فهرست مطالب

 • پیاپی 12 (تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/08/06
 • تعداد عناوین: 7
|
 • دکتر زهرا دری* صفحات 11-37
  پیشینه طبقه بندی ادبیات از حیث محتوایی و ساختاری وپدید آمدن شاخه ای از مطالعات ادبی تحت عنوان «انواع ادبی» به روزگار ارسطو و هوراس برمی گردد. هرچند که در نظریه پردازی های کهن بر تغییر ناپذیری ویژگی های انواع ادبی تاکید می شده است ولی در تئوری های جدید اعتقاد بر این است که انواع ادبی می توانند دگرگون شوند، بر یکدیگر اثر بگذارند و یا با هم درآمیزند؛ و اساسا تاریخ ادبیات یعنی تاریخ تحول ژانرهای ادبی. «حماسه» یکی از انواع ادبی است که بر دیگر ژانرهای ادبی از جمله منظومه های غنایی زبان فارسی مثل «گل و نوروز» خواجوی کرمانی اثر گذاشته است. با بررسی بن مایه های داستانی چنین به نظر می رسد که در این اثر، حماسه پهلوانی به حماسه عاشقانه ای متناسب با جامعه هم عصر خواجو تبدیل شده است، (با اذعان بدین امر که پیشینه کهن این نوع ادبی را نیز نمی توان نادیده گرفت). بر این اساس در این جستار به جستجوی عناصر حماسه، (روایت گری، خرق عادت، رویا،...) در اثری غنایی، پرداخته شده است تا دیباچه ای بر بحث «از حماسه تا رمانس» باشد.
  کلیدواژگان: روایت گری، شگفت انگیزی، سفر، رویا، اژدها
 • مسعود دلاویز صفحات 39-66
  ساختار شعر معاصر فارسی در طول حیات خویش از نفوذ زبانی و ادبی برکنار نمانده و خواسته یا ناخواسته تحت سیطره گذشته زبان فارسی و به طور مشخص زبان خراسانی در شعر بعضی از شاعران نوپرداز قرار گرفته است. شفیعی کدکنی از سرایندگانی است که با توجه به ارادتی که به زبان کهن خراسانی دارد، توانسته با بهره گیری از قریحه ذاتی و اکتسابی خود در به کارگیری امکانات آن زبان از یک طرف رونقی به زبان شاعری خویش بخشد و از طرف دیگر ظرفیت های جدیدی را به شعر و زبان فارسی وارد کند. هدف این نوشتار بررسی نشانه های زبانی و ادبی سبک خراسانی در شعر شفیعی کدکنی به روش کتابخانه ای و اسنادی است، تا نشان دهد که او با تکیه بر زبان مادری و دانش آکادمیک خود که از توغل در متون کهن و ادبیات خراسان به دست آمده، چگونه توانسته با پیوند این عناصر زبانی گذشته با زبان امروزی، زبانی مشخص ومتمایز بیافریند و ضمن تلفیق شعر خراسانی با نیمایی هم به حفظ هویت تاریخی واژگان فارسی کمک کند و هم در لابه لای پایبندی خود به ادب و فرهنگ خراسان، شاعران جوان پس از خود را به مطالعه و جستجو در گذشته شعر فارسی ترغیب کند.
  کلیدواژگان: زبان، سبک خراسانی، شعرمعاصر، شفیعی کدکنی
 • دکتر مرتضی رزاق پور*، سمیه نوش آبادی صفحات 67-93
  مکتب رئالیسم یکی از بنیادی ترین مکاتب هنری است که در اواسط قرن نوزدهم در فرانسه ظهور کرد و به سرعت گسترش یافت. پرهیز از تخیل و الهام های درونی رمانتیک ها و پرداختن به واقعیت های عالم بیرون از اساسی ترین اصول این مکتب بود که شاعران، نویسندگان و هنرمندان را به سوی خویش کشاند. در ایران نیز همگام با حرکت های مشروطه خواهان، شاعران و نویسندگان به مسائل اجتماعی و انحطاط و عقب ماندگی کشور، توجه نشان دادند. عصر مشروطه را باید نقطه عطفی در ورود شعر به حوزه زندگی مردم و مسائل جامعه و متمایل شدن آن به واقع گرایی دانست. از میان شاعران این دوره، ابوالقاسم لاهوتی با گرایش شدید به جریان چپ از منظری سوسیالیستی به اوضاع کشور توجه نشان داد. در این مقاله نگارندگان بر آن اند برای نخستین بار به این پرسش پاسخ دهند که عناصر رئالیستی تا چه حد در اشعار لاهوتی بازتاب یافته است؟ و آیا می توان او را پیرو سبک رئالیسم دانست؟ نویسندگان این پژوهش با استفاده از منابع معتبر رئالیسم، ضمن معرفی این مکتب، اصول آن را معرفی می کنند و اشعار لاهوتی را بر مبنای اصول رئالیسم مورد نقد و بررسی قرار می دهند. این مقاله پیروی لاهوتی از شیوه رئالیسم سوسیالیستی را اثبات می کند.
