فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 13 (بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/19
 • تعداد عناوین: 10
|
 • الهه احمدنیا صفحات 1-8
  زمینه و هدف
  مربیان بالینی با ایجاد محیط آموزش بالینی مناسب، نقش به سزایی در کسب توانمندی های حرفه ای دانشجویان گروه های پزشکی و پیراپزشکی دارند. این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان در خصوص عملکرد آموزشی،روابط بین فردی و ویژگی های شخصیتی مربیان بالینی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 332 نفر از دانشجویان دانشکده ی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان به صورت سرشماری مشارکت داشتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه متشکل از 2 بخش بود، بخش اول پرسشنامه شامل مشخصات فردی مربیان بالینی و بخش دوم با 48 سوال در5 حیطه، مربوط به سنجش توانایی عمومی آموزش، شایستگی های حرفه ای، نحوه ارزشیابی دانشجویان، روابط بین فردی و ویژگی های شخصیتی مربیان طراحی شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی، آزمون آماری t مستقل،آزمون فریدمن و تحلیل واریانس استفاده شد.
  یافته ها
  در رابطه با عملکرد آموزشی2/82 درصد از دانشجویان مربیان بالینی خود را خوب توصیف کردند، از نظر شایستگی بالینی نیز در 9/80 درصد موارد، در حیطه ی نحوه ی ارزشیابی دانشجویان در 1/65 درصد موارد و از نظر روابط بین فردی در 7/79 درصد موارد نتیجه ارزشیابی خوب بوده است. از دیدگاه دانشجویان، مربیان بالینی از نظر ویژگی های شخصیتی در 2/76 درصد موارد خوب ارزیابی شدند. میانگین نمره ی کسب شده مربیان، 9/84 از کل 100 نمره بود که در دو جنس مذکر و مونث، تفاوت آماری معنی داری نداشت. میانگین کل نمره ی کسب شده در اساتید بالینی با مدرک phd بالاتر از مربیان دارای مدرک کارشناسی ارشد و کارشناسی بود. بیشترین نمره مربوط به مربیان مامایی و مربیان با سابقه ی کار بیش از 10 سال و کمترین میانگین نمره ی اخذ شده مربوط به مربیان گروه اتاق عمل و مربیان با سابقه ی کاری 5 تا 10 سال بود (05/0>P).
  نتیجه گیری
  اگرچه عملکرد بالینی مربیان در دانشکده ی پرستاری و مامایی زنجان از دیدگاه دانشجویان خوب ارزیابی شد، اما با ارزیابی های مکرر وضعیت آموزش بالینی و پایش عملکرد مربیان و مقایسه وضعیت موجود با وضعیت قبل و تقویت جنبه های مثبت و اصلاح نقایص می توان گامی موثر در راستای ارتقای هر چه بیشتر کیفیت آموزش بالینی برداشت.
  کلیدواژگان: دانشجویان پرستاری و مامایی، عملکرد آموزشی، مربی بالینی
 • سمیرا بصیر شبستری*، ایمان شیرین بک، رضا شروین بدو صفحات 9-15
  زمینه و هدف
  تظاهر بسیاری از بیماری های عمومی در دهان می باشد. اهمیت برخی بیماری های دهان در حدی است که اگر به درستی و به موقع تشخیص داده نشوند، می توانند منجر به مرگ شوند. تاخیر در درمان می تواند حاکی از بی توجهی بیمار و نیز جامعه ی پزشکی به ضایعات پیش سرطانی و سرطانی دهان باشد. چون بسیاری بیماران بابت مشکلات دهانی ابتدا به پزشکان مراجعه می کنند، داشتن اطلاعات در زمینه ی بیماری های رایج دهان برای پزشکان ضروری به نظر می رسد لذا به بررسی آگاهی اینترن های پزشکی در این زمینه پرداختیم.
  روش بررسی
  جامعه ی پژوهش اینترن های پزشکی سال آخر (ورودی 84و85) دانشگاه علوم پزشکی زنجان بودند. پرسشنامه ای که توسط پژوهشگر با استفاده از منابع معتبر تهیه گردید، همراه با هر یک از پرسش های بخش مهارت تشخیصی در اختیار نمونه قرار گرفت و در انتها نمرات آگاهی (کمتر از 50 درصد کل نمره ضعیف، 50 – 70 درصد متوسط و بیشتر از 75 درصد خوب) دسته بندی شدند. داده های پرسشنامه، با استفاده از آزمون های T-Test و ANOVAآنالیز آماری شدند.
