فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 8 (پاییز و زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/16
 • تعداد عناوین: 9
|
 • قباد رستمی زاد، محسن محسنی ساروی، علی اکبر نظری سامانی، زهرا خان بابایی صفحات 1-14
  در مدیریت حوزه های آبخیز پس از طراحی مراحل مختلف برنامه ریزی، انتخاب بهترین طرح برای مدیریت حوزه های آبخیز از اهمیت زیادی برخوردار است. در چنین شرایطی با تصمیم گیری هایی مواجه خواهیم بود که تحت تاثیر معیارهای متعددی هستند. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، یکی از جامع ترین سیستم های طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه است. بر اساس تکنیک AHP در حوزه آبخیز مورد مطالعه برای حل مشکل یا مشکلات موجود ابتدا تعدادی گزینه شامل: 1- طرح A - شامل عملیات مکانیکی (گابیون، چکدم، احداث سد خاکی و...) 2- طرح B شامل عملیات بیولوژیکی (نهالکاری و بوته کاری و...) و 3- طرح C - عملیات عمرانی و خدماتی (تامین سوخت روستاها، احداث جاده روستایی و...) انتخاب گردید. سپس برای انتخاب بهترین طرح چهار معیار شامل هزینه، حفاظت خاک، کاهش سیلاب و کیفیت آب در نظر گرفته شد. سپس بر اساس نظرات اساتید دانشگاهی و کارشناسان اقدام به ارزیابی گزینه ها از طریق ماتریس مقایسه زوجی با استفاده از نرم افزار Expert choice گردید. نتایج نشان داد که برای معیار هزینه بهترین گزینه عملیات بیولوژیکی با وزن نسبی 7/71% و نرخ ناسازگاری 09/0، برای معیار حفاظت خاک بهترین گزینه عملیات مکانیکی با وزن نسبی 9/55% و نرخ ناسازگاری 08/0، برای معیار کاهش سیلاب بهترین گزینه عملیات بیولوژیکی با وزن نسبی 2/58% و نرخ ناسازگاری 03/0، برای معیار کیفیت آب بهترین گزینه عملیات بیولوژیکی با وزن نسبی 2/59% و نرخ ناسازگاری 01/0 است. بعد از محاسبه وزن هر یک از طرح ها نسبت به کلیه معیارها، سهم هریک ازمعیارها درتعیین بهترین طرح مشخص گردید که مهم ترین معیار، هزینه با وزن نسبی 3/60% و بهترین طرح، عملیات بیولوژیکی با وزن نسبی 2/60% می باشد.
  کلیدواژگان: تکنیک AHP، عملیات مکانیکی، ماتریس مقایسه زوجی، نرخ ناسازگاری، وزن نسبی
 • عیسی کیاء، علیرضا عمادی صفحات 15-27
  در پژوهش حاضر، با کلاسه بندی دبی و تفکیک زمانی داده ها، چندین مدل رگرسیون آماری مورد بررسی قرار گرفت و با برقراری رابطه رگرسیونی بین داده های دبی جریان و دبی رسوب و شبیه سازی آن بر اساس روش حداقل مربعات خطا و طبق روش های USBR و FAO، منحنی های سنجه رسوب به همراه تجزیه و تحلیل آماری ارائه شد. مناسب ترین مدل بر اساس شاخص های آماری حداقل میانگین مربعات خطا و ضریب تبیین انتخاب گردید. هم چنین مقادیر بار رسوب معلق درازمدت سالانه با تلفیق مدل های پیشنهادی و روش های دبی جریان نظیر منحنی تداوم جریان، دبی متوسط روزانه و دبی متوسط ماهانه برآورد شد. در این راستا از آمار دبی جریان و غلظت رسوب اندازه گیری شده به صورت روزانه در طول یک دوره طولانی مدت 23 ساله ایستگاه هیدرومتری قرآن تالار واقع بر رودخانه بابل رود استفاده شد. در نهایت تلفیق مدل حد وسط دسته ها به روش FAO با دبی متوسط روزانه به عنوان مدل مناسب معرفی گردید.
