فهرست مطالب

 • سال چهل و چهارم شماره 2 (1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/11/12
 • تعداد عناوین: 13
|
 • عذرا زاهدپور یگانه، سعید یزدانی صفحات 191-199
  یکی از ابزارهای مفید برای برنامه ریزی و سیاست گذاری در سطح محصولات کشاورزی آگاهی از ساختار تکنولوژی حاکم بر تولید و ویژگی های آن است. در این راستا، هدف مطالعه حاضر تعیین برخی از پارامترهای تعیین کننده ساختار تکنولوژی تولید، از جمله بازدهی نسبت به مقیاس، کشش های جانشینی بین نهاده ها و کشش تقاضای نهاده ها برای محصول جو دیم است. قبل از برآورد این پارامترها، شرایط جمع سازی سازگار مزارع تولیدکننده جو دیم در استان های مختلف کشور با استفاده از نظریه مقیاس گذاری میانگین بررسی شد؛ سپس تابع هزینه ترانسلوگ به همراه معادلات سهم هزینه نهاده ها با استفاده از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری و با به کارگیری داده های مقطعی سال زراعی 1385-86 برآورد شد که وزارت جهاد کشاورزی از طریق پرسشنامه از 1641 بهره بردار از استان های سراسر کشور جمع آوری کرده بود، نتایج مطالعه بیانگر آن است که در مزارع تولیدکننده جو دیم صرفه های ناشی از مقیاس وجود دارد. مقدار عددی کشش مقیاس به ازای میانگین داده ها 52/1 محاسبه شد؛ به این معنی که با افزایش اندازه مزارع تولیدکننده جو دیم هزینه های تولید کاهش می یابد. برآورد کشش های خودقیمتی تقاضای نهاده ها نشان دهنده کشش اندک تقاضا برای تمام نهاده هاست که حاکی از انعطاف ناپذیری تولیدکنندگان در مقابل افزایش قیمت نهاده هاست.
  کلیدواژگان: ایران، بازدهی نسبت به مقیاس، تابع هزینه ترانسلوگ، جو، میانگین، نظریه مقیاس گذاری
 • محمد قهرمان زاده، فاطمه انصاری، آزاده فلسفیان، رویا فردوسی صفحات 201-209
  هدف از مطالعه حاضر اندازه گیری و تحلیل آثار رفاهی افزایش قیمت گروه کالایی گوشت بر خانوارهای ایرانی است. بدین منظور ابتدا سیستم تقاضای تقریبا ایدئال (AIDS) انواع گوشت برای خانوارهای شهری طی سال های 1363-88 برازش شد و سپس معیار تغییر جبرانی(CV) [1] برای اندازه گیری تغییرات رفاهی مصرف کنندگان با استفاده از روش تقریب بسط تیلور و با بهره گیری از اطلاعات به دست آمده از سیستم تقاضای AIDS محاسبه شد. در نهایت، میزان رفاه از دست رفته خانوارهای شهری به سبب افزایش نسبی قیمت انواع گوشت در طی سال های 1385-88 اندازه گیری شد. نتایج حاصل از سیستم تقاضای AIDS نشان داد که گوشت مرغ و گوساله، کالای ضروری و گوشت ماهی و گوسفند، کالای لوکس برای خانوارهای شهری ایران قلمداد می شوند. یافته های حاصل از محاسبه CV بیانگر آن است که خانوارهای شهری به طور متوسط 19 درصد از مخارج سالانه صرف شده خود را برای گروه کالایی گوشت طی این دوره از دست داده اند.
  کلیدواژگان: آثار رفاهی، افزایش قیمت، بسط تیلور، تغییر جبرانی، گروه کالایی گوشت
 • زینب موذن، حمید موحد محمدی، احمد رضوانفر، مهتاب پورآتشی صفحات 211-220
  هدف تحقیق حاضر بررسی عملکرد شغلی مدیران هنرستان های کشاورزی استان تهران از دیدگاه آموزشگران بوده است. تحقیق از نوع پیمایشی و به روش توصیفی همبستگی انجام شد. جامعه آماری تحقیق را آموزشگران هنرستان های کشاورزی استان تهران (91=N) تشکیل دادند که 46 نفر از ایشان به روش نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب برای نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته بوده است که روایی آن با استفاده از نظر برخی از اعضای هیئت علمی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران تایید شد. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای به دست آمده (بین 75/0 تا 95/0) نشانگر پایایی مناسب بود. تحلیل داده ها با استفاده از برنامه نرم افزاری SPSS انجام شده است. نتایج بیانگر آن بود که بیشتر آموزشگران سطح عملکرد شغلی مدیران را در حد متوسط ارزیابی کردند. بر طبق نتایج بین مهارت های انسانی، فنی و ادراکی مدیران و عملکرد شغلی ایشان رابطه مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که حدود 51 درصد تغییرات عملکرد شغلی از طریق متغیر مهارت انسانی تبیین پذیر است.
