فهرست مطالب

اعتیاد پژوهی - پیاپی 16 (زمستان 1389)
 • پیاپی 16 (زمستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1392/10/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فاطمه رسولی* صفحات 7-24
  هدف
  پرخاشگری و رفتارهای برونریزی شده زمینه ساز سوءمصرف مواد و پذیرش نوجوان در گروه های منحرف است. این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی آموزش کنترل خشم بر افزایش تاب آوری دانش آموزان مقطع متوسطه که در معرض خطر اعتیاد قرار داشتند، صورت گرفت.
  روش
  طرح پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر پایه دوم و سوم مقطع متوسطه ی شهرستان کبودر آهنگ در استان همدان بود که در سال تحصیلی 89-1388 مشغول به تحصیل بودند. تعداد 30 نفر از دانش آموزان به روش خوشه ایتصادفی انتخاب شدند و سه پرسشنامه ی تاب آوری کونور-دیویدسون، پرسشنامه ی ابراز صفت-حالت خشم و مقیاس ایرانی آمادگی به اعتیاد بر روی آن ها اجرا شد.
  یافته ها
  تحلیل داده ها نشان داد که آموزش کنترل خشم موجب افزایش میزان تاب آوری در دانش آموزان شده و به تبع آن اعتیادپذیری را کاهش می دهد.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش نشانگر اهمیت کنترل خشم در افزایش میزان تاب آوری نوجوانان در برابر مصرف و سوءمصرف مواد است. بنابراین، با اتخاذ رویکردهایی در جهت آموزش کنترل خشم در میان کودکان و نوجوانان، می توان گام مهمی برای پیشگیری از سوءمصرف مواد و ارتقای سلامت روان در میان نوجوانان برداشت.
  کلیدواژگان: آموزش کنترل خشم، تاب آوری، دانش آموزان
 • محمدعلی محمدی فر*، ابوالفضل طالبی، سید موسی طباطبایی صفحات 25-40
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عملکرد خانواده در زنان دارای همسر معتاد بوده است.
  روش
  در یک طرح شبه آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه تعداد30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس از میان تمامی زنان دارای همسران معتاد که به همراه شوهران شان برای دریافت خدمات سم زدایی (سرپایی با داروهای آگونیست مانند متادون و بوپره نورفین) و بازتوانی در فاصله زمانی مهر 91 تا اسفند 91 به مرکز بازتوانی و ترک اعتیاد ندای سلامت شهرستان گرمه مراجعه کرده بودند انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه تقسیم شدند. پرسشنامه عملکرد خانواده دو مرتبه یکی قبل از آموزش و بار دیگر بعد از اتمام آموزش در میان هر دو گروه اجرا شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که آموزش مهارت های زندگی در تمام خرده مقیاس های کارکرد خانواده موثر بوده است.
  نتیجه گیری
  آموزش مهارت های زندگی می تواند به عنوان یکی از روش های موثر در خانواده های آسیب دیده در زمینه اعتیاد مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مهارت های زندگی، خانواده، معتاد
 • مریم اسمعیلی* صفحات 41-56
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی به روش شناختی رفتاری گروهی در افزایش عزت نفس و جرات ورزی دختران دارای والد معتاد بود.
  روش
  با روش پژوهشی شبه آزمایشی 20 نفر از دختران دارای والد معتاد که دارای پایین ترین میزان جرات ورزی بودند از میان دانش آموزان پایه سوم تا پنجم ابتدایی منطقه 4 آموزش و پرورش شهر اصفهان انتخاب شدند و به طور تصادفی ساده در دو گروه آزمایشی و گواه قرار گرفتند. طرح پژوهش از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. پرسشنامه جرات ورزی گمبریل و ریچی برای سنجش میزان ابراز وجود و پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت برای سنجش میزان عزت نفس این دانش آموزان مورد استفاده قرار گرفت. پس از انجام پیش آزمون برنامه آموزش جرات ورزی طی 10 هفته، هر هفته 1 جلسه، به مدت 5/1 ساعت اجرا شد و در پایان پس آزمون انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میزان جرات ورزی و عزت نفس آزمودنی ها در پایان برنامه درمانی افزایش یافت. این نتایج در مرحله پیگیری نیز مورد تایید قرارگرفت.
