فهرست مطالب

پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی - سال سوم شماره 1 (بهار و تابستان 1392)
 • سال سوم شماره 1 (بهار و تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/03/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سخن سردبیر
 • چاش در باب تداوم تولید نسخه های چاپی مجله های علمی
  رحمت الله فتاحی صفحه 9
 • مقالات مروری
 • فرشید دانش، ورا رشیدی، منصور میرزایی صفحه 11
  هدف
  برای بسیاری جهانی شدن بیانگر دگرگونی ها و پیشرفت های علم و فناوری است. مواردی از قبیل پیشرفت در تولید انواع فناوری های نوین اطلاعاتی، در تولید علم و همکاری های علمی دانشمندان و همچنین به وجود آمدن انواع نظام های استنادی جهانی، منطقه ای و ملی و شیوه های رتبه بندی دانشمندان، نشریات، دانشگاه ها و کشورها شاهدی بر این مدعا است. علاوه بر این انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب گردیده است که ارتباط میان مردم و جوامع مختلف به سادگی امکان پذیر گردد. از این منظر جهانی شدن با انقلاب علمی و دانسته های جدید مرتبط است. مقاله حاضر ردپای جهانی شدن را بر شاخص های سنجش علم و فناوری بررسی می کند.
  روش
  در نگارش این مقاله رویکرد مروری – تحلیلی مورد استفاده قرار گرفته است؛ روش مورد استفاده در این پژوهش، مطالعات کتابخانه ای است. از این رو، برای نگارش بخش های مختلف مقاله حاضر از منابع کتابخانه ای فارسی و انگلیسی در قالب های الکترونیکی و چاپی استفاده شده است.
  یافته ها
  تبیین جهانی شدن از بعد علمی و فناوری، چیستی و چرایی علم سنجی، تاثیرات جهانی شدن بر علم سنجی و نگاهی به پیامدهای جهانی شدن بر شاخص های سنجش علم و فناوری و همچنین آسیب شناسی آنها از مهم ترین یافته های این مقاله می باشند.
  کلیدواژگان: علم سنجی، علم و فناوری، تولید علم، نظام های استنادی، ضریب تاثیر، آسیب شناسی
 • مقالات پژوهشی
 • فاطمه جمشیدی قهفرخی، زهیر حیاتی صفحه 27
  هدف
  سنجش رابطه بین معنویت سازمانی و بهره وری کارکنان و کتابداران کتابخانه های دانشگاه شیراز و همچنین تعیین تاثیرگذارترین و پیش بینی کننده ترین شاخص ها در ارتقاء بهره وری کارکنان.
  روش
  به منظور گردآوری اطلاعات از دو پرسش نامه استفاده شد؛ پرسش نامه اول شامل 102 سوال، معنویت افراد را مورد سنجش قرارداد و پرسش نامه دوم، در قالب 30 سوال بهره وری افراد را به سنجش در آورد. کل جامعه آماری به عنوان نمونه در نظر گرفته شد، پس از سنجش روایی و پایایی پرسش نامه ها، تعداد 82 پرسش نامه توزیع و با استفاده از نرم افزار علوم اجتماعی به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از آنها پرداخته شد. روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چندگانه در تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  پژهش نشان داد که بین معنویت و بهره وری افراد جامعه پژوهش همبستگی مثبت وجود دارد. از بین شاخص های معنویت، شاخص الزام و عمل به وظایف دینی بیش از شاخص های دیگر در ارتقاء بهره وری افراد تاثیرگذار است و از بالاترین قدرت پیش بینی کنندگی متغیر بهره وری نیز برخوردار می باشد. همچنین تاثیر شاخص های معنویت بر بهره وری، متغیری از ویژگی های جمعیت شناختی است. در پایان بر اساس اطلاعات گردآوری شده، مدل مفهومی پژوهش مورد تائید قرار گرفت
  کلیدواژگان: باور دینی، بهره وری، شناخت دینی، گرایش دینی، عواطف دینی، معنویت سازمانی، وظایف دینی
 • پیمان جلیل پور، یحیی اکبری شایه، معصومه پیروزفر صفحه 51
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و دلبستگی شغلی در بین کتابداران کتابخانه های دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کتابداران دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد. به دلیل کم بودن حجم جامعه با روش سرشماری تمام افراد جامعه شامل 60 کتابدار با استفاده از پرسش نامه های کیفیت زندگی کاری و دلبستگی شغلی مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با روش همبستگی ساده و رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از همبستگی ساده نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و دو مولفه ی قانون گرایی و فرصت رشد مداوم با دلبستگی شغلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (05/0p)
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی کاری، دلبستگی شغلی، کتابخانه های دانشگاهی، کتابداران
 • نجلا حریری، لیلا محمدپور صفحه 67
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف آگاهی از رابطه ویژگی های شغلی با انگیزه اشتراک دانش در کتابخانه های دانشگاه های تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر در شهر تهران انجام شده است.
