فهرست مطالب

 • پیاپی 14 (زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • ابراهیم علیزاده*، محمدرضا فلسفی نژاد، علی دلاور، نورعلی فرخی، عباس عباسپور صفحه 1
  هدف
  هدف اصلی مقاله، معرفی نظریه تعمیم پذیری و همچنین کاربرد آن برای برآورد پایایی داده های تحلیل شغل بود.
  روش
  بیست نفر از کارکنان خبره شغل کارشناس امور اداری یکی از بانک های دولتی به صورت تصادفی ساده از بین کارکنان خبره انتخاب شدند و پس از آموزش لازم، پرسشنامه مهارت های شغلی در اختیار آنها گذاشته شد تا میزان اهمیت هر یک از مهارت ها را برای شغل کارشناس امور اداری تعیین نمایند.
  یافته ها
  برای برآورد پایایی داده های تحلیل شغل در چارچوب نظریه تعمیم پذیری، یک رویکرد پنج مرحله ای معرفی شد که می تواند برای برآورد پایایی داده های تحلیل شغل مورد استفاده قرار بگیرد. این مراحل عبارتند از:1-تعیین هدف اندازه گیری،2-تعیین وجه های اندازه گیری، 3-شناسایی طرح مناسب اندازه گیری، 4- برآورد مولفه های واریانس و تفسیر آنها و 5- تعیین نوع تصمیم گیری.
  نتیجه گیری
  آشکار شد که نظریه تعمیم پذیری برای برآورد پایایی مطالعات تحلیل شغل بسیار مفید است و برای تحلیلگر شغل این امکان را فراهم می کند که در موقعیت های مختلف اندازه گیری سهم هر یک از منابع خطای منظم، مانند سابقه شغلی، محل خدمت و سن ارزیابان را برآورد نماید و برای دستیابی به پایایی مورد نظر، اقدامات مورد نیاز را انجام دهد.
  کلیدواژگان: پایایی، تحلیل شغل، مولفه های واریانس، نظریه تعمیم پذیری
 • غلامرضا رجبی*، ذبیح الله عباس پور صفحه 25
  زمینه
  خانواده گرایی یکی از مهمترین ارزش های وابسته به هر فرهنگی که به الگویی از سازمان اجتماعی اشاره می کند و به عنوان بخشی از یک نگاه سنتی جامعه است که بر نگرش های وفاداری، اعتماد و همکاری در بین گروه خانواده تاکید می کند.
  هدف
  این پژوهش با هدف بررسی پایایی و روایی مقیاس خانواده گرایی در دانشجویان دوره کارشناسی مراکز تربیت معلم اهواز انجام گرفت.
  روش
  332 دانشجو (156 مرد و 176 زن) از میان مراکز تربیت معلم شهر اهواز با روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و مقیاس خانواده گرایی و 16 ماده خرده مقیاس پیوستگی مقیاس ارزیابی پیوستگی و انطباق پذیری خانواده (2FACES-) را تکمیل نمودند.
  یافته ها
  تحلیل عاملی به روش تحلیل مولفه های اصلی و چرخش متعامد (واریماکس) سه عامل (حمایت خانوادگی، افتخار و شرافت خانوادگی و مطیع خانواده بودن) را نشان داد. ضرایب آلفای کرونباخ کل مقیاس 73/0، برای عامل های سه گانه از 55/0 تا 85/0 و ضریب روایی همزمان آن با مقیاس پیوستگی و انطباق پذیری خانواده 21/0 (001/0>p) محاسبه شد. به علاوه، تحلیل عاملی تاییدی مدل سه عاملی را با یک شاخص اصلاح مورد تایید قرار داد.
  بحث و نتیجه گیری
  در نهایت، مقیاس خانواده گرایی را می توان به عنوان یک ابزار روا و پایا در اندازه گرایی ابعاد خانواده گرایی در جامعه ی دانشجویی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: ساختار عاملی، مقیاس خانواده گرایی، روایی، پایایی
 • محمدحسین محبی نورالدین وند*، منیجه شهنی ییلاق، حسن پاشا شریفی صفحه 43
  زمینه
  یکی از جدیدترین رویکردهای شناختی-اجتماعی مطرح شده در حوزه انگیزش تحصیلی، نظریه ضمنی هوش (باورهای هوشی) است.
