فهرست مطالب

روانشناسی سلامت - پیاپی 6 (تابستان 1392)
 • پیاپی 6 (تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/06/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهدی پورکرد، عباس ابوالقاسمی صفحات 5-17
  هدف
  پشوهش حاضر تعییین ارتباط تکانشوری، سیستمهای بازداری و فعال سازی رفتاری با گرایش به سوء مصرف مواد در نوجوانان می باشد.
  روش
  این پشوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پشوهش را دانش آموزان پایه های اول و دوم دبیرستان های پسرانه مناطق آسیبپذیر شهر اردبیل تشکیل میدهند. نمونه پشوهش شامل 606 دانشآموز از دبیرستانهای آسیبپذیر شهر اردبیل بود که به صورت تصادفی ساده انتخا شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس تکان شوری، مقیاس فعالسازی - بازداری رفتاری، مقیاس نگرش به مصرف مواد و چک لیست گرایش به مصرف مواد استفاده شد.
  یافته ها
  نتای نشان داد که تکانشوری، سیستم فعال ساز رفتاری و سیستم بازداری رفتاری با سوء مصرف مواد در نوجوانان رابطه معنی داری دارند. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که قویترین متغیرهای پیش بینی کننده گرایش به سوء مصرف مواد در نوجوانان به ترتیب تکانشوری حرکتی، سیستم بازداری رفتاری، سیستم فعالساز رفتاری، بیبرنامگی و تکانشوری شناختی میباشند.
  نتیجه گیری
  این نتای بیان می کند که افزایش سطوح تکانشوری و سیستم فعالسازی، و کاهش بازداری رفتاری، میزان سوء مصرف مواد را در نوجوانان افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: تکانشوری، بازداری رفتاری، فعالساز رفتاری، سوء مصرف مواد
 • مهناز علی اکبری دهکردی، شیرین صالحی*، اکبر رضایی صفحات 18-32
  هدف

  نظر به اهمیت نقش عوامل روان شناختی در بروز بیماری های جسمی، پژوهش حاضر با هدف مقایسه انواع باور های غیرمنطقی و سبک های دفاعی در بین بیماران کرونر قلب و افراد عادی، انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر در چهارچوب یک بررسی زمینه ای - مقایسه ای انجام شد. تعداد نمونه پژوهش حاضر شامل 238 نفر بیمار قلبی، از بیمارستان شهید مدنی تبریز بوده که با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف جهت مطالعه انتخاب شدند. نمونه غیر بیمار نیز شامل 240 نفر بود که از بین همراهان و کارکنان این بیمارستان که فاقد بیماری قلبی بودند، به صورت تصادفی انتخاب شدند و با تکمیل پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز و سبک های دفاعی (DSQ-40) در مطالعه شرکت کردند. داده های پژوهش به کمک آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری تحلیل گردید.

  یافته ها

  دوگروه بیمار قلبی و غیر بیمار در باورهای غیرمنطقی تایید و حمایت دیگران، واکنش به ناکامی، بی مسئولیتی عاطفی، کمال گرایی و انواع سبک های دفاعی تفاوت معنی داری دارند. (05/0>p)

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش که بیانگر نقش سبک های دفاعی و انواع باورهای غیر منطقی به عنوان عوامل روان شناختی در سلامت جسمی، به ویژه بیماری های قلبی است، پیشنهاد می شود علاوه بر مداخلات پزشکی، از مداخلات روان شناختی هم برای بیماران قلبی و هم افراد سالم به منظور پیشگیری از بیماری های قلبی- عروقی استفاده شود.

