0= سال و در ماهیان ماده 95/91L∞= سانتی متر، 13/0k= در سال و 82/0- t0= سال به دست آمد. همچنین، وزن بی نهایت (W∞) برای جنس های نر و ماده به ترتیب 03/2610 و 68/4102 گرم محاسبه شد. نتایج نشان داد که شرایط زیست در تالاب انزلی برای اردک ماهی مطلوب نیست.
  کلیدواژگان: اردک ماهی، تالاب انزلی، رشد، سن، Esox lucius
 • نیما نعمتی مبین، سهیل ایگدری، باقر مجازی امیری، هادی پورباقر صفحات 491-504
  مارماهی دهان گرد خزری (Caspiomyzon wagneri) از ماهیان بومی دریای خزر است که برای تخم ریزی وارد رودخانه های منتهی به این دریا می شود؛ در حالی که، با عوامل تهدیدکننده فراوانی از جمله سموم ارگانوفسفره مواجه است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر سم دیازینون، که از عوامل مهم آلایندگی رودخانه های محل تکثیر طبیعی این گونه است، در شاخص های تحرک و ریخت شناسی اسپرم این گونه تا زمان رسیدن اسپرم به سطح تخمک صورت گرفت. بدین منظور اسپرم ماهیان تحت تاثیر غلظت های 01/0، 05/0، 1/0، 5/0، 1 و 5 میلی گرم در لیتر دیازینون تا زمان پایان تحرک قرار گرفتند. نتایج این آزمایش نشان داد که با افزایش غلظت دیازینون پارامترهای حرکتی اسپرم ها به طور معنی داری کاهش می یابد (P<0.05). همچنین مشخص شد، تخریب ساختار اسپرم تحت تاثیر دیازینون در زمان 3 دقیقه مواجهه نسبت به تیمار شاهد اختلاف معنی داری دارد (P<0.05) که شامل افزایش طول و عرض و سطح سر، تخریب تاژک، کاهش طول تاژک و قطع تاژک است. درصد تخریب اسپرم نیز، با توجه به شاخص های مختلف، با افزایش غلظت دیازینون به طور معنی داری افزایش یافت (P<0.05) و حداکثر میزان تخریب در غلظت 5 میلی گرم در لیتر مشاهده شد که برای قطع تاژک 4/4 درصد، کلافی شکل شدن و کوتاه شدن تاژک 6/26 درصد، بدشکلی سر، خمیدگی، پارگی غشا و تخریب دیواره سر اسپرم 3/15 درصد و تخریب کل اسپرم 31 درصد اندازه گیری شد. بنابراین، دیازینون به طور محتمل می تواند با ایجاد تاثیرات تخریبی در فاکتورهای تحرک و ریخت شناسی اسپرم، در قابلیت لقاح اسپرم ها تاثیرات نامطلوبی بگذارد و میزان لقاح را به صورت محسوسی کاهش دهد و تهدید جدی برای بقای این گونه نادر به حساب آید.