  کلیدواژگان: آموزشگر، عملکرد شغلی، مدیران آموزشی، مهارت انسانی، هنرستان های کشاورزی
 • روح الله رضایی، احسان قلی فر، حسام الدین غلامی، حسام الدین غلامی صفحات 221-234
  با توجه به اهمیت شرکت های خدمات مشاورره ای، فنی و مهندسی کشاورزی در توسعه بخش کشاورزی و پایین بودن نسبی سطح رضایت کشاورزان از خدمات این شرکت ها، هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل تاثیرگذار بر میزان رضایت کشاورزان از شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی در شهرستان زنجان است. از نظر روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی به شمار می رود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی کشاورزانی بود که در دو سال اخیر یک یا چند بار از خدمات مختلف شرکت های مستقر در شهرستان زنجان استفاده کرده بودند (2550N=). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 262 نفر محاسبه شد. برای دستیابی به نمونه ها از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب بهره گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. روایی پرسشنامه با نظر پانلی از اعضای هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه های تهران و زنجان تایید شد. برای تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس های اصلی پرسشنامه بیشتر از 75/0 بود. نتایج آمار توصیفی نشان داد که رضایت 8/0 درصد از پاسخگویان از شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی در سطح خیلی کم، 7/23 درصد در سطح کم، 5/64 درصد در سطح متوسط، 8 درصد در سطح زیاد و 3 درصد در سطح خیلی زیاد بود؛ همچنین نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر آن بود که در حدود 8/58 درصد از تغییرات، میزان رضایت پاسخگویان از شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی در منطقه تحقیق را سه متغیر نگرش به شرکت ها، میزان آشنایی با شرکت ها و سطح تحصیلات تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: ترویج قراردادی، رضایت، شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزان، کشاورزی
 • غفور سلیمی، مسعود منصوری صفحات 235-244
  به طور کلی، سطح توسعه یافتگی بخش کشاورزی یک کشور در مناطق مختلف آن یکسان نیست و در این زمینه ناهمسانی و ناهماهنگی به چشم می خورد. این امر ضرورت مطالعه روند توسعه یافتگی را در میان استان های یک کشور اجتناب ناپذیر می سازد. هدف این مقاله تعیین و تحلیل سطح توسعه بخش کشاورزی و میزان نامتوازن بودن آن در مناطق روستایی استان آذربایجان غربی برای سطوح شهرستان در دو مقطع زمانی 1380 و 1388 است. برای نیل به این هدف 48 شاخص توسعه در بخش کشاورزی تعریف شدند. در این زمینه، ابتدا با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی همخطی بین شاخص ها حذف و شاخص های اولیه به چند فاکتور یا عامل خلاصه و سپس با استفاده از تکنیک تاکسونومی عددی درجه توسعه یافتگی بخش کشاورزی شهرستان های استان محاسبه و پس از آن میزان نامتوازنی با استفاده از ضریب دوگانگی تعیین و بررسی شد.
  نتایج تحقیق نشان می دهد که اگرچه سطوح توسعه کشاورزی شهرستان های استان آذربایجان غربی در دو مقطع 1380 و 1388 تنزل داشته، ضریب دوگانگی حاصل مبین بهبود توازن بوده است.
  کلیدواژگان: آنالیز تاکسونومی عددی، استان آذربایجان غربی، تحلیل عاملی، توسعه یافتگی، دوگانگی کشاورزی
 • مرتضی مولایی صفحات 245-258
  با وجود مباحث زیادی که علیه استفاده از ارزش گذاری مشروط در برآورد ارزش های غیر بازاری مطرح می شود، این روش بسیار استفاده شده است. از بین روش های مختلف استخراج در ارزش گذاری مشروط، به روش انتخاب دوتایی (DC)[1] توجه ویژه ای شده است. دو نوع روش انتخاب دوتایی وجود دارد: انتخاب دوتایی یک بعدی (SBDC)[2] و انتخاب دوتایی دوبعدی (DBDC)[3]. کارایی روش DBDC از روش SBDC بیشتر است. در بیشتر مطالعات ارزش گذاری مشروط در ایران، از روش DBDC استفاده شده و تحلیل آن ها با استفاده از الگوی لوجیت انجام گرفته است که کارایی روش DBDC را بالا نمی برد. هدف این مطالعه تحلیل داده های DBDC با استفاده از مدل پروبیت به ظاهر نامرتبط است. برای این منظور پرسشنامه ارزش گذاری مشروط DBDC برای برآورد تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از گل سوسن چلچراغ طراحی و از سوی 177 سرپرست خانوار در سال 1390 در مرکز استان گیلان تکمیل شد. تحلیل داده ها به دو صورت مدل های مقید و غیرمقید انجام شد که در مدل مقید محدودیت برابر بودن ضرایب متغیرها در دو مدل اعمال شد. نتایج نشان می دهد که در مدل مقید تعداد متغیرهای معنی دار بیشتر از مدل غیرمقید است؛ همچنین تمایل به پرداخت (WTP)[4] با استفاده از مدل اول (مدلی که متغیر وابسته آن پاسخ به پیشنهاد اول است) و دوم (مدلی که متغیر وابسته آن پاسخ به پیشنهاد دوم است) در مدل غیرمقید به ترتیب 6650 ریال و 6963 ریال و با استفاده از مدل مقید 7225 ریال است. پیشنهاد می شود محققان ارزش گذاری مشروط در مطالعات خود برای تحلیل داده های DBDC به منظور دستیابی به برآوردهای کاراتر از مدل های پروبیت به ظاهر نامرتبط استفاده کنند.
