فهرست مطالب

مجله علوم پزشکی رازی
سال بیستم شماره 11 (پیاپی 116، بهمن 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/11/18
 • تعداد عناوین: 9
|
 • پریسا صابونی اقدم، سمانه افتخاری، مسعود کریملو، اکبر بیگلریان صفحات 1-8
  زمینه و هدف
  اختلالات سایکوتیک در میان اختلالات مختلف روانپزشکی، چه به لحاظ مشکلات فردی و خانوادگی و چه از نظر عواقب اقتصادی- اجتماعی دارای اهمیت ویژه ای هستند. شایع ترین آن ها اسکیزوفرنی و اختلالات خلقی سایکوتیک هستند که اغلب از دوران جوانی آغاز می گردند و معمولا با صرف هزینه های زیاد درمانی و پیش آگهی نه چندان خوب همراه هستند. هدف این مطالعه، بررسی تعیین اثر عوامل خطر بر شدت علائم بیماری سایکوز دوره ی اول مراجعه کننده به بیمارستان روزبه در یک پیگیری دو ساله است.
  روش کار
  این مطالعه، یک مطالعه ی طولی بود که در آن داده های بیماران دچار سایکوز دوره ی اول که در سال های 1387-85 به بیمارستان روزبه مراجعه داشتند مورد بررسی قرار گرفت. اثر متغیرهای نوع درمان، سن، جنس، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، شغل، سابقه ی بیماری در خانواده و تشخیص بالینی اصلی بر شدت علائم بیماری در نرم افزار R نسخه 2.15.0 و با استفاده از مدل انتقالی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  متغیرهای نوع درمان، شغل و تشخیص بالینی اصلی بر پاسخ بیمار معنی دار بوده است.
  نتیجه گیری
  تاکید بر متغیرهای معنی دار بر پاسخ بیماران در طول درمان می تواند در شناخت بهتر وضعیت درمانی این بیماران و ارائه ی برنامه های مداخله ای مناسب تر راه گشا باشد.
  کلیدواژگان: مدل انتقالی، سایکوز دوره ی اول، شدت علائم بیماری
 • داوود پورمرزی، مریم رازی صفحات 9-17
  زمینه و هدف
  گاز گرفتگی توسط سگ با ایجاد تروماهای جسمی، روانی، عفونی شدن زخم و خطر انتقال بیماری های مشترک بین انسان و حیوان، از جمله هاری، مشکل بهداشت عمومی به شمار می آید. هدف از انجام این پژوهش شناخت فعالیت های منجر گاز گرفتگی توسط سگ در استان گیلان است.
  روش کار
  در یک مطالعه مقطعی طی تیر ماه 1390 تا خرداد ماه 1391 از بین مراجعه کنندگان به مراکز واکسیناسیون ضد هاری در استان گیلان، 1934 نفر از موارد گاز گرفتگی توسط سگ وارد مطالعه شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که به صورت مصاحبه حضوری تکمیل می گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون آماری کای دو استفاده شد.
  یافته ها
  در بین مواردی که به وسیله سگ های دارای صاحب گاز گرفته شده بودند، بیشتر موارد یعنی 7/30 درصد در حین ورود به محل نگهبانی سگ دچار گاز گرفتگی شده بودند. در بین افرادی که به وسیله سگ های ولگرد گاز گرفته شده بودند، بیشتر موارد یعنی 7/70 درصد بدون انجام کار خاصی دچار گاز گرفتگی شده بودند. تفاوت فعالیت منجر به گاز گرفتگی در گروه های مختلف سنی، وضعیت سگ، صاحب سگ، محل و مکان وقوع حادثه از نظر آماری معنی دار بود (0001/0=p). ولی تفاوت معنی دار بین مردان و زنان (093/0=p) و گروه های مختلف ساعت وقوع حادثه مشاهده نشد (129/0=p).
  نتیجه گیری
  لازم است ترتیبی اتخاد گردد تا صاحبان سگ ها از مسئولیت خود در قبال رفتار سگ هایشان آگاه شوند. همچنین چگونگی رفتار با سگ و شناخت رفتار های تهدید آمیز سگ ها به افراد آموزش داده شود. برنامه های آموزشی در خصوص پیشگیری از بروز گاز گرفتگی توسط سگ متناسب با گروه های مختلف سنی تهیه و اجرا گردد.
  کلیدواژگان: فعالیت، گاز گرفتگی توسط سگ، آسیب
 • جلیل کوهپایه زاده، پیمان حافظی مقدم، حسین دانش، زهرا ایمانی زاده، سعیده دریازاده * صفحات 18-26
  زمینه و هدف

  یکی از فعالیت های مهم در فرآیندهای آموزشی، ارزشیابی دانشجویان است. برای ارزیابی عملکرد حرفه ای دانشجویان، انتخاب یک سیستم ارزشیابی مناسب مهم است. هدف از این بررسی، ارزیابی عملکرد بالینی کارورزان پزشکی و عوامل موثر بر آن به وسیله آزمون مینی سیکس (mini-CEX) بود.

  روش کار

  این مطالعه به صورت نیمه تجربی بود و از تمام کارورزان بخش اورژانس، دو بار در ابتدا و انتهای دوره، آزمون مینی سیکس گرفته شد و ارزیاب با توجه به چک لیست به عملکرد کارورزان نمره می داد. نمرات آزمون ها با یکدیگر مقایسه شد.

  یافته ها

  در مجموع 76 شرکت کننده توانستند آزمون های اول و دوم را به انجام برسانند. میانگین نمرات آزمون مینی سیکس از 3/11 با انحراف معیار 67/1 در ابتدای دوره به 3/12 با انحراف معیار 53/1 در انتهای دوره رسید و 07/1 نمره افزایش یافت (p= 0/000).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه به تاثیر متغیرهای موثر بر بهبود مهارت های بالینی کارورزان و انجام ارزشیابی در ابتدا و انتهای آموزش، برای بررسی پیامدهای یادگیری کارورزان تاکید می کند.

 • حسین علیدادی، رویا پیروی مینایی*، علی اکبر دهقان، محمد واحدیان، حمیده معلم زاده حقیقی، امین رضا امینی صفحات 27-34
  زمینه و هدف

  یکی از ترکیباتی که ممکن است از طرق مختلف وارد منابع آبی شوند فلزات سنگین می باشند که در صورت تجاوز از حد استاندارد می توانند باعث ایجاد مخاطراتی همچون مسمومیت ها و سرطان زایی در مصرف کنندگان شوند. این مطالعه با هدف تعیین غلظت فلزات سنگین کادمیوم، کروم (VI) و سرب در آب آشامیدنی شهر مشهد و مقایسه آن ها با مقادیر استاندارد ملی و رهنمودهای جهانی انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه مقطعی که در بهار و تابستان سال 1390 انجام شد از نقاط مختلف شبکه آب آشامیدنی شهری، طبق روش استاندارد نمونه برداری و نمونه ها به روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی مورد آزمایش قرار گرفتند. از آنجایی که مراکز بهداشتی درمانی کل شهر را پوشش می دهند، به عنوان ایستگاه های نمونه برداری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری One sample t- test، آنالیز واریانس یکطرفه و تی زوجی در سطح معنی داری 05/0 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  غلظت فلزات کروم و کادمیوم در آب از حد استاندارد ملی و بین المللی کمتر بود، تنها غلظت سرب در برخی مناطق اندکی از میزان استاندارد بالاتر و اختلاف میانگین آن در دو فصل بهار و تابستان معنی دار بود (03/0 =p) درحالی که این اختلاف برای دو فلز کروم و کادمیوم معنی دار نبود. رابطه معنی داری بین غلظت فلزات و نوع منبع آب مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه مقادیر کروم، کادمیوم در تمام و سرب در اکثر مناطق پایین تر از حد استانداردها بوده است، به نظر می رسد بافت کهنه و فرسوده لوله های آبرسانی می تواند در برخی از نقاط منجر به افزایش غلظت فلزات به ویژه سرب شود. لذا به علت خاصیت تجمعی این فلزات لازم است اقدامات مقتضی از سوی سازمان های مربوطه به عمل آید.