  روش
  روش پژوهش، پیمایشی تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها سه پرسش نامه ویژگی های شغلی، انگیزه اشتراک دانش و اشتراک دانش است. جامعه پژوهش شامل 133 کتابدار دانشگاه های علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم بهزیستی و توان بخشی است که از این تعداد، 118 نفر به پرسش نامه ها پاسخ داده اند.
  یافته ها
  بر اساس یافته های پژوهش، وضعیت ویژگی های شغلی کتابداران و انگیزه آنها برای اشتراک دانش در سطح متوسط ارزیابی شده است و رابطه معنی داری بین ویژگی های شغلی و انگیزه اشتراک دانش در کتابخانه ها وجود دارد. همچنین یافته ها، رابطه انگیزه اشتراک دانش با اشتراک دانش را نیز مورد تایید قرار داد. افزایش آزادی عمل کتابداران موجب افزایش انگیزه درونی اشتراک دانش می شود و با افزایش سطح هویت کاری کتابداران، بر میزان انگیزه درون فکنانه اشتراک دانش در آنها افزوده می شود. افزایش سطح بازخورد اجتماعی نیز، افزایش انگیزه بیرونی اشتراک دانش را در کتابداران به دنبال دارد.
  کلیدواژگان: ویژگی های شغلی، انگیزه اشتراک دانش، اشتراک دانش، کتابداران، کتابخانه های علوم پزشکی
 • رقیه عسگری، احمد شعبانی، سعید رجایی پور صفحه 85
  هدف
  هدف مطالعه دیدگاه کتابداران دانشگاهی نسبت به اجرای خدمات مرجع دیجیتال در دانشگاه های شهر اصفهان بر اساس مولفه های استاندارد ایفلا است.
  روش
  روش انجام پژوهش توصیفی- پیمایشی، و جامعه آن کتابداران شاغل کتابخانه های دانشگاهی دولتی شهر اصفهان بود. حجم نمونه با استفاده از برآورد واریانس به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برابر با 113 نفر محاسبه شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بر اساس استانداردهای مرجع ایفلا بود.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که میزان رعایت مولفه های مرجع ایفلا از دیدگاه جامعه مورد بحث در کتابخانه ها به طور یکسان نبود. بیشترین میزان رعایت مربوط به مولفه خط مشی با میانگین 64/2 و کمترین میزان، مربوط به مولفه ارزیابی با میانگین 30/2 بوده است. میانگین کل مولفه های پژوهش برابر با 97/1 بود که میزان رعایت خدمات مرجع دیجیتال را کمتر از حد متوسط نشان می دهد.با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود که خط مشی اختصاصی برای خدمات مرجع دیجیتال با توجه به استانداردهای ایفلا تدوین شود و با برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت، اجرای برنامه های آموزش ضمن خدمت، طراحی و سفارش صفحات و منوی خدمات مرجع به ارتقاء سطح کمی و کیفی کتابخانه ها پرداخته شود.
  کلیدواژگان: استاندارد های ایفلا، خدمات مرجع دیجیتال، کتابخانه های دانشگاهی، کتابداران
 • مقالات مروری
 • حمید قاضی زاده، رحمان معرفت صفحه 101
  هدف
  توسعه و افزایش منابع مالی کتابخانه ها از طریق ارائه خدمات حق الزحمه ای و همچنین مشخص کردن راهکارهایی در همین راستا می باشد.
  روش
  طی این مقاله عواملی مانند نوع کتابخانه، نوع خدمات، محیط و امکانات، به منظور تدوین و اجرای راهکارهای افزایش منابع مالی کتابخانه ها مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته اند.
