فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 4 (زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/15
 • تعداد عناوین: 19
|
 • محمد حسن احرامپوش، عبدالایمان عمویی، محمد تقی قانعیان، فاطمه اصغر زاده، سهراب حلال خور، ثریا خفری صفحات 1-12
  مقدمه
  کادمیوم از جمله آلاینده هایی است که توسط آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا(USEPA) در زمره آلاینده های دارای اولویت قرار دارد. آلاینده های دارای اولویت، آلاینده هایی هستند که در صورت مواجهه با موجودات زنده می توانند باعث ایجاد سرطان، جهش زایی و ناقص الخلقه زایی شوند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر زائدات گیاه آفتابگردان در حذف کادمیوم از محلولهای آبی بوده است.
  روش بررسی
  این تحقیق یک مطالعه تجربی است که در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده است. مطالعه در یک سیستم ناپیوسته انجام شده و اثر فاکتورهای زمان تماس(5، 10، 15، 30، 45، 60 و 120دقیقه)، pH (2، 4، 6، 7)، غلظت کادمیوم (15، 30 و 60 میلی گرم درلیتر) و دوزهای جاذب (2/0، 6/0 و 1گرم در100 میلی لیتر) بررسی شده است. و در نهایت نتایج توسط مدل های سنتیک تحلیل گردید.
  یافته ها
  براساس نتایج، بیشترین راندمان حذف کادمیوم 95%بوده که در 5 دقیقه اول اتفاق افتاده است. pH بهینه در این تحقیق 6 به دست آمد. سنتیک جذب کادمیوم توسط زائدات گیاه آفتابگردان از مدل درجه دوم با ضریب همبستگی R2= 0.999 پیروی می کند. حداکثر ظرفیت جاذب 2/20میلی گرم بر گرم بود.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که با افزایش pH محلول از 2 به 6 کارآیی حذف کادمیوم افزایش یافته ودر7= pH دوباره کاهش می یابد.کارایی حذف کادمیوم با افزایش جرم جاذب و زمان تماس افزایش و با افزایش غلظت اولیه کادمیوم کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: زائدات گیاه آفتابگردان، محلول آبی، کادمیوم، سنتیک جذب
 • مریم اکبری، احمد زینلی، حسن مظفری خسروی، محمد افخمی اردکانی، حسین هادی ندوشن، حسین فلاح زاده، آزاده نجارزاده صفحات 13-23
  مقدمه
  دیابت نوع دو یکی از علل مهم مرگ و میر در جهان محسوب می شود و شیوع آن در سراسر دنیا در حال افزایش است. دیابت به طور عموم به عنوان یک بیماری اکسیداتیو شناخته شده است. از جمله آنتی اکسیدان هایی که امروزه در بیماری های اکسیداتیو استفاده می شود، مکمل کوآنزیم کیوتن CoQ10)) است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مکمل 0 CoQ1بر مقاومت انسولینی و قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع دو طراحی شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور می باشد که با مشارکت 70 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو تحت پوشش مرکز تحقیقات دیابت یزد در طول سال 1390 انجام گرفت. افراد به طور تصادفی به دو گروه CoQ10 و دارونما تقسیم شدند. هر دو گروه به مدت 12 هفته روزانه 2 کپسول 100 میلی گرمی محتوی CoQ10 یا دارونما مصرف کردند. شاخص های مختلف قند خون و مقاومت انسولینی قبل و بعد از مطالعه اندازه گیری شد.
  یافته ها
  شصت و دو نفر مطالعه را به پایان رساندند. میانگین غلظت قند خون ناشتا، میانه انسولین و میانه عملکرد ترشحی سلول های بتای پانکراس بعد از مداخله در دو گروه تفاوت معنی داری پیدا نکرد. میانگین تغییرات حساسیت به انسولین پس از مداخله در گروه کوکیوتن افزایش معنی داری پیدا کرده بود(1/67+1/12% در برابر 1/50+1/19-%: 05/0> p) میانه تغییرات شاخص HOMA (مقاومت به انسولین) پس از مداخله میان دو گروه تفاوت معنی داری داشت (05/0> p).
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان می دهد مصرف مکمل کوآنزیم Q10 در افزایش حساسیت به انسولین و کاهش مقاومت انسولین در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو اثر معنی داری دارد. بنابر نتیجه این مطالعه؛ مصرف این مکمل در بیماران دیابتی قابل توصیه است. این مقاله حاصل از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد می باشد.
  کلیدواژگان: دیابت نوع دو، CoQ10، شاخص های قند خون
 • محمد ملکوتیان، کامیار یغمائیان، محمد مبینی صفحات 24-35
  مقدمه
  پوست پسته یکی از محصولات فرعی فرآوری پسته است، که بعلت فسادپذیری سریع باعث آلودگی محیط زیست و ایجاد مشکلات بهداشتی شده است. لذا بایستی به طریق مناسب، بهداشتی و اقتصادی دفع گردد. هدف از این تحقیق تعیین قابلیت کمپوست شدن پوست پسته و مخلوط پوست پسته با فضولات خام مرغی با استفاده از پارامترهای رسیدگی کمپوست است.
  روش بررسی
  مطالعه توصیفی – مقطعی است که در فاصله زمانی مهر لغایت بهمن 1390 در شهر رفسنجان انجام شد. پوست پسته جمع آوری شده در دو ویندرو که یکی فقط پوست پسته و دیگری مخلوط پوست پسته با فضولات خام مرغی قرار داده شد. ویندرو ها در فواصل زمانی 7، 14، 21، 28، 35، 42، 70، 80، 110، 120 روز به صورت دستی زیرورو شدند و در این زمان ها نمونه برداری از آنها صورت گرفت. پارامترهای شیمیایی شامل pH، EC، کربن محلول در آب، نسبت C/N، بعد از هر زیرورو نمودن اندازه گیری شد.
  یافته ها
  میانگین مقادیر پارامترهای شیمیایی رسیدگی در کمپوست پوست پسته و کمپوست مخلوط پوست پسته با فضولات مرغی به ترتیب، نسبت C/N، 14/0±71/18و 09/0±92/11، pH 03/.0±93/7 و 11/0±11/8، کربن محلول در آب (میلی گرم بر گرم) 16/0±23/7 و 29/0±81/3، به دست آمد.
  نتیجه گیری
  مدت زمان رسیدگی کمپوست مخلوط پوست پسته با فضولات مرغی 70 روز بود. کیفیت هر دو کمپوست تولیدی در اغلب موارد در محدوده استاندارد کمپوست ایران قرار دارند و به منظور حفظ بهداشت محیط منطقه، تولید و اجتناب از هدر رفت منابع مالی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: پوست پسته، کمپوست، فضولات مرغی، رفسنجان
 • کاظم ندافی، نوشین رستگاری، رامین نبی زاده، مریم غلامی، مریم سر خوش صفحات 36-47
  مقدمه
  صنایع متعدی از قبیل سازندگان آفت کش ها، رنگ و دارو مقادیر زیادی 6،4،2- تری کلروفنل (TCP) تولید می نمایند. این ترکیب به دلیل سمیت بالا و آلودگی محیط زیست در گروه آلاینده های دارای تقدم طبقه بندی شده است. این مطالعه با هدف بررسی کارایی زئولیت (کلینوپتی لولایت) اصلاح شده با سورفکتانت در حذف TCP از محلول های آبی انجام شد.
  روش بررسی
  . در این مطالعه تجربی، پس از دانه بندی و اصلاح زئولیت با سورفکتانت هگزادسیل تری متیل آمونیوم کلراید، اثر پارامترهای pH (3، 5، 7 و9)، زمان تماس (5 تا 240 دقیقه)، غلظت اولیه تری کلروفنل (50 تا200 میلی گرم بر لیتر)، غلظت جاذب (10 تا 60 گرم بر لیتر) در مقیاس آزمایشگاهی بصورت ناپیوسته مورد بررسی قرارگرفت. غلظت TCP در نمونه ها با استفاده از اسپکتروفتومتر در طول موج 517 نانومتر اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که، میزان جذب TCP پس از 45 دقیقه به تعادل می رسد و با افزایش غلظت از 50 به 200 میلی گرم بر لیتر، میزان جذب از 04/4 میلی گرم در گرم به 22/12 میلی گرم در گرم افزایش می یابد. طبق نتایج حاصل شده، میزان ظرفیت جذب TCP در pH 3، 5، 7 و 9 به ترتیب برابر02/7، 7، 76/4 و 16/4 میلی گرم در گرم می باشد. افزایش دوز جاذب از 10 به 60 گرم بر لیتر در غلظت ثابت 200 میلی گرم در لیتر TCP نیز باعث افزایش کارایی حذف از 41/ 60 درصد به 29/87 درصد و همچنین کاهش ظرفیت جذب از 78 /12 میلی گرم در گرم به 85/2 میلی گرم در گرم می شود. به علاوه نتایج نشان دادکه داده های حاصل، از ایزوترم جذب لانگمیر (989/0 R2=) و سینتیک درجه دوم کاذب (99/0< R2) تبعییت می کنند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد زئولیت ایرانی اصلاح شده در مقایسه با زئولیت های دیگر نقاط دنیا، قابلیت خوبی در حذف TCP دارد. با توجه به ارزان، در دسترس بودن و سادگی اصلاح، می توان این زئولیت را جهت حذف کلروفنل ها از آب و فاضلاب بکار برد.