  یافته ها
  6/51 درصد اینترن ها از وجود رشته ی بیماری های دهان اطلاع نداشتند. 3/80 درصد دانشجویان با تدریس واحد بیماری های دهان موافق بودند. تشخیص صحیح در مورد تغییرات بدخیمی و ضایعات پیگمانته و ساختار نرمال دهان به ترتیب 2/54 درصد و 2/67 درصد و 7/3 درصد بود. آگاهی اینترن های دو ورودی تفاوت آماری معناداری نداشتند. قدرت تشخیصی در مورد ضایعات بدخیم و نیز رویکرد درمانی آن ها متوسط و در مورد ضایعات پیگمانته در حد بالا و در زمینه ی ساختارهای نرمال دهان و اتیولوژی آفت دهانی بسیار ضعیف بود.
  نتیجه گیری
  سطح آگاهی اینترن های پزشکی باید در مورد بدخیمی ها افزایش یابد. بازنویسی کوریکولوم آموزشی پزشکی با رویکرد آگاهی نسبت به بیماری های رایج دهان توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آگاهی، اینترن پزشکی، بیماریهای دهان
 • سارا رضایی*، پیمان پرویزراد صفحات 16-27
  زمینه و هدف
  دانش آموختگان رشته ی بهداشت عمومی پس از فراغت از تحصیل، کارشناس حرفه ای در نظام سلامت خواهند بود تا با قرار گرفتن کنار سایر کارکنان سلامت، مسوولیت تامین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه را به عهده گیرند برای انجام این مهم دانشجویان فوق باید دانش و مهارت لازم را عمدتا در دوره ی کارآموزی، کسب نمایند، این پژوهش با هدف بررسی واحد درسی کارآموزی رشته ی بهداشت عمومی از طریق کسب عمیق دیدگاه های گروه آموزشی و دانشجویان مربوطه در دانشگاه علوم پزشکی مازندارن انجام گرفت..
  روش بررسی
  در این پژوهش کیفی، نمونه گیری به شکل هدفمند از بین جامعه کارآموزان، فارغ التحصیلان و گروه آموزشی بهداشت عمومی در دانشکده ی بهداشت انجام شدو مصاحبه هایی به صورت نیمه ساختار یافته صورت گرفت. بنابراین نتایج حاصل از مصاحبه ها، ما را برای انتخاب نمونه ی بعدی راهنمایی کرده، به ترتیب نمونه های بعدی به دست آمدند تا جایی که دیگر ایده جدیدی به دست نیامد، پس از گردآوری اطلاعات از نمونه ها به تعداد یازده نفر، یافته های پژوهش به روش آنالیز محتوا، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر پنج درون مایه اصلی و تعدادی درون مایه ی فرعی حاصل شد. ارزیابی سرفصل های کارآموزی، انتظارات از کارآموزی، انگیزه ی دانشجویان از حضور در کارآموزی، پرورش مهارت های غیرفنی و مدیریت و برنامه ریزی کارآموزی از این دسته اند.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که ضعف برنامه ریزی منسجم عامل بروز مشکلات عمده در کارآموزی دانشجویان می باشد، لذا لازم است مسوولان با برنامه های منسجم تر در جهت ارتقای کیفیت کارآموزی گام بردارند.
  کلیدواژگان: کارآموزی در عرصه، بهداشت عمومی، مطالعه کیفی
 • سمیرا مهر علی زاده*، حامد رضایی صفحات 28-33
  زمینه و هدف
  امتحان جامع پیش کارورزی، به عنوان آخرین آزمون سراسری دوره ی پزشکی عمومی، نشان دهنده ی وضعیت تحصیلی دانشگاهی و مخصوصا مقطع بالینی است؛ از سویی دیگر، ارزیابی های طولانی مدت نتایج این آزمون ها، می تواند به برنامه ریزی های منطقی تر، جهت رفع معایب و حفظ موفقیت ها در آینده منتهی گردد.
  روش بررسی
  دراین مطالعه ی گروهی- تاریخی، تمام دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان، که در یکی از سال های1380 تا 1389، در آزمون جامع پیش کارورزی شرکت کرده بودند، به روش سرشماری انتخاب شدند؛ اطلاعات آن ها با کسب اجازه از مسوولان آموزش دانشکده ی پزشکی، جمع آوری شده، با آنالیز توصیفی تحلیل گردید.