  یافته ها
  یافته ها حاکی از آن است که شناسایی عواملی مانند نوع کتابخانه، نوع خدمات، محیط و امکانات و همچنین برقراری عوامل اجرایی نظیر خدمات تحویل مدرک، خدمات نسخه برداری، استفاده از پایگاه های اطلاعاتی، برگزاری کارگاه های آموزشی و خدمات مشاوره ای می توانند از جمله خدمات حق الزحمه ای کتابخانه ها محسوب شده و در راستای تحقق اهداف مقاله به طور موثر و کارآمد نقش آفرین باشند.
  کلیدواژگان: منابع مالی، کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، خدمات غیررایگان، خدمات پایه، خدمات دگرگون شده، محصولات کتابخانه ها
 • مقالات پژوهشی
 • عبدالحسین فرج پهلو، فریده عصاره، ملیحه نیک کار صفحه 113
  هدف
  هدف پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش اثربخشی با نگاهی جامع در کتابخانه های دانشگاهی است. در این مقیاس به سازماندهی مواد به عنوان یکی از فعالیت های عمده کتابخانه توجه شده است.
  روش
  ساخت این مقیاس بر اساس رویکرد ارزش های رقابتی با تاکید بر مدل های چهارگانه ارزش های رقابتی انجام گرفته و برای این منظور هشت عامل کلیدی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: برنامه ریزی، بهره وری، مدیریت و دسترسی به اطلاعات، ایجاد نظم و ثبات، نیروی کار منسجم، نیروی کار ماهر، انعطاف پذیری، و جذب منابع. بر اساس این هشت عامل 54 گویه با استفاده از منابع معتبر کتابداری و اطلاع رسانی و تجربیات عملی مدیریتی تهیه شد. مجموعه این گویه ها در قالب یک پرسش نامه با استفاده از روش دلفی به نظرخواهی 30 نفر از اساتید و متخصصین رشته گذاشته شد که در دور دوم به اتفاق نظر رسید. برای رسیدن به اتفاق نظر از آزمون فریدمن و برای تعیین روایی گویه ها از آزمون سازگاری درونی و برای تعیین پایایی آن ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.
  یافته ها
  بر اساس یافته های پژوهش، اعضای دلفی 53 گویه (52 گویه اولیه و یک گویه جدید) را در هشت عامل کلیدی برای سنجش اثربخشی در فعالیت سازماندهی مواد کتابخانه های دانشگاهی پذیرفتند.
  کلیدواژگان: مقیاس، سنجش اثربخشی، سازماندهی مواد، کتابخانه های دانشگاهی، رویکرد ارزش های رقابتی، روش دلفی
 • عبدالرسول خسروی، رحمت الله فتاحی، مهری پریرخ، محمدحسین دیانی صفحه 133
  هدف
  هدف نظام های اطلاعاتی، بازیابی اطلاعات مرتبط با نیاز کاربر است. در این راستا، موتورهای کاوش قابلیت جدیدی به نام «کلیدواژه ها و عبارت های پیشنهادی» پیاده نموده اند. این که این کلیدواژه ها و عبارت های پیشنهادی تا چه میزان با نیاز کاربران همخوان است، مسئله ای اساسی است. بر این اساس این پژوهش شکل گرفت تا کارآمدی کلیدواژه ها و عبارت های پیشنهادی موتور کاوش گوگل در بسط جستجو و افزایش ربط از دیدگاه کاربران را بررسی کند.
  روش
  این پژوهش کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه به هنگام جستجوی کاربران در گوگل به دست آمد. بر این اساس، نمونه ای 60 نفری از دو گروه علوم انسانی/ اجتماعی و علوم پایه/ فنی- مهندسی در نظر گرفته شد و نشست هایی جداگانه با هر یک از آنها ترتیب داده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که تفاوت معنی داری بین میزان ربط نتایج بازیافتی حاصل از عبارت جستجوی اولیه و نتایج بازیافتی حاصل از بسط جستجوی مبتنی بر کلیدواژه ها/ عبارت های پیشنهادی وجود دارد. یعنی کلیدواژه ها/ عبارت های پیشنهادی گوگل در بهبود ربط بازیافت ها موثر بوده است. همچنین تفاوت معنی داری از نظر نتایج بازیافتی حاصل استفاده از عبارت جستجوی اولیه و نتایج بازیافتی حاصل بسط جستجو بین دو حوزه مورد بررسی مشاهده نشد. در ادامه به منظور بهبود نتایج بازیافتی، توصیه های کاربردی و پژوهشی ارائه شده است
  کلیدواژگان: بسط جستجو، موتورهای کاوش، گوگل، کلیدواژه ها و عبارت های پیشنهادی، ربط
 • محسن نوکاریزی، نصرت فنودی صفحه 149
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف محیط رابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در بخش نمایه استنادی علوم ایران انجام پذیرفت.