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی مقیاس 14 ماده ای نظریه ضمنی هوش (ITIS-14) (عبدالفتاح و ییتس، 2006) در جامعه دانشجویی ایرانی است. این ابزار جهت سنجش نظریه های افزایشی و ذاتی هوش به کار می رود.
  روش
  نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 350 دانشجوی کارشناسی دو دانشگاه آزاد اسلامی مسجدسلیمان و اهواز بودند. تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری تحلیل عامل تاییدی، تحلیل عامل اکتشافی، ضرایب آلفای کرونباخ و همبستگی پیرسون انجام گرفت.
  یافته ها
  ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس نظریه افزایشی هوش 82/0 و برای خرده مقیاس نظریه ذاتی هوش 74/0 محاسبه شد. برای برآورد روایی ملاکی از مقیاس نظریه های ضمنی هوش دوپیرات و مارین (2005) استفاده شد که ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس های نظریه افزایشی و نظریه ذاتی هوش در دو ابزار محاسبه شد که در سطح 001/0 معنی دار بود. برای محاسبه روایی سازه مقیاس، از تحلیل عامل تاییدی و اکتشافی استفاده شد. نتایج تحلیل عامل تاییدی موید آن است که ساختار مقیاس برازش قابل قبولی با داده ها دارد و کلیه شاخص های برازندگی نیز برازش مدل را تایید می کنند. به علاوه، تحلیل عامل اکتشافی منجر به استخراج دو خرده مقیاس نظریه افزایشی و نظریه ذاتی هوش گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به شاخص های روان سنجی محاسبه شده، مقیاس مورد نظر می تواند برای ارزیابی نظریه های ضمنی هوش (باورهای هوشی) در جامعه دانشجویی مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نظریه ضمنی هوش (باور هوشی)، تحلیل عاملی، روایی، پایایی
 • حسین اسکندری* صفحه 65
  زمینه
  روان شناسی گفتمانی حوزه مطالعاتی جدیدی است که تا حدود زیادی با روان شناسی اجتماعی زبان همپوشانی دارد. در این حوزه جدید مسائلی مطرح است که روان شناسی اجتماعی زبان کمتر به آن می پردازد، مسائلی که در قلمرو ساختارها و راهبردهای ویژه گفتمان که از منظر تحلیل گفتمان قابل مطالعه است. روان شناسی گفتمانی رشته ای علمی است که از همگرایی رشته های متنوعی چون نشانه شناسی، زبان شناسی، قوم نگاری، روان شناسی شناختی و هوش مصنوعی، حول محور زبان و با عطف توجه به ماهیت اجتماعی آن پدید آمده است.
  روش
  تحلیل گفتمان ریشه در علم هرمنوتیک دارد؛ اما به عنوان رشته ای مستقل در علوم انسانی و اجتماعی از اواسط دهه شصت پدیدار گشته است. تحلیل گفتمان به منزله روش بررسی روان شناسی گفتمانی در بستر فهم و مفاهمه اجتماعی به کمک گفتگو می شتابد تا مسئله فهم و انتقال معنا را در چارچوب مطالعه زبانی مورد واکاوی قرار دهد.
  نتایج
  پیشرفت های اخیر در علوم انسانی، منجر به ظهور شکل جدیدی از روان شناسی به نام «روان شناسی گفتمانی» شده است؛ به طوری که راه های مختلفی را برای فهم پدیده های روان شناختی مانند: شناخت، عاطفه، باورها، هویت، ادراکات و انگیزه ها فراهم ساخته است. چارچوب های روان شناختی، در گستره علوم اجتماعی-فرهنگی، بیش از چارچوب های جامعه شناختی در هدایت و پیشبرد فرضیه سازی و اجرای موضوعات پژوهشی نقش داشته اند. روان شناسی گفتمانی از جمله چارچوب هایی محسوب می شود که به فهم پدیده های روان شناختی در بستر اجتماعی- فرهنگی کمک می کند.
