فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 4 (زمستان 1392)
 • وی ژه نامه کمی ته تحقی قات دانشجوی ی
 • تاریخ انتشار: 1392/12/15
 • تعداد عناوین: 29
|
 • نسیبه نکوهی*، رجبعلی حکم آبادی، مرتضی اسماعیل زاده کواکی، حانیه امیری، شیوا مظفریان صفحه 917
  زمینه و هدف
  یکی از عوامل زیان آور محیط زیست انسانها، صدا است که از پدیده های غیرقابل اجتناب در محیط کار و زندگی است. در صورتی که صدا از حد استاندارد بالاتر باشد می تواند منبع بالقوه ای برای صدمات انسانی باشد. لذا هدف از این مطالعه بررسی آلودگی صوتی در کارگاه های کوچک تحت پوشش مراکز بهداشت شهر بجنورد در سال 1392 می باشد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه یک مطالعه توصیفی – تحلیلی می باشد که تعداد 50 کارگاه کوچک مورد صداسنجی قرار گرفتند.کلیه اندازه گیری ها توسط دستگاه صداسنج مدل620 CEL-انجام گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 18 و آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه، تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد از تعداد 650 ایستگاه اندازه گیری شده 6/2 % ایستگاه ها در ناحیه ایمن، 60% ایستگاه ها در ناحیه احتیاط و 4/37% ایستگاه ها در ناحیه خطر قرار داشتند. همچنین کارگاه های سنگبری و جوشکاری دارای بیشترین تراز فشار صوت به ترتیب 5/94، 13/91 دسی بل بودند. همچنین مقادیر میانگین تراز فشار صوت، تراز معادل صوت و تراز موثر فشار صوت در بین کارگاه های مورد مطالعه از نظر آماری تفاوت معناداری را نشان می دهد(001/0>P).
  نتیجه گیری
  حد استاندارد صدا در مشاغل 85 دسی بل می باشد و بر اساس نتایج بدست آمده، میزان صدا در کارگاه های کوچک بالاتر از حد استاندارد می باشد. لذا اتخاذ تدابیر مهندسی و مدیریتی برای کاهش میزان صدا و اثرات آن بر کارگران پیشنهاد می گردد.
 • محدثه شهمرادی، میترا غلامی، مریم مهایی، احسان ابویی مهریزی*، رضا قربانپور صفحه 927
  زمینه و هدف
  عدم مدیریت صحیح فاضلاب و ر ها کردن فاضلاب تصفیه نشده به محیط زیست حاکی از نیاز به مدیریت صحیح پساب و جلوگیری از ایجاد اثرات ناگوار بر انسان و محیط زیست می باشد. بنابراین مدیریت صحیح فاضلاب یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی می باشد که بدون آگاهی از وضعیت راندمان سیستم تصفیه نمی توان قضاوت درستی از سیستم داشت. در این بررسی عملکرد سیستم لجن فعال تصفیه خانه فاضلاب شهر بجنورد در زمینه ی حذف مواد آلی و نوترینتها مورد سنجش و بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش کار
  پژوهش حاضر توصیفی- مقطعی بوده وراندمان حذف مواد آلی و نوترینتها را در سیستم لجن فعال مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، نمونه ها در دو محل از سیستم بصورت دو بار در هر ماه طی شش ماه برداشت شدند و مقدار حذف مواد آلی و نوترینتها با سنجش CODوBOD5، نیترات، نیتریت و فسفات کل انجام گرفت و سپس نتایج با آنالیزهای آماری تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج، متوسط غلظت COD و BOD5 در ورودی و خروجیرا به ترتیب 31/503، 35/177، 29/58 و 82/28 میلیگرم بر لیتر نشان داد. در خصوصرفتار تغییرات نوترینتها، متوسط غلظت نیترات، نیتریت و فسفات کل در ورودی و خروجی به ترتیب 67/22، 209/0، 28/22 و 47/7، 15/0، 45/11 میلیگرم بر لیتر بدست آمد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، تصفیه خانه فاضلاب شهر بجنورد بدلیل شرایط مناسب جوی و طراحی، درصد حذف مواد آلی نوترینتها آن مناسب بوده که موجب کاهش چشمگیر آلودگی شده و راندمان کافی جهت برآوردن استانداردهای خروجی پساب فراهم می آورد.
  کلیدواژگان: تصفیه فاضلاب، لجن فعال، مواد آلی، نوترینتها، بجنورد
 • سوسن حسینی، ناهید رخشی، نسترن عبدالله چالکی، سیده زهرا جعفری، عباس نیک روش* صفحه 935
  زمینه و هدف
  بیماری مالتیپل اسکلروزیس، یک بیماری خود ایمن، چند عاملی پیشرونده است که غلاف میلین در سیستم اعصاب مرکزی مورد هجوم سیستم ایمنی قرار می گیرد. مطالعات نشان داده اند عوامل ژنتیکی و محیطی و تعاملات آنها در بروز این بیماری موثرند. طی مطالعات چند دهه گذشته، دانشمندان موفق به شناسایی ژن CYP27B1 در مسیرمتابولیسم ویتامین D به عنوان یکی از عوامل موثر بر بروز MS شدند. CYP27B1 در بسیاری از سلول های بدن از جمله نورونها، سلولهای اپیتلیال و سلولهای سیستم ایمنی بیان می شود. این ژن با تولید آنزیم آلفا دهیدروکسیلاز؛ ویتامین D را به فرم فعال تبدیل کرده که این فرم در تنظیم عملکرد سیستم ایمنی ذاتی و همورال نقش دارد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مروری با بررسی مقالات مختلف و جدید در زمینه نقش ویتامین D در بیماری MS، جدیدترین اطلاعات در این زمینه گردآوری و استفاده گردید.
  یافته ها
  تحقیقات حاکی از نقش موثر و مهم ویتامین Dدر تعادل و تنظیم سیستم ایمنی بدن و همچنین سلامت سایر اعضا بدن از جمله سیستم اعصاب مرکزی می باشد. از طرف دیگر کمبود ویتامین D مسبب بسیاری از بیماریهای خودایمن و برخی از سرطان ها شناخته شده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع در حال افزایش MS در ایران و همچنین کمبود شدید ویتامین D در بین جامعه ایرانی بویژه زنان و ارتباط این دو عامل باهم، آگاهی جامعه و مطالعه ویتامین D به عنوان فاکتور درمانی امری ضروری است.
  کلیدواژگان: ویتامین D، CYP27B1، مالتیپل اسکلروزیس
 • محسن یعقوبی، سیدحسن سیدشریفی، هادی عباسپور* صفحه 943
  زمینه و هدف
  یکی از اعضای تیم مراقبت های بهداشتی که نقش منحصر به فردی در کنترل عفونت های بیمارستانی دارد، پرستار است و به همین دلیل پرستاران باید اطلاعات علمی صحیح و کافی از انواع عفونت های بیمارستانی و روش های پیشگیری از آنها داشته باشند از این رو در این مطالعه به بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی استان خراسان شمالی در مورد کنترل عفونت های بیمارستانی پرداختیم.
  مواد و روش کار
  مطالعه ی حاضر نوعی مطالعه ی توصیفی-تحلیلی بود که جامعه ی پژوهش آنرا کلیه ی پرستاران بخشهای ویژه استان خراسان شمالی در سال 1391 تشکیل می دادند. جامعه ی مورد بررسی شامل 60 پرستار بود که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده شامل یک پرسشنامه پژوهشگر ساخته جهت جمع آوری اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران بخش های مراقبت ویژه از روش های کنترل عفونت بود.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که 7/87 درصد از پرستاران آگاهی سطحی از کنترل عفونت بیمارستانی داشتند و میانگین نگرش افراد 7/24 بود. 78 درصد پرستاران حاضر در مطالعه نیز عملکرد با سطح پایین داشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه که حاکی از سطح پایین میزان آگاهی پرستاران بخشهای ویژه در مورد کنترل عفونت می باشد، این امر توجه بیشتر مسئولین مربوطه را در جهت افزایش میزان آگاهی پرستاران، تغییر نگرش آنان و در نهایت بهبود عملکرد آنان را می طلبد.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، کنترل عفونت های بیمارستانی، پرستاران
 • مجید غفوری، عبدالرضا شاکری، شبنم شاهسوند، مریم آقامحمدی* صفحه 953
  زمینه و هدف
  عفونتهای بیمارستانی دسته ای از عفونت ها هستند که در نتیجه اقامت در بیمارستان ایجاد می شوند. خطر بروز آنها حتی در مجهزتزین و مدرن ترین بیمارستانها نیز وجود دارد. باورها، گرایشات و عملکرد پرسنل به خطرات شغلی ناشی از عفونت های بیمارستانی و راه های پیشگیری از آنها می تواند در محافظت بیماران از ابتلا و کاهش زمان و هزینه های بستری در بیمارستان موثر باشد.
  مواد و روش کار
  پژوهش حاضر مطالعه توصیفی-مقطعی است. جامعه مطالعه، 140 نفر از پرسنل بخش های بیمارستان های بجنورد اعم از پرستار، ماما، پزشک عمومی و متخصص بوده و بطور سیستماتیک منظم انتخاب گردیدند. این افراد پرسشنامه ای شامل سوالاتی در خصوص آگاهی، نگرش و عملکرد افراد شاغل در بیمارستان ها برای حفاظت فردی در برابر خطرات شغلی ناشی از عفونت های بیمارستانی و راه های پیشگیری راتکمیل کردند. جهت دستیابی به نتایج و یافته های پژوهش ابتدا پرسشنامه ها کدگذاری و داده های جمع آوری و پس از نمره دهی به سوالات، با آزمون های آماری من ویتنی، کروسکال والیس و شاخص های فراوانی، در نرم افزار SPSS19، تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد آگاهی، نگرش و عملکرد افراد در سال91 برای حفاظت فردی در برابر خطرات شغلی و راه های پیشگیری از آن متوسط بود. ضمنا بین آگاهی و نگرش و همچنین بین آگاهی و عملکرد ارتباط معنی داری وجود نداشته است 05/0 P>
  نتیجه گیری
  با توجه به آنکه افراد شرکت کننده در زمینه کنترل عفونت های بیمارستانی آگاهی، نگرش و عملکرد متوسطی داشتند، توجه بیشتر مسئولین به موضوع و طراحی اقدامات لازم در جهت آموزش پرسنل ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، عفونتهای بیمارستانی، پرسنل
 • حسین ابراهیمیان*، رجبعلی حکم آبادی، اسماعیل شجاع صفحه 961
  زمینه و هدف
  دردهای عضلانی یکی از دردهای آشنایی است که بیشتر دندانپزشکان در دوره ای از کارخود آن را تجربه کرده اند. وضعیت ها و حالت های استاتیک طولانی مدت، انجام حرکات تکراری، قرار گرفتن در یک وضعیت نامناسب به مدت طولانی و سن از جمله عوامل ایجاد این دردها هستند. مقاله حاضر با هدف ارزیابی ارگونومیکی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی – عضلانی دندانپزشکان انجام گرفت.