  روش
  روش پژوهش کیفی است و به شیوه مکاشفه ای انجام شد. ابزار گردآوری داده ها سیاهه وارسی بود که بر اساس 3 سیاهه نیلسن (پیروتی، 2009)، چری و همکاران (لنکستر، 1997) و گالیور (2002) تدوین شد. جامعه پژوهش متخصصان کتابداری و رایانه بودند که تجربه کار و یا پژوهش در زمینه محیط رابط را داشتند. نمونه گیری به روش هدفمند (از جمله روش های غیراحتمالاتی)انجام شد. ارزیابی به کمک 6 نفر از ارزیابان متخصص در رشته های کتابداری و رایانه انجام گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد پایگاه استنادی از میان 83 گویه طراحی شده، در 8 مولفه سیاهه وارسی تنها 21 مورد(3/25%) را رعایت کرده است و در 62 گویه (69/74%) دیگر با مشکلاتی همراه بود. «طراحی کلی و جنبه های زیبا شناختی» و «اعمال محدودیت» با رعایت 50 درصد معیارها، از جمله مولفه هایی بودند که بیشترین میزان هم خوانی را با معیارهای سیاهه وارسی داشتند. بیشترین درجه شدت مشکلات، مربوط به مولفه های «بازیابی مدارک»، «جست وجو» و «اعمال محدودیت» با میانگین 6/2بود. به طور کلی یافته های پژوهش حاکی از ضعف محیط رابط پایگاه استنادی در رعایت معیارهای مورد ارزیابی است
  کلیدواژگان: ارزیابی مکاشفه ای، ارزیابی محیط رابط، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، نمایه استنادی علوم ایران، پایگاه های اطلاعاتی
 • علی حسین قاسمی، محمود سنگری صفحه 165
  هدف
  بررسی رابطه بین سبک های تفکر و رفتار اطلاع جویی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دو دانشکده علوم پایه و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد هدف این تحقیق بوده است.
  روش
  این تحقیق به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری 1532 نفر، و حجم نمونه 306 نفر بوده که به روش طبقه ای تصادفی متناسب با حجم انتخاب شده است. داده ها با استفاده از دو پرسش نامه سبک های تفکر و رفتار اطلاع جویی گردآوری، و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی و درصد)، و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون Z فیشر و رگرسیون چندگانه) مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  مقادیر همبستگی در سطح 05/0> P نشان داد که بین سبک های تفکر و رفتار اطلاع جویی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دو دانشکده رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. این رابطه ها بین دانشجویان دختر و پسر نیز مورد بررسی قرار گرفت. بر مبنای یافته ها این نتیجه حاصل شد که با توجه به مولفه های سبک تفکر، با تعیین سبک های قانونی،آنارشیست و امکان پیش بینی رفتار اطلاع جویی وجود دارد.
  کلیدواژگان: رفتار اطلاع جویی، سبک های تفکر، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانشگاه فردوسی
 • مهسا پورحقانی، ابراهیم افشار، مظفر چشمه سهرابی صفحه 189
  هدف
  تعیین نرخ دسترسی فیزیکی به کتاب های فارسی و انگلیسی در دانشگاه اصفهان، با هدف بهبود دسترس پذیری به آنها در شبکه کتابخانه ای این دانشگاه.
  روش
  سیاهه ای از 2972 عنوان کتاب استناد شده در 97عنوان پایان نامه تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان تهیه شد. در گام نخست موجود بودن هر یک از رکوردهای کتابشناختی در فهرست پیوسته کتابخانه های دانشگاه اصفهان بررسی شد. در گام دوم موجود بودن فیزیکی عناوینی که رکوردهای کتابشناختی آنها یافته شد، در قفسه مشخص و بدین ترتیب نرخ دسترس پذیری به آنها تعیین شد. در گام سوم تلاش شد دلایل موجود نبودن اقلام یافت نشده در قفسه، شناسائی و موانع دسترس پذیری شناخته شود. برای منظور اخیر با کتابداران بخش امانت مصاحبه انجام گرفت. اطلاعات به دست آمده از سیاهه وارسی با استفاده از نرم افزار آماری و آمار توصیفی تحلیل شد.