  یافته ها
  تعداد کل 316نفر، بیش ترین تعداد در گروه آزمون اسفند 1381(35نفر) و کم ترین، در اسفند 1388(4نفر)بود. بهترین وضعیت تحصیلی، به اسفند 1387(با میانگین 137) و ضعیف ترین، به اسفند 1380(بامیانگین 105) مربوط می شد. وضعیت نمرات در 5سال اول (با میانگین 6/112)، بهتراز5سال دوم (با میانگین 2/116) بود. بهترین وضعیت، در دروس بیماری های کودکان، بیماری های پوست و جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی، و ضعیف ترین، در دروس آمار واپیدمیولوژی، زنان و زایمان و چشم پزشکی مشاهده گردید. در کل، بین نمرات در گروه های آزمون اسفند و شهریور، ارتباط معناداری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  توصیه می گردد مسوولین آموزش دانشگاه به بررسی عل افت و یا پیشرفت نمرات امتحان جامع پیش کارورزی در سال های مختلف بپردازند و نیز، ارزیابی های طولانی مدت وضعیت آموزشی در سال های مختلف، به پژوهشگران سایردانشگاه ها پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: وضعیت آموزشی، امتحان جامع، پیش کارورزی، پزشکی سمنان
 • مهدی رضایی*، حمیدرضا خانکه، مهدی رصافیانی، محمدعلی حسینی صفحات 34-44
  زمینه و هدف
  آموزش بالینی یک از اجزای مهم و اساسی از برنامه آموزشی کاردرمانی است. با توجه به اهمیت نحوه ی شروع و برگزاری اولین کلینیک آموزشی، این مطالعه در پی بررسی تجربیات دانشجویان کاردرمانی در اولین کارآموزی بالینی است.
  روش بررسی
  با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف، 8 دانشجوی کاردرمانی دانشگاه های علوم بهزیستی و علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی که اولین ترم آموزش بالینی را سپری کرده بودند، انتخاب و از آن ها مصاحبه ی نیمه ساختار یافته به عمل آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آنالیز محتوای گرنهایم استفاده شد.
  یافته ها
  از مجموع هشت مصاحبه 254 کد اولیه به دست آمد. این کدها در طی فرآیند تجزیه و تحلیل به سه مفهوم اصلی شامل: مربی و آموزش بالینی، برنامه ی آموزشی و محیط آموزشی تقسیم و مفاهیم فرعی شامل اهمیت جلسات ابتدایی، تجربه ارتباط با مربی، نیاز به نظارت و فیدبک صحیح، نحوه ی تشکیل پرونده و گزارش نویسی، لکچر به عنوان استراتژی آموزشی، تنوع در ارزیابی عملکرد دانشجو، شکاف بین آموزش نظری و آموزش بالینی، مشاهده بالینی واحدی کم اثر، نقش برنامه ریزی، پرسنل بعنوان عوامل تاثیر گذار و ویژگی های مرکز و ساختار فیزیکی دسته بندی شدند.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان داد که دانشجویان کاردرمانی تجربه خوشایندی از اولین حضور خود در آموزش بالینی نداشته و با مشکلاتی روبرو بودند. لذا ضروری به نظر می رسد مسوولین در برنامه ریزی های آموزشی برای رفع این مشکلات به منظور تحقق بیشتر اهداف آموزش بالینی کاردرمانی تلاش بیشتری به کار بندند.
  کلیدواژگان: آموزش بالینی، دانشجوی کاردرمانی، تحقیق کیفی
 • محسن صفاری*، هرمز سنایی نسب، حجت رشیدی جهان، غلامحسین پورتقی، امیر پاکپور حاجی آقا صفحات 45-56
  زمینه و هدف
  عوامل فردی مختلفی می توانند در پیشرفت تحصیلی دانشجویان موثر باشند که از جمله آن ها می توان به شادکامی و خودکارآمدی اشاره نمود. هدف از این مطالعه بررسی روابط بین پیشرفت تحصیلی و برخی عوامل دموگرافیک با این عوامل در دانشجویان گروه علوم پزشکی می باشد.
  روش بررسی
  این یک مطالعه ی مقطعی است که بر روی تعداد 180 نفر از دانشجویان صورت گرفته است. نمونه ی پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از نوع سیستماتیک اخذ گردید. از پرسشنامه های دموگرافیک، فهرست شادکامی آکسفورد، و مقیاس خودکارآمدی عمومی برای جمع آوری اطلاعات از دانشجویان استفاده گردید. شاخص پیشرفت تحصیلی با استفاده از میانگین معدل تحصیلی دو نیمسال گذشته معین گردید. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه و همبستگی پیرسون استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین سنی شرکت کنندگان در پژوهش 03/7 ± 33/29 بود و اکثریت آنها (80 درصد) مذکر بودند. عمده شرکت کنندگان از رشته های پزشکی و پرستاری بودند (55 درصد). میانگین استاندارد نمره ی شادکامی 58/0 ± 36/4 و میانگین نمره ی خود کارآمدی 09/9 ± 60/61 بود. میانگین معدل تحصیلی دو نیمسال گذشته دانشجویان مورد مطالعه نیز 81/1 ± 41/15 به دست آمد. عواملی همچون وضعیت تاهل، سن، مقطع و رشته تحصیلی و همچنین شاخص پیشرفت تحصیلی دارای ارتباط معنی دار با شادکامی بوده، عواملی همچون سن، مقطع و معدل تحصیلی با خودکارآمدی در ارتباط بودند. همچنین همبستگی مثبت و معنی داری بین سه متغیر اصلی مطالعه یعنی شادکامی، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی یافت گردید.