  نتیجه گیری
  آموزش مهارت های اجتماعی(جرات ورزی)، می تواند بر جرات ورزی و عزت نفس دانش آموزان موثر باشد.
  کلیدواژگان: مهارت های اجتماعی، آموزش جرات ورزی، عزت نفس، والد معتاد
 • فرخ الله شاه بهرامی*، عزت الله عزتی صفحات 57-72
  هدف
  مواد مخدر از نظر آسیب شناسی تهدیدی استراتژیکی و چند وجهی است که به مقتضیات زمان یکی از چهره های آن برجسته تر از سایر چهره ها می شود. ایران و به طور خاص استان های شرقی آن به سبب موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در مجاورت یکی از بزرگ ترین کانون های تولید و قاچاق مواد مخدر (هلال طلایی) نسبت به آسیب های اجتماعی در خطر بیشتری قرار دارد.
  روش
  این تحقیق بر آن است برخی از ناهنجاری های اجتماعی با شاخص های (قاچاق مواد مخدر، متهمین مرتبط با مواد مخدر، رابطه نامشرع، درگیری فردی، راهزنی و سرقت به عنف) را با استفاده از روش تلفیقی به صورت تطبیقی طی سال های 89-1383 مورد بررسی قرار دهد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که ساکنان استان های سیستان و بلوچستان در بحث قاچاق مواد مخدر بیشترین آلودگی و استان کرمان در زمینه راهزنی از آلودگی بالایی برخودار است. در رابطه با مولفه های سرقت به عنف، تعداد متهمین دستگیر شده، درگیری فردی و رابطه نامشروع استان خراسان رضوی بیشترین تاثیرپذیری را از این همجواری داراست.
  نتیجه گیری
  توسعه اقتصادی، توجه به زیر ساخت های اجتماعی و فرهنگی، گسترش مشارکت عمومی جامعه مورد مطالعه در فعالیت های اجتماعی و افزایش انسجام اجتماعی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: جغرافیای امنیتی، مرزهای شرقی، هلال طلایی، ناهنجاری، اجتماعی
 • اعظم شهمرادی*، محمدعلی محمدی فر، محمدکاظم فخری صفحات 73-84
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر درمان نگهدارنده متادون بر سلامت روان و امیدواری وابستگان به مواد بود.
  روش
  تعداد افراد نمونه در پژوهش حاضر 60 نفر بود که شامل 30 نفر وابسته به مواد تحت درمان با متادون و 30 نفر وابسته به مواد در فهرست انتظار برای دریافت متادون در دامنه سنی 19تا55 سال که به روش نمونه گیری در دسترس از کلینیک های شهرستان مینودشت انتخاب شدند. نمونه های انتخابی با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه امیدواری اسنایدر مورد ارزیابی قرارگرفتند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل نشان داد که بین نمره های سلامت روان و امیدواری وابستگان به مواد تحت درمان با متادون و وابستگان به مواد درلیست انتظار برای دریافت متادون تفاوت معناداری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  درمان نگهدارنده متادون به عنوان یکی از روش های مناسب برای ترک مواد می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: درمان نگهدارنده متادون، سلامت روان، امیدواری
 • زهرا اسدی*، سارا امیری، آرین پورکمالی صفحات 85-92
  هدف
  هدف پژوهش حاضر مقایسهی طرحواره های ناسازگار اولیه بیماران مبتلا به سوء مصرف شیشه و افراد عادی است.