  مواد و روش کار
  دراینمطالعهتوصیفی- تحلیلی، وضعیت های کاری 60 دندانپزشک استان خراسان شمالی در سال 1392 توسط چک لیست REBA ارزیابی شد. همچنین میزان شیوع ناراحتی های اسکلتی – عضلانی نیز با استفاده از پرسشنامه نوردیک به دست آمد. اطلاعات جمع آوری شده توسط SPSS18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میانگین سنی دندانپزشکان 41 سال و میانگین سابقه کارآن ها حدود 15 سال بود. در مورد سطح خطر % 3/78 دارای سطح ریسک متوسط و %7/21دارای سطح ریسک بالابودند. میزان شیوع درد و ناراحتی های دستگاه اسکلتی – عضلانی در نواحی مختلف بدن طی 12 ماه گذشته در ناحیه گردن (%27)، شانه (40%)، آرنج (20%)، دست (25%)، پشت (30%)، کمر (7/46%)، ران- باسن (3/23%)، زانو (25%) و پا (7/11%) بود. شیوع ناراحتی های اسکلتی – عضلانی در زنان بیشتر از مردان بود همچنین رابطه بین ناراحتی های اسکلتی – عضلانی با سن، سابقه کار و وضعیت های کاری معنادار بود(005/0>P).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که که وضعیت های کاری دندانپزشکان نیز به اصلاح دارد و اقداماتی چون آموزش دندانپزشکان در زمینه خطرات و مشکلات ناشی از کار، نحوه صحیح انجام کار و برنامه ریزی برای استراحت های کاری، ورزش و تمرینات مناسب ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی، عضلانی، ارگونومی، روش REBA، دندانپزشکی
 • مهدی حارث آبادی، محبویه طباطبایی چهر*، سیده محبویه رضائیان، مهدیس مهرابی بردر، سحر خاکشورفریمان صفحه 969
  زمینه و هدف
  تنش یکی از مشکلاتی است که می تواند مانعی بر سر راه آموزش بالینی مامایی باشد. برایبهبودوارتقایکیفیتآموزشبالینی،بررسیومدیریتعواملاسترسزایآموزشیضروریاست. مطالعه حاضر با هدف تعیین منابع تنش و عوامل مرتبط با آن در آموزش بالینی دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 1390 انجام شد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه تحلیلی- مقطعی که طی آن کلیه دانشجویان مامایی ترم 4 و بالاتر دانشکده پرستاری و مامایی بجنورد انتخاب شدند. عوامل ایجاد کننده تنش در محیط بالین با استفاده از پرسشنامه ای 72 گویه ای در 8 حیطه بالینی بررسی شد. داده ها بعد از جمع آوری با نرم افزار آماری16- SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که در کل بیشتر دانشجویان 5/60% تنش در محیط بالینی را متوسط ذکر کردند و 6/25% از آنها هم این عوامل را تا حد زیادی تنش زا عنوان کردند. یافته ها نشان داد که دانشجویان عوامل مربوط به برخورد با بیمار را بیشترین عامل تنش زا در محیط کارآموزی ذکر کردند و در بقیه حیطه ها دانشجویان سطح متوسطی از تنش را ذکر کردند.
  نتیجه گیری
  از آنجا که تنش تاثیر منفی روی آموزش بالینی می گذارد. میتوان باآگاهی از منابع تنش زا،محدودنمودن آن و یا بالابردن سطح آگاهی علمی و حرفهای دانشجویان، سازگاری آنان را نسبت به موقعیت های مختلف افزایش داد و محیط مناسبی برای آموزش فراهم آورد.
  کلیدواژگان: تنش، آموزش بالینی، دانشجویان مامایی
 • زهرا نظری، معصومه طاهرپور* صفحه 979
  زمینه و هدف
  یکی از معیارهای اصلی سنجش سلامت افراد جامعه، بررسی میزان سلامت دهان و دندان آنها میباشد. از آن زمان که علل بروز و شیوع بیماریهای دهان و دندان شناخته شد، پیشگیری از آنها نیز مورد تاکید قرار گرفت. برای ارتقاء سلامت جامعه باید در جهت تامین سلامت کودکان برنامه ریزی گردد و برنامه های تامین سلامتی در بزرگسالی تداوم یابد. نقش مادران در حفظ سلامت دندان کودکان بسیار مهم است. لذا کسب اطلاعات در موردآگاهی مادران در این زمینه می تواند مبنایی برای برنامه ریزی های بهداشتی و بهبود آن باشد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه ی مقطعی 100 نفرازمادران کودکان زیر6 سال شهر شیروان به روش طبقه ای انتخاب گردیده و پرسشنامه های آگاهی سنج در اختیار آنها قرار داده شده، سپس اطلاعات وارد نرم افزار SPSS19 گردید. جهت توصیف داده ها از شاخص های میانگین، انحراف معیار، درصدها و جهت آنالیز داده ها از آزمونهای تی، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین نمره آگاهی مادران13/3± 45/13 بود. نتایج آنالیزهای انجام شده نشان داد بین آگاهی مادران و سن آنها رابطه معنی دار آماری وجود ندارد. همچنین بین آگاهی مادران با متغیرهای سطح تحصیلات مادر، شغل، وضعیت اقتصادی خانواده، محل سکونت و تعداد فرزندان خانواده ارتباط معنی دار آماری وجود دارد. (05/0 > p-value)
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه آموزش به مادران خصوصا مادرانی که حضور کمتری در اجتماع دارند در زمینه بهداشت دهان و دندان کودکان، سهمی به سزا در ارتقای سلامت کودکان جامعه خواهد داشت، پیشنهاد میگردد جهت ارتقاء سطح آگاهی مادران برگزاری کلاس های آموزشی، تولید و توزیع پمفلت و بروشورهای اطلاع رسانی در موردنکات بهداشتی دهان و دندان در برنامه های مراکز بهداشتی و درمانی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آگاهی، بهداشت دهان و دندان
 • فرزانه کاشفی، داود نصیری زرین قبائی*، حسین باوندی، رضا علی اکبری، آرش اکابری، عاطفه شرفی صفحه 989
  زمینه و هدف
  یکی از مهمترین دوره های زندگی، دوره نوجوانی و بلوغ می باشد. نوجوانی به عنوان دهه دوم زندگی، با تغییرات شدید جسمی، جنسی و روانی - اجتماعی همراه است. عدم شناخت نوجوان در رابطه با مسائل این دوره میتواند پایه گذار بسیاری از مشکلات جسمی و اختلالات رفتاری گردد. این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی و عملکرد دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر بجنورد درمورد بهداشت قاعدگی انجام گرفت.
  مواد وروش کار
  این مطالعه مقطعی بر روی 450 دانش آموز دختر مقطع دبیرستان باروش نمونه گیری چند مرحله ای در سال 1392 انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود که اعتبارآن از طریق مشورت با اساتید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد. داده ها پس ازجمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS18 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین سنی و سن شروع قاعدگی بترتیب 2/1±98/14 و 09/1±36/11 بود. 346 نفر (9/77%)، 88 نفر (8/19%) و 10 نفر (3/2%) بترتیب آگاهی ضعیف، متوسط و خوبی داشتند. در خصوص عملکرد، 184 نفر (4/41%)، 232 نفر (3/52%) و 28 نفر (3/6%) بترتیب از سطح عملکرد ضعیف، متوسط و خوبی برخوردار بودند. میانگین عملکرد در سطوح تحصیلی و شغل والدین تفاوت معنی داری داشت و میانگین آگاهی در سطوح تحصیلی والدین تفاوت معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به پایین بودن بیش از حد سطح آگاهی و عملکرد، لزوم ارائه دستورات بهداشتی قبل و بعد از دوران بلوغ و نیز تصحیح باورهای غلط در مادران و دختران، طراحی برنامه آموزش منظم و پیوسته در این زمینه برای مسئولین مرتبط، مادران و دختران را میتوان یکی ازمهمترین اولویت های بهداشتی برشمرد.
  کلیدواژگان: آگاهی، عملکرد، بهداشت قاعدگی، دانش آموزان
 • عبدالله رازی، آرمان بهراد* صفحه 999
  زمینه و هدف
  آب سنگین به عنوان یک ریسک فاکتور مهم جهت ایجاد سنگهای ادراری در مناطقی از ایران که دارای آب سنگین می باشد، مطرح شده است. هدف از مطالعه تشخیص علت اصلی سنگ سازی در ناحیه شاهرود که دارای ذخایر آب سنگین می باشد است.
  مواد و روش کار
  علت سنگ سازی در یکصد بیمار مراجعه کننده با سنگهای ادراری در شهرستان شاهرود مورد مطالعه قرار گرفت. از کلیه بیماران شرح حال و معاینه لازم بعمل آمد و آزمایش جنس سنگ، آزمایش خون از نظر کامل خون، کراتینین، کلسیم، فسفات، اورات و نیز آزمایش ساده ادرار با دقت بر عفونت،PH، کریستال و سیستئین به عمل آمد. در افراد با سابقه خانوادگی سنگ، سابقه سنگ قبلی و سنگ های متعدد، آزمایش ادرار 24 ساعته از نظر فاکتورهای خطر سنگ سازی انجام شد
  یافته ها
  مصرف کم آب که با حجم ادرار 24 ساعته کمتر از 2 لیتر تعریف می شد، در 81 بیمار (81%) ملاحظه گردید. سطح پایین سیترات در 32 بیمار (32%) وجود داشت. در 11 بیمار (11%) سایر علل سنگ سازی از جمله هیپرکلسیوی مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  مصرف کم آب و سطح پائین سیترات علل اصلی سنگ سازی در منطقه شاهرود می باشند. آب سنگین و هیپرکلسیوری ناشی از آن نقش قابل توجهی در این میان ندارد.
  کلیدواژگان: آب سنگین، سنگهای ادراری، سیترات، هیپرکلسیوری
 • مریم مدی نشاط، سید حسن سید شریفی، محمدامین یونسی هروی، محسن یعقوبی* صفحه 1003
  زمینه و هدف
  نظریه ی هوش هیجانی دیدگاهی تازه در مورد پیش بینی عوامل موثر بر موفقیت و در پی آن پیشگیری از ایجاد اختلالات جسمانی و روانی است. شواهد گذشته حاکی از آنست که افراد با مهارت هیجانی بالاتر، در حیطه های مختلف زندگی برتر ند. از آنجایی که دانشجویان افراد تاثیر گذار جامعه در آینده خواهند بود، لذا این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد در سال 1392 انجام شد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه ی تحلیلی بر روی 235 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد انجام شد. جهت بررسی سلامت عمومی و هوش هیجانی در آنان به ترتیب از پرسشنامه ی سلامت عمومی Goldberg و هوش هیجانی بار-ان (Bar-on i) استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی، آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و t گروه های مستقل با در نظر گرفتن سطح معناداری 05/0 p<، در نرم افزار SPSS20 استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین هوش هیجانی و بعد اضطراب ارتباط معنی دار آماری در جهت مثبت وجود داشت (23/0r= و008/0 p=). همچنین بین هوش عاطفی و اختلال افسردگی ارتباط آماری معنا داری در جهت مثبت وجود داشت (43/0 r= و 001/0 p <). بین ترم تحصیلی دانشجویان و میزان هوش هیجانی و همچنین میزان سلامت عمومی آنها، رابطه ی معناداری از نظر آماری در جهت منفی مشاهده شد (0.14 r=- و000/0 P=).
  نتیجه گیری
  هوش هیجانی می تواند عاملی پیشگویی کننده در سطح سلامت عمومی فرد باشد. پایین بودن سلامت عمومی و هوش هیجانی در بین شرکت کنندگان مطالعه ی ما و میزان ارتباط نزدیک بین این دو مولفه، لزوم استفاده از روش های روانشناختی و درمانی جهت رفع موانع ارتقای سلامت عمومی و بهبود وضعیتهوش هیجانی را طلب می کند.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، سلامت عمومی، دانشجویان علوم پزشکی
 • حمیده ترکانلو، راضیه براتی، نیره نعیمی* صفحه 1011
  زمینه و هدف
  در بین بخش های بیمارستان، اتاق های عمل به دلیل شرایط خاصی که بیماران در این اتاق ها دارند از قبیل باز بودن محل جراحی و افزایش شانس آلودگی بافت های داخلی بدن به انواع عفونت های میکروبی،دارای اهمیت خاصی می باشند لذا هدف از این مطالعه تعیین میزان آلودگی میکروبی هوای اتاق های عمل بیمارستان های امام علی (ع) و بنت الهدی شهرستان بجنورد و در صورت امکان اقداماتی برای کاهش عفونت های بیمارستانی می باشد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه از نمونه برداری به روش غیر فعال ته نشینی طی ماه های اسفند 91 لغایت اردیبهشت ماه 92 و محیط کشت تریپتون سوی آگار استفاده شد. از تست های افتراقی آزمون کاتالاز، اکسیداز، DNASE، اندول، همولیز، رنگ آمیزی گرم و حرکت جهت شناسایی میکروارگانیسم ها استفاده گردید.
  یافته ها
  مجموع بار میکروبی اندازه گیری شده در 8 اتاق عمل بیمارستان امام علی (ع) و 2 اتاق عمل زایشگاه بنت الهدی به ترتیب 471 و 110 cfu/m2/hr برآورد گردید. میکروارگانیسم های غالب در هوای اتاق های عمل مورد بررسی نیز شامل استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، استرپتوکوکوس میتیس و باسیلوس سوبتیلیس بودند.
  نتیجه گیری
  در صورت مدیریت نامناسب بهداشت محیطی و نادیده گرفتن وضعیت آلودگی میکروبی هوای اتاق های عمل علاوه بر اختلال در روند بهبود بیماران، با ایجاد عفونت ها مختلف موجب توسعه بیماری، طولانی شدن زمان بستری و ایجاد هزینه های مادی و معنوی می گردد.
