فهرست مطالب

پژوهش های زبان شناسی تطبیقی - پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1392)
 • پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/24
 • تعداد عناوین: 13
|
 • محمدحسن دوست صفحات 1-6

  در این مقاله به وجه اشتقاق لغت خوهل به معنی «خمیده، کج» و چند لغت دیگر فارسی نظیر خول به معنی «کج» و خل به معنی «خمیده، کج؛ دیوانه، مجنون» که با آن هم ریشه اند، اشاره شده است.
  در ضمن مباحث ریشه شناختی مربوط به این لغات، به اقتضای کلام، به بررسی ریشه شناختی چند لغت دیگر فارسی نظیر سهره به معنی «گذرگاه طعام، مری» و گونه به معنی «رخساره، خد، لپ» و نیز به ذکر نکاتی درباره مترادفات معنایی برخی از لغات مورد بحث در پاره ای از زبان های هندواروپایی پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: ریشه شناسی، متون کهن فارسی، خوهل
 • حدائق رضایی، شهره مختاری، معصومه کرمانی صفحات 7-19

  چند معنایی پدیده ای رایج در زبان است که تقریبا در تمامی سطوح زبان دیده می شود. ظهور رویکرد شناختی کمک شایانی به توصیف این پدیده نموده است. در این پژوهش، چارچوب معنی شناسی واژگانی شناختی برای مطالعه چندمعنایی«بر» به عنوان یک حرف اضافه و همچنین یک همکرد فعلی در افعال مرکب، در دو باب اول گلستان سعدی مورد استفاده قرار گرفت. یافته هاحاکی از آن است که چند معنایی مقوله «بر» پدیده ای نظام مند بوده وعواملی همچون تبدیل طرحواره های تصویری، برجسته سازی و استعاره در شکل گیری معانی مختلف این عنصر زبانی در قالب یک مقوله شعاعی نقش اساسی دارند. نتایج همچنین ضمن پیش رو نهادن جنبه هایی ازچیره دستی نویسنده توانای گلستان در استفاده منحصر به فرد از زبان و چینش عناصر آن در بافت زبانی، نکاتی در زمینه تغییرات در زمانی و بسط استعاری«بر» در طول زمان در زبان فارسی در بر دارد.

  کلیدواژگان: مقوله بر، معناشناسی شناختی، معنای سرنمونی و طرحواره تصویری
 • جمیله اخیانی، مریم شکوری بیرون، محرم اسلامی صفحات 21-37

  در این تحقیق که یک مطالعه درزمانی و همزمانی است، به سبک شناسی ویژگی های صرفی نثر تاریخ بیهقی پرداخته ایم و سپس نتایج پژوهش را با ویژگی های صرفی نثر فارسی معاصر مقایسه کرده ایم. در مقایسه ویژگی های صرفی نثر این دو دوره دیده می شود که زبان فارسی تحولات صرفی زیادی را پشت سر گذاشته است. این تحولات تصریف و واژه سازی را شامل می شود که به لحاظ تصریف امکانات تصریفی زبان فارسی با گذشت زمان محدودتر شده است و فرآیندهای واژه سازی در خصوص افعال پیشوندی به سه صورت حفظ فعل پیشوندی، حذف پیشوند و حذف فعل پیشوندی فعال بوده است و از سوی دیگر در این دو دوره از تعداد و بسامد افعال بسیط و پیشوندی کاسته شده و افعال مرکب جایگزین افعال بسیط و پیشوندی شده است. نیز معلوم می شود که برخی از وندهای تصریفی در فارسی معاصر در گذشته کلمه مستقلی بوده است و نیز برخی از وندهای تصریفی باگذشت زمان نقش خود را از دست داده اند و به ساخت تیره تبدیل شده اند. از نتایج تحقیق حاضر می توان در مطالعات تاریخی زبان فارسی و ترسیم جریان تحولات تاریخی زبان فارسی و همچنین در تهیه منابع تاریخی این زبان بهره برد.