  روش
  به منظور انجام پژوهش که از نوع علی-مقایسه ای بود، برای انتخاب نمونه بیمار از نمونه گیری در دسترس و برای انتخاب نمونه بهنجار (غیر معتاد) از نمونه گیری هدفمند استفاده شد. بر این اساس 30 بیمار سوء مصرف کننده شیشه و30 فرد عادی به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. داده ها به کمک پرسش نامه ی طرحواره های ناسازگار اولیه-فرم کوتاه گردآوری شدند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که بین سوء مصرف کننده های شیشه و افراد عادی در طرحواره های ناسازگار اولیه تفاوت معناداری وجود دارد و نمرات افراد بیمار در طرحواره های ناسازگار اولیه بریدگی و طرد، خودگردانی و عملکرد مختل، دیگر جهت مندی، گوش به زنگی و بازداری، و محدودیت های مختل به طور معناداری بالاتر از گروه مقایسه بود.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش، شواهد تجربی را برای این فرض که طرحواره های ناسازگار اولیه می توانند بر گرایش افراد به سمت سوء مصرف مواد موثر باشند، فراهم کرد.
  کلیدواژگان: طرحواره های ناساز گار اولیه، سوء مصرف شیشه، اعتیاد
 • بهارک حامدی*، سلمان زارعی صفحات 93-102
  هدف
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامه غنی سازی ازدواج مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر صمیمت زناشویی معتادان به مواد مخدر و همسران شان بود.
  روش
  پژوهش حاضر به صورت آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری پژوهش شامل معتادان به مواد مخدر و همسران شان بود که به مرکز MMT «صبا» شهرستان پاکدشت مراجعه کرده بودند. از جامعه مذکور به صورت در دسترس تعداد 20 زوج انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (10زوج) و گروه کنترل (10زوج) جایگزین شدند.گروه آزمایش به مدت 9 جلسه در معرض متغیر آزمایش قرار گرفت و در طول این دوره گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. برای جمع آوری داده ها از مقیاس صمیمیت زناشویی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که تاثیر برنامه غنی سازی ازدواج مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر صمیمت زناشویی موثر است.
  نتیجه گیری
  با توجه با یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که برنامه غنی سازی ازدواج مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری می تواند به عنوان راهکاری موثر در کاهش مشکلات افراد معتاد مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: برنامه غنی سازی ازدواج، رویکرد شناختی، رفتاری، صمیمت زناشویی
|
 • Rasouli, F.* Pages 7-24
  Objective
  Aggression and acting out behaviors can lead to drug use and acceptance in deviated groups. This project had planned to determine the impact of anger control training on resiliency enhancement in high school boys.
  Method
  design of this research was pre experimental with pre-test post-test kind by control group. Sample includes of 30 high school students (15 experiment group, 15 in control group) selected by cluster sampling method. The students were randomly assigned in two experimental and control groups the experimental group received 12 sessions (two session per week) anger control training program. Then post-test assessments were made in both groups. Connor–Davidson resilience scale, State-trait anger expression inventory and Iranian addiction preparation scale were applied to assess variables.
  Findings
  the analysis of data clearly showed anger control training has had effectiveness in resiliency and reduction in getting addicted.
  Conclusion
  research findings emphasize importance of anger control training which increases resiliency in adolescents who have preparation for addiction. By adopting such training approaches in children and adolescents, we can take an important step in reduction of drug abuse and addiction prevention in this population.
  Keywords: anger control training, resiliency, students
 • Mohamadifar, M. A.*, Talebia., Tabatabaei, M. Pages 25-40
  Objective
  the aim of the present research was to survey the effect of life skills on family functions with addicted husband.
  Method
  the research was semi experimental with post and pre test. The control group was about 30 people who were selected by in access method from women whose husbands were being under intoxication services and recuperation that had referred to the Nedaye Salamati in Germeh City. They were grouped in two classes. Family Functions Questionnaire was distributed among groups one before the training and one after the training.
  Findings
  the results showed that the effect of life skills on family functions was useful in all factors.
  Conclusion
  life skills training are useful and effective on family functions.
  Keywords: life skills, family functions, training
 • Esmaeili, M. Pages 41-56
  Objective
  The aim of the study was the survey of social skills training by cognitive behavioral group in the increase of girls’ self-esteem and assertiveness with addicted parents in Isfahan.
