فهرست مطالب

 • پیاپی 30 (پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/09/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محسن رحیمی، رضا فدای وطن*، کیوان دواتگران، اکبر بیگلریان، مرضیه شیرازی خواه، رباب صحاف صفحات 7-16
  عنوان اثربخشی خدمات مراقبتی روزانه مرکز جامع توانبخشی کهریزک کرج بر «فعالیتهای روزمره زندگی» سالمندان (مقاله پژوهشی)
  هدف
  مراکز توانبخشی روزانه تلاش می کنند تا با ارائه خدمات مراقبتی روزانه به سالمندان و بهبود توانایی های عملکردی ایشان از ورود غیرضروری آنها به مراکز اقامتی شبانه روزی جلوگیری نمایند. هدف کلی از این مطالعه، بررسی اثربخشی خدمات مراقبتی روزانه مرکز جامع توانبخشی کهریزک کرج بر «فعالیتهای روزمره زندگی» سالمندانی بود که از سال 1389 به مدت 6 ماه از خدمات مذکور استفاده کرده بودند.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع پیش آزمون- پس آزمون بود که بر اساس اطلاعات موجود در پرونده های 71 نفر از سالمندان مراجعه کننده به مرکز انجام گرفت. روش نمونه گیری تمام شماری بود و از شاخص بارتل و مقیاس لاوتون به عنوان ابزارهای مطالعه استفاده شد. سپس نمرات ارزیابی های «فعالیتهای روزمره زندگی پایه» و «فعالیتهای روزمره زندگی با ابزار» آنان، پیش و پس از ارائه خدمات مراقبتی روزانه مرکز با یکدیگر مقایسه شدند.برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی، تی تست، تحلیل واریانس و تحلیل کوواریانس استفاده شد. در کلیه موارد p- value<0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین نمرات ارزیابی «فعالیتهای روزمره زندگی پایه» سالمندان مورد مطالعه، پس از دریافت خدمات مراقبتی روزانه با پیش از آن، اختلاف معناداری نشان نداد (095/0=P-value) در حالی که میانگین نمرات ارزیابی «فعالیتهای روزمره زندگی با ابزار» ایشان، پس از دریافت خدمات مراقبتی روزانه با پیش از آن، اختلاف معناداری نشان داد(001/0>P-value)‍. بالا بودن نمرات ارزیابی «فعالیتهای روزمره زندگی پایه» سالمندان مورد مطالعه(70 درصد از افراد مورد بررسی از حداقل وابستگی برخوردار بوده اند و بقیه نیز تنها دارای وابستگی در سطح خفیف بوده اند)، جوانتر بودن سالمندان مورد مطالعه در مقایسه با جمعیت سالمندی کشور،مراجعه بیشتر زنان(سه برابر مردان)، استفاده محدود از وسایل کمک توانبخشی حرکتی(کمتر از ده درصد) و عدم مشاهده تفاوت معنادار در نمرات ارزیابی «فعالیتهای روزمره زندگی پایه» در گروه های سنی گوناگون از دیگر یافته ها بود.
  بحث و نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که خدمات مراقبتی روزانه می تواند موجب بهبود سطح «فعالیتهای روزمره زندگی» سالمندان شود. هر چند با توجه به یافته ها می توان مطرح کرد که از سویی امکان دسترسی به خدمات روزانه در سالمندان با سطح ADL پایین تر،کمتر بوده است و از سوی دیگر علت اصلی مراجعه ایشان، استفاده از خدمات توانبخشی روانی،خدمات اجتماعی و یا بهبود اوقات فراغت بوده است. واژگان کلیدی: سالمندی؛ مرکز مراقبتی روزانه؛ خدمات مراقبتی روزانه؛ «فعالیتهای روزمره زندگی پایه»؛ «فعالیتهای روزمره زندگی با ابزار».
  کلیدواژگان: سالمندی، مرکز مراقبتی روزانه، خدمات مراقبتی روزانه
 • آزاده مخبری، نویسنده احمد ندایی فرد، رباب صحاف* صفحات 17-24
  هدف
  با توجه به سیر افزایشی جمعیت سالمندان در ایران پیش بینی می شود در طی سی سال آینده یک رشد قابل توجه در تعداد سالمندانی که به طور مستقل نیازمند کار با وسایل الکترونیکی مانند خودپردازهای بانک را دارند وجود داشته باشد، این در حالی است که هنوز مطالعات کافی به منظور مناسب سازی این وسایل با توجه به توانا یی های جسمی و ذهنی و روانی سالمندان انجام نشده است.
  روش بررسی
  مقاله حاضر بخشی از یک مطالعه کیفی به روش کاوش فرهنگی است که به کشف نیازها و موانع و تسهیل کننده-ها در کار با خودپردازها پرداخته است. داده های این مطالعه از طریق مشاهده و مصاحبه و جمع آوری اسناد و مدارک از شرکت کنندگان بدست آمد. مطالعه کیفی حاضر در دو مرحله، که در مرحله اول با 30 نفر سالمند بصورت مصاحبه و در مرحله بعد با استفاده از طراحی بسته ای برای استخراج نیازها و مشکلاتی در ارتباط با خودپردازها به روش نمونه گیری هدفمند با 10 سالمند در شهر تهران انجام گرفته است، که 6 نفر از شرکت کنندگان زن و 4 نفر مرد بودند ومصاحبه ها تا مرحله اشباع داداه ها ادامه یافت و داده ها با روش آنالیز محتوا کدگزاری و دسته بندی تحلیل شده است.
  یافته ها
  شش فاکتور مورد نیاز و اصلی برای طراحی خودپردازها متناسