فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 6 (پیاپی 68، بهمن و اسفند 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/14
 • تعداد عناوین: 20
|
 • حسین اشرف، صمد زارع، ندا فرناد صفحات 1-9
  زمینه و هدف
  فلاونوئیدهای موجود در میوه زرشک جزء آنتی اکسیدان ها به شمار می روند. این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات عصاره آبی میوه زرشک زرافشانی بر آسیب های کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 28 سر موش صحرایی نر ویستار به طور تصادفی در 4 گروه شامل گروه های سالم شاهد، دیابتی، دیابتی تیمار شده با mg/kg 250 و mg/kg 500 عصاره میوه زرشک توزیع شدند. کلیه تیمارها روزانه و از طریق گاواژ در مدت 42 روز انجام شد. در پایان، سطح سرمی آنزیم های شاخص عملکرد کبد (آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز)، بیلی روبین تام، آلبومین و پروتئین تام موش ها مورد سنجش قرار گرفت. آسیب شناسی بافتی نیز جهت ارزیابی درجات مختلف آسیب کبد انجام شد. داده ها با آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه و تعقیبی توکی در نرم افزار SPSS تحلیل شدند.
  یافته ها
  عصاره آبی میوه زرشک در دو دوز mg/kg 250 و mg/kg 500 به طور معنی داری میزان آنزیم های شاخص عملکرد کبدی (001/0P<)، بیلی روبین تام (05/0 P< و 001/0 P< به ترتیب) کاهش و سطح پروتئین تام سرم (فقط در دوز 500 میلی گرم بر کیلوگرم) را در موش های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین، افزایش (001/0P<) داد. اثر عصاره میوه زرشک بر آلبومین سرم نیز معنی دار نبود. عصاره آبی میوه زرشک در هر دو دوز، آسیب بافتی ناشی از دیابت را بهبود بخشید. نتایج هیستوپاتولوژی با یافته های بیوشیمیایی یکسان بود.
  نتیجه گیری
  میوه زرشک احتمالا از طریق تعدیل آنزیم های سم زدایی کننده و فاکتورهای آنتی اکسیدانی، باعث بهبود آسیب های کبدی ناشی از دیابت ملیتوس در موش های صحرایی می شود.
  کلیدواژگان: زرشک زرافشانی، دیابت، حفاظت کبدی، موش صحرایی
 • غلامرضا دهقان، غلامرضا زرینی، منیژه حاجی زاده صفحات 10-17
  زمینه و هدف
  گیاه کمای بیابانی (Ferula szowitsiana) متعلق به خانواده چتریان و از گیاهان دارویی بومی ایران و آسیای مرکزی می باشد. صمغ حاصل از ریشه گیاهان جنس کما در درمان بیماری های گوارشی و روماتیسم کاربرد دارد. این مطالعه با هدف بررسی اثرات فراکسیون های عصاره کلرفرمی ریشه گیاه کمای بیابانی طراحی و اجرا شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی اثرات ضد باکتریایی، ضد قارچی و هم افزایی عصاره ی کلروفرمی و فراکسیون های فعال ریشه (CEF1-CEF15) بر روی برخی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی و قارچ های کاندیدا کفیر و کریپتوکوکوس نئوفورمانس (غلظت های 2/0 تا 4 میلی گرم بر میلی لیتر و با مضرب 2) با روش انتشار در آگار و تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی بررسی گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که عصاره و اجزای مختلف آن، اثرات ضد میکروبی قابل ملاحظه ای بر روی میکروارگانیسم های مورد آزمون دارند. میانگین قطر هاله های عدم رشد بین 7 تا 23 میلی متر برای اجزای مختلف عصاره ثبت شد. عمده ترین اثر ضد میکروبی از 15 جزء حاصله در جزء CEF6 و روی باکتری باسیلوس سوبتیلیس و قارچ کریپتوکوکوس نئوفورمانس (به ترتیب با قطر هاله 4/15 و 1/23 میلی متر) دیده شد. جزء CEF5 اثر مهار کنندگی روی رشد هیچکدام از میکروارگانیسم ها نداشت. بیشترین اثرات هم افزایی اجزا، با آنتی بیوتیک های اریترومایسین و تتراسایکلین با اجزای CEF1، CEF9، CEF10 و CEF11 روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین و باسیلوس سوبتیلیس مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد عصاره و اجزای حاصله از گیاه کمای بیابانی خواص ضد قارچی و ضد باکتریی قابل قبولی از خود نشان می دهند که می توانند به عنوان منبع بالقوه برای ترکیبات جدید ضد باکتری در نظر گرفته شوند.
  کلیدواژگان: فراکسیون های کلروفرمی، فعالیت ضد میکروبی، کمای بیابانی، هم افزایی
 • حمید آقاعلی نژاد، رضا قراخانلو، بابک فرزاد، مهدی بیاتی صفحات 18-27
  زمینه و هدف
  تدوین هنجارهای ملی برای اندازه های پیکری و ترکیب بدنی و نیز تعیین شیوع اضافه وزن و چاقی به دلیل ارتباط آن با بیماری های مزمن از ضروریات جوامع امروزی است. این پژوهش با هدف تهیه ی این هنجارها در جمعیت های شهری ایران طراحی و اجرا شد.
  روش بررسی
  در این پژوهش مقطعی که از نوع توصیفی – تحلیلی بود، 991 نفر مرد و 1188 نفر زن با دامنه سنی 15 تا 64 سال به شیوه در دسترس از شهرهای اردبیل، اصفهان، اهواز، تهران، رشت، کرمان و مشهد فراخوان شدند. شاخص توده ی بدن (BMI)، دور کمر (WC)، نسبت دور کمر به لگن (WHR)، نسبت دور کمر به قد (WHtR) و درصد چربی بدن آزمودنی ها اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون های t مستقل، ضریب همبستگی جزیی تعدیل شده و تحلیل واریانس یک طرفه در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  با توجه به اندازه های BMI، 49% مردان و 53% زنان دارای اضافه وزن یا چاقی بودند که 2/10% مردان و 6/18% زنان چاق بودند. در هر گروه سنی، مردان درصد چربی کمتری نسبت به زنان داشتند (001/0>P). در هر دوی مردان و زنان شیوع اضافه وزن در میان رده ی سنی 49-40 سال و شیوع چاقی در رده ی سنی بالای 50 سال بیشتر از سنین دیگر بود.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش حاضر ضمن ارایه ی هنجارهای ملی، شیوع بالای اضافه وزن و چاقی عمومی و شکمی را در هر دو جنسیت در جمعیت های شهری ایران نشان داد که بیانگر لزوم ارزیابی های مستمر و ارایه ی برنامه های مداخله ای در جهت کنترل و پیشگیری از اختلال های مرتبط با چاقی مانند دیابت می باشد
  کلیدواژگان: اضافه وزن، پیکرسنجی، چاقی، جمعیت های شهری
 • سعید حبیبیان، محمد شادخواست، اکرم کبیری صفحات 28-34
  زمینه و هدف
  گزارشات ضد و نقیضی در مورد اثرات مرفین بر غده تیروئید وجود دارد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر استفاده طولانی مدت مرفین بر وزن بدن، وزن غده تیروئید و تغییرات هیستومورفولوژیک غده تیروئید موش سوری در مراحل مختلف رشد طراحی و اجرا شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 150 سر موش سوری ماده نژاد Balb/c با سن دو هفته، به صورت تصادفی به سه گروه مساوی و در مرحله بعد موش ها در هر گروه به چهار زیر گروه تقسیم شدند. زیر گروه اول (زیر گروه شاهد 5 =n) فقط آب، زیر گروه دوم (زیر گروه شم 5=n) آب و mg/ml5 شکر، زیر گروه سوم (زیر گروه تجربی یک 20 =n) mg/ml04/0 مرفین و mg/ml5 شکر و زیر گروه چهارم (زیر گروه تجربی دو 20 =n) mg/ml 4/0 مرفین و mg/ml5 شکر به صورت خوراکی دریافت کردند. گروه اول و دوم 21 روز و گروه سوم 63 روز مرفین مصرف کردند. داده ها با استفاده از آزمون آماری ANOVA و تست تعقیبی Tukey در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  مصرف مزمن مرفین در هر دو غلظت باعث کاهش چشمگیر وزن بدن موش ها در زیر گروه های دوم و سوم و همچنین وزن تیروئید در زیر گروه های اول و دوم شد (05/0>P). مطالعات هیستومرفولوژیک آشکار کرد که مصرف مزمن مرفین باعث افزایش اندازه و شکل سلول های فولیکولی در تیروئید شده است؛ افزون بر این شکل فولیکول های غده در زیر گروه های تجربی تغییر کرده و حاوی مقادیر کمی کلوئید در مقایسه با زیر گروه های شم و شاهد شده است.