  Method
  20 students with addicted parents who had the lowest rate of assertiveness were selected by semi-experimental method in third to fifth grades. Randomly research projects pre-test-post-test control group. Questionnaire to measure assertiveness and assertiveness Gmbryl and Richie Esteem Questionnaire to measure student's self-esteem was used. After the pre-test training program assertiveness over 10 weeks, each week, one session, lasting from one hour and half and at the end of the test was performed after 40 days in both groups re-testing were results using software spss case were analyzed by descriptive statistical methods and two-factor analysis of variance with repeated measures on one factor was used.
  Results
  The results showed that participants in the program and self-assertiveness therapy increased. These results were confirmed in a follow up phase.
  Conclusion
  the training of social skills speeds up assertiveness and self-esteem of students.
  Keywords: social skills, assertiveness training, self, esteem, parental addiction
 • Shahbahramif.*, Ezati, E. Pages 57-72
  Objective
  drugs have some multidimensional effects on people and their lives. People who live in eastern provinces are at the risk of getting addicted and abnormal. Afghanistan is and has been the main problem for Iran.
  Method
  this research has been done by library method and for this many books and articles have been read. The determined time was about 6 years.
  Findings
  drugs have direct effects on life of people. Border cities are under the unkind effects of drugs and its relevant things.
  Conclusion
  authorities must pay too much attention to drugs and eastern provinces.
  Keywords: security geography, eastern borders, social
 • Shahmoradia.*, Mohammadifar, M.A., Fakhri, M.K. Pages 73-84
  Objective
  the aim of the present study was the survey of methadone maintenance treatment on health psyche and having hope in drug addicted persons.
  Method
  the sample population was 60, 30 people were under Methadone Maintenance Treatment and 30 people who were waiting to receive methadone maintenance treatment. The range of their age was about 19-55 who were selected by in-hand sampling, according to Minoudasht city clinics. Sample group surveyed by general health and Sneider questionnaire.
  Findings
  the results showed that between health psyche and being hopeful in people who are under methadone maintenance treatment and people who were waiting to receive methadone maintenance treatment, there is a significant meaning.
  Conclusion
  methadone maintenance treatment can be counted as one of the ways to be used in quitting drug addiction.
  Keywords: methadone maintenance treatment, health psyche, being hopeful
 • Asadiz.*, Amiris., Pourkamali, A. Pages 85-92
  Objective
  The aim of present research was to compare early maladaptive schemas in crystal addicted individuals and normal individuals.
  Method
  In this ex post facto research, two groups of subjects (normal adolescent=30 and addicted adolescent=30) were selected via cluster sampling and convenience sampling respectively. Yang early maladaptive schemas questionnaire were conducted, then data were analyzed using multiple analysis of variance.
  Results
  The results revealed that there was significant difference between both groups in early maladaptive schemas.
  Conclusion
  The findings provided empirical support for the proposition that early maladaptive schemas may influence on tendency of adolescent toward substance abuse.
  Keywords: early maladaptive schemas, crystal, addiction
 • Hamedi. B.*, Zarei, S. Pages 93-102
  Objective
  The aim of this study is to investigate the effectiveness of the marriage enrichment program based on the cognitive-behavioral approach on marital intimacy of addicted individuals and their wives.
  Method
  The experimental and control group of this research was totally composed of 20 couples. A pre-test post-test research model with control group was been used in this research. Marital intimacy Scale as being pre-test and post-test was applied to the experimental and control groups. In order to test that, meaningful differences between the scores of pre-test and post-test within both control and experimental group covariance analysis test were used.
  Findings
  It was found that this marriage enrichment program had positive effects on some levels of marital intimacy. The results indicate that the difference between the scores of post-test of the experimental and control groups is significant.
  Conclusion
  The findings have been discussed in the light of literature, and some suggestions have been made. The marriage enrichment program could be used to enhancement marriage intimacy.
  Keywords: marriage enrichment program, cognitive, behavioral approach, marital intimacy