  کلیدواژگان: کیفیت هوا، آلودگی میکروبی، اتاق عمل، بجنورد
 • سیدکاوه حجت، گلناز وحیدی، مینا نوروزی خلیلی، میترا هاشمی، حنانه فرخاری صفحه 1017
  زمینه و هدف
  افسردگی از جمله اختلالاتی است که پرسنل درمانی به علت مواجهه با استرس هایی نظیر مرگ و میر بیماران در خطر بروز آن می باشند و منجر به اختلال در عملکرد شغلی، روابط اجتماعی و بین فردی می شود. با توجه به اهمیت مساله افسردگی و کارآمدی کارکنان بیمارستان، این مطالعه به مقایسه میزان افسردگی در کارکنان بخش اعصاب و روان با کارکنان سایر بخش های بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان بجنورد پرداخت.
  مواد و روش کار
  جامعه آماری را کارکنان شاغل در بخش های مختلف بیمارستان امام رضا بجنورد بجز بخش اداری و درمانگاه تخصصی تشکیل می دهند که به روش سرشماری 126 نفر را مورد بررسی قرار دادیم. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه افسردگی بک بود که روایی و پایایی آن به تایید رسیده بود.داده ها پس از ورود به نرم افزار آماری SPSS با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس یک راهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
  یافته ها
  آزمون آماری تحلیل واریانس یک راهه نشان داد در سطح معنی داری 95% بین نمره افسردگی در بخش های مختلف تفاوت معنی داری مشاهده نشد.93از کل افراد مورد مطالعه نفر یعنی 8/73 درصد دارای افسردگی جزیی، 18 نفر یعنی 3/14 درصد دارای افسردگی خفیف، 9 نفر یعنی 1/7 درصد دارای افسردگی متوسط و 6 نفر یعنی 8/4 درصد دارای افسردگی شدید بودند. نمره کل افسردگی با ساعات کاری و ساعات شیفت شب ارتباط معناداری نشان نداد.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد بین کارکنان بخش های مختلف از نظر افسردگی تفاوت معنی داری وجود نداشت.
  کلیدواژگان: افسردگی، کارکنان، روانپزشکی
 • محمدامین یونسی هروی، عبدالرضا شاکری، سید حسن سید شریفی* صفحه 1031
  زمینه و هدف
  بیماری های مادرزادی قلب یکی از دلایل عمده مرگ و میر نوزادان می باشد که مشخصه ی اصلی آن انحراف ضربان قلب از تعداد طبیعی است. نوزادانی که دچار این ضایعه هستند نیاز اساسی به مانیتوریگ قلب دارند. هدف در این مطالعه طراحی و ساخت سیستم تن پوش ثبت و پردازش سیگنال الکتروکاردیوگرام به منظور مانیتورینگ فعالیت قلبی نوزادان است.
  روش کار
  در این مطالعه الکترودهای قابل انعطاف در لباس نوزاد دوخته شده و لایه خارجی آن متصل به بدن نوزاد گردید. برای ثبت سیگنال دو الکترود در بازوی راست و چپ و یکی در سمت راست شکم جای داده شد. خروجی الکترودها وارد یک تقویت کننده الکتروکاردیوگرام شده و با استفاده از درگاه سریال و توسط نرم افزار واسط متلب سیگنال ها وارد کامپیوتر شدند. به منظور اعتبار سنجی نتایج علاوه بر بررسی کیفیت سیگنال، میزان نرخ ضربان قلب با استفاده از سیگنال ثبت شده و یک سیستم استاندارد پالس اکسی متر مقایسه شد. آنالیز آماری نیز با استفاده از نرم افزار متلب و به کارگیری آزمون t صورت گرفت.
  یافته ها
  یک ثبت یک دقیقه ای از 5 نوزاد 2/2±1/16 ماهه انجام گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که علاوه بر کیفیت مناسب سیگنال ثبت شده، اطلاعات تشخیصی از آن نیز در مطالعه حاضر قابل قیاس با سیستم های استاندارد است به گونه ای که متوسط نرخ ضربان قلب با روش پالس اکسی متر 89/6±46/130 و با روش حاضر32/10±06/134 به دست آمد. تفاوت معناداری در نرخ ضربان قلب بین دو سیستم دیده نشد(05/0>p).
  نتیجه گیری
  با استفاده از بکارگیری سیستم طراحی شده می توان رفتار فعالیت های قلبی نوزادان را به طور پیوسته اندازه گیری و بر این اساس راهکاری برای کاهش خطرات مرگ و میر ناشی از نوزادان دارای ریسک قلبی ارائه نمود.
  کلیدواژگان: الکتروکاردیوگراف، آریتمی قلبی، تن پوش، نوزادان
 • وحیده معتمدالصنایع، رضا زمان زاده*، شادی غلامی مقدم صفحه 1039
  زمینه و هدف
  در این مطالعه محصولات کروژن در عاج پس از برداشت آمالگام قدیمی با و بدون ایجاد خشونت ارزیابی شدند.
  مواد و روش کار
  20 دندان پرمولر سالم جهت حفرات کلاس II با سایز و اندازه یکسان حفرات انتخاب و سپس به طور تصادفی در 4 گروه مورد آزمون قرار گرفتند. گروه1: ترمیمهای کامپوزیت، دراین گروه از کامپوزیت Packable استفاده شد که به عنوان گروه پایه و شاهد در مطالعه بود. گروه2: ترمیمهای آمالگام، در این گروه از آمالگام پرمس استفاده شد و ترمیم ها به مدت 6 ماه در محلول نرمال سالین 9/0% جهت ایجاد محصولات کروژن غوطه ور شدند. گروه3: در این گروه حفرات تهیه شده ابتدا مانند گروه 2 ترمیم شده وپس از 6 ماه نگهداری در نرمال سالین با برداشت ترمیم آمالگام بدون دست زدن به محدوده عاجی(بدون ایجاد خشونت سطحی) حفره با کامپوزیت ترمیم شدند. گروه4: در این گروه ترمیمهای 6 ماهه آمالگام برداشته شده وکف جینجیوال حفره به میزان 5/0 میلی متر خشن گردید و سپس با کامپوزیت مجددا ترمیم شدند. در هر4 گروه 5 نمونه برای آزمون EDXوجود داشت. بررسی آزمون EDX به صورت توصیفی انجام شد.
  یافته ها
  محصولات کروژن درگروه های 1و2و3 ردیابی شدند اما در گروه 4 ردیابی نشدند.
  نتیجه گیری
  پس از برداشت آمالگام قدیمی حضور محصولات کروژن در زیر آن محرز است و خشن نمودن دیواره های عاجی که جهت باندنیگ حیاتی هستند به میزان 5/0 میلیمتر باعث حذف محصولات ناشی از کروژن در عاج زیر آمالگام می شود.
  کلیدواژگان: خوردگی، آمالگام پر مس، عاج، خشونت سطحی
 • مریم مدی نشاط، محبوبه طباطبایی چهر، حسین لشگردوست، علیرضا فولادی* صفحه 1049
  زمینه و هدف
  تغذیه نامناسب دانشجویان را در معرض خطر اضافه وزن یا چاقی قرار می دهد. با توجه به این که الگوی مراحل تغییر یک مدل جامع شناخته شده در زمینه رعایت رژیم غذایی است.لذا این مطالعه با هدف بررسی مراحل تغییر رژیم غذایی و نگرش به تغذیه در دانشجویان دانشکده ی پرستاری-مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 1391انجام شد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه تحلیلی مقطعی بر روی 300 نفر از دانشجویان دانشکده پرستاری ومامایی سالهای اول تا چهارم شهر بجنورد انجام گردید. رفتارهای تغذیه ای دانشجویان با استفاده از پرسشنامه مدل مراحل تغییر در 6 حیطه همچنین با استفاده از مصاحبه توسط مصاحبه کنندگان آموزش دیده مورد ارزیابی قرارگرفت. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS19انجام شد.
  یافته ها
  داده ها نشان می دهد 27% دانشجویان در مرحله پیش اندیشی، 42% در مرحله فعال (اندیشیدن، مرحله تصمیم گیری، مرحله عمل، مرحله حفظ ونگهداری) و 17% در مرحله بازگشت قرار داشتند. بین جنس(045/0P=)، وضعیت تاهل(0.001P<)، شاخص توده بدنی(0.001P<)، رشته تحصیلی(033/0=P)و مراحل تغییر ارتباط معنا دار وجود دارد.از لحاظ نگرش به تغذیه ازمیانگین نمره (43/17/3)کسب شده است.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان می دهد وضعیت دانشجویان دانشکده پرستاری ومامایی بجنورد از نظر مراحل تغییر رفتار تغذیه ای مطلوب ونگرش به تغذیه درآنها مثبت می باشد. توجه به مشخصات دموگرافیک وسایر عواملی که موجب پیشرفت به مراحل تغییربالاتر و نگهداری می شونددر برنامه ریزی برای تصحیح الگوی رژیم غذایی وحفظ آن می تواند موثر باشد
  کلیدواژگان: رژیم غذایی، نگرش به تغذیه، مدل مراحل تغییر
 • لیلا شهری، فائزه علی اصغری، اصغر تنومند، صابر رائقی*، سعید برزگر صفحه 1057
  زمینه و هدف
  هپاتیت B به عنوان یک بیماری ویروسی با شیوع بالا ست. واکسیناسیون از راه های پیشگیری ابتلای افراد در معرض خطر از جمله دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی است. با توجه به اینکه گاها ایمنی مناسب پس از واکسیناسیون در افراد ایجاد نمی شود بررسی پاسخ ایمنی و تیتر مناسب آن ضروری است.
  مواد و روش کار
  در یک مطالعه مقطعی از 210 دانشجوی دختر واکسینه شده علیه هپاتیتB ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد در سال 1391 پس از جمع آوری اطلاعات زمینه ای، نمونه گیری خون انجام و تیتر آنتی بادی HBV در آنها با روش الیزا مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج و داده ها با استفاده از آزمون آماری کای دو و نرم افزار SPSS مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  از بین 210 شرکت کننده در طرح 198 نفر بطور کامل 3 مرحله واکسیناسیون را انجام داده بودند. نتایج نشان دهنده 9/91% ایمنی بر علیه هپاتیت در افراد شرکت کننده در مطالعه بود. با توجه به شرط جنسی در انجام مطالعه و آنالیز نتایج ارتباط معنی داری بین دیابت، سابقه ابتلای فامیلی، محل زندگی در شهر و روستا و تاهل با سطح آنتی بادی هپاتیتB وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  سطح ایمنی بر علیه هپاتیت در دانشجویان مورد مطالعه در حد قابل قبولی است. آموزش بهداشت و بررسی پاسخ های ایمنی بر علیه هپاتیت می تواند برای افراد در معرض خطر مانند کادر پزشکی و دانشجویان در عدم بروز و ابتلا به هپاتیت موثر باشد. همچنین واکسیناسیون مجدد جهت افراد با تیتر پایین و کنترل تیتر آنتی بادی آنان ضروری است.
  کلیدواژگان: هپاتیت، دانشجویان، آنتی بادی
 • حامد مرتضوی، لیلی موید ابراهیم گلمکانی، فرزانه قانعی زارع، محمدرضا یوسفی*، ابراهیم حسن زاده، محبوبه طباطبایی چهر صفحه 1063
  زمینه و هدف
  کیفیت ارائه مراقبت از فرد سالمند تحت تاثیر عوامل زیادی قرار می گیرد که یکی از این عوامل نگرش پرستاران نسبت به سالمندان و پدیده ی سالمندی است.
  مواد و روش کار
  برای دستیابی به مقالات و مطالعات مربوط به نگرش پرستاران نسبت سالمندان و پدیده سالمندی کلید واژه های Older People، Attitudes وNursing، در بانک های اطلاعاتی SID، Magi ran، Iran Doc، Science Direct، Google scholar و Pub Med مورد بررسی قرار گرفته و سپس بر اساس میزان ارتباط مقالات با موضوع پژوهش و نظر تخصصی گروه تحقیق، بر اساس معیارهای ورودی30 مقاله مرتبط بدون محدودیت زمانی انتخاب و بررسی شدند.
  یافته ها
  پرستاران از اعضای مهم تیم مراقبت بهداشتی هستند که مسولیت مراقبت از بیماران سالمند را عهده دار هستند. یکی از ارکان اصلی در ارائه هر نوع خدمتی، داشتن نگرش مثبت در مورد همان واحد است. نگرش پرستاران نسبت به سالمندان تحت تاثیر عوامل مختلفی نظیر باورها و اعتقادات فردی و مذهبی، تجربیات خانوادگی و شغلی هر فرد، فرهنگ جامعه و میزان درک پرستاران از سالمندان قرار دارد.