  کلیدواژگان: مارماهی دهان گرد خزری، ریخت شناسی اسپرم، تحرک، دیازینون
 • آمنه یاری نسب، حمید طاهری شهر آئینی، حسن محمد خانی، طاهر پورصوفی، بهروز منصوری صفحات 505-517
  از مسائل مهم در آبزی پروری تعیین فاصله اطمینان بین مزارع پرورش ماهی در شرایط اعمال آلودگی مختلف است؛ یکی از این شرایط اعمال بار آلودگی لحظه ای است. در چنین شرایطی باید یک فاصله اطمینان بین مزارع پرورش ماهی در هر پهنه آبی در نظر گرفت، به نحوی که آلودگی لحظه ای وارده به یک مزرعه به مزارع دیگر نرسد. خلیج گرگان یکی از مهم ترین منابع آبی همچنین، از مهم ترین تامین کننده های ماهی کشور است. هدف از این تحقیق تعیین فاصله اطمینان بین مزارع پرورش ماهی در خلیج گرگان است. در این تحقیق مدل سازی هیدرودینامیکی و شوری خلیج به صورت دو بعدی در محیط نرم افزار MIKE21 انجام شد. شوری در 19 ایستگاه مختلف طی 5 ماه (تیر تا آبان 1390) اندازه گیری شد و با استفاده از این داده ها مدل های شوری و هیدرودینامیک با دقت مطلوبی کالیبره و صحت سنجی شدند و مقدار ضریب مانینگ و ضریب پخش رودخانه به ترتیب برابر 025/0 متر بر ثانیه و 50 متر مربع بر ثانیه محاسبه شدند. سپس، با اعمال منبع آلودگی پایدار (شوری) به صورت نقطه ای در 6 نقطه مختلف از خلیج، مدل شوری اجرا شد و با استفاده از خروجی های مدل میزان پیک غلظت در فواصل مختلف از منبع آلودگی محاسبه و با غلظت اولیه ناشی از بار لحظه ای مقایسه شد. نتایج نشان داد که 9/99 درصد آلودگی تا فاصله 100 متری از منبع آلودگی لحظه ای با فرآیند ترقیق کم شده است؛ بنابراین فاصله اطمینان بین مزارع پرورش ماهی در خلیج گرگان m100 است.
  کلیدواژگان: بار آلودگی لحظه ای، خلیج گرگان، فاصله اطمینان، مزارع پرورش ماهی، مدل سازی هیدرودینامیکی، مدل سازی شوری
 • خلیل اسلاملو، مریم عضدی، وحید مرشدی صفحات 519-524
  مطالعه ای با هدف بررسی رشد جبرانی ماهی بارب حلب (Barbonymus schwanenfeldii) به مدت 7 هفته انجام پذیرفت. به این منظور ماهیان بارب حلب با وزن اولیه 1/0±7/10 گرم با تراکم 15 عدد در 9 آکواریوم 52 لیتری ذخیره سازی شدند. ماهیان تیمار شاهد به مدت 49 روز در حد سیری تغذیه شدند. ماهیان تیمار 1 و 2 به ترتیب 1 و 2 هفته گرسنگی را تجربه کردند و پس از اتمام دوره های گرسنگی ماهیان به مدت 5 هفته مشابه تیمار شاهد تغذیه شدند. در پایان آزمایش ماهیان با 1 هفته گرسنگی از نظر وزن بدن مشابه ماهیان تیمار شاهد بودند که بیان گر وقوع جبران کامل در این ماهیان است. با این حال، وزن بدن و نرخ رشد ویژه (SGR) در ماهیان با 2 هفته گرسنگی به صورت معنی داری پایین تر از تیمار شاهد بود. میزان غذاگیری روزانه (FI) در ماهیان 1 هفته گرسنگی به صورت معنی داری بالاتر از ماهیان گروه شاهد بود در حالی که، در ماهیان 2 هفته گرسنگی به صورت معنی داری پایین تر از ماهیان گروه شاهد بود. شاخص وضعیت (CF) و ضریب تبدیل غذایی (FCR) ماهیان در تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری نشان ندادند. نتایج نشان می دهد که رشد جبرانی در ماهی بارب حلب رخ داده است و شدت و مدت پاسخ جبرانی به مدت دوره گرسنگی بستگی دارد.