  کلیدواژگان: ارزشگذاری مشروط، انتخاب دوگانه دوبعدی، پروبیت به ظاهر نامرتبط JEL: Q26
 • شهره کرمی، حسین آگهی صفحات 259-269
  حفظ روابط مشتریان، عرضه کنندگان و اجتماع از عوامل کلیدی حفظ روابط مثبت کاری در تعاونی ها به شمار می رود. چنانچه مالکیت و ساختار تعاونی از پشتوانه و حمایت فرهنگ تعاون برخوردار نباشد، در معرض خطر واژگونی قرار می گیرد. بر این اساس تحلیل اثر عوامل فرهنگی- اجتماعی بر موفقیت تعاونی های تولیدی محصولات خارج از فصل استان کرمانشاه، به منظور تاکید بر ارتقای آن ها با استفاده از تحلیل مسیر، هدف تحقیق حاضر بود. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است که با روش پیمایش انجام شد. 220 نفر از اعضای تعاونی های تولیدی محصولات خارج از فصل استان کرمانشاه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای نمونه آماری، انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه بود که روایی آن براساس پانل متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 86/0 به دست آمد. عوامل موثر با روش تحلیل عاملی استخراج شدند و عواملی که در حوزه عوامل فرهنگی- اجتماعی، عوامل مدیریتی و عوامل اقتصادی قرار داشتند، با بررسی مسیر و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند. نتایج تحلیل مسیر مبین اثر مستقیم عوامل فرهنگی- اجتماعی بر موفقیت تعاونی های تولیدی، به علاوه آثار غیر مستقیمی از طریق عوامل مدیریتی و اقتصادی است. در مجموع، محاسبه اثر کلی گویای نقش برجسته عوامل فرهنگی- اجتماعی بر موفقیت تعاونی های تولیدی است.
  کلیدواژگان: تحلیل مسیر، تعاونی های تولیدی، عوامل فرهنگی، اجتماعی
 • حشمت الله سعدی صفحات 271-282
  از دیدگاه صاحب نظران توسعه روستایی، ساماندهی کسب و کارهای کوچک (SEs) راهبردی برای توانمندسازی روستاییان به ویژه زنان فقیر و سرپرست خانوار است. در ایران نیز با همین هدف تاکنون صدها کسب و کار کوچک به دست زنان سرپرست خانوار راه اندازی شده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی آثار SEs بر توانمندی اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی در استان همدان اجرا شده است. این تحقیق از نوع کاربردی و روش آن توصیفی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بوده است که ضریب پایایی آن 85% برآورد شده است جامعه آماری تحقیق 712 زن سرپرست خانوار روستایی در سال 1390 است که 109 نفر از آن ها برای نمونه از طریق نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده در دو بخش توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار SPSSانجام پذیرفت. برای ارزیابی نیازهای اصلی خانوار از روش بررسی و تحلیل حداقل نیاز اساسی خانوار (MBN) استفاده شده است. در تامین نیازهای اساسی خانوار، سه متغیر درآمد کسب و کار، تعداد افراد تحت تکفل و خط فقر جامعه روستایی تاثیر گذارند. در این تحقیق، درصد افرادی که می توانند نیازهای اساسی خانوار را با توجه به سناریوهای مختلف خط فقر در جامعه روستایی مرتفع کنند مطالعه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد با افزایش خط فقر توانایی زنان سرپرست خانوار در تامین نیاز های اساسی با شیب تندی کاهش می یابد. در پایان نیز با توجه به نتایج تحقیق توصیه هایی بیان شده است. شناسایی و معرفی کسب و کارهای پردرآمد، آموزش زنان سرپرست خانوار در مدیریت درآمدها و هزینه ها، کنترل نرخ تورم و پایین آوردن خط فقر در جامعه روستایی و در نهایت جبران منابع مالی زنان سرپرست خانوار تا حد خط فقر از جمله پیشنهادهای این تحقیق است.