  نتیجه گیری
  مصرف مزمن مرفین می تواند علاوه بر وزن بدن و وزن تیروئید، ساختمان و فعالیت تیروئید را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
  کلیدواژگان: مرفین، غده تیروئید، موش سوری، هیستومرفولوژی
 • حسین هنری، هاجر مهرآذین، مجتبی سعادتی، محمد ابراهیم مینایی صفحات 35-43
  زمینه و هدف
  آنتراکس که مسبب آن باکتری باسیلوس آنتراسیس می باشد یک بیماری عفونی حاد است و اغلب در گیاه خواران و انسان اتفاق می افتد. فرم رویشی باسیلوس آنتراسیس یک اگزوتوکسین سه جزیی شامل آنتی ژن حفاظت کننده (Protective Antigen=PA)، فاکتور کشنده (Lethal Factor=LF) و فاکتور ادم (Edema Factor=EF) می باشد. آنتی ژن حفاظت کننده به عنوان یک ایمونوژن اولیه برای توسعه ایمنی حمایتی بر علیه آنتراکس بررسی شده است. این مطالعه با هدف تولید آنتی بادی علیه ناحیه 4-2 آنتی ژن حفاظت کننده این باکتری در حیوانات آزمایشگاهی طراحی و اجرا شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی ناحیه 4-2 ژن PA از پلاسمید pXOI با جایگاه های آنزیمی BamHI و HindIII به روش PCR تکثیر و در وکتورها کلون و ساب کلون شد. وکتور (pET28a(+ در باکتری اشرشیاکلی سویه BL21(DE3) ترانسفورم گردید. بعد از القاء با IPTG، بیان پروتئین ژن PA مشاهده شد. پروتئین تخلیص شده در 4 نوبت به موش و خرگوش تزریق شد؛ سپس آنتی بادی تولید شده از سرم موش و خرگوش جداسازی و توسط آزمون الایزا تایید گردید.
  یافته ها
  ناحیه 4-2 ژن PAکلون شده در وکتور بیانی pET28a(+) به وسیله ی توالی یابی، PCR، آنالیز آنزیمی، الکتروفورز در ژل پلی اکریل آمید و لکه گذاری وسترن مورد تایید قرار گرفت. افزایش تیتر آنتی بادی در خون موش و خرگوش توسط آزمون الایزا تایید گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به ایمونوژن بودن پروتئین PA، می توان از آن در طراحی واکسن و همچنین به عنوان ادجوانت قوی سیستم مخاطی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: باسیلوس آنتراسیس، آنتی ژن حفاظت کننده، آنتی بادی، روش الایزا
 • سمیرا مخلصی، لیدا مقدم بنائم، مینور لمیعیان، نرگس علیان مقدم، کلثوم صفری صفحات 44-53
  زمینه و هدف
  پره اکلامپسی شایع ترین عارضه بالینی دوران بارداری است. با توجه به اهمیت پره اکلامپسی در بارداری و عدم وجود عوامل قطعی موثر بر آن، این پژوهش با هدف پیشگویی وقوع پره اکلامپسی بر اساس سطح سرب خون مادران باردار در نیمه اول بارداری انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی - تحلیلی بر روی 1033 مادر باردار در درمانگاه های پره ناتال شهر تهران انجام شد. در بدو ورود به مطالعه نمونه خون جهت سنجش سرب اخذ و پرسشنامه دموگرافیک تکمیل گردید. مادران باردار از زمان ورود به مطالعه تا زمان زایمان تحت مراقبت و پیگیری قرار گرفتند. در صورت وجود فشار خون مساوی یا بیش از 140 بر 90 میلی متر جیوه و پروتئین اوری پس از هفته 20 بارداری تشخیص پره اکلامپسی برای مادر داده می شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری من ویتنی و رگرسیون لجستیک در نرم افزارSPSS استفاده شد.
  یافته ها
  از 1033 مادر باردار 20 نفر (9/1%) مبتلا به پره اکلامپسی بودند. میانگین سطح سرب خون مادران μg/dl9/4 ± 7/4 بود. ارتباط میان سرب خون مادر و پره اکلامپسی مستقیم و معنادار بود (001/0>(P. سطح موثر سرب خون (نقطه ی برش) در پره اکلامپسی دارای حساسیت 85%، ویژگی 5/70%، ارزش اخباری منفی 6/99% و ارزش اخباری مثبت 4/5%، μg/dl 5 بدست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که سطح سرب μg/dl 5 و بالاتر در نیمه اول بارداری می تواند با حساسیت نسبتا بالا با وقوع پره اکلامپسی همراه باشد؛ لذا انجام این آزمایش به عنوان روشی در اوایل بارداری، برای پیشگویی وقوع پره اکلامپسی در مادران باردار فاقد عوامل خطرزای مهم پره اکلامپسی، پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: پره اکلامپسی، سرب خون، بارداری
 • مجتبی عباسی، عبدالرسول نامجو صفحات 54-64
  زمینه و هدف
  غلظت های پایین اتانول می توانند از طریق جفت به جنین و از طریق شیر مادر به نوزاد تازه متولد شده منتقل شوند. این مطالعه با هدف بررسی اثرات دوزهای مختلف اتانول در طول دوره شیردهی بر تغییرات آنزیمی، بافتی و شاخص های رشد نوزادان شیرخوار در موش صحرایی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 21 سر موش صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار به سه گروه شامل دو گروه تیمار و یک گروه شاهد تقسیم شدند. به گروه های تیمار از روز یک زایمان تا روز 24 شیردهی آب آشامیدنی به همراه اتانول با غلظت حجمی 2 و 4 درصد تجویز شد و گروه شاهد تنها به آب آشامیدنی دسترسی داشتند. از هر گروه، 9 سر نوزاد موش صحرایی 25 روزه انتخاب و فعالیت سرمی آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز، گاماگلوتامیک ترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز، لاکتات دهیدروژناز، کراتین فسفوکیناز، نیتروژن اوره خون و کراتینین اندازه گیری شدند. همچنین مطالعات آسیب شناسی بر روی بافت های مغز، کبد و کلیه انجام شد. داده ها به کمک آزمون های آماری آنالیزواریانس و تست دانت در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در گروه های تجربی میزان فعالیت سرمی آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز، نیتروژن اوره خون، کراتین فسفوکیناز و آلکالین فسفاتاز اختلاف معنی داری را نسبت به گروه شاهد نشان ندادند (05/0P). مطالعات هیستوپاتولوژیک آسیب های مختلفی را در بافت مغز، کبد و کلیه نوزادان در معرض اتانول 4% حجمی را نشان داد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه، مصرف نوشیدنی های الکلی در دوران شیردهی می تواند ضایعات جبران ناپذیری بر روی نوزاد داشته باشد.
  کلیدواژگان: اتانول، موش صحرایی، شیردهی، مسمومیت عصبی، نوزادان شیرخوار
 • فرهاد جعفری، سیداحسان بلادیان، بهبهان، محمود صمدپور، ناهید خلدی صفحات 65-74
  زمینه و هدف
  الگوی مراحل تغییر در برخی از مطالعات به منظور شناخت مراحل تغییر رژیم غذایی به کار رفته است. این مطالعه با هدف بررسی کاربرد الگوی مراحل تغییر برای مصرف لبنیات در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی 423 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1390 بررسی شدند. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ایدو مرحله ای انجام شد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه 3 بخشی استفاده شد که شامل اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه استاندارد بسامد مصرف غذایی (FFQ) و پرسشنامه استاندارد مراحل تغییر بود. داده ها با استفاده از آزمون های آماری کای-اسکوئر، من ویتنی، کروسکال والیس و رگرسیون لجستیک در نرم افزار SPSS آنالیز شدند.
  یافته ها
  میانگین سنی دانشجویان 3/3 ± 1/22 سال (با دامنه 35-18 سال) بود. 4/67% آن ها مونث و 21% متاهل بودند. بیشترین و کمترین فراوانی مصرف لبنیات به ترتیب مربوط به پنیر و کشک بود. اکثر دانشجویان (1/78%) روزانه سهم کافی از لبنیات مصرف نمی کردند. در دانشجویان مجرد نسبت به افراد متاهل سهم مصرف روزانه لبنیات بیشتر بود (05/0>P). بررسی مصرف لبنیات بر اساس الگوی مراحل تغییر نشان داد که اکثر دانشجویان (1/24%) در مرحله تفکر و کمترین آن ها در مرحله پیش از تفکر (4/10%) بودند. 6/54% از دانشجویان در مراحل قبل از عمل (پیش از تفکر، تفکر و آمادگی) و 4/45% در مراحل بعد از عمل (اقدام و نگهداری) برای ایجاد تغییر بودند.
  نتیجه گیری
  از نظر مدل فرا تئوری یا مراحل تغییر، بیشتر دانشجویان مورد بررسی در مراحل قبل از عمل به ویژه مرحله تفکر قرار داشتند همچنین اکثر دانشجویان سهم کافی از لبنیات مصرف نمی کردند؛ لذا این تئوری می تواند برای طراحی مداخلاتی جهت افزایش مصرف لبنیات در این گروه از جمعیت مناسب باشد.
  کلیدواژگان: الگوی مراحل تغییر، دانشجویان، مصرف لبنیات
 • فریبرز جباری فرد، عباس قاری علویجه، فریبا یزد خواستی، سهیلا مسعودی صفحات 75-86
  زمینه و هدف
  خودکشی یکی از مشکلات بهداشتی و آسیب های اجتماعی است که عوامل خطرساز متعددی در وقوع آن نقش دارند. این مطالعه با هدف شناسایی این عوامل برای مداخله و پیشگیری موثر در جامعه مورد پژوهش اجرا شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 233 مورد اقدام به خودکشی که در محدوده سال های 1390-1380 در شهرستان لردگان اتفاق افتاده بود مورد مطالعه قرار گرفت. اطلاعات لازم با استفاده از فرم هایی که به همین منظور تهیه شده بود جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آزمون های آماری مجذور کای، ضریب همبستگی فی و دقیق فیشر در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  از 233 مورد اقدام به خودکشی، 6/77% در گروه سنی 34- 15 سال، 8/64% در زنان، 5/54% در مجردها، 2/36% در افراد دارای تحصیلات ابتدایی، 5/75% در ساکنین روستاها و 8/34% خودکشی منجر به فوت گزارش شد. بیشترین روش استفاده شده جهت اقدام به خودکشی، مصرف دارو با 6/47%، بیشترین علت اقدام به خودکشی (2/62%) اختلافات خانوادگی و بیشترین میزان خودکشی موفق (8/28%)، در فصل پائیز بوده است. بین نتیجه خودکشی با طریقه عمل (001/0=P)، با فصل های سال (002/0=P) و اقدام به خودکشی با جنس (001/0=P) ارتباط معنی داری وجود داشت؛ ولی بین نتیجه خودکشی با سایر عوامل ارتباط معنی داری یافت نشد (05/0>P).