  نتیجه گیری
  شادکامی و خود کارآمدی در دانشجویان علوم پزشکی به عوامل مختلف دموگرافیک و تحصیلی بستگی دارند که شناخت و تاثیرگذاری بر آن ها می تواند موجب بهبود عملکرد و سلامت روان دانشجویان گردد. بنابراین طرح ریزی مطالعات بیشتر جهت شناخت بهتر چنین عواملی در جهت ارتقای فرآیند آموزش و تحصیل دانشجویان توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: دانشجویان، پزشکی، شادکامی، خودکارآمدی، پیشرفت تحصیلی
 • عباس علامی*، فاطمه صفاری صفحات 57-63
  زمینه و هدف
  منظور از برگزاری آزمون آسکی، ارزشیابی مهارت های دانشجویان در مقاطع بالینی است. در ایران استفاده از سناریوهای کتبی در ایستگاه های آزمون آسکی متداول است. هدف از این بررسی تعیین ضریب همبستگی نتایج آزمون آسکی با آزمون پیش کارورزی در صورت استفاده از این نوع طراحی ایستگاه بود.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی (Cross sectional)، بر روی نمرات آزمون آسکی 48 دانشجوی سال پنجم پزشکی دوره کارآموزی در سال 1391 صورت گرفت. همبستگی نمرات هر یک از ایستگاه ها و نمره ی کل آزمون آسکی با نمره ی آزمون پیش کارورزی به روش ضریب همبستگی R Pearson محاسبه شد. جهت تعیین همسانی درونی نمرات ایستگاه های آزمون، همبستگی نمره هر ایستگاه با نمره کل دانشجو در آزمون آسکی نیز محاسبه شد.
  یافته ها
  در این پژوهش بین نمرات امتحان پیش کارورزی و نمرات آزمون آسکی ارتباط معنی داری یافت نشد. همبستگی منفی بین نمرات دو ایستگاه انجام پروسیجر بر روی مولاژ و آزمون پیش کارورزی وجود داشت. ضریب همبستگی نمرات آزمون پیش کارورزی با میانگین نمرات 3 ایستگاه عملی 07/0- با 65/0 P=و ضریب همبستگی آن با میانگین نمرات 6 ایستگاه مبتنی بر سناریو کتبی 32/0 با 02/0 P= محاسبه شد که مورد اخیر از نظر آماری معنی دار بود. در بررسی ثبات درونی آزمون، ایستگاه طب داخلی با 81/0 بالاترین و ایستگاه سنجش مهارت معاینه ی چشم با 17/0 از پایین ترین ضریب همبستگی برخوردار بودند.
  نتیجه گیری
  پیشنهاد می شود از طراحی ایستگاه ها مبتنی بر سناریوهای کتبی خودداری شود. در غیر این صورت آزمون آسکی همان بخش هایی از صلاحیت های بالینی که در آزمون پیش کارورزی مورد ارزیابی قرار می گیرد را خواهد سنجید.
  کلیدواژگان: آزمون، آسکی، پیش کارورزی، همبستگی
 • محمدرضا منصوریان، مرضیه حسینی*، شهلا خسروان، علی عالمی صفحات 64-73
  زمینه و هدف
  ارزیابی دقیق و عینی صلاحیت بالینی و حرفه ای، یکی از مهم ترین ابعاد آموزش بالینی دانشجویان گروه پزشکی است. آزمون عینی ساختار یافته مهارت های عملی، طیف وسیعی از مهارت های فنی و اساسی را در موقعیت های تجربی ارزیابی می کند. این پژوهش با هدف مقایسه تاثیر به به کارگیری آزمون عینی ساختار یافته مهارتهای عملیOSATS)Objective Structured Assessment of Technical Skills])[و روش ارزیابی سنتی بر میزان رضایت دانشجویان و ارزیابان در دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه ی مداخله ای است. واحدهای مورد پژوهش 45 دانشجوی پرستاری و فوریت های پزشکی بودند که واحد اصول و فنون عملی را اخذ کرده و غیبت بیش از حد مجاز نداشتند و هر دو روش ارزشیابی عملی با ساختار عینی و سنتی در ارزیابی آن ها مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخته و چک لیست جمع آوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 10 تن از اساتید مجرب مورد ارزیابی قرار گرفت و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 80 درصدتایید شد. داده ها با استفاده از آزمون های تی زوج و مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد میانگین نمره ی رضایت مندی دانشجویان از روش OSATS (3/74) بیشتر از روش سنتی(7/49) است و این تفاوت از نظر آماری معنا دار بود(0001/0.(P<هم چنین میزان رضایتمندی ارزیابان نیز از روش OSATS (3/76)بیشتر از روش سنتی(5/35)بود(0001/0. (P<. 3/93 درصد دانشجویان موافق ادامه ارزشیابی به روش OSATSدر ترم های آینده هستند.