  کلیدواژگان: حداقل نیازهای اساسی، خط فقر، زنان روستایی، زنان سرپرست خانوار، کسب و کار کوچک
 • فرحناز رستمی، خدیجه مرادی، شهپر گراوندی، نشمیل افشار زاده، رضوان قنبر علی، کیومرث زرافشانی، محمدرضا فرهادی صفحات 283-295
  کوچکی واحدهای بهره برداری و پراکندگی قطعات آن همواره از مهم ترین چالش های ساختاری نظام بهره برداری کشورمان بوده که آینده توسعه کشاورزی را با تهدید جدی مواجه ساخته است. طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی از جمله راهکارهایی است که می تواند تا حد زیادی این چالش را مرتفع سازد. با توجه به نقش کلیدی این گونه طرح ها در عمران و آبادانی مناطق روستایی و اقتصاد ملی، در پژوهش حاضر سعی شده است به بررسی آسیب ها و مشکلات طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی دشت میان در بند شهرستان کرمانشاه با استفاده از رهیافت مشارکتی پرداخته شود. به همین منظور، با تلفیقی از روش های تحقیق کیفی (PRA و تئوری بنیانی) سه روستای جلوگیره سفلی، صفی آباد و سراب شله به صورت روستاهای تحت پوشش طرح بررسی شدند. روش نمونه گیری با توجه به طبیعت تحقیق کیفی از نوع هدفمند انتخاب و اطلاعات لازم با استفاده از تکنیک های درخت مشکل، ماتریس رتبه بندی، گروه متمرکز و مصاحبه انفرادی جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از طریق کدگذاری متداول در تئوری بنیانی انجام گرفت. یافته های حاصل نشان داد این طرح با مشکلاتی نظیر بی توجهی به مسائل زیست محیطی، به ویژه آسیب به خاک زارعی، نداشتن توجه کافی به ملاحظات فنی، بی توجهی به زیر ساخت های سنتی روستاها، ضعف دیدگاه های کل نگر، مشارکت نکردن کشاورزان، ضعف نیروی انسانی متخصص، پایبند نبودن مسئولان به تعهدات خود و زیان های اقتصادی مواجه است. نتایج می تواند به منظور جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی در طراحی و انجام پروژه های آتی مورد استفاده برنامه ریزان و سیاست گذاران قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی مشارکتی، استان کرمانشاه، تجهیز و نوسازی اراضی، دشت میان دربند، یکپارچه سازی اراضی
 • نعمت الله شیری، سید محمدکاظم هاشمی، علی اصغر میرک زاده، سید رضا اسحاقی صفحات 297-308
  هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر به کارگیری عملیات حفاظت خاک از سوی کشاورزان استان ایلام است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام کشاورزان استان ایلام است (N=58336). با توجه به فرمول نمونه گیری کوکران، تعداد 137 نفر از آن ها برای نمونه انتخاب شدند که برای اعتبار بیش تر یافته ها تعداد 250 پرسشنامه به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب توزیع و در نهایت 228 پرسشنامه تکمیل و بازگردانده شد. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تایید شد (α>0.7). تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS اجراشد. نتایج نشان داد که بیشتر (1/67 درصد) کشاورزان استان ایلام عملیات حفاظت خاک را در حد متوسط و کم به کار می گیرند. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که بین به کارگیری عملیات حفاظت خاک از سوی کشاورزان براساس متغیرهای عضویت داشتن یا نداشتن در نهادهای روستایی و دریافت کردن یا نکردن وام برای اجرای عملیات حفاظت خاک اختلاف معنی داری وجود دارد؛ همچنین نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیرهای میزان زمین کشاورزی، میزان درآمد سالانه، میزان سواد کشاورزان، تعداد دفعات شرکت در کلاس های آموزشی- ترویجی، میزان استفاده از منابع و کانال های ارتباطی و اطلاعاتی، دانش در مورد عملیات حفاظت خاک و نگرش به عملیات حفاظت خاک با به کارگیری عملیات حفاظت خاک رابطه مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. در پایان، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که سه متغیر نگرش به عملیات حفاظت خاک، تعداد دفعات شرکت در کلاس های آموزشی- ترویجی و میزان زمین کشاورزی 2/56 درصد از تغییرات واریانس متغیر وابسته به کارگیری عملیات حفاظت خاک از سوی کشاورزان مورد مطالعه را تبیین کرد.
  کلیدواژگان: استان ایلام، عملیات حفاظت خاک، کشاورزی پایدار، مدیریت خاک
 • مستانه غنجی، زهرا خوشنودی فر، سیدمحمود حسینی صفحات 309-315
  این پژوهش با هدف تبیین مولفه های مدیریتی موثر بر کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران صورت گرفت. تحقیق حاضر براساس روش توصیفی (غیر آزمایشی)- پیمایشی به انجام رسیده است و جامعه آماری آن شامل 256 نفر عضو هیئت علمی پردیس های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج و ابوریحان) با مراتب علمی مختلف هستند. حجم نمونه ای به تعداد 100 نفر و براساس فرمول کوکران و با استفاده از نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب و مطالعه شد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است که از ادبیات نظری تحقیق و مصاحبه با صاحب نظران تهیه شده است و روایی محتوایی آن به کمک گروهی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تایید شد. قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار تحقیق با تکمیل 30 پرسشنامه و محاسبه آلفای کرونباخ برابر با 86/0 به دست آمد. با توجه به طبیعت داده ها، از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار/win 15 SPSSاستفاده شد. نتایج نشان داد که شش مولفه با تبیین 30/62 درصد واریانس کل با کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی در ارتباطند. مولفه های مدیریتی شامل تدوین و برنامه ریزی، هماهنگی، تخصص محوری، ارتباطات کاری، ارزشیابی و سیستم پاداش، به ترتیب اهمیت، بیشترین نقش را در تبیین کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی دارا بودند.