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه اقدم به خودکشی در گروه جوانان، زنان متاهل، مردان مجرد، روستائیان و افراد با سطح تحصیلات ابتدایی، بیشتر از سایرگروه ها اتفاق می افتد لازم است در الویت اول، اقدامات پیشگیری کننده توسط متخصصین در مورد این گروه ها پیش بینی و اجرا شود.
  کلیدواژگان: خودکشی، همه گیر شناسی، متغیرهای جمعیت شناختی، مواد مخدر
 • رحمن سوری، نیکو خسروی، خانم حمیده منتظری طالقانی صفحات 87-99
  زمینه و هدف
  لپتین و آدیپونکتین از جمله آدیپوسایتوکاین های مترشحه از بافت چربی هستند که در پاتوژنز چاقی و اختلالات همراه با آن نقش دارند. پژوهش حاضر تاثیر تمرینات استقامتی و مقاومتی را بر سطح سرمی لپتین، آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR) در زنان چاق یائسه غیر فعال مورد مطالعه قرار داده است.
  روش بررسی
  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده از نوع کاربردی با روش نیمه تجربی بود. بدین منظور 24 زن چاق (شاخص توده بدنی ≥ 53/30 کیلوگرم بر مجذور متر) یائسه غیر فعال (میانگین سنی3 ± 25/52 سال) به صورت تصادفی در سه گروه استقامتی، مقاومتی و شاهد در 10 هفته تمرینات مقاومتی (60-40% یک تکرار بیشینه) و استقامتی شنا (60-40% ضربان قلب بیشینه)، سه جلسه در هفته شرکت کردند. شاخص های آنتروپومتریک، سطوح لپتین و آدیپونکتین و HOMA-IR قبل و بعد از اجرای تمرینات اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون تی زوجی، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون همبستگی پیرسون در سطح معنی داری 05/0>P انجام گرفت.
  یافته ها
  اجرای تمرینات استقامتی ضمن کاهش معنی دار لپتین پلاسما (44/10%، 012/0=P)، HOMA-IR (44/25%، 002/0=P) و بهبود کلیه شاخص های جسمانی مورد بررسی، با افزایش معنی دار سطوح آدیپونکتین (61/45%، 015/0=P) پلاسما همراه بود. ولی در گروه تمرینات مقاومتی تغییر معنی داری در هیچ یک از فاکتورهای خونی و آنتروپومتریک مشاهده نگردید (05/0)
  کلیدواژگان: آدیپونکتین، تمرین مقاومتی، چاقی، لپتین، یائسگی
 • محمد مهدی سلطان دلال، عباس رحیمی فروشانی، فرزانه امین هراتی، سولماز اوحدیان مقدم، بهرام نیک منش، عبدالعزیز رستگار لاری صفحات 100-108
  زمینه و هدف
  اسهال یکی از مهمترین علل مرگ و میر کودکان در کشورهای در حال توسعه است. بیماری های روده ای سالانه سبب مرگ بسیاری از کودکان زیر 5 سال می گردند. یکی از روش هایی که امکان بررسی خاصیت تهاجمی باکتری ها را می دهد، استفاده از کشت سلول است. هدف از این مطالعه بررسی خاصیت تهاجمی تعدادی از سویه های جنس شیگلا با استفاده از کشت سلولی HEp-2 بوده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی، سوآپ رکتال های تهیه شده از 280 بیمار مبتلا به اسهال (140 بیمار با اسهال خونی و 140 بیمار با اسهال آبکی به عنوان گروه مقایسه) مراجعه کننده به بیمارستان های امام خمینی و مرکز طبی کودکان، قبل از دریافت آنتی بیوتیک و 140 نمونه از افراد سالم به عنوان گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه ها در محیط های افتراقی و انتخابی هکتون و XLD آگار تلقیح و پس از 24 ساعت انکوباسیون در 37 درجه سانتی گراد، از نظر مورفولوژی بررسی و با استفاده از تست های بیوشیمیایی شناسایی شدند. برای بررسی خاصیت تهاجمی شیگلا در کشت سلولی HEp-2علاوه بر ایزوله های آن، از 20 سوش کلکسیون نیز استفاده گردید. همچنین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها طبق دستورالعمل CLSI انجام شد.
  یافته ها
  36 سوش شیگلا (6/8%)، از نمونه های مورد بررسی جدا گردید. بیشترین گونه جدا شده از بیماران، Shigella flexneri با 16 ایزوله بود. بررسی بر روی کشت سلولی HEp-2 نیز نشان داد که تنها 14 سوش شیگلا (9 ایزوله و 5 کلکسیون) خاصیت تهاجمی داشتند.
  نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده نشان می دهد اولا تمامی ایزوله های شیگلا برخلاف انتظار قابلیت حمله و تهاجم به سلول های اپتلییال روده را ندارند؛ ثانیا تهاجم یک صفت ثابتی است که در اثر زمان از بین نمی رود.
  کلیدواژگان: اسهال، تهاجم سلولی، کشت سلولی، شیگلا
 • سیده مرضیه کتابی پور، مریم کوشکی جهرمی، محسن ثالثی، علیرضا صبوری صفحات 109-116
  زمینه و هدف
  بیماری های قلبی عروقی عامل حدود 50% مرگ و میر زنان بعد از یائسگی هستند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر 8 هفته ورزش هوازی پیشرونده در آب بر سیستاتین C و برخی دیگر از عوامل خطرزای قلبی عروقی شامل تری گلیسیرید، کلسترول و لیپوپروتئین ها (LDL و HDL) در زنان یائسه طراحی و اجرا شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، آزمودنی های تحقیق 30 نفر زن یائسه بودند که به طور داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند و به شیوه تصادفی در دو گروه 15 نفری شاهد و مورد تقسیم شدند. دو گروه از نظر سن و شاخص توده بدنی همسان بودند. متغیرهای مورد مطالعه قبل و بعد از جلسات تمرین ورزشی اندازه گیری شدند. برنامه تمرینی در گروه مورد شامل تمرین هوازی در آب به مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه با شدت 50 تا 70% حداکثر ضربان قلب بود. گروه شاهد در مدت تحقیق در هیچ برنامه منظم ورزشی شرکت نکردند. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس در نرم افزار SPSS انجام شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد که میزان سیستاتین C، کلسترول و LDL در پس آزمون نسبت به پیش آزمون در گروه مورد کاهش و HDL افزایش معنی داری یافته است (05/0P<)؛ اما این تغییرات در گروه مورد نسبت به گروه شاهد معنی دار نبوده است (05/0P>). تنها تری گلیسیرید در گروه مورد و در مقایسه با گروه شاهد کاهش معنی داری نشان داده است (05/0P<).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه تمرین هوازی در آب می تواند تاثیرات مثبتی بر کاهش برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی در زنان یائسه داشته است و می تواند جهت توصیه تمرینی توسط متخصصین ورزش و سلامت در زنان یائسه استفاده گردد.
 • مجتبی بنیادیان، رویا حبیبیان، سارا براتی، تسکین جستجو صفحات 117-123
  زمینه و هدف
  باکتری اشرشیا کلی یکی از عوامل مهم اسهال در کودکان، افراد مسن و دارای ضعف سیستم ایمنی در کشورهای در حال توسعه است. هدف از این مطالعه بررسی شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های اشرشیا کلی عامل عفونت های روده ای در شهرستان شهرکرد به منظور دست یابی به اطلاعات برای درمان سریع و مناسب بیماران بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که به صورت مقطعی در سال 1390 انجام شد، 234 نمونه مدفوع بیماران اسهالی از بیمارستان ها و کلینیک های شهرکرد توسط آزمون های باکتری شناسی و بیوشیمیایی مورد آزمون قرار گرفت. میزان مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های باکتری اشرشیا کلی به روش دیسک انتشاری مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  در میان نمونه های اخذ شده 114 مورد (7/48%) اشرشیا کلی به وسیله تست های میکروبیولوژی و شیمیایی جدا گردید. در میان آنتی بیوتیک های مصرفی جنتامایسین کمترین مقاومت (0%) و تریمتوپریم بیشترین مقاومت (8/79%) را نشان دادند. دیگر آنتی بیوتیک ها از جمله سولفامتوکسازول با 71%، آمپی سیلین با 6/52%، سیپروفلوکساسین با 5/10%، سفتکسیم با 7%، کلرا مفنیکل با 5/3% و تتراسایکلین با 5/3% به ترتیب دارای بیشترین میزان مقاومت بودند. همچنین مقاومت یگانه 5/17%، مقاومت دوگانه 5/39%، مقاومت سه گانه 6/38% و مقاومت چهارگانه 4/4% در جدایه های اشرشیاکلی بدست آمد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه حاضر آنتی بیوتیک های سیپروفلوکساسین و سفتکسیم می توانند در درمان عفونت های گوارشی ناشی از اشریشیا کلی بطور موفقیت آمیزی مورد استفاده قرار گیرند.
