فهرست مطالب

پژوهش های تولید گیاهی - سال بیستم شماره 3 (پاییز 1392)
 • سال بیستم شماره 3 (پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/09/12
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حمیدرضا بلوچی*، سوسن احمدپور دهکردی صفحات 1-25
  به منظور بررسی اثر انواع پرایمینگ بر جوانه زنی بذر سیاه دانه در شرایط تنش شوری، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل پنج سطح پرایمینگ (اسموپرایمینگ با نیترات پتاسیم (یک و سه درصد)، سالیسیلیک اسید (0/2 و 0/5 میلی مولار) و هیدروپرایمینگ)) و چهار سطح شوری (صفر، 75، 125 و 175 میلیمولار از کلرید سدیم) بود. در شرایط بدون تنش، بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی را نیترات پتاسیم سه درصد و بیشترین طول ساقه چه و ریشه چه، بنیه بذر و وزن ساقه چه با اعمال هیدروپرایمینگ مشاهده شد. در شرایط 75 میلیمولار کلرید سدیم، نیترات پتاسیم یک درصد منجر به افزایش سرعت و درصد جوانهزنی و وزن ذخایر مصرف شده بذر گردید. بیشترین طول ساقه چه و بنیه بذر نیز مربوط به هیدروپرایمینگ بود و سالیسیلیک اسید 0/5 میلی مولار وزن ساقه چه و کارائی تبدیل ذخایر بذر بیشتری را دارا بود. با افزایش غلظت نمک به 125 میلیمولار، نیترات پتاسیم 3٪ سرعت جوانه زنی، بنیه بذر، طول ساقه چه و ریشه چه را بهبود داد. پرایمینگ با سالسیلیک اسید 0/5 میلی مولار وزن ذخایر انتقال یافته بیشتری داشت و در سالسیلیک اسید 0/2 میلی مولار بیشترین وزن ساقه چه مشاهده شد. در بالاترین سطح تنش شوری (175 میلیمولار کلرید سدیم)، پرایمینگ با نیترات پتاسیم 3٪ طول ساقه چه، بنیه بذر و وزن ریشه چه بالاتری را نشان داد؛ بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی با کاربرد هیدروپرایمینگ مشاهده شد. بیشترین وزن ذخایر مصرف شده بذر مربوط به سالیسیلیک اسید 0/5 میلی مولار بود و سالیسیلیک اسید 0/2 میلی مولار، طول ریشه چه و وزن ساقه چه بالاتری را نشان داد.
  کلیدواژگان: هیدروپرایمینگ، اسموپرایمینگ، سیاهدانه، صفات جوانه زنی، تنش شوری
 • واله عباسی *، حشمت الله رحیمیان، محمدعلی تاجیک قنبری صفحه 27
  بیماری شانکر باکتریایی هسته داران با عامل (Pss) Pseudomonas syringae pv. syringae یکی از بیماری های شایع درختان میوه هسته دار در استان های شمالی و مرکزی ایران می باشد. به منظور شناسایی جدایه های عامل بیماری، طی سال های 1390-1389، 105 جدایه به دست آمده از باغ های درختان میوه هسته دار واقع در مناطق مختلف استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران، خراسان رضوی، تهران و قزوین از نظر فنوتیپی، بیماری زایی و الکتروفورز پروتئین های سلولی و وجود ژن سرینگومایسین (syrB) مورد بررسی قرار گرفتند. جدایه ها از نظر ویژگی های فنوتیپی و الگوی پروتئین های سلولی اختلاف های جزئی نشان دادند. همه جدایه ها روی هلو دارای قدرت بیماری زایی بالایی بودند و از این نظر مشابه به نظر رسیدند. همه ی جدایه ها به همراه جدایه ی استاندارد، قطعه ی 752 جفت بازی با آغازگر syrB را تکثیر کردند. تنوع ژنتیکی بین جدایه ها با دو روش BOX-PCR و IS50-PCR بررسی شد. آنالیز خوشه اینتایج به دست آمده نشان داد که در BOX-PCR در سطح تشابه 73 درصد، جدایه ها به 9 گروه و با IS50-PCR به 8 گروه و با ترکیب همه آغازگرها به 11 گروه تقسیم شدند. بین تنوع ژنتیکی جدایه ها و منشا جغرافیایی آنها ارتباط معنی داری وجود نداشت. نتایج نشانگر وجود تنوع ژنتیکی بالا درون جدایه های مختلف Pss عامل بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار بود. در این بررسی ارتباط مشخصی بین منشا جغرافیایی جدایه ها و گروه های حاصل از بررسی تنوع ژنتیکی آنها مشاهده نشد