  کلیدواژگان: سبک شناسی، ویژگی های صرفی، تاریخ بیهقی، مطالعه درزمانی، مطالعه همزمانی و زبان فارسی
 • محمد امین صراحی، محمد عموزاده صفحات 39-60

  مقاله حاضر به مقایسه استعاره های مربوط به احساس خشم در زبان های فارسی و انگلیسی بر اساس الگوی شناختی- زبانی لیکاف و کاوکسس (1987) می پردازد. داده های این تحقیق بر اساس الگوی تشخیص استعاره از عبارات و اصطلاحات مربوط به احساس خشم استخراج گردیدند و با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج حاصل از این تحقیق شباهت ها و تفاوت های فراوانی را میان استعاره های مربوط به احساس خشم در این زبان ها نشان می دهد. شباهت های موجود عمدتا ناشی از انگیزشی جهانی است که بیشتر به دلیل فعالیت ها و عکس العمل های فیزیولوژیکی مشابه و همچنین عقاید مشابهی که گویندگان این زبان ها دررابطه با بدن خویش دارند به وجود آمده اند. تفاوت ها و جنبه های گوناگونی استعاره های مربوط به این احساس در این دو زبان به وجود زمینه های فرهنگی- عقیدتی متفاوت، تفاوت در رمزگذاری اطلاعات، میزان شرح و بسط واژگانی و یا حتی نوع دستوری واحدهای واژگانی به کار رفته مرتبط می باشد.

  کلیدواژگان: استعاره، احساس خشم، زبانشناسی شناختی، زبان فارسی و زبان انگلیسی
 • فاطمه فولادی، فرهاد ساسانی صفحات 61-87

  این پژوهش سیر دگرگونی بازنمایی زبانی مذهب را در 41 نمایش نامه و فیلم نامه از آثار محسن مخملباف بررسی می کند تا تغییر نگرش مذهبی نویسنده به عنوان عضوی از جامعه فرهنگی ایران در طول سال های بعد از انقلاب مشخص شود. فرانقش اندیشگانی و نام گذاری هلیدی، غیریت سازی، مربع ایدئولوژیک فان دیک، چندصدایی باختین، بینامتنیت کریستوا و ارزش های واژگانی فرکلاف، نظریه ها و ابزارهای تحلیلی این پژوهش است. ابتدا آثار مورد نظر به لحاظ مضمونی دسته بندی و سپس تحلیل شد. مخملباف در دوره های ابتدایی، به تبیین مبانی دینی و به ویژه اسلام می پردازد و به اسلام در برابر کمونیسم و غرب برتری می بخشد. سپس به مساله فقر و نابسامانی های سیاسی-اجتماعی ایران بعد از انقلاب می رسد. اولین بار در سال 1368 است که عشق وارد آثار مخملباف می شود و درست از همین دوره است که او به تدریج از جانبداری از قطبی خاص فاصله می گیرد و به سمت چندصدایی می رود. کم کم مذهب جنبه فرعی پیدا می کند تا جایی که او دیگر هیچ تاکیدی بر دینداری و به ویژه دین اسلام ندارد و در عوض به امور اخلاقی اشاره می کند. بعد از آن، مخملباف با کمی فاصله گرفتن از دین، یک جنبه انحرافی آن یعنی تعصب را نکوهش می کند. در پایان، او به فلسفه عشق و زندگی می رسد. شخصیت های این دوره، در وجود خدا شک دارند و شاید از دریچه تجربه های معنوی جدید در جست وجوی حقیقت اند.

  کلیدواژگان: مذهب، فرانقش اندیشگانی، مربع ایدئولوژیک، چندصدایی و محسن مخملباف
 • رحمان ویسی حصار، منوچهر توانگر، والی رضایی صفحات 89-104