 • نادر باقری، لقمان سلیم زاده، فاطمه آزادگان دهکردی، مرتضی هاشم زاده، ثریا حیدری، راضیه رحیمیان، قربانعلی رحیمیان، افشین تقی خانی، محمود رفیعیان، کوپایی، هدایت الله شیرزاد صفحات 124-131
  زمینه و هدف
  اینترلوکین های 17 و 23 در دفاع بر علیه برخی عفونت های مخاطی دستگاه گوارش نقش دارند و IL-17 باعث جذب نوتروفیل ها به محل عفونت شده و در ایجاد التهاب نقش دارد. مطالعه حاضر میزان بیان mRNA سیتوکاین های IL-17و IL-23در دو گروه بیماران گاستریتی با عفونت هلیکوباکترپیلوری و فاقد عفونت را به وسیله روش کمی Real-Time PCR بررسی می کند.
  روش بررسی
  در این مطالعه مورد- شاهدی، از 58 بیمار دارای گاستریت با عفونت هلیکوباکترپیلوری و 50 بیمار مبتلا به گاستریت که فاقد عفونت بودند، توسط آندوسکوپی بیوپسی تهیه شد. بعد از استخراجmRNA و تبدیل آن به cDNA، میزان بیانmRNA مربوط به IL-17و IL-23در نمونه ها توسط Real-Time PCR اندازه گیری شد و بیان سایتوکاین ها در دو گروه آلوده و غیر آلوده با استفاده از تست Mann–Whitney مورد آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  ارتباط معنی داری بین میزان بیانIL-17 mRNA در افراد دارای گاستریت با عفونت هلیکوباکترپیلوری و افراد دارای گاستریت فاقد عفونت دیده نشد (941/0P=). همچنین ارتباط بین میزان بیان mRNA IL-23در بیماران دارای گاستریت با عفونت هلیکوباکترپیلوری و بیماران دارای گاستریت فاقد عفونت معنی دار نبود (076/0 P=).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که میزان بیان mRNA سیتوکاین های IL-17و IL-23در بیماران دارای گاستریت با عفونت هلیکوباکترپیلوری در مقایسه با بیماران گاستریتی بدون عفونت بالاتر نمی باشد و در نتیجه ارتباط معنی داری بین دو گروه مورد مطالعه در این استان وجود ندارد؛ لذا می طلبد تا نقش دقیق سایتوکاین های دیگر درگیر در بروز بیماری گاستریت جهت تعیین پیش آگهی و ارزیابی برنامه های درمانی بیشتر مشخص شود.
  کلیدواژگان: اینترلوکین، هلیکوباکتر پیلوری، Reatime PCRl
 • رحیم بحری نجفی، امین یاری، ناصر توکلی، مهتاب کشوری صفحات 132-140
  زمینه و هدف
  اشکال مخاط چسب، از سیستم های دارورسانی جدید هستند که بصورت قرص و فیلم موجودند. فیلم مخاط چسب دهانی زمان توقف دارو را طولانی می کند و یک شیب بالای غلظتی برای نفوذ ارائه می دهد که منجر به بهبود جذب دارو می شود. هدف از این مطالعه تهیه سیستم تحویل منطقه ای داروی ایبوپروفن به منظور تسکین درد و التهاب خفیف تا متوسط دهانی از طریق تهیه ی فرمولاسیون مخاط چسب دهان بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی فیلم های مخاط چسب ایبوپروفن با روش Casting و با بکارگیری ترکیبات مختلفی از پودر یودراژیت ((EUDRAGIT RL100 و سدیم کربوکسیل متیل سلولوز (NaCMC) به عنوان پلیمر و گلیسرین و پروپیلن گلیکول به عنوان پلاستی سایزر تهیه و از نظر ویژگی های ظاهری و فارماسیوتیکسی مانند ظاهر، وزن، ضخامت، قدرت چسبندگی، زمان آزادسازی، زمان از هم پاشیدگی و قدرت بارگیری دارو در فیلم بررسی شدند. داده ها با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس و تست تعقیبی توکی در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  سرعت آزاد سازی دارو در فرمولاسیون های مختلف مورد بررسی تفاوت زیادی نشان نداد. استفاده از یودراژیت به میزان بیشتر از 1000 میلی گرم موجب افزایش ویسکوزیته سیستم و کاهش خلل و فرج و ظاهر مناسب فیلم شد اما فیلم های ساخته شده با یودراژیت و NaCMC از نظر ویژگی های ظاهری و فارماسیوتیکسی قابل قبول تر بودند.
  نتیجه گیری
  بهترین فرمولاسیون با چسبندگی مناسب و سرعت آزادسازی مورد نظر شامل 35 میلی گرم ایبوپروفن، 200 میلی گرم NaCMC و1500 میلی گرم یودراژیت بود که به دلیل ویسکوزیته بالا، قدرت چسبندگی مناسب، نوسانات کم در آزادسازی دارو (در طول 4 ساعت) به عنوان فرمولاسیون برتر انتخاب شد؛ لذا به نظر می رسد این شکل دارویی بتواند مورد توجه و استفاده ی بسیاری از بیماران قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ایبوپروفن، فیلم مخاط چسب، درد، التهاب
 • محمود رفیعیان کوپایی، صدیقه عسگری، نجمه گلی ملک آبادی، شهلا روزبهانی صفحات 141-149
  زمینه و هدف
  امروزه استفاده از گیاهان دارویی در کنترل و پیشگیری از بیماری ها از جمله بیماری دیابت دارای اولویت می باشد و عناب (Ziziphus vulgaris L.) یکی از گیاهانی است که در زمره گیاهان ضد دیابت قرار دارد. این مطالعه با هدف بررسی اثرات پودر میوه گیاه عناب بر سطح گلوکز خون، تری گلیسرید، کلسترول، لیپوپروتئین با چگالی بالا و لیپوپروتئین با چگالی پایین در سرم موش های دیابتی شده طراحی و اجرا شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی تعداد 30 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار در سه گروه جداگانه شامل گروه شاهد غیر دیابتی، گروه شاهد دیابتی و گروه تیمار شده با پودر میوه عناب به میزان 1 گرم بر کیلوگرم وزن بدن، به مدت دو هفته تیمار شدند. به منظور دیابتی نمودن موش ها از تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین (60 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) استفاده شد. در ادامه حیوانات برای سه هفته دیگر به همان ترتیب تیمار شدند. در پایان، نمونه ی ها به کمک آزمون های آماری خونی حیوانات تهیه شد و فاکتورهای مورد نظر اندازه گیری شدند. تجزیه و تحلیل دادهKruskal-Wallis، Friedman، Wilcoxon Signed Ranks و RM- ANOVA صورت گرفت.
  یافته ها
  تیمار حیوانات با پودر عناب نتوانست از افزایش قند خون در اثر دیابت پیشگیری کند اما تیمار در حیوانات قبل از القاء دیابت، باعث کاهش معنادار قند خون گردید (05/0P<). به علاوه تیمار توانست از افزایش کلسترول، تری گلیسرید و LDL در حیوانات دیابتی پیشگیری کرده و بعد از القاء دیابت باعث کاهش معنی دار سطح این چربی ها در خون گردد (05/0P<). همچنین میزان HDLبا کاهش رو به رو بود که این کاهش به دلیل پایین آمدن کل لیپید سرم بوده است.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان دادند که پودر میوه عناب می تواند در پیشگیری و درمان دیابت سودمند باشد.
  کلیدواژگان: دیابت، گلوکز، گیاه عناب
 • ماشاء الله ولیخانی، حسن سعادت فر، عبدالواحد رحیمی صفحات 150-158
  زمینه و هدف
  ارزش های نهادینه شده زیر ساخت تحقق آرمان ها و اهداف سازمان می باشند. با توجه به وجود تفات های مختلف در بافت نیروهای دانشگاه های علوم پزشکی و رسالت آنها در تولید علم و درمان بیماری ها، این مطالعه با هدف استفاده از الگوی سیستم ارزشی آلپورت در شناخت ارزش های کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برای حل برخی از مشکلات آن اجرا شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی تحلیلی در پائیز 1391 در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با جامعه آماری 6891 نفر و تعداد نمونه 385 نفر صورت گرفت. پس از تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، از روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای جهت تعیین حجم نمونه در هر واحد استفاده شد. از پرسشنامه ای شامل 36 سوال که بر اساس محتویات منابع شاخص های تحقیق تهیه شده بود، جهت جمع آوری داده ها استفاده گردید. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی و فریدمن در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  مهمترین ارزش از دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، ارزش اجتماعی با 86/23% مقبولیت و کمترین اهمیت مربوط به ارزش اقتصادی با 76/8% مقبولیت تعیین شد. همچنین در طبقه بندی جامعه آماری به چهار گروه، ارزش اجتماعی به عنوان ارزش برتر (27/22% کارکنان) در گروه کارکنان مراکز ستادی تعیین شد و کمترین اهمیت (08/10% کارکنان) به ارزش زیبایی شناختی تعلق گرفت.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه، ارزش اجتماعی مهمترین ارزش در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد شناخته شد؛ لذا مدیران دانشگاه بایستی ضمن توجه به این مهم، در تصمیم گیری های خود، موضوع اقبال عمومی کارکنان به این ارزش را مدنظر داشته باشند.