  کلیدواژگان: آموزش عالی کشاورزی، اعضای هیئت علمی، کیفیت تدریس، مولفه های مدیریتی
 • عنایت عباسی، نرجس کابلی، همایون فرهادیان صفحات 317-328
  در محیط کسب و کار رقابتی امروزی، سازمان های یادگیرنده مزیت رقابتی مهمی به حساب می آیند. گذشت زمان همراه با تغییر و تحولات آن باعث شده است که در سازمان های مختلف توجه به امر یادگیری در فرایند بهبود کیفیت مهم تر از گذشته جلوه گر شود. این تغییر و تحولات سازمان های مختلف از جمله سازمان حفاظت محیط زیست را متاثر کرده است. با توجه به نقش نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست و ضرورت ارتباط و تعامل این سازمان با سایر نهادهای مرتبط، ضروری است که سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان یادگیرنده باشد. تحقیق حاضر در همین راستا و به منظور بررسی فرهنگ سازمانی این سازمان با توجه به مدل هفت مولفه ای واتکینز و مارسیک انجام شده است. تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است و به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست بود (723N=) که از میان آن ها تعداد 119 نفر با استفاده از جدول بارتلت به روش نمونه گیری تلفیقی چند مرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند (119n=). جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد ابعاد سازمان یادگیرنده واتکینز و مارسیک انجام شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که سازمان حفاظت محیط زیست، سازمانی یادگیرنده نیست و یادگیری انفرادی جنبه غالب یادگیری در این سازمان است. مقایسه سطوح مختلف یادگیری (فردی، گروهی و سازمانی) در بین زنان و مردان و همچنین بین کارکنان دارای رشته های مرتبط و غیرمرتبط با محیط زیست حاکی از آن است که بین این گروه ها تنها در سطح یادگیری فردی تفاوت معنی داری وجود دارد. بر اساس بخش دیگری از نتایج تحقیق بین دیدگاه های مدیران و غیر مدیران در خصوص وضعیت یادگیری سازمانی در سطوح مختلف تفاوت معنی داری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان یادگیرنده، فرهنگ سازمانی، مدل واتکینز و مارسیک، یادگیری سازمانی
 • مرجان پیکار پرسان، حسین شعبانعلی فمی، ژیلا دانشور عامری، آزاده خدابخشی صفحات 329-341
  هدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی، بررسی عوامل موثر بر میزان به کارگیری عملیات مدیریت ضایعات در تولید سیب در شهرستان ابهر است. جامعه آماری این تحقیق شامل باغداران سیب کار شهرستان ابهر در دو بخش مرکزی و سلطانیه (12971 N=) است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 100 نفر برای نمونه تعیین شدند. نمونه گیری با روش طبقه ای با انتساب متناسب صورت گرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن بر اساس نظر چندین تن از اعضای هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران و جمعی از کارشناسان آشنا به موضوع در مرکز تحقیقات و جهاد کشاورزی منطقه تایید شد. برای تعیین میزان پایایی بخش های مختلف از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای مقیاس های اصلی پرسشنامه بالاتر از 75/0 بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که بین میزان به کارگیری عملیات مدیریت ضایعات و متغیرهای میزان تحصیلات و سابقه کار رابطه مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد؛ همچنین بین متغیر وابسته تحقیق با متغیرهای سن، مساحت باغ، میزان تولید، میزان عرضه، مقدار کل ضایعات، سن باغ، ضایعات داشت، ضایعات زمان برداشت و ضایعات پس از برداشت رابطه منفی و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. در تحلیل رگرسیونی گام به گام نیز به ترتیب چهار متغیر سن باغداران، دانش باغداران در زمینه عملیات کاهش ضایعات سیب، سن باغ و مساحت باغ وارد تحلیل شدند که در مجموع در حدود 2/80 درصد از واریانس متغیر میزان به کارگیری عملیات مدیریت ضایعات را تبیین کردند.
  کلیدواژگان: باغداران، باغ سیب، مدیریت ضایعات
|
 • Azra Zahedpoor Yeganeh, Saeid Yazdani Pages 191-199
  Awardness about structure of production technology and its characteristics is a usefull tool for planning in agricultural sector. In this regard، this study aims to determine some effective parameters of structure of production technology in rain fed barley production. Before estimating these parameters، we examine the aggregation consistency condition for barley fields using the mean scaling theory. Then translog cost function and inputs cost share equations have estimated using seemingly unrelated regressions. Used data is cross-section data of 2006-2007 crop years، gathered by the Iranian Ministry of Agriculture through questionnaires of 1641 producers across provinces of Iran. The results suggest that there exist an increasing return to scale in rain fed barley farms and numeric value of scale elasticity is 1. 52. This means that production costs reduce by increase in the size of rain fed barley farms. Estimated elasticity of substitution also suggests that there is a weak substitution relationship between the raw materials input with rent، land and machinery inputs. However there is a complementary relationship between labor input with land and machinery inputs. Estimated price elasticity of demand for inputs indicates a low elasticity for all inputs which means producers doesn’t have flexibility against input prices increase.