  کلیدواژگان: بار معلق درازمدت، منحنی سنجه رسوب، مدل آماری، منحنی تداوم جریان
 • نجمه محمدی سوادکوهی، سید عطااله حسینی صفحات 28-42
  حرکت های توده ای نقش موثری درتخریب جاده های ارتباطی، مراتع، مناطق مسکونی و ایجاد فرسایش و رسوب درحوزه های آبخیز دارند. با توجه به گستردگی عوامل مرتبط با زمین لغزش، با اهداف و دیدگاه های متفاوتی می توان به مطالعه این پدیده طبیعی پرداخت. در این مطالعه، خصوصیات فیزیکی و مکانیکی زمین لغزش های رخ داده در اطراف جاده های جنگلی سری پهنه کلا پس از تعیین واحدهای همگن و موقعیت مکانی لغزش ها با برداشت 24 گمانه انجام شد، ویژگی های بافت خاک و خصوصیات مکانیکی نمونه های برداشت شده در آزمایشگاه تعیین گردید. نتایج نشان داد که شرایط کلی منطقه مستعد زمین لغزش است و خطر وقوع آن در مناطق با شیب شمالی و حاوی بافت های ریزدانه و هم چنین با افزایش رطوبت خاک افزایش می یابد. بیشتر نمونه ها دارای حد خمیری و روانی متوسط بوده و نشان می دهند که در صورت افزایش رطوبت در این خاکها خطر وقوع زمین لغزش نیز افزایش می یابد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که برای ساخت جاده یا هر ابنیه دیگر، ضروری است که در مطالعات پایه توجه خاصی به بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک شده و در صورت ضرورت یافتن اجرای عملیات عمرانی در این مناطق، اقدامات احتیاطی و کنترل کننده از قبیل زهکشی و تثبیت مناطق مستعد به حرکت های توده ای انجام شود.
  کلیدواژگان: زمین لغزش، جاده جنگلی، واحد همگن، حد روانی، حد خمیری
 • عبدالرضا بهره مند، قاسم همدمی، ابراهیم صنیعی صفحات 43-57
  بارندگی و دبی از پارامترهای مهم در بین پارامترهای اقلیمی و هیدرولوژی هستند که پیش بینی و شناسایی رفتار آنها برای مدیریت منابع آبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای بررسی روند تغییرات بلند مدت عوامل اقلیمی دبی و بارش در غرب دریاچه ارومیه، از آمار 30 ساله شش ایستگاه آب سنجی از سال 1355 تا 1385 استفاده شد. در این تحقیق، روند با استفاده از نرم افزار R و با روش های آماری ناپارامتریک (آزمون من-کندال و کندال فصلی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بارش در بعضی ایستگاه ها بدون روند و در بعضی دیگر دارای روند کاهشی است. اما دبی در بیشتر موارد دارای روند کاهشی معنی داری می باشد. روند کاهشی بارندگی در بعضی از ایستگاه های منطقه و روند کاهشی دبی جریان در اکثر ایستگاه ها در کل با وضعیت جهانی تغییر اقلیم در نیمکره شمالی و عرض های 30 درجه که عمدتا خشک تر شده اند مطابقت دارد. نتایج این پژوهش، می تواند جهت لحاظ تغییرات جریان رودخانه ای در برنامه ریزی های آینده منابع آب منطقه مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: روند، آزمون من، کندال، تغییر اقلیم، نرم افزار R
 • سمانه پورمحمدی، حسین ملکی نژاد صفحات 58-76