  کلیدواژگان: ارزش، طبقه بندی ارزشها، نظریه سیستم ارزشی آلپورت، بهداشت و درمان
 • علی میری، جعفر سلیمیان، احسان رضایی، غلامرضا اولاد، مجتبی سعادتی، محمد علی عارف پور ترابی، فرید عزیزی جلیلیان صفحات 159-166
  زمینه و هدف
  در میان عوامل باکتریایی، شایع ترین عامل بیماری اسهال، باکتری اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک است. زیر واحد LTB سم این باکتری قادر به ایجاد مصونیتی شش ماهه است. کلستریدیوم بوتولینوم نیز عامل بیماری کشنده بوتولیسم می باشد و زیر واحد BoNT/A-Hc سم آن می تواند تا دو سال در برابر این بیماری مصونیت ایجاد کند. میزان ایمنی زایی که هر یک از این زیر واحدهای نوترکیب ایجاد می کنند، می تواند از عواملی باشد که در به وجود آمدن مصونیتی با ماندگاری متفاوت تاثیرگذار باشد. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه میزان تولید آنتی بادی ناشی از استفاده از دو پروتئین LTB و BONT/A-Hc در موش آزمایشگاهی بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی از باکتری Bl21DE3 E. Coli تراریخت شده با وکتور pET28aاستفاده گردید. این وکتور حاوی ژن نوترکیب LTB اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک و ژن نوترکیب BONT/A-Hc بوتولینوم به طور جداگانه بود. پس از بهینه سازی بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب LTB از فاز نامحلول و BoNT/A-Hc از فاز محلول عصاره سلولی، محصولات آن ها بر روی ژلSDS-PAGE بررسی گردید. موش های آزمایشگاهی به وسیله پروتئین های حاصل، ایمنی زایی شدند. تیتر آنتی بادی حاصل از هر دو نوع پروتئین نوترکیب با استفاده از آزمون آماری t-Test در نرم افزار SPSS ارزیابی و مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  پروتئین های نوترکیب بیان شده BoNT/A-Hc و LTB با ستون نیکل تخلیص شدند. پس از ایمنی زایی موش های آزمایشگاهی، تفاوت معناداری در تیتر آنتی بادی برای دو پروتئین BoNT/A-Hc و LTB مشاهده گردید (01/0>P).
  نتیجه گیری
  اختلاف کمی بین تیتر آنتی بادی برای دو پروتئین BoNT/A-Hc و LTB مشاهده گردید که می تواند به دلیل خاصیت قوی ادجوانسیتی LTBو ایمنی زایی ایجاد شده تقریبا یکسان، در فاصله زمانی محدود باشد
 • آیت علوی، جعفر سلیمیان، محمدعلی عارف پور، مجید ریاضی پور، نجمه پور ساسان، فرید عزیزی جلیلیان صفحات 167-174
  زمینه و هدف
  مایکوتوکسین T-2 اثرات جدی بر سلول های سیستم ایمنی می گذارد. این مطالعه با هدف بررسی اثر سم T-2 بر روی فعالیت فاگوسیتوزی نوتروفیل خون محیطی انسان و نقش حفاظتی سلنیم بر این فرآیند طراحی و اجرا شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، نوتروفیل خون محیطی انسان با استفاده از روش دکستران- فایکول خالص سازی گردید. برای تعیین میزان فعالیت فاگوسیتوزی نوتروفیل ها از روش شمارش تعداد بلع مخمرهای کاندیدا آلبیکانس اپسونیزه استفاده شد. سپس میزان فعالیت فاگوسیتوزی نوتروفیل در حضور غلظت های مختلف سم T-2 مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، اثر غلظت های مختلف سلنیم در کاهش اثرات سم T-2مطالعه شد. از روش آماری آنالیز واریانس در نرم افزارStata جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  سم T-2 در غلظت μg/ml 100بر فعالیت کاندیدا کشی نوتروفیل تاثیر گذاشته و این فعالیت را تقریبا به نصف کاهشداد. سلنیم در غلظت μg/ml100 بهترین اثر را داشت و فعالیت کاندیداکشی را نزدیک به 90 درصد بهبود بخشید.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این مطالعه سم T-2 موجب کاهش شدید فعالیت فاگوسیتوزی نوتروفیل ها می گردد و سلنیم اثر حفاظت بخش دارد و می تواند فعالیت فاگوسیتوزی را تقریبا به حالت طبیعی بازگرداند
  کلیدواژگان: سم T، 2، نوتروفیل، فعالیت فاگوسیتوزی، سلنیم
 • نرگس مشایخی، هانیه بنی اسدی پور، مرضیه اسماعیلی، فاطمه ایوبی، حسین رضازاده، الهام حکیمی، طیبه نگاهبان، محمد الله توکلی صفحات 175-179
  زمینه و هدف
  ترکیبات آنتی اکسیدانی موجود در گیاهان دارویی نماینده های مناسبی برای حفاظت در برابر مسمومیت ناشی از آلاینده های صنعتی هستند. در تحقیق حاضر اثر حفاظتی عصاره آبی الکلی برگ گیاه کلپوره (Teucrium polium) بر مسمومیت کلیوی ناشی از کلرید جیوه ارزیابی گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی از 28 سر موش سوری نر استفاده شد. حیوانات به طور تصادفی در 4 گروه شاهد، گروه دریافت کننده کلرید جیوه، گروه دریافت کننده کلرید جیوه همراه با عصاره کلپوره و گروه دریافت کننده عصاره کلپوره تقسیم شدند. دوزهای کلرید جیوه و عصاره کلپوره به ترتیب mg/kg 5/1 و mg/kg 200 روزانه به مدت 8 روز به صورت داخل صفاقی تزریق شدند. در پایان، نمونه های خونی تهیه و مسمومیت کلیوی توسط اندازه گیری غلظت سرمی اوره و کراتینین با استفاده از روش اسپکتروفتومتری و کیت های اختصاصی بطور غیر مستقیم اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و متعاقب آن تست Tukey در نرم افزار SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  کلرید جیوه سبب افزایش معنی داری در غلظت سرمی اوره و کراتینین در مقایسه با گروه شاهد شد (05/0P<)، عصاره گیاه کلپوره توانست کاهش معنی داری در غلظت سرمی اوره و کراتینین در گروه عصاره با کلرید جیوه در مقایسه با گروه کلرید جیوه ایجاد نماید (001/0P<).
  نتیجه گیری
  نتایج ما نشان داد که عصاره کلپوره اثر حفاظتی در برابر مسمومیت کلیوی ناشی از فلزات سنگینی مثل جیوه دارد.
  کلیدواژگان: کلپوره، مسمومیت کلیوی، کلرید جیوه، موش سوری نر
|
 • Hossein Ashraf, Dr. Samad Zare, Neda Farnad Pages 1-9
  Background And Aims
  The flavonoids existent in barberry fruit (Berberis integerrima) are considered as antioxidants. The aim of the present study was to assess the effect of aqueous extract of Berberis integerrima fruit (AEBIF) on liver damage in streptozotocin (STZ) - induced diabetic rats.
  Methods
  In this experimental study twenty eight male white Wistar rats were randomly designated into four groups. Group 1: nondiabetic control، Group 2: diabetic control، Group 3: diabetic rats treated with AEBIF (250 mg/kg) and Group 4: diabetic rats treated with AEBIF (500 mg/kg). Diabetic rats were treated with gavage injection for 6 weeks. At the end of experiment، levels of functional liver markers (AST، ALT and ALP)، albumin، total bilirubin and proteins were assessed in the serum. Liver tissue samples were collected from the animals in all groups to be investigated. Data was analyzed by one way variance analysis and Tukey’s test using SPSS software.
  Results
  In diabetic rats، AEBIF (250 and 500 mg/kg BW) significantly decreased the levels of serum biomarkers of hepatic injury (P<0. 001) and total bilirubin (P<0. 05 and P<0. 001 respectively); and significantly increased (P<0. 001) the levels of total proteins (only in dose 500 mg/kg). The effect of AEBIF on albumin serum was not significant. AEBIF reduced the tissue damages resulted from diabetes in both doses. Histopathologically، the changes were in the same direction with biochemical findings.
  Conclusion
  AEBIF may improve renal dysfunction in streptozotocin-induced diabetic rats by modulation of detoxification enzymes and its antioxidant effects.
  Keywords: Berberis integrrima, Diabetes mellitus, Hepato protective, Rats
 • Dr. Gholamreza Dehghan, Dr. Gholamreza Zarrini, Manijheh Hajizadeh Pages 10-17
  Background And Aims
  Ferula szovitsiana belongs to Umbelliferae family and is an endemic medicinal herb distributed throughout the Iran and Central Asia. The gum obtained from the roots of genus Ferula has been used in folk medicine for the treatment of digestive disorders and rheumatism. In this research، antibacterial and synergistic activities of chloroform fractions of root extract of Ferula szovitsiana have been studied.
  Methods
  In this experimental study، antibacterial، antifungal and synergistic effects of chloroform and methanol extract and active fractions (CEF1-CEF15) on gram-positive and gram-negative bacteria (concentrations; 0. 2-4 mg/ml، the multiple of 2) have been studied using disc diffusion and micro-dilution methods.
  Results
  The results revealed that the extracts and the fractions had notable anti-microbial effect on the tested microorganism. The mean inhibition zone diameter between 7 to 23 mm was observed for the various fractions of the extract. Between 15 produced fractions، CEF6 has the most significant anti-microbial and anti-fungal effect against Bacillus subtilis and Cryptocccus neoformans (zone diameters; 15. 4 mm and 23. 1 mm respectively). Fraction CEF5 has no effect on the growth of microorganisms. Potent synergistic effect of the fractions with Erythromycin and Tetracycline were detected for CEF1، CEF9، CEF10 and CEF11 against Methicilin resistant Staphylococcus aureus and Bacillus subtilis.