  Keywords: barley, Iran, mean scaling theory, returns to scale, translog cost function
 • Mohammad Ghahremanzadeh, Fatemeh Ansari, Azadeh Falsafian, Roya Ferdosi Pages 201-209
  The purpose of this paper is measuring and analyzing the impacts of meat price changes on consumer’s welfare. First، the Almost Ideal Demand System (AIDS) was estimated for meats in urban household in 1984-2009 years. Then، Compensating Variation (CV) criterion was computed to measuring the consumer’s welfare changes based on Taylor series expansion method and the results from the estimated AIDS model. Finally، the urban households’ welfare loss due to the meats price increasing was measured for the period of 2006-2009. Results showed that the chicken and beef are necessary and the fish and mutton are luxury goods for Iranian households. The results of the CV computing indicated that in this period، the Iranian households were lost 19 percentage of annual expenditure spending to the meat group in this period.
  Keywords: compensating variation, meat, price increase, Taylor series expansion, welfare impact
 • Zainab Moazen, Hamid Movahed Mohammadi, Ahmad Rezvanfar, Mahtab Pouratashi Pages 211-220
  The purpose of this research was to study administrators’ job performance of agricultural secondary education centers in Tehran province، from the viewpoint of teachers. This survey study was a descriptive-correlational research. The statistical population of this study included teachers of agricultural secondary education centers of Tehran province (N=91) which 46 members were selected using proportionate stratified random sampling method. A questionnaire was used to collect the data. Validity of the questionnaire was confirmed by a panel of faculty members at faculty of Agricultural Economics and Development، University of Tehran and reliability of the instrument was determined by Cronbach’s alpha (0. 75-0. 95). SPSS version 11. 5 was employed to analyze the data. The findings revealed that the most teachers evaluated administrators’ job performance at medium level. There were significant correlations between administrators’ job performance and their human، technical، and conceptual skills. Regression analysis showed that about 51 percent of variations in the administrators’ job performance could be predicted by human skills.
  Keywords: education administrators, human skill, job performance, secondary agricultural school, teacher
 • Rohollah Rezaei, Ehsan Gholifar, Hessamaddine Gholami Pages 221-234
  Regarding the importance of Agricultural Consulting، Technical and Engineering Service Ventures (ACTESVs) in developing agricultural sector and relative low level of farmers’ satisfaction with these ventures، the main objective of this research was to study the effective factors on farmers’ satisfaction with ACTESVs in Zanjan County. Research method of the study was descriptive- correlative. The statistical population of the study consisted of all farmers who have benefited at least once or more from the different services of ACTESVs in Zanjan County during two years ago (N= 2550). Using Cochran''s formula، sample size was obtained 262 farmers. The stratified random sampling method was used to access the samples. A questionnaire was used to collect the data. The validity of the questionnaire was established by faculty members of agricultural extension and education in universities of Tehran and Zanjan. A pilot study was conducted to establish reliability of the instrument. Cronbach alpha''s coefficients for the main scales of the questionnaire calculated more than 0. 75. The descriptive results revealed that about 0. 8%، 23. 7%، 64. 4%، 8% and 3% of farmers’ satisfaction with ACTESVs were very low، low، average، high and very high، respectively. The results of regression analysis showed that 58. 8% variances of farmers’ satisfaction with ACTESVs were explained by the three variables including: respondents’ attitudes towards ACTESVs، level of respondents’ familiarity with ACTESVs and respondents’ literacy level.
  Keywords: agricultural consulting, contract extension, farmers, satisfaction, technical, engineering services ventures
 • Ghafoor Salimi, Masoud Mansouri Pages 235-244
  Different regions of a country generally have different levels of agricultural development. In fact، there is a kind of heterogeneity that makes the investigation of the agricultural development trends in provinces of the country undeniable. The present article aims to analyze the level of agricultural development and its imbalance in rural regions of West Azerbaijan for urban levels in 2000s. To meet this aim، 48 criteria of agricultural development were defined and measured using two methods namely factor analysis and numerical taxonomy analysis. The cities of the province ware ranked according to their agricultural level of development and the dual coefficient among them was calculated. The results of the study showed that agricultural level of development in the cities of West Azerbaijan in the mentioned period has declined; however، the dual coefficient showed homogenous development.
  Keywords: agriculture duality, development, factor analysis, numerical taxonomy analysis, West Azerbaijan province
 • Morteza Molaei Pages 245-258
  Despite controversy، the contingent valuation method (CVM) is widely used for non-market valuation. Among elicitation methods of CVM، the dichotomous choice (DC) has been paid attention. There are two types of DC
  Methods
  Single-Bounded DC (SBDC) and Double-Bounded DC (DBDC). DBDC is more efficient than SBDC. Many of CVM studies in Iran used DBDC but data analyses were done by Logit model; that do not raise the efficiency of DBDC. The purpose of this study is to analyze DBDC data using Seemingly Unrelated Bivariate Probit Regression. To do this، the DBDC CVM questionnaire designed to estimate willingness to pay (WTP) for preserving Lilium ledebourii used; and filled in the center of Guilan province by 177 respondents in 1390. Data analysis was done in two ways: restricted and unrestricted in which in restricted models the equality of parameters in two models were imposed. Results showed that number of significant variables is much more using restricted model than unrestricted model. Also، WTP using first (model in which its dependent variable is the response to the first offered bid) and second (model in which its dependent variable is the response to the second offered bid) unrestricted models are 6650 and 6963 Rls، respectively and is 7225 Rls using restricted model. It’s proposed that the researchers of CVM use Seemingly Unrelated Bivariate Probit Regression to analyze DBDC data for acquiring efficient estimates.