  نتیجه گیری
  امید است که در نهایت با ارائه آموزش های تخصصی در دوران تحصیل دانشجویان پرستاری و نیز دوره های ضمن خدمت برای پرستاران شاغل بتوان با ارتقای دانش و تغییر نگرش آنها گامی موثر در این راه برداشت.
  کلیدواژگان: نگرش پرستاران، سالمند، پدیده سالمندی
 • محمدرضا امیراسماعیلی، محمود نکویی مقدم*، سیدحسین صابری اناری، آزاده صادقی، مریم صابر، گیتی طاهری، سیدحمید حسینی، جواد رضازاده صفحه 1071
  زمینه و هدف
  مهمترین ضامن حفظ تندرستی مادر و جنین در دوران بارداری، آگاهی از مراقبت های این دوران و عمل نمودن به آنها است. سواد بهداشتی یک فاکتور مهم و قابل اصلاح جهت بهبود دستیابی به اطلاعات بهداشتی، نحوه ی ارتباط با ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و جهت یابی نسبت به سیستم مراقبت سلامتی است. به این منظور مطالعه ای با هدف تعیین میزان سواد بهداشتی در زمینه ی مراقبت های دوران بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کرمان انجام گرفت.
  مواد و روش کار
  مطالعه ی حاضر، پژوهشی توصیفی– تحلیلی است که به روش مقطعی در سال 1389 انجام گرفت. جامعه مورد پژوهش کلیه زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کرمان و تعداد نمونه 280 نفر بود که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه پژوهشگرساخته بود که بعد از تایید روایی و پایایی برای گردآوری داد ها مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی وآزمون مربع کای با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهد که 24 درصد از زنان مورد مطالعه دارای سواد بهداشتی خوب، 45 درصد دارای سواد بهداشتی متوسط و 31 درصد از ایشان دارای سواد بهداشتی مادری ضعیف بودند. و ارتباط بین سطح سواد بهداشتی با سن، سطح تحصیلات، سابقه سقط و تعداد فرزندان معنی دار بود (05/0p<).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که سواد بهداشتی در زمینه مراقبت های دوران بارداری در اکثر زنان تحت مطالعه در حد متوسط بود. ولی حدود 30 درصد از افراد مورد مطالعه سواد بهداشتی ضعیفی در زمینه مراقبت های دوران بارداری داشتند. با توجه به اهمیت سواد بهداشتی در سلامت مادران لازم است مسئولین بهداشتی کشور، برنامه های آموزشی بیشتری جهت ارتقای سطح سواد بهداشتی و توانمندسازی این قشر تدوین کنند.
  کلیدواژگان: سواد بهداشتی، مراقبتهای دوران بارداری، مراکز بهداشتی درمانی
 • حمزه وحیدی فر*، هادی نبوی زاده، محبوبه اردبیلی فرد صفحه 1081
  زمینه و هدف
  امروزه استفاده از اینترنت با سرعت بسیار زیادی در منازل، مدارس، دانشگاه ها، کتابخانه ها در حال رشد می باشد ولی استفاده بیش از حد آن، منجر به «اعتیاد اینترنتی» شده است. با توجه افزایش استفاده از اینترنت در بین دانشجویان، این مطالعه با هدف بررسی میزان اعتیاد اینترنتی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که بصورت تصادفی روی 87 نفر از دانشجویان استفاده کننده از سایت کامپیوتر دانشگاه انجام شد، ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده که شامل اطلاعات دموگرافیک، دلایل استفاده از اینترنت، آزمون اعتیاد اینترنتی یانگ بود پس از تکمیل پرسشنامه توسط دانشجویان، داده ها با نرم افزار SPSS به کمک آزمون کای دو، آزمون tمستقل و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد. بر اساس نمرات محاسبه شده، دانشجویان از نظر استفاده از اینترنت در سه دسته نرمال(49-20)، اعتیاد خفیف(79-50) و اعتیاد شدید(100-80) قرار گرفتند.
  یافته ها
  در این مطالعه در بین 87 دانشجو، 33 نفر پسر و 54 نفر دختر بودند که میانگین استفاده روزانه از اینترنت در بین آنان 4±4.5 ساعت بود 20.7% دانشجویان رفتار اعتیاد اینترنتی داشتند که 12.1% دانشجویان پسر و 8.6% دانشجویان دختر اعتیاد اینترنتی داشتند.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان می دهد که آگاهی دانشجویان درباره اعتیاد اینترنتی، مناسب نبوده و رفتار اعتیاد اینترنتی در آنان مشاهده گردید لذا اقداماتی از قبیل آموزش صحیح استفاده از اینترنت، افزایش اطلاعات والدین و دانشجویان نسبت به اینترنت ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: اعتیاد اینترنتی، پرسشنامه یانگ، دانشجویان
 • محمدحسین بیاضی، زکیه گوهری، سیدکاوه حجت*، آرمان بهراد صفحه 1091
  زمینه و هدف
  ارتباط استرس و بیماری کرونری قلب در چنین مطالعه نشان داده شده است. طرحواره ها از دوران کودکی به تدریج شکل گرفته و باور ها و شناخت فرد در آینده را تشکیل می دهند. هدف از این پژوهش تعیین رابطه طرح واره های هیجانی با اضطراب، افسردگی و سبک های مقابله با استرس در بیماران کرونری قلب می باشد.
  مواد و روش کار
  به این منظور 100 نفر از بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان بجنورد که تشخیص بیماری کرونری قلب را داشتند انتخاب و مقیاس طرحوارهای هیجانی لیهی LESS (Leahy Emotional Schemas scale)، پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس-فرم کوتاه CISS)) و مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستانی(HADS)- برای انها تکمیل شد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین طرحواره هیجانی عقلانی با سبک مقابله مساله مدار همبستگی مثبت و معنی دار (05/0،P<215/0R=) و بین طرحواره هیجانی سرزنش با سبک مقابله مساله مدار همبستگی منفی و معنی داری (05/0،P<219/0R=-) وجود دارد اما هیچکدام از طرحواره های هیجانی سبک مقابله مساله مدار را پیش بینی نمی کنند(159/0= (R2. بررسی ابعاد مختلف طرح واره های هیجانی نشان داد که مولفه ارزش های بالاتر، پیش بینی کننده معکوس روش مقابله هیجان مدار(271/0= R2) و مولفه عقلانی بودن، پیش بینی کننده معکوس روش مقابله اجتناب مدار(291/0= R2) و مولفه نشخوار فکری، پیش بینی کننده اضطراب (47/0= R2) و مولفه کرختی، پیش بینی کننده افسردگی بود (484/0= R2).
  نتیجه گیری
  نتیجه این پژوهش ضرورت توجه به مفهوم طرحواره های هیجانی در بیماران کرونری قلب به خصوص در زمینه درمان و بازتوانی این بیماران را روشن می سازد.
  کلیدواژگان: طرحواره های هیجانی، راهبردهای مقابله با استرس، اضطراب، افسردگی، بیماری کرونری قلب
 • نازنین جلایی، بهزاد الفتیان گیلان، آق اویلی توسلی، اصغر تنومند، صابر رائقی* صفحه 1101
  زمینه و هدف
  توکسوپلاسما گوندی انگل درون سلولی اجباری با انتشار جهانی است که باعث ایجاد بیماری عفونی بین انسان و حیوان می شود. توکسوپلاسموز مادرزادی می تواند در موارد مرگبار بوده و یا عوارض ذهنی و چشمی به دنبال داشته باشد. در این مطالعهسرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموز در زنان باردار مراجعه کننده به آزمایشگاهای مراکز بهداشتی بجنورد در سال 1391.
  مواد و روش کار
  این بررسی یک مطالعه توصیفی مقطعی است که به منظور بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموز در زنان باردار مراجعه کننده به آزمایشگاهای مراکز بهداشتی بجنورد در سال 1391 صورت گرفت. 211 نفر از زنان بارداری که از مرداد ماه 1391 تا اسفند ماه 1391 جهت کنترل بارداری به مراکز بهداشتی بجنورد مراجعه می کردند در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج و داده ها با استفاده از آزمون آماری کای دو و نرم افزار SPSS مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  از مجموع 211 نفر 65(8/30%) مورد دارای آنتی بادی IgG ضد توکسوپلاسما گوندی بودند. سه (4/1%) نفر از زنان باردار دارای آنتی بادیIgM ضد توکسوپلاسما گوندی بودند. نتایج مطالعه نشان می دهد نگهداری و یا تماس با گربه شانس ابتلا به این عفونت را بیشتر می کند. همچنین هیچ ارتباط معنی داری بین مصرف گوشت خام یا کم پخته، نحوه شستشوی و مصرف سبزیجات نشسته و سطح مثبت آنتی بادی مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج سطح آنتی بادی IgG بر علیه این انگل پایین بود. بنابراین قبل از بارداری و در حین آن بررسی ایمنی نسبت به عفونت توکسوپلاسموز و آموزش قبل از بارداری و مراقبت های حین بارداری مهم به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: توکسوپلاسما گوندی، سرواپیدمیولوژی، بجنورد، زنان باردار
 • آمنه توانگر، نیره نعیمی*، هاجر علیزاده، حمید توکلی قوچانی، رضا قربانپور صفحه 1107
  زمینه و هدف
  دستگاه های تصفیه آب به روش اسمزمعکوس از جمله سیستم های تصفیه در نقطه مصرف به شمار می آیند. با توجه به کیفیت آب در شهر بجنورد و تمایل مصرف کنندگان به استفاده از آبهای با املاح کمتر، تحقیق حاضر با هدف بررسی عملکرد این دستگاه ها و مقایسه آب خروجی با استانداردهای ملی صورت گرفته است.
  مواد و روش کار
  این مطالعه توصیفی تحلیلی از اسفند 1391 لغایت شهریور 1392 انجام و نمونه برداری به صورت مستقیم از شیر ورودی و خروجی 6 دستگاه فعال در سطح شهر (66 نمونه) جهت آزمایشات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی صورت پذیرفت. آنالیز نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS18 و آزمون های آماری کلموگروف اسمیرنف و تی زوجی و مقایسه با استانداردهای ملی انجام شد.
  یافته ها
  با توجه به میزان راندمان دستگاه ها در حذف پارامترهای سختی، قلیائیت، کلرور، TDS، کدورت، فلوراید، سدیم، نیترات، سولفات، فسفات و هدایت الکتریکی مشخص گردید که بجزء فلوراید و منیزیم، بقیه پارامترها تقریبا در حد مطلوب قرار دارند. میانگین غلظت pH در آب خروجی 68/7 واحد و کلر باقیمانده mg/l 64/0 بود. نتایج آنالیز تی زوجی نیز نشان دهنده تفاوت معنی دار آماری کلیه ی پارامترهای ورودی و خروجی دستگاه ها (P<0.05) بجزء فسفات است. 41/5% نمونه ها آلوده به باکتری های کلیفرم و تمام نمونه ها آلوده به کلستریدیوم پرفرنژنس بودند. در هیچ یک از نمونه ها آلودگی به کلیفرم مدفوعی مشاهده نشد. باکتریهای هتروتروف نیز پائین تر از حد استاندارد بودند.
  نتیجه گیری
  کنترل و پایش مداوم کیفیت آب ورودی و خروجی دستگاه ها به منظور حفظ مقادیر در حد مطلوب توسط سازمان های ذی ربط امری ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: ایستگاه تصفیه آب، کیفیت آب، اسمز معکوس، بجنورد
 • سیدحمید حسینی، رضوان رجب زاده، علی خاکشور، جواد رضازاده، امیر الماسی، مهدی حارث آبادی* صفحه 1121
  زمینه و هدف
  دانشجویان آینده سازان جامعه می باشند و به دلایل مختلف مستعد از دست دادن سلامت هستند. لذا لازم است جهت ارتقاء کیفیت زندگی این قشر مطالعات گسترده ای انجام شود. این مطالعه با هدف بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 1390 انجام شد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی 300 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به روش سرشماری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد (SF-36) بود. برای آنالیز داده ها از آمار توصیفی و آزمون های تحلیلی (کروسکال - والیس و من- ویتنی) استفاده شد.