  کلیدواژگان: 6، 4، 2، تری کلروفنل، کلینوپتی لولایت، اصلاح با سورفکتانت، جذب سطحی
 • وحید یزدی فیض آبادی، سجاد خسروی، محمدرضا امیراسماعیلی صفحات 48-59
  مقدمه
  بهبود مستمر عملکرد مستلزم ارزیابی پیشرفت هر برنامه، شناسایی چالشهای پیش رو و کسب بازخورد از میزان اجرای سیاستهای تدوین شده است. برنامه پزشک خانواده در ارتقای سطح سلامتی جامعه نقش مهمی دارد. این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد اجرای برنامه پزشک خانواده در دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام پذیرفت.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر توصیفی بود که به صورت موردی انجام پذیرفت. محیط پژوهش فعالیت های پزشک خانواده را تمامی شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان تشکیل داد. داده ها با استفاده از فرم های آماری در نظام روتین آمار و اطلاعات، در سه محور عملکرد فنی (5 شاخص)، منابع تسهیلاتی و انسانی (6 شاخص) و منابع مالی (2 شاخص) در محدوده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمارهای توصیفی (فراوانی، درصد) و نمودارها از طریق نرم افزار Excelمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بازه زمانی 1385 تا 1389 برای بررسی شاخصها تعیین و حداقل دوره بررسی برای آنها یک دوره 3 ساله در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین ارجاعات به پزشک متخصص در دوره 3 ساله 09/9 درصد بود. سهم ویزیت های دهگردشی از کل ویزیتها در همان دوره 96/9 درصد تعیین گردید. حدود 71 درصد مراکز مجری برنامه از محل زیست پزشک برخوردار بودند درحالی که این رقم با توجه به دستورالعمل برنامه باید 100 درصد باشد. در طول دوره 5 ساله برنامه میانگین ریزش پزشکان خانواده و ماماها به ترتیب 53 و 2/9 درصد بود.
  نتیجه گیری
  علیرغم بهبود نسبی در برخی از شاخصها، میزان جذب و ریزش پزشکان در برنامه نشان داد که ماندگاری پزشکان در سطح مطلوبی قرار ندارد و با توجه به اینکه شاخص نیروی انسانی یکی از کلیدی ترین شاخص ها در بهبود عملکرد برنامه می باشد، توجه جدی را می طلبد. لذا با توجه به گسترش کمی و کیفی برنامه به مناطق شهری با جمعیت های بیشتر، نیاز به ارتقا و بهبود بویژه وجود دارد.
  کلیدواژگان: عملکرد، پزشک خانواده، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • فاطمه مجتبی، ویدا کشتکاران، سیدپوریا هدایتی، ناهید حاتم، وحیده فتحی صفحات 60-69
  مقدمه
  اخیرا هوش عاطفی به عنوان یک توانایی مهم مدیران مطرح شده است. بررسی ها نشان داده است، گوی رقابت آینده را مدیرانی خواهند برد که بتوانند به طریقی اثربخش با منابع انسانی خود ارتباط برقرار کنند. در این پژوهش، «رابطه هوش عاطفی و تعهد سازمانی مدیران ارشد و میانی بیمارستانهای آموزشی شیراز در سال 1387» بررسی شده است.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی _تحلیلی مقطعی است که در سال 1387بر روی 84 مدیر ارشد و میانی که به روش نمونه گیری انتخاب شدند انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه های استاندارد هوش عاطفی و تعهد سازمانی بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن، T.test و ANOVA تجزیه و تحلیل شده اند.
  یافته ها
  مطالعه نشان می دهد که هوش عاطفی با تعهد سازمانی رابطه مستقیم قوی داشته و در سطح (05/0 (P≤معنی دار می باشد. نتایج حاصل نشان می دهد اکثر مدیران، دارای توانایی خوب هوش عاطفی بوده و تعهد سازمانی متوسط دارند
  نتیجه گیری
  مدیران با هوش عاطفی بالا، ظرفیت چشمگیری برای پذیرش تعهد داشته و تعهد افراد به سازمان، منتج به بهره وری می شود، بنابراین مدیران باید در پرورش قابلیتهای هوش عاطفی و در نتیجه افزایش سطح تعهد سازمانی خود، کوشش نمایند. این مقاله حاصل از پایان نامه دانشجویی کارشناسی می باشد.
  کلیدواژگان: هوش عاطفی، تعهد سازمانی، مدیران ارشد و میانی
 • عزت مبین، محسن میرزایی، مهران کریمی صفحات 70-78
  مقدمه
  با توجه به اینکه برنامه ریزی برای آمادگی دختران نوجوان در روبه رو شدن با مسائل بلوغ باید بر اساس اطلاعات دقیق الگوی رفتاری و نیز نیازهای آموزشی آنها پیش بینی و اطلاعات آموزشی لازم تعریف گردد، این مطالعه با هدف تعیین میزان اگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر در خصوص بهداشت دوران قاعدگی صورت گرفته است.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی مقطعی 600 دانش آموز دختر دبیرستان های شهر یزد به صورت تصادفی از نواحی مختلف آموزش و پرورش شهر یزد انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده که توسط دانش آموزان تکمیل گردیده است. د اده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارآماری EPI 6 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد تنها 6/46 % رشد جسمی روانی اجتماعی را به عنوان مشخصات زمان بلوغ می دانند و فقط قریب نیمی از آنان فقط قاعدگی را از تغییرات جسمی دوران بلوغ قلمداد کرده اند. 2/12 % قاعدگی را یک بیماری دانسته و 20 % قاعده نشدن دختران را حائز اهمیت نمی دانند. رعایت نکات بهداشتی در زمان قاعدگی در جامعه مورد مطالعه مطلوب نبوده به طوری که تنها 53% در مدت عادت ماهیانه استحمام کرده و 1/37% در این دوره پس از اجابت مزاج نظافت می نمایند. 5/75% دختران مادر یا نزدیکان در منزل را روش کسب آموزش های دوران بلوغ بیان نموده اند.
  نتیجه گیری
  با توجه به آگاهی و عملکرد نامناسب دختران در خصوص مسائل دوران بلوغ ضرورت ارائه برنامه های آموزشی به ویژه مسائل بهداشتی و همچنین تصحیح باورهای غلط در مادران و دختران از طریق برگزاری کلاس های آموزشی توسط معلمین بهداشت مدارس احساس می شود.
  کلیدواژگان: بلوغ، قاعدگی، آگاهی، عملکرد، یزد
 • فرهاد شقاقی، برزو امیرپور، مجید صفاری نیا صفحات 79-87
  مقدمه
  شواهد جدید حاکی ازآن است که زنان پیشرفت درمحیط های کار و پست های رهبری و مدیریت را درپیش گرفته اند بنابراین برای زنانی که تمایل به شرکت درچنین نقش هایی دارند، امیدواری هایی تازه را به ارمغان آورده است.. باوجوداین، درکشور ماابزار خودگزارشی مناسبی که بتوانداینگونه زنان را(زنان آلفا)موردسنجش قراردهدوجودندارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی کفایت شاخص های روانسنجی پرسشنامه زنان آلفادردانشجویان بود.
  روش بررسی
  این بررسی مقطعی برروی 889 دانشجوی دختردانشگاه های پیام نورکنگاور و اسدآباد اجرا شد شرکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نسبتی طبقه ای انتخاب و از طریق اجرای پرسشنامه زنان آلفا و خودکارآمدی برای دستیابی به ویژگی های روانسنجی پرسشنامه زنان آلفا مورد سنجش قرارگرفتند.
  یافته ها
  با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی (CFA) ساختار سه عاملی پرسشنامه زنان آلفا(رهبری، قدرت و درونگری پایین) تایید شد و روایی همزمان بین پرسشنامه زنان آلفا با خودکارآمدی مثبت و معنادار بود (001/0> P). علاوه بر این، نتایج پایایی و همسانی درونی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 72/0 بود و در نهایت مولفه های به دست آمده 55/59 درصد از پراکندگی کل داده ها راتبیین می کرد.