  Keywords: contingent valuation, double bounded dichotomous choice, JEL: Q26, seemingly unrelated bivariate probit
 • Shohreh Karami, Hossein Agahi Pages 259-269
  Maintenance relationships customers، suppliers and the community are of key factors، maintenance work positive relationshipsin cooperatives. If ownership and structureof cooperativenot entitle of protection and support cooperationculture،will endanger overturning. Based on the purpose of this study was analysis of social-cultural factors effecting of production cooperatives'' success greenhouse in Kermanshah Province، in order to focus on improving these factors، by path analysis. The methodological approach in the study was a descriptive - correlation and the survey were conducted. 220 members of the greenhouse production cooperatives in KermanshahProvince، a stratified random sampling as the sample، were selected. Information gathered through questionnaire، and validity of the instrument was done by panel of expert. The reliability of the questionnaire was done by chornbach''s alpha coeffient and result was 0/82. Factors effecting were analyzed with path analysis، using Factor Analysis extraction and factors that exist in social - cultural factors، managerial factors and economic factors، by applying SPSS Software. The results showed that the social – cultural factors have indirect effects in addition to direct impact on success of production cooperatives through managerial and economic factors. The general effects showed the significant role of social – cultural factors on success Production cooperatives.
  Keywords: social, cultural factors, production cooperatives, path analysis
 • Heshmatollah Saadi Pages 271-282
  From the perspective of rural development experts، organize Small Enterprise، s (SEs)، is a strategy for empowering villagers، especially Poor Women''s and rural women heads of household. Hundreds of SEs by women heads of household has been launched in Iran. This research has been done to evaluate the effects of SEs on women''s economic empowerment of rural women heads of household in the Hamadan province. The research is an applied Research in which Descriptive method has been employed. The tool for data collection was questionnaire the Reliability of which was 85%. Population of the research consisted of 712 rural women heads of household in 20011، 109 of whom were selected as a sample through stratified sampling. The data were analyzed in two descriptive and inferential parts through SPSS software. Analysis of Minimum Basic Needs (MBN) is used to evaluate the main needs of the household. Three variables are effective in providing the basic needs of households، Business income، number of dependents، and poverty in rural communities. In this study percentage of households who can take the basic needs according to different scenarios is study. The findings showed that women''s ability to meet the needs of households is reduced Poverty line with sharp gradients. Identification and introduction of high-profit SEs، education Women heads of household in management costs and income، Control inflation and Poverty reduction in rural communities and Finally، Compensate Financing of women heads of household to the poverty line، including suggestions for this research.
  Keywords: minimum basic needs (MBN), poverty line, rural women, small enterprises (SEs), women heads of household
 • Farahnaz Rostami, Khadijeh Moradi, Shahpar Gravandi, Neshmil Afsharzadeh, Rezvan Ghanbarali, Kiumarse Zarafshani, Mohammad Reza Farhadi Pages 283-295
  Small farm landholdings couples with scattered plots have created a major challenge in agricultural development in Iran. Land fragmentation provides an appropriate strategy to overcome current problems in Iranian farming systems. Therefore، the purpose of this qualitative study was to shed light on development pathologies in terms of land rehabilitation، reconsolidation، and improvement in Miandarband region in Kermanshah Township. Using purposeful sampling، rural farmers in Jelogiresofla، Safieabad، and Sarabshele villages were interviewed through focus group sessions. A grounded theory approach as suggested by Strauss and Corbin was used as a frame of the study. Open coding، axial and selective coding was utilized as a basis of data analysis. The summary of findings was presented through visual techniques such as problem tree and matrix ranking. Results revealed that land improvement in Miandarband region is faced with the following challenges: environmental problems such soil degradation، technical problems inherent in land improvement، lack of attention to traditional beliefs among farmers، a reductionism view to rural development among policy-makers، lack of farmers’ participation، weak human resources، lack of commitment among project administrators، and economic loss. The result of this study has implications for rural development projects. Land improvement pathologies pointed out in this study can be used as a basis for future projects in Kermanshah Township.