  بحث و نتیجه گیری
  از آنجا که هر موضوع علمی روش بررسی و تحلیل خود را می طلبد، روان شناسی گفتمانی رویدادهای روان شناختی را از منظر و چشم انداز رویدادی اجتماعی و فرهنگی برآمده از زبان مورد بررسی قرار داده است و زبان را به منزله پراکسیس به کار گرفته است، و تحلیل گفتمان را به عنوان روش مطالعه زبان شناسانه انتخاب کرده است. تحلیل گفتمان مبتنی بر طیف وسیعی از منابع فکری، شامل تحلیل گفتگو، روش قوم نگاری، فلسفه اخیر ویتگنشتاین، روانکاوی و تحلیل انتقادی ایدئولوژی است. این رویکرد با اجتناب از فرایندهای روان شناختی درونی به مطالعه مضامین روانی- اجتماعی در روان شناسی مرسوم می پردازد.
  کلیدواژگان: گفتمان، تحلیل گفتمان، روان شناسی گفتمانی، زبان، فرهنگ
 • حسین پورشهریار* صفحه 89
  زمینه
  پژوهش حاضر یک بررسی در رابطه با ویژگی های روان شناختی نوجوانان و سطوح سازگاری آنها می باشد. با توجه به مبانی نظری در مورد روابط متقابل بین این مفاهیم از یک مدل سنتی مبتنی بر همبستگی و یک مدل نوین مبتنی بر پردازش موازی داده ها استفاده شده است.
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی توانمندی هر یک از مدل های یاد شده در پیش بینی سطوح سازگاری از طریق اندازه های مربوط به ویژگی های روان شناختی نوجوانان است.
  روش
  داده های اولیه مربوط به 18 ویژگی روان شناختی و 5 سطح سازگاری از طریق اجرای آزمون های CPI و AISS بر روی 456 دانش آموز پسر دبیرستانی شهر تهران به دست آمد. از مدل های همبستگی و تحلیل عاملی به منظور استخراج مولفه های اصلی، به عنوان عوامل پیش بینی کننده استفاده شد. بر این اساس یک ترکیب چهار عاملی از ویژگی های روان شناختی و پنج ویژگی مستقل به عنوان ترکیب بهینه در پیش بینی سطوح سازگاری با قابلیتی معادل ترکیب اولیه هجده عاملی شناسایی شدند. همچنین با توجه به انبوه عوامل اثرگذار و پیچیدگی های موجود در روابط میان آنها از مدل شبکه های عصبی مصنوعی نیز برای پیش بینی استفاده شد و توانمندی آن با مدل رگرسیون مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که مدل شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی پنج سطح سازگاری توانمندتر از مدل رگرسیون می باشد و در صورت کاهش تعداد سطوح سازگاری به سه سطح، این قابلیت به نفع مدل رگرسیون تغییر می کند (0.001α<).
  بحث و نتیجه گیری
  بر این اساس ویژگی های منحصر به فرد شبکه های عصبی مصنوعی نظیر پردازش موازی و تشخیص الگوهای ارتباط غیرخطی و پیچیده از طریق یادگیری و تجربه و قابلیت اختصاصی مدل رگرسیون در پیش بینی بر اساس اولویت بندی نقش هر یک از عوامل پیش بینی کننده از عوامل اصلی موفقیت هر یک از آنها تلقی می شود.
  کلیدواژگان: ویژگی های روان شناختی، سازگاری، پیش بینی، رگرسیون، شبکه های عصبی مصنوعی
 • جعفر حسنی*، پروین کدیور صفحه 111
  زمینه
  نظم جویی هیجان یکی از مولفه های اساسی فهم تحول هیجانی، سلامت روان شناختی و آسیب شناسی روانی است.
  هدف
  هدف مطالعه حاضر تهیه نسخه فارسی پرسشنامه راهبردهای فرآیندی نظم جویی هیجان و بررسی اعتبار و روایی آن بود.
  روش
  نسخه فارسی پرسشنامه راهبردهای فرآیندی نظم جویی هیجان با استفاده از تکنیک ترجمه مضاعف تدوین و روی 349 نفر (124 نفر مرد و 225 نفر زن) از دانشجویان با دامنه سنی 18 تا 32 اجرا شد. اعتبار نسخه فارسی پرسشنامه راهبردهای فرایندی نظم جویی هیجان بر اساس روش های همسانی درونی، همبستگی های مجموعه ماده و بازآزمایی مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، به منظور بررسی روایی، از روش های تحلیل عاملی، همبستگی بین خرده مقیاس ها و روایی ملاکی استفاده شد.
