فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 4 (پیاپی 26، زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/14
 • تعداد عناوین: 9
|
 • جعفر ابراهیم پورکاسمانی، سعید مهدوی، احمد ثمریها صفحه 265
  در این مطالعه، بهبود ویژگی های چاپ پذیری کاغذ چاپ به وسیله پوشش لاتکس همراه با دو نوع پرکننده معدنی شامل نانورس در دو سطح و کربنات کلسیم رسوبی در چهار سطح بررسی شد. تصاویر میکروسکوپ روبشی (SEM) گویای پر شدن نسبی حفرات و پوشش کاغذ پایه می باشند. تفاوت رفتار رئولوژی پوشش حاوی دو نوع رنگدانه پوششی و گرانروی آنها کاملا مشهود بوده که از نظر کاهش هزینه های آماده سازی کربنات کلسیم ارجح است. نتایج نشان داد که پوشش سطح کاغذ چاپ موجب زی، و ب آب شده که در نتیجه پی و ت اد آن در پ ا رول د می یابد. همچنین پوشش سطحی کاغذ با سطح احتمال 1% موجب افزایش معنی داری در براقیت و چگالی چاپ شده است. مشاهده ظاهری کاغذهای چاپ شده نشان داد که بهترین کیفیت چاپ مربوط به کاغذهای پوشش یافته با کربنات کلسیم است. در هیچ یک از کاغذهای پوشش یافته، پدیده کنده شدن سطح کاغذ برخلاف نمونه شاهد اتفاق نیفتاد که اهمیت زیادی پس از چاپ و ایجاد پرز بر روی نوردهای چاپ دارد.
  کلیدواژگان: میکروسکوپ روبشی، کربنات کلسیم رسوبی، نانو رس، کنده شدن سطح، چاپ پذیری
 • اسماعیل اکبری نژاد، مرتضی ابراهیمی، فرهاد شریف، محمدرضا محمدزاده عطار صفحه 275
  نانو کامپوزیت سلف دوپ پلی آنیلین-رس از طریق واکنش کوپلیمریزاسیون منومر آنیلین و 3- آمینو بنزن سولفونیک اسید در محیط دی اکسیدکربن فوق بحرانی در حضور ذرات نانو رس Cloisite 30B و در محیط دی اکسیدکربن فوق بحرانی سنتز شد. سلف دوپ پلی آنیلین نیز در شرایط مشابه سنتز شد. سلف دوپ پلی آنیلین و نانو کامپوزیت سلف دوپ پلی آنیلین-رس به صورت جداگانه به پوشش اپوکسی و اپوکسی غنی از روی افزوده شدند و خواص ضدخوردگی نمونه ها از طریق تعیین میزان عبور بخار آب و ارزیابی های الکتروشیمیایی شامل تعیین پتانسیل خوردگی (Ecorr.) و اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) تعیین شد. نتایج بررسی ها نشان داد که بهترین خواص ضدخوردگی با استفاده از نانوکامپوزیت سلف دوپ پلی آنیلین-رس حاصل می شود.
  کلیدواژگان: سلف دوپ پلی آنیلین، نانوکامپوزیت، محیط فوق بحرانی، اپوکسی غنی از روی
 • نرگس کیومرثی پور، رضا شجاع رضوی صفحه 281
  یکی از مهم ترین کاربردهای اکسید روی، استفاده از آن به عنوان رنگ دانه در صنعت رنگ و به ویژه در رنگ های کنترل گرمایی سفید بکار رفته در ماهواره است. در تحقیق حاضر، از روش هیدروترمال برای تولید نیمه صنعتی رنگ دانه اکسید روی استفاده شد و با استفاده از روش تحلیل آزمایش ها (ANOVA)، تاثیر عوامل مختلف بر خواص و میزان پودر تولید شده بررسی شد. در این تحقیق، از نمک نیترات روی به عنوان منبع روی در واکنش استفاده شد. طراحی آزمایش ها با استفاده از روش تاگوچی انجام شد و غلظت نیترات روی، غلظت هیدروکسید پتاسیم، pH اولیه محلول، دما و زمان به عنوان متغیرهای واکنش در نظر گرفته شدند. برای مشخصه یابی نمونه ها، از آزمون پراش پرتو X و تصویربرداری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی استفاده شد. نتایج نشان داد که غلظت نیترات روی و هیدروکسید پتاسیم، تاثیر مستقیم بر میزان پودر تولید شده دارد و دمای واکنش مهم ترین عامل تاثیرگذار بر ریخت و میزان پودر است. غلظت نیترات روی در هر حالت باید از غلظت هیدروکسید پتاسیم کمتر باشد، در غیر این صورت میزان تولید کاهش می یابد. نمونه بهینه، نمونه ای با غلظت نیترات روی یک مولال، غلظت هیدروکسید پتاسیم چهار مولال، pH اولیه محلول 12.5، دمای C° 170 و مدت زمان 14 ساعت معرفی شد. ارزیابی نمونه بهینه نشان داد که این نمونه دارای ریخت یکنواخت بوده که اندازه ذرات آن همگی زیر یک میکرومتر است. بازده پودر تولیدی در صورت استفاده از یک اتوکلاو 100 میلی لیتری، 3.1 گرم و خلوص پودر اکسید روی تهیه شده، حدود 97 درصد اندازه گیری شد. بازده تولید در صورت استفاده از روش هیدروترمال برابر با 94 درصد تخمین زده شد.