  Conclusion
  Results obtained from this study revealed that total extract and fractions from F. szovitsiana have anti-bacterial and anti-fungal properties. Species of genus Ferula are rich sources of coumarin compounds with antimicrobial activity against many microorganisms and findings from the present study were based on the same potential of the fractions.
  Keywords: Anti, microbial activity, Chloroform fractions, Ferula szovitsiana, Synergistic effects
 • Hamid Agha, Alinejad, Reza Gharakhanlou, Babak Farzad, Mahdi Bayati Pages 18-27
  Background And Aim
  Codifying national norms for anthropometric and body composition measures and determining the prevalence of overweight and obesity، which are associated with chronic diseases، are necessary for every society. The purpose of the study was to determine the prevalence and distribution of these norms in city population in Iran.
  Methods
  This cross-sectional descriptive-analytical study was conducted with convenience sampling among 991 men and 1188 women aged between 15 to 64 years old. The population was from Ahvaz، Tehran، Raht، Kerman and Mashhad. Body mass index (BMI)، waist circumference (WC)، waist-to-hip ratio (WHR)، waist-to-height ratio (WHtR) and percentage of body fat were measured. Data were measured using independent t-test، coefficient correlation and one way variance in SPSS software.
  Results
  Based on BMI، more than 49% of men and 53% of women were either overweight or obese، while 10. 2% of men and 18. 6% of women were obese. The prevalence of overweight was more in women (P< 0. 001). In both men and women، the prevalence of overweight was greater among 40-49 year olds and the prevalence of obesity was greater among those 50+ years.
  Conclusion
  The study provided national norms and highlighted the high prevalence of general and abdominal overweight and obesity in both sexes of urban populations of Iran and provided evidence to support the establishment of intervention programs to manage and prevent obesity-related disorders such as diabetes.
  Keywords: Anthropometry, Overweight, Obesity, Urban population
 • Dr Saied Habibian, Dr Mohammad Shadkhast, Dr Akram Kabiri Pages 28-34
  Background And Aims
  There are contradictory reports about the effects of morphine on thyroid glands. The aim of the present study was to investigate the effects of long term use of morphine on the body weight، thyroid glands’ weight and the histomorphological structure of mouse thyroid gland at different stage of growth.
  Methods
  In this experimental study 150 two weeks female bulb/c mice were randomly divided into three equal groups. The mice in each group were divided into 4 subgroups، subsequently. Subgroup one (control group; n=5) accessed to clean water. Subgroup two (sham group; n=5) received 5mg/ml sugar، orally. 0. 04mg/ml morphine and 5mg/ml sugar were available for subgroup three (experimental group one; n=20). 0. 4mg/ml morphine and 5mg/ml sugar were given orally to subgroup four (experimental group two; n=20). The first and second group received morphine for 21 days and the third group received morphine for 63 days. Results of investigating the mice and their thyroid glands weight were analyzed using ANOVA and Tukey tests، results of the histomorphological studies were reported as a descriptive report.
  Results
  The results showed that chronic use of morphine with both doses significantly reduce body weight of mice in group two and group three (P<0. 05). Moreover، chronic usage of morphine with both doses significantly reduced thyroid weight in group one and two (P<0. 05). Histomorphological studies revealed that chronic usage of morphine increased the size and shape of follicular cells in thyroid gland. Furthermore، the shape of follicles of thyroid gland in experimental groups were changed and contained a little clouid compared to control and sham groups.
  Conclusion
  Based on the results from present study it can be concluded that the chronic usage of morphine may in addition of its effect on the body weight and thyroid gland weight have influence on the structure and function of thyroid gland.
  Keywords: Histomorphology, Morphine, Mice, Thyroid gland
 • Dr Hosein Honari, Hajar Mehrazin, Dr Mojtaba Saadati, Mohammad Ebrahim Minaei Pages 35-43
  Background And Aims
  Anthrax caused by bacillus anthracis، is an acute infectious disease that mostly occurs in herbivorous animals and in human. The vegetative format Bacillus anthracis is an exotoxin، which consists of three polypeptide: protective antigen (PA، 83 kDa)، lethal factor (LF، 90 kDa) and edema factor (EF، 89kDa). PA is considered as a primary immune gen for development of protective immunity against anthrax. The aim of this study was the production of antibody raised against domain 2-4 PA in lab animals.
  Methods
  In this experimental study، domain 4-2 PA gene of plasmid pXOI with BamHI and HindIII restriction enzyme sites، amplified by PCR and were cloned and sub cloned in the vectors. Vector pET28a (+) was transformed to E. coli strain BL21 (DE3). After induction with IPTG، PA gene expression was observed. Purified protein was injected in mice and rabbits 4 times. Then the raised antibody was isolated from mice and rabbits sera and confirmed by ELISA.
  Results
  The pET28a (+) /domain 2-4 expression vector confirmed by end nuclease digestion، PCR and sequence analysis. The expression product domain 2-4 was confirmed by SDS-PAGE and Western blot. Antibody in mice and rabbits sera was confirmed by ELISA.
  Conclusion
  Due to PA protein being immunogenic، it could be used for vaccine design and as a powerful mucosal adjuvant system.
  Keywords: Antibody, Bacillus anthracis, ELISA, Protective antigen
 • Samira Mokhlesi, Dr. Lida Moghaddam, Banaem, Dr. Minoor Lamyian, Narges Alyianmoghadam, Kolsum Safari Pages 44-53
  Background And Aims
  Preeclampsia is the most prevalent complication of pregnancy. Considering its importance and inexistency of inevitable affecting factors، this study was performed to assess the predictive value of early pregnancy blood lead levels in preeclampsia occurrence.
  Methods
  This longitudinal (prospective) study was conducted on 1033 pregnant women visiting medical universities'' prenatal centers in Tehran. A general demographic and reproductive history questionnaire was completed and a venous blood sample was taken from all participants upon entry. Preeclampsia was defined as blood pressure equal to or more than 140. 90mmHg، along with protenuria after 20th week of pregnancy. Data was analyzed by SPSS16 software using، Man-Whitney U، logistic regression and ROC curve analysis.
  Results
  In the present study، the incidence of preeclampsia was 1. 9%. Mean level of maternal blood lead was 4. 7±4. 9 µg/dl. There was a significant relationship between maternal blood lead levels and preeclampsia (P>0. 001(and with the cut-off point of blood lead level at 5 µg/dl، the sensitivity، specificity، negative predictive value and positive predictive value for the occurrence of preeclampsia were: 85%، 70. 5%، 99. 6% and 5. 4% respectively.
  Conclusion
  Results showed that maternal blood lead of 5 mg/dl or higher in early pregnancy could result in preeclampsia with high sensitivity. Early pregnancy maternal lead levels had a rather acceptable sensitivity and very high negative predictive value in preeclampsia occurrence.
  Keywords: Preeclampsia, Pregnancy, Maternal blood lead levels
 • Dr. Mojtaba Abbasi, Dr. Abdulrasool Namjoo Pages 54-64
  Background And Aims
  Lower concentration of ethanol can be transferred to fetus through the placenta and to newborn offspring through breast milk. This study aimed at investigating the effects of lactation exposure to ethanol on some biochemical and pathological alterations in brain، liver and kidney tissues of in suckling rat.
  Methods
  In this experimental study 21 adult female wistar rats were devided in 3 grous، 2 experimental and 1 control group، the experimental groups received tap water with 2 and 4 % ethanol v/v and control group only received tap water during lactation period. On day 25 after birth، 9 pup rats from each experimental group were anesthetized. Blood samples were collected، alanine amino transferase (ALT)، gamma glutamyle transferase (GGT)، aspartate amino transferase (AST)، alkaline phosphatase (ALP)، Lactate dehydrogenase (LDH)، creatine kinase، Blood nitrogen urea (BUN) and Creatinine were determined according to routine laboratory method. Histopathological examination of the brain، liver and kidney were also performed. The data were analyzed using ANOVA and Dunnett tests.
  Results
  Use of ethanol did not cause any significant difference in ALT، GGT، AST، ALP and BUN experimental groups in comparison with the control group (P>0. 05). But LDH، creatine significantly increased in experimental groups received tap water with 4% ethanol v/v compared to the control group، respectively (P<0. 05). In histopathologic study، mild injuries were observed in kidney، liver and brain tissues of offspring rat exposed to 4% ethanol v/v.
  Conclusion
  Alcohol consumption during lactation period can result in irrecoverable harms offspring.
  Keywords: Ethanol, Lactation, Neurotoxicity, Suckling rats, Wistar rat
 • Dr. Farhad Jafari, Dr. Seyed Ehsan Beladian, Behbahan, Dr. Mahmood Samadpour, Nahid Kholdi Pages 65-74
  Background And Aims
  In some studies، the model of stages of change has been used to determine the changes of diet. This study was performed to investigate the application of this model to dairy consumption among students of Shahrekord University of Medical Sciences.
  Methods
  In this cross sectional study 423 students of medical sciences branch were evaluated in 2011. Two-stage random cluster sampling method was used. Three part questionnaire which included demographic data، food frequency questionnaire (FFQ) and the standard questionnaire of stages of change was used for data collection. Data were analyzed with SPSS version 16 and statistical tests as: Chi-square، Mann-Whitney، Kruskal-Wallis and regression.
  Results
  The mean age of students was 22. 1±3. 3 years (18-35 years). From this sample، 67. 4% of them were female and 21% were married. The highest and lowest consumption of dairy products، related to the cheese and whey، respectively. Most of the students (78. 1%) were not consuming enough daily servings of dairy. Based on the results، in single students the daily consumption of dairy products were more than in married ones (P<0. 05). Study of dairy consumption based on the pattern of stages of change revealed that most of the students (24. 1%) were in contemplation’s stage and their lowest were in the pre-contemplation’s stage (10. 4%). Overall، 54. 6% of students were in the preoperative stages (pre-contemplation، contemplation and preparation) and 45. 4% of them were in the postoperative stages (action and maintenance).