  یافته ها
  دامنه آلفای کرونباخ (57/0 تا 94/0) نشان داد که نسخه فارسی پرسشنامه راهبردهای فرایندی نظم جویی هیجان و خرده مقیاس های آن از همسانی درونی مطلوبی برخوردار است. همچنین، نمره های ماده و نمره های کلی خرده مقیاس های مطابق، همبستگی معناداری با یکدیگر داشتند (44/0 r= تا 72 /0r=) و ارزش ضرایب بازآزمایی (56/0 تا 74/0) بیانگر ثبات مقیاس بود. تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی از الگوی 7 عاملی پرسشنامه راهبردهای فرآیندی نظم جویی هیجان حمایت کرد. درجه روابط درونی بین خرده مقیاس ها نسبتا بالا بود (31/0 تا 87/0). در نهایت، وجود الگوهای خاص ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس های نسخه فارسی پرسشنامه راهبردهای فرآیندی نظم جویی هیجان با عاطفه مثبت، عاطفه منفی و علایم افسردگی حاکی از روایی ملاکی خوب مقیاس بود.
  بحث و نتیجه گیری
  نسخه فارسی پرسشنامه راهبردهای فرآیندی نظم جویی هیجان، خصوصیات روان سنجی رضایت بخشی در جامعه ایران دارد و در موقعیت های مختلف بالینی و پژوهشی قابل استفاده است.
  کلیدواژگان: تجارب هیجانی، نظم جویی هیجان، نسخه فارسی پرسشنامه راهبردهای فرآیندی نظم، جویی هیجان، تحلیل عاملی، اعتبار، روایی
 • محمدعلی بشارت*، الهه رنجبر کلاگری صفحه 147
  زمینه
  آماده سازی مقیاسی معتبر برای سنجش نیازهای بنیادین روان شناختی در جامعه ایرانی یکی از نیازهای پژوهشی محسوب می شود.
  هدف
  هدف اصلی این پژوهش بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی مقیاس ارضای نیازهای بنیادین روان شناختی در نمونه ای از دانشجویان ایرانی بود.
  روش
  574 دانشجو (273 پسر، 311 دختر) از دانشگاه های شهر تهران به صورت داوطلب در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودنی ها خواسته شد مقیاس ارضای نیازهای بنیادین عمومی (BNSG-S؛ گنیه، 2003)، پرسشنامه تجدید نظر شده شخصیت آیسنک (EPQ-RS؛ آیسنک، آیسنک و بارت، 1985)، فهرست عواطف مثبت و منفی (PANAS؛ واتسون، کلارک و تلگن، 1988) و مقیاس سلامت روانی (MHI-28؛ بشارت، 1388) را تکمیل کنند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، علاوه بر عامل کلی ارضای نیازهای بنیادین روان شناختی، سه عامل خود پیروی، شایستگی و تعلق (پیوستگی) را برای مقیاس ارضای نیازهای بنیادین روان شناختی تایید کرد. روایی همگرا و تشخیصی (افتراقی) مقیاس ارضای نیازهای بنیادین عمومی از طریق محاسبه ضرایب همبستگی زیر مقیاس های آن با ابعاد برونگرایی و نوروزگرایی شخصیت، عواطف مثبت و منفی، و شاخص های سلامت روانی در مورد آزمودنی ها بررسی شد. نتایج ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره آزمودنی ها در زیر مقیاس های ارضای نیازهای بنیادین عمومی با شاخص های برونگرایی، عاطفه مثبت و بهزیستی روان شناختی همبستگی مثبت معنادار و با شاخص های نوروزگرایی، عاطفه منفی و درماندگی روان شناختی همبستگی منفی معنادار وجود دارد. این نتایج، روایی همگرا و تشخیصی مقیاس ارضای نیازهای بنیادین روان شناختی را تایید می کنند. همسانی درونی مقیاس ارضای نیازهای بنیادین عمومی برحسب ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شد و با ضرایب همبستگی از 83/0 تا 91/0 مورد تایید قرار گرفت. پایایی بازآزمایی مقیاس ارضای نیازهای بنیادین روان شناختی بر اساس نتایج دو بار اجرای آزمون محاسبه شد و با ضرایب همبستگی از 67/0 تا 77/0 برای زیرمقیاس های مختلف مورد تایید قرار گرفت.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این پژوهش، فرم فارسی مقیاس ارضای نیازهای بنیادین روان شناختی برای سنجش این سازه در نمونه های ایرانی از پایایی و روایی کافی برخوردار است.