  تغییرات تدریجی اقلیم در جهان، باعث وقوع خشکسالی های پی در پی، سیلاب های بزرگ و توفان های دریایی می شود. کشور ایران با قرارگرفتن در کمربند خشکی جهان از جمله کشورهایی است که منابع آب، کشاورزی و پوشش گیاهی آن به تدریج رو به زوال می باشد. با توجه به اهمیت زیاد پدیده تغییرات اقلیمی و اثرات آن در کشور ایران، در این تحقیق به بررسی اثر تغییر اقلیم بر تقسیم بندی مناطق همگن اقلیمی در آینده پرداخته می شود. به همین منظور با استفاده از مدل Hadcm3 و تحت دو سناریوی A2 و B2 به بررسی اثرات تغییر اقلیم در 40 ایستگاه سینوپتیک کشور در دوره آتی 2039-2010 پرداخته شد. سپس بر اساس سه پارامتر بارش، دمای بیشینه و دمای کمینه در دوره پایه 1990-1961 و دوره آتی 2039- 2010 و با استفاده از روش آنالیز خوشه به جداسازی مناطق همگن اقلیمی اولیه پرداخته شد. سپس با استفاده از روش تجزیه عاملی اقدام به تعیین موثر ترین پارامتر اقلیمی در تعیین مناطق همگن شد. در نهایت با استفاده از مهمترین پارامتر اقلیمی تاثیر گذار در جداسازی مناطق همگن اقلیمی و به کمک تکنیک گشتاور خطی، مناطق همگن اقلیمی جداسازی شده و بهترین توزیع برازش یافته در هر منطقه همگن مشخص گردید. نتایج تحقیق نشان دهنده نقش اثرات تغییرات اقلیمی بر جداسازی مناطق همگن در کشور می باشد به طوری که در دوره آتی 2039-2010 و تحت دو سناریوی A2 و B2 مناطق همگن اقلیمی متفاوت از دوره پایه 1990-1961 تعیین شدند.
  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، گشتاور خطی، مناطق همگن، عدم قطعیت
 • زهرا اسماعیلی، سید جواد ساداتی نژاد، افشین هنربخش، مریم علی بخشی صفحات 77-89
  در تحلیل های هیدرولوژیکی و تعیین مناطق پر خطر از نظر سیلاب، استفاده از قوانین احتمالات و تعیین توابع توزیع احتمال مناسب اجتناب ناپذیر است. به همین دلیل در این مطالعه، در حوزه آبریز کارون بزرگ، از روش منطقه ای که دقت بیشتری نسبت به روش های معمول دارد همراه با روش گشتاور خطی استفاده شد. در این روش نیاز است تا مناطق همگن تعیین شده و سپس برای هر منطقه یک تابع توزیع مناسب برای تحلیل ها تعیین گردد. با کمک داده ها روزانه 38 ایستگاه حوزه کارون، سه منطقه همگن تعیین شدند. برای هر منطقه همگن بر اساس روش گشتاور خطی، تابع توزیع مناسب تعیین گردید. به این ترتیب برای منطقه همگن 1 تابع توزیع Gen.Logestic، برای منطقه همگن 2 تابع توزیع Gen Extreme value و تابع توزیع Gen.Logestic برای منطقه همگن 3 معرفی شدند. برای هر کدام از مناطق یک منحنی رشد ارائه شد که با استفاده از مقادیر بدون بعد آن و میانگین بارش 24 ساعته هر ایستگاه مقادیر بارش در دوره بازگشت های مختلف به دست آمد و برای به دست آوردن مقادیر میانگین بارش مدل هایی ارائه گردید. با مقایسه مقادیر بارش ها در دوره بازگشت های مختلف پربارش ترین ایستگاه ها در دوره بازگشت های کوتاه مدت و بلند مدت به دست می آید. هم چنین، نسبت بارش در دوره بازگشت های مختلف، نسبت به میانگین بارش سالانه به عنوان یک معیار در نظر گرفته می شود. با استفاده از این نسبت ها و شاخص های تعیین شده، ایستگاه های پرخطر از نظر سیلاب شناسایی شد. بنابراین در اقدامات مدیریتی نیاز است تا به این ایستگاه ها توجه بیشتری شده و اقدامات لازم مربوط به مدیریت سیلاب در این مناطق اعمال شود.