  کلیدواژگان: شانکر باکتریایی هسته داران، Pseudomonas syringae pv. syringae، تنوع ژنتیکی، BOX، PCR، IS50، PCR
 • سکینه پسرکلو، حسن سلطانلو، سیده ساناز رمضانپو*ر، علی اصغر نصرالله نژاد قومی، مهدی کلاته عربی، شعبان کیا صفحه 49
  بیماری سفیدک پودری جو که توسط قارچ آسکومیست Blumeria graminis ایجاد می شود، از مهم ترین بیماری های جو در جهان می باشد که سالیانه خسارت فراوانی را به محصول وارد می سازد. استفاده از ارقام مقاوم از لحاظ اقتصادی و سلامت محیط زیست کارآمدترین روش کنترل بیماری سفیدک پودری است. در این تحقیق به منظور تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری سفیدک پودری از طرح دای آلل یک طرفه 7×7 استفاده گردید. بدین منظور 6 ژنوتیپ جو به همراه رقم بومی صحرا در دامنه ی حساس تا مقاوم به بیماری سفیدک پودری در تلاقی مورد استفاده قرار گرفتند. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. صفات مورد مطالعه در مرحله گیاه بالغ شامل شدت بیماری و سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری بود. نتایج نشان داد که برای صفات مورد مطالعه مدل افزایشی غالبیت صدق می کند، لیکن اثرات غالبیت ژن ها بارزتر بود. صفت شدت بیماری تحت کنترل یک گروه ژنی و صفت AUDPC تحت کنترل بیش از یک گروه ژنی قرار داشتند. ژنوتیپ 104/110 از لحاظ هر دو صفت به عنوان منبع مقاومت و حامل ژن های با اثرات غالبیت مقاومت شناسایی شد و پتانسیل تولید نتاج برتر در تلاقی در برنامه های اصلاحی را دارا می باشد.
  کلیدواژگان: تجزیه ژنتیکی، دای آلل، سفیدک پودری جو
 • احسان الله تاجیک جلالی، علیرضا نه بندانی*، افشین سلطانی، ابراهیم زینلی، حسین عجم نوروزی صفحه 71

  نیاز به انرژی در جهان، قیمت بالا و اثرات استفاده از آن در انتشار گازهای گلخانه ای و محدودیت منابع انرژی منجر به افزایش تحقیقات بر موازنه انرژی در سیستم های تولید گیاهان زراعی شده است. هدف این تحقیق مقایسه روش های تهیه بستر و کاشت بذر از نظر مصرف انرژی در گندم در شرایط منطقه کردکوی استان گلستان بود. در این تحقیق 5 روستا و در هر روستا 3 مزرعه انتخاب شد که در هر مزرعه یکی از روش های تهیه بستر بذر و کاشت بذرپاش، ردیفکار و کمبینات استفاده شد. کشت در منطقه به دلیل بارندگی مناسب و سطح ایستابی بالا بصورت دیم بود. نتایج نشان داد استفاده از روش کمبینات در مقایسه با روش خطی کار و سانتریفوژ به ترتیب به میزان 33 و 35 درصد باعث کاهش انرژی مورد نیاز برای تهیه زمین و کاشت می شود. از نظر کل انرژی مصرفی برای انجام عملیات زراعی این روش باعث 22 درصد کاهش نسبت به روش سانتریفوژ و خطی کار شد. همچنین استفاده از کمبینات سبب شد انرژی مصرفی به صورت بذر به ترتیب به میزان 19 و 4 درصد از روش های کاشت سانتریفوژ و خطی کار کمتر باشد. نسبت انرژی خروجی به ورودی در روش کمبینات 7/41 بود که بالاتر از روش سانتریفوژ (4/07) و خطی کار (6/15) بود. نتیجه گیری شد که استفاده از روش کمبینات در صرفه جویی انرژی و افزایش بهره وری از آن موثر است.

