فهرست مطالب

اندیشه نوین دینی - پیاپی 35 (زمستان 1392)

فصلنامه اندیشه نوین دینی
پیاپی 35 (زمستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/12/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رضا حاجی ابراهیم* صفحه 7
  پذیرش نظریه لوح سفید و «اصالهالحس» (به معنایی اعم از حس ظاهری و باطنی) در حوزه آگاهی های تصوری، و قبول «اصالهالعقل» در محدوده آگاهی های تصدیقی به عنوان دو مبنای مورد پذیرش حکیمان مسلمان مستلزم ظهور دو مشکل درمورد پدیدارهای نایابی چون تجارب وحیانی است.
  مشکل اول، مسئله بیان ناپذیری است؛ و مشکل دوم، تشخیص روش قابل اعتماد در داوری، نسبت به سرشت و آثار این گونه امور خارج از دسترس تجارب مشاع (درونی / بیرونی) می باشد.
  درمورد مشکل دوم، یعنی روش داوری نسبت به پدیدارهایی چون «وحی»، چهار احتمال پیش روی ماست:1. موضع تعلیق گرفتن و از هرگونه داوری طفره رفتن؛2. سعی بر دستیابی به تجاربی این گونه؛ مشروط بر آنکه چنین امری ممکن باشد؛3. از تمثیل و مدل سازی بهره گرفتن؛4. رجوع به واجدان چنین تجاربی، یعنی انبیا؛ و اتخاذ موضعی درون دینی به جای منظر برون دینی.
  کوشش ما در این مقاله ضمن توضیح معنای مدل، و تشریح مخاطرات معرفتی حاصل از به کارگیری مدل ها، تبیین این نکته است که تنها راه قابل اعتماد برای داوری درمورد امور تجربه گریزی چون وحی، روش چهارم می باشد.
  کلیدواژگان: اصالت حس، اصالت عقل، مدل، سرشت وحی، داوری
 • ابراهیم نویی*، ابوالفضل ساجدی صفحه 25
  سازش یا ستیز دین و خرد با یکدیگر، دغدغه ای پرماجرا، برای بسیاری از اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان بوده است. این دغدغه برای فیلسوفی چون صدرالمتالهین شیرازی که به حکم اشتغالش به فلسفه، برهان محور است و ازسوی دیگر مفسر قرآن و شارح احادیث پیشوایان دین است، مجال گفتگوی بیشتری را می طلبد. وی علاوه بر اتخاذ جانب عدالت، درباب نسبت مزبور، نادرستی نظریه های رقیب را نیز نمایان می سازد. نوشتار حاضر، می کوشد با کاوش نوشته های این حکیم مسلمان، هم خردناستیزی دین در نگاه وی را روشن نماید و هم نادرستی نظریه های گرفتار افراط و تفریط در این زمینه را آشکار سازد.
  کلیدواژگان: دین، خردستیزی، خردناستیزی، خردپذیری، صدرالمتالهین شیرازی
 • منصور نصیری* صفحه 45
  بررسی ادله معتقدان به حجیت تجربه دینی در اثبات متعلقش، محور مباحث مقاله حاضر را تشکیل می دهد. این ادله را در پنج دسته جداگانه بررسی کرده ایم: 1. استدلال از طریق همانندسازی تجربه دینی با تجربه های حسی؛ 2. استدلال از طریق اصل آسان باوری و گواهی؛ 3. استدلال از طریق استنتاج بهترین تبیین؛ 4. استدلال اصلاح شده گاتینگ؛ 5. استدلال از طریق علم حضوری دانستن تجربه دینی. همه این استدلال ها، از اشکالات خاصی رنج می برند که در ذیل هریک از آنها، تبیین و بررسی شده اند. با توجه به اشکالاتی که مطرح خواهد شد، حجیت عام تجربه دینی، را رد و حجیت خاص و محدودی برای آن نتیجه گرفته ایم.
  کلیدواژگان: تجربه، تجربه دینی، حس گرایی، احساس گرایی، تبیین مافوق طبیعی، علم حضوری، آلستون، وینرایت، ابن عربی
 • محبوبه اسماعیل زاده نوقی*، محمد محمدرضایی صفحه 63
  در مکتب اسلام، اعتقاد به خاتمیت به معنای به اتمام رسیدن ارسال انبیا، از جانب خداوند برای هدایت بشر می باشد و آخرین فرستاده الهی به عنوان پیامبر که شریعت مبین اسلام را بنا نهاد، حضرت محمد مصطفی| می باشد و پس از ایشان هیچ پیامبر دیگری ظهور نخواهد کرد.
  ازطرف دیگر باب نیازمندی بشر به هادیان الهی همچنان باز است و با توجه به محدودیت های معرفتی انسان، نمی توان او را به طور کامل مستغنی از آموزه های الهی و عالم بالا دانست. اینجاست که بحث ولایت و امامت که استمرار حرکت خاتم الانبیا و برطرف کننده نیاز بشر می باشد شکل می گیرد.
  حکمت متعالیه تفکر فوق را در چارچوب فلسفی و عقلی تبیین می کند. بر این اساس شبهه برخی روشنفکران که امامت را مغایر خاتمیت می دانند، بی اثر و بی نتیجه می نماید.
  کلیدواژگان: خاتمیت، حقیقت محمدیه، امامت، ولایت، وحی تشریعی، الهام، حکمت متعالیه
 • رامینه سلیمان زاده آیدیشه*، زهرا مصطفوی صفحه 77
  درباب مسئله جبر و اختیار و همچنین تقریر دیدگاه مولوی در این مسئله مطالعات فراوانی صورت گرفته است. از مسائلی که مورد تحلیل این مطالعات قرار نگرفته، متغیرهای موثر بر دامنه اختیار نزد مولوی است. نویسنده در این مقاله می کوشد تا بر مبنای عوامل موثر بر دامنه اختیار، تصویر روشنی از این عوامل ارائه دهد. محور استنادات نگارنده، حکایت آن پادشاه جهود که نصرانیان را می کشت از دفتر نخست مثنوی است. هدف مقاله جلب توجه نمودن خوانندگان به مسئله دامنه اختیار، عوامل موثر بر دامنه اختیار، نحوه تاثیر این عوامل بر دامنه اختیار و اشاره به رهنمودهای مولوی برای رهایی از دام عوامل محدودکننده دامنه اختیار است. از این رهگذر نشانه های فردی که اختیار خود را به نهایت گستردگی رسانده است، به خوانندگان یادآوری می شود.
  کلیدواژگان: اختیار، دامنه اختیار، عوامل محدودکننده، عوامل وسعت دهنده، عوامل درونی، عوامل بیرونی
 • محمدحسین طاهری آکردی* صفحه 99
  شباهت هایی جزیی میان نهاد کلیسای کاتولیک با سازمان روحانیت در شیعه، سبب گشت تا برخی این دو نهاد را یکسان بینگارند و همان اشکالات وارد بر رفتار آبای کلیسا در نهاد کلیسا، به ویژه در قرون وسطی را بر سازمان روحانیت شیعه وارد کنند. این مقاله براساس متون اصلی هرکدام از این دو مجموعه، به مقایسه امر وثاقت، میان این دو پرداخته و با بیان موارد تشابه و تفاوت میان آنان، به پاسخ شبهه یکسان انگاری میان این دو نهاد می پردازد. گرچه الهی بودن و اتصال به خدا از راه معصوم را از شباهت ها شمرده می شود، اما مصداق آن و همچنین نحوه توجیه این اتصال که مبنای وثاقت است، از اصلی ترین تفاوت ها بوده و یکسان انگاری آنان و درنتیجه ذکر اشکالات وارد بر نهاد کلیسا به سازمان روحانیت شیعه، مخالف اصل انصاف علمی است.
  کلیدواژگان: سازمان روحانیت، نهادکلیسا، شیعه، کاتولیک، بررسی تطبیقی، وثاقت
 • مهدی فدایی* صفحه 117
  ازنظر علامه طباطبایی، انسان دارای فطرتی خاص است که او را به سنت خاص زندگی و راه معینی که منتهی به هدف و غایتی خاص (خداوند) می شود، هدایت می کند؛ راهی که جز آن راه را نمی تواند پیش گیرد، «فطرت الله التی فطر الناس علی ها.» ازسوی دیگر، براساس الهیات کالوینی اذعان به وجود خداوند، در اعماق ذهن هر انسانی وجود دارد و اکتسابی هم نیست؛ بدین گونه که نظریه ای باشد که در مدرسه و با تعلیم استاد فرا گرفته شود. بلکه چیزی است که هریک از ما از رحم مادر، کاملا آن را می شناسیم و خود طبیعت هم اجازه فراموشی آن را به کسی نمی دهد. در این مقاله کوشیده ایم وجوه اشترک و افتراق این دو دیدگاه را بررسی کنیم. قلب، جایگاه معرفت فطری، غیر اکتسابی بودن معرفت، هدایتگری انسان، تخلف ناپذیری، لزوم تکامل و بلوغ این گرایش، تاثیر گناه بر این نوع معرفت، به عنوان وجوه مشترک؛ و انگیزه طرح، ماهیت معرفت فطری، تاثیر آگاهی به قوه معرفتی، منطقه ای بودن، متعلق معرفت فطری و نحوه دریافت معرفت، به عنوان وجوه افتراق این دو دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: علامه طباطبایی، آلوین پلانتینگا، حس الوهی، فطرت، مبناگرایی
 • عبدالهادی فقهی زاده*، زهره حیدری صفحه 133
  چگونگی زندگانی پیامبر اکرم| پیش از بعثت، از زمینه های مورد توجه از دیدگاه تاریخی کلامی و روایی است. دقت نظر در شواهد مبنی بر آگاهی های غیبی پیامبر اکرم| در این دوران، و روند زندگی اعتقادی ایشان، و کاوش در تفاوت های طرح شده میان دو مفهوم نبوت و رسالت، می تواند مویدی بر این دیدگاه باشد که پیامبر اکرم| در دوران قبل از بعثت از مراتبی از نبوت برخوردار بود. استخراج دیدگاهی جامع درباره تفاوت میان دو مقام نبوت و رسالت و ارائه تعریف صحیحی از نبوت به عنوان مبنای پژوهش، نخستین گام در جهت بررسی فرضیه مقاله حاضر به شمار می رود. گام بعدی استخراج شواهدی است که بر این آگاهی های غیبی و روابط با ملک دلالت می کند. کندوکاو در سیره پیامبر اکرم| و بررسی احتمالات گوناگون درباره شریعت ایشان، حاکی از آن است که در دوران پیش از بعثت، آئین خود را از طریق ارتباط با عالم غیب دریافت می کرده است.
  کلیدواژگان: پیامبر اکرم| نبوت، رسالت، شرایع آسمانی، هم زمانی
 • حمیدرضا سروریان*، محمد بنیانی صفحه 151
  در اینکه ثواب استحقاقی است یا تفضلی سه قول مطرح است: بنابر قول اول ثواب استحقاقی است و ثواب ندادن شخص مطیع ستم است. بنابر قول دوم ثواب تفضلی است، اگرچه قائلان به این قول، خود درباره علت تفضل اختلاف دارند؛ زیرا بنابر مبنای اشاعره، ملزم کردن خداوند بر ثواب بی معناست. این سخن به معنای معیار نداشتن ثواب الهی است. و بنابر مبنای دیگر علی رغم تفضلی بودن ثواب، خداوند در آن استحقاق را اعتبار کرده است که براساس آن ثواب الهی ضابطه مند می گردد. بنابر قول سوم ثواب از جهت مملوک بودن انسان تفضلی و از جهت پاداش عمل بودن، استحقاقی است. در جمع بندی نهایی در قالب قول چهارم می توان گفت: به علت کمال مطلق بودن خداوند، نباید رابطه مالک و مملوکی و نعمت های پیشین الهی، در ثواب در نظر گرفته شود؛ اگرچه در واقع و نفس الامر چنین رابطه ای وجود دارد که در این صورت مرتبه ای از ثواب استحقاقی و افزون بر آن تفضلی خواهد بود. اگر آن رابطه در نظر گرفته شود، استحقاق منتفی است.
  کلیدواژگان: ثواب، استحقاق، تفضل، مشقت، اعتبار
 • هاشم قربانی*، داود قرجالو صفحه 169
  رویکرد اصلی نوشتار حاضر، واکاوی و بررسی پنج دیدگاه طرح شده در دوره معاصر، درباره مسئله شر در عالم حیوانات است. همچنان که می توان به نحو محصلی درباب شرور وارده بر انسان ها سخن گفت و راه کارهایی ارائه نمود، در حیوانات نیز، این دشواره، جای پژوهش و سنجش دارد. آنگاه این مسئله، اهمیت خویش را نمایان می سازد، که دفاع از اختیار و اراده مندی در حیوانات، به سختی قابل اثبات و طراحی است. دامنه طرح مسئله شر، تحقق داشتن ادراک و وجود تصادم و به آستانه ادراک رسیدن آن است. با این سخن، طرح آن در صرف محدوده انسانی، نوعی تحویلی نگری به شمار می آید. ویلیام رو، سازواره وجود خدا را با شر، گزاف خواندن شرور حیطه حیوانی، دگربار به چالش فرامی خواند. اندیشمندان مختلفی درپی پاسخ دادن به دشواره رو هستند. جستار حاضر با پذیرفتن طرح مسئله شر در عالم حیوانات، به گزارش و نقادی پاسخ به این دشواره، در قالب پنج رهیافت: رهیافت لوئیس مبنی بر نگرش تعیین عامل شر، رهیافت هریسون مبنی بر عدم آگاهی در حیوانات، رهیافت هیک مبنی بر تفکیک رنج و درد، رهیافت پیتر گیچ مبنی بر بی اعتنایی بر شرور وارده بر حیوانات، و رهیافت سوئین برن مبنی بر معرفت زا بودن آن، می پردازد.