  کلیدواژگان: آب آشامیدنی، غلظت فلزات سنگین، روش اسپکتروفتومتری
 • فرزانه تقیان، مریم ذوالفقاری، مهدی هدایتی صفحات 35-44
  زمینه و هدف
  ویسفاتین آدیپوکینی جدید است که به مقدار زیادی در سلول های چربی احشایی بیان می شود. ممکن است ویسفاتین در مقاومت انسولینی نقش داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر 12 هفته تمرین هوازی بر غلظت ویسفاتین سرم و مقاومت به انسولین در زنان چاق بود.
  روش کار
  این مطالعه از نوع نیمه تجربی است. تعداد 20 زن داوطلب چاق (سن 81/6±35 سال، نمایه توده بدنی (Body Mass Index-BMI) 67/3±81/35 کیلوگرم بر متر مربع، درصد چربی 02/4±98/43 درصد و نسبت کمر به دور لگن 05/0±03/1) به طور تصادفی در دو گروه 10 نفری تجربی و کنترل قرار گرفتند. برنامه گروه تجربی شامل تمرین هوازی شامل 12 هفته تمرینات هوازی، 3 جلسه در هفته که با استفاده از تردمیل انجام شد. شدت تمرین از 65-60 درصد حداکثر ضربان قلب به مدت 20-15 دقیقه شروع و در پایان به 85-80 درصد از ضربان قلب و زمان به 50-45 دقیقه ختم شد. ترکیبات بدنی، سطح سرمی گلوکز، انسولین و ویسفاتین در هر دو گروه قبل و بعد از مداخله اندازه گیری شد. شاخص مقاومت به انسولین با مدل HOMA-IR محاسبه گردید. به منظور مقایسه درون گروهی از روش آماری t- همبسته و به منظور مقایسه بین گروهی از روش آماری t مستقل استفاده شد.
  یافته ها
  پس از 12 هفته، وزن و BMI در گروه تجربی کاهش معناداری نشان داد (05/0>p) اما درصد چربی، WHR (دور کمر به باسن)، سطوح سرمی ویسفاتین، انسولین، گلوکز و شاخص مقاومت به انسولین تغییر معناداری نداشت.
  نتیجه گیری
  می توان نتیجه گیری کرد هرچند 12 هفته تمرین هوازی سطح سرمی ویسفاتین را کاهش نمی دهد اما می تواند شاخص توده بدنی را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، ویسفاتین سرم، زنان چاق، مقاومت به انسولین
 • میلاد تاج منش، ناهید آریاییان، مصطفی حسینی، رضا مظاهری، رامین کردی صفحات 45-55
  زمینه و هدف
  درحالی که اثر اسیدهای چرب لینولئیک کونژوگه (CLA (Conjugated Linoleic Acid بر فشارخون و بهبود ترکیب بدنی در بسیاری از مطالعات سلولی و حیوانی دیده شده است ولی نتایج مطالعات انسانی بسیار متناقض است. هدف از اجرای این مطالعه تعیین اثر دو ماه مکمل یاری با CLA بر فشارخون و ترکیب بدنی در پسران دانشجوی سالم است.
  روش کار
  این کارآزمایی بالینی دو سوکور با تقسیم تصادفی روی 66 دانشجوی مرد سالم تمرین ندیده انجام شد. قبل و پس از مکمل یاری هشت هفته ای با 4 کپسول هر یک حاوی 8/0 گرم CLA و یا دارونما (روغن سویا)، توده بدون چربی و توده چربی بدن با روش BIA (bioelectrical impedance analysis) اندازه گیری شد، چربی احشایی و شکمی و دور کمر با استفاده از دستگاه ViScan اندازه گیری شد. فعالیت بدنی و رژیم غذایی افراد به دلیل اینکه همگی در خوابگاه زندگی می کردند مشابه یکدیگر بود. آنالیزهای آماری با استفاده از نرم افزار 16SPSS انجام شد، و از آنالیزهای کوواریانس، آزمون t مستقل، آزمون t وابسته و آزمون من ویتنی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد توده بدون چربی، توده چربی، چربی شکمی و احشایی، دور کمر و فشارخون در مردان سالم جوان تمرین ندیده تحت تاثیر مکمل یاری با CLA قرار نگرفتند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که مکمل یاری با CLA در مردان جوان سالم تمرین ندیده اثری بر ترکیب بدنی، چربی های شکمی و فشارخون ندارد.
  کلیدواژگان: اسید لینولئیک کونژوگه، فشار خون، ترکیب بدنی، کاهش وزن، چربی شکمی
 • شهرام خارابیان، علی مظاهری نژاد*، هومن انگورانی، محمد وزیری، هاله دادگستر، محدثه پیشگاه رودسری صفحات 56-65
  زمینه و هدف

  درد ناحیه اپی کندیل خارجی استخوان بازو یکی از شایع ترین انواع آسیب های استفاده بیش از حد است. علی رغم شناخته بودن تابلوی بالینی این آسیب، روش های متعدد درمانی برای آن مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از این مطالعه مقایسه ماساژ عرضی عمقی با اولتراسوند تراپی در کاهش علائم افراد دچار این آسیب است.