  کلیدواژگان: رشد جبرانی، عملکرد رشد، ماهی بارب حلب، محرومیت غذایی، Barbonymus schwanenfeldii
|
 • Nasrollah Ahmadifard, Abdolmohammad Abedian Kenari, Ali Motamedzadegan Pages 373-387
  Animal protein sources in fish feeds are expected to be greatly decreased as a consequence of increasing economic، environmental and safety issues. Research for fish nutrition has recently focused on the development of practical diets with minimal levels of fish meal and alternative lower-cost protein sources. At the present study، primarily، rice bran protein concentrate (RBPC) was produced with alkalinity method and، then، were used in rainbow trout diets at three levels (10، 25 and 35%) as a fish meal replacement. One diet was taken as control without replacing. Alvine fed these diets for 30 days after the start of feeding. The survival was significantly (P<0. 05) higher in control but there was no significant difference among others (P>0. 05). High final weight and weight gain and SGR were observed at the end of trial for RBPC-10 diet (P<0. 05). The highest and lowest of PER and LER was observed in control and RBPC-35 groups، respectively. But these factors had no significant difference between RBPC-25 and RBPC-10 (P>0. 05). Based on a proximate analysis، the groups fed RBPC-35 showed lower protein and higher lipid in body composition (P<0. 05). Results of amino acid profile of fishes fed plant protein showed that the amount of Glysine increased at 25 and 35% of RBPC. Also، histidine decreased at all diets compared to the control. The lowest amount of lysine was found at RBPC-35. In conclusion، fish meal can be substituted with up to 25% RBPC in larval stage of rainbow trout without any growth reduction.
  Keywords: body composition, Oncorhynchus mykiss, protein concentrate, replacement, Rice Bran
 • Narges Anoosheh, Seid Vali Hosseini, Rasool Madani, Abbas Zamani, Fariba Golchinfar Pages 389-397
  Lipases are one of the most important digestive enzymes that have considerable physiological significance and industrial potential. Aquatics are one of the important resources for enzymes purification such as lipase. In this study، effect of temperature and pH on the lipase activity purified from the foregut of Rainbow trout، was assessed. For the purification، ammonium sulphate for the precipitation and ultrafiltration for concentration of sample was used. Enzyme activity was assessed by Nitrophenyl palmitate as substrate in different temperatures and pH to determination the best of temperature and pH for enzyme activity. The results showed that the optimum temperature and pH for rainbow trout lipase were 40°C and 8، respectively. Thermal and pH stability were also 4-40°C and 6-8 for rainbow trout lipase activity.
  Keywords: enzyme activity, lipase, rainbow trout, thermal stability
 • Aref Pirbeigi, Hadi Poorbagher, Soheil Eagderi, Alireza Mirvaghefi Pages 399-412
  Diazinon is a highly-consumed organophosphate pesticide. This poison can reach to the aquatic ecosystems and has negative effects of aquatics and finally humans. At the present study، effects of 0. 5، 1 and 1. 5 ppm diazinon on hematological parameters (Hb، HCT، RBC، WBC، MCV، MCH، MCHC، lymphocyte، monocyte، neutrophil and eosinophil count) of the C. damascina were examined. The blood samples were collected at 1، 5 and 9 days after exposure to the poison. HB، HCT، RBC، WBC، lymphocyte counts of the fished exposed to the poison decreased compared to those received no poison. In contrast، diazinon increased the neutrophil count. There was no significant difference in MCV، MCH and MCHC between fishes received poison and the control group. In conclusion، hematological parameters of C. damascina are suitable indicators of diazinon.
  Keywords: Blood, Capoeta damascian, Diazinon, Hematological parameters, Pesticide
 • Soroor Peyghan, Ahmad Savari, Nasrin Sakhaei, Babak Doustshenas, Simin Dehghan Madiseh Pages 413-422
  The present investigation is based on separation and identification of Planktonic Acartidae in Hendijan Harbor during 2010-2011. Zooplankton samples collected by plankton net (100μm) from six stations in July، August، October of 2010 and December، February، April of 2011. In this study family of Acartidae was represented by 5 species: Acartia ohtsukai، A. erythraea، A. danae، A. fossae and Acartiella faoensis. Abundance of each species was measured in sampling stations and studying months. The highest density of Acartidae copepods were recorded in August and August 2010 (12037±1200 Ind. /m3) and any species of this family did not observed in December and February 2010. Family Acartidae formed 28% of all planktonic copepods during studying period. A. faoensis with relative frequency of 19% was dominant species among all Copepods. There was Positive significant correlation coefficient between density of Acartidae and water temperature (P<0. 05) that shows effect of temperature on density of Acartidae species.