  نتیجه گیری
  تعداد عوامل مستخرج شده نهایی، عوامل اصلی مورد توافق وارد،پابسن و دی پائولو را ارائه می دهد براساس یافته های پژوهش حاضر، این پرسشنامه می تواند بعنوان ابزاری با روایی و پایایی قابل قبول جهت شناسایی زنان آلفادرداخل به کارگرفته شود.
  کلیدواژگان: پرسشنامه زنان آلفا، ساختارعاملی، پایایی، روایی
 • سید سعید مظلومی محمود آبا د، راضیه ذوالقدر، سید جلیل میر حسینی، سید مجتبی یاسینی، حسین فلاح زاده، جعفر عسکری صفحات 88-96
 • روح الله رستمی، محمد جواد تحسینی صفحات 97-104
  مقدمه
  قارچ ها در سراسر کره زمین وجود دارند و تقریبا به اندازه گیاهان گلدار فراوان وگوناگون می باشند و به طریق اسپور زایی تولید مثل می کنند. قارچ ها قادرند در دمای بدن رشد کرده و به راحتی افراد حساس را آلوده نموده و عفونت هایی را ایجاد نمایند. لذا بررسی اسپورهای قارچی که یکی از شاخص های مهم کیفیت بیولوژیکی هوا می باشد، هدف این مطالعه نیز قرار گرفته است.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی - مقطعی می باشد که در شهر دامغان و دو روستا از توابع آن انجام گرفت. نمونه برداری با استفاده از دستگاه نمونه بردار بیوآئروسل در ارتفاع تراز تنفسی (m 2-1) به صورت نمونه برداری مستقیم روی محیط کشت سابوردکستروز آگار انجام شد. در 5 نقطه از معابر شهری و 5 نقطه از هر یک از روستا ها نمونه برداری با 2 بار تکرار در روزهای مختلف از یک فصل و با دبی 28 لیتر بر دقیقه به مدت 5 دقیقه انجام شد.
  یافته ها
  در این مطالعه در مجموع 132 کلنی در نمونه ها مشاهده شد، که نمونه های شهر دامغان با 64 کلنی بیشترین تعداد و روستاهای مهماندوست با 36 و جزن با 32، کمترین تعدادکلنی را داشتند. بیشترین گونه های قارچی در هوای دامغان شامل؛ آسپرژیلوس فومیگاتوس، آلترناریا، پنی سیلیوم و آسپرژیلوس فلاووس بودند و بیشترین تعداد گونه های هوای روستاهای جزن و مهماندوست شامل؛ آسپرژیلوس فومیگاتوس، آسپرژیلوس فلاووس و پنی سیلیوم بود.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج، هوای روستاهای دامغان به لحاظ وجود اسپورهای قارچی از کیفیت مطلوبتری برخودارمی باشند. لذا حضور افراد بیمار یا حساس از این نظردر مناطق روستایی یا مناطق کم تراکم وکم تردد مشابه روستا، می تواند در ارتقای سلامتی این افراد تاثیر گذار باشد.
  کلیدواژگان: آلودگی هوا، بیماری های تنفسی، اسپورهای قارچی، بیوآئروسل
 • محمد حسین باقیانی مقدم، ملک ناز باقیانی مقدم، فاطمه جوزی، ناصر حاتم زاده، اکرم محراب بیک، فائزه هاشمی فرد، طاهره هاشمی فرد صفحات 105-116
  مقدمه
  زایمان بعنوان یک تجربه بحرانی در دوران زندگی زنان تلقی می شودکه دارای ابعاد جسمی،اجتماعی، فیزیولوژیک،فرهنگی و روانی می باشد. تامین، حفظ و ارتقاء سلامت مادران و نوزادان بعنوان دو گروه آسیب پذیر جامعه اهمیت ویژه ای دارد. از این رو ترویج زایمان طبیعی در تمام سطوح نظام بهداشتی و درمانی کشور بعنوان سیاستی اساسی همواره مورد توجه قرار گرفته است.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر توصیفی بود که برروی 130نفر اززنان باردارنخست زایی که درسه ماهه سوم بارداری به مراکزبهداشتی درمانی شهر یزد مراجعه کرده و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند،در سال 1392 انجام شده است. داده ها با استفاده ازپرسشنامه محقق ساخته که دارای 4 بخش بود وروایی وپایایی آن مورد تاییدقرارگرفته بود جمع آوری گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماری spss نسخه 18 و با استفاده از شاخصهای میانگین و انحراف معیار توصیف شد. رابطه بین سازه ها و متغیرهای دموگرافیک با استفاده از آزمونهای من ویتنی،کروسکال والیس و کای اسکوئر آنالیز شد.
  یافته ها
  در این پژوهش میانگین سنی زنان73/3 ± 36/24 و میانگین سن بارداری 35/2 ± 53/31 بود. از کل زنان باردار تحت مطالعه 2/26% قصد انجام زایمان به روش سزارین و 8/73% قصد انجام زایمان طبیعی را داشتند. بین قصد انتخاب روش زایمان و سازه های منافع درک شده (001/0= p)، موانع درک شد(001/0= p)، خودکارامدی درک شده(001/0= p) و حساسیت درک شده (002/0= p)ارتباط معنی دار وجود داشت اما بین قصد انتخاب روش زایمان و سازه شدت درک شده (505/0= p)و آگاهی (756/0= p)ارتباط معناداری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که مدل اعتقاد بهداشتی می تواند برقصد مادران تاثیر بگذارد، لازم است برنامه آموزشی مناسب براساس یافته های بررسی تنظیم وبه زنان ارائه شود.
  کلیدواژگان: روش زایمان، قصد رفتاری، مدل اعتقاد بهداشتی، مادران باردار
 • حسین فرخ زاده، حسن هاشمی، محمد مهدی امین، مریم فروغی، نگار جعفری صفحات 117-124
  مقدمه
  فروشندگان دستگاه های تصفیه آب در نقطه مصرف (خانگی) برای بازاریابی و افزایش فروش محصولات خود، با استفاده از الکترودهای تجاری آهن و آلومینیوم، کیفیت آب شرب را دستخوش تغییراتی نموده که باعث افزایش جامدات محلول و معلق آب می شود که با نصب تجهیزات تصفیه آب، آب خروجی زلالی تولید می شود. با توجه به عدم وجود دلایل علمی موجه در ایجاد لجن و تغییر رنگ آب ناشی از الکترولیز با الکترود تجاری، این مطالعه با هدف مقایسه کیفیت فیزیکو شیمیایی آب پس از الکترولیز با الکترودهای تجاری و الکترود زغالی(به عنوان شاهد) انجام شد.
  روش بررسی
  پس از انجام فرایند الکترولیز با الکترودهای تجاری (آهن و آلومینیم بطور توام)، هریک بطور مجزا و الکترود زغالی (به عنوان شاهد) بر روی نمونه های آب، پارامترهای کیفی سختی، قلیائیت، pH، EC، TDS قبل و بعد از الکترولیز به روش استاندارد مورد آزمایش قرار گرفت. پس از آنالیز داده ها، میانگین پارامترهای کیفی آب ناشی از الکترولیز الکترودهای مختلف با هم مقایسه شد.
  یافته ها
  pH نمونه ها پس الکترولیز با الکترود تجاری و الکترودهای آهن-آهن افزایش معنی داری داشت (05/0 p <) ولی با الکترودهای آلومینیوم- آلومینیوم تغییر معنی داری مشاهده نشد (05/0 p >). سختی کل، کلسیم و منیزیم و قلیاییت نیز پس از الکترولیز باالکترود تجاری و الکترودهای آهن-آهن افزایش معنی داری داشت (05/0 p <) ولی برای الکترودهای آلومینیوم - آلومینیوم بدون تغییر ماند. هدایت الکتریکی و کل جامدات محلول پس از الکترولیز با انواع الکترودها از نظر آماری بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافته بود. رنگ نمونه ها پس از استفاده از الکترودهای آهن-آهن و الکترود تجاری قرمز مایل به قهوه ای و برای الکترودهای آلومینیوم سفید کدر شده در حالی که پس از استفاده از الکترود زغالی تغییری پیدا نکرده بود.
  نتیجه گیری
  الکترولیز آب با الکترودهای تجاری مورد مطالعه باعث تولید رنگ و لجن در اثر آزادسازی یونهای آلومینیوم و آهن شده و منجر به تولید آبی کدر و سیاه می شود که به تصور اشتباه، ناخالصی های آب می باشد در حالی که رسوبات تشکیل شده ناشی از واکنش یونهای آزاد شده از الکترودها با هیدروکسید آب مورد آزمایش می باشد. پس این گونه الکترودها تقلبی بوده و استفاده های سودجویانه از آن می شود که مراکز بهداشت بایستی نسبت به افزایش آگاهی عموم و جمع آوری آنها از بازار اقدام نمایند.