  کلیدواژگان: انرژی، سوخت، عملیات زراعی
 • محمد ادبی فیروزجایی*، ذبیح الله زمانی، محمدرضا فتاحی مقدم صفحه 91
 • زهرا ستایش مهر*، صدیقه اسماعیل زاده بهابادی صفحه 111
  این تحقیق به منظور بررسی واکنش گیاه دارویی گشنیز به تنش شوری در مراحل جوانه زنی و رشد رویشی، در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. سطوح تنش شوری مورد استفاده توسط کلرید سدیم در پنج سطح 0 (شاهد)، 25، 50، 75 و 100 میلی مولار تهیه شد. در آزمایش اول، واکنش جوانه زنی بذرهای گشنیز به تنش شوری و در آزمایش دوم، صفات فیزیولوژیک گیاهچه ها که در سطوح مختلف تنش شوری رشد کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که افزایش شوری، بصورت معنی داری سبب کاهش خصوصیات جوانه زنی از قبیل سرعت و درصد جوانه زنی، طول و وزن خشک ریشه چه و ساقه چه شد (p≤ 0.01). صفات مورفولوژیکی مانند تعداد برگ، طول ساقه و ریشه، وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه تحت تاثیر شوری کاهش یافتند. همچنین تنش شوری تاثیر معنی داری (p≤ 0.01) بر میزان کلرفیل، پرولین، قندهای محلول و ترکیبات فنلی بخش هوایی و ریشه داشت. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که با افزایش تنش، میزان پرولین، قندهای محلول و ترکیبات فنلی بخش هوایی و ریشه افزایش، در حالیکه غلظت کلروفیل برگ ها کاهش یافت. نتایج حاصل از این آزمایش حاکی از این است که تحمل گیاه دارویی گشنیز در برابر تنش شوری از طریق افزایش تجمع قندهای محلول، پرولین و ترکیبات فنلی است.
  کلیدواژگان: پرولین، ترکیبات فنلی، شوری، گشنیز
 • قاسم محمدی نژاد، مرجان قاسم خاوی، رضیه زارع، سمیه ساردویی وسب، حسیه صبوری* صفحه 145
  این بررسی به منظور بررسی تنوع آللی پنج نشانگر ریزماهواره ناحیه QTL بزرگ اثر کنترل کننده تحمل به شوری واقع بر روی کروموزوم 10 برنج و ارزیابی صفات زراعی برخی ارقام ایرانی تحت تنش شوری به همراه دو شاهد متحمل (Pokkali) و حساس (IR29) و تجزیه ارتباط صفات مورفولوژیک با نشانگرهای ریزماهواره انجام گردید. براساس داده های فنوتیپی ارقام برنج به 3 گروه حساس، متحمل و نیمه متحمل طبقه بندی شدند. بر اساس نتایج مولکولی پژوهش، نشانگر RM6100 واقع در این ناحیه کروموزومی به عنوان موثرترین نشانگر جهت شناسایی ژنوتیپ های متحمل به شوری در مرحله زایشی شناسایی شد و بیشترین صفات مربوط به اجزای عملکرد با این نشانگر ارتباط معنی دار نشان دادند و در برنامه های به نژادی برنج به عنوان نشانگر اطلاع رسان و سودمند پیشنهاد می-گردد. همچنین صفت وزن تک دانه در شرایط تنش شوری با همه نشانگرهای مورد بررسی رابطه معنی داری را نشان داد که به نحوی بیانگر اهمیت این ناحیه کروموزومی در کنترل این صفت می باشد. بنابراین بر اساس این مطالعه با استفاده از اطلاعات نشانگری این ناحیه ژنومی می توان در اصلاح برنج جهت تولید ارقام پرمحصول و متحمل به تنش بهره گرفت
  کلیدواژگان: ارزیابی صفات تحت تنش شوری، برنج، تجزیه ارتباطی، تنوع آللی، ریز ماهواره
 • جمیله نظری*، وحیده پیام نور، مهدی علیزاده، کمال قاسمی بزدی صفحه 159
  توس (Betula sp) از گونه های رو به انقراض ایران بوده و زادآوری طبیعی آن در جنگل های شمال کشور بسیار اندک می باشد. مشکلات مربوط به زادآوری و جوانه زنی طبیعی بذر آن و آلودگی های همراه بذور اهمیت استفاده از کشت های درون شیشه را در جهت حفظ، بقا و اصلاح آن ها دو چندان کرده است. بدین منظور کشت بافت دو گونه از جنس توس از طریق ریزنمونه بذری مدنظر قرار گرفت. بذور گونه litwinowii B. از منطقه جنگلی سنگده استان مازندران و B. pendula از ارتفاعات جنگل سیاه مرزکوه استان گلستان به طور تصادفی از 10 پایه درختی جمع آوری شدند و تحت 7 تیمار سترون سازی مختلف قرار گرفتند. این تحقیق با آزمایش فاکتوریل دو عامله در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار 10 تایی اجرا گردید. تیمارهای سترون سازی از نظر آماری در سطح یک درصد تفاوت معنی دار نشان دادند. بهترین نتیجه از به کارگیری تیمار تلفیقی 24 ساعت قارچ کش دیفنوکونازول 3 درصد همراه با آب گرم 55 درجه سانتی گراد به مدت 30 دقیقه و کلریدجیوه 0/1 درصد به مدت 10 دقیقه حاصل شد که با اعمال این تیمار، 100-95 درصد بذور هر دو گونه عاری از هر گونه آلودگی باکتریایی و قارچی بودند. بذور استریل شده در محیط کشت پایهMS و B5 کشت شدند. در نهایت بذور گونه B. litwinowii 17/3 درصد و B. pendula نیز 14 درصد جوانه زنی داشته و ریشه دار شدند. از گیاه چه های حاصل می توان جهت ریزازدیادی این گونه ها که در مناطق صعب العبور پراکنش داشته و جمع آوری بذور آن ها با مشکلاتی مواجه است استفاده کرد.
