فهرست مطالب

اقتصاد کشاورزی - سال هفتم شماره 1 (بهار 1392)

فصلنامه اقتصاد کشاورزی
سال هفتم شماره 1 (بهار 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/03/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علیرضا کرباسی*، سمیه نقوی صفحه 1
  هدف این بررسی، ارزیابی حساسیت و پاسخ عرضه به تغییرات قیمت محصولات کشاورزی در کشورهای آسیایی برای محصولات گندم، ذرت، و برنج با توجه به اهمیت آنها، با استفاده از داده های ترکیبی برای دوره زمانی1389-1376 می باشد. نتایج گویای این است که حساسیت عرضه محصول ذرت نسبت به تغییر قیمت در کشورهای آسیایی53/0، برنج12/0 و گندم 02/0 می باشد. از آن جا که با افزایش یک درصد قیمت محصولات برنج، گندم و ذرت در کشورهای آسیایی، عرضه این محصولات به میزان کمتری افزایش می بابد، بنابراین پیشنهاد سیاستی این بررسی این است که سیاست های قیمتی خاصی برای حمایت و افزایش عرضه دانه های غذایی در کشورهای در حال توسعه تدوین و اجرا شود.
  کلیدواژگان: حساسیت عرضه، محصولات کشاورزی، داده های ترکیبی، کشورهای آسیایی
 • قاسم نوروزی*، رضا مقدسی، سعید یزدانی صفحه 15
  در راستای آزاد سازی و توافقنامه های مبادله شده تجاری بین کشورها مبنی بر کاهش تعرفه، بازدارنده های غیرتعرفه ای به عنوان مهم ترین ابزار بازدارنده تجاری به طور گسترده از سوی دولت ها بر واردات کالا اعمال شده است. هدف این بررسی تعیین و اندازه گیری معادل تعرفه ای بازدارنده های غیرتعرفه ای در بخش کشاورز ی ایران از راه روش کشش تقاضای واردات در دوره زمانی 86-1360 است. برای این منظور، در آغاز تابع تقاضای واردات هر محصول کشاورزی به طور جداگانه برآورد شد تا اثرگذاری کمی این بازدارنده ها (در قالب دو متغیر مجازی بازدارنده های اصلی و نرخ حمایت اسمی) در تابع تقاضا از راه ضریب های آن تعیین شود، سپس اثرگذاری کمی این بازدارنده ها در مدل به معادل اثرگذاری قیمتی یا همان معادل تعرفه ای تبدیل شد. نتایج تحقیق برای نه محصول مهم وارداتی کشاورزی شامل گندم، برنج، جو، سویا، ذرت، روغن، گوشت، شکر و موز نشان داد که ارزش تعرفه ای همه محصولات به جز گندم مثبت می باشد. بنابراین اعمال بازدارنده های غیرتعرفه ای از سوی دولت برای این محصولات (به جز گندم) جنبه حمایتی داشته است.
  کلیدواژگان: تجارت، بازدارنده های غیرتعرفه ای، معادل تعرفه ای، روش کشش واردات
 • حمید امیرنژاد، کمال عطایی سلوط* صفحه 29
  بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر پذیرش بیمه ی محصولات کشاورزی از سوی کشاورزان، می تواند زمینه ی بهبود فرآیندهای سیاست گذاری مناسب در این بخش را فراهم آورد. در این تحقیق، متغیرهایی مانند بهره مندی از تسهیلات بانکی، شمار افراد خانواده، کل سطح زیر کشت (هکتار)، آسیب و زیان دیدگی، حضور در کلاس های ترویجی، تجربه کار کشاورزی (سال)، سطح تحصیلات، سن، درآمد کشاورزان و میزان آگاهی کشاورزان از بیمه محصولات کشاورزی به عنوان متغیرهای پایه در پذیرش یا نبود پذیرش بیمه محصولات مرکبات و شلتوک در شهرستان های ساری و قائم شهر در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده از برآورد الگوی لاجیت، نشان از تاثیرگذاری مستقیم و معنی دار متغیرهای شمار افراد خانواده بهره بردار، تحصیلات و درآمد بهره بردار و نیز تاثیر معنی دار معکوس سطح زیر کشت بر پذیرش بیمه بهره برداران مرکبات بوده است. همچنین متغیرهای سن کشاورز، استفاده از تسهیلات بانکی و درآمد بهره برداران شلتوک تاثیر مستقیم معنی دار بر پذیرش بیمه محصول و شمار افراد خانواده، تاثیر منفی بر پذیرش بیمه محصول این محصول دارد.