  یافته ها
  115نفر(3/38 درصد)از دانشجویان شرکت کننده پسر و 185 نفر(7/61 درصد)دختر بودند. کیفیت زندگی دانشجویان بر اساس نمره اخذ شده بین صفر تا صد به 4 سطح تقسیم شد. 2/15 درصد دارای کیفیت زندگی خیلی ضعیف 4/26 درصد دارای کیفیت زندگی ضعیف، 9/32 درصد دارای کیفیت زندگی خوب و 5/25 درصد دارای کیفیت زندگی خیلی خوب بودند و بین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و میزان علاقه به رشته تحصیلی، رضایت از امکانات و تسهیلات رفاهی دانشگاه و رشته تحصیلی ارتباط معنی داری وجود داشت. (001/0 P≤).
  نتیجه گیری
  کیفیت زندگی دانشجویان مورد مطالعه نسبتا خوب می باشد ولی پیشنهاد می شود این مهم مورد توجه بیشتری قرار گیرد و مسولان برنامه ریزی مناسبتری به منظور ارتقاء کیفیت زندگی این قشر آینده ساز انجام دهند.
  کلیدواژگان: پرسشنامه استاندارد (SF36)، دانشجویان، کیفیت زندگی، سلامت، خراسان شمالی
 • مجید غفوری، محسن یعقوبی، حسین لشگردوست، سیدحسن سیدشریفی* صفحه 1129
  زمینه و هدف
  خود درمانی یکی از مسایل مهم بهداشتی- اجتماعی است که می تواند معضلات مهمی را برای فرد و جامعه ایجاد نماید. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع خود درمانی و برخی عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان دانشگاه های شهر بجنورد درسال 1391 صورت گرفته است.
  مواد و
  روش
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی مقطعی می باشد. نمونه گیری بصورت سهمیه ای طبقه ای تصادفی بین 3 دانشگاه علوم پزشکی، آزاد اسلامی و پیام نور، انجام شد، در مجموع حجم نمونه ی برابر با، 600 نفر تعیین گردید. ابزار گردآوری داده ها یک پرسشنامه ی خود ساخته، شامل دو بخش بود. قسمت اول مشخصات دموگرافیک شامل 6 سوال، و قسمت دوم سوالات شامل 26 سوال، مربوط به سنجش عوامل مرتبط با خود درمانی بود، که به صورت لیکرت 3 تایی بصورت کم=1، متوسط= 2 و زیاد= 3 امتیاز دهی می گردید.
  یافته ها
  از مجموع 590 پرسشنامه تکمیل شده، میانگین سنی شرکت کنندگان(19/4±) 84/22 بود که (50/60%) آنان دختر و بقیه پسر بودند. میزان متوسط خود درمانی در این پژوهش(9/41%) ذکر شد که شیوع آن در دختران بیشتر بود. بیشتر دانشجویان اطلاعات دارویی خود را از طریق مطالعه ی کتاب (6/43%) بدست آورده بودند. بین خود درمانی با عدم اطمینان به طبابت پزشکان، نداشتن وقت برای مراجعه به مطب و تهیه آسان داروها از داروخانه رابطه ی معنادار مشاهده گردید(001/0p<). بیشترین میزان خوددرمانی مربوط به دانشجویان دانشگاه پیام نور بود.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه شیوع خود درمانی بالا بود. با توجه به نتایج پژوهش، آموزش دانشجویان جهت افزایش آگاهی آنان نسبت به داروها، و همچنین نظارت بر فروش دارو در داروخانه ها ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: خوددرمانی، دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
 • سیده نسترن اسدزاده، امید نعمتی ثانی*، سیدعلی سجادی، مینا یوسفی سنگانی صفحه 1137
  زمینه و هدف
  ورود برخی از ترکیبات شیمیایی موجود در آب دیالیز به بدن بیماران باعث بروز مشکلات بسیار زبادی از جمله مسمومیت های حاد، بیماری های مغزی و استخوانی و غیره می شود. لذا رعایت استانداردها برای آب دیالیز حیاتی است. این تحقیق به منظور بررسی کیفیت شیمیایی آب مصرفی در فرایند دیالیز و بررسی سیستم های تصفیه آب مراکز دیالیز صورت گرفت.
  مواد و روش کار
  پژوهش حاضر مطالعه توصیفی- تحلیلی است که بر روی66 نمونه شامل آب دستگاه های مورد استفاده در واحدهای دیالیز در بیمارستان 22 بهمن شهر گناباد انجام شد. نمونه بعد از برداشت و انتقال به آزمایشگاه با استفاده از دستگاه فلیم فتومتر و DR4000 مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل صورت گرفت و برای هرکدام مقدار p<0/05 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در این مطالعه میانگین تمامی ترکیبات اندازه گیری شده کمتر از استاندارد بود و با مقادیر استاندارد اختلاف معنی داری داشت. در تمامی نمونه های اندازه گیری شده، عناصر و ترکیباتی مثل سدیم، پتاسیم، فلوراید و نیترات کمتر از حد استاندارد بود، اما فقط غلظت کلسیم که بیان کننده سختی موقت بوده از حد استاندارد بالاتر بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد میانگین تمامی ترکیبات اندازه گیری شده کمتر از حد استاندارد بوده است که نشان از کیفیت خوب آب دیالیز این بیمارستان دارد اما بالاتر بودن مقادیر عنصری کلسیم از حد استاندارد در برخی نمونه ها نیاز به پایش بیشتر آب دیالیز را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: دیالیز کلیوی، کیفیت آب، گناباد
 • زینب کوهستانی، محمد شجاع، سیدحمید نبوی، محسن شجاع* صفحه 1145
  زمینه و هدف
  لغزش، مصرف مجدد مواد مخدر بعد از یک دوره زمانی بعد از ترک مواد مخدر است. با توجه به میزان بالای لغزش در معتادان به مواد مخدر مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر لغزش افراد به سمت مصرف دوباره مواد مخدر می پردازد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه مورد شاهدی بر روی 200 معتاد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرستان اسفراین در سال 1391 انجام گرفت شرکت کنندگان به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب، و اطلاعات بوسیله چک لیست توسط پژوهشگر از پرونده افراد مورد مطالعه و همچنین مصاحبه با آنها جمع آوری شد. سپس داده ها وارد نرم افزار آماری SPSS18 شده و توسط آزمون های تی مستقل و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  از 200 نفر افراد شرکت کننده در مطالعه 5/77 درصد مرد بوده و میانگین سنی افراد 9/45 سال بود. یافته ها نشان داد که بین سن (01/0=p)، مقدار مصرف(03/0=p) و دفعات مصرف روزانه(04/0=p)، وجود دردهای مزمن جسمی(02/0=p) و معاشرت با دوستان معتاد(03/0=p) با لغزش از نظر آماری رابطه وجود دارد. از طرفی بین سابقه مصرف سیگار(32/0=p)، سابقه اعتیاد در خانواده(23/0=p)، نوع درمان نگهدارنده یا سم زدایی(18/0=p) و متغیرهای دموگرافیک جنسیت، تاهل، تحصیلات و اشتغال با لغزش رابطه ای مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های مطالعه می توان با آموزش و مداخله در جهت تغییر الگوهای موثر بر لغزش و همچنین تقویت مهارت مقابله و تاب آوری موجب کاهش لغزش افراد تحت درمان را به مصرف مجدد مواد مخدر فراهم نمود.
  کلیدواژگان: اعتیاد، لغزش، مواد مخدر
 • حامد مرتضوی، امیر طباطبایی*، ابراهیم گلمکانی، محبوبه طباطبایی چهر صفحه 1153
  زمینه وهدف
  با توجه به تغییرات اخیر منجمله تنوع و افزایش موسسات آموزش عالی، دولتی، آزاد و غیر انتفاعی، تغییر وضعیت جمعیت شناختی دانشجویان و کم شدن تدریجی متقاضیان ورود به دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی باید با استفاده از تحقیقات اصول بازاریابی، توسعه و برنامه ریزی استراتژیک به منظور انطباق با شرایط کنونی و آینده، در بازار رقابت جذب دانشجو تلاش کنند. از آنجا که جذب دانشجو و تلاش برای ارتقاء رشته پرستاری هدف دانشکده های پرستاری می باشد این مقاله مروری در نظر دارد با تمرکز بر اصول بازاریابی، کاربرد آن را در جذب دانشجوی پرستاری مورد توجه قرار دهد.
  مواد و روش کار
  برای دستیابی به مقالات و مطالعات مربوط به بازاریابی و کلید واژه های مربوطه در فاصله سالهای 2000 لغایت 2013 میلادی در بانک های اطلاعاتی، Scopus Iran Medx، Iran Doc، Science Direct، PubMed مورد بررسی قرار گرفته و سپس بر اساس میزان ارتباط مقالات با موضوع پژوهش و نظر تخصصی گروه تحقیق، مقالات مرتبط انتخاب و بررسی شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه با توجه به معیارهای ورودی 20 مقاله و5 کتاب مرتبط انتخاب شد. بهطورکلیتصویریکهدانشگاهازخود در ذهنافرادجامعه میسازدبهعواملمختلفیبستگیدارد.شهرتدانشکدهبه عنوانمرکزیبرایتدریسوتحصیل،عملکردآندر زمینهمسایل بالینی، اجتماعی، فرهنگینمونه هاییازعواملی استکهقضاوتذهنیوعملیداوطلبانتحصیل را درخصوصرشته پرستاریتحتتاثیرقرارمیدهند.
  نتیجه گیری
  برای رسیدن به اهداف استراتژیک دانشگاه و جذب بیشتر دانشجو که یکی از مشتریان سیستم هستند بایستی با اصول بازاریابی بخصوص در حوزه آموزش عالی و علوم پزشکی بیشتر از گذشته آشنا شد. بازاریابی بطور کلی سبب افزایش کارآیی و مسئولیت پذیری، افزایش رضایتمندی و منابع تخصصیص داده شده در آموزش عالی می گردد.
  کلیدواژگان: بازاریابی، جذب دانشجو، دانشکده پرستاری
 • ابراهیم گلمکانی، محمدرضا یوسفی*، محبوبه طباطبایی چهر، فرزانه قانعی زارع، لیلی موید، ابراهیم حسن زاده، حامد مرتضوی صفحه 1159
  زمینه و هدف
  سقوط یکی از مشکلات شایع و جدی در میان سالمندان است که باعث معلولیت و وابستگی سالمندان و افزایش مرگ و میر آنها می شود. بررسی علل سقوط سالمندان و شناسایی سالمندان در خطر سقوط، با هدف کاهش خطر سقوط و پیشگیری آن امری ضروری می باشد. این مطالعه با هدف بررسی عوامل خطر سقوط در سالمندان، در متون و مطالعات انجام شده صورت گرفته است.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه 40 مقاله با واژگان سالمندی، سقوط، زمین خوردن و پیری در پایگاه هایی نظیر PubMed; IranDoc; Science Direct; Google Scholar; و مجلات سالمندی ایران از سال 2000 تا به امروز بصورت جامع و عمیق بررسی شد.
  یافته ها
  بیش از 30 درصد از افراد بالای 65 سال حداقل یکبار در سال زمین خوردگی را تجربه می کنند؛ 37 درصد از زنان و 2/25 درصد از مردان سالمند زمین می خورند. کاهش هوشیاری، تشنج، سکته ناگهانی و مشکلات محیطی از علل زمین خوردگی در سالمندان است. 10 درصد از زمین خوردگی ها باعث صدمات جدی سر، شکستگی هیپ و خونریزی ساب دورال می شود.
  نتیجه گیری
  زمین خوردگی سالمندان همراه با کاهش عملکردها و تغییر در شیوه زندگی آنهاست. داشتن جامعه سالمند سالم، نیاز به توجه بیشتر به سالمندان و ایجاد محیط امن دارد. لذا ارزیابی اولیه با استفاده از ابزارهای استاندارد، نقش کلیدی در شناسایی واقعی سالمندان در خطر سقوط و حمایت از آنها دارد.
  کلیدواژگان: سالمندان، زمین خوردگی، مطالعه مروری
|
 • Hosseini S.*, Rakhshi N., Abdullah Chalaki N., Jafari Sz, Nikravesh A Page 917
  Background and Objectives
  Multiple sclerosis (MS) is a complex disease in the central nervous system (CNS) and the most common inflammatory and degenerative disease in young adults. Most studies have shown that, vitamin D may interfere with the pathophysiology of MS within the CNS. CYP27B1 gene encodes the enzyme that catalyses the formation of the biological active metabolite 1,25(OH)2D form the abundant metabolite 25(OH)D. CYP27B1 is expressed on a variety of cells including neurons, glial cells and invaded lymphocytes.