  کلیدواژگان: بارش 24 ساعته، گشتاور خطی، تحلیل منطقه ای، حوزه آبریز کارون بزرگ
 • فرشاد سلیمانی ساردو، سعید سلطانی کوپایی، علی سلاجقه صفحات 90-105
  بررسی پتانسیل سیل خیزی حوزه های آبخیز به منظور مکان یابی پروژه های آبخیزداری از اهمیت قابل توجهی برخوردار است به طوری که برای شناسایی مکان هایی با پتانسیل سیل خیزی بالا از شاخص های متفاوتی استفاده می شود. از مهم ترین و کاربردی ترین شاخص های مورد استفاده در این ارتباط شاخص های و می باشند که بر اساس دبی های اوج استخراج شده از مدل های ریاضی کار می کنند. هدف از این مطالعه انتخاب مناسب ترین شاخص سیل خیزی در حوزه سد جیرفت به منظور مکان یابی مناطق حساس به تولید سیل می باشد. در این راستا از مدل بارش- رواناب HEC-HMS و تکنیک های GIS و RS استفاده شد و نتایج نشان داد که مقادیر استخراج شده با استفاده از شاخص با مقادیر شماره منحنی ضریب همبستگی 813/0 دارند. به طوری که با تغییر شماره منحنی مقدار شاخص هم به صورت خطی تغییر می کند. در نتیجه این شاخص به عنوان مناسب ترین شاخص سیل خیزی منطقه انتخاب گردید و نقشه اولویت بندی مناطق موثر در دبی اوج سیل در محیط GIS ترسیم شد.
  کلیدواژگان: سیل خیزی، مدل HEC، HMS، شاخص های و، تکنیک های GIS و RS، حوزه سد جیرفت
 • سید محسن معنوی امری، آرش ملکیان، کاکا شاهدی، بهارک معتمد وزیری صفحات 106-119
  پیش بینی تغییر ارتفاع سیل در مخازن و رودخانه ها از طریق روندیابی صورت می گیرد. هم چنین می توان تاثیر مخزن سد را از نظر حجم سیلاب عبوری و میزان کاهش دبی حداکثر لحظه ای سیل در پایین دست رودخانه، برآورد کرده و متناسب با آن و نیز درجه اهمیت تاسیسات در پایین دست، نوع عملیات پیشگیری را مشخص کرد. بررسی روند سیل از دو راه هیدرولیکی و هیدرولوژیکی قابل مطالعه می باشد. از معایب روش هیدرولوژیکی دقت پایین آن نسبت به روش هیدرولیکی می باشد. اما از مزایای مدل های هیدرولوژیکی می توان به سادگی و سهولت آن نسبت به روش هیدرولیکی اشاره کرد. همچنین برای انجام فعالیت هایی مثل کنترل سیل، پهنه بندی سیل، طراحی سازه از اطمینان قابل قبولی برخوردار است. در این تحقیق از برخی روش های هیدرولوژیکی مثل روش آت-کین اصلاح شده و ماسکینگام جهت انجام فعالیت روندیابی در بخشی ازحوزه آبخیز تالار واقع در استان مازندران در حد فاصل پل سفید- شیرگاه استفاده شده است که از بین روش های استفاده شده در این تحقیق روش ماسکینگام با 559/0 و 9/ 0 نسبت به روش آت- کین از کارآیی بالاتری برخوردار است.