  کلیدواژگان: استان مازندران، الگوی لاجیت، پذیرش بیمه، محصولات زراعی و باغی
 • غلامحسین کیانی*، مرضیه زمانی صفحه 49
  در برخی از بررسی های تجربی استفاده از داده های جمع سازی شده خطر پذیری قیمت کالاها پرهیز ناپذیر است. روش متداول جمع سازی خطر پذیری قیمت کالاها، محاسبه واریانس شاخص جمع سازی شده قیمت کالاها می باشد. اما این روش در نظریه شاخص اعداد مبنای نظری ندارد، به عنوان مثال اگر توزیع احتمال قیمت نرمال بوده و میانگین و واریانس آن در طول زمان تغییر کنند، احتمال اینکه واریانس قیمت توسط قیمت های انتظاری تعیین شود ضعیف می باشد چرا که میانگین و واریانس قیمت در طول زمان مستقل از یکدیگر حرکت می کنند. در این بررسی با استفاده از نظریه بسط یافته شاخص اعداد، خطر پذیری قیمت محصولات پروتئینی در سال های 1387-1376 جمع سازی شده و با مقادیر محاسبه شده در روش متداول مقایسه شد. نتایج نشان می دهد واریانس شاخص جمع سازی شده، تقریب مناسبی برای شاخص های درست محاسبه شده نبوده و در بررسی های تجربی نمی توان از آن استفاده کرد.
  کلیدواژگان: جمع سازی، شاخص اعداد، خطر پذیری قیمت
 • سمیه توحیدیان فر، کوروش رضایی مقدم* صفحه 61
  یکی از دلایل پائین بودن بازده آبیاری در بخش کشاورزی، ناهمواری اراضی می باشد. تسطیح دقیق اراضی به عنوان یکی از راهکارهای افزایش بازده استفاده از نهاده ها به ویژه آب، همواره مورد توجه متخصصان و کارشناسان بوده و بخش هنگفتی از بودجه کشور به این امر اختصاص یافته است. این پژوهش به منظور بررسی و شناخت اثرات اقتصادی و زراعی اجرای طرح تسطیح لیزری با استفاده از فن پیمایش در استان فارس انجام شد. نمونه تحقیق شامل 258 نفر از کشاورزان اجراکننده تسطیح لیزری بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای گزینش شدند. نتایج گویای آن است که تسطیح لیزری باعث کاهش میزان مصرف و هزینه نهاده-های کشاورزی مانند آب، کود، سم، سوخت و نیروی انسانی می شود. با اجرای این طرح بازده مصرف آب آبیاری به میزان 52 درصد افزایش یافته است. تسطیح لیزری میزان عملکرد، درآمد و قیمت زمین را افزایش داده و کاهش زمان آماده سازی، کاشت و برداشت را در پی داشته است. نتایج نشان داد که میزان مصرف آب، کود و بذر در طول زمان پس از اجرای طرح کاهش یافته و عملکرد افزایش یافته است. در پایان بر پایه یافته ها، بهبود آگاهی و تجربه کشاورزان در مورد اثرات طرح، تغییر نگرش کشاورزان در زمینه مدیریت منابع آب و ارائه تسهیلات به کشاورزان نیازمند پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: طرح تسطیح لیزری، ارزیابی، اثرات اقتصادی، اثرات زراعی، استان فارس
 • اعظم اصغریان دستنایی، عزت الله کرمی*، مرضیه کشاورز صفحه 87
  پایدارسازی امنیت غذایی یکی از هدف های مهم توسعه هزاره بوده و ریشه کنی گرسنگی در دستور کار کشورهای مختلف جهان قرار گرفته، اما همچنان 923 میلیون نفر از مردم جهان در ناامنی غذایی بسر می برند. همچنین برابر اعلام سازمان خواربار و کشاورزی، بیشتر مبتلایان به سوء تغذیه در مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه سکونت دارند. این امر بررسی امنیت غذایی خانوارهای روستایی و بهبود آن را ضروری می سازد. لذا این پژوهش با هدف تبیین سازه های تعیین کننده امنیت غذایی خانوارهای روستایی انجام شده است. داده های مورد نیاز برای انجام این پژوهش پیمایشی از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از میان کشاورزان گندم کار شهرستان کیار گردآوری شد. در این راستا نسبت به انجام