  کلیدواژگان: الکترودهای تجاری آهن و آلومینیوم، الکترود زغالی، کیفیت آب
 • محمدعلی مروتی، پیمان پناهی، علی رمضانخانی، حسین فلاح زاده، مهدی میرزایی صفحات 125-133
  مقدمه
  آدامس شایع ترین جویدنی دنیاست که اثرات مطلوب بهداشتی فراوانی همچون خنثی کردن باکتری های دندانی و جلوگیری از خشکی دهان به همراه دارد. با توجه به فقدان مطالعات در زمینه آگاهی افراد جامعه در مورد اثرات بهداشتی جویدن آدامس، پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد افراد 15 ساله و بالاتر شهر کرج در این زمینه صورت گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی تعداد 400 نفر افراد 15 ساله و بالاتر شهر کرج بصورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته دارای روایی و پایایی معتبر در چهار بخش: دموگرافیک 6 سوال، آگاهی 23 سوال، نگرش 7 گویه و عملکرد 7 سوال بود و به صورت مصاحبه تکمیل شد. داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS و با کمک آزمون های توصیفی و تحلیلی ANOVA، T-test و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس نتایج 5/78 درصد از واحدهای پژوهش آدامس می جویدند که از این تعداد، 3/8 درصد میزان مصرف خود را هر روز اعلام کردند. ازاین تعداد تنها 7/37 درصد به علت اثرات بهداشتی آن آدامس می جویدند. بین آگاهی و سطح تحصیلات (002/0=P) و میزان مصرف آدامس (045/0=P)رابطه آماری معنی داری موجود بود. نگرش افرادی که آدامس مصرف می کردند بطور معناداری مطلوب تر از نگرش افرادی که آدامس مصرف نمی کردند بود(013/0=P). وضعیت اقتصادی (026/0=P)، سطح تحصیلات (024/0=P)، وضعیت استعمال سیگار (001/0>P) و میزان مصرف آدامس نیز (07/0=P) رابطه آماری معنی داری با وضعیت نگرش افراد داشت. بین عملکرد افراد و متغیرهای زمینه ای ارتباطی دیده نشد. بعلاوه، میانگین سنی افرادی که آدامس می جویدند بطور معنی داری (001/0>P) کمتر از افرادی بود که آدامس نمی جویدند و نیز آدامس جویدن در بین مجردین (001/0>P) و دانشجویان (002/0=P) بطور معناداری بیشتر دیده شد.
  نتیجه گیری
  آگاهی، نگرش و عملکرد در افراد مورد مطالعه در رابطه با اثرات بهداشتی جویدن آدامس در سطح متوسطی بود، پیشنهاد می گردد از نتایج این مطالعه در جهت ارائه برنامه های آموزشی موثر و دقیق درمورد افزایش اثرات مثبت جویدن آدامس استفاده شود. این مقاله حاصل از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده یزد می باشد.
  کلیدواژگان: مصرف آدامس، آگاهی، نگرش، عملکرد
 • علی اکبر محمدی، امیر حسین محوی، عبدلاایمان عمویی، سیده حوریه فلاح، حسینعلی اصغرنیا، علی اکبر خفاجه صفحات 134-143
  مقدمه
  آب از منابع محدود و طبیعی می باشد که برای بقای انسان ضروری است. در بین منابع آبی، آبهای زیرزمینی برای انواع فعالیتهای انسانی جزء منابع ارزشمند محسوب می شوند. این تحقیق به منظور پایش کیفی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی منابع آب شرب روستاهای شهرستان خواف طی سال 89-88 مورد بررسی قرار گرفته است
  روش بررسی
  مطالعه مورد نظر از نوع توصیفی، مقطعی بوده است، نمونه برداری در فاصله سالهای 89 – 88 به تعداد60 نمونه در دو فصل پاییز و بهار از 30 منبع آبی برداشت شده و 14 پارامتر بر اساس استاندارد متد مورد آنالیز قرار گرفتند و با استاندارد آب ایران و سازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ رعایت استاندارد مورد مقایسه قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج تحقیق حاصل نشان می دهد که پارامترهای سولفات، کلرور،سدیم، هدایت الکتریکی، کدورت به ترتیب 20،10،36،23 و 10 درصد بیشتر از حد استاندارد بوده اند.درمورد نیترات3/93 در صد در محدوده مطلوب و 6/6 درصد بیشتر از حد استاندارد بودند، همچنین میزان فلوئور در محدوده 9/3 - 15/0 میلی گرم در لیتر بوده که 3/33 و 10 درصد به ترتیب کمتر و بیشتر از حد استاندارد و 6/56 درصد روستاها در محدوده مطلوب قرار دارند.
  نتیجه گیری
  در مجموع می توان نتیجه گیری نمود که پارامترهای اندازه گیری شده از جمله نیترات، فلوراید، سولفات، کلرور،سختی،که برای سلامتی حائز اهمیت هستند در رنج مطلوبی قرار ندارند. بنابراین دولت استراتژی خود را بر سه هدف تصفیه، بهسازی و انتقال آب شرب مناسب متمرکز نماید.
  کلیدواژگان: کیفیت شیمیایی، کیفیت فیزیکی، روستا، خواف، آب زیرزمینی
 • سید محمد پرستار، قادر غنی زاده، محمد تقی قانعیان صفحات 144-155
  مقدمه
  کنترل غلظت فلوئور درآب آشامیدنی به دلیل اثر بر سلامت انسان بسیار مهم است. هدف مطالعه بررسی کارآیی استخوان ماهی مرکب در حذف فلوئور مازاد از آب و تعیین تاثیر pH، غلظت جاذب، زمان تماس و غلظت اولیه فلوئور بود.
  روش بررسی
  مطالعه با استفاده از راکتورهای ناپیوسته در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. خرد کردن و دانه بندی جاذب با استفاده از آسیاب برقی و الک های استاندارد ASTM انجام گرفت. مشخصات ساختاری وسطح ویژه جاذب با تکنیک های پراکنش پرتو ایکس(XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) و ایزوترم BET تعیین شد. غلظت فلوئور با روش نور سنجی در طول موج 570 نانومتر تعیین شد. ایزوترم جذب و ظرفیت جاذب با مدلهای جذب فروندلیچ، لانگمیر و تمکین تعیین گردید.
  یافته ها
  سطح ویژه جاذب 36/5 متر مربع در هر گرم و ترکیب اصلی آن کربنات کلسیم است. در pH خنثی، دوز جاذب g/L 15، غلظت اولیه فلوئور mg/L 7 و زمان تماس 120 دقیقه راندمان حذف معادل 02/52% بود. با افزایش دوز جاذب از g/L 15 به g/L 45 این میزان به 2/75% افزایش یافت. داده های جذب با ایزوترم جذب لانگمیر(997/0 =R2) مطابقت دارد. حد اکثر ظرفیت جذب بر اساس مدل لانگمیر mg/g 64/1، b معادلL/mg 063/0 و ضریب بدون بعد RL معادل76/0 تعیین شد. بر اساس مدل فروندلیچ نیز میزان ضرائب n و k به ترتیب معادل 9/0 و 08/0 محاسبه شد.
  نتیجه گیری
  با افزایش زمان تماس، غلظت اولیه فلوئور، دوز جاذب و کاهش pH محلول میزان حذف افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: جذب، فلوئور، استخوان، ماهی مرکب، آب آشامیدنی
 • محمدتقی قانعیان، محمد حسن احرام پوش، بتول محب راد، بنب الهدی آخوندزاده صفحات 156-166
  مقدمه
  فلوراید یکی از عناصر ضروری برای بدن بوده و وجود مقادیر مطلوب آن از بروز پوسیدگی دندان جلوگیری می کند. با اینحال جذب بیش از حد فلوئور به بدن انسان می تواند پیامدهای مزمن زیادی، نظیر فلوئورزیس را به همراه داشته باشد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر آلفا و گاما آلومینا در حذف فلوراید از آب بوده است.
  روش بررسی
  این تحقیق یک مطالعه تجربی است که در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده است. مطالعه روی182 نمونه سنتتیک در یک سیستم ناپیوسته انجام شده و اثر فاکتورهای زمان تماس(5، 10، 15، 30، 45،60 دقیقه)،pH (6،7،8)، غلظت فلوراید (1،2،3،4،5،6 میلی گرم درلیتر) و دوزهای جاذب (1، 5/2، 5، 5/7 میلی گرم درلیتر) بررسی شده است. و در نهایت میزان مطابقت داده ها با ایزوترم های جذب لانگمیر و فروند لیچ تعیین گردید.