  کلیدواژگان: شر، درد و رنج، حیوانات، ادراک، تحلیل انتقادی
|
 • Reza Haji Ebrahim* Page 7
  Agreeing with the theory of white tablet and sensualism, including inner and outer senses both, in the field of concepts and with intellectualism in the field of judgements, as two bases of Muslim philosophers, would lead to two problems when dealing with invisible phenomena such as experiences of revelation: one is non-explanotry state of them and the other lies in finding an authentic way for studying them. For the latter there can be found four probabilities: 1. avoiding to judge, 2. seeking to aquire such experiences if possible, 3. using examples and models, 4. relying on the people of such experiences, namely prophets, and taking a religious position.In the paper, the meaning of model and the difficulties in the way for using models have been introduced and it has been proved that the only authentic way consists in the four probability.
  Keywords: sensualism, intellectualism, model, essence of revelation, judgement
 • Ebrahim Noei*, Abolfazl Sajedi Page 25
  Religion`s state of being or not being against reason has been a problem focused on by many Muslim and non Muslim scholars. The problem for such a philosopher as Sadrul Mutaallihin Shirazi who, on the one hand, as a philosopher is of demonstrative manner and, on the other, as a Quran and tradition commentator, need more discussion. In additon to supporting justice side when speaking of the mentioned relation, he make the irreasonability of the rival view clear. In the paper, it has been sought to support his view and to criticise those views going from one extreme to the other.
  Keywords: religion, being against reason, not being against reason, reasonability, Sadrul Mutaallihin Shirazi
 • Mansour Nsiri* Page 45
  This paper has focused on the arguements of those agreeing with epistemological validity of religious experience and studied them in five groups: 1. arguing as if religious experiences are the same as visible experiences; 2. arguing on the principle of credulity and testimony; 3. arguing by inferring the best explanation; 4. reformed argument of Gutting;5. arguing on the basis of knowledge by persistence. As is described in the paper, all the arguments are exposed to failures. In the paper, general authenticity of religious experience has been argued against; yet a limited authenticity for religious experience has been argued in the field.
  Keywords: experience, religious experience, sensulism, emotionalism, metanatural explanation, knowledge by persistence, Aleston, Wainwright, Ibn Arabi
 • Mahboobeh Esmailzadeh Nouqi*, Mohammd Mohammadrezaei Page 63
  As is clearly understood by the teachings of Islam, prophecy has come into its end with the Prophet of Islam and, therefore, there may be no prophet after him. Yet, with regard to the man`s limitedness of knowledge, he would be in need of Divine leader for ever. Just it is at this point that the position of Imamate and guardianship as a necessityy finds its place for continuance of the mission of the Seal of the prophets. In this way, the human need of Divine leadership would be satisfied. Transcendent philosophy has explaind the problem in such a philosophical method by which intellectuals` demur of disagreement between Sealness and Imamate would be eradicated.
  Keywords: Sealness, Mohammadian Truth, Imamate, guardianship, Divinely legistlative revelation, inspiration, transcendent philosophy
 • Ramine Soleimanzade*, Zahra Mostafavi Page 77
  Many studies have been performed on the problem of determinism and free will and also on Mowlavi`s view on it. Yet, few have studied the agents affecting the limit of free will in Mowlvi`s view. In this paper, it has been sought to give a clear description on the agents. The pen has relied on a story of the first book in Mathnavi speaking of a Jewish king who killed Christians. It is intended in the paper, to attract the addressed readers`s attention on the limit of free will, the agents affecting the limit of free will and the way in which they affect it and to refer to Mowlavi`s recommendations for avoiding the agents limiting the scope of free will. Such being the case, a full example of expanded free will has been introduced.