مصاحبه حضوری و تکمیل 352 پرسشنامه در سال 1389 اقدام گردید. روایی صوری پرسشنامه توسط متخصصان مورد تایید قرار گرفت و برای تعیین پایایی از مطالعه راهنما استفاده شد. بررسی «نمره امنیت غذایی» نشانگر آن است که 9/53 درصد از خانوارهای روستایی در ناامنی غذایی بسر می برند. واکاوی مدل معادله های ساختاری نیز نشان داد که سرانه درآمد کل، نرخ اشتغال اعضای خانوار، و میزان مالکیت ماشین های کشاورزی از سازه های اصلی تعیین کننده امنیت غذایی خانوارهای روستایی می باشند. علاوه بر آن میزان عملکرد گندم آبی و میزان به کارگیری تکنیک های متعارف کشاورزی نیز به گونه ای غیرمستقیم بر امنیت غذایی خانوار تاثیر دارند. در نظر گرفتن راهکارهایی همچون افزایش بهره وری عامل های تولید، ارتقای مدیریت فنی کشاورزی، افزایش ضریب مکانیزاسیون زراعی، و تمرکز بر فعالیت های اقتصادی غیرزراعی می تواند به بهبود امنیت غذایی خانوارهای روستایی منجر شود.
  کلیدواژگان: امنیت غذایی، خانوار روستایی، نمره امنیت غذایی، شهرستان کیار، ایران
|
 • Ali Reza Karbasi *, Somayyeh Naghavi Page 1
  Food price Variable as a key factor that affect supply and demand for food and agricultural products has been regarded by policy makers. objective of the Present study is to examine Supply responses to price changes in selected Asian countries for agricultural commodities, Wheat, maize and rice by Using the panel data for the period of 1997-2010.results shows that yield response to price changes is in Asian countries0.53, for rice 0.12 and wheat 0.02.Sience, One percent increase in prices of rice, wheat and maize in Asia countries, yield of this commodities less extent increase, therefore, policy perspective of this study is Special price policy should be done To protect and increase the supply of food grains in developing countries.
  Keywords: Supply responses, agricultural commodities, Panel data, Asian countries
 • Ghasem Norouzi*, Reza Moghaddasi, Saeid Yazdani Page 15
  As tariff barriers among nations have declined in recent years due to free trade agreements, non-tariff barriers (NTBs) have increasingly become the way that governments restrict trade. The objective of this paper is to measure tariff equivalent of non-tariffs barriers (TE of NTBs) in agricultural sector of Iran using import elasticity approach over the period 1981 to 2007. For this purpose, we first estimate the quantity-impact of NTBs (including two broad types of NTBs —Core NTBs; import quota, technical regulations, as well as monopolistic measures and agricultural domestic support) on imports using log-linear model of import demand with assuming constant return technologies. Then, we convert the quantity impact of NTBs on imports into a tariff equivalent based on import demand elasticities. The results shows the average TE of NTBs for 9 group products are: -3.43% for wheat, 0.61% for rice, 1.74% for barely, 1.12% for maize, 3.13% for soybean, 1.67% for meat, 0.47% for oil, 2.18%for sugar and 7.92% for banana. Therefore, we can also conclude that non-tariff barriers imposed on all products have the protective role except for wheat.