  کلیدواژگان: رئالیسم، اجتماع، شعر مشروطه، ابوالقاسم لاهوتی
 • پریسا صالحی*، دکتر ناصر نیکوبخت صفحات 95-118
  از آنجا که اسطوره و نماد در بازنمود تحولات فکری فردی و اجتماعی می تواند نقشی عمیق ایفا کند، در این مقاله می کوشیم با بررسی کارکرد اسطوره و نماد در آثار قیصر امین پور، به تحلیل گفتمانی آثار او مبادرت کنیم. شایان ذکر است که اسطوره ها عینی شدن تجربه اجتماعی بشرند و می توانند بیانگر اوضاع اجتماعی مخاطبان خود باشند و به مخاطبان خود کمک کنند تا دنیایی را که در آن زندگی می کنند بهتر درک نمایند. امین پور به فراخور قدرت ادبی، بضاعت ذوقی و دست مایه های علمی و هنری خویش و با الهام گرفتن از مفاهیم نمادین و اسطوره ای، به بازآفرینی هنرمندانه آن ها با پرداختی تازه و متناسب با نیازهای اجتماعی دست زده است. این پژوهش به بررسی اسطوره و نماد از منظر تحلیل گفتمان در شعر قیصر امین پور می پردازد. به نظر می رسد عامل اصلی تجلی این اسطوره ها و نمادها در شعر امین پور، بازتاب جریانات اجتماعی و سیاسی و گاه اعتقادی است. به تحقیق وجود این مولفه های اسطوره ای و نمادین سبب نفوذ شعر او در بین عامه مردم شده است.
  کلیدواژگان: اسطوره، نماد، تحلیل گفتمان، امین پور، بافت اجتماعی
 • دکتر جهانگیر صفری، میثم زارع* صفحات 119-150
  بزرگ علوی یکی از داستان نویسان برجسته معاصر است که در دو حوزه داستان کوتاه و رمان آثار ارزشمندی نوشته و در این داستان ها مهم ترین مضامین اجتماعی عصر خود را منعکس ساخته است «پدرسالاری» و زوال تدریجی آن در جامعه ایرانی از جمله مضامینی است که در آثار بزرگ علوی سیر آن به نمایش گذاشته شده است. در داستان های اولیه علوی پدرسالاری بسیار پررنگ و چشمگیر مطرح شده است ولی در داستان های متاخر او با توجه به تحول جامعه از سنت به تجدد به تدریج شاهد زوال آن هستیم که این مقاله به تحلیل این موضوع می پردازد.