  جستار حاضر در پی بررسی سبک شناختی استعاره های بنیادین درباره انسان، جهان، تولد، زندگی و مرگ در رباعی های اصیل خیام است. با تکیه بر رویکرد زبان شناسی شناختی و با مبنا قرار دادن شصت و شش رباعی اصیل خیام، استعاره های مربوط به مفاهیم مذکور در این رباعی ها مورد بررسی قرار گرفته و ویژگی های کمی و کیفی آنها مشخص می شود. نتایج این بررسی نشان می دهد که به ازای هر مفهوم چندین استعاره مفهومی متفاوت در رباعی ها موجود است، که یک مفهوم خاص را به شیوه های متفاوت مفهوم پردازی می کنند. اما نکته قابل توجه این است که روابط خاصی بین بعضی از استعاره ها وجود دارد، به گونه ای که استعاره های خاصی از مرگ با استعاره های خاصی از زندگی، تولد، انسان و جهان در ارتباط است. با تعمق در این امر، مشخص شد که پنج نوع رابطه متفاوت بین استعاره ها وجود دارد که هر رابطه، خود بیانگر الگویی استعاری است. بر این اساس، پنج کلان الگوی استعاری پیشنهاد می شود که انواع متفاوت استعاره ها در باب مفاهیم بنیادین از یکی از آنها منتج می شوند. کلان الگوهای استعاری حاکم بر ساختار استعاری رباعی های خیام به ترتیب بسامد کمی الگوی محفظه، الگوی کوزه گری، الگوی سرقت، الگوی می و الگوی بازگشت نام گرفتند. هر الگو بیانگر رابطه ساختاری خاصی میان مفاهیم استعاری در باب انسان، جهان، مرگ، تولد و زندگی است. این کلان الگوهای موجود، مبانی اصلی جهان بینی استعاری خیام را در رباعیاتش نشان داده و همچنین می توانند به عنوان مبنایی سبک شناختی برای تشخیص رباعی های اصیل از غیراصیل خیام مورد استفاده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: خیام، استعاره مفهومی، سبک شناسی، زبانشناسی شناختی
 • پریا رزمدیده، عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا صفحات 105-121

  پژوهش حاضر به بررسی فرایند سایشی شدگی (فرایند تضعیف) در 15 گونه ی زبانی استان کرمان از جمله بافت، بردسیر، بم، جیرفت، رابر، رفسنجان، رودبار جنوب، زرند، سیرجان، شهربابک، کرمان، کهنوج، گلباف، گوغر و میمند، بر اساس نظریه ی زایشی اختصاص دارد. نگارنده در جمع آوری داده ها از روش اسنادی و مصاحبه استفاده کرده است. برخی از نتایج این پژوهش عبارتنداز: 1. در همه ی گونه های کرمانی انسدادی و دولبی /b/ به سایشی و لبی [v] در جایگاه های پایانی، میان دو واکه و به ندرت در جایگاه های آغازین واژه تبدیل شده است.2. همخوان /G/ فارسی در گونه های کرمانی اغلب در مجاورت با همخوان بی واک و در جایگاه های پایانی و میان دو واکه به همخوان پیوسته ی [X] تبدیل شده است. 3. در برخی از گونه های کرمانی تیغ های و انسدادی /d/ در جایگاه های پایانی و میان دو واکه به تیغ های و سایشی [z] تبدیل شده است.

  کلیدواژگان: گونه های زبانی کرمانی، واج شناسی زایشی، تضعیف و سایشی شدگی
 • علی اصغر قهرمانی مقبل، فاطمه نعمتی صفحات 123-134

  زبان شناسان اتفاق نظر دارند که در زبان عربی، همچون دیگر زبان های سامی، خوشه همخوانی آغازین وجود ندارد که از آن با تعبیر «عدم ابتدا به ساکن» یاد کرده اند. این در حالی است که خوشه همخوانی آغازین در زبان فارسی پیش از اسلام به طور قطع وجود داشته است. در این نوشته کوشیده ایم که با توجه به تماس دیرپای زبان عربی و فارسی به دو موضوع زیر بپردازیم؛ نخست اینکه زبان عربی در صورت وام گیری واژگان فارسی دارای خوشه همخوانی آغازین چه رفتاری نشان داده و چه تغییری در این واژگان ایجاد کرده است. به عنوان نمونه، دو واژه «کلید» و «ستبرگ» را که هر دو پیش از اسلام وارد عربی شده، بررسی کرده ایم. دوم این که آیا وزن عروضی فارسی، در تحول خوشه همخوانی آغازین و شکستن آن نقشی داشته است؟ بررسی اشعار سده های اولیه فارسی دری شواهدی درباره چگونگی تحول خوشه های همخوانی آغازین در اختیار ما می گذارد.

  کلیدواژگان: خوشه همخوانی آغازین، زبان فارسی، زبان عربی، تحول زبانی و وزن عروضی
 • مریم سادات فیاضی صفحات 135-159