  Keywords: Acartidae, copepods, Hendijan Harbor, morphology, Persian Gulf
 • Vahid Chamanara, Anahita Farhoudi Pages 423-440
  Ontogenetic changes of digestive enzymes (pancreatic) and fatty acids profile in fertilized grass carp (Ctenopharyngodon idella) eggs and eleuthero-embryo were examined at the beginning of exogenous feeding. The fertilized egg، newly hatched larvae، one-day-old larvae، larvae in 2/3 yolk-sac absorption stage and complete yolk-sac absorption stage were sampled. Then، the digestive enzymes including trypsin، chymotrypsin، lipase and amylase which related to the digestion of protein، lipid and carbohydrate were measured in egg، at hatching stage and onset of exogenous feeding. High specific activity of trypsin and chymotrypsin in egg and newly hatched larvae revealed their importance during embryogenesis and hatching (P<0. 05). The results showed the increasing trend in the specific activity of lipase and amylase (P<0. 05). The results also showed that the increase in saturated fatty acids (SFA) coincide with a decrease in monounsaturated fatty acids (MUFA)، indicating the role of monounsaturated fatty acids for energy provision during embryogenesis and larval development.
  Keywords: Ctenopharyngodon idella, fatty acid, grass carp, larval development, ontogeny, pancreatic enzymes
 • Kheyrollah Khosravi Katuli, Hojatollah Jafaryan, Daruosh Abdollahi, Sajad Tavana Pages 441-451
  The aim of this study is determine the combined effects of probiotic: B. licheniformis and B. subtillis and a yeast species that called Saccharomyces cerevisiae that isolated from gut Beluga (Huso huso) on growth factor، biochemical factors in the body extract، and the amount resistance of silver carp larvae (Hypophthalmichthys molitrix) (The mean weight 200±15 mg) against environmental stressors. Control fish were fed with basal diet and other experimental groups of fish were fed with supplement diet in three concentration 1. 5×106 (T1)، 3×106 (T2) and 4. 5×106 (T3). Results showed that after 30 days of feeding the probiotic treatments، growth parameters significantly was increased (P<0. 05). T2 and T3 treatments have significantly better growth with less Feed conversion ratio (FCR) than the control group and specific growth rate (SGR) in this treatment had the best performance. Results showed that lipase levels in all four groups was not significantly change (P>0. 05). Amylase levels in T2 and T3 respectively and sugar in T3 showed the highest value. Cortisol levels in the control treatment were significantly greater than the groups that fed whit probiotic supplement (P<0. 05). Larvae fed diets containing the probiotic showed more resistance against unfavorable environmental conditions compared with the control group (P<0. 05). The results of this experiment showed that the probiotic mixture in a food supplement، on growth factors، biochemical factors in the body extract and resistance of Silver carp larvae in most cases will affect.
  Keywords: biochemical factors, growth factor, probiotic, resistance, Silver Carp larvae
 • Mohammad Reza Gharibi, Mohammad Ali Nematollahi, Naser Agh, Behrooz Atashbar, Mandana Kazemi Pages 453-461
  The survival، growth، reproductive and life span characteristics of Phallocryptus spinosa were studied at different temperatures in the laboratory. Three replicates of 200 newly hatched nauplii were transferred to culture containers at 15، 20، 25 and 30˚C. The larvae were fed with unicellular algae Dunaliella tertiolecta and chemically treated yeast known as Lansy PZ. Survival and growth rate of fairy shrimps were calculated on days 3، 6، 9، 12، 15 and 18. After attaining the adulthood twenty pairs of adult Anostracawere transferred from all culture vessels into separate containers filled with 300 ml of brackish water (5 ppt) with similar temperatures to compare their reproductive and life span characteristics. Maximum growth at shortest period (13. 2 ± 2. 0 mm on day 12) was observed at 30°C، but all died before day 15. Maximum survival (86 %) was observed at 15°C; however، minimum growth also was obtained at this temperature with none of the shrimps reaching sexual adulthood. The fairy shrimps reached sexual adulthood only at 20 and 25°C with significantly better results in most of the reproductive parameters especially in total cyst production per female (174 cyst) at 20°C. It was concluded that 20 °C is suitable temperature for culture if this species.