  کلیدواژگان: بزرگ علوی، جامعه سنتی، تحول اجتماعی، پدر سالاری
 • دکتر مهین دخت فرخ نیا*، فرزانه بوریازاده صفحات 151-198
  رمان سنگ صبور، اهمیت ویژه ای هم از نظر ساختار داستانی و هم از جهت زبانی دارد، زیرا از اولین رمان های چند صدایی محسوب می شود که تحت تاثیر آثار نویسندگان آمریکایی قرن بیستم، به ویژه خشم و هیاهو و رمان گور به گور فاکنر نوشته شده و از طرفی برای نخستین بار از عامیانه نویسی به عنوان سبک نوشتاری در تمام طول رمان استفاده شده است. هدف این مقاله که با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای و روش استقراء، مبتنی بر توصیف و تحلیل تهیه شده است، بررسی کامل این کتاب از دیدگاه ساختاری و سبک شناختی و پاسخ به این پرسش است که مهم ترین ویژگی های ساختاری روایی و سبکی این کتاب و ارتباط آن ها با یکدیگر چیست؟ یافته های این پژوهش بیانگر آن است که میان ساختار و سبک داستان پیوند و انسجامی کامل برقرار است و هردو در خدمت القای درونمایه مورد نظر نویسنده قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: سبک شناسی، ساختار روایی، رمان، سنگ صبور، صادق چوبک
 • دکتر عبدالله ولی پور، دکتر رقیه همتی صفحات 199-225
  مولوی اکثر قسمت های مثنوی معنوی را به گفته خودش، در حالت بی خودی و در اثر تلقین من ملکوتی خود سروده است و در این شرایط، که لحظات ناب یک عارف محسوب می شود، اصالت با موسیقی و کلمات است و معانی تابع موسیقی و الفاظند و مولوی برای اصالت بخشیدن به کلمات و برجسته سازی عناصر زبانی و بالطبع، تاثیرگذاری عاطفی مضاعف از شگردها و ترفندهای مختلف بهره می گیرد. در این میان، مبحث فعل و شیوه برجسته سازی آن در مثنوی معنوی یکی از جالب توجه ترین موارد می باشد که مولوی به شکل های گوناگون از جمله، تصرفات صرفی و نحوی، حذف، تاثیرپذیری از گویش و لهجه و... این شگرد را عملی می کند. این شگردهای هنری از جنبه های مختلف، منطبق با نظریات نقد زیبایی شناختی صورتگرایان است. از آنجایی که مثنوی معنوی، تاکنون کم تر بر پایه نظریه های جدید نقد ادبی مورد نقد و تحلیل قرار گرفته است و با توجه به این که مکتب فرمالیسم جریان نوپایی است که در اوایل قرن بیستم در روسیه پدیدار شد و در دوره های گذشته برخی از علمای بلاغت اسلامی نیز به اصول صورتگرایان نظیر لفظ و فرم، بیش از معنی اهمیت می دادند، بنابراین نگارندگان قصد دارند در این مقاله برای تبیین جنبه های هنری مثنوی معنوی، «مبحث فعل» را از دیدگاهی فرمالیستی بررسی نمایند.
  کلیدواژگان: مولوی، مثنوی معنوی، نقد فرمالیستی، برجسته سازی، فعل
|
 • Dr. Zahra Dorri* Pages 11-37
  The History of literature classification based on the structure, content and emergence of a new branch of literature science, called "literary genres", goes back to Aristo and Horas era. In old literature theorizing, the emphasis is on the immutability of the characteristics of different literary genres. However, in new theorizing of literary genres, the belief is that different literary genres can be merged, changed or affect each other. Therefore, literary history basically means history of changing literary genres. An example is "Epic" which itself was changed over time while it affected the content and style of other genres. Epic elements can be found in Persian lyrics which appeared after epics. In other words, heroic epics have changed to romance epics which are more relevant society. But nonetheless one cannot ignore the old origins of lyrics. In this article we look for the epic elements, such as narration, magic, dream and etc. in romantic poems of "Gol o Norouz".
  Keywords: Narration, wonder, travel, divination, dream, dragon
 • Masoud Delaviz Pages 39-66
  Persian contemporary poetry has been broadly influenced by classic and particularly Khurasani school and dialect's diction and style. Shafiee kadkani is one of the salient well-tasted and brilliant poets who has benefited from Khurasani diction and style to enrich his poetry. He has been benefited from Khurasani to create new talents and horizons for contemporary and future poetry and poets and preserve pure genuine and unique Persian terms and diction. Employing library references and sources, this paper examined shafiee spoetry by particular reference to diction and style. Taking advantage and profiting from subtle, intact, elegant diction, terms and literary style of Khurasani, shafiee consciously and intelligently created a wise connection between Khurasani style and Nimaei. He has revived genuine and pure Persian diction and terminology and has opened new intact horizons and a right path for next generations poet and writers.