  یافته ها
  دو نرخ دسترسی به دست آمد: 4/22% برای تمام کتاب های چاپی که در 97 پایان نامه به آنها استناد شده بود، و 69% برای کتاب هایی که فهرست پیوسته موجود بودن آنها را نشان می داد. بر پایه نمونه گیری از 1668 عنوان انگلیسی ناموجود مورد استناد و جستجوی آنها در فهرست های پیوسته 6 کتابخانه در دیگر دانشگاه های عمده کشور و پایگاه گوگل بوک، معلوم شد به احتمال 95%، حداکثر 19% آنها را می توان در داخل کشور یافت. این امر را می توان نشان دهنده پدیده استناد کاذب دانست که از مصادیق سوء رفتار آکادمیک است. دیگر موانع دسترسی فیزیکی به کتاب های موجود در کتابخانه های دانشگاه به ترتیب عبارتند از: نقایص مدیریت مجموعه، در امانت بودن، و پراکنده بودن در واحدهای کتابخانه ای متعدد (به ویژه در دو کتابخانه خوابگاهی تک جنسیتی). در مصاحبه با کتابداران کاستی های مدیریت مجموعه، مشخص نبودن وضعیت منابع وجین شده، انجام ندادن شلف خوانی، بی دقتی در صحافی و مشکلات نرم افزار فهرست کتابخانه عنوان شد.
  کلیدواژگان: دسترس پذیری فیزیکی، کتاب، دانشگاه اصفهان، مدیریت مجموعه، استناد کاذب، سوء رفتار آکادمیک
 • حمید کشاورز، امیر وفاییان صفحه 205
  هدف
  مقاله حاضر پس از توصیف چالش های مطالعه در محیط اینترنت، چهار نوع مطالعه تفسیری، جزمی، منفعلانه و دیالکتیک در این محیط را معرفی می کند که از اندیشه های والتر کافمن برگرفته شده است.
  روش
  این پژوهش پیمایشی، با هدف آزمون این روش های چهارگانه در محیط وب در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد تهران، از طریق پرسش نامه انجام شده است. از بین 800 دانشجویی که جامعه آماری را تشکیل می دادند، تعداد 266 نفر با روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی متناسب، به عنوان نمونه گزینش شدند.
  یافته ها
  با انجام روش های آماری توصیفی و نیز تایید آن ها توسط آزمون ناپارامتری فریدمن، به طور کلی مشخص شد که این دانشجویان به ترتیب از روش های منفعلانه با 6/52، دیالکتیک با 5/33، جزمی با 3/11 و تفسیری با 6/2 درصد در مطالعه منابع وبی بهره می جویند. تحلیل های آماری بیشتری با توجه به جنسیت، دانشکده، مقطع تحصیلی انجام شد که همه نشان می دادند روش مطالعه دیالکتیک که نوع آرمانی مطالعه در محیط وب است، پس از روش منفعلانه جای دارد.
  با توجه به یافته های پژوهش، لزوم آموزش مهارت های پیشرفته سواد اطلاعاتی و تفکر انتقادی که زمینه ساز انجام مطالعه دیالکتیک است پیشنهاد شده است. بررسی پیشینه ها حاکی از آن است که تا کنون پژوهشی با موضوع مطالعه دیالکتیک در محیط وب انجام نشده است..
  کلیدواژگان: مطالعه وبی، مطالعه دیالکتیک، سواد وبی، سواد اطلاعاتی، تفکر انتقادی
|
 • Farshid Danesh, Vera Rashidi, Mansour Mirzaie Page 11
  Purpose
  To many people, globalization means inversion and progress in science and technology. Issues like progress in production of new information technologies, production of science and collaboration among scientists and also creation of different universal, regional and national citation systems, and ranking methods of scientists, journals, universities and countries are all a good example to this idea. In addition, revolution in information and communication technology facilitates communication among people and different societies. In this regard, globalization is relates to scientific revolution.