  نتیجه گیری
  ارزشیابی ساختارمند عینی مهارت های عملی بیش از روش سنتی سبب رضایت دانشجویان می شود. مدرسین نیز نسبت به این نوع ارزشیابی دیدگاه مثبتی دارند.
  کلیدواژگان: ارزشیابی سنتی، ارزشیابی عینی ساختاریافته، رضایتمندی، دانشجوی پرستاری
 • زهرا مهدوی لنجی، فاطمه قائدی حیدری صفحات 74-81
  زمینه و هدف
  کدهای اخلاقی،به عنوان راهنمای عملی مراقبت های پرستاری تدوین یافته است و مرجع تصمیماتی است که در فرایند مراقبتی توسط پرستاران اتخاذ می گردد.با توجه به اهمیت موضوع اخلاق در پرستاری و اجرای تحقیقات عمدتا کیفی در این زمینه،هدف از این مطالعه کمی،مقایسه ی وضعیت اجرای کدهای اخلاقی در بین دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل در بیمارستان الزهرا شهر اصفهان می باشد.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی- تحلیلی می باشد.ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای 31 آیتمی و برگرفته از کدهای اخلاقی منتشره توسط وزارت بهداشت برای پرستاران بود.این پرسشنامه علاوه بر بخش اطلاعات فردی،دارای دو بخش کدهای اخلاقی مربوط به ارایه ی خدمات بالینی(23 آیتم) و ارتباط با تیم درمان(8 آیتم)می باشد که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت.نمونه گیری به روش آسان بر روی 32 نفر از دانشجویان پرستاری و 40 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان الزهرا انجام گرفت. داده ها، با آزمون تی مستقل تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  در دانشجویان پرستاری و پرستاران به ترتیب میانگین سن 29/22(37/1)و47/29(34/7) سال بود.اکثر دانشجویان8/93 درصد و پرستاران5/87 درصد را زنان تشکیل می دادند. در بخش کدهای اخلاقی مربوط به ارایه ی خدمات بالینی تفاوت معنی داری بین گروه ها وجود نداشت،اما در بخش کدهای اخلاقی مربوط به ارتباط با تیم درمان پرستاران به طور معنی داری نمره بالاتری کسب کردند(04/0p=).
  نتیجه گیری
  با توجه به حضور بیش تر پرستاران در بالین و مواجهه با موقیعت های اخلاقی، انتظار می رفت ایشان کدهای اخلاقی را بهتر از دانشجویان پرستاری رعایت کنند، اما این مورد، فقط در بخش ارتباط با تیم درمان محقق گردید. لذا پیشنهاد می شود که مدیران و مربیان پرستاری تدابیر لازم جهت رعایت بیش تر کدهای اخلاقی مربوط به ارایه ی خدمات بالینی، توسط دانشجویان پرستاری و به ویژه پرستاران اتخاذ کنند.
  کلیدواژگان: کدهای اخلاقی، دانشجوی پرستاری، پرستار
 • احمد وهابی صفحات 82-90
  زمینه و هدف
  استاد مهم ترین و اساسی ترین عامل موفقیت در تحقق اهداف آموزشی در هر موسسه دانشگاهی می باشد. آگاهی از نظرات دانشجویان در مورد ویژگی های یک استاد خوب دانشگاهی به ما کمک می کند تا در تنظیم فعالیت های تدریس و ارزیابی آموزشی با آگاهی تصمیم بگیریم. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین ویژگی های یک استاد خوب دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی سنندج انجام گردید.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک مطالعه ی توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی است. جامعه ی مورد بررسی تمامی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی سنندج بودند که حداقل 2 ترم تحصیلی را گذرانده و در نیمسال دوم سال تحصیلی 92-1391 مشغول به تحصیل بودند که از بین آن ها 384 نفر به روش تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش سووالات دموگرافیک و سووالات مربوط به خصوصیات یک استاد خوب دانشگاهی بود که توسط دانشجویان تکمیل گردید.
  یافته ها
  از نظر دانشجویان، مهم ترین گویه ها، تسلط استاد بر موضوع مورد تدریس، دانش عمومی در مورد درس مورد تدریس، کوشش جهت تفهیم درس و پاسخ به سووالات دانشجو و سابقه ی تدریس استاد و کم اهمیت ترین مشخصه های یک استاد خوب دانشگاهی شامل انجام حضور و غیاب، برگزاری کوئیز و امتحان میان ترم، رتبه ی دانشگاهی استاد و رعایت آیین نامه ی آموزشی و حذف دانشجویانی که بیش از حد مجاز غیبت دارند، بودند. بین جنس دانشجو و رشته ی تحصیلی با حیطه های شش گانه ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد(05/0P>).