  از جمله فرایندهای واژه سازی در گیلکی فرایند تکرار است که در آن تمام یا بخشی از واژه تکرار می شود و واژه جدیدی شکل می گیرد که یا بر معنای پایه تاکید می کند و یا شدت آن را نشان می دهد. از آنجا که گویش گیلکی در شمار گویش های در خطر نابودی قرار دارد، مطالعه فرایندهای ساختواژی آن اهمیتی دو چندان دارد؛ چرا که نخستین حوزه دستور که دست خوش تغییرات فرهنگی می شود، واژگان است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی انواع فرایند تکرار و ارائه طبقه بندی ای از انواع آن صورت گرفته است و پژوهشگر می کوشد پاسخی برای این پرسش بیابد که آیا در گویش گیلکی انواع فرایند تکرار کامل و ناقص وجود دارد یا خیر. پیکره داده های پژوهش با روش میدانی (مصاحبه با گویش وران بومی) و اسنادی (فرهنگ های لغت) گردآوری شده و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده اند. نتایج پژوهش حاکی از وجود هر دو نوع فرایند تکرار کامل و ناقص در گویش گیلکی است.

  کلیدواژگان: تکرار کامل، تکرار ناقص و تکرار پژواکی
 • یوسف آرام صفحات 161-175

  در تمام زبان های طبیعی جهان، گسترش و تقویت واژگان از طریق خلق کلمات جدید از ویژگی های بنیادین زبان محسوب شده و روش ترکیب (compounding) نیز یکی از طبیعی ترین روش ها ملحوظ شده است. هدف از نگارش مقاله حاضر، شناسایی و معرفی بخشی از امکانات واژه سازی زبان ترکی بوده است. به همین منظور، ساختار ترکیب به طور عام و مرکب های اولیه غیر فعلی به طور خاص در زبان ترکی آذربایجانی مورد بررسی قرار می گیرد. بر همین اساس، ابتدا ویژگی های عمده مرکب ها و وجوه متمایز آنها با گروه های نحوی به اجمال توصیف شده، سپس کلمه های مرکب زبان ترکی براساس ساختار صوری یعنی بر مبنای مقوله اجزای ساختاری کلمه مرکب یا شیوه ترکیب آنها طبقه بندی شده است. همچنین، تلاش شده است ضمن توصیف اجمالی واژه های مرکب اولیه غیرفعلی در زبان ترکی آذربایجانی و بازشناسی آن از سایر واژه های مرکب و تبیین زبانشناختی ویژگی های صرفی- نحوی ترکیب، الگوهای ترکیب در این زبان ارائه و توصیف گردد.
  بر اساس این تحقیق، مشخص گردید که در زبان ترکی، همانند بسیاری از زبان های دیگر، ترکیب یک فرایند زایا و با قاعده است و اسم مرکب هسته آغاز (هسته + وابسته) در این زبان وجود ندارد.

  کلیدواژگان: ترکیب، مرکب اولیه غیرفعلی، مرکب ثانویه، فعلی، مرکب درون مرکز، مرکب برون مرکز، مرکب بدل یا دوسویه، مرکب دوتایی یا متوازن
 • سید رضا سلیمانزاده نجفی، محمد رحیمی خویگانی * صفحات 177-188

  در دستگاه تطابق زبان فارسی، تطابق مسند اسمی با مسند الیه جمع، مورد غفلت واقع شده است؛ به طوری که در کتب دستوری این زبان اصلا بدان اشاره ای نشده است.
  مهم ترین یافته های پژوهش حاضر که با روش تحلیلی- توصیفی و با تکیه بر غزل های سعدی نگاشته شده است؛ بیانگر آن است که اولا این تطابق دستوری دیرزمانی است که در زبان فارسی وجود دارد ولی کسی بدان توجهی نکرده است؛ لذا باید جایی در کتب دستوری این زبان، برای آن اختصاص داده شود، و ثانیا به احتمال قریب به یقین از زبان عربی وارد زبان فارسی شده است.

  کلیدواژگان: دستور زبان فارسی، دستور زبان عربی، غزل های سعدی و تطابق
|
 • Mohammad Hasandoust Pages 1-6

  The word xvahl “bent” occurs several times in the classical Persian texts. It is derived from the root *hvak- (< IE. *sṷek-) “to bend”. Beside this word، in Persian Language، we have xvahl (a)، xul، xol “bent”، and xol “mad، stupid” (cf. kos-xol “stupid”) that are derived from the same root. Further، in this paper، I have discussed the words suhra، guna، kāj/ kāž، and Kalāž (a).