  Conclusion
  Considering the stages of change model، most under study students were in the contemplation stage، especially preoperative stages. Also most of the students did not use enough dairy in daily diet. So this theory could be a good suggestion to encourage using of dairy in this group of population.
  Keywords: Stages of change model, Dairy consumption, Students
 • Fariborz Jabbari Fard, Dr. Abbas Qari, Dr. Fariba Fariba Yazdekhasti, Sohaila Masudi Pages 75-86
  Background And Aims
  Suicide is a health related problem and is a social pathology that. there are a lots of risk factors in which. This study was done for investigation of these factors for effective prevention and intervention in the under study population.
  Methods
  In this descriptive analytical study، 233 cases of suicide attempts in Lordegan city during 2001-2011 were studied. The required data were collected through forms which were designed for this purpose and then data were analyzed through Pearson correlation coefficient and chi-square test، using SPSS software and Krummer and exact Fisher tests.
  Results
  This study indicated that 77. 6% of 223 cases were in the ages of 15-34 years old، 64. 8% of them were women، 36. 2% of them had primary educations، 75. 5% of them inhabited in villages، 34. 8% of these cases leaded to death، 54. 5% of them were single، and the most prevalent way used to suicide was consuming drugs (approximately 47. 6%). The most reason of committing suicide was family problems (approximately 62. 2%)، the maximum rate of committing suicide resulting in death was mostly reported in fall season. (28. 8) the statistical tests indicated that there are a significant relationship between the result of suicide with the way of committing that (P=0. 001)، outcome of suicide with seasons (P= 0. 002) and attempt to suicide with gender (P=0. 001). but no significant relationship was found between committing suicide and other factors (P<0. 05).
  Conclusion
  Considering the fact that suicide attempt occur among youth، married women، single men، villagers، and individuals with elementary education more than other people،it is necessary that preventive measures be anticipated for these groups by the researchers.
  Keywords: Demographic variables, Drugs, Epidemiology, Suicide
 • Dr Rahman Soori, Dr Nikoo Khosravi, Mrs Hamide Montazery Taleghani Pages 87-99
  Background And Aims
  Leptin and adiponectin، as tissue-derived adipocytokines، play a substantial role in the pathogenesis and complications of obesity. This study examined the effects of resistance and endurance training on serum levels leptin and adiponectin and insulin resistance index (HOMA-IR) in sedentary postmenopausal obese women.
  Methods
  This study was a randomized clinical trial applied semi experimental design. Participants included 24 sedentary menopausal obese (BMI≥30. 53 Kg/m2) women (mean age 52. 25±3 years old) randomly assigned to endurance and resistance training and control groups، studied before and after 10 weeks of resistance (40-60% of one-repetition maximum) and swimming endurance training (40-60% of maximal heart rate)، 3 days a week. Leptin and adiponectin levels، HOMA-IR and anthropometric measurements were assessed before and after training. Statistical analysis was done by paired ANOVA and Pearson correlation and P value <0. 05 was considered as significant.
  Results
  Endurance training resulted in significant decreases in leptin levels (P=0. 012، 10. 44%)، HOMA-IR (P=0. 002، 25. 44%) and the entire anthropometric indices meliorism; and a significant increases in adiponectin levels (P=0. 015، 45. 61%). However، none of blood factors and anthropometric indices changed in resistance training group (P>0. 05). According to Pearson correlation changes in adiponectin levels had significant correlations with changes in waist hip ratio (P=0. 023) and waist circumference (P=0. 026) in endurance training group and there were also a significant correlation between changes in HOMA-IR value and adiponectin levels (P=0. 004) following resistance training.
  Conclusion
  Endurance training versus resistance training modulates leptin and adiponectin concentrations and metabolic profile in sedentary postmenopausal obese women.
  Keywords: Adiponectin, Leptin, Obesity, Postmenopause, Resistance Training
 • Mohammad Mehdi Soltandallal, Abbas Rahimi, Forushani, Farzaneh Pages 100-108
  Background And Aims
  Diarrhea is one of the most prevalent cause of children`s death in developing countries. Gastrointestinal diseases are the cause of much death among the children under the age of 5 every year. In this study the invasiveness character of Shigella strains was investigated by HEp-2cell cell culture technique.
  Methods
  In this descriptive study، 280 rectal swabs (140 with dysentery and 140 watery diarrhea) from patients suffering from diarrhea before using any antibiotic and 140 from healthy people as control group were collected. These specimens were cultured in Hektoen and XLD agar as selective and differential media، then after 24 hours incubation in 37˚C their morphology were studied and finally the isolates were confirmed with biochemical tests. Shigella spp strains consist of 20 collection strains were used for consideration of invasiveness in Shigella. Antibiotic typing also performed according to CLSI instructions.
  Results
  Thirty six strains of Shigella (8. 6%) were isolated from thesamples under the study. Most strains isolated from patients، were Shigella flexneri isolated with 16. Our study on HEp-2 cell cultures showed that only 14 (9 isolates، 5 collections) had invasive properties of Shigella strains.
  Conclusion
  The results show that firstly all Shigella isolates are not capable of invading intestinal epithelial cells; Secondly invasion is not a constant attitude and it would not go away by time
  Keywords: Cell invasion, Cell culture, Diarrhea, Shigella
 • Sayyede Marzie Ketabipoor, Dr. Maryam Koushkie, Jahromi, Dr. Mohsen Salesi, Dr. Alireza Saboori Pages 109-116
  Background And Aims
  Cardiac diseases are the main cause of 50% of death during post menopause. The purpose of the present study was to investigate the effect of water aerobic training on cystatine C and some other cardiac factors including triglyceride، cholesterol and lipoproteins in menopause women.
  Methods
  In this clinical trial study، 30 menopause women voluntarily participated and were randomly divided into two groups of experiment (age ranges: 57. 06 ± 5. 71 Years old & BMI: 30. 13 ±3. 94 kg/m2) and control (age ranges: 58. 40 ± 3. 81 Years old& BMI: 27. 92 ± 3. 95 kg/m2). The both groups were homogenized based on age and BMI. The variables were measured before and after training sessions. Training sessions included aerobic exercise in water، 3 times a week by the intensity of 50 to 70 % of maximal heart rate while the control group did not participate in any regular exercise during the study. Data were analyzed using statistical method of covariance analysis.
  Result
  Study findings indicated that cystatine C، cholesterol and lipoproteins significantly decreased after exercise but HDL significantly increased (P<0. 05)، although these changes were not significant in control group (P>0. 05)، but TG significantly reduced after the exercise in experimental group (P<0. 05).
  Conclusion
  Based on the results، aquatic aerobic exercise training could be useful for reducing some cardiac risk factors in menopause women.
  Keywords: Aquatic aerobic exercise, Cystatine C, Cardiac risk factors, Menopause women
 • Dr. Mojtaba Boniadian, Dr. Roya Habibian, Sara Barati, Taskin Jostejo Pages 117-123
  Background And Aims
  Escherichia coli are one of the important causes of diarrhea in children، adult and immune compromised ones in developing country. The aim of this study was to investigate the antibiotic resistance of E. coli isolated from gastroenteritis cases in Shahrekord county، in order to obtain a rapid and suitable treatment.
  Methods
  In this descriptive analytical study، 234 fecal samples were collected from diarrheic patients during 2011-2012. Bacteriological and biochemical tests were used to identify E. coli. Antibiotic resistance of the isolates was assessed by disk diffusion method.
  Results
  The results showed that the minimal resistance was to Gentamycin (0%) and the maximal resistance was for Trimethoprim (79. 8%). The resistance for Sulfametoxazole، Ampicillin، Ciprofloxacin، Cefotaxime، Chloramphenicol، and Tetracycline were 71%، 52. 6%، 10. 5%، 7%، 3. 5%، 3. 5% respectively. Also the results revealed that the single، double، triple and tetraple antibiotic resistance among the isolates were 17. 5%، 39. 5%، 38. 6% and 4. 4% respectively.
  Conclusion
  According to the results of this study Ciprofloxacin and Cefotaxime are suitable antibiotics for treatment of E. coli enteric infections in this area.
  Keywords: Antibiotic resistance, Diarrhea, Disk diffusion, Escherichia coli, Shahrekord
 • Nader Bagheri, Loghman Salim Zade, Fatemeh Azadegan Dehkordi, Morteza Hashem Zade, Soraya Heidari, Razie Rahimian, Ghorbanali Rahimian, Afshin Taghi Khani, Mahmoud Rafieian, Kopai, Hedayatollah Shirzad Pages 124-131
  Background And Aims
  IL-17 and IL-23 play an important role in intestinal mucosal defense against certain infections IL-17 causes neutrophils absorption to the site of infection and it results in inflammation. In this study، IL-23 and IL-17 mRNA expression levels will be checked in gastritis patients with Helicobacter pylori infection and patients without infection by quantitative Real-Time PCR Method.
  Methods
  In this a case – control study، 58 patients with gastritis with H. pylori infection and 50 patients who were free of infection، were biopsy through endoscopy. After extracting mRNA into cDNA، mRNA IL-17 and IL-23 expression levels in samples were measured by Real-Time PCR and cytokines expression were analyzed between infected and non infected groups using the Mann–Whitney test.