  کلیدواژگان: رودخانه، سیلاب، روش هیدرولوژیکی، پل سفید، شیرگاه
 • غلامعلی غفاری، مهدی وفاخواه صفحات 120-136
  پیش بینی رواناب به صورت کوتاه مدت به دلیل رابطه مستقیم آن با چگونگی تعامل مدیران با خطرات جانی ناشی از سیلاب ها، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) و فازی عصبی تطبیقی (ANFIS)، اقدام به شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب به صورت روزانه، در حوزه آبخیز حاجی قوشان شده است. در این سیستم ها سه ترکیب مختلف ورودی شامل بارندگی همان روز، بارندگی همان روز و روز قبل، بارندگی همان روز و روز قبل و دو روز قبل از آن، مورد استفاده قرار گرفت. هم چنین در شبکه ANFIS از توابع مختلف گوسی، گوسی نوع 2، مثلثی و زنگوله ای استفاده شد و تعداد نرون های لایه مخفی در شبکه عصبی بین 2 تا 10 نرون متغیر بود. معیارهای آماری متوسط ریشه مربع خطا (RMSE)، متوسط قدر مطلق خطا (MAE) و ضریب همبستگی (R) برای ارزیابی و مقایسه عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی و مدل ANFIS در پیش بینی رواناب، مورد استفاده قرار گرفت. مدل ANFIS با 11/7 RMSE=، 18/2 MAE= و 60/0 R= نسبت به مدل ANN با 03/6 RMSE=، 97/1 MAE= و 39/0 R=، فرآیند بارش- رواناب را با دقت بالاتری پیش بینی نموده است.
  کلیدواژگان: شبیه سازی بارش، رواناب، شبکه عصبی مصنوعی، شبکه فازی، عصبی تطبیقی، حوزه آبخیز حاجی قوشان
|
 • Ghobad Rostamizad, Mohsen Mohseni Saravi, Ali Akbar Nazari Samani, Zahra, Khanbabaei Pages 1-14
  In Watershed management after of design planning stages، the most important step، select the best plan is among the watershed. In such circumstances faced with a decision we are affected by several criteria. Analytical Hierarchy Process (AHP) is one of the most comprehensive systems designed to make decisions with multiple criteria. Based on AHP technique to solve the problem or problems in the basin studied the first became selected number of options including: 1- Plan A- includes mechanical operations، 2- Plan B includes the biological operations and 3- Plan C- construction projects and services. Then in order to choose the best plan were considered four criteria including costs، soil conservation، flood reduction and water quality. Then Based on opinions of university professors and experts was attempted to evaluate options by couple comparison matrix by Expert choice software. The results showed that for cost criteria، biological operation were ranked as the best alternative plan with the relative weight 71. 7% and the rate of inconsistency 0. 09، for soil conservation criteria، mechanical operation were ranked as the best alternative plan with a relative weight 55. 9% and the rate of inconsistency 0. 08، for reducing flood criteria، biological operation were ranked as the best alternative plan with relative weight 58. 2% and rate of inconsistency 0. 03 and to water quality criteria، biological operation were ranked as the best alternative plan with the relative weight 59. 2% and rate of incompatibility 0. 01. After calculating the weight of each project respect to all of criteria، became specified contribution each of criteria in determining best plan. That most important criteria، is cost with relative Weighing 60. 3% And best plan، Biological operation with relative weight 60. 2% respectively.
  Keywords: AHP technique, Mechanical operation, Couple comparison matrix, Inconsistency rate, Relative weight
 • Eassa Kia, Alireza Emadi Pages 15-27
  In the present study، by classifying the flow rate and dividing the time series، some statistical regression models are investigated and with the establishment of regression relationship between observed flow rate versus sediment rate and simulate it according to the least square error and USBR and FAO methods، the sediment rating curves are presented with the its statistical analysis. Then، the most appropriate model is selected according to statistical indexes viz. mean square error and determination coefficient. Moreover، the value of long term suspended sediment yield are estimated by combination of the proposed models and the type of flow rate such as flow integrated curve، mean daily flow rate and mean monthly flow rate. In this case، the daily measuring flow rate and sediment concentration for 23 years at Ghoran Talar Hydrometric station located in Babolrood River is used. Finally، the combined mid classes model according to FAO method with mean daily flow rate have been recommended as a suitable model.