  Keywords: Etymology, Classical Persian texts, xvahl
 • Hadaegh Rezaie, Shohreh Mokhtari, Masoumeh Kermani Pages 7-19

  Cognitive approach has recently offered great tools for the study of polysemy as a common property of linguistic expressions at all levels. This article utilizes the cognitive lexical semantics framework to study /bœr/ ‘on’، both as a preposition and a verb particle in the first two chapters of Gulestan، the inspiring book of S´adi، the greate Iranian poet. The findings show that the systematic polysemy of /bœr/ as a radial category، has roots in the change of image schema، foregrounding، and metaphorical extension. The study puts forward some aspects of the writer’s mastery in the unique use of language. It can also pave the way for diachronic studies of this category and its metaphoric extension in Persian.

  Keywords: bœr, cognitive semantics, prototypical meaning, image schema
 • Jamileh Akhiani, Maryam Shakouribiron, Mohram Eslami Pages 21-37

  Present diachronic and synchronic study deals with the stylistics of inflectional features of Persian prose in Bayhaqi History and then the results of the study are compared with the inflectional features of prose in modern Persian. In the comparison of morphological features of the Persian prose in these two periods، it has seen that the Persian language has undergone many morphological changes. These developments are both in inflectional and word formation systems of the language. Inflectional system of Persian turns to be simple during this period and prefixal verbs have developed in three different ways: 1. changing to simple verbs، 2. deleting the prefixal verbs، and 3. keeping the prefixal verbs. On the other hand in these two periods، the number and frequency of simple and prefixal verbs are reduced and they are replaced by compound verbs. This study also demonstrates that some inflectional affixes in the contemporary Persian were free morphemes in classic Persian; also some inflectional affixes do not have their early function and the structure of inflected word turned to be opaque in contemporary Persian. The results of the present study can be used in historical studies of Persian، determining the process of historical developments of Persian and preparing of historical linguistic resources of the language.

  Keywords: Stylistics, morphological features, Bayhaqi History, diachronic study, synchronic study, Persian
 • Mohammad Amin Sorahi, Mohammad Amozadeh Pages 39-60

  This study investigates the use of metaphors of anger in Persian and English، based on cognitive linguistics. The paper primarily adopts the cognitive-linguistic model of Lakoff and Kövecses (1987). The results of the study indicate some similarities and differences between the metaphors of anger in Persian and English. Similarities are mostly attributed to a kind of universal motivation for the metaphors employed in these languages which has its root in the similar physiological responses to this emotion and also the similar ideas of the speakers of these two languages about their bodies. The differences are mostly related to having different cultural-ideological backgrounds، coding and decoding the information، the degrees of lexical elaboration، and even the type of lexical elements. In short، the current study reveals that metaphors of anger encompass an integrative mechanism representing not only linguistic and conceptual aspects of language use but socio-culturally-constructed meanings as well.

  Keywords: anger, metaphor, Cognitive Linguistics, Persian, English
 • Fateme Fouladi, Farhad Sasani Pages 61-87

  In this essay، we study transformation of linguistic representation of religion in 41 scripts of Mohsen Makhmalbaf، in order to show changes in beliefs of the author during the years after the Islamic revolution. Ideational metafunction and naming of Halliday، ideological square of van Dijk، polyphony of Bakhtin، intertextuality of Kristeva and lexical values of Fairclough are the theories and the analytical instruments of this project. At the first periods، Makhmalbaf expresses principles of Islam، and Islam is given preference to communism and the west. Then he represents social and political problems of Iran after the revolution. Love is inserted in his scripts in 1368 and he gradually puts away supporting a special pole. Religion gradually becomes marginal and in return he comes to morals. Finally he reaches philosophy of love and life، Characters who are not sure about God and are searching for the reality through new spiritual experiences.

  Keywords: religion, ideational metafunction, ideological square, polyphony, Mohsen Makhmalbaf
 • Rahman Vaisihasar, Monochehr Tavangar, Vali Rezaie Pages 89-104

  This paper aims to investigate the main metaphors about human، world، birth، life and death in the authentic quatrains of Khayyam. From a cognitive perspective and by considering 66 authentic quatrains of Khayyam، the metaphors of these main concepts have been investigated. The results show that for each concept there are different metaphors in the Rubayyats. The interesting point is that there are specific relations between metaphors، so that a specific metaphor of death is related to specific metaphors of life، birth… Five kinds of relations exist between different metaphors and each relation is itself a metaphorical model. So five macro-metaphorical models are proposed which all the metaphors are derived from these models. These five macro-metaphorical models are containment، pottery، rubbery، wine and return. Each model represents a relation between metaphors about human، world، death، birth and life. These models represent the metaphorical world view of Khayyam and it can be a basis for judging about authentic and fake quatrains of Khayyam.