  یافته ها
  براساس نتایج آلفا آلومینا دارای کارایی بهتری نسبت به گاما آلومینا در حذف فلوراید بوده است. به نحوی که در pH 6، دوز جاذب 5گرم در لیتر، غلظت فلوراید 5 میلی گرم در لیتر و زمان 30 دقیقه، راندمان حذف فلوراید توسط آلفا آلومینا 85 درصد و در گاما آلومینا 4/72 درصد بوده است. بررسی ایزوترم های جذب نشان داد که جذب فلوراید توسط آلفا و گاما آلومینا از مدل لانگمیر پیروی می کند.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که با افزایش pH محلول کارآیی جذب فلوراید کاهش یافته و pH بهینه در محدوده 6 تا 7 می باشد. کارایی حذف فلوراید با افزایش جرم آلومینا افزایش و با افزایش غلظت اولیه فلوراید کاهش می یابد و حداکثر جذب در 15 دقیقه اول واکنش حاصل می گردد. این مقاله حاصل از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده پردیس بین الملل یزد می باشد.
  کلیدواژگان: آلومینا، منابع آب، فلوراید، جذب سطحی
 • محمد رضا سمائی، سید باقر مرتضوی، بیتا بخشی، احمد جنیدی جعفری صفحات 167-178
  مقدمه
  یکی از متداول ترین آلاینده های محیط زیست، هیدروکربن های نفتی می باشد. هم اکنون یکی از مهم ترین و گسترده ترین چالش های زیست محیطی ایران، آلودگی خاک و آبهای زیرزمینی به گازوییل نشت یافته از جایگاه های پخش فرآورده های نفتی است. هدف از این مقاله جداسازی و شناسایی مولکولی یک باکتری تجزیه کننده هگزادکان از کمپوست بوده است.
  روش بررسی
  در این پژوهش تجربی – آزمایشگاهی نرمال هگزادکان (C16H34) به عنوان آلاینده ی مدل هیدروکربن های گازوییل انتخاب گردید. سپس یک باکتری جدید تجزیه کننده ی نرمال هگزادکان از کمپوست جداسازی و خالص سازی شد. سپس با انجام PCR با روش 16SrDNA باکتری مورد نظر شناسایی شد و توانایی باکتری جهت حذف هگزادکان از محیط معدنی مورد بررسی قرار گرفت.در پایان پاسخ باکتری به غلظت های مختلف شوری (0، 1، 5/2 و 5 درصد) بررسی شد.
  یافته ها
  بر اساس مورفولوژی، آزمایش های بیوشیمیایی و انجام PCR با روش 16SrDNA این باکتری به نام سراتیا مارسسنس شناسایی شد. پس از 33 روز در دمای 30 درجه ی سلسیوس، 5/63 درصد از هگزادکان توسط باکتری مورد مصرف قرار گرفت و میزان هگزادکان از 90 میلی گرم به 84/32 گرم رسید. همچنین نتایج نشان داد که باکتری مورد نظر در برابر شوری مقاومت بالایی دارد و می تواند در غلظت 5 درصد نمک نیز رشد کند.
  نتیجه گیری
  این پژوهش نشان می دهد که در شرایط آب و هوایی گرم و خاک نسبتا شور ایران می توان از باکتری سراتیا مارسسنس جهت حذف ترکیبات نفتی به ویژه گازوییل استفاده کرد. به دلیل رشد این باکتری در شوری بالا، نتیجه گرفته شد که این باکتری مقاوم به شوری یا هالوتولرانت می باشد.
  کلیدواژگان: جداسازی، گازوییل، هگزادکان، سراتیا مارسسنس، PCR، 16SrDNA
 • حسین فلاح زاده، مریم فلاح، محمد حسین لطفی صفحات 179-192
  مقدمه
  کارآزمائیهای بالینی تصادفی شده (Rct) به عنوان استاندارد طلایی در بررسی تاثیر روش های درمانی و پیشگیری از بیماریها محسوب می شوند و ویژگی مهم آنها تخصیص تصادفی بین گروه های مورد مطالعه می باشد. در مطالعاتی که تخصیص تصادفی بین گروه های مورد مقایسه وجود ندارد اریبهای پنهان ممکن است منجر به تحریف نتایج گردد. تحلیل حساسیت روش مناسبی برای بررسی اثرات اریبهای پنهان می باشد. در این مطالعه به معرفی و کاربرد این روش می پردازیم و سپس کاربرد آن را در یک کارآزمایی بدون تخصیص تصادفی نشان می دهیم.
  روش بررسی
  به منظور انجام تحلیل حساسیت از روش ارائه شده توسط آقای Resenbum استفاده گردید و با برنامه نویسی در محیط نرم افزار R نتایج تحلیل شدند. داده های مورد استفاده در این روش مربوط به یک مطالعه کارآزمائی بالینی تصادفی نشده می باشد که رژیم درمانی با و بدون ورزش را در درمان کبد چرب غیر الکلی مورد مقایسه قرار داده است. جامعه مورد پژوهشی بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی که با سونوگرافی تشخیص داده شده اند،می باشد.
  یافته ها
  در تحلیل نتایج به آزمونهای معمول آماری تفاوت معنی داری بین مقدار آنزیم های کبدی ALT و AST و ALK وجود داشت. ولی مدل تحلیل حساسیت نشان داد که نتایج نسبت به اریبهای پنهان حساس بودند و این اریبها منجر به ایجاد انحراف درنتایج مطالعه گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج مدل تحلیل حساسیت نشان می دهد که مصرف ویتامین E بر روی مقدار آنزیم های کبدی تاثیری ندارد. در این مطالعه حساسیت به اریبهای پنهان پایین می باشد و این اریبها نتایج مطالعه را تحت تاثیر قرار داده اند. این مقاله حاصل از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد می باشد.
  کلیدواژگان: کارآزمائیهای بالینی تصادفی نشده، تحلیل حساسیت، کبد چرب غیر الکلی، اریبی پنهان، مطالعات مشاهده ای
 • محمدرضا اعلایی اردکانی، سمیه حسام، شقایق وحدت صفحات 193-204
  مقدمه
  یکی از روش های رایج برای مدیریت خدمات بهداشتی وهدایت صحیح بیماران در نظام تامین سلامت، استفاده از پزشک خانواده است. برنامه پزشک خانواده که قریب 8 سال درمناطق روستایی با هدف بهبودشاخص های سلامت وتقویت نظام ارجاع ازاجرای آن می گذرد، ضروری است مورد ارزیابی قرار گیرد.
  روش بررسی
  این پژوهش، از نوع توصیفی می باشد. اطلاعات شاخص های مدیریت بهداشتی، جهت سال 1383 ونیمه اول 1384 بعنوان قبل، وسال های 1389و1390 بعنوان بعد از اجرای برنامه پزشک خانواده، در38 مرکز بهداشتی درمانی روستایی استان یزد بصورت سرشماری انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، شامل پزشکان خانواده، ماماها وواحدهای پاراکلینکی مراکزروستایی بود. برای جمع آوری اطلاعات، از ابزارچک لیست محقق ساخت با 15سوال در پنچ مولفه(نسبت جمعیت به پزشک، نسبت ماما به مرکز، درصددسترسی به آزمایشگاه، متوسط اقلام دارویی موجود درداروخانه مراکزروستایی، ومتوسط زمان حضور پزشک درشهرستان های استان یزد) وپس ازانجام روائی مورداستفاده قرارگرفت. جهت استخراج نتایج از نرم افزار Spss با ویرایش 19 وآزمون های آماری Mann Whitney test & T- test استفاده گردید.
  یافته ها
  مقایسه شاخصهای مدیریت خدمات بهداشتی، قبل و بعد از اجرای طرح پزشک خانواده، نشان داد، شاخص نسبت ماما به مرکز بطور معنی داری بهبود چشمگیری داشته است، واجرای برنامه پزشک خانواده نتوانسته برمیانگین سایرشاخص های ذکرشده با وجود بهبودنسبی تاثیرمثبت داشته باش د (05/0 p<).
  نتیجه گیری
  می توان با تقویت شاخص های مدیریت خدمات بهداشتی مطابق بااستانداردهای مربوطه ونیزدرنظرگرفتن امکانات رفاهی، وانگیزه های مناسب مالی، جهت افزایش زمان ماندگاری پزشکان در نقاط محروم روستایی، درآینده تقویت نظام ارجاع ودرنتیجه ارتقاء شاخص های سلامت را شاهد باشیم.