  کلیدواژگان: باورهای غیر منطقی، سبک های دفاعی، بیماری کرونری قلب
 • مرتضی ترخان صفحات 33-47
  هدف
  این مطالعه به منظور رابطه بین شیوه مقابله با استرس (مسئله مدار، هیجان مدار) و ابراز وجود با استرس ادراک شده زنان در معرض خطر ابتلا به سرطان سینه انجام پذیرفت.
  روش
  روش تحقیق از نوع همبستگی و نمونه این پژوهش، 60 نفر از زنان در معرض خطر ابتلا به سرطان سینه بودند که از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق عبارت بودند از: پرسشنامه شیوه های مقابله با موقعیت های استرس زا، ابراز وجود شرینگ و پرسشنامه استرس ادراک شده مارکهام.
  یافته ها
  تحلیل رگرسیون چند متغیری با روش گام به گام و ضریب همبستگی پیرسون نشان داد، ابراز وجود 80/24%، مقابله هیجان مدار 52/15% و مقابله مسئله مدار 38/9% از واریانس مشترک (R2) استرس ادراک شده را تبیین نمودند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد، ابراز وجود پایین، مقابله هیجان مدار بالا و مقابله مسئله مدار پایین به ترتیب در میزان استرس ادراک شده زنان در معرض خطر ابتلا به سرطان سینه نقش اساسی و تعیین کننده دارند.
  کلیدواژگان: سرطان سینه، مقابله هیجان مدار، مقابله مسئله مدار، ابراز وجود، استرس ادراک شده
 • بهمن بهمنی، مهدی اسکندری، فریبا حسنی، فریده دکانه ای فرد، عبدالله شفیع آبادی صفحات 48-61
  هدف
  این مطالعه به منظور بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی وجودگرا بر افسردگی و امیدواری والدین فرزندان مبتلا به سرطان با استفاده از شیوه نیمه آزمایشی با پیش – پس آزمون و گروه گواه انجام گردید.
  روش
  30 والد (24 تا 54 ساله) که فرزندشان به دلیل ابتلا به بیماری سرطان در بیمارستان محک تحت درمان پزشکی قرار داشته و داوطلب شرکت در برنامه مشاوره بودند در دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شدند. قبل از مداخله درمانی، هر دو گروه با آزمون افسردگی بک- II (1996) و پرسشنامه امید میلر (1988) مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه آزمایشی در دوازده جلسه 90 دقیقه ای گروه درمانی شناختی وجودگرا که به صورت 2 جلسه در هفته اجرا گردید شرکت نمودند، در حالی که گروه گواه در این مدت از هیچ گونه مداخله رسمی روان شناختی استفاده نکردند. در پایان مداخله، هر دو گروه مجددا با آزمون های مذکور مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-16 برای اجرای آزمون آماری تحلیل کوواریانس پردازش شدند.
  یافته ها
  نتایج حاکی از وجود تفاوت معنی دار در میزان افسردگی و امیدواری دو گروه به نفع گروه آزمایش (01/0>p) بود.
  نتیجه گیری
  گروه درمانی شناختی وجودگرا می تواند در کاهش افسردگی والدین فرزندان مبتلا به سرطان و همچنین در افزایش امیدواری آنان موثر باشد.
  کلیدواژگان: درمان شناختی وجودگرا، افسردگی، امیدواری، والدین فرزندان مبتلا به سرطان
 • زینب خانجانی، حمید پورشریفی، نعیمه ماشینچی عباسی *، تورج هاشمی صفحات 62-78
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه علائم اختلالات اضطرابی در سطوح متفاوت کلسترول به انجام رسیده است.

  روش

  این پژوهش از نوع مطالعات علی – مقایسه ای بود. مبتنی بر اهداف ترسیم شده، از میان افراد مبتلا به کلسترول (TC) بالا و پایین مراجعه کننده به آزمایشگاه مرکزی استان آذربایجان شرقی، تعداد 100 نفر (50 نفر در هر گروه با میانگین سنی 55- 35 ساله) به شیوه در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه SCL-90-R استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیره مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  تحلیل داده ها نشان داد که بین گروه های مورد مطالعه از نظر علائم اضطراب تفاوت معنی دار وجود دارد. علاوه بر این، تحلیل های تکمیلی نشان داد که نشانه های ترس مرضی، وسواس - اجبار، اضطراب در افراد دارای کلسترول بالا نسبت به افراد دارای کلسترول پایین بیشتر است.