  کلیدواژگان: رنگ دانه اکسید روی، روش هیدروترمال، روش تاگوچی، ریخت شناسی
 • حامد رضاقلی، کریم زنگنه مدار، مسعود میرجانی صفحه 297
  در این تحقیق، تاثیر عملیات الکتروپولیش بر زبری، درخشش ورقه آلومینیم و همچنین کیفیت رنگ آبی پس از رنگ کاری روی فیلم آندایز شده مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور، تاثیر غلظت محلول (اسید پرکلریک و الکل اتیلیک با نسبت حجمی 1:5، 1:6 و 1:7)، ولتاژ (5 الی 25 ولت) و زمان عملیات الکتروپولیش (2 الی 9 دقیقه) مطالعه گردید. از میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) و نرم افزار فتوشاپ برای بررسی پوشش سطحی استفاده شد. نتایج AFM نشان دادند که فرآیند الکتروپولیش تحت شرایط بهینه (2 دقیقه، 15 ولت و محلول حاوی اسید پرکلریک و الکل اتیلیک با نسبت حجمی 1:5) تاثیر مطلوبی بر کیفیت سطحی دارد، به طوری که Rz برای نمونه-های تحت آندایزینگ پس از رنگ کاری به واسطه پیش عملیات الکتروپولیش از 34.35 نانومتر به 1.50 نانومتر کاهش یافت.
  کلیدواژگان: الکتروپولیش، آندایزینگ، درخشندگی، فتوشاپ، زبری
 • فاطمه حقدوست، وحید متقی طلب، اکبر خداپرست حقی صفحه 309
  این مطالعه امکان ساخت حسگرهایی بر پایه منسوج را برای کمک به فرآیندهای تشخیص و درمان برای بیماران قلبی نشان می دهد. الکترود طراحی شده براساس روش چاپ جوهر افشان ماده فعال کننده و لایه نشانی نانوذرات نیکل می باشد. میزان مقاومت الکتریکی به دست آمده در این روش 0.1 اهم بر سانتی متر مربع است، که این مقدار مقاومت الکتریکی برای الکترود دریافت کننده پیام های قلب مناسب می باشد.کیفیت پیام دریافتی از حسگرهای چاپی در دو فرم مربع و دایره با پیام های به دست آمده از الکترود مرجع دستگاه ثبت ضربان قلب از اشتقاق ΙΙ در حالت نشسته مقایسه گردید. مقایسه پیام های امواج ثبت ضربان قلب نشان می دهد که با کوچک شدن اندازه طرح حسگر و مسطح بودن آن به دلیل تمرکز سطح رسانا و کاهش در پراکندگی میدان الکتریکی موجود در سطح پوست حداقل اختلال در دریافت پیام ها دیده می شود، که همین امر باعث کاهش اختلاف در مقایسه با نمونه پیام مرجع می گردد.
  کلیدواژگان: نانوذرات نیکل، چاپ جوهرافشان، پیام بیوالکتریک قلب، ثبت ضربان قلب قابل پوشش
 • فرهاد عامری، نجمه خلیلی صفحه 323
  شرایط نوردهی، هندسه تابش و مشاهده از جمله عوامل مهمی است که در ارزیابی چشمی ویژگی های ظاهری نظیر براقیت، پوست پرتقالی و وضوح تصویر در پوشرنگهای خودرویی نقشی اساسی ایفا می نمایند. در این تحقیق ویژگی های براقیت، پوست پرتقالی و وضوح تصویر پوشرنگ های خودرویی تحت سه شرایط نوردهی تک سویه، پراکنده و کابینت نوری استاندارد و در هریک از شرایط تحت زاویه تابش و مشاهده مختلفی بررسی گردید. برای این منظور سه مقیاس براقیت، وضوح تصویر و پوست پرتقالی از پوشرنگ خودرویی مشکی متالیک تهیه گردید و هر سه مقیاس در هریک از شرایط نوردهی بطور جداگانه توسط 8 نفر مشاهده کننده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آماری این تحقیق نشان داد میزان خطای مشاهده کنندگان در ارزیابی چشمی براقیت تحت شرایط نوردهی تک سویه و تحت زوایه تابش 38 درجه و زاویه مشاهده 7 درجه و ارزیابی وضوح تصویر و پوست پرتقالی تحت شرایط کابیت نوری استاندارد در مقایسه با سایر شرایط کمتر است به طوری که میانگین مقدار استرس برای ارزیابی براقیت، وضوح تصویر و پوست پرتقالی در هریک از شرایط ذکر شده کمتر از 8% می باشد.