  کلیدواژگان: پزشک خانواده، شاخصهای مدیریت خدمات بهداشتی، مراکزبهداشتی درمانی روستایی، یزد
|
 • Mh Ehrampoush, A. Amouei, Mt Ghaneian, F. Asgharzadeh, S. Halalkhour, S. Khafri Pages 1-12
  Introduction
  According to the United States Environmental Protection Agency (USEPA)، Cadmium is a critical leading pollutant. Priority pollutants are pollutants that can cause Cancer، Mutagenesis، and Malformation in exposed organisms. The aim of this study was to evaluate the effect of sunflower residuals on removal of cadmium from aqueous solutions.
  Methods
  This experimental study was performed in laboratory scale and was performed on 200 synthetic samples in a batch system. In this study the effect of parameters such as contact time (5،10، 15،30،45،60،120 min)، pH (2،4،6،7)، cadmium concentration (15،30، and 60 mg) and adsorbent doses (0. 2،0. 6،1 grams in 100 cc) was evaluated. Finally the results were analyzed by kinetic models.
  Results
  The results showed that، cadmium removal efficiency was 95% after 24 hours. Optimum pH range was 6. Maximum absorption occurred in 5 minutes. Investigating absorption through kinetic model showed that Cadmium absorption by sunflower residuals follows pseudo-second-order model (R2 = 0. 999). Maximum binding capacity was 20. 2 mg g.
  Conclusion
  On the basis of the results، removal efficiency of cadmium increases by increasing the solution pH from 2 to 6 and reduces higher than 7 again. Cadmium removal efficiency would increase with contact time and adsorbent mass and decrease with increasing initial concentration of Cadmium.
  Keywords: Sunflower residuals, Aqueous solution, Cadmium, Absorption kinetic
 • M. Akbari, A. Zeinali, H. Mozaffari Khosravi, M. Afkhami Ardekani, H. Hadi Nodushan, H. Fallahzadeh, A. Nadjarzadeh Pages 13-23
  Introduction
  Type two Diabetes is one of the major causes of mortality and its prevalence is increasing around the world. It is widely accepted that diabetes is an oxidative disease. One of the antioxidants used in oxidative diseases is CoQ10. The aim of this study is to find out the effect of CoQ10 on insulin resistance and glycaemic control of patients with type two diabetes.
  Methods
  This is a double blind randomized controlled clinical trial which was conducted on 70 type 2 diabetic patients in Yazd Diabetes Research Center in 2011. The diabetic patients were randomly divided into two groups، CoQ10 and placebo. The Two groups took two capsules containing 100mg CoQ10 or placebo every day for 12 weeks. Blood glucose and insulin resistance were measured before and after the trial.
  Results
  Sixty two patients completed the trial. There was no significant difference between the mean of fasting blood glucose، median insulin and median secretion of the beta cells between two groups after the trial. The mean difference of Insulin sensitivity change was significantly greater in CoQ10 group (12. 1+67. 1vs -19. 1+50. 1 P<0. 05). The median difference of HOMA (insulin resistance) between two groups after the trial was significant (P<0. 05).
  Conclusion
  This study revealed that CoQ10 supplementation significantly increases insulin sensitivity and decreases insulin resistance in type 2 diabetes. Regarding the results of this study، supplementation with CoQ10 can be recommended for diabetic patients.
  Keywords: Type two Diabetes, blood glucose, Insulin resistance
 • M. Malakootian, K. Yaghmaeian, M. Mobini Pages 24-35
  Introduction
  Pistachio hull، a by-product of Pistachio processing، is a source of environmental pollution and can cause the health problems. Therefore، it must be treated by proper، sanitary and economical manners. The aim of this study is to determine the ability of composted pistachio hull and mixed of pistachio hull and broiler litter using compost maturity parameters.
  Methods
  A cross-sectional study was carried out during September 2011 to March 2012 in Rafsanjan، southeast of Iran. The collected pist achio hulls were placed in two windrows، pistachio hull and pistachio hull mixed with broiler litter. The windrows were turned over manually at intervals of 7، 14، 21، 28، 35، 42، 70، 80، 110، and 120 days relative to the sampling time. Chemical parameters including pH، EC، water soluble carbon، carbon to nitrogen ratio were measured following every turn over.
  Results
  The chemical parameters examined in the composted pistachio hull and the composted pistachio hull mixed with broiler litter were as follows: the ratio of carbon to nitrogen (C/N) as 18. 71 ± 0. 14 and 11. 92 ± 0. 09، pH as 7. 93 ± 0. 03 and 8. 11 ± 0. 11، water soluble carbon (mg per g) as 7. 23 ± 0. 16 and 3. 81 ± 0. 29، respectively.
  Conclusions
  According to the results، the composts of pistachio hull mixed with broiler litter are maturated within 70 days. As the quality of both composts is often in the range of the standard compost in Iran، both composting methods are recommended to maintain the environmental health of the region and avoid financial loss.
  Keywords: Pistachio hull, Compost, Broiler litter, Rafsanjan
 • K. Nadafi, N. Rastkari, R. Nabizadeh, M. Gholami, M. Sarkhosh Pages 36-47
  Introduction
  Many industries such as manufacturers of pesticides، paints and pharmaceutics produce large amounts of 2،4،6-Trichlorophenol (TCP). Due to its high toxicity and environmental pollution TCP is classified as a leading hazardous compound. The aim of this study was to investigate the TCP removal by using zeolite (clinoptilolite) modified with surfactants from the aqueous solutions.
  Methods
  In this study، the granulated and modified zeolite with surfactant Hexadecyltrimethyl Ammonium Chloride were investigated through the impact of the parameters such as pH (3، 5، 7 and 9)، time (5 to 240 min)، initial concentration of TCP (50 to 200 mg / L)، and adsorbent dose (10 to 60 grams per liter) in a batch laboratory scale. The concentration of TCP was measured using a UV-vis Spectrophotometer at the wavelength of 517 nm.
  Results
  Results showed that TCP uptake reaches equilibrium after 45 minutes and with increasing concentrations of 50 to 200 mg/L، the absorption rate of 4. 04 mg/g to 12. 22 mg/g can be increased. According to the results، the amount of TCP adsorption capacity at pH 3، 5، 7 and 9 was 7. 02، 7، 4. 76 and 4. 16 mg per gram، respectively. Increasing the dose absorption of 10 to 60 g/L at constant TCP concentration 200 mg/L also increased the removal efficiency of 60. 41% to 87. 29% and reduced the absorption capacity of 12. 78 mg/g to 2. 85 mg/g. Data also showed that the Langmuir isotherm (R2=0. 989) and pseudo second-order kinetic (R2 > 0. 99) are compliance.
  Conclusion
  The results of the study showed that the Iranian modified zeolites can be used effectively in removal of TCP in comparison with other parts of the world. Considering the cost، availability and ease of modification، it can be used to remove TCP in water and wastewater.
  Keywords: 2, 4, 6, Trichlorophenol, Clinoptilolite, Modified Zeolites, Adsorption
 • V. Yazdi Feyzabadi, S. Khosravi, Mr Amiresmaili Pages 48-59
  Introduction
  Frequent performance improvement requires evaluating progress of any program، identifying challenges facing it and receiving feedback on the rate of implementation of formulated policies. Family physician (FP) plan plays a significant role in improving community health. This study was carried out to evaluate performance of FP plan implementation in Kerman University of Medical Sciences (KUMS).
  Methods
  This is a descriptive retrospective case study. The study context comprised of all districts covered by KUMS. Data were collected using statistical charts of routine system of statistics and information in three dimensions of technical performance (five indicators)، facility and human resources (six indicators) and financial resources (two indicators). Data analysis was carried out using descriptive statistics (frequency and percent) and charts through Microsoft Excel. Time period of 2006-2010 was considered for studying indicators and the minimum data set of three years was addressed.
  Results
  The mean of referral to specialist was 9. 09% in three years. Share of active visits from total visits was estimated as 9. 96%. Seventy one percent of centers had facilities for physician living، whereas this figure should be 100 percent according to plan regulation. During the five-year period of program implementation، mean attrition rate of physicians and midwives was 53% and 9. 2% respectively.
  Conclusion
  In spite of the relative improvements in some indicators، recruitment and attrition rate of physicians in the program indicated that physicians’ retention is not in a good state and since human resources indicators are amongst key indicators in improving plan performance، serious attention is required. Therefore، regarding the quantitative and qualitative expansion of the plan in urban regions with more populations، the plan is in need of special improvement.
  Keywords: Performance, Family physician plan, Kerman University of Medical Sciences
 • F. Mohabati, V. Keshtkaran, Sp Hedayati, N. Hatam, V. Fathi Pages 60-69
  Introduction
  Human relationship for achieving goals، is the most important characteristic of organizations and emotional intelligence (EQ) plays an important role in this case. In this survey، “The relationship between emotional intelligence with organizational commitment among senior and junior managers of educational hospitals of shiraz in 2008”.