  کلیدواژگان: مقیاس ارضای نیازهای بنیادین عمومی (BNSG، S)، پایایی، روایی، تحلیل عاملی اکتشافی، روان سنجی
 • احمد عابدی، شهرزاد بلوک، اصغر آقایی، مژگان شوشتری* صفحه 169
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر هنجاریابی پرسش نامه راهبردهای شناختی و فراشناختی مک اینری و داوسون (2004)بر روی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان بود.
  روش
  روش پژوهش، توصیفی از نوع هنجاریابی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 89-1388 بود. حجم نمونه برابر با 350 نفر بود، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایو طبقه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسش نامه داوسون و مک اینری (2004) بود. داده های حاصله با استفاده از روش های آماری، تحلیل عاملی، ضریب همبستگی، آلفای کرونباخ، گاتمن و تنصیف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد، ضریب همبستگی سوالات پرسش نامه با نمره کل آن بین 36/0 تا 62/0 بود. بارهای عامل (تکرار و مرور، بسط معنایی، سازماندهی، برنامه ریزی، نظارت و نظم دهی) نشان دهنده تناسب سوالات با عوامل بود. ضریب پایایی کل پرسش نامه 92/0 بدست آمد. همچنین ضرایب پایایی خرده مقیاس ها به وسیله ی آلفای کرونباخ برای تکرار و تمرین (75/0)، بسط معنایی (76/0)، سازماندهی (77/0)، برنامه ریزی (74/0)، نظارت (79/0) و نظم دهی (80/0) بود.
  بحث و نتیجه گیری
  در مجموع نتایج پژوهش نشان داد پرسش نامه راهبردهای شناختی و فراشناختی مک اینری و داوسون (2004) یک ابزار چند بعدی و مناسب برای سنجش راهبردهای شناختی و فراشناختی است.
  کلیدواژگان: هنجار یابی، راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی
 • اکبر مومنی راد*، خدیجه علی آبادی، هاشم فردانش، ناصر مزینی صفحه 187
  با توجه به اینکه در عمده روش های کیفی از تحلیل محتوای کیفی استفاده می شود، با این حال هنوز توضیحی روشن از این روش وجود ندارد. در این مقاله روش تحلیل محتوای کیفی در بستر روش های پژوهش کیفی مورد بررسی قرار می گیرد. این روش در برابر تحلیل محتوای کمی قرار می گیرد و بیشتر از شمارش کلمات و اصطلاحات آشکار متن، با الگوها و مضامین نهان متون سر و کار دارد. به طور کلی تحلیل محتوای کیفی با واکاوی مفاهیم، اصطلاحات، و ارتباطات بین این مفاهیم سعی در استنباط و آشکار کردن الگوهای نهان در مصاحبه ها، مشاهدات و اسناد مکتوب دارد. ابتدا تعریفی از محتوا و تحلیل محتوا ارائه شده و سپس کاربردها، مراحل، رویکردها، نمونه گیری، واحد تحلیل و در انتها نحوه بررسی اعتبار نتایج (باورپذیری، وابستگی، انتقال پذیری، تائید پذیری) به دست آمده از این روش آمده است. همچنین به این سوال جواب داده خواهد شد که تحلیل محتوا روش یا تکنیک است. به طور کلی می توان تحلیل محتوا را به دو شیوه اصلی استقرایی و قیاسی در سه گام آمادگی، سازماندهی و گزارش انجام داد.
  کلیدواژگان: تحلیل محتوای کیفی، پژوهش کیفی، استقراء، قیاس، محتوا
|
 • Ibrahim Alizadeh*, Mohammadreza Falsafinejad, Ali Delavar, Noorali Faroukhi, Abbas Abbaspour Page 1
  Objectives
  The major aim of this research was to introduce Generalizability Theory and its application to estimate the reliability of job analysis data.
  Methods
  Twenty employees of a state bank certified administrative specialist jobs were randomly selected from among qualified employees. After training, they were given job skills questionnaire to rate the importance of each of the skills for the job of administrative experts to determine.