  کلیدواژگان: پوست پرتقالی، براقیت، وضوح تصویر، نوردهی تک سویه، نوردهی پراکنده، شرایط مشاهده
 • مریم عطایی فرد، مونا عبادی صفحه 331
  فرآیند چاپ در دستگاه های فتوکپی و چاپگر های لیزری، به روش الکتروفوتوگرافی و با استفاده از تونر صورت می گیرد. تونر پودر بارداری است که از پلیمر، ماده رنگزا، عامل ایجاد بار الکتریکی و دیگر مواد افزودنی تشکیل شده است. روش هایی که برای تولید تونر به کار برده می شوند به دو دسته کلی شیمیایی و سنتی تقسیم بندی می شوند که هر کدام شامل زیر مجموعه های فراوانی می باشند. در روش تجمع امولسیونی که از زیر مجموعه های روش شیمیایی است، از تغییراتpH و عامل انعقاد دهنده برای تشکیل ذرات تونر استفاده می شود. انتخاب مواد اولیه درکیفیت تونر تولید شده بسیار حائز اهمیت است. در این بررسی با به کارگیری انواع مختلفی از کربن بلک با اندازه ذره، سازه و ویژگی های متفاوت، تونر هایی با خواص مختلف تولید شد. بررسی نتایج نشان داد که به کارگیری کربن بلک با اندازه ذره کوچک تر، باعث تولید تونر با اندازه ذره کمتر و خواص رنگی و حرارتی مشابه تری با تونر صنعتی می گردد.
  کلیدواژگان: تونر، الکتروفوتوگرافی، تجمع امولسیونی، کربن بلک، خواص رنگی
 • محمد غفرانی، سعید خجسته خسرو صفحه 339
  در این تحقیق، هدف بررسی اثر کیفیت پرداخت سطح چوب بر مقاومت چسبندگی برخی از شفاف پوشه ها بود به همین منظور نمونه های چوبی از سه گونه گردو، راش و چنار با رطوبت 8 درصد به ابعاد 10×100×300 میلی متر تهیه و در دو سطح با درجه سنباده های 180-160-100 و 360-160-100 در جهت الیاف پرداخت گردیدند. سطوح نمونه ها با شفاف پوشه در دو فرآیند جداگانه سیلر- کیلر و سیلر- کیلر- نیم پلی استر پوشش داده شدند. نتایج نشان داد که زبری سطح اثر قابل توجهی بر مقاومت چسبندگی پوشش اعمال شده بر روی سطوح چوب داشت به طوری که در هر سه گونه بیشترین میزان مقاومت چسبندگی در اثر پرداخت سطح چوب با سنباده درجه 180 به دست آمد. در حالت کلی نیز مقاومت چسبندگی پوشش در اثر اعمال پوشش سیلر- کیلر- نیم پلی استر بر روی نمونه های چنار پرداخت شده با درجه سنباده180 بالاتر از دیگر نمونه ها بود.