  Methodology
  In writing this article the Review-analytic approach was applied which is; the method implemented in this study in library readings. So, in order to author different parts of the current article, Persian and as well as English resources were used in both electronic and print formats.
  Findings
  This article studies on globalization footprint on indices of science and technology production. The main subjects in related to this research were identified as: explanation of globalization with the aspect of science and technology, scientometrics: what and why, impacts of globalization on scientometrics, an observation on results of globalization on measurement indices of science and technology and its pathology.
  Keywords: Scientometrics, Science, Technology, Science Production, Citation Systems, Impact Factor, Pathology
 • Fatemeh Jamshidi Ghahfarokhi, Zouhayr Hayati Page 27
  Purpose
  This research aimed to investigate the relationship between organizational spirituality and productivity of librarians and library staff in libraries of Shiraz University and also determining the Influential and the most predictive indicator to Improve employee productivity.
  Methodology
  To collect data two questionnaires were used; the first one measured the persons spirituality, and it included 102 questions in three dimensions: religious understanding and belief, religious orientation, and obligation to religious duties in practice. The second questionnaire had thirty questions and measured personal productivity. All librarians and library personnel whose scores were 82, were considered as subject of the study. Questionnaires were tested for reliability and validity. Data analysis was carried out by using SPSS software (16th edition) and statistical methods such as correlation coefficient and multiple regression coefficient were applied.
  Findings
  Results show that there is a positive correlation between spirituality and productivity of subject of the study. Among spirituality dimensions, obligation to religious duties in practice affects personal motivation for higher productivity more than other dimensions and has high forecasting power as well. Also Demographic characteristics have some impacts on productivity. Ultimately a conceptual model was constructed and introduced which can be used by other researchers.
  Keywords: Religious belief, productivity, religious knowledge, religious orientation, religious emotions, organizational spirituality, religious duties
 • Peyman Jalilpour, Yahya Akbari Shaye, Masoomeh Piruzfar Page 51
  Poupuse: This study investigated the relationship between quality of work life and job involvement among librarians of Shahid Chamran University and Jondishapoor University of Medical sciences of Ahvaz.
  Methodology
  This is a descriptive study. All librarians of the two universities (60 persons) were surveyed by using quality of work life and job involvement questionnaires.
  Finding
  Data were analyzed with Pearson correlation and multi regression method. The results indicated that there was a positive and significant relationship between quality of work life and two of its components, namely integration and continued growth opportunities, with job involvement (p)
  Keywords: quality of work life, job involvement, academic libraries, librarians
 • Nadjla Hariri, Leila Mohammadpour Page 67
  Purpose
  The main purpose of this study was to investigate the relationship between job characteristics of librarians of universities under authority of the Ministry of Health and Medical Education in Tehran and their motivation for knowledge sharing.
  Methodology
  Method of the research was analytical survey, and the data were gathered using three questionnaires of job characteristics, knowledge sharing motivation, and knowledge sharing. Research population consisted of 133 librarians working in Medical universities in Tehran. The number of completed questionnaires was 118.
  Findings
  According to the findings, the status of the librarian's job characteristics and their motivation for knowledge sharing were at average level. However, there was a significant relationship between job characteristics and motivation for knowledge sharing among the librarians. Findings also confirmed the relationship between knowledge sharing motivation and knowledge sharing practice. With increasing job autonomy, the intrinsic motivation to knowledge sharing will increase. Also, the increase of job identity and social feedback leads to increase in interjected and extrinsic motivation to knowledge sharing between librarians.
  Keywords: job characteristics, knowledge sharing motivation, knowledge sharing, Librarians, Medical libraries
 • Rogayeh Asgari, Ahmed Shabani, Saeed Rajaee Poor Page 85
  Purpose
  This research aims at examining the university librarians’ viewpoints about digital reference services at state universities of Isfahan based on IFLA 2008 standards.
  Methodology
  The research method is descriptive survey study. The study population consists of university librarians of state universities in Isfahan. After determining the variance, the sample was estimated 113 and the random stratified sampling method was used. Questionnaire was used to collect data.
  Finding
  The results showed that the components of digital reference services in the examined libraries are not the same. The component policy had the highest mean (2.64) and the component evaluation had the lowest mean (2.30). The mean of all components was estimated 1.97. It shows that digital reference services are lower than the average. Regarding the results, to improve the levels of quality and quantity of library services we suggest creating Special Digital Reference Policy, Short and long-term planning, Training Employee programs, developing and publicizing Web Pages and Menus for reference service.