  Material and Methods
  In this study we reviewed some different and new articles about the role of Vitamin D in MS. Then we selected the specific and the most recent data in this field.
  Results
  Among the multiple recently discovered actions of vitamin D, an immunomodulatory role has been documented in experimental autoimmune and in humans system like the central nervous system, pancreas. Furthermore, some clinical findings already strongly suggest that vitamin D status influences the relapse rate in MS and cancer.
  Conclusion
  Our results suggest that beside the role of vitamin D in the relapse rate and radiological lesions in Iranian patients with MS In fact, many genetic and environmental risk factors like vitamin D appear to interact and contribute to MS, especially in young woman. As well as, they can serve as biomarkers to evaluate disease progression and therapeutic efforts.
  Keywords: Vitamin D, CYP27B1, multiple sclerosis
 • Shahmoradi M., Gholami M., Mahaee M., Abouee Mehrizi E. *, Ghorbanpoor R Page 927
  Background
  Lack of efficient wastewater management and letting out untreated sewage into the environment demonstrates the need for efficient wastewater management to prevent harmful effects for health and environment. Hence, efficient wastewater management is one of the most important environmental issues. It is not possible to evaluate efficiency of treatment system without perception of efficiency of the system. In this study performance of wastewater treatment plant of Bojnurd was evaluated and surveyed.
  Methods
  This is a descriptive sectional study. Efficiency of activated sludge treatment system in removal of organic matter and nutrients was assessed. For this purpose samples were taken twice a month from two areas of the system during 6 months and the amount of removed organic matter and nutrients was measured by COD, BOD, Nitrate, Nitrite and total phosphorus test. Then the results were analyzed by statistical analysis.
  Results
  Average concentration of COD in inlet and outlet was 503 and 177.35 mg/L respectively and BOD was 58.29 and 28.82 respectively. For nutrients average amount of nitrate in inlet and outlet was 22.67 and 7.47respectively and this amount was 0.209 and 0.15, and 22.28 and 11.45 for nitrite and total phosphorous respectively.
  Conclusion
  According to the results, treatment plant of Bojnurd due to the appropriate atmospheric condition and proper design rate of organic matter and nutrient reduction reduce the pollution and is suitable to meet the standards.
  Keywords: Wastewater treatment, activated sludge, organic matter, nutrient, Bojnurd
 • Hosseini S., Rakhshi N., Abdullah Chalaki N., Jafari Sz, Nikravesh A.* Page 935
  Background and Objectives
  Multiple sclerosis (MS) is a complex disease in the central nervous system (CNS) and the most common inflammatory and degenerative disease in young adults. Most studies have shown that, vitamin D may interfere with the pathophysiology of MS within the CNS. CYP27B1 gene encodes the enzyme that catalyses the formation of the biological active metabolite 1,25(OH)2D form the abundant metabolite 25(OH)D. CYP27B1 is expressed on a variety of cells including neurons, glial cells and invaded lymphocytes.
  Material and Methods
  In this study we reviewed some different and new articles about the role of Vitamin D in MS. Then we selected the specific and the most recent data in this field.
  Results
  Among the multiple recently discovered actions of vitamin D, an immunomodulatory role has been documented in experimental autoimmune and in humans system like the central nervous system, pancreas. Furthermore, some clinical findings already strongly suggest that vitamin D status influences the relapse rate in MS and cancer.
  Conclusion
  Our results suggest that beside the role of vitamin D in the relapse rate and radiological lesions in Iranian patients with MS In fact, many genetic and environmental risk factors like vitamin D appear to interact and contribute to MS, especially in young woman. As well as, they can serve as biomarkers to evaluate disease progression and therapeutic efforts.
  Keywords: Vitamin D, CYP27B1, multiple sclerosis
 • Yaghubi M., Seyed Sharifi S.Sh, Abbaspour H.* Page 943
  Background and Objectives
  Multiple sclerosis (MS) is a complex disease in the central nervous system (CNS) and the most common inflammatory and degenerative disease in young adults. Most studies have shown that, vitamin D may interfere with the pathophysiology of MS within the CNS. CYP27B1 gene encodes the enzyme that catalyses the formation of the biological active metabolite 1,25(OH)2D form the abundant metabolite 25(OH)D. CYP27B1 is expressed on a variety of cells including neurons, glial cells and invaded lymphocytes.
  Material and Methods
  In this study we reviewed some different and new articles about the role of Vitamin D in MS. Then we selected the specific and the most recent data in this field.
  Results
  Among the multiple recently discovered actions of vitamin D, an immunomodulatory role has been documented in experimental autoimmune and in humans system like the central nervous system, pancreas. Furthermore, some clinical findings already strongly suggest that vitamin D status influences the relapse rate in MS and cancer.
  Conclusion
  Our results suggest that beside the role of vitamin D in the relapse rate and radiological lesions in Iranian patients with MS In fact, many genetic and environmental risk factors like vitamin D appear to interact and contribute to MS, especially in young woman. As well as, they can serve as biomarkers to evaluate disease progression and therapeutic efforts.
  Keywords: Vitamin D, CYP27B1, multiple sclerosis
 • Ghafouri M., Shakeri A. Shahsavand Sh, Aghamohammadi M.* Page 953
  Background and Objectives
  Nosocomial infections have increasingly resulted in death and the patients should bear high treating costs. Members of the medical team could play an important role in prevention and control of nosocomial infections. This research has been done to determine the knowledge, attitude, and practice personnel about Nosocomial Infections Control and ways to protect against them in Teaching Hospitals of Bojnurd year 1391
  Material And Method
  In this descriptive research, 140 Members of the medical team working in three hospitals in bojnurd were selected as samples. The data collection tool was a self-made questionnaire to assess knowledge and attitude and also included a behavioral check list. Content validity was established. Reliability was examined by test-retest (for knowledge and attitude section) and split-half technique (for practice section).
  Results
  Findings showed that 63.6% of Members of the medical team had average knowledge and 65 % had positive attitude towards nosocomial infections control. About half of Members of the medical team (55.7%) had moderate practice to control nosocomial infections. There was not a statistically significant relationship between knowledge, attitude, and practice of samples (P>0.05).
  Conclusions
  Considering the average level of knowledge and practice of most Members of the medical team, paying more attention by authorities to this specific topic is essential in order to apply the necessary actions for training of the medical team.
  Keywords: Knowledge, Attitude, Practice, Nosocomial Infections Control
 • Ebrahimian H., Hokmabadi R.*, Shoja E Page 961
  Introduction
  Muscular cramps are a familiar pain that most of dentists have experienced it at some period in their job. Situation and prolonged static positions، repetitive movements، being in a situation of long duration and age are factors causing these pains. This study aims to evaluate ergonomic risk factors for musculoskeletal disorders in dentists.
  Methods
  This descriptive – analytical study was conducted on 60 persons working at North Khorasan dental professions by REBA method in 2013. Musculoskeletal disorders data were obtained using the Nordic questionnaire. The data were analyzed by SPSS18.
  Results
  results showed age and experience average were 41، 15 years respectively. The level of risk was average risk level (% 78. 3) and high level of risk (% 21. 7). The prevalence of disorders for different part of the body during the past 12 months was as followed: the neck (27%)، shoulder (40%)، elbow (20%)، hands (25%)، back (30%)، lumbar (46. 7%)، hip (23. 3%)، knee (25%) and foot (11. 7%). These disorders were higher in women than man. There were significant correlation between disorders with age، work experience and employment status (p<0. 005).
  Conclusion
  It is concluded that the work conditions and postures need to be improved. Procedures such as dental education on the risks of the job، doing the job properly and work plans for the rest and appropriate exercise are essential.
  Keywords: Musculoskeletal disorders, ergonomics REBA method, dental
 • Haresabadi M., Tabatabaeichehr M.*, Rezaeian S.M., Mehrabi Bardar M., Khakshor Fariman Sahar Page 969
  Background and Objectives
  stress is one of the problems that can interfere with midwifery clinical training and influence their efficiency. Continuous investigation into educational stressors and managing them is essential for quality improvement of clinical education. This study aimed to identify the stressors of clinical training in midwifery students of North Khorasan University of Medical Scieneces (2011).
  Materials and Methods
  In this cross sectional- analytic study 51 students in the second academic year were selected. Data were collected through a questionnaire 72-item containing eight domains. Data were analyzed with SPSS (Ver. 16) software.
  Results
  60.5% of students experienced average tension, and 25.6% relatively high tension. Students reported the “communication with patient” as the main source of tension while other domains were reported as causing average tension.
  Conclusion
  since tension can impose adverse effects on clinical education, it is and increasing technical and professional knowledge.
  Keywords: Stress, clinical practice, midwifery Students
 • Nazari Z., Taherpour M.* Page 979
  Background and Objectives
  Evaluation of oral health is one of the main criteria in public health assessment. Since the time of Prevalence and incidence of oral diseases were known, their prevention has been emphasized. Planning for children health is necessary to improve the society health. Programs of providing health condition in adulthood must be continued. Mother’s role is very important in the children's dental health. So, data gathering about mothers’ awareness in this area can be useful for planning health promotion.
  Material and Methods
  In this cross-sectional descriptive analytical study, 100 Mothers having children less than 6 years old were selected in Shirvan by stratified random sampling method. Their Demographic and Knowledge data were collected using a valid and reliable questionnaire. Data were analyzed by SPSS-19 software and presented with descriptive (Mean and Standard deviation) and analytic statistic (t-test, Correlation analysis and Analysis of Variance)
  Results
  The average of Mother's Awareness was13/45±3/13. The results of analyzes showed no Significant relationship between the mother's awareness and age. There was a Significant relationship between the mother's awareness and level of education, employment, economic situation of the family, habitat and number of children. (P-Value<0/05)
  Conclusion
  With respect to the oral health education of mothers, especially mothers who are less socially could have an important impress on the health of children. It is recommended to raise awareness of mothers by holding educational classes, Producing and distribution of information pamphlets and brochures on oral health in health centers.
  Keywords: Awareness, Oral Health
 • Kashefi F., Nasiry Zarin Ghabaee D.*, Bavandi H., Aliakbari R., Akaberi A., Sharafi A Page 989
  Introduction
  one of the most important periods of life is adolescence and puberty because it is associated with drastic physical, sexual, psychological and social changes. Teen unfamiliarity with these issues can be the foundation of many health problems and behavioral disorders. This study aimed to determine the level of knowledge and performance of girls attending high school about menstrual hygiene in Bojnurd, Iran. Material: This was a cross-sectional study of 450 female high school students were selected by a multistage sampling method. The data collection instrument was validated through consultation with a faculty researcher and reliability was assessed using Cronbach's alpha coefficient. Awareness and performance levels were rated as poor, average and good. Data collected were analyzed using software SPSS.18.
  Results
  The mean age of students was 14/98±1/2 and age at menarche 11/36±1/09,346 (77/9%) of students had poor, 88 patients (19/8%) moderate and 10 (2/3%) had good knowledge. Of the 184 patients (41/4%), poor performance, 232 patients (52/3%) moderate and 28 (6/3%) had a good performance level. Between parental education, mother's occupation and source of knowledge and practice, a significant relationship (p<0.05) was observed.
  Conclusion
  Based on the results drawn from the conducted research, there was a correlation between the awareness of participants about the menstrual hygiene and the level of education and the occupation of mothers. Thus, continuous training programs for teachers, educators, mothers and daughters is a priority to maintain an acceptable, healthy behavior and perspective before, during and after menstrual days, in addition to eliminating the prevalent related misconceptions.
  Keywords: knowledge, performance, menstrual hygiene, Students
 • Razi A., Behrad A.* Page 999
  Introduction
  Heavy water (high solute concentration water) has been proposed as important risk factor in areas that have reserves of heavy water. The aim of this study is to determine the main cause of stone forming in Shahrod area, which is of heavy water reserved.
  Material And Methods
  100 patients with urinary stone in Shahrod city were studied. History and physical exam, stone component test, blood test of complete blood count, calcium, phosphate, urate and simple urine test accurately infection, ph, crystal, and cystine were examined in all patients. 24 hour urine test in order to determine risk factors of stone forming were performed in individuals with a history of stone their family, previous stone or multiple stone.
  Results
  Low water intake that defined as less than 2liters urination in 24hour observed in 81 patients (81%).Low level of citrate were found in 32 patients (32%).In 11 patients (11%)) other causes of stone forming like hypercaliuria were observed.