  کلیدواژگان: مقاومت چسبندگی، کیفیت پرداخت سطح، شفاف پوشه، گردو، راش، چنار
 • مرتضی گنجایی ساری، محمد شهبازی، امیرسعید پاکدل صفحه 347
  پلی پروپیلن یک پلیمر گرمانرم است که از پوشش پذیری مناسبی برخوردار نیست. برخی از ویژگی های ذاتی آن مانند آبگریزی، ساختار غیرقطبی، بلورینگی و نظم فضایی بالا چسبندگی بر روی پلی پروپیلن را دشوار می کنند. در این مطالعه برای حل این مشکل مسیری طراحی شد تا از نانو ذرات آلی پلیمرهای پرشاخه بر پایه استرآمید و نانوذرات معدنی رس برای اصلاح پلی پروپیلن استفاده شود. پلیمرهای پرشاخه با داشتن ساختار کروی مایسلی پوسته- هسته ای که به صورت کووالانسی به یکدیگر پیوند خورده اند، می توانند به عنوان ذراتی مناسب برای پخش کردن نانو رس در آلیاژهای پلیمری عمل کنند. نمونه های به دست آمده، با آزمون های مختلفی جهت ارزیابی اصلاح و اثر آن بر روی ویژگی های مختلف فیزیکی، مکانیکی و ساختاری پلی پروپیلن، بررسی و مطالعه شدند. آزمون های گرمایی، ریخت شناسی و جریان شناسی مشخص کردند که ساختارهای متفاوت با آرایش میان لایه ای و ورقه ورقه شده تشکیل شده اند. آزمون های مکانیکی از مفید بودن فرآیند اصلاح بر روی این خواص حکایت داشتند. در نهایت اندازه گیری زاویه تماس مشخص کرد که در نمونه های حاوی نانوذرات معدنی و آلی ویژگی پوشش پذیری ارتقاء پیدا کرده است.
  کلیدواژگان: پلی پروپیلن، نانو رس، پلیمر پرشاخه، نانوکامپوزیت، پوشش پذیر
|
 • J. Ebrahimpour Kasmani*, S. Mahdavi, A. Samariha Page 265
  In this study, wood containing printing paper was coated by latex with nanoclay and PCC loading for printing improvement at two and four levels, respectively. Scanning electron microscope images confirm partial filling and covering of cavities on the surface of base paper by the coating. Rheological behavior and viscosity of two types of color pigment are quite different and PCC would be better because of lower preparation costs. Results showed that the printing paper coating reduced roughness, porosity and water absorption, so printability and dimensional stability of paper would improve in web offset printing. There is significant difference between gloss and print density of coated paper and control at α= 0.01. Apparently, coated paper with PCC showed better print quality than the control. Printing with IGT tester revealed that no picking occurred on coated paper contrary to the control that could be critical for print quality and linting problem on the press rolls. J. Color Sci. Tech. 7(2014), 265-274©. Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: SEM, PCC, Nonoclay, Picking, Printability
 • E. Akbarinezhad*, M. Ebrahimi, F. Sharif, M. M. Attar Page 275
  Self doped polyaniline-clay nanocomposite was synthesized via copolymerization of aniline and 3-amino benzene sulfonic acid with ammonium peroxydisulfate in ScCO2 in the presence of Cloisite 30B nano-clay. Self doped polyaniline was sunthesized in the same procedure. The synthesized self doped polyaniline and self doped polyaniline-clay nanocomposite were added into the epoxy and zinc rich epoxy coatings, separately. Corrosion protective properties of synthesized products were analyzed via determination of water vapor transmission and determining free corrosion potential (Ecorr.) and electrochemical impedance spectroscopy. Results revealed that the best protective performances were achieved by using self doped polyaniline-clay nanocomposite. J. Color Sci. Tech. 7(2014), 275-280©. Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Self doped polyaniline, Nanocomposite, Supercritical medium, Zinc rich epoxy
 • N. Kiomarsipour, R. Sh. Razavi* Page 281
  One of the most ZnO applications is in paint industry as pigment, specially in white thermal control coatings used on satellites. In this paper, the effects of the process variables on ZnO size and morphology is studied. The experiments were carried out based on the design of experiments using Taguchi method. The parameters were zinc nitrate solution concentration, potassium hydroxide solution concentration, the pH of initial solution, temperature and reaction time. The ZnO structures were characterized by X-ray diffraction (XRD) and field-emission scanning electron microscopy (FE-SEM). The analysis of variance showed that among the parameters studied, temperature and potassium hydroxide solution concentration have the most significant effects on ZnO properties and amount of produced powder. The zinc nitrate solution concentraton should be always lower than potassium hydroxide solution concentration. The optimum sample was prepared according to the best levels of each factor, 1m zinc nitrate solution, 4m potassium hydroxide solution, the pH equals to 12.5, temperature of 170 ºC and reaction time of 14 h. The powder yield from a 100 mL autoclave was about 3.1 g and its purity was about 97%. The yield of ZnO powder by hydrothermal method was 94%. J. Color Sci. Tech. 7(2014), 281-296©. Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: ZnO pigment, Hydrothermal method, Taguchi method, Morphology
 • H. Rezagholi, K. Zangeneh Madar *, M.Mirjani Page 297