  Keywords: Long term suspended load, Sediment rating curve, Statistical model, Flow integrated curve
 • Najmeh Mohammadi Savadkoohi, Seyed Ataollah Hosseini Pages 28-42
  Mass movement has effective role on destruction of roads، pastoral and residential areas and crating the erosion and sediment in watersheds. Many factors are associated with landslide، and study of landslide is differing based on scope and viewpoint. In this study، physical and mechanical properties of 24 sample soil were determined in homogenous units around the forest roads and soil analysis was done in soil laboratory. Results showed that this area is susceptible for landslide and occurrences the hazard increase in northern slopes and soft particles and increase the soil moisture content. Most samples had moderate liquid and plastic index، that increase the water in these soils led to increase the landslide occurrences. Our findings revealed that for road construction and each structure، special attention to physical and mechanical soil properties are necessity، and for each civil action، safety and controller precaution such as drainage and soil stabilization are essential for susceptible areas to mass movement.
  Keywords: Landslide, Forest road, Homogenous unit, Liquid index, Plastic index
 • Abdolreza Bahremand, Ghasem Hamdami, Ebrahim Saniyi Pages 43-57
  Discharge and rainfall are important factors in climate parameters، as their prediction and the identification of their behavior is important for water resources management. To evaluate the long-term changes in climatic factors، i. e. discharge and rainfall، in west Lake Urmia، six stations have been used over a period of 30 years from 1977-2007. In this research، the trend analysis is done by the R software and nonparametric statistical methods (Mann - Kendall and seasonal Kendall test) were studied. The results showed that the rainfall has no trend in some stations and with a negative trend in the others. But، discharge is in most cases has a significant decreasing trend. According to the study area، this decreasing trend is in agreement with the global climatic changes in the northern 30◦- latitude. The results of this study can be used for water management programs in future planning.
  Keywords: Trend, Mann, Kendall test, Climate change, R software
 • Samaneh Poormohammadi, Hossein Malekinezhad Pages 58-76
  Gradual changes in global climate caused the repeated occurrence of droughts، floods and major sea storms. Iran is located at the dry belt of the world، including countries that their water resources، agriculture and vegetation are gradually destroying. In this study، the potential impact of climate change on variations of climatic homogeneous regions was investigated using climate change models and L-moments technique in Iran. For this purpose، the data of HadCM3 model that were resulted from GCM-runs based on the IPCC-SRES scenarios of A2 and B2 were acquired and analyzed for projection of daily Tmin، Tmax and precipitation for the projected period of 2010 to 2039. At the first، Homogeneity test was performed using Cluster Analysis (CA) measures for 40 stations of Iran in base data (1961-1990) and projected data (2039-2010) under two scenarios A2 and B2. Then Factor analysis was applied to determine main influencing variables on delineated homogeneous regions. Finally، homogeneity test was done using L-moments measures. The results illustrated that the Generalized Extreme Values (GEV) was the best-fit distribution for many homogeneity regions. The results showed climate change affects the classifying of homogeneous regions in the country. At the final step، the possible classification of homogeneous climatic regions were identified for the coming period of 2039-2010 and under two different climate scenarios A2 and B2 homogeneous 2012 regions were determined based on the 1990-1961 base period.
  Keywords: Climate change, L, moments, Climatic homogeneous regions, Uncertainty
 • Zahra Esmaili, Seyed Javad Sadatinejad, Afshin Honarbakhsh, Maryam, Alibakhshi Pages 77-89
  In hydrological analyses and flood risk studies، the application of probability laws and probability distribution functions is inevitable. Hence، in this study at the Karoon watershed، the regional method that has more accuracy compared to other methods along with the linear moment method was used. In this method، homogeneous units over the watershed area are firstly determined; and for each unit an appropriate distribution function is then sought. Using daily rainfall data of 38 rain gauge stations، 3 homogenous units were indentified in the study area. For each unit، an appropriate distribution function was determined using the linear moment method. The distribution functions of Gen. Logistic، Gen. Extreme Value and Gen. Logistic were introduced for homogenous units 1، 2 and 3 respectively. Using dimensionless values of the growth curve created for each homogonous unit and the average 24-hour rainfall in each rain gauge station، rainfall for different return periods were obtained. In addition to that، models were presented for calculating the mean rainfall. By comparing the values of rainfall in different return periods، the rainiest stations in short and long return periods were determined. In this research، the ratio between the average 24-hour rainfall and average annual rainfall was considered as a criterion in specifying stations with high flood risk. The stations with high flood risk may be given a higher priority in watershed management practices.