  نتیجه گیری

  اختلالات روانی و بیماری های جسمانی با هم در ارتباطند. پاتوفیزیولوژی اختلالات روانی ممکن است با تغییرات عوامل بیولوژیکی در ارتباط باشد. در بررسی رابطه بین سطوح سرمی کلسترول و علائم اختلالات روانی، شواهد پژوهشی نشان می دهند که افراد دارای اختلالات جسمانی غالبا نشانه هایی از سایکوپاتولوژی مربوط را دارا هستند. از این رو، یافته ها حاکی از آن است که سطوح بالای کلسترول ممکن است با علائم اضطراب و تنش در افراد همراه باشد.

  کلیدواژگان: هیپرکلسترولمی، هیپوکلسترولمی، اضطراب، وسواس، اجبار، ترس مرضی
 • زیبا برقی ایرانی، محمد جواد بگیان کوله مرز *، شاپور فولادوند صفحات 79-94
  هدف

  سرطان یکی از مهم ترین بیماری های قرن حاضر و دومین علت مرگ و میر بعد از بیماری های قلب و عروق است. تاثیر منفی این بیماری بر جنبه های مختلف زندگی و روابط بین فردی سبب کاهش کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در خانواده های درگیر این بیماری می شود بنابراین هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش گروهی درمان متمرکز بر هیجان بر بهبود کیفیت زندگی و رضایت زناشویی مادران دارای فرزند سرطانی بود.

  روش

  این پژوهش به شیوه آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مادران دارای فرزند سرطانی مراجعه کننده به مراکز درمانی (متخصص خون) شهر کرمانشاه درسال 1391 تشکیل می دهند. آزمودنی های پژوهش شامل 30 نفر از مادران دارای فرزند سرطانی بود که به روش نمونه گیری در دسترس از بین مراکز درمانی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه کیفیت زندگی و رضایت زناشویی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل واریانس چند متغیری(MANOVA) نشان داد که آموزش گروهی درمان متمرکز بر هیجان بر افزایش کیفیت زندگی و رضایت زناشویی موثر بوده است (001/0>P).

  نتیجه گیری

  با توجه به تاثیر آموزش درمانی متمرکز بر هیجان بر بهبود کیفیت زندگی و رضایت زناشویی خانواده های دارای فرزند سرطانی از این روش درمانی می توان در جهت بهبود کیفیت زندگی و انسجام بیشتر ساختار خانواده در بعد روحی، روانی و اجتماعی بهره مند شد.

  کلیدواژگان: درمان متمرکز برهیجان، کیفیت زندگی، رضایت زناشویی، سرطان
 • فریبا پارسامنش، مریم پارسامنش صفحات 95-115
  هدف
  هدف پژوهش حاضر مقایسه منابع استرس در کارکنان چاق و غیر چاق ادارات آموزش و پرورش کرج است.
  روش
  از بین نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهرستان کرج، ناحیه یک آموزش و پرورش به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و از ناحیه مذکور تعداد 50 نفر (25 زن و 25 مرد) با در نظر گرفتن عواملی چون منطقه محل سکونت، زندگی شهرنشینی میزان تحصیلات، تاهل، سن و وزن انتخاب شدند و سپس این تعداد در چهار گروه زنان و مردان چاق و غیر چاق جای گرفتند. به منظور اندازه گیری میزان استرس، از مقیاس های استرس کودرون فرم بزرگسالان استفاده شد. داده ها با استفاده از برنامه آماری SPSS در سطح معنی داری 05/0 تحلیل شدند.
  یافته ها
  با استفاده از آزمون تی مستقل یافته ها نشان داد که منابع استرس در زندگی افراد با شاخص توده بدنی بالا (چاق) بالاتر از افراد با شاخص توده بدنی پایین (غیر چاق) است.
  نتیجه گیری
  این یافته ها نشان می دهند که سهم عواملی چون کیفیت بهداشت زندگی و سبک زندگی شخصی به عنوان منابع استرس در شیوع چاقی موثر هستند.
  کلیدواژگان: منابع استرس، بهداشت زندگی، زندگی شخصی، شخصیت، چاق، غیر چاق
|
 • M. Poorkord, A. Abolghasemi Pages 5-17
  Objective
  The purpose of the present research was to determine the relationship of impulsivity, and behavioral inhibition and behavioral activation systems with tendency to substance abuse in adolescents.
  Method
  The population of the study included first and second high schools students of vulnerable regions in Ardabil City. The research sampel consisted 616 students of vulnerable high schools in Ardabil City. To collect the data, Matson of Impulsivity Scale, Behavioral Inhibition - Activation Scale and Checklist of tendency to substance use were used. Resullts: The resulltts showed tthatt impulsivity,, behavioral inhibition and behavioral activationrellatted tto were substance abuse in adolescents (P <0.. 05). The results of multiple regression showed that motor impulsivity, behavioral inhibition system, behavioral activation system, non-planning and cognitive impulsivity had significant contribute in prediction of substance abuse in adolescents.
  Conclusion
  ندارد
  Keywords: impulsivity, behavioral inhibition, behavioral activation, substance abuse
 • M. Aliakbari Dehkordi, Sh. Salehi, A. Rezaei Pages 18-32
  Objective