  Methods
  The survey is cross-sectional (descriptive_ analytic)، the sample has 84 members and the questionnaires of emotional intelligence and organizational commitment have used for gathering data. The data has analyzed by using Spearman correlation، ANOVA and T. test.
  Results
  All the relations are significant at (P≤. /05).. The results show that most managers have a good ability and emotional intelligence، moderate emotional intelligence and organizational commitment and There was a strong significant relation between EQ with organizational commitment.
  Conclusion
  Managers with high EQ have considerable capacity for accepting commitments that causes effectiveness of organizations. So، managers should improve their EQ abilities and as a result، their organizational commitment level.
  Keywords: Emotional intelligence, Organizational commitment
 • E. Mobin, M. Mirzaei, M. Karimi Pages 70-78
  Introduction
  Planning for preparation of adolescent girls to encounter puberty problems should be predicted and defined on the basis of exact information with regard to their behavior patterns as well as educational needs. Therefore، this study aimed to determine the level of knowledge، attitude and performance of female students concerning menstrual hygiene.
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study، 600 female high school students were chosen randomly from different regions in Yazd. Data collection instrument included a questionnaire which was completed by the students and the study data was analyzed via Epi 6 software.
  Results
  The study results indicated that 46. 6% of participants recognized the social، physical and mental growth as characteristics of puberty age; almost half of them considered menstruation merely as physical changes of puberty; 12. 2% regarded menstruation as a disease; and 20% took lack of menstruation as unimportant. Hygienic points were not appropriately observed during menstruation period as only 53% took a bath during menses period and 37. 1% did cleaning themseleves. Moreover، 75. 5% mentioned they were infrmed by their mothers or some relatives in the house in regard to puberty issues.
  Conclusion
  Regarding poor knowledge and inappropriate performance of female students about menses issues، it seems essential to present educational programs especially with regard to hygienic issues. Moreover، rectifying untrue beliefs of mothers and their daughters via educational classes by health instructors in schools can be fruitful.
  Keywords: Knowledge, Menstruation, Performance, Puberty, Yazd
 • F. Shaghaghi, B. Amirpour, M. Saffarinia Pages 79-87
  Introduction
  Recent evidence suggests that women are beginning to advance in the workplace and leadership positions thus bringing new hope for women who aspire to participate in such roles. But there is no general self –report measure in Farsi for assessing the alpha females. This study was carried out with the aim of studying the Psychometrics properties of Farsi version of Alpha Females Inventory for college students’ Population.
  Methods
  This cross-sectional study was performed on 889 female college students of Kangavar & Asadabad Payame Noor University. Students were selected through random ratio stratified sampling and they were evaluated by administering Alpha female inventory & self-efficacy questionnaire to obtain psychometrics particularity of Farsi version of AFI.
  Results
  The obtained components explained the 59. 55 of total variance. Cunclusion: The number of external final factor gives the main agreed factors of Ward، Popson &Dipaolo، thus based on these findings this inventory has acceptable properties and is valid as well as reliable for identifying Alpha females in our country.
  Keywords: Alpha women female inventory, Factor structure, Reliability, Validity
 • Ss Mazloomy Mahmoodabad, R. Zolghadr, J. Mirhossaini, Sm Yasini Ardakani, H. Fallahzadeh, J. Askarifar Pages 88-96
 • R. Rostami, Mj Tahsini Pages 97-104
  Introduction
  fungi exist all over the world and about as much as flowering plants are abundant and diverse. They reproduce through spores. Fungi can grow at body temperature and may easily infect susceptible people and make some infections. The study of fungal spores is one of the important indicators of biological air quality. So، it defined as the purpose of this study.
  Methods
  This is a cross - sectional study and conducted in Damghan and two villages around it. We used a Bioaerosols sampler for sampling in the breathing level height (m 2-1) by a direct sampling on the sabouraud dextrose agar media. Five points in the urban area and five points from streets of the villages were chosen. In each point، sampling with two replicate on different days of a season and with sampling flow of 28 liters per minute for 5 minutes was performed.
  Results
  In this study totally 132 colonies were observed in taken the samples، Damghan samples with 64 colonies were the greatest and the villages Mehmandust with 36 colonies and 32 colonies Jazan، had the lowest number of colonies. Most fungal species in the Damghan air were including Aspergillus fumigatus، Alternaria، Penicillium and Aspergillus flavus and Most fungal species in the villages were Aspergillus fumigatus، Aspergillus flavus and Penicillium.
  Conclusion
  according to the results، rural air quality in Damghan is more favorable in terms of fungal spores. So، the presence of the sensitive persons or patients in rural areas or less crowded area and low-traffic like the village، can help these people in health Promotion.
  Keywords: air pollution, respiratory diseases, fungal spores, bioaerosols
 • Mh Baghianimoghadam, M. Baghianimoghadam, F. Jozi, N. Hatamzadah Hatamzadah, A. Mehrabbik, F. Hashemifard, T. Hashemifard Pages 105-116
  Introduction
  Childbirth is considered as a crisis in the life of women because it has physical، social، psychological، cultural and psychological dimensions. Securing، providing، maintaining and improving the health of mothers and children as a vulnerable group is important in society. Therefore، promoting the natural labor at all levels of the health system has been considered as the basic policy.
  Methods
  In this descriptive study، the participants were 130 nulliparous women in their third trimester of pregnancy who had referred to health centers of Yazd in 2013. Samples were selected by random sampling and data were collected by a researcher-made questionnaire in 4 parts the validity and reliability of which had been confirmed. The collected data were analyzed by SPSS 18 and indicators of mean and standard deviation were determined. The relationship between structural and demographic variables were analyzed using Mann-Whitney، Kruskal-Wallis and Chi-square tests.
  Results
  In this study، the mean age of the women was 24. 36 ± 3. 73 and their mean gestational age was 31. 53 ± 2. 35. The intention of 26. 2% of the participants was cesarean delivery and 73. 8% normal delivery. There was significant difference between intended delivery method and perceived benefits (p=0. 001)، perceived barrier (p=0. 001)، self efficacy (p=0. 001) and perceived susceptibility (p=o. oo2). There was no significant difference between intended delivery method and perceived severity (p=0. 505) and knowledge (p=0. 756).
  Conclusion
  The results showed that HBM can bear on the intention of women. Therefore، there is need for an educational program based on the findings.
  Keywords: Delivery method, Behavioral intention, HBM, Pregnant
 • H. Farrokhzadeh, H. Hashemi, Mm Amin, M. Foroughi, N. Jafari Pages 117-124
  Introduction
  For marketing and selling their products، water-treatment equipment vendors use commercial iron and aluminum electrodes thereby changing the quality of water and increasing soluble and suspended solids in water. Due to the lack of scientific justification for the creation of sludge and discoloration caused by water electrolysis with commercial electrodes، this study aimed to compare the chemical water quality after electrolysis with electrodes and electrode coal trade (as a control) in order to detect trick and fraud.
  Methods
  After the electrolysis process with commercial electrodes (iron and aluminum combined)، each electrode individually and coal (as control) on the water quality، the parameters such as hardness، alkalinity، pH، EC، TDS before and after the electrolysis were tested by standard methods. After analyzing the data، the average water quality parameters resulting from the electrolysis of various electrodes were compared.
  Results
  After placing the commercial and iron-iron electrodes، pH of the samples increased significantly (p <0. 05) whereas after using aluminium-aluminum electrode، no significant relation was identified (p >0. 05). Total hardness، alkalinity، calcium and magnesium and also the trade of placing the electrode and iron electrodes increased significantly (p <0. 05) and aluminum electrodes and electrode placement of the trade remains unchanged. Electrical conductivity and total dissolved solids applied to the electrodes of all types were statistically significantly increased. Color samples of the iron electrode and electrode commercial red brownish and opaque white aluminum electrodes of the electrode and the coal was not changed. Except when using coal electrodes، in all cases in which sludge was produced using iron electrodes and electrode-alone commercial green color to black and opaque white was the color of coal electrodes. These results include the not be related to the water.
  Conclusion
  Electrodes in water electrolysis with commercial production of paints and sludge dumping of aluminum and iron ions and leads to the production of opaque blue and black is wrong to assume، is water impurities. These electrodes were fake and the fostering of the use of the health center should be to increase public awareness and take action to collect them from the market.
  Keywords: iron, aluminum electrodes, coal electrodes, water quality
 • Mh Morowatisharifabad, P. Panahei, A. Ramazankhani, H. Falahzadeh, M. Mirzaei Alavijeh Pages 125-133
  Introduction
  Chewing gum is the most common chewing thing worldwide which has a lot of health effects such as thwarting dental bacteria''s and prevention of mouth dry. Regarding lack of studies about knowledge of community people about health effects of chewing gum، the present study was carried out with the aim of determining the knowledge، attitude and practice of 15 years and above people of Karaj city in this area.