  Keywords: Digital Reference Services, IFLA Standards, Isfahan University, Librarians, University Libraries
 • Hamid Gahzizadeh, Rahman Marefat Page 101
  Purpose
  This paper aims to discuss different aspects of Development and increaseding library fundsing is throughbased on service fees. It also attemps to and identifying solutions in this fieldmatter.
  Methodology
  In this paper, factors such as the type of library, services, environments and facilities in order needed to develop and implement strategies to for increasing the financial resources of libraries have been studied and identified discussed through a review of the literature and anticipations.
  Findings
  Findings Showed that factors such as the type of library, type of services, environment and facilities, practical factors such as communication and document delivery services, transcription services, using databases, educational workshops and consulting services are among the services the that librariesy can be take into considerationed to get a fee., to achieve the goals of the paper are effective and efficient role.
  Keywords: Financial resources, library, Information Centers, fee, based library services, basic services, the changed services, library productions
 • Abdolhossein Farajpahlou, Farideh Osareh, Maliheh Nikkar Page 113
  Purpose
  The present research aimed at developing and validation of a scale for measuring the effectiveness of organization of materials in academic libraries with a holistic approach.
  Methodology
  The construct of the scale is follows the criteria of Competing-values approach, with an emphasis on its four relevant models. Eight key factors were considered for this purpose, namely: planning, productivity and, efficiency, availability of information, stability (equilibrium), cohesive workforce, skilled workforce, flexibility, and acquisition of resources. Based on these factors, using some reliable literature in library and information science, and personal experiences, 54 items were constructed to be used in the scale. The first draft of the scale was then sent to a Delphi panel including of some 30 experts in library and information field who were experienced in academic library management for their comments. The final draft was resolved in the second round of comments. Cronbach’s Alpha method was used for the test of reliability of the scale, and consistency of the items was investigated using expert views. Also, the Friedman statistical test was applied as a means for making conclusion about the overall agreement of the panel members on the whole scale.
  Findings
  Based on measurement of effectiveness of organization of materials in academic libraries, 53 items were approved by the Delphi panel to be included in the scale, out of which 52 were among the first draft items, and 1 new item was suggested as an addition.
  Keywords: Effectiveness, Organization, library material, Scale, Academic libraries, Competing, values approach, Delphi Method
 • Abdolrasoul Khosravi, Rahmatollah Fattahi, Mehri Parirokh, Mohammd Hosien Dayyani Page 133
  Purpose
  The goal of information systems is to retrieve relevant information fulfilling users’ needs. According to this, search engines have offered a new capability as “suggested keywords”. This is an essential problem that how much these suggested keywords have compatibility with users’ needs. The present research aims to investigate the efficacy of Google's suggested keywords in query expansion and retrieval relevance from users’ view.
  Methodology
  Through a survey method data were collected from 60 postgraduate students in Humanities/ social sciences and Basic/ Engineering Sciences at Ferdowsi University of Mashhad, Iran. These data were collected by using a researcher-made questionnaire. Non-probability sampling –especially purposive sampling- was used as the sampling method. Also, individual interviews were established with each of the 60 students.
  Findings
  Findings show that there is a significant difference between the relevance of retrieved results related to primary keyword search and results retrieved through query expansion (suggested keywords). Also there is no significant difference between retrieved results in the two fields of sciences. Finally, the paper suggests some solutions to improve retrieved results related to suggested keywords.
  Keywords: Query expansion, Search engines, Google, Suggested keywords, Relevance
 • Mohsen Nowkarzi, Nosrat Fanoodi Page 149
  Purpose
  The study was carried out to identify the strengths and weaknesses of the user interface of the Islamic World Science Citation (ISC) in the Iranian Science Citation Index.
  Methodology
  The method was a qualitative and applied one. To do this heuristic research, a checklist consisting of Nielson's (Pierotti, 2009), Cherry et al (Lancaster, 1997) and Gulliver’s (2002) checklists was developed and used. The sampling was a purposeful and non-probabilistic one. The assessment was carried out by 6 specialists in the fields of library and information science, and computer science.