  Keywords: free will, expansion of free will, agents of limitation, agents of expansion, inner agents, outer agents
 • Mohammadhosein Taheri Akerdi* Page 99
  Some Small points of similarities between the institution of Catholic Church and that of Shiite have caused some to view the latter as being exposed to the same objections of the former, especially exposed to those in Middle Ages Church. This paper, relying on their original texts, has sought to compare them with regard to authenticity and, describing their similarities and differences, has rejected the view of their being identical. Though the two are similar in Divinity and connection to God through pure men, the real cases of these two teachings and the how for justification as the foundation for authenticity have been regarded as the most basic differences. Therefore, the claim of identicality in the field is not logically impartial.
  Keywords: the celergy institution, Church institution, Shiite, Catholic, comparative study, authenticity
 • Mahdi Fadayi* Page 117
  Allameh Tabatabaei has viewed human being to be of a special nature due to which all his life is directed to a special end, God. The direction other than which one may not take in his life: the nature (framed) of Allah, in which He hath created man. It is on the one hand and on the other, on Kalvin`s theology, human being is of knowledge to the existence of God in depth of his mind; such kind of knowledge may not be counted as something to be taught and learned. Farther it is of those facts established in our depth of mind before our birth and, therefore, it cannot be forgotten at all. In this paper, it has been sought to describe different and common aspects of the two views. Heart, the place of natural knowledge, innate state of natural knowledge, leadership of human being, ever last stability, necessity for the natural ability to develope, effect of sin on this knowledge have known the aspects in common, while aim of putting it forward, its essence, effect of corresponding knowledge on it, its regionality, its object and the how of its happening may be counted as differences.
  Keywords: Allameh Tabatabaei, Alvin Plantinga, Divine tendency, nature, fundamentalism
 • Abdolhadi Feqhizadeh*, Zohreh Heidari Page 133
  The bounteous Prophet`s way of life before his Divinely appointment has been of considerable fields historically, theologically and traditionally studied. Noticing cases of evidence for the bounteous Prophet`s knowledge of the unseen in that time, his manner of life with regard to action and belief, paying attention to the differences between two terms of prophecy and mission would lead one to the view of the Prophet`s degrees of prophecy before his appointment. Attaining an overall view on the difference between prophecy and mission and giving a correct definition on prophecy as the base of this paper have been taken as the first step for examining the hypothesis of the paper. In the second step, some cases of evidence reffering clearly to the Prophet`s knowledge of the unseen before declaring the position of prophecy. As is understood by his manner of life and various probability on his religious way of life in that period, he received his code of religious rituals from the unseen.
  Keywords: the bounteous Prophet, prophecy, mission, revealed religions
 • Hamidreza Sarvarian*, Mohammad Bonyani Page 151
  On the problem: if reward is caused by merit or is a condescension, there can be found three views: on thefirst it is for merit and, therefore, not rewarding would be a case of injustice. On the second, it is condescension; though those of this view differ when speaking of the cause of condescension. For as is understood by Asha`irih, it would be meaningless for God to be obligated. This means lack of criterion in Divine reward. On another principle of this view, regardless of taking reward as condescension, God has considered it as being merit also and, in this way, Divine reward has become of criterion. On the third view, considering God`s life-giving to human being, reward would be known as condescension and, when considering srvant`s actions, as merit. As is understood by the paper, as a fourth view, one can say that God is absolute perfection and, therefore, one should not speak of Divine ownership and gifts; though these are established realities. In such a consideration, some degree of reward would be condescension and some other merit. Needless to say, if regarding Divine ownership and gifts, there can be no place for merit.
  Keywords: reward, merit, condescension, hardship, mental consideration
 • Hashem Qorbani*, Davood Qarejaloo Page 169
  This paper is essentially concerned to five contemporary common views of the problem of evil in animal. As one may talk of the problem in human being, so is the case, when considering it with regard to the world of animals. The importance of the problem would be more clear when noticing the difficulties in the way of defending free will in animals. The problem of evil lies in perception, collision and the possibility for perceiving collision. In this way, limiting the proble in human being would lead to redutivism. William Rowe has put the problem forward again. Some scholars have sought to solve the proble. This paper, agreeing with the problem to be proposed in animals, has intended to report and criticize the views presented as answer in five approaches including those of Lewis, Harrison, Hick, Peter Geach and Swinburne respectively focusing on determining the agent for evil, lack of knowledge in animals, distincting pain from suffering, not paying any attention to evil in animals and its being agent for knowledge.
  Keywords: problem of evil, pain, suffering, animals, perceptions, critical analysis