  نتیجه گیری
  توان علمی استاد از مهم ترین خصوصیات یک استاد خوب در این مطالعه بود که در کنار سابقه ی تدریس می تواند باعث پیشرفت کیفیت آموزشی شود؛ لذا دانشگاه ها بایستی در انتخاب اساتید، از مدرسین با توان علمی بالا و آشنا با روش های ارتباطی و شیوه های مناسب برخورد با دانشجو استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: استاد خوب، ویژگی، دانشگاه، دانشجو، دیدگاه
|
 • Elahe Ahmadnia Pages 1-8
  Background And Objective
  Clinical instructors play an important role in creating a learning environment for their students to acquire professional skills. This study is aimed to determine students'' views on educational performance، interpersonal relationships and personal characteristics of clinical instructors at Zanjan School of Nursing and Midwifery.
  Materials And Methods
  In this cross - sectional study، 332 college students of Zanjan School of Nursing and Midwifery participated. A questionnaire was designed which was approved by EDO members of the faculty. Questions were designed in five categories: general teaching ability، professional competency، student evaluation، interpersonal relationships and personal characteristics. Descriptive statistics، independent t-test، Friedman test، analysis of variance، and SPSS software were used to analyze the data.
  Results
  82. 2% of students described the educational performance of their clinical instructors as “good”. In 80. 9% of cases of clinical competence، in the area of Student Evaluation in 76. 2% of cases and in 79. 7% of cases of interpersonal relationships evaluation results were good. From the students’ perspective clinical instructors'' personal characteristics in 75. 1% of cases were evaluated as good. The instructors’ scores was 84. 9 out of a total of 100 scores and for both males and females the difference was not statistically significant. The total score achieved by clinical professors with Ph. D. degrees was higher than teachers’ with a Master''s Degree and B. Sc. Degree. It was also higher among midwifery instructors in comparison with the instructors of other fields and the differences were statistically significant (p<. 05). The lowest score was for the instructors with 5 -10 years experience and the highest was for the instructors with more than 10 years of experience.
  Conclusion
  Although the practice of instructors in Zanjan School of Nursing and Midwifery has been evaluated as good، but with frequent evaluation of clinical education، monitoring of instructors performance، comparing the current situation with the situation before، strengthening the positive aspects and modifying the weaknesses we can take an effective step to further promote the quality of clinical education.
  Keywords: clinical evaluation, Nursing, Midwifery Students, Clinical Instructor.Zanjan University of Medical Sciences
 • Samira Bassir Shabestari *, Iman Shirinbak, Reza Shervin Badv Pages 9-15
  Background And Objective
  Systemic manifestation of many diseases may happen in the mouth. Some of these disease are so serious that their incorrect diagnosis can cause death. Delayed referral may be due to lack of knowledge regarding cancerous and precancerous oral lesions. It is necessary for general physicians to have some knowledge regarding common oral lesions. So، we decided to evaluate medical interns knowledge in this field.
  Materials And Methods
  Our research sample was medical interns of Zanjan University of Medical Sciences. Each sample received a questionnaire that was designed with the aid of references. At the end، knowledge scores were classified as weak، intermediate and good. Data were analyzed with spss 18. 00، ANOVA and T-test.
  Results
  51. 6% of interns didn’t have any knowledge regarding Oral Medicine. 80. 3% of them was agreed with teaching them Oral Medicine. Their accuracy in diagnosing malignant lesions، pigmented lesions and normal oral variations was 54. 2%، 67. 2% and 3. 7% respectively. Their diagnostic ability and their therapeutic approach regarding malignant lesions، pigmented lesions and normal oral variations was intermediate، high and weak respectively.
  Conclusion
  Regarding malignancies، knowledge of medical interns should be increased. Re-evaluation of medical curriculum is recommended according to common oral diseases.
  Keywords: Knowledge, Interns of Medical Sciences, oral disease
 • Sara Rezaei *, Pyman Parvizrad Pages 16-27
  Background And Objective
  Public health graduates are experts who together with other health workforce will be responsible for provision، maintenance and promotion of community health. To do this important job، the students must gain the necessary knowledge and skills principally at clerkship period. This research was done with the purpose of examining the public health clerkship course by knowing about the viewpoints of the related faculty members and students at Mazandaran University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  In this qualitative study، a purposive sampling was used to select the subjects from the population of trainees، graduates and the faculty members of public health. Semi-structured interviews were conducted. The results of the interviews led us to select the next sample، until no fresh ideas were gained. After gathering data from 11 persons، the results of the study were investigated by means of content analysis methodology.
  Results
  By analyzing research data، five key themes were identified including clerkship curriculum، expectations from clerkship، motivation of students for clerkship involvement، training of non-technical skills، and clerkship planning and management.
  Conclusion
  The results of this study demonstrated that lack of integrated planning is the most significant issue causing major setbacks for students'' clerkship. So it is indispensable for officials to improve the quality of clerkship through more incorporated plans.