  روش کار

  افراد مراجعه کننده به درمانگاه پزشکی ورزشی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) با شکایت درد قسمت خارجی آرنج که بر اساس معاینات برای آن ها تشخیص آرنج تنیس بازان (Tennis Elbow) گذاشته شده و علائم آن ها بیش از 6 هفته طول کشیده و معیارهای خروج از مطالعه را نداشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. متغیرهای شدت درد در کار روزانه، در اکستانسیون انگشت وسط در برابر مقاومت، در اکستانسیون انگشتان 2 تا 5 در برابر مقاومت و در اکستانسیون مچ در برابر مقاومت بر حسب معیار عددی درد (Visual Analogue Scale-VAS) و نیز حداکثر قدرت مشت کردن درمحدوده بدون درد بر حسب کیلوگرم (Kg) قبل از ورود به مطالعه و نیز در مقاطع زمانی بلافاصله پس از مداخله (پیگیری اول)، 1 هفته، 2 هفته و 4 هفته پس از زمان پیگیری اول مورد ارزیابی قرار گرفت. بیماران پس از تصادفی سازی در گروه درمان با اولتراسوند پالسی با مختصات 3 مگاهرتز، 2 وات/سانتی متر مربع و نسبت روشن به خاموش 20 درصد به مدت هر جلسه 8 دقیقه و به تعداد 10 جلسه یک روز درمیان به عنوان گروه شاهد یا گروه درمان با ماساژ عرضی عمقی به شیوه سیریاکس (Cyriax) هرجلسه به مدت 7 دقیقه و به تعداد 5 جلسه یک روز درمیان به عنوان گروه مداخله توزیع شدند. برای آزمون اختلاف میان میانگین های 5 آزمون برانگیزاننده درد در مقاطع زمانی اندازه گیری شده در دو گروه اولتراسوند تراپی و گروه ماساژ عرضی عمقی از آزمون آنالیز واریانس داده های تکراری استفاده شد. 05/0>p-value از نظر آماری معنی دار تلقی شد.

  یافته ها

  میانگین درد در 4 بازه ی زمانی اندازه گیری شده، در دو گروه اولتراسوند تراپی و ماساژ عمقی، برای هر 5 آزمون برانگیزاننده درد و حداکثر قدرت مشت کردن در محدوده بدون درد، از نظر آماری معنی دار می باشد (01/0= p-valueبرای همه آزمون) و با گذر زمان اختلاف بین میانگین درد در دو گروه، در تمامی آزمون ها به جز آزمون اکستانسیون انگشت وسط (175/0p-value for time=) به صورت معنی داری افزایش می یابد (01/0< p-value برای همه آزمون ها).

  نتیجه گیری

  در پیگیری کوتاه مدت 4 هفته پس از درمان ماساژ عرضی عمقی در کاهش درد و افزایش قدرت مشت کردن در محدوده بدون درد موثرتر از اولتراسوند تراپی است.