  کلیدواژگان: سترون سازی، بذور، Betula litwinowii، Betula pendula، کشت درون شیشه ای
|
 • H.R. Balouchi*, S. Ahmadpour Dehkordi Pages 1-25
  In order to evaluate the effect of priming on germination of Black cumin under different levels of salinity, a factorial experiment on base of completely randomized design was conducted with three replications. The main factors consisted of five levels of priming (osmopraiming with KNO3 (1 and 3%), salicylic acid (SA) (0.2 and 0.5 mM) and a hydropriming)) and four salinity levels (zero, 75, 125 and 175 mM of NaCl), respectively. With out Stress condition, the highest percentage and rate of germination was obtained by 3% KNO3 priming and the highest length and weight of shoot and rootlet and seed vigor by hydropriming. In saline with 75 mM NaCl, 1% KNO3 priming resulted to increase in rate and percentage of germination and seed reserves were consumed. Maximum shoot length and seed vigor were also associated to hydropriming and priming with 0.5 mM (SA) had more shoot weight and conversion efficiency of seed reserves. With increasing salt concentration to 125 mM, 3% KNO3 priming improved germination, vigor, and shoot and rootlet length. Priming with 0.5 mM (SA) had more weight of transferred reserves and in 0.2 mM (SA) priming the highest shoot weight was observed. At the highest level of salinity (175 mM NaCl), priming with 3% KNO3, showed a higher shoot length, vigor and weight of rootlet. The highest germination percentage was observed with the use hydropriming. Maximum weight of consumption seed reserves was belonge to 0.5 mM SA, and 0.2 mM SA, showed higher shoot and rootlet length and weight.
  Keywords: Black cumin, Germination traits, Hydropriming, Osmopraiming, Salinity stress
 • V. Abasi*, H. Rahimian, M.A. Tajick, Ghanbari Page 27
  Bacterial canker of stone fruits caused by Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss) is widespread throughout Ardebil and Azarbaijane sharghi provinces. In this research samples were collected from various areas in Ardebil, Eastern Azarbaijane, Guilan, Mazandaran, Khorasane Razavi, Tehran and Qazvin provinces during 2010-2011. A total of 105 bacterial isolates were compared based on their phenotypic (physiological & biochemical) characteristics, pathogenicity and total cellular protein profiles (SDS-PAGE). Pss strains showed slight differences in phenotypic characteristics and protein profiles. All 105 strains of Pss tested were highly pathogenic on peach seedlings. All strains appeared to be similar in pathogenicity. All Pss isolates and Pss141 amplified a 752-bp fragment with the syrB primers. Genetic diversity among the strains was assessed by BOX- and IS50-PCR. Strains formed 9 and 8 clusters in the BOX-PCR and IS50-PCR, at 73% similarity level, respectively and by the combination data set of both BOX and IS50-PCR, strains formed 11 clusters. There was no significant correlation between genetic diversity and geographical origin of the isolates. The results demonstrated the existence of a considerable genetic diversity among Pss strains causing canker of stone fruit trees in various provinces of Iran. In this study, no correlation was observed between the Pss strains origin and their clusters.