  Keywords: Phallocryptus spinosa, Anostraca, growth, Survival, Life span, Reproductive
 • Omidvar Farhadian, Rahman Kharamannia, Nasrollah Mahboobi Soofiani, Eisa Ebrahimi Dorche Pages 463-477
  Copepods as crustacean zooplankton are suitable preys for feeding of fish larvae. In the present research، effect of five different diets consist of green algae Scenedesmus quadricauda، cereal plant meal (rice+white+canola+barley)، fish food meal، mixed manure powder (chicken manure+cattle manure)، and baker''s yeast (Saccharomyces cerevisiae) were investigated on production، growth، and body length in freshwater copepod Eucyclops serrulatus. Results showed that mean nauplii production of 48. 8±4. 7 (±SE)، 28. 4±2. 35، 17. 7±2. 10، 15. 9±1. 80، and 2. 6±1. 80 ind. /female and mean copepodit production of 37. 3±4. 9، 29. 3±1. 80، 18. 6±3. 20، 7. 1±1. 00، and 5. 3±1. 80 ind. /female were obtained fed on fish food meal، baker''s yeast، cereal plant meal، algae Scenedesmus and mixed manure powder، respectively. Fish food meal was most suitable diet for copepod E. serrulatus culture because had highest total copepod production (nauplii+copepodits+adults) (101. 3±3. 7 ind. /female or 2533. 0±94. 2 ind. /L)، specific growth rate (0. 15 /day)، shortest doubling time of population (4. 6 days)، and highest body size (691. 8 μm in length and 298. 2 μm in width). Overall، results of present study based on production، growth، and body length illustrated that E. serrulatus has suitable potential culture on algal and non-algal diets، but the better performance obtain on non-algal diets.
  Keywords: algal, non, algal diets, copepods, eucyclops serrulatus, growth, Production
 • Amirali Moradinasab, Rasul Ghorbani, Seyed Yousef Paighambari, Hashem Noferesti, Nikta Mehdipour Pages 479-490
  The aim of this study was to record growth parameters، age structure and sex ratio of Pike (Esox lucius) from Anzali wetland. 337 specimens were caught by fixed gill net (32-84 mm stretched mesh size) and fyke net (48-64 mm stretched mesh size) during November 2010 to Jun 2011. The age rang was 2+ to 6+ years for male and 3+ to 7+ years for female. 81. 59% of age composition was belonging to year classes of 3+ and 4+. Male to female sex ratio was obtained 1. 12:1 that was not differed significantly (P>0. 05). Total length (TL) and weight (W) ranged from 28. 4 to 62. 8 cm and 100 to 1900 g respectively. The b value of the length-weight relationship for male ranged 2. 945 that showed isometric growth (P>0. 05) and for female ranged 3. 144 that showed positive allometric growth (P<0. 05). Mean of Relative weight (Wr) was calculated 0. 923±0. 009 and 0. 996±0. 011 for male and female respectively that was differed significantly (P<0. 05). Instantaneous growth coefficient (G) was obtained 0. 44 and 0. 52 for male and female respectively. Growth performance index (ϕ) was calculated 3. 10 and 3. 04 for male and female respectively. The estimated von Bertalanffy growth parameter values were (L∞= 77. 34 cm، K= 0. 21 yr- and t0= -0. 27 yr; L∞= 91. 95 cm، K= 0. 13 yr- and t0= -0. 82 yr) for male and female respectively. Also infinity weight (W∞) was estimated 2610. 03 g and 4102. 68 g for male and female respectively.