  کلیدواژگان: درد اپی کندیل خارجی بازو، ماساژ عرضی عمقی، اولتراسوند تراپی
 • سمانه سادات بحرالعلومی، فرزاد شیدفر، شیما جزایری، وحید حسینی صفحات 66-77
  زمینه و هدف
  سطوح بالای آنزیم های کبدی مارکرهای استئاتوز کبدی و سندرم متابولیک هستند. امروزه ارتباطی مستقل از سایر جنبه های سندرم متابولیک، میان افزایش سطوح آمینوترانسفرازها با مشکلات قلبی و عروقی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی (NAFLD) (Non Alcoholic Fatty Liver Disease) دیده شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات روغن زیتون بر آنزیم های کبدی ALT و AST و شا خص های تن سنجی در بیماران NAFLD دارای رژیم کاهش وزن است.
  روش کار
  این کارآزمایی بالینی تصادفی روی 50 بیمار مبتلا به NAFLD به مدت 12 هفته انجام شد. ابتدا بیماران به طور تصادفی به دو گروه الف (دریافت کننده 20% انرژی مورد نیاز روزانه از روغن زیتون بکر) و گروه ب (دریافت کننده روغن مصرفی معمول خود) تقسیم شدند. همه بیماران تحت رژیم کم کالری قرار گرفتند. ارزیابی خوراک، شاخص های تن سنجی و سطوح سرمی آنزیم های ALT (Alanin aminotransferase) وAST (Aspartate aminotransferase) در شروع و پایان هفته دوازدهم اندازه گیری شد.
  یافته ها
  در انتهای مطالعه کاهش معنی دار وزن، دور کمر و BMI در هر دو گروه دیده شد (05/0>P). اما بین دو گروه اختلاف آماری معنی دار وجود نداشت. همچنین سطح آنزیم های ALT وAST در گروه الف نسبت به گروه ب به طور معنی دار کاهش یافت (05/0>P).
  نتیجه گیری
  مصرف رژیم غذایی غنی از روغن زیتون در کنار کاهش وزن ملایم، سبب تقویت اثرات مطلوب کاهش وزن در کاهش آنزیم های کبدی می گردد.
  کلیدواژگان: روغن زیتون بکر، کبد چرب غیر الکلی، آمینو ترانسفرازها
 • بختیار ترتیبیان، بهروز بقایی، بهزاد برادران صفحات 78-87
  Print
  زمینه و هدف
  همزمان با فعالیت هوازی حجمی از اکسیدان ها تولید می گردد که سیستم ایمنی را تحت تاثیر قرار می دهد، با این حال این میزان تاثیرات بر اساس جنسیت و فعال بودن متفاوت خواهد بود، لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی بیان ژنی آنزیم سوپراکسیداز دیسموتاز میتوکندریایی ((Mn SOD Mn Superoxide Dismutase)) و اثرات شاخص های اکسیدانی و التهابی در بیان ژنی آنزیم سوپر اکسیداز دیسموتاز میتوکندریایی در مردان و زنان فعال می باشد.
  روش کار
  تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با اندازه گیری های متعدد می باشد که در آن 24 مرد (12) و زن (12) فعال (24-22 سال) به صورت داوطلبانه و پس از تکمیل فرم رضایت نامه شرکت کردند. سپس از آزمودنی ها در سه مرحله قبل و پس از انجام تست ورزشی (Graded exercise test-GXT) و 3 ساعت بعد آن (ریکاوری) خون گیری ورید بازویی به عمل آمد و برای اندازه گیری mRNA Mn SOD از کیت SYBER Green PCR Master mix reagent و روش Real time-PCR و برای اندازه گیری سطح مالون دی آلدئید MDA) – (Malondialdehyde و لاکتات دهیدروژناز (Lactate dehydrogenase) (LDH) از Eutoanalyzer استفاد گردید.
  یافته ها
  در مردان mRNA آنزیم Mn SOD افزایش معنی داری نیافت (05/0p≥)، لیکن در زنان در مرحله ریکاوری بیان ژنی این آنزیم افزایش معنی داری یافت (006/0 p=). فعالیت MDA در مردان در مرحله ریکاوری و بلافاصله بعد از فعالیت ورزشی بیشتر از حالت پایه بود (به ترتیب 012/0p= و 014/0p=)، لیکن در زنان فقط در مرحله ریکاوری معنی دار گزارش شد (002/0p=). سطح LDH نیز فقط در گروه زنان و بلافاصله بعد از فعالیت و در مرحله ریکاوری افزایش معنی داری داشته است (009/0 p=و 026/0 p=). همچنین فقط ارتباط بین تغییرات غلظت MDA و بیان ژنی Mn SOD در مردان معنی دار گزارش شد (001/0 p=).
  نتیجه گیری
  از نتایج تحقیق حاضر می توان دریافت که اکسیدان ها موثر ترین عامل در تضعیف بیان ژنی Mn SOD در افراد فعال در حین فعالیت های هوازی شدید هستند.
  کلیدواژگان: مالون دی آلدئید، لاکتات دهیدروژناز، سوپراکسیداز دیسموتاز میتوکندریایی
|
 • Parisa Sabooni Aghdam, Samaneh Eftekhary, Masoud Karimloo, Akbar Biglarian Pages 1-8
  Background
  Psychotic disorders have special importance within different psychiatry disorders، for both the individual and familial problems as well as economical and social consequences. The most widespread of them is Schizophrenia and Affective Psychotic Disorders، which often start in early ages and usually need expensive treatments while lacking sufficient prognosis. The aim of this study is determining the effects of risk factors on the severity of symptoms of illness in the first-episode psychosis patients who were admitted to Roozbeh Hospital in a 2-year follow up study.
  Methods
  In this longitudinal study، first-episode psychosis patient’s data who were admitted to Roozbeh Hospital between 2006– 2008، were analyzed. The effect of variables such as type of treatment، age، gender، marital status، educational status، profession، family history of illness and the main diagnosis، on the severity of symptoms of illness was studied using transitional model in “R” software V2. 15. 0.
  Results
  Type of treatment، profession and the main diagnosis has significant effect on patient’s response.
  Conclusions
  Underscoring the meaningful variables on patient’s response in care duration could be useful for better recognition of the treatment status of these patients’ and could help in presenting more suitable interventional programs.
  Keywords: Transitional model, First, episode psychosis, Severity of symptoms of illness
 • Davood Pourmarzi, Maryam Razi Pages 9-17
  Background
  Dog bite is a public health problem because of the associated physical and psychological trauma، wound infection and rabies transmission. This research aimed to survey the activity leading to the dog bite in Guilan province.
  Methods
  In a cross-sectional study from 1st June 2011 to 31st may 2012 we surveyed 1934 cases of dog bites that had referred to rabies vaccination centers in Guilan province. For data collection we used، a researcher-made questionnaire which was completed by interviewers. Data were analyzed by descriptive statistic and chi square test.
  Results
  Most of the subjects (30. 7%) that were bitten by owned dogs had entered the dog territory. Most of the subjects (70. 7%) that were bitten by stray dogs had no interaction with the dog. Differences in activity leading to the dog bite in different age groups، status of dog، dog owner، location and area of incidence were statistically significant (p= 0. 0001)، but between two genders (p= 0. 093) and in different incidence time groups they were not statistically significant (p= 0. 129).
  Conclusions
  Dog owners should be aware of their responsibility for their dogs’ behaviors. Also how to deal with dogs and dog’s threatening behavior should be taught to people. Designing educational content based on the results of this study for dog bite prevention is necessary for different age groups.
  Keywords: Activities, Dog bite, Injury
 • Jalil Kuhpayehzadeh, Peyman Hafezi Moghadam, Hosein Danesh, Zahra Imanizadeh, Saeideh Daryazadeh Pages 18-26
  Background