  Keywords: Shafiee Kadkani, Khorasani Style, Farsi Poetry
 • Dr. Morteza Razzaghpoor*, Somayyeh Nooshabadi Pages 67-93
  The realism is one of the most essential artistic schools that appeared in the middle of nineteenth century in France and developed rapidly. The avoidance of romantic imagination and inspiration and paying attention to the reality of external world was the most essential elements of this school which drew the poets, authors and artists to itself. Together with the constitutionalists movements in Iran, the poets and authors paid attention to degeneration and retardation of the country. The age of constitution should be regarded as the important time when the Persian poetry enters into the area of people's life and the problems of society. Among the poets, Abolghaasem-e-Laahuti, by intense tendency to the left wing, pays attention to the country`s conditions. In this article the authors attempt to see to what extent realism is reflected in laahuti's poems and if he can be considered as one of the followers of this school. In this paper the principles of realism are expounded and Laahuti's poems are analyzed in light of these principles. This paper proves Laahuti's adherence to social realism.
  Keywords: realism, society, constitution's poetry, Laahuti
 • Dr. Naser Nikoobakht, Parisa Salehi* Pages 95-118
  Since myth and symbol play a significant role in revealing the individual and societal evolutions, this paper is an attempt to survey the functions of myth and symbol in the works of Aminpour and to analyze them from a discourse analytic perspective. Myths are the realization of human social experiences and they can be the mouthpiece of the audience's social conditions and also help them understand the world in which they are living. Based on his literary strength and poetic versatility, Aminpour has attempted to render an artistic re-creation of myth and symbols in light of the status quo. This paper investigates myth and symbol from a discourse analytic perspective in Aminpour's poetry. It seems as if the major impetus for the realization of myth and symbol in his poetry is social and political forces. The myth and symbol element in his works is the reason why lay people are attracted to his poems.
  Keywords: myth, symbol, discourse analysis, Aminpour, social texture
 • Dr. Jahangir Safari, Meysam Zare* Pages 119-150
  Story is an important part of contemporary literature. Fictional literature includes works which have an imaginative nature and at the same time they are connected with the real world in a meaningful way. Bozorg Alavi is a salient contemporary story writer who has introduced many valuable works in short stories and novels. In the stories he has reflected the social issues of his time. Patriarchy and its gradual decline in Iranian society is one the issues, which is very conspicuous in his earlier works. This issue has lost its glamour in the later works of his mostly due to the fact that the society has been moving toward modernity. This article attempts to investigate this issue in his works.
  Keywords: Bozorg Alavi, traditional society, Social Transformation, Paternity
 • Dr. Mahindokht Farrokhnia*, Farzaneh Booriazadeh Pages 151-198
  One of the stylists and effective writers in contemporary fiction writing in Iran is Sadiq Chubak. The "Sange Sabur (The Patient Stone)" novel, his last and most famous work, is of special importance both in its fictional and linguistic structure and because it is considered one of the first polyphony novels influenced by the twentieth century American writers specially "The Sound and the Fury" and "As I Lay Dying" novels by William Faulkner. On the other hand, colloquialism is applied for the first time as the writing style throughout the whole novel. This article is aimed at a complete study of this book from structural and stylistics point of view, and to answer what the most important narrative structures and stylistic aspects in this book are, and how they are related to each other. The data is provided using desk studies and induction based on description-analysis method. Research findings indicated that there is a complete coherence and unity between fictional structure and style, and both are employed to convey the writer's intended theme.
  Keywords: stylistics, narrative structure, novel, Sange Sabur, Sadiq Chubak
 • Dr. Abdollah Valipoor, Dr. Roghayyeh Hemmati Pages 199-225
  As Molavi said himself, he composes most parts of Masnavi-e-Manavi when he was out of spirit, as a result of his superego is dictation. And this condition that carry as a best moment of a Gnostic is life, meaning depends on music and word genuineness based on music and words. And Molavi uses different styles for originating to words and foregrounding language elements and more emotive effect as a result. One of interesting items in Masnavi-e-Manavi is verb and foregrounding styles of verbs that Molavi produce it in different forms such as inflexion and syntax changing, elimination, impression from people is speech and accent. The artistic styles from different aspects are applicable to recommendation of aesthetic critics of formalists. Since, most of the time Masnavi-e-Manavi does it critics based on new literary criticism up to now, and also even if formalism is a new event that has been appeared at the beginning of 20th century in Russia but at the years, some rhetoric scientist attach to word and form more than meaning. So writer in this letter wants to explain artistic aspects of verb in Masnavi-e-Manavi in formalism opinion.
  Keywords: Molavi, Masnavi, e, Manavi, formal criticism, foregrounding, verb