  Keywords: Khayyam, Conceptual Metaphor, Stylistics, Cognitive Linguistics
 • Parya Razmdide, Aliyeh Kord Za´Faranlu Kambuziya Pages 105-121

  The present article analyzes the spirantization process (lenition) in 15 language varieties of Kerman province such as Baft، Bardsir، Bam، Jiroft، Rabor، Rafsanjan، South Rudbar، Zarand، Sirjan، Shahrbabak، Kerman، Kahnuj، Golbaf، Gougher and Meymand، based on generative phonology. The researchers in collecting data has used documentary method and interview with informant. Some of the most important results of this reaserch are mentioned here: 1. in all Kerman varieties stop and bilabial /b/ has been changed to fricative and labial [v] in final positions، between two vowels and rarely in initial positions of a word. 2. Farsi consonant /G/ in Kerman varieties has been changed to continues consonant [X] in final positions and between two vowels. 3. In some Kerman varieties stop and coronal /d/ has been changed to fricative and coronal [z] in final positions and between two vowels.

  Keywords: Language Varieties of Kerman, Generative Phonology, Lenition, Spirantization
 • Ali Asghar Ghahramanimoghbel, Fatemeh Nemati Pages 123-134

  Linguists agree that there are no initial consonant clusters in Arabic، i. e. words cannot begin with consecutive consonants. However، Persian is evidenced to have had initial consonant clusters in the Pre-Islamic period. Considering the long term linguistic contact between Arabic and Persian، this paper attempts to investigate the following questions from a comparative linguistics perspective. First، in case of borrowing، what has Arabic done to Persian loanwords beginning with consonant clusters? To answer this، we have studied two Persian words، namely ''klid'' and ''stabrag''، which are borrowed into Arabic in the pre-Islamic period. Secondly، has the prosodic meter of modern Persian played a role in the evolution and disappearance of Old and Middle-Persian initial consonant clusters? An investigation of early modern Persian poetry gives evidence as to how the initial consonant clusters had been broken and points at the possibility of positing the evolution to have been spread from poetry.

  Keywords: Initial Consonant Clusters, Persian, Arabic, Language evolution, Prosodic Meter
 • Maryam Sadat Fayyazi Pages 135-159

  Reduplication is one of the word-formation processes in which a whole or some part of the base duplicates and makes a new word which in turn add new meaning to the base or express an intensive meaning. Since Guilaki is an endangered language، in addition to the fact that lexicon is the first part of the grammar which undergoes cultural changes، the investigation of its morphological processes has considerable importance. The present article aimed at specifying reduplication process in Guilaki and classifying different types of it in this dialect. The main question of the research was whether there were total and partial reduplication in Guilaki or not. The body of the date was gathered by both field study، including interview with the elders and youth of the region، and attributive method using Guilaki dictionaries. Then the data were studied with descriptive method. The findings of the research showed that there were total and partial Guilaki reduplicated words.

  Keywords: total reduplication, partial reduplication, echo reduplication
 • Yousef Aram Pages 161-175

  In this article the structure of root compounds in Azerbaijani Turkish language is studied. To this end، first، the general characteristics of compounds and their distinguishing features with syntactic groups are described briefly. Based on this research، as in other languages، compounding is a productive and rule-governed process. Too، nominal compounds are used more frequently، compared to other compounds. In this research، Azerbaijani Turkish compound words are classified on the basis of their formal structures; that is، according to their structural parts of the compound word or the way they are combined; and classifying word based on their semantic structures is avoided. In this research، the structure and the features of the compounding were investigated and different types of root compounds were categorized in 20 different models. Based on this study، Azerbaijani Turkish language does not have onset head compound noun (head + modifier).

  Keywords: Azerbaijani Turkish, compounding, root compounds
 • Sayed Reza Soleimanzadeh Najafi, Mohammad Rahimi Khoigani Pages 177-188

  In the Persian language، adaptation between the bench andnominal benchfar from، hasbeen neglected. So that in the books، notto mentionit at all This study that is written by analyzing-descriptive method and rely on “Saadis Ghazal” shows that the this adaptation of the Persian language is veryuseful and it may by entered Persian from Arabic or the old Ancient Persian language.

  Keywords: the Persian grammar, The Arabic grammar, Saadisghazal, adaptation