  One of the most important activities in educational processes is evaluation of students. For evaluating the students’ professional performance، selecting an appropriate evaluation system is important. The aim of this study was to assess the clinical performance of medical interns and its affecting factors by mini-CEX test.

  Methods

  This study was semi-experimental and mini-CEX test was given to the emergency department interns’ twice at the beginning and end of the period and the assessor gave score the interns’ performance according to the checklist. Test scores were compared.

  Results

  In total 76 participants were able to fulfill the first and second tests. Mean of test scores increased from 11. 3 with a standard deviation 1. 67 to 12. 3 with a standard deviation 1. 53 and increased 1. 07 score (p value= 0. 000).

  Conclusions

  The result of the study emphasizes the affect of the variables on improvement of the clinical skills of interns’ and evaluating them at the beginning and end of the courses to investigate learning outcomes.

  Keywords: Mini, CEX, Work place based assessment, Medical interns
 • Hossein Alidadi, Roya Peiravi, Ali Akbar Dehghan, Mohammad Vahedian, Hamideh Moalemzade Haghighi, Aminreza Amini Pages 27-34
  Background

  Heavy metals are one of the compounds that can enter the water sources through different ways. Consumption of heavy metals in amounts that exceed standard levels is associate with risks such as toxicity and carcinogenesis and development of disease.. This study was carried out to determine heavy metals concentration (Cr،Cd &Pb) in Mashhad drinking water and its comparison with national and international standards.

  Methods

  This cross study was done in spring and summer 2011، samples were collected from different points of urban drinking water network according to the standard methods، and tested by atomic absorption spectrophotometeric method. Health centers were selected as sampling stations because they cover the entire city. Data were analysed by SPSS and One-way ANOVA، Paired t- test and One sample t- test on the significant level p<0. 05.

  Results

  Cadmium (Cd) and Chrome (Cr) concentrations did not exceed national and international standards، only Lead (Pb) concentration was slightly higher than standard level in some areas and its mean difference in spring and summer was significant (p=0. 03)، while this difference was not significant for Cr and Cd. There was no significant correlation between the metals concentrations and water sources.

  Conclusions

  It seems the old water pipes can lead to an increase in metals concentrations particularly Pb in some areas of the city since that Cr&Cd concentrations in whole and Pb concentration in major areas were lower than the standard. There for، due to cumulative effects of these metals، it is necessary to conduct needful measures by responsible agencies.