  Keywords: age, Anzali Wetland, Esox lucius, growth, Pike
 • Nima Nemati Mobin, Soheil Eagderi, Bagher Mojazi Amiri, Hadi Poorbagher Pages 491-504
  The Caspian Lamprey (Caspiomyzon wagneri) is native to the Caspian Sea that migrates into its rivers for spawning، while is encountered with many threats including the organophosphate pesticides pollution. This study conducted to investigate the effects of an organophosphate pesticide i. e. Diazinon، on motility indicators and morphology of sperm in Caspian Lamprey. Hence، sperm were exposed to Diazinon in concentrations of 0. 01، 0. 05، 0. 1، 0. 5، 1 and 5mg/l until the end of its motility. The results showed that increasing concentrations of Diazinon significantly reduce sperm motility (P<0. 05). Increasing length، width and area of head، destruction and amputation of flagellum were significantly raised among sperm in three minutes of Diazinon exposure (P<0. 05). The results also displayed that percentage of damaged sperm significantly increased according to Diazinon concentration (P<0. 05) with a maximum effect at concentration of 5m/l in which the amputation of flagellum، twisting and shortening of flagellum، head deformity and destruction of sperm was recorded 4. 4%، 26. 6%، 15. 3% and 31% respectively. Finally، this study can suggest that Diazinon effects on reproduction process of Caspian Lamprey decreasing sperm quality indicators i. e. motility and its morphological parameters. This can probably reduce the rate of fertilization in this species threatening its survival.
  Keywords: Caspian Lamprey, Diazinon, motility, sperm morphology
 • Amene Yarinasab, Hamid Taherishahraiyni, Hasan Mohammad Khani, Taher Poor Soufi, Behrooz Mansouri Pages 505-517
  One of the important issues in aquaculture is the confidence interval between the aquaculture fields under the different pollution loading conditions. one of these conditions is the instantaneous pollution loading. It is necessary to determine a confidence interval between aquaculture fields that the instantaneous pollution in one field doesn’t influence another field. Gorgan Gulf is one of the most important water resources and supplier of fishing in Iran. The goal of this study is the determination of confidence interval between aquaculture fields. In this study، 2-D hydrodynamic and salinity modeling of Gorgan Gulf using MIKE21 is performed. Salinity concentration was measured in 19 different stations during 5 months of 1390 and the hydrodynamic and salinity models were calibrated and verified using these data. The optimum values for manning and dispersion coefficients were determined 0. 025 m/s and 50 m2/s، respectively. Then، 6 different conservative instantaneous pollution point sources were exerted in the gulf and the salinity model was implemented. The peak of pollutant concentration in various distances from point sources was determined and compared with the initial concentration of pollutant in the point sources. The results demonstrated that 99. 9% of pollutants is diluted until to 100m from point sources. Hence، the confidence interval of Gorgan Gulf was determined about 100m.
  Keywords: Aquaculture fields, Confidence interval, Gorgan Gulf, hydrodynamic modeling, instantaneous pollution loading, salinity modeling
 • Khalil Eslamloo, Maryam Azodi, Vahid Morshedi Pages 519-524
  To investigate the compensatory growth of tinfoil barb (Barbonymus schwanenfeldii) a 7 week study was performed. Tinfoil Barb with an average weight of 10. 7±0. 1g were starved for 0 (control)، 1 (T1) or 2 (T2) weeks and then re-fed to satiation for 5 weeks. At the end of the experiment، fish deprived for 1 week had similar body weight to the control indicating that complete compensatory growth occurred. However، fish deprived for 2 week had significantly lower body weight and specific growth rate than the control. Daily feed intake was significantly higher in fish deprived for 1 week than that in the control whereas fish deprived for 2 week had significantly lower daily feed intake than the controls. No significant differences were found in feed conversion ratio and condition factor between the deprived and control fish at the end of the experiment. Our results indicate that compensatory growth occurred in tinfoil barb and the magnitude and duration of compensatory growth depended on the length of food deprivation.
  Keywords: Barbonymus schwanenfeldii, compensatory growth, food deprivation, growth performance, Tinfoil barb