  Keywords: 24h, precipitations, L, Moment, Regional Frequency Analysis, Large Karun Catchment
 • Farshad Solaimani Sarood, Saeid Soltani Kopaii, Ali Salajeghe Pages 90-105
  Investigation of flooding potential of watershed basins is has considerable importance for identifying of site selection of watershed projects. For this purpose many different indices are used. Two of the most important and applicable indices are F and f indices which are based on derived peak flow from mathematical models. The objective of this study is selection of appropriate index of flooding potential for identifying of site selection of sensitive area to flood production in Jiroft dam basin. In this regard، we used rainfall-runoff (HEC-HMS) model and RS &GIS techniques. Results showed that the values derived using f index had a high correlation coefficient about 81% with values ofcurve number index، so that by varying of the modified curve number، values of this index also varies linearly. In this way f index was selected as a suitable index for flooding potential of region. Finally prioritize map of effective areas in flood peak was plotted in GIS environment.
  Keywords: Flooding Potential, HEC, HMS Model, F, f Indices, RS, GIS Techniques, Jiroft Dam
 • Seyed Mohsen Manavi Amri, Arash Malekian, Kaka Shahedi, Baharak Motamed Vaziri Pages 106-119
  Predicting flood height changes in reservoirs and rivers is done by routing. one can also estimate the maximum amount of the flood in a moment regarding to the size of the flood through the dam and flow rate reduction down the river and according to it and also the degree of importance of installations downstream، preventive actions can be identified. Reviewing the flood routing is possible in two ways called hydraulic and hydrologic. Hydrologic method is less precise in compare to the hydraulic one، but hydrologic method can simply be applied and has reasonable results. These characteristics cause to use the hydrologic method for different purposes like flood control، flood zoning، structure design. In this study we used some hydrological methods like Modified Att-Kin method and Muskingum for routing in a part of watershed forum located in Mazandaran province between Pol-Sefid and Shirgah. In our study Muskingum with RMSE=0. 559 and =0. 9 was more efficient than Att-Kin method.
  Keywords: Routing, Modified Att, Kin method, Muskingum method, Talar watershed
 • Gholam Ali Ghafari, Mehdi Vafakhah Pages 120-136
  Short-term runoff forecasting is very important due to direct relationship between mangers approach with loss of life by flood. In this study، daily rainfall-runoff modeling was carried out in Hajighoshan watershed using artificial neural networks (ANNs) and adaptive neuro-fuzzy interface system (ANFIS) with different inputs (current day rainfall; current rainfall and pervious day rainfall; current rainfall، pervious day rainfall and two previous day) methods. Also، the different functions i. e. Gaussian، Gaussian 2، Triangular، Gaussian Bell shape were used to ANFIS and number of neurons at hidden layer of ANNs were changed between 2 to 10 neurons. Root mean squared error (RMSE)، mean absolute error (MAE) and correlation coefficient (R) statistics are employed to evaluate the performance of the ANNs and ANFIS models for runoff forecasting. Based on the results of test stage، ANFIS with RMSE=7. 11، MAE=2. 18 and R=0. 60 is superior to rainfall-runoff modeling than the ANN with RMSE=6. 03، MAE=1. 97 and R=0. 39.
  Keywords: Rainfall, runoff modeling, Artificial neural network, Adaptive neuro, fuzzy interface system, Hajighoshan Watershed