  Keywords: Drinking water, Heavy metals concentration, Spectrophotometeric method
 • Farzaneh Taghian, Maryam Zolfaghary, Mehdi Hedayati Pages 35-44
  Background
  Visfatin is a newly characterized adipokines which is highly expressed in visceral adipose tissue and may play a role in insulin resistance. The aim of this study was assessing the effect of 12 weeks aerobic exercise on Visfatin level and insulin resistance in obese women.
  Methods
  This study was a semi-experimental research. Twenty obese volunteer women (age 37±9. 89 yr، body mass index 35. 8±3. 67 kg/m2، fat percentage 43. 98±4. 02% and waist-hip ratio 1. 03±0. 05(means ±SD) were randomly divided into two equal groups (each with 10 individuals)، experimental and control. Aerobic training program was included three sessions per week in 12 weeks that was performed with treadmill (starting with 60-65%، heart rate max/15-20 min، final with 80-85%، heart rate max/ 45-50 min). Body composition، glucose، insulin and Visfatin levels were measured in two groups before and after intervention. Insulin resistance index (HOMA-IR) was measured by the calculation of relevant equation. For inter group comparison، paired t-test and between group comparison independent-t test was used (significance level p<0. 05).
  Results
  The obtained result showed that after 12 weeks، no significant differences in fat percentage، WHR، glucose، insulin، and Visfatin levels and insulin resistance index among the two groups were detected. Significant decrease in body composition including weight، and BMI was observed in case group (p<0. 05).
  Conclusions
  One can conclude that the 12-week aerobic exercise cannot reduce the levels of visfatin، but can reduce the BMI.
  Keywords: Aerobic exercise, Serum Visfatin, Obese women, Insulin resistance
 • Milad Tajmanesh, Naheed Aryaeian, Mostafa Hosseini, Reza Mazaheri, Ramin Kordi Pages 45-55
  Background
  Although the effect of Conjugated Linoleic Acids (CLAs) on blood pressure and body composition is revealed in several in vitro and animal studies، the results of human studies are controversial. The purpose of the current clinical double blind trial was to determine the effect of 2 months CLA supplementation on blood pressure and body composition of non trained healthy young male students.
  Methods
  This randomized، double-blind، placebo-controlled clinical trial was conducted on 66 non trained healthy male students. Before and after eight weeks supplementation with 4´0. 8g. d-1 CLA or placebo (soybean oil)، lean body mass and fat mass were measured with BIA، trunk and visceral fat and waist circumference were measured with ViScan. Physical activity amount and dietary intake of participants were similar together، because they lived in dorms. Statistical analyses were performed using the SPSS16 software، the statistical tests being analysis of covariance، Independent sample t test، paired-sample t-test and Mann-Whitney U tests.
  Results
  CLA supplementation had no effect on blood pressure، lean body mass، body fat mass، trunk and visceral fat and waist circumference.
  Conclusions
  These results show that CLA does not affect on body composition and blood pressure in non trained young male students.
  Keywords: Conjugated linoleic acids, Blood pressure, Body composition, Weight loss, Trunk
 • Shahram Kharabian, Ali Mazaherinejad, Hooman Angorani, Mohammad Vaziri, Haleh Dadgostar, Mohadeseh Pishgah Roodsari Pages 56-65
  Background

  Lateral epicondylalgia of Humerus is the most common type of overuse injuries with different methods of treatment controversial. This randomized clinical trial aims to evaluate the effectiveness of Cyriax deep friction massage versus Ultrasound (US) plus passive stretching on lateral epicondylalgia.

  Methods

  In this study، patient with more than 6 weeks pain in lateral epicondyl were included. Evaluation of Pain via visual analog scale (VAS) in daily activities، resisted wrist extension، resisted middle finger extension، resisted fingers 2 to 5 extension، local tenderness and finally pain-free grip strength were assessed in all eligible patients. Patients randomized in two therapeutic groups. Pulsed ultrasound for 8 minutes plus passive stretching after that for 10 sessions in every other day was the selected intervention in the control group. Experimental group received 7 minutes of deep transverse friction massage plus mill’s manipulation in the end of each intervention for 5 sessions in every other day. All variables were assessed in follow up sessions including last therapeutic session then 1، 2 and 4 weeks followed the last therapeutic session. Inter and intra groups analysis were performed by Independent samples T Test، Repeated measure analysis and paired-sample T Test respectively.