  Keywords: Trade, Non, Tariff Barriers, Tariff Equivalent, Import Elasticity Method
 • Study of influential factors on acceptance of agricultural and horticultural products insurance / Case study: Sari and Ghaemshahr townships - Mazandaran province
  Hamid Amrinejad, Kamal Ataie Solout * Page 29
  Detection of influential variables on acceptance of agricultural and horticultural products insurance by farmers can improve the proper policy making processes in this section. In this study, several variables such as bank loans beneficiation, number of family members, cultivation area (ha), damage compensation, participation to promotion classes, farming experiences (year), education level, age, income source, and awareness of farmers regarding the agricultural products insurance was taken in to consideration as the basic variables in admission or rejection of insurance of the citrus and paddy products in Sari and Ghaemshahr townships. Logit model results indicated that some variables such as number of family members, education level and income source had direct and significant effect on the citrus insurance acceptance by farmers whereas some other variables such as cultivation area showed the inverse significant effect in this regards. Furthermore, in case of paddy farmers, variables such as age, bank loans beneficiation and income level directly and significantly affected the insurance acceptance whereas, numbers of family members have a negative effect in this regards.
  Keywords: Agricultural, horticultural products, Insurance acceptance, Logit model, Mazandaran Province
 • Gholam Hossain Kiani*, Marziyeh Zamani Page 49
  The aggregated data of price risk over commodities is used inevitably in some empirical studies. The common approach to aggregating price risk is to calculate a variance of aggregate price risk index. However, this approach has no basis in index number theory. For example, a normal distribution that mean and variance change over time, these parameters are independent constructs and hence can evolve separately over time. In this study, using an extended theory of index numbers, aggregated price risk of proteins products was calculated in 1997-2008 periods. Results show that variance of aggregated price risk has weak correlation with correct indexes and hence cannot be used in empirical studies.
  Keywords: Aggregation, Index number, Price risk
 • S. Tohidyan Far, K. Rezaei, Moghaddam* Page 61
  Uneven land is one of the reasons of low irrigation efficiency in agricultural sector. Then, land leveling as one of the strategies of increasing the application of inputs, particularly water, is taken into account by experts and specialists and it has absorbed large amount of budget of Iran. The purpose of this research was to investigate economic and agronomic impacts of laser land leveling. The survey research was used to collect data in Fars Province. The sample consisted of 258 farmers which were selected using multi-stage random sampling. The results revealed that laser land leveling reduces the amount of consumption and cost of inputs such as water, fertilizer, pesticide, fuel and labor. Water use efficiency has been increased 52 percent by application of laser systems. Also this project increases wheat yield, gross income and land price and decrease time needed for land preparation, planting and harvesting. The amount of water, fertilizer and seed consumption decrease and yield increase over time. Finally, based on the results the improvement of farmers’ information about the impacts of project, change the attitude of farmers about water resources management and providing facilities for poor farmers have been suggested.
  Keywords: Laser Land Leveling Project, Assessment, Economic Impacts, Agronomic Impacts, Fars province
 • A. Asgharian Dastenaii, E. Karami*, M. Keshavarz Page 87
  Ensuring food security is one of the millennium development goals and alleviating current hunger levels is considered in many countries. Yet, 923 million individuals are undernourished globally. Furthermore based on estimations reported by United Nations Food and Agriculture Organization, the large majority of food-insecure individuals live in rural areas of developing and less developed countries. Therefore, study of food security among less advantage sector of population is of great concern. The purpose of this survey study was to identify determinants of food security among rural households in Kiar County, Iran. A stratified random sampling technique was used to collect data from a representative sample of wheat growers. A total of 352 farmers were interviewed using a questionnaire in 2007. A panel of experts verified face validity and a pilot study was used to assess the reliability of the measuring instrument. "Food security score" was applied to measure the degree of household's food security. The findings revealed that 53.9 percent suffered from food insecurity. Also, analysis of structural equation model indicated that per capita income, household unemployment ratio, and access to agricultural machineries are the main determinants of rural household's food security. Moreover, wheat yield and adoption level of agricultural technologies indirectly affect their food security. Therefore, enhancing total factor productivity in agriculture, improving technical efficiency of farming systems, investing more in farm machinery and equipment and developing rural non-farm economy should be considered to increase food security among rural households.
  Keywords: Food security, Rural household, Food security score, Kiar County, Iran