  Results
  To estimate the reliability of job analysis data in the framework of Generalizability Theory, a five-step approach was introduced that can be used to estimate the reliability of job analysis data. The steps are: 1- Identify the object of measurement, 2- identify facets of measurement, 3- identify an appropriate measurement design, 4- estimate variance components and their interpretation and 5- identify the type of decision.
  Conclusion
  It became apparent that the generalizability theory is useful to estimate the reliability of job analysis. It provides the opportunity for job analysis in such a manner that in different situations such as estimating the contribution of each systematic error sources, such as career history, age, and place of work assessors and achieving the desired reliability, it can perform the required activities.
  Keywords: reliability, job analysis, variance component, generalizability theory
 • Gholamreza Rajabi*, Zabihullah Abbaspour Page 25
  Background
  Heller defined familism as a specific from of social organization where the interests of the family group prevail over those of the individual family members.
  Objective
  The purpose of the present study was to investigate the reliability and construct validity of Familism Scale in undergraduate students of Ahvaz Teacher Training Centers.
  Methods
  332 students (156 male and 176 female) of teacher training centers that were selected randomly using the multi-stage sampling method and completed Familism scale and 16 items of cohesion subscale of Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale (FACES-2).
  Results
  The factor analysis using the principal components analysis and orthogonal rotation (varimax) showed three factors (familial support, familial honor, and subjugation of self for family). Cronbach’s alpha coefficients were for the whole scale 0.73, for extracted factors 0.55 to 0.82, and Concurrent validity coefficient of Familism scale with FACES-2 was 0.21 (P0.001). Confirmatory factor analysis of three-factor model with one modification index provides a parsimonious fit.
  Conclusion
  The results of this study indicated that the present scale is a valid and reliable measure for evaluating familism dimensions in students.
  Keywords: factorial structure, Familism scale, validity, reliability
 • Mohammad Hossein Mohebbi Noureddin, Vand*, Manijeh Shehni Yailagh, Hasan Pasha Sharifi Page 43
  Background
  Implicit theory of intelligence is one of the newest socio-cognitive strategies proposed in scholastic motivation.
  Objective
  The aim of the present study is to investigate the validity and reliability of the 14-item implicit theory of intelligence scale (IT IS-14) (Abd-El-Fattah & Yates, 2006) in the Iranian student society. This instrument is used to measure the incremental and entity theories.
  Method
  The sample in this study includes 350 B.A. students in Ahvaz Islamic Azad University and Masjed Soleiman Islamic Azad University. The data analysis was carried out through the use of confirmatory and exploratory factor analysis, Cronbach’s alpha and Pearson's correlation coefficients statistic methods.
  Findings
  The Cronbach’s alpha coefficients for the subscale of incremental theory and subscale of entity theory were calculated as 0.82 and 0.74 respectively. To estimate the criterion validity, Dupeyrat and Marine’s scale of implicit theories of intelligence were used, and the correlation coefficients for the subscales of incremental theory and entity theory were calculated at two scales which were significant at the level of 0.001. To calculate the construct validity, confirmatory factor analysis and exploratory factor analysis were applied. The results indicated that the structure of implicit theory of intelligence scale was fit with the data and all indexes of fitness confirmed the model’s fitness. In addition, exploratory factor analysis leads to extract two factors of incremental and entity theories of intelligence.
  Conclusion
  Given the calculated psychometric properties, researchers can apply this scale applied to investigate implicit theories of intelligence (beliefs about intelligence) in the student society.
  Keywords: Implicit Theories of Intelligence (beliefs about intelligence), Factor Analysis, Validity, Reliability
 • Hossein Eskandari* Page 65
  Background
  Discoursal Psychology is a new field of study that overlaps largely with socio-psychology of language. In this new field of study, certain issues are discussed that are not usually dealt with in socio-psychology of language, issues related to structures and strategies specific to discourse that can be studied from the perspective of discourse analysis. Discoursal Psychology is a scientific field of study that has emerged from the convergence of various fields such as semiotics, linguistics, ethnography, cognitive psychology, and artificial intelligence focused on language, particularly its social nature.
  Method
  Discourse Analysis originated from hermeneutics, but it has emerged as an independent branch in human and social sciences since mid-1960s. Discourse Analysis, as an analytical method of discoursal psychology, contributes to dialog within social understanding in order to explore comprehending and conveying meaning within the framework of language study.