  In this research, the effect of electropolishing treatment on the roughness and luminosity of aluminum foil and quality of blue color after dyeing on anodized film was investigated. For this purpose, the effect of solution composition (Perchloric acid: ethanol with volume ratio 1:5, 1:6 and 1:7), voltage (5-25 volt) and electropolishing duration (2-9 min) were studied. Atomic force microscopy (AFM) and Photoshop were used to study on surface coating. The AFM results showed that electropolishing under optimal conditions (2 min, 15 volt, Perchloric: ethanol with volume ratio 1:5) have good effect on surface quality, so that Rz value for anodized sample after dyeing of 34.35 nm were reduced to 1.50 nm by electropolishing pretreatment. J. Color Sci. Tech. 7(2014), 297-307©. Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Electropolishing, Anodizing, Luminosity, Photoshop, Roughness
 • F. Haghdoost, V. Mottaghitalab*, A. Khodaparast Haghi Page 309
  Current study tries to explore the possibility of acceleration in recognition and remedy process of heart disease and continues electrocardiogram signal acquisition. The electrical resistance shows a range around 0.1 Ω/sq, which sounds quite proper for ECG signal acquisition. The quality of acquired signal from printed sensors in two forms of square and circle compared with the standard Ag/Agcl electrode using commercial electrocardiogram from derivative II in sitting situation. The comparison of acquired ECG signal data led to the consideration of small circular fabric sensor for better performance and the least disturbance regarding to homogeneity and attenuation in electric field scattering. J. Color Sci. Tech. 7(2014), 309-321©. Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Nickel nanoparticle, Inkjet printing, Bioelectric signal, Wearable ECG
 • F. Ameri*, N. Khalili Page 323
  Illumination/observation geometries have an effective role in visual assessments of geometric attributes such as gloss, distinctness of image, orange peel of automotive paints. In this research, gloss, distinctness of image and orange peel of an automotive paint were investigated under three different illumination/observation conditions namely, directional, diffuse and combination of the two(i.e. directional plus diffuse) usually achieved in a standard light cabinet. For each condition, the visual assessments were carried out at various viewing geometries. For this purpose, three scales, i.e. specular gloss, distinctness of image and orange peel were prepared for a black automotive finish. These scales were separately evaluated visually under various illumination/viewing conditions by a panel of 8 observers. The statistical parameters showed that the visual perception of gloss under directional lighting/viewing geometry of 38º/7 º along with visual perception of distinctness of image and orange peel observed in a standard light cabinet with a 45º /0º geometry gave the most reasonable results as the performance of observers in such set ups induced average stress values of less than 8%. J. Color Sci. Tech. 7(2014), 323-330©. Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Orange peel, Gloss, Distinctness of image, Directional illumination, Diffuse illumination, Viewing conditions
 • M. Ghofrani*, S. Khojasteh Khosro Page 339
  This study was aimed to investigate the effects of wood surface quality on adhesion strength of some clear coats. The wood samples were prepared from three species consist of walnut (Juglans regia), beech (Fagus orientalis) and sycamore (Platanus orientalis) which had 8% moisture content and were 300×100×10 mm in diameter. Samples were sanded with 100-160-180 and 100-160-360 grit size. Samples’ surface were covered with a clear coat in two separate process which was sealer-clear and sealer-clear & acid catalyzed lacquer. The results showed the surface roughness had significant effect on the adhesion strength of coating on the wood surface. The highest adhesion strength was obtained in samples that were sanded by 180 grit sandpaper in all three species. Finally, the highest adhesion of coating samples was found in sycamore samples finished with sealer-clear & acid catalyzed coat and sanded by 180 grit sandpaper. J. Color Sci. Tech. 7(2014), 339-345©. Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Adhesion strength, Clear coating, Surface quality, Walnut, Beech, Sycamore
 • M. Ganjaee Sari*, M. Shahbazi, A. Pakdel Page 347
  Polypropylene is a thermoplastic polymer which is not a paintable polymer. Some intrinsic characteristics such as hydrophobicity, non polar structure, high crystallinity and steric orderness make it difficult for a polymeric coating to adhere on the polypropylene surface. To overcome such disadvantage, a rout was designed in which nano organic particles based on polyesteramide and nano inorganic particles (nanoclay) were used to modify polypropylene. Dendritic polymers possess a micellar core-shell spherical structure that are covalently bonded together and are able to be used as dispersing agent for nanoclay in polymeric matrices. The obtained samples underwent various experiments to assess the modification process and its effect on the physical, mechanical and structural properties. Thermal, morphological and rheometrical experiments revealed that different structures with intercalate and exfoliated order have been obtained. Mechanical tests also declared that the modification process has been useful. Finally measurements of contact angle cleared that in samples containing inorganic and organic nano particles, paintability has been improved. J. Color Sci. Tech. 7(2014), 347-364©. Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Polypropylene, Nanoclay, Hyperbranched polymer, Nanocomposite, Paintable