  Keywords: Clerkship, Public Health, Qualitative Research
 • Samira Mehralizadeh *, Hamed Rezaei Pages 28-33
  Background And Objective
  Examinations before internship، as the last national test of general medicine، show the academic status of the students، particularly in clinical stage. The assessment of long-term results of this test can be made more rational and help remove flaws and lead to success in future.
  Materials And Methods
  The study group was all students of medical sciences in Semnan in the years 1380 to 1389. Data were analyzed using descriptive analysis.
  Results
  Of the total of 316 people، those taking part in Esfand 1387 exam did better than those taking part in 1380 test. The scores in the first 5 years were better than those of the second 5 years.
  Conclusion
  The review of comprehensive examination scores in consecutive years is recommended.
  Keywords: educational, examination, pre, intern medical, Semnan
 • Mehdi Rezaee *, Hamidreza Khankeh, Mehdi Rasafiani, Mohammad Ali Hoseini Pages 34-44
  Background And Objective
  Clinical education is a major component of the occupational therapy curriculum that enables students to experience professional roles in a real environment. This research was conducted to find out the students'' experiences in the first fieldwork education
  Materials And Methods
  In this qualitative study، semi-structured interviews were performed with eight occupational therapy students which had passed the first semester of clinical education in three departments at Shahid Beheshti and Tehran Medical Sciences Universities and the University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences. The interviews were transcribed line by line and were analyzed according to Graneheim''s content analysis approach.
  Results
  All eight interviews were analyzed and three main themes were identified: educators and clinical education، educational program and educational environment. Subthemes included importance of initial sessions، experience of communication with trainees، need for supervision and feedback، completing documentation، lecture as educational strategy، variation in student clinical evaluation، gap between theoretical units and clinical education، clinical observation unit as ineffective course، role of planning، settings and its physical structure، and staff as influencing factors.
  Conclusion
  The findings of this study showed that occupational therapy students have experienced problems in their first sessions at educational clinics. Therefore، occupational therapy education programmers should try to address these problems. Further studies are also necessary to enhance the experience of the educators، administrators and other elements involved in this field.
  Keywords: Clinical Education, Occupational Therapy Student, Qualitative Research
 • Mohsen Saffari *, Hormoz Sanaeinasab, Hojat Rashidi Jahan, Gholamhossein Purtaghi, Amir Pakpour Pages 45-56
  Background And Objective
  There are different personality variables such as happiness and self-efficacy that can influence on academic achievement of students. The aim of the study was to investigate relationships among these variables، academic achievement، and some demographics.
  Materials And Methods
  This was a cross-sectional study performed on 180 students from Baqiyatallah university of Medical Sciences. The sample was selected using systematic random sampling method. A demographic questionnaire along with Oxford Happiness Inventory (OHI) and General Self-efficacy Scale (GSE) were used to collect data from students. Academic achievement was determined by the mean of grade point averages from two last semesters. Analyses were performed using student t-test، one way ANOVA، and Pearson correlation tests. All statistical analyses were executed by SPSS for windows version 20.
  Results
  The mean standard score of happiness was 4. 36 (SD=0. 58) and the mean total score of self-efficacy was 61. 60 (SD=9. 09). The mean of grade point averages of two last semesters was 15. 41 (SD=1. 81). Factors such as marital status، age، academic grades and disciplines as well as academic achievement were related to happiness significantly. Similarly، marital status، age، academic grade and academic achievement were also related to self-efficacy. In addition، positive correlations were found between the main variables of the study، i. e. happiness، self-efficacy and academic achievement.
  Conclusion
  Happiness and self-efficacy were related to various demographic and academic factors. Identifying and modifying these factors can lead to improvement of mental function and health among medical sciences students. Therefore، doing more studies to better understand such factors toward enhancement of education is suggested.
  Keywords: students, medicine, happiness, self, efficacy, academic achievement
 • Abbas Allami *, Fatheme Saffari Pages 57-63
  Background And Objective
  The aim of OSCE is to evaluate students'' clinical skills in clinical courses. Using written scenarios are common in designing OSCE stations in our country. The objective of this study was to determine the correlation of OSCE and Pre-Internship for this type of station designing.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was done on OSCE scores of 48 fifth-year medical students. Correlation of all station scores of the OSCE exam with the Pre-Internship exam scores were calculated. To determine the internal consistency within stations، we determined each station''s correlation with the total score of a student''s test for OSCE.
  Results
  In this study، there was no significant relationship within Pre-Internship exam scores and the OSCE scores. Negative correlations were found between the model and the procedures station scores with Pre-Internship scores. Correlation coefficient of Pre-internship scores with 3 practical stations mean scores were a -0. 07 (p=0. 65) and its correlation with 6 stations based on written scenario scores calculated was 0. 32 (p=0. 02). Internal medicine with a correlation coefficient of 0. 81 was the highest and eye examination station with 0. 17 had the lowest correlation coefficient of internal consistency. Correlation of the two stations of neurology and surgery scores with both Pre-Internship and OSCE was significant and approximately similar.