  According to the signification of psychological factors causing physical disease, the current study has been accomplished with aim of comparison between different irrational beliefs and defense styles among the cardiac patients.

  Method

  Current study has been accomplished in the frame of field independence-comparison approach.238 samples of patients by the age of 20 - 70 who have taken in part in this study were all in Tabriz Shahid Madani Hospital. Those mentioned patients were chosen with sampling methodology in order to be studied in this field.240 healthy people were chosen randomly among the patient's companions and the hospital staffs. These healthy people have taken part in this study by filling out the irrational beliefs{IBT} and defense styles(DSQ) questionnaires. The data of this study was analyzed frequently using the multi-changeable variations and the analyzing of variations tests.

  Results

  Two groups of cardiac patients and healthy people in relation to irrational beliefs demand for approval,frustration reactive, emotional irresponsibility, perfectionism, immature defense styles, mature defensive styles and neurotic defense styles are significantly different.(p<0/05)

  Conclusion

  In attention to the result of this study which is the indication of different sorts of the functions of irrational beliefs, specially in cardiac patients, it is suggested that in some fields such as: prevention, remedy and physiotherapy not only medical intervention is required but also psychological intervention would be necessary for both cardiac patients and healthy people.

  Keywords: Irrational Beliefs, Defense styles, Coronary Heart Disease
 • M.Tarkhan Pages 33-47
  Objective
  The purpose of the present research was to study relationship between stress coping style (problem- focus, Emotion – Focus) and self- assertive with perceived stress in the women at risk for breast cancer.
  Method
  The research method was correlation and sample of this research were 60 prople of women at risk for breast cancer that selected via simple randomization. The research materials were: coping inventory of stressful situations, shiring self- assertive questionnaire and Markham perceived stress questionnaire.
  Results
  Multiple regression analysis with stepwise method and pearson correlation showed that self- assertive (%24.80), emotion- focus coping (%15.52) and problem focus coping (%9.38) were explan of common variance (R2) of perceived stress.
  Conclusion
  This investigation showed that low self- assertive, above emotion- focus coping and low problem- focuse coping have basic role in emount of perceived stress in the women at risk for breast cancer.
  Keywords: Breast Cancer, Emotion, Focus coping, problem, Focus coping, self, assertive, perceived stress
 • B. Bahmani, M. Eskandari, F. Hasani, F. Dokaneyi Fard, A. Shafiabadi Pages 48-61
  Objective
  This Study used a semi experimental method as the pretest – posttest and to evaluate the effectiveness of cognitive-existential group therapy on Depression and Hopefulness of parent with children having cancer.
  Method
  For this purpose 30 parents with children having cancer (24 to 54 years old) were divided randomly into experimental and control groups. Both groups were evaluated with Beck depression Inventory–II (1996) and Miller Hopes Questionnaire (1988), before the intervention. The experimental group received cognitive-existential group therapy in 12 sessions, each lasting 90 minutes (2 sessions per week), but no psychological intervention was applied in control group. At the end of interventions, both groups were reassessed. Data using SPSS-16 software for statistical analysis of covariance test were analyzed.
  Results
  finding indicates significant differences in rates of Depression and Hopefulness between the two groups in favor of experimental group.
  Conclusion
  cognitive-existential group therapy can be effective in decreasing depression and increasing Hopefulness in parent of children with cancer.
  Keywords: cognitive, existential group therapy, Depression, Hopefulness, parent with children having cancer
 • Z. Khanjani, H. Poursharifi, N. Mashinchi Abbasi, T. Hashemi Pages 62-78
  Objective