  Keywords: Bacterial canker, Pseudomonas syringae pv. syringae, Genetic diversity, BOX PCR, IS50, PCR
 • S. Pesaraklu, H. Soltanloo, S.S. Ramezanpour*, A.A. Nasrollah Nejad Ghomi, M. Kalate Arabi, Sh. Kia Page 49
  Powdery mildew, caused by Blumeria graminis hordei, is currently the most serious foliar disease of barley in worldwide and reduced barley yield. The use of resistant cultivars is an efficient, economical and environmentally way to control of powdery mildew in barley. In this research a half diallel design was used for genetic analysis of resistance to powdery mildew (BGH) in barley. Six barley genotypes along with a landrace (Sahra) ranging from susceptible to resistance against BGH were used. The experiment materials were arranged in a randomized complete block design with three replications. Genetic analysis was applied in adult plant stage at field. The traits measured at adult plant stage were disease severity and area under disease prograss curve (AUDPC). The results indicated that additive-dominance model is adequate for both traits, but dominance effects were more important. Both traits were under control of one gene. In both traits, 104/110 ICARDA genotype was recognized as a resistance line containing resistante genes with dominance effect. Thus it has potential for obtaining superior lineages in selection programs for BGH resistance.
  Keywords: Genetic diversity, Diallel, Barley powdery mildew
 • E. Tajik, A. Nehbandani*, A. Soltani, E. Zeinali, H. Ajamnourouzi Page 71

  The increasing needs for energy, its high price and its environmental impact on greenhouse gases emission and limited energy resources due to increased research on energy balance in crop production systems. The objective of this research was to compare seedbed preparation and sowing methods in wheat production in Kordkoy region with respect to energy use and efficiency. Fifteen wheat fields were selected in the region in five sites. The fields were classified into three groups with included to seedbed preparation and sowing methods, i.e. centrifuge, drill and Combination Cultivator. All fields were rainfed. The results indicated that using Combination Cultivator method led to 35% and 33% reduction in energy use in seedbed preparation and sowing compared to centrifuge and drill methods, respectively. In terms of energy required for production operations, the method resulted in 22% reduction in energy use compared to centrifuge and drill methods. Using Combination Cultivator also led to 11% and 9% less energy use as seed compared to centrifuge and drill methods, respectively. Energy output to input ratio was 7.41 for Combination Cultivator method which was higher than centrifuge (4.07) and drill (6.15) methods. Using Combination Cultivator also resulted in higher energy yield than other two methods. It was concluded that using (expanding) Combination Cultivator method is effective in energy saving and improving its utilization.

  Keywords: Energy, Fuel, Field Operations
 • M. Adabi Firouz Jaei*, Z. Zamani, M.R. Fatahi Moghadam Page 91
  To evaluate the diversity of wild pomegranate (Punica grantum L.) genotypes and some commercial genotypes to use in future breeding programs and natural germplasm conservation, 49 pomegranate genotypes were assessed by morphological traits. In this study 26 qualitative and quantitative traits of fruits and leaves were evaluated. Simple correlation results, showed positive and negative significant correlations among the traits. Between the 36 wild genotypes, the studied quantitative and qualitative traits were also significant. Factor analysis was used to determine the number of main factors discrimining the genotypes and the characteristics forming the factors. Factor analysis with five main factors justified 79.03 percent of total variation for the affecting traits. Cluster analysis divided pomegranates into two main groups. The first group was included commercial and wild genotypes with sweet flavor and the second group included wild and commercial genotypes with sour-sweet and sour taste. Wild genotypes from the eastern region compared to the genotypes from the western part had more desired characteristics and were superior. Wild genotypes Gogdareh42, Sultan Ali37, Anarmarz30 compared to other genotypes were superior for traits of sugar, acid, flavor and fruit weight. Plot analysis separated the wild Fereidoonkenar29 with sour-sweet flavor and high weight from the other genotypes. Besides to commercial genotypes, wild genotypes also had desired traits, so pomegranate of their extinction and use them for pomegranate improvement and establishment of collections from these genotypes for their preservation provide a basic step for the future of this fruit.
  Keywords: Morphological traits, Wild, commercial genotypes, Germplasm, Pomegranates, Iran
 • Z. Setayesh Mehr*, S. Esmaeilzadeh Bahabadi Page 111
  In order to study the response of coriander medicinal plant to salt stress, two experiments were conducted for germination and vegetative stages. This study was carried out as a factorial experiment based on completely randomized design with three replications. The treatments were salinity at five concentrations including 0, 25, 50, 75 and 100 mM NaCl. Response of coriander seeds germination in first experiment and physiologic characteristics in second experiment were evaluated. Results showed that increase of salinity significantly decreased germination characteristics including germination percentage and rate, radicle and plumule length and dry weigtht (p≤ 0.01). With the increase of salinity, morphological traits like, number of leaves, root and shoot length, fresh and dry weight in shoot and root decreased. Effect of salt stress on amount of chlorophyll, proline, soluble carbohydrates and phenolic compounds was significant (p≤0.01). Mean comparison of treatments showed that with increasing salt stress, amount of proline, carbohydrates and phenolic compounds increased in shoot and root, while concentration of chlorophyll of leaves decreased. Our results support the idea that, accumulation of proline, soluble carbohydrates and phenolic compounds is associated with plant tolerance to salt stress.