  Methods
  In this cross-sectional study، total number of 400، 15 years and above people in Karaj were entered in the study with cluster random sampling. Data were collected with a valid and reliable questionnaire by private interview of participants. The questionnaire had four sections: demographic section with six questions، knowledge sections with 23 questions، attitude with 7 items and practice with 7 questions. Data were analyzed with SPSS software using، descriptive statistics، ANOVA، T-test and Pearson correlation coefficient test.
  Results
  78. 5% of participants reported that they use chewing gum. From them، 8. 3% reported that they use every day. Only 37. 7% were using chewing gum because of its health effects. There was a significant relation between their knowledge level and educational level (P=0. 002) and also rate of chewing gum consumption (P=0. 045). The attitude of chewing gum users was significantly more favorable than nonusers (P=0. 003). Economic status (P=0. 06)، educational level (P=0. 024)، smoking status (P<0. 001) and rate of chewing gum use (P=0. 07) had significant relation with the attitude. There was not any significant relation between practice and background variables. Moreover، mean age of chewing gum users (P<0. 001)، also chewing gum was significantly more prevalent in single people and students.
  Conclusion
  knowledge، attitude and practice of participants regarding the health effects of gum chewing were in moderate level. Using the results of this study for developing effective and exact educational programs in this area is recommended.
  Keywords: Chewing Gum, Knowledge, Attitude, Practice
 • Aa Mohammadi, Ah Mahvi, Ai Amouei, Sh Fallah, Ha Asgharnia, Aa Khafajeh Pages 134-143
  Introduction
  Natural water resource is limited and that is essential for human survival. In water resources groundwater for a variety of human activities is a valuable resource.
  Methods
  The purpose of this study is investigating the chemical and physical quality of drinking water resource in Khaf villages and compared with Iran and EPAstandards. This study was conducted on drinking water resource in Khaf s villages in the second-half of 2009-2010. 60 sample of deep wells were collected from 30 villages and 14 parameters analyzed according to standard methods suggested by AWWA،2005.
  Results
  The results revealed that parameters of Sulfate، Chloride، Sodium، TDS، EC and Turbidity were respectively at 20، 10، 36، 20،23/3 and 10% which are higher than the standard limits. The fluoride concentration ranged from 0. 15 to 3. 9 ppm، where 33. 3%، 10% samples showed fluoride less and higher than permissible limit respectively. and 56. 6% water samples were within optimum limit i. e. 0. 5-1. 5 ppm. The NO3 - concentration was less than permissible limit (50 mg/l) in 93. 3% villages whereas 6. 6% samples showed higher concentration of NO3 -.
  Conclusion
  This study indicated that most of the physicochemical parameters do not fall within the permissible limit. Therefore، currently the related government departments should focus on strengthening “the three wastes” treatment and sanitation management of drinking water and transmission.
  Keywords: Physicochemical analysis, village, Khaf, groundwater
 • Sm Parastar, G. Ghanizadeh, Mt Ghaneian Pages 144-155
  Introduction
  Control of fluoride concentration in drinking water due to health effects is very important. The potential of Cuttlefish bone (CB) as a natural sorbent and the effects of pH، contact time، fluoride concentration and adsorbent dosage for the adsorptive removal of excess fluoride from water were examined.
  Methods
  The study was carried out in laboratory scale via batch reactor. The CB was crushed and pulverized by standard ASTM sieves. The chemical composition and solid structure of CB was determined using X-ray diffraction (XRD) and scanning electronic microscopy (SEM). Measurement of the surface area was carried out via N2 gas adsorption and BET isotherm. The concentration of fluoride was measured by SPADNS method and spectrophometry on 570 nm. Isotherm and adsorption capacity was determined by Langmuir، Freundlich and Temkin adsorption models.
  Results
  The main component of CB is CaCO3 which has 5. 36 m2/g surface area. The results indicated the following: 120 minimum contact time، neutral pH، 15 g/l of sorbent and 7 mg/l of fluoride concentration led to 52. 2 % of fluoride removal; increasing adsorbent dosage from 15 to 45 g/l led to increasing fluoride removal up to 75. 2%. The adsorption data conform to Langmuier model (R2=0. 997) in which maximum adsorption capacity was 1. 64mg/g and dimensionless coefficient of RL and b was 0. 76 and 0. 063 L/mg، respectively. Based on Freundlich model the coefficient of n and k was found to be 0. 9 and 0. 08، respectively.
  Conclusion
  Increasing of contact time، fluoride concentration، adsorbent dosage and pH decreasing led to enhancing fluoride adsorption.
  Keywords: Adsorption, Fluoride, Cuttlefish bone, Drinking water
 • Mr Samaei, Sb Mortazavi, B. Bakhshi, A. Jonidijafari Pages 167-178
  Introduction
  Petroleum hydrocarbons are the most frequent environmental pollutants. Contamination of soil and groundwater by diesel released from underground storage tanks is an important and extensive environmental problem in Iran. The aim of this study was to isolate and molecular identification of n-hexadecane-degrading bacteria from compost.
  Methods
  Hexadecane، C16H34، used as a model contaminant of diesel oil. New n-hexadecane degrading bacteria was isolated from compost by using enrichments on n-hexadecane. Then isolated bacterium was identified by PCR with 16S rDNA method. Then n-hexadecane degradation was tested by isolated bacteria. Finally response of strain to different salinity concentrations (0، 1، 2. 5 and 5) was determined.
  Results
  Based on morphology، biochemical tests، 16S rDNA sequence analysis and phylogenetic characteristics، the isolated bacteria were identified as Serratia marcescens. After 33 days، n- Hexadecane concentration decreased from 90 mg to 32. 84 mg (63. 51%) by isolated bacteria. In addition، the results showed that isolated bacteria can grow on 5% salinity.
  Conclusion
  The results of this study show that Serratia marcescens can be used in remediation of petroleum products especially diesel oil in tropical area and semisalinity of soils in Iran. Our findings indicate that Serratia marcescens is a halotolerant microorganism.
  Keywords: Isolation, Diesel oil, Hexadecane, Serratia marcescens, PCR, 16S rDNA
 • H. Fallahzadeh, M. Fallah, Mh Lothfi Pages 179-192
  Introduction
  randomized controlled trials are gold standard for investigate treatment effect and important characteristics among the groups is random assignment. In studies، there is no random allocation between the groups; hidden bias may be defined results.
  Methods
  We performed sensitivity analysis method was proposed by Mr. Resenbum using R software and programming environments were analyzed. The study population included patients who had been diagnosed with fatty liver by ultrasound.
  Results
  The analysis of the results with routine statistical tests showed there was statistically significant in liver enzymes (ALT، AST and AUK) between groups. However، sensitivity analysis model showed that results were sensitive to hidden bias and lead to disturbed results.
  Conclusion
  The results of the model sensitivity analysis shows that vitamin E has no effect on liver enzymes. In this study، the sensitivity is low to hidden bias and has affected the results.
  Keywords: unrandom clinical traial, observational studies, hidden biases, sensitivity analysis, Nonalcoholic Fatty liver disease
 • Mr Aalaei Ardakani, S. Hesam, Sh Vahdat Pages 193-204
  Introduction
  A common method of managing Health Care and proper instruction and referral of patients through health system is implementing family physician planning. In order to improve health indices and referral system، family physician has been employed in the rural areas in the last 8 years. It seems quite essential to re-evaluate this system after these years.
  Methods
  This is a descriptive study. Data were gathered by census in 1383 and the first half of 1384 as pre- implementation of family physician program and in 1389 and 1390 after utilization of it in the 38 Rural Health- Treatment Centers in the province of Yazd. It included family physicians، midwives، and clinical and para-clinical units. A validated check list including 15 questions in 5 areas (proportion of population to physician، proportion of midwives to the centers، percentage of availability of laboratories، average of number of drugs in the pharmacies of rural centers، and average of staying of physicians in the cities of the province of Yazd) was used. SPSS 19 was applied، using Mann-Whitney and t-tests to do statistical analysis.
  Results
  Comparing indices of health care management before and after implementation of family physician program revealed that the proportion of midwives to the centers has increased significantly. However، it did not have a positive effect on other indices، even though they improved relatively. (P-value <0. 05).
  Conclusion
  By reinforcing health care management indices in accordance with the relevant standards، and promoting welfare facilities and proper financial motivations in order to inspire physicians to stay longer in the deprived areas، we hopefully can see strengthening of referral system. This will eventually lead to the improvement of health indices.
  Keywords: Family physician, Rural Health, Treatment Centers, Health indices, Yazd