  The present study aimed to compare symptoms of anxiety disorders in different levels of total serum cholesterol (in patients with high and low levels of total serum cholesterol).

  Methods

  The target paper was conducted with a comparative method. Using a convenience sampling, among those patients with high and low serum total cholesterol level who had been referred to the Central Laboratory of East Azerbaijan, 100 patients (50 subjects in each group, ages 35 to 55) were selected. The subjects were assessed by SCL-90-R self-reported questionnaire. Data were analyzed using multivariate analysis of variance.

  Results

  Findings revealed a significant difference between the study groups on anxiety disorders. Furthermore, data analysis showed that compared with the patients who had low serum cholesterol level (hypocholesterolemia), those with high levels of serum cholesterol scored significantly higher on anxiety, phobic anxiety, and obsessive-compulsive disorders.

  Conclusion

  Physical diseases and psychological disorders are highly interrelated.The pathophysiology of psychological disorders may be associated with the biological alterations. Consequently, people with medical diseases often evidence associated psychopathology. Hence, high serum cholesterol levels could be related to anxiety symptoms.

  Keywords: Hypercholesterolemia, Hypocholesterolemia, Anxiety, Obsessive, Compulsive, Phobia
 • Z. Barghi Irani, M. J.Bagian Koulemarz, Sh. Fouladvand Pages 79-94
  Objective

  Cancer is one of the most important diseases in present century, and the second cause of death after cardiovascular diseases. The negative impact of the disease on various aspects of life and interpersonal relations cause the reduction of quality of life and marital satisfaction in families involved in this illness. Thus, the purpose of this research was the study of the efficacy of "focused on emotion therapy" group training on quality of life improvement and marital satisfaction of mothers of children with cancer.

  Method

  This research was conducted experimentally, designing pre-test and post-test with the control group. The statistical universe of this study included all mothers of children with cancer referred to treatment centers (Blood Specialist) in Kermanshah city in 1391(A.H.). The subjects consisted of 30 mothers of children with cancer selected from among the health centers using the convenience sampling method, and randomly divided into two 15-people test and control groups. To gather the data, the quality of life and marital satisfaction questionnaires were used.Resullts:The results of Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) showed that group training of "focused on emotion" therapy has been effective on enhancing the quality of life and marital satisfaction (P<0.001). Concllusiion: Considering the effect of "focused on emotion" therapy training on the improvement of life quality and marital satisfaction, we could make use of this treatment to improve the quality of life and greater solidarity in the family structure in terms of psychological, mental, and social aspects.

  Keywords: Focused On Emotion Therapy, Quality of Life, Marital Satisfaction, Cancer
 • Fariba Parsamanesh, Maryam Parsamanesh Pages 95-115
  Objective
  The purpose of this study was to Comparison of stress sources between obese and non-obese staff of educational department in Karaj.
  Method
  Among 4 areas of educational department the first area random sampling method was selected, 50 persons (25 men and 25 women) with consideration of factors such as area of residence, educational level, marital status, age and weight were selected. Then we divided them into four groups of obese and non-obese male and females.To measure stress, the stress scale was used Courdon stress scale adult form. After data collection the analysis was preformed through SPSS soft ware.
  Results
  T - Test result showed that Sources of stress in obese are more than non-obese. Significant differences between the two groups p0/001.
  Conclusion
  Therefore, These findings indicate that the contribution of factors such as quality of life health and personal life, as sources of stress in obesity are effective.
  Keywords: Sources of stress, health of life, personal life, personality