  Findings
  The results showed that, in ISC وout of 83 items for the 8 components of the checklist, only 21 items (%25. 3) were correct and there were some problems with the other 62 items (%74. 69). The components “General Design and Aesthetic Aspects” and “Imposing Restriction”, in which 50 percent of the evaluation criteria were observed, were among the most compatible ones with the checklist criteria. The results also showed that the greatest severity of problems was related to the components “Document Retrieval”, “Search” and “Imposing Restriction” with the mean of 2. 6 out of 5. In general, the results confirmed the weakness of the ISC interface related to the assessment criteria.
  Keywords: Interface Assessment, Databases, Islamic World Science Citation (ISC), Heuristic Evaluation, Iranian Science Citation index
 • Ali Hossein Ghasemi, Mahmoud Sangari Page 165
  Purpose
  This study aims to investigate the relationship between thinking styles and information-seeking behavior among students of the two faculties.
  Methodology
  Through the surveying method, a sample of 306 students was selected from the 1532 students according to randomized stratified way proportionate to the community volume. The data were gathered exploiting two questionnaires, one on thinking styles and the other on information seeking behavior and were analyzed using descriptive statistics (frequency and percentage), and inferential statistics (Pearson correlation coefficient, Fisher's Z-test and multiple regression).
  Findings
  Correlation values at the level of P < 0.05 showed a significant and positive relationship between thinking style and information-seeking behavior. The existence of such relationship between the male and female students was also examined. Based on the findings, it was concluded that regarding thinking style factors, on determining the thinking style to be legislative, anarchic or oligarchic, predicting the information-seeking behavior is possible. This point was investigated regarding the two faculties’ students too.
  Keywords: information, seeking behavior, thinking styles, graduate students, Ferdowsi University of Mashhad
 • Mahsa Poorhaghani, Ebrahim Afshar, Mozaffar Cheshmeh, Sohrabi Page 189
  Purpose
  Measures the rate of physical accessibility to printed book collection at a major Iranian university library system.
  Methodology
  A list of 2972 titles cited in 97 theses completed in the last two years was checked against the online catalog of the University of Isfahan (Iran) to determine their availability, then search was carried out to find out how far titles with records in the catalog are actually accessible. Possible barriers to accessibility were explored through interviews with responsible library staff as informants.
  Findings
  Two accessibility rates were identified: 22.4% for the total number of cited items, the second 69% for the 962 titles for which records were found in the university online catalog, i.e. if they were available. A sample was drawn from the total number of 1668 unavailable English language citations and checked against the collections of 6 major universities nationwide and in the Google Books for full-texts. The outcome was that at best, not more than 19% were available. This, most probably reveals a gross false citation by the authors of the theses, hence a case for academic misconduct. Other barriers to physical accessibility to 962 available titles (100%) were: 1) problems of collection management practices (17.9%), being on loan (9.6%), and being held in libraries in numerous libraries scattered campus wide, in particular two dormitories libraries banned to students of opposite sex. Problems with collection management practices, according to the staff interviewed, included failure to delete records of wed titles from the catalog, lack of systematic inventory checks, errors of binding, and deficiencies with the library software.
  Keywords: Physical accessibility, Printed books, Collection management, False citation, Academic misconduct, University of Isfahan
 • Hamid Keshavarz, Amir Vafaeian Page 205
  Purpose
  Initially, reading challenges related to the web environment will be discussed in the current paper followed by describing four reading modes including exegetical, dogmatic, agnostic and dialectical which have been proposed by Walter Kaufman. The research aimed to examine such modes of reading in the Web environment via a questionnaire distributed among the postgraduate students in Shahed University of Tehran, IRAN.
  Methodology
  By stratified-random sampling method, 266 students were selected as the statistical population of the research from a population of 800 students.
  Findings
  By descriptive and nonparametric statistical analysis, the finding of the research indicate that the students have respectively used agnostic (52.6 %), dialectical (33.5 %), dogmatic (11.3 %) and finally exegetical (2.6 %) reading modes in the reading of web resources. More statistical analyses according to the gender, faculty and level of students showed that dialectical reading, as the ideal mode of reading, is the secondary mode after the agnostic one. Paper recommends the necessity of instructing advanced information literacy and critical thinking skills for dialectical. The literature review shows that the current research is the first one regarding dialectical reading mode in the Web environment.
  Keywords: Web reading, Dialectical reading, Web literacy, Information literacy, Critical thinking