  Keywords: Kermanshah Province, land fragmentation, land renovation, development, miandarband plain, participatory appraisal
 • Nematollah Shiri, Seyed Mohammad Kazem Hashemi, Aliasghar Mirakzadeh, Seyed Reza Esshaghi Pages 297-308
  This study aimed at explaining factors affecting the application of soil conservation practices (SCPs) among farmers in Ilam province. Statistical population of this study consisted of all farmers in Ilam province (N=58336). Using Cochran''s sampling formula، 137 farmers were selected as a sample، for increasing findings reliability، 250 questionnaires distributed with applying proportionally stratified random sampling method. Ultimately 228 questionnaires completed and analyzed by SPSS software. The instrument of the study was a questionnaire which its validity was confirmed by a panel of experts and its reliability was established by calculating Chronbach''s Alpha Coefficient (α> 0. 7). Data was analyzed by SPSS software. Results showed that majority (67. 1%) of farmers applied the SCPs in moderate and low level. Results of means comparison showed that there is significant difference between application of SCPs by farmers in the terms of variables of membership or non-membership in the rural organizations and receiving or not receiving loans for implementing SCPs. Also، results of correlation analysis showed that application of SCPs by farmers significantly correlated with the amount of farming land، amount of annual income، level of farmers education، the number of participation in extension-education courses، amount of using information and communication channels and resources، and knowledge and attitude toward SCPs (P<0. 01). Finally، results of stepwise multiple regression analysis showed that three variables of attitude toward SCPs، number attending extension- education courses، and amount of farming land account for 56. 2 percent of dependent variable (SCPs) variances among farmers in study area.
  Keywords: Ilam Province, soil conservation practices (SCPs), soil management, sustainable agriculture
 • Mastaneh Ghonji, Zahra Khoshnoodi Far, Seyed Mahmood Hosseini Pages 309-315
  The aim with the present research is to study the role of managerial factors on teaching quality of the members of faculty to the Agriculture and Natural Resources Department، University of Tehran. This research was conducted based on a descriptive (non-experimental) -survey method. The statistical population includes 256 members of faculty teaching at Agriculture and Natural Resources Department، University of Tehran (Karaj and Abooreihan Campuses) with different academic ranking. A sample size of 100 tutors was chosen based on Kokran formula and under random sampling method. The research tool was a researcher-made questionnaire prepared with the regard of the theoretical literature of the research and conducting interview with the connoisseurs and experts such that its validity was obtained with the help of some of agricultural promotion and training experts، University of Tehran. The reliability of the research tools was obtained by filling 30 questionnaires and calculating Cronbach alpha that it was equal to. 86 according to the nature of the data، the explorative factorial analysis technique was used with the SPSS 15/win. The results indicated that the six factors with a defined total variance of 62. 30% are in relevant with the teaching quality of the members of faculty. The managerial factors including: compiling and planning (13. 24%)، co-ordination (12. 35%)، specialty-orientation (11. 72%)، working communications (9. 77%)، assessment (8. 25%) and reward system (6. 97%) played the most significant role in defining teaching quality of the members of faculty.
  Keywords: agricultural high education, faculty members, management factors, teaching quality
 • Enayat Abbasi, Narjes Kaboli, Homayoun Farhadian Pages 317-328
  In present competitive business environment، learning organization is an important competitive advantage. Along the time with its changes، cause the organization has to pay more attention to learning for improving their quality process more than the past. These changes has affected on different organizations، such as Conservation Environment Organization (CEO). According to the monitoring role of CEO and necessity of communication and interchanging with the other organizations، It should be a learning organization. This research aimed is investigating the organizational culture in CEO، using Watkins and Marsick’s seven dimensional learning organization model. The research was a survey method and descriptive- correlation techniques. The population was all staff in conservation environment organization (N= 723). A sample (n=119) selected through the Bartlett table and it was used proportional stratified random sampling. Data collected by using Watkins and Marsick’s Dimension of Learning Organization Questionnaire (DLOQ). The results showed، the CEO is not a learning organization. Individual learning is dominant learning level in this organization. The compare of different learning levels (individual، group and organizational) between females and males، and between staff with related and non-related courses with environment showed that there was different between these groups in individual learning. According to another part of results، there was no significant difference between managers and non- managers، concerning the organizational learning in different levels.
  Keywords: Organizational learning, learning organization, Organizational culture, Conservation environment organization, Watkins, Marsick's model
 • Marjan Peykar Parsan, Hossein Shaabanali Fami, Jhila Daneshvar Ameri, Azadeh Khodabakhshi Pages 329-341
  The main objective of this descriptive-survey research was to investigate the application of waste management operations in apple production in Abhar County. The statistical population of the study consisted of 12971 apple growers of the two districts of Markazi and Soltanieh out of which 100 people were selected as sample using Cochran formula. Stratified proportionate random sampling technique was used for the study. A questionnaire was developed to collect the data. Validity of the research’s tool was approved by some of the faculty members of the Department of agricultural Extension and Education in the University of Tehran as well as some local experts working on the area of apple gardening. The reliability of the main scales of the questionnaire was examined by Cronbach alpha Coefficients ranged from 0. 96-0. 97. The data were analyzed by SPSS software. According to the findings، there were positive significant relationships between application of waste management operations in apple gardens with educational level and farming experience of farmers at one percent level. In addition، there were significant negative relationships between application of waste management operations in apple gardens with the farmer’s age، garden size، extent of production، volume of supply، total waste، the garden’s age، inter-cultivation waste، harvesting waste and post-harvesting waste at one percent level. The step-wise regression analysis indicated that four variables viz.، the farmer’s age، farmer’s knowledge about waste management in apple gardens، the garden’s age and the garden’s size explained 80. 2 percent of variations of the extent of applying waste management operations in apple gardens.
  Keywords: apple garden, apple growers, waste management