  Results
  In this study، no significant relation was observed between IL-17 mRNA expression in patients with H. pylori gastritis and gastritis patients without infection (P=0. 941). And also no significant correlation was observed between the expression levels of mRNA IL23 in patients with Helicobacter pylori gastritis and patients without infection (P=0. 76)
  Conclusions
  The results showed that expression level in IL-17 mRNA and IL-23 in patients with Helicobacter pylori gastritis compare with the patients without infection is not higher، so there is not a significant relationship between the two groups. Therefore it’s requiring to seek the role of other involved cytokines in appearing gastritis for evaluation the treatment program.
  Keywords: Helicobacter pylori, Interleukin, Real, time PCR
 • Dr. Rahim Bahri, Najafi, Amin Yari, Dr. Naser Tavakoli, Mahtab Keshvari Pages 132-140
  Background And Aim
  Muccoadhesive formulations are the novel drug delivery systems that are available in the forms of tablets and films. Films with mucoadhesive properties could prolong the residence time on the mucosa and provide a high concentration gradient for passive drug permeation، leading to the improvement of drug absorption. The aim of this study was to provide a mucoadhesive drug delivery system for local delivery of Ibuprofen for relief oral pain and inflammation through oral route.
  Methods
  In this experimental study، films were prepared by casting method using various compositions of EUDRAGIT RL100، Sodium carboxy methyl cellulose (NaCMC) as polymer and Glycerin and Propylene glycol as plasticizer. Their pharmaceutics characteristics such as physical features، weight، diameter، the degree of adhesion، the rate of drug release and the strength of loading were evaluated. Statistical analysis was conducted using variance analysis and Tukey test in SPSS software.
  Results
  There was no difference between the formulations speed release of Ibuprofen. Using more than 1000 mg EUDRAGIT increase the viscosity of the system and reduce the appearance of pores and creation for films، but films made by pharmaceutics EUDRAGIT and NaCMC were more acceptable in terms of appearance and features.
  Conclusion
  The best formulation with excellent adherence and proper speed up the release was for35 mg of ibuprofen and 200 mg NaCMC and 1500 mg EUDRAGIT which was selected due to high viscosity، adhesion strength and proper damping of drug release (4 hours). Therefore it appears that this formulation could be regarded for many patients.
  Keywords: Ibuprofen, Inflammation, Mucoadhesive oral film, Pain
 • Doctor Mahmood Rafiian, Kopahii, Doctor Sedigheg Asgary, Student Najmeh Goli Malekabadi, Doctor Shahla Roozbehani Pages 141-149
  Background And Aims
  Nowadays the use of medicinal plants in the control and prevention of diseases such as diabetes are of utmost. Ziziphus vulgaris L. is one of the anti diabetic fruit. The aim of this study was to investigate the prevention effect of jujube fruit powder on factors such as glucose، low density lipoprotein، high density lipoprotein، cholesterol and triglyceride in diabetic rat.
  Method
  In this experimental study 30 male Wistar rats were designated into 3 groups as: control non diabetic، control diabetic and group treated with jujube fruit powder in 1mg/kgbw body weight for 2 weeks. The rats were diabetic by i. p. injection of streptozotocin (60 mg/kg). Animal were treated for another three week. In the end، blood sampling was done again and biochemistry factors were measured. Data analysis was done by statistical tests as: Kruskal-wallis، Friedman، Wilcoxon singed ranks and RM ANOVA.
  Results
  The result showed that treating with powder of jujube had no preventing effect on blood glucose increase. But treatment in animals before diabetes inducing resulted in blood glucose decreasing (P<0. 05). This treatment prevented cholesterol، LDL and triglyceride increase. It resulted in lipid decrease after inducing diabetes as well (P<0. 05). The amount of HDL was also decreased which was due to reduction in total lipid in serum.
  Conclusion
  The results of this study showed that powdered jujube is useful in preventing and treatment of diabetes.
  Keywords: Diabetes, Jujube, Glucose
 • Dr. Mashaallah Valikhani, Hassan Saadatfar, Abdolvahed Rahimi Pages 150-158
  Background And Aims
  Institutional values are Infrastructures for fulfillment the ideals and goals of the organization. According to the difference between the universities of medical sciences employees and their prophecy in manufacturing science and their treatment in diseases، by using the Allport''s value system model in recognizing the values of employees in Shahrekord university of medical sciences، this study was to solve some problems.
  Methods
  This descriptive study was conducted in Shahrekord University of Medical Sciences with a population of 6891 people and the samples of 385، in autumn of 2012. After determining the sample size by Cochran''s test، the two-stage random sampling method was used to determine the sample size in each unit. A questionnaire consisted of 36 questions that was prepared based on resource contents of reserch index was used for collection the data. Finaly the data were analyzed using Friedman test and t-test.
  Results
  Data analysis showed that، «social value» was the most accepted value among employees، (23. 86%) and the least important one is concerned for «economic value» (8. 76%). Also in classification of the population into four groups، «social value» was determined as the top value in administrative staff group (22. 27% of employees) and «aesthetic value» considered as the least important one (10. 08% of employees). Counclosion: Based on the result social value is the most important one. considering this point، universities manager should take accounts this in decision making.
  Keywords: Allport value system theory, Classification of values, Value, Health, treatment
 • Ali Miri, Dr. Jafar Salimian, Ehsan Rezai, Dr. Gholamreza Olad, Dr. Mojtaba Sadati, Mohammad Ali Arefpour, Tehrani, Dr. Farid Azizi, Jalilian Pages 159-166
  Background And Aims
  Among the bacterial agents، the most common cause of diarrheal disease is Entrotoxigenic Escherichia coli. Letal toxin B (LTB) subunit of LT toxin could induce six-month immunity. Clostridium botulinum causes botulism disease. BoNT/A-Hc toxin subunit could induce two years immunity against this disease. It seems that the immunogenicity potency of these two subunits may influence on the memory longevity. The aim of this study is the assessment of LTB and BoNT/A-Hc immunogenicity and investigation of their relations to immunological memory longevity.
  Methods
  In this experimental study the transgenic E. coli BlDE3 with pET28a vector، containing recombinant LTB and BoNT/A-Hc genes separately were used for expression of recombinant proteins. LTB and BoNT/A-Hc expressed as insoluble and soluble forms respectively; and their purity were confirmed on SDS-PAGE gels. Finally، mice immunization were carried out and antibody titration of both recombinant proteins were evaluated and compared using t-Test in SPSS software.
  Results
  After immunization the mice، a difference in antibody titer was observed between two proteins i. e. BoNT/A-Hc and LTB (P<0. 01).
  Conclusion
  There was a significant difference of antibody titration between LTB and BoNT/A-Hc proteins. That can represent a strong adjuvanticity of LTB and almost the same immunogenicity in a limited time.
  Keywords: Antibody titration, Immunization, Memory cell, BoNT, A, Hc, Letal toxin B
 • Ayat Alavi, Jafar Salimian, Mohamadali Arefpour, Majid Riazipour, Najme Poursasan, Farid Azizi Jalilian Pages 167-174
  Background And Aims
  T-2 mycotoxin belongs to Trichothecene family. This toxin has some severe effects on immune system cells. This study attempted to invesigate the T-2 toxin influence on phagocytosis function of human peripheral blood neutrophil and the protection role of selenium on this process.
  Methods
  In this experimental study، human peripheral blood neutrophils purified using dextran-phicol method. For determining phagocytosis function of neutrophils، opsonized Candida albicans yeasts count was used. Then neutrophil phagocytosis function in presence of several concentration of T-2 toxin was investigated and numerous selenium concentrations on reduction of T-2 toxin effects were studied. Data were analized using ANOVA in Stata.
  Results
  T-2 toxin in 100 µg/ml concentration affected on Candida killing function of neutrophil and reduced this function to half. Selenium in 100 ng/ml had the best effect and approved Candida killing function to 90%.
  Conclusion
  This study shows that T-2 toxin causes reduction of phagocytosis function of neutrophil and selenium has protection role and can return phagocytosis activity to near normal state.
  Keywords: T, 2 toxin, Phagocytosis function, Neutrophil, Selenium
 • Nargess Mashayekhi, Hanie Baniassadipoor, Marzie Essmaeili, Fatemeh Ayoobi, Hossain Rezazadeh, Elham Hakimi, Taiabeh Negahban, Dr. Mohammad Alahtavakoli Pages 175-179
  Background And Aims
  Plants Antioxidants are of good candidates for protection against the toxicity of industrial pollution. In this study، the protective effect of hydro alcoholic extract of Teucrium polium (TP) on Mercuric chloride-induced nephrotoxicity was assessed.
  Methods
  In this experimental study 28 male wistar rats were examined. Animals were randomly divided into 4 groups (n=7) as: Control، Mercuric chloride، Mercuric chloride with extract of TP and extract of TP. Mercuric chloride and TP extracts were intraperitoneally injected to the with the dose of 1. 5 mg/kg and 200 mg/kg each day for 8 days، respectively. Then، blood samples were prepared and nephrotoxicity was determined by measuring serum urea and creatinine، using spectrophotometry and specific kit. One-way ANOVA followed by Tukey test was used for data analysis in SPSS software.
  Results
  Mercuric chloride caused a significant increase in serum urea and creatinine in the Mercuric chloride group compared to the control group (P<0. 05). TP extract caused a significant decrease in serum urea and creatinine in the combined TP extract with Mercuric chloride group compared with Mercuric chloride group (P<0. 001).
  Conclusion
  Our results showed that the extract of TP has protective effects against nephrotoxicity induced by heavy metals such as mercury.
  Keywords: Teucrium, Nephrotoxicity, Mercury chloride, Male wistar rat