  Results

  Fifty patients (Deep friction massage=28 and Ultrasound=22) completed their therapeutic and 4 weeks follow up. In Deep friction massage group 75% were woman and 25% were man، while in Ultrasound group 86. 4% were woman and 13. 6% were man. The mean age of patients in Ultrasound group and Deep friction massage group is 48. 8 and 46. 1 respectively. Affected extremity in 62% patients is their dominant arm. In Ultrasound group، difference in pain score (VAS) in daily life and local tenderness variables before and after the therapy is significant (P<0. 05). In the rest of the variables، no difference is observed (P>0. 05). In Deep friction massage group، significant improvement is observed in all variables (P<0. 05). In inter group comparison، right after the therapy، considerable improvement is not observed in pain score (VAS) in daily life and local tenderness (P>0. 05)، However in other time intervals، it is reported (P<0. 05). Furthermore، in the rest of variables، we observe a significant improvement in all the groups and time intervals (P<0. 05).

  Conclusions

  It is concluded that in short term، Cyriax physiotherapy is statistically more effective than pulsed ultrasound plus passive stretching in improvement of lateral epicondylalgia.

  Keywords: Lateral epicondylalgia of Humerus, Deep friction massage, Ultrasound therapy
 • Samaneh Sadat Bahrololumi, Farzad Farzad Shidfar, Shima Jazaeri, Vahid Hoseini Pages 66-77
  Background
  Elevated liver enzymes are markers of liver steatosis and metabolic syndrome. There is a strong relation between the increase of aminotransferase levels and with cardiovascular complications، independent of all aspects of metabolic syndrome. The aim of this study was to examine the effect of virgin olive oil on ALT and AST and anthropometric parameters in the NAFLD patients with weight loss diet.
  Methods
  This clinical trial was carried out on 50 patients with non-alcoholic fatty liver (mean age of 45. 91 ±9. 61 years، mean BMI 29. 7 ± 0. 58 Kg/m2). Subjects were randomly assigned into A group (receiving the equivalent of 20% of total daily energy requirement from olive oil) or B (receiving their normal consumption of oil) for 12 weeks. All the patients received a hypocaloric diet during the study. At the beginning and end of the study، dietary assessment، anthropometric parameters and serum levels of ALT and AST were measured.
  Results
  At the end of the study a significant decrease in BMI، weight and waist circumstances were observed in both the groups. But there was no significant statistical difference between the two groups. There was a significant difference in ALT and AST in A group as compared to B group.
  Conclusions
  The consumption of diet enriched with olive oil along with slight weight reduction reinforces desired effects of weight lost in decreasing the hepatic enzymes.
  Keywords: Virgin olive oil, Non alcoholic fatty liver, Aminotransferases
 • Bakhtiar Tartibian, Behrouz Baghaiee, Behzad Baradaran Pages 78-87
  Background
  The aim of this research was to determine the Mn superoxide dismutase (Mn SOD) gene expression and the impact of oxidant and inflammatory markers on Mn SOD gene expression in active men and women.
  Methods
  This research was a semi-experimental with repetitious measurement، and 24 active men (12) and women (12) (21-23 years) voluntarily participated in this research after completing the consent form. Venous blood samples were taken in three stages; prior to exercise test، immediately and 3 hr after exercise test (Recovery). SYBER Green PCR Master mix reagent Kit and Real-time PCR method were used for Mn SOD gene expression and Eutoanalyzer for measurement of malondialdehyde (MDA) and lactate dehydrogenase (LDH) levels.
  Results
  The mRNA Mn SOD did not significantly increase at any time of exercise in men (p≥0. 05). But mRNA Mn SOD significant increased in the recovery state in women (= 0. 006). In the men group، MDA activity was higher than the basal state in recovery and immediately of exercise (respectively، p= 0. 012 and p= 0. 014)، but significantly increased in recovery state in women (p= 0. 002). LDH levels significantly increased immediately and in the recovery state only in women group (p= 0. 009 and p= 0. 026). Also there was a significant relationship between MDA activity and Mn SOD gene expression in active men (p= 0. 001).
  Conclusions
  From the results of this study it can be found that the oxidants are effective factors on attenuation of Mn SOD gene expression during intensive exercise in active individual.
  Keywords: Malondialdehyde, Mn superoxide dismutase, Lactate dehydrogenase