  Findings
  New advances in human sciences have led to the emergence of a new type of psychology known as "Discoursal Psychology" that has opened various ways for understanding psychological phenomena such as cognition, affection, beliefs, identity, perceptions and motivations. Psychological frameworks within socio-cultural domains have had more significant role in directing and guiding theorizing and performing research issues than sociological frameworks. Discoursal Psychology is considered one of these frameworks that contribute to understanding psychological phenomena within socio-cultural context.Discussions and
  Conclusion
  As any scientific issue requires its own method of analysis and investigation, Discoursal Psychology investigates psychological events from the perspective of a socio-cultural event derived from language and considers language as the praxis and has adopted Discourse Analysis as the method of linguistic study. Discourse Analysis is based on a wide range of intellectual resources including conversational analysis, ethnographic method, Wittgenstein’s recent philosophy, psychoanalysis and critical analysis of ideology. While avoiding internal psychological processes, this approach studies socio-psychological themes in general psychology.
  Keywords: discourse, Discourse Analysis, Discoursal Psychology, language, culture
 • Hossein Pourshahriar* Page 89
  Background
  The present research is about the psychological characteristics of adolescents and their adjustment levels. Considering the rational and theoretical bases regarding interactive relations between these concepts, a traditional model based on correlation and a new model based on parallel distributed data processing were utilized.
  Objectives
  The aim of the study was a comparison between the abilities of the mentioned models to predict the levels of adjustment based on the psychological characteristics of adolescents.
  Methods
  The primary data related to 18 psychological characteristics and 5 adjustment levels were obtained by implementing Persian version of CPI and AISS on 456 male high school students in Tehran. The models of correlation and factor analysis were utilized to extract the optimum combination of factors as predictor components. On these bases a combination of 4 components and 5 independent psychological characteristics with the best proportion of prediction with a capability equal to the original 18 characteristics (α<0.01) were identified. Moreover, according to the numerous effective factors in formation of the psychological characteristics as well as adjustment and complications between their complex and non-linear relationships and interactions, Multilayer Perceptron Artificial Neural Networks (MLPANN) model was also utilized for prediction, and its ability was compared with the Regression model.
  Results
  The findings showed that for predicting five levels of adjustment, ANNs model has more potential than logistic regression model and if we reduce the number of adjustment to 3 levels, then this capability changes in favour of logistic regression model.
  Conclusion
  Thus, the particular characteristics of ANNs such as parallel distributed processing and recognition of non-linear and complex relations by learning and experiencing and the special ability of regression model in predicting on the basis of linear relations (prioritization of the role of each predicting factor) is one of the major factors for the success of each model.
  Keywords: psychological characteristics, adjustment, prediction, regression, artificial neural networks
 • Jafar Hasani*, Vin Kadivar Page 111
  Background
  emotion regulation is one of the major components in understanding emotional development, psychological health and psychopathology. Goal: The aim of the present study was to prepare a Persian version of the emotion regulation process strategies questionnaire and to examine its reliability and validity.
  Method
  The Persian version of the emotion regulation process strategies questionnaire was prepared using double-translation technique and administrated to 349 students, 124 males and 2225 females, whose ages ranged from 18 to 32 years. The reliability of the Persian version of the emotion regulation process strategies questionnaire was assessed via internal consistency, item-rest correlations and test-retest methods as well as factor analysis, correlations between subscales and criterion validity was applied.
  Results
  Cronbach’s alpha’s range (0/57 to 0/94) showed that the Persian version of emotion regulation process strategies questionnaire and its subscales possessed good internal consistency. Item scores and the total score of the corresponding subscales correlated significantly (r =0/48 to r = 0/71) and the test-retest correlation values (0/51 to 0/77) suggested that the scale is stable. Explanatory and confirmatory factor analysis supported the seven factor model of Persian version of the process of emotion regulation questionnaire. The degree of intercorrelation among the subscales was moderately high to substantial (0/31 to 0/87). Finally, with respect to correlation coefficient model between Persian version of the emotion regulation process strategies questionnaire’s subscales and positive affect, negative affect and depressive symptoms indicated relevant criterion validity.
  Conclusion
  The Persian version of the emotion regulation process strategies questionnaire has relevant psychometric properties for Iranian population as well as to use in research and clinical situations.