  Keywords: Proline, Phenolic compounds, Salinity, Coriander
 • S.N. Mortazavi*, Gh. Safari Page 129
  Grapevine (Vitis vinifera) is one of the most important horticultural crop, very different varieties and economically important grape species. This plant has not long life storage, and this research has done the effect of calcium chloride on postharvest quantity and quality of vitis. Uniform clusters of 8-year-old In this study, we have evaluated the effect of three times treatment (15, 20 and 30 minutes) and four cocenterations of calcium chloride (0, 2, 3 and 4%) on postharvest of Askari varitiy. In this experiment all kind of conditions are equal. Experiment was conducted in completely randomized dasign with three replications. Some physiological traits was measured during the study such as total solid solution(TSS), berry abscission, weight loss, total acid (TA), fungus decay, wood and berry calcium. The results of this experiment showed that calcium (CaCl2) and period time of treatment had significantly affect (P≥1%) on loss berry, fungus decay, berry and woodś calcium. Interaction of time treatment and calcium cocenterations had significantly effect on the loss berry, fungus decay, wood and berryś calcium (P≥1%), total acid (TA) and weight loss (P≥5%). Use of calcium (with 3 and 4 percentage) and the period of time treatment (20, 30 minutes) had the maximum effect. Also the minimum effect was related to the control treatment.
  Keywords: Grapevine, Postharvest, Immersion, Calcium
 • Gh. Mohammadi Nezhad, M. Ghasem Khani, R. Zare, S. Sardouei Nasab, H. Sabouri* Page 145
  This study was carried out in order to evaluate allelic diversity of microsatellite markers in QTL region for salinity tolerance on chromosome 10 in rice and evaluation of agronomical traits of some Iranian rice cultivars in salinity stress along with two tolerant (Pokkali) and sensitive (IR29) check varieties, and association analysis for morphological traits using microsatellite markers. Based on the phenotypic data genotypes were categorized into 3 different groups (sensitive, semi tolerant and tolerant). Based on the molecular results, RM6100 marker at this chromosomal region, is introduced as the effective marker for identification of salt tolerance genotypes at reproductive stage and most traits of related to yield components, showed significant association with this marker, thus suggested as informative and benefit marker in breeding program of rice. Likewise, grain weight showed significant association with all the under studied markers at saline condition, which is indicator of the importance of this chromosomal region in controlling of this trait. Therefore based on this study using of marker information of this chromosomal region can be used in breeding of rice to produce high yielding and tolerant rice cultivars.
  Keywords: Association analysis, Allelic diversity, Microsatellite, Rice, Traits assessment under salinity
 • J. Nazari*, V. Payam Noor, M. Alizadeh, K. Ghasemi Bezdi Page 159
  Birch (Betula sp.) is considered as extinction species and its natural regeneration in Iranian forests is very slow. Difficulties in regeneration as well as natural seed germination of birch tree besides high levels of seed contaminations have justified the application in vitro culture with respect to its conservation and genetic improvement. Hence, the in vitro culture initiation using seed explants of two birch species was attempted. The seeds of B. pendula (collected from Sangdeh altitudes, Mazandaran) and B. litwinowii (from Siamarzkooh forests, Golestan region) were randomly harvested from the ten adult trees and then subjected to 7 surface sterilization treatments in 3 replications. The experiment was undertaken as completely randomized design in factorial arrangement (two factors) and 15 replications per each treatment. Application of Difnoconazole fungicide (3% for 24 h) followed by warm water (55°C in 30 min) and HgCl2 (0.1% for 10 min) were recognized as the best treatment for seed sterilization as well as germination. With this treatment, 95-100% seeds were found to be free from bacterial and fungal contamination. Consequently, seeds of two species were cultured on MS and B5 media. The germination percentage for B. litwinowii and B. pendula were recorded as 17.3% and 14%, respectively. In conclusion, these in vitro raised plantlets may be used as a source explants for in vitro culture initiation of birch species, whose seed collection is so difficult in such impassable sites.
  Keywords: Sterilization, Seed, Betula litwinowii, Betula pendula, in vitro Culture