  Conclusion
  Low water intake and low level of citrate in normal diet of Shahrod city people are the main cause of stone forming in people of this area.Heavy water and hypercalciuria had no significant role in stone forming in this area.
  Keywords: Heavy Water, urinary stone, citrate, hypercalciuria
 • Maddineshat M., Seyedsharifis.Sh, Younessiheravi Ma, Yaghubi M.* Page 1003
  Background and Objectives
  Emotional Intelligence theory predicts a new vision about the factors that influence success in the prevention of mental and physical disorders. Previous evidence suggest that individuals with higher emotional skills in various spheres of life are superior. Since students will be influential people in society of the future, the aim of this study was determine relationship between Emotional Intelligence and general health among them.
  Material and Methods
  This analytical study was conducted on 235 students from the North Khorasan University of Medical Sciences. To evaluate General health and Emotional Intelligence Goldberg and Emotional Intelligence (Bar-on i) questionnaires, were used respectively. Data were analyzed by SPSS and presented with descriptive statistics، pearson correlation coefficient and Independent t-test.
  Results
  The results of the Pearson correlation test showed a statistically significant positive relationship between emotional intelligence and anxiety. (p= 0. 008, r= 0. 23). Also there was a positive relationship between emotional intelligence and depression. (p=0. 000, r= 0. 43). Between semester and general health as well as their level of emotional intelligence, a meaningful negative relationship was observed. (p=0. 000, r= 0. 14)
  Conclusion
  Emotional intelligence can be a predictor of general health. With respect to low general health and emotional intelligence among the studied participants, and the degree of the close relationship between these two components, using medical and psychological methods of removing barriers in the development of public health and improve emotional intelligence is recommended.
  Keywords: Emotional intelligence, General health, Medical students
 • Torkanloo H., Barati R., Naimi N.* Page 1011
  Background and Objectives
  between hospital wards, operating theatres are very important because of special conditions of patients such as opening of surgical sites and increases the chance of infection at internal body tissues to bacterial contamination. Therefore the purpose of this study are to evaluate the level of microbial contamination of air in Emam Ali and Bentolhoda operating theatres using passive sampling system and decrease of nosocomial infections. Method and Materials: microbial air contamination was evaluated through passive sampling using tryptone soya agar between March and May 2013. Differential tests such as catalase, oxidize, DNASE, indole, hemolysis, gram stain and motility were performed.
  Results
  during surgery, the mean bacterial loads recorded were 471 and 110 cfu/m2/hr in Emam Ali and Bentolhoda hospitals, respectively. Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus mitis and Bacillus Subtilis were detected in most operating theatres.
  Conclusions
  While environmental health management and microbal contamination in operating theatres have been ignored, they can cause disorder in recovery, spread of sickness by infections, prolonged of hospitalization and causing Spiritual and material costs.
  Keywords: air quality, microbial contamination, operating theatre, Bojnurd
 • Hojjat S.K., Vahidi G.*, Noruzi Khalili M., Hashemi M., Farkhari H Page 1017
  Introduction
  depression is one of the disorders that occur in health care workers due to exposure to stressors such as the death of patients and can lead to impaired job performance, social relationships and interpersonal relationships. With respect to importance of depression and efficiency of staff at the hospital, this study aimed to compare the prevalence of depression in psychiatric staff with the staff in other sections of Imam Reza in BOJNURD.
  Method
  The population consists of hospitals staff (N=126) other than administrative Section and specialized clinic. Staffs were asked to fill out Beck Depression Inventory. The data were analyzed by SPSS.
  Result
  Results showed that there is no significant differences in depression scores between different parts (P =0.2).93 of the participants had Minor depression (73.8%).18 of staffs had mild depression (3.14%), 9 had moderate depression (1.7%)and 6 staffs suffered from major depression(4.8%).
  Conclusion
  the results showed that there is no significant difference in depression between staffs of different parts.
  Keywords: Depression, staff, psychiatrist
 • Younessi Heravi M. A, Shakeri Ar, Seyed Sharifi Sh* Page 1031
  Background
  Congenital heart disease is a major cause of infant mortality and its main characteristic is deviation of heart rate than normal. Heart monitoring is the basic requirement in infants with this disease. To evaluate cardiac function and behavior, the simplest method is cardiac monitoring. The aim of this study was to design and construct a wearable system with electrocardiogram signal processing for monitoring heart activity.
  Methods
  In this study, flexible electrodes in the external layer of baby clothes were sewed and attached to the arm. One electrode was also placed in the right abdomen. Signals were continuously recorded through a serial network communication by an external personal computer. A software interface was used to display and process the signals in the computer. To validate results, the heart rate was obtained by the designed system and spo2 system. Statistical analysis was performed by using the t test in MATLAB software.
  Results
  In this study, 5 babies (2/2 ± 1/16-months) participated. The results show that the signal quality and the diagnostic information by the wearable system were comparable with standard systems. The mean heart rate by designed system was 130.46±6.89 and 134.06±10.32 by spo2 system. There was no significant difference in heart rate between the two systems (p<0.05).
  Conclusion
  Using the wearable system can monitor cardiac activity continuously and Based on this system present a mechanism to reduce the risk of infant mortality from cardiovascular risk.
  Keywords: electrocardiograph, wearable system, cardiac arrhythmia, infants
 • Motamed Sanaye V.*, Zamanzadeh R., Gholami Moghaddam S Page 1039
  Background and Objectives
  To evaluate of corrosion products in dentin after removal of old Amalgams with and without roughness
  Materials And Method
  Twenty Class II cavities were prepared on extracted premolars then Randomly were divided into four groups according to how they were restored. Group 1: Lightcured packable composite to establish a microleakage baseline; Group 2: A high copper Amalgam; then stored in 37C normal saline for 6 months to create amalgam corrosion products. Group 3: Identical to Group 2, but later the amalgam was replaced with composite leaving the cavity walls intact. Group 4: Identical to Group 3 except the cavity walls were extended 0.5 mm after amalgam removal prior to insertion of the composite. There are 5 specimens in each four groups for EDX analysis.Evaluation of EDX analysis was descriptive.
  Results
  Corrosion products were detected in Groups 1,2,3 but were not detected in Group 4.
  Conclusions
  After amalgam removal, roughing dentinal walls could remove the corrosion products penetrating it.
  Keywords: Corrosion, High copper Amalgam, Dentin, surface roughing
 • Maddineshat M., Tabatabaeichehr M., Lashkardoosth, Foladi A.* Page 1049
  Background and Objectives
  Improper diet can cause to the increased risk of overweight or obesity in students. Considering that the pattern of change stages is a known comprehensive model in the diet, this study aimed to evaluate change stages of diet and attitude toward nutrition in students of school of Nursing and Midwifery, North Khorasan University of Medical Sciences in 2012. Methods and materials: This cross-sectional study was carried out on 300students from first to fourth year in school of Nursing and Midwifery in Bojnurd. Feeding behaviors of students were evaluated using the questionnaire of model of change stages in six areas, and interviews by trained interviewers. Data analysis was performed using SPSS software package (version19).
  Results
  findings showed that 27% of students were in the prethinking stage, 42% of them were in the active stage(thinking, decision making, performance, maintaining), and 17% of participants were in the return stage. A significant association was seen between change stages and sex (p=0.045), marital status (p<0.001), body mass index (p<0.001), and the field of study (p=0.033.)The mean score of attitude toward nutrition was (3.7±1.43).
  Conclusions
  The results showed that change stages of nutritional behaviors were desirable in these students, and positive attitude toward nutrition was observed in them. Demographic characteristics and other factors that cause progression to a higher stage of change can be effective to plan correcting the dietary pattern and maintaining it.
  Keywords: diet, attitude toward nutrition, model of change stages
 • Shahri L., Ali, Asghari F., Tanomand Asghar, Reaghi Saber*, Barzegar Saeid Page 1057
  Background and Objectives
  Hepatitis B is a viral disease with high prevalence. Vaccination of at risk persons like medical students will preven of infection. Unfortunately immunologic response to the vaccines is not perfect sometimes and it is necessary to examine the immune response.
  Materials and Methods
  In a cross-sectional study of 210 female students that have been vaccinated against hepatitis B at the dormitories of North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd in 2013. After collecting demographic data, samplingof blood was done and antibody titer HBV was assessed by ELISA. Data were analyzed by SPSS software and presented with chi-square test.
  Results
  Among 210 participants, 198 completed the 3 stages of vaccination against HBV and 91.9 % of participating in the study had adequate response against hepatitis. Also, there were no significant correlation between the immunity response, diabetes, family history, living in urban or rural and marriage condition.
  Conclusion
  In this study immunity against hepatitis was in acceptable level. Health education and evaluation of immune responses against hepatitis in medical staff and students is very effective. Also revaccination for persons with low titers of antibody is essential.
  Keywords: Hepatitis, HBV, students, Bojnurd, antibodies
 • Mortazavi H., Moayyed L.*, Golmakani E., Ghanei Zare F., Usefi Mr *, Hasan Zadeh, Tabatabaeichehr M Page 1063
  Background and Objectives
  Qualifying the given services to the old people is affected by several factors and one of them is nurses’ attitudes toward the old people and aging phenomena. The aim of this study was to determine the nurses’ attitude to older people and aging phenomenon
  Materials And Methods
  This study started searching wildly in databases such as Pub Med, Google Scholar, Science Direct and Iran Doc by older people, nursing and attitude key words to find related articles and studies about nurses’ attitudes toward the old people and aging phenomena. Then among all the articles, the ones were chosen which were more related to the research subject by the research group members. 30 articles were chosen based on the input criteria and no time limit was included.
  Findings
  Nurses are the effective members of the health care team who are responsible to take care of the old people. So it is important for the nurses to become more familiar with the old people characteristics to be able to take care and meet their needs better. In order to give the better services to seniors, it seems necessary to have got positive attitude about them. The nurses’ attitudes to the old people and the aging phenomena is affected by their personal and religious beliefs, their personal experiences, social culture and the latter one is how much the nurses know about the old people.
  Conclusion
  It is hoped to change the nurses’ attitudes about the seniors by offering them the proper lessons and courses.
  Keywords: Nurse's attitude, older people, aging phenomena
 • Amiresmaili M., Nekoei Moghadam M.*, Saberi Anari Sh, Sadeghi A., Saber M., Taheri G., Hosseini Sh, Rezazadeh J Page 1071
  Background and Objectives
  awareness of prenatal care and observing them is the most important factor for maintaining mother and fetus healthiness. Health literacy is an important and improvable factor in accessing health information, the mode of communication with health services providers and approaching to health care system. Hence the present study was carried out to determine health literacy in relation to prenatal care among pregnant women referring to health centers of Kerman, Iran.
  Methods
  This descriptive- analytical study was carried out cross sectional in 2010. Research population, consisted of all pregnant women referring to health centers of Kerman, 220 pregnant womenwere selected according to a stratified sampling basis. A questionnaire developed by researchers after reliability and validity confirmation was applied for data collection. Data were analyzed using descriptive statistics and Chi square test through SPSS.
  Findings
  the results of the study indicate that 24 percent of studied women had good health literacy, 45% moderate health literacy and 31% weak health literacy. There was a significant relationship between health literacy and age, educational level, history of abortion and number of children (p≤0.05).Discussion and
  Conclusion
  This study indicated that the health literacy regarding prenatal care was at a moderate level among most of studied women. However thirty percent of studied subjects had weak prenatal care health literacy. Because of the importance of health literacy, it is necessary for national health authorities to develop more plans to improve health literacy and empowerment of this group.
  Keywords: Health literacy, prenatal care, health centers
 • Vahidi Far H. *, Nabavi Zadeh H., Ardebily Fard M Page 1081
  Background
  nowadays usage of internet has been growing explosively in homes, schools, colledges, libraries. Its excessive use may lead to a phenomenon called "Internet addiction". The use of internet and the internet addiction increased among students and university students. This study was done with the purpose of determining the knowledge condition, attitude and addiction to internet among students of North Khorasan University of Medical Sciences(NKUMS).
  Methods
  In this descriptive, cross-sectional study, 87 students of NKUMS were randomly selected. Data were collected through Young's questionnaire. The questionnaire included demographic information, reasons of using the internet, and addiction evaluation test. After receiving informed consents, the students completed the questionnaires. Then, data were analyzed by SPSS and presented with Pearson's correlation, t-test, and Spearman tests. The students were scored as normal (20-49), slightly addicted (50-79), or severely addicted (80-100).