  Keywords: emotional experiences, emotion regulation, Persian version of the emotion regulation process strategies questionnaire, factor analysis, reliability, validity
 • Mohammad Ali Besharat*, Elaheh Ranjbar Kelagari Page 147
  Background
  Preparing a valid instrument to measure the basic psychological needs in Iranian populations is necessary for research purposes.
  Objectives
  The aim of this study was to examine reliability, validity, and exploratory factor analysis of a Persian version of the Basic Needs Satisfaction in General Scale (BNSG-S) in a sample of Iranian students.
  Method
  Five hundred and eighty four students (273 males, 311 females) were participated in this study, voluntarily. All participants were asked to complete the BNSG-S (Gagne, 2003), the Eysenck Personality Questionnaire-Revised Short Scale (EPQ-RS; Eysenck, Eysenck, & Barrett, 1985), Positive and Negative Affect Schedule (Watson, Clark, & Tellegen, 1988), and the Mental Health Inventory (MHI-28; Besharat, 2009).
  Results
  The results of exploratory factor analysis supported a single general factor of basic needs satisfaction in general and a three factor structure including Autonomy, Competence, and Relatedness. The convergent and discriminant validity of the BNSG-S were supported by an expected pattern of correlations between the scale and the measures of personality and mental health. All correlation coefficients between the mean scores on the BNSG-S and scores of the extraversion, neuroticism, positive affect, negative affect, psychological well-being, and psychological distress were statistically significant. Coefficient alpha estimates of internal reliability were between. 83 and. 91 for the BNSG-S subscales. Test-retest reliability of the BNSG-S was also calculated at the range of. 67-.77. All correlations were statistically significant.
  Conclusion
  It was concluded that the BNSG-S can be considered as a reliable and valid scale to measure the basic needs satisfaction in Iranian samples.
  Keywords: Basic Needs Satisfaction in General Scale (BNSG, S), reliability, validity, exploratory factor analysis, psychometry
 • Ahmad Abedi, Shahrzad Bolouk, Asghar Aqai, Mojgan Shooshtari * Page 169
  Background And Objectives
  The purpose of this study was to investigate standardization, of cognition and metacognition strategies questionnaire of McInroy and Dawson (2004) on Junior high school students of Isfahan city.
  Methods
  The research method was descriptive of the standardization type, and the statistical population included all the Isfahan city Junior high school students in academic Year of 1388-89. For this purpose 350 students were selected using cluster random sampling. The instrument of this research was McInroy and Dawson questionnaire. The collected data was analyzed using statistical, element analysis, coordination coefficient, Cronbach's Alfa, Gottman and Tasnif.
  Results
  The findings show that, the coordination coefficient of the survey questions or the total grade was between 0.36 and 0.62. The driving loads (repetition and review, meaningful expansion, organizing, scheduling, supervision and regulation) showed accordance of questions to drivings. The permanence coefficient of detail scales by Cronbach's alpha for repetition and practice was (0.75), meaning expansion (0.76), organizing (0.77), scheduling (0.74), supervision (0.79) and regulating (0.80).
  Conclusion
  Generally the research findings showed that recognition and meta-recognition methodology survey of McInroy and Dawson (2004) is a Multi-dimensional and appropriate tool for recognition and meta-recognition methodology analysis.
  Keywords: regularity evaluation, recognition methodology, meta, recognition
 • A. Momeni Rad*, Kh. Aliabadi, H. Fardanesh, N. Mozayani Page 187
  Although qualitative content analysis used in major of qualitative methods, yet there is no clear explanation of this method. In this paper, qualitative content analysis is examined in the context of qualitative research methods. This method against quantitative content analysis and instead of account apparent words, deals with latent themes and templates. Overall, the qualitative content analysis search concepts, terms, and relationships between these concepts, try to the infer and reveal hidden patterns in the interviews, observations and written documents. First, present a definition of the content and content analysis and then examine applications, processes, procedures, sampling, and validity of results (credibility, dependability, transferability, conformability). Also answer to this question that content analysis is method or technique. Content analysis can be generally divided into two main modes of inductive and deductive and perform in three steps preparation, organization and made a report.
  Keywords: qualitative content analysis, qualitative research, induction, deduction, content