  Conclusion
  We suggest avoiding the station design based on written scenarios (without presence model or standard patient). Otherwise، OSCE should be measured the same as clinical competencies are assessed with Pre-Internship exam.
  Keywords: exam, OSCE, pre, Internship, correlation
 • Mohammad Reza Mansoorian, Marzeih Hosseiny *, Shahla Khosravan, Ali Alami Pages 64-73
  Background And Objective
  Objective evaluation of clinical and professional competency is one of the most important aspects in medical students'' clinical education. Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS) evaluates a large spectrum of technical and basic skills in an experimental setting. The aim of this study was to compare the effects of two methods of evaluation Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS) and Traditional Practical Examination (TPE) on students'' satisfaction in Gonabad Faculty of Nursing and Midwifery.
  Materials And Methods
  This study was a quasi-experimental research. The samples consisted of 45 nursing and medical emergency students who selected Practical Principles and Techniques. They were collected by the census methods and were evaluated by both Objective Structural Assessment of Technical Skills (OSATS)، and traditional methods. For data gathering، a researcher- made questioner was used to poll about methods and check lists of skills assessment that were prepared by considering the standards of nursing skills. Moreover، its validity and reliability had been confirmed. The data was analyzed with a paired t- test and independent t-test using of Spss/20 software.
  Results
  The mean score of OSATS was higher than that of TPE and the difference was statistically significant (P = 0. 00). Also level of OSATS was higher than that of TPE (P = 0. 00). 93. 3% of students agreed with the evaluation by OSATS in future.
  Conclusion
  It is concluded that Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS) can evaluate more practical skills and gain more students’ satisfaction. Teachers also have a positive attitude towards this type of evaluation.
  Keywords: Traditional Evaluation, Objective Structured Evaluation, Satisfaction, Nursing Student
 • Zahra Mahdavi Lenji, Fatemeh Ghaedi Heidari Pages 74-81
  Background And Objective
  Ethical codes are developed as practical guidance for nursing care and are references of decisions-making by nurses in care process. With regard to the importance of morality issue in nursing، observance of ethical codes among nursing students and nursing practitioners in Al-Zahra hospital in Isfahan was studied.
  Materials And Methods
  This research is a descriptive- analytic study. Data gathering tool was 31-item questionnaire adopted from ethical codes for nurses developed by ministry of health medical education. In addition to individual information، this questionnaire includes two parts of ethical codes related to provision of clinical services (23 item) and those related to relationship of treatment team (8 item). The validity and reliability of the questionnaire was estimated (α=90%). Simple sampling was utilized to select 32 nursing students and 40 nursing practitioners in Al-Zahra hospital. Data were analyzed with SPSS version 18 and t test.
  Results
  The average age was 22. 29 (1. 37) and 29. 47 (7. 34). Most of the students (93. 8%) and nurses (87. 5%) were women. There was no significant difference between the two groups in ethical codes related to provision of clinical services، but thenurses gained significantly more score in ethical codes compared to the treatment group (p=0. 04).
  Conclusion
  It is recommend that managers and nursing educators pay more attention to the observance of ethical codes related to provision of clinical services by nursing students and nurses.
  Keywords: ethical codes, nursing student, nurse
 • Ahmad Vahabi Pages 82-90
  Background And Objective
  The teacher is the most important factor in achieving educational goals in any academic institution. Awareness of student opinions about the characteristics of a good teacher can help us to determine the principles of evaluation of teaching and learning activities. The present study was carried out to determine the characteristics of a good teacher from the viewpoint of students of Sanandaj University of Applied Sciences.
  Materials And Methods
  The present research was a cross-sectional study. Samples were all of students of Sanandaj University of Applied Sciences who had passed at least two semesters and were enrolled in the second semester of the academic year of 2013. Of those، 384 students were randomly selected. The data gathering tool was a questionnaire consisting of two parts: demographic questions and questions related to the characteristics of a good teacher. For data analysis spss version 16 was used.
  Results
  From the viewpoint of the students، mastery of the subject matter taught by the teacher، general knowledge about teaching of the lesson، trying to understand the lesson and answering students'' questions and teaching experience of the teacher were most important. The least important characteristics of a good educator were paying attention to the students، holding quizzes and midterm exam، academic rank، compliance with educational regulations and dropping the students who exceed absent-from-class limit. There was no statistically significant relationship between sex، course of study and the six areas of the characteristics of a good teacher (P>0. 05).
  Conclusion
  The results of the present study show that in the selection of the teachers، high academic abilities، familiarity with the methods of communication، and appropriate ways of dealing with students should be given greater weight.
  Keywords: Good Master, Characteristic, University, Student, viewpoint