  Findings
  87 students participated in the study, 33 male students and 54 female students, the mean time the students were using the internet to 3/9 ± 3/2 hours a day. The incidence of Internet addiction was established to be 20.7% among university students in this present study. Of those with Internet addiction, 8.6% were females and 12.1% were males.
  Conclusion
  Based on our findings, the knowledge and attitude of the studied students are inadequate and the internet addiction behavior exists among them.Therefore, actions such as proper education using the Internet and gain information on the Internet is essential for parents and students.
  Keywords: Internet Addiction, Students, Young Questionnaire
 • Bayazi Mohammad Hosien, Gohari Zakiye, Hojjat Seyed Kaveh*, Behrad Arman Page 1091
  Background and Objectives
  Correlation between stress and coronary artery disease has been documented in many studies. Schemas develop in childhood and make cognitions and believe in future. Purpose of this study was investigation into the relationship between emotional schemas and anxiety, depression and coping stress styles in patients with coronary artery disease.
  Material And Methods
  100 patients with coronary artery disease who admitted in Bojnourd Imam Reza Hospital selected and evaluated by Leahy Emotional Schemas scale (LESS), shortened version of the coping inventory for stressful situations(CISS)and hospital anxiety and depression scale(HADS). In order to analyze data, multi variables regression test has been used.
  Result
  Results showed a significant positive correlation between task- focused coping style and intellectual emotional schemas (R2=0/215,p<0.05) and a significant negative correlation between task- focused coping style and blame emotional schemas(R2=0/219,p<0.05). task- focused coping style was not predicted by any dimension of emotional schemas (R2=0/159)., Assessment of all dimensions of emotional schemas showed that higher values predicted negatively emotion- focused coping (R2=0/271), rationality negatively predicted avoidance - focused coping style (R2=0/291), Blame predicted anxiety (R2=0/47) and numbness was negative predictor of depression (R2=0/484).
  Conclusion
  Result of this study showed that emotional schemas have important role in coronary artery patients and needs to special concern in treatment and rehabilitations of these patients
  Keywords: emotional schemas, coping stress styles, anxiety, depression, coronary artery disease
 • Jalai Nazanin, Olfatian Gilan Behzad, Tavasoli Aghoili, Tanomand Asghar, Reaghi Saber* Page 1101
  Background and Objectives
  Toxoplasma gondii is an obligate intracellular protozoan parasite which can infect human and animals. Acquired toxoplasmosis can lead to fetal infection, which may ultimately result in loss of fetus or lesion in brain and eyes in woman with no immunity. This study was performed to evaluate the seroepidemiological status of toxoplasmosis among pregnant women referring to health center Laboratories of Bojnurd in 2013. Methods& Materials: In this cross-sectional study, 211 blood samples were collected from pregnant women. Sera were separated and were tested for IgG & IgM antibody by ELISA test. Data were analyzed by using SPSS software and presented with chi-square test.
  Results
  Out of the 211 samples, 65(30.8%) were positive for T. gondii IgG antibodies and with 3(1.4%) woman positive for IgM. The results show that exposure or keeping cat, increases risk of infection. Also, no significant correlation between the consumption of raw or undercooked meat, the way of washing, unclean vegetables and level of antibodies were seen.
  Conclusion
  The rate of IgG positive was low and it seems that, before pregnancy and marital status, education and control for toxoplasmosis is important
  Keywords: Toxoplasma gondii, Seroepidemiology, Bojnurd, Pregnant Women
 • Tavangar A., Naimi N.*, Alizade H., Tavakoli Ghochani H., Ghorbanpour R Page 1107
  Background and Objectives
  water treatment systems by reverse osmosis are treatment systems in consumer point. According to water quality in Bojnurd city and Consumers tend to use water treatment systems. This study was carried out for the evaluation of water treatment systems’ performance and compared with national standards.Method and Materials: This cross-sectional descriptive study was carried out using samples taken from the inlet and outlet water of plants during a seven-month period in winter until summer seasons of the year 2013. A total number of 66 samples taken from 6 plants were analyzed for water physical, chemical and microbial quality. Data were analyzed with SPPS 18 and presented with Kolmogorov–Smirnov and T-Test.
  Results
  According to the results the percentage of physical and chemical parameters in treated water for hardness, Alkalinity, Fluoride, TDS, Turbidity, EC, chloride, Na, K, Nitrate, Sulfate and Phosphate were all in acceptable level except for Fluoride and Mg. The average concentration of residual chlorine= 0.64 mg/l and pH range = 7.68. T-Test for total parameters except Phosphate were P<0.05. 5.41% of samples were contaminated by Total Coliforms and all samples by Clostridium perfringens but no fecal coliforms. Heterotrophic bacteria were lower than standards.
  Conclusions
  Continuous control and monitoring of the quality of inlet and outlet water in desalination plants is necessary.
  Keywords: water treatment systems, water quality, reverse osmosis, Bojnurd
 • Hosseini Sh, Rajabzadeh R., Khakshour A., Rezazadeh J., Almasi Hashiani A., Haresabadi M.* Page 1121
  Background and Objectives
  It is generally believed that medical sciences students face tremendous stress in the course of their study, these stresses affects their quality of life. Regarding the importance of this feature, we decided to determine quality of life in North khorasan University of medical Sciences in 2011.
  Material And Methods
  A descriptive analytical (cross-sectional) study was conducted on students of North khorasan University of medical Sciences (n=300) in 2011. The research tools included the questionnaires of demographic information and SF-36, a validated instrument for mental and physical health assessment. The data were analyzed by SPSS-16 software and presented with nonparametric tests such as Kruscal -Wallis and man-witney.
  Results
  The results showed that 115(38.3%) of students were male and 185 (61.7%) were female. 15.2% of students experienced very weak level of quality of life, 26.4% weak level, 32.9% good level and 25.5% very well level of quality of life. There was significant relationship between the obtained score of quality of life and level of interest in field of education, satisfy of facilities and field of education
  Conclusion
  The results showed that more than of students experienced good level of quality of life. The results suggest paying more attention to HRQOL and planning for promotion student's HRQOL.
  Keywords: short form quality of life questionnaire(SF, 36), medicine science students, quality of life
 • Ghafouri M., Yaghubi M., Lashkardoost H., Seyed Sharifi S. H* Page 1129
  Background
  self-medication as a health and social concerns can cause serious problem for individual and society. Therefore this study aimed to determine the prevalence of self-medication and its related factors among the students of Bojnurd universities in 2012.
  Methods
  This is a cross-sectional and descriptive study. For the purpose of this study, stratified random sampling was applied to select 600 subjects from 3 Universities namely,Medical university, Islamic Azad university and Payam Noor university. Data were collected via a self-made questionnaire which consisted of demographic and self medication questions. A typical 3- points linker rating scale used for the questions. Subject rank from 1- 3 was measured as low, medium and high.
  Results
  There were 590 subjects who answered the questionnaires, the mean age was (4.19 ± 22.84) and 60.50% of subjects were female and others male. Average rate of self-medication in this study was (41.9%) and the results showed that the prevalence was higher in female. Students get medical information through reading books (43.6%). The results also showed that there is a significant relationship between self-medication, uncertainty of medical practice, lack of time to call a doctor and easy medication. Payam Noor university students had the highest self-medication.
  Conclusions
  in this study the prevalence of self – medication was high. According to the findings (results) of this study, teaching students to increase their medication knowledge and monitoring sales of pharmacies is necessary.
  Keywords: Self – medication, students, North Khorasan University Of medical sciences
 • Asadzadeh S.N., Nemati Sani O.*, Sajjadi S.A., Yousefi M Page 1137
  Background And Objectives
  The presence of certain chemical compounds in dialysis water which enter patients’ bodies through hemodialysis can cause various problems such as acute poisoning, brain damage, osteoarthritis. Therefore, applying the standards for dialysis water is indispensible. This study was carried out to determine the chemical quality of water entrance to dialysis machines and its comparison with AAMI and EPH standards in the hospital22 Bahman’s Gonabad.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was performed on 66 samples including water systems used in dialysis units in the 22 Bahman hospital Gonabad. Samples were analyzed by Atomic Absorption, DR4000 and Flame photometer. Data were analyzed by SPSS software and presented independent t-test (p<0.5).
  Results
  The results of this study showed the measured values were less than standard reference values. In all samples Measured, elements and compounds such a sodium, potassium, fluoride and nitrate less than standard, but only a temporary calcium concentrations expressing as difficulty were higher than standard level.
  Conclusion
  This result showed that the averages of all measured compounds are less than standard, representing high quality water hospital for dialysis. This is while high calcium concentration in some samples needs to be further assessed.
  Keywords: Renal Dialysis, Analysis of Variance, Water Quality, Gonabad
 • Koohestani Zeinab, Shoja Mohammad, Nabavi Seyed Hamid, Shoja Mohsen* Page 1145
  Introduction
  Lapse is a taking drug again after a period of time after stopping the drug. And due to the high incidence of lapse in drug addicts, this study surveys the affecting factors of lapse among the patients referring voluntarily to addiction-abandoning centers.
  Methods
  This case-control study was conducted on 200 drug addicts that referred voluntarily to addiction-abandoning centers in Esfarayen-1391 and selected by cluster random sampling. Data were collected by researcher made questionnaire by interview and documents. Data were analyzed by SPSS18 statistical software presented with t-tests and chi-square.
  Results
  Of 200 participants in the study, 77/5% were male, and mean of age was 45/9 years. Results showed that relationship between age (p=0/01), daily consumption (p=0/04), existing of chronic pain (p=0/02) and being with addicted friends (p=0/04) with lapse. But there was not relationship between smoking (p=0/32), type of treatment (p=0/18), marital status, education, employment and gender with lapse.
  Conclusion
  According to the findings, education and intervention can change the affecting patterns of lapse and also strengthen coping skills in drug addicts for reduction of lapse.
  Keywords: addiction, lapse, drugs
 • Mortazavi H., Tabatabaee A.*, Golmakani E., Tabatabaeichehr M Page 1153
  Background and Objectives
  Due to recent changes such as increasing the number of higher education institutions -public, Azad, and non-profit universities- student demographic change and gradual decrease in the number of applicants to enter universities, all these education institutions have to compete recruiting students more than each other using the marketing principles and strategic planning and development to be adopted with the current and future conditions. The nursing school is aimed to recruit students and upgrade nursing courses. The purpose of this review article is to attract nursing students focusing on marketing principle and its applications.
  Material and Methods
  To access the articles and studies related to marketing and relevant Keywords during the years 2000 and 2013, an investigation was done by searching in international web sites such as: Scopus, pub med, science direct, Iran doc and Iran medex. Then among all the articles, those were chosen which were more related to the research topic by the expert members of the research group.
  Results
  In this study, 20 articles and 4 books were selected according to the inclusion criteria. The overall picture of university in the minds of people depends on various factors: School is known as a center for teaching and education and focusing on clinical, social and cultural issues. This is one of the factors which encourage the students to join nursing courses.
  Conclusion
  To achieve the strategic goals of the university and attract more students who are the system customers, it is essential to get familiar more than before with the marketing principles especially in higher education and medical sciences. In general, marketing increases the efficiency, responsibility, satisfaction and also the allocated resources to the higher education.
  Keywords: Marketing, Student recruitment, College of nursing
 • Golmakani E., Usefi Mr*, Tabatabaeichehr M., Ghanei Zare F., Moayyed L., Hasan Zadeh E., Mortazavi H Page 1159
  Background and Aims
  Fall is one of the common problems among olds that increases disabilities and mortality in this age group. So it is necessary to review and identify the different fall reasons in elderly in order to decrease the risks of fall and prevent it. This study is aimed to review the literatures related to the fall reasons in elderly.
  Material and Methods
  In this study, 40 articles with the words elderly, falling, falls, and aging databases PubMed; IranDoc; Science Direct; Google Scholar; Iranian geriatric journals from 2000 to the present was reviewed comprehensively and in depth.
  Results
  More than 30 percent of the people over the age of 65 falls at least once a year, 37 percent of them were women and the other 25.2 percent were men. Fall reasons which have been known till now were: loss of consciousness, seizures, strokes and sudden environmental problems. In 10 percent of falls the problems as serious injuries to head, hip fractures and subdural bleeding were reported.
  Conclusion
  Fall decreases aged people activities and changes their life style. It is important to take care of them much more and try to provide a safe environment for them to have a healthy elderly population. So, initial standard assessments play a key role in recognizing and identifying the seniors at risk of the fall and supporting them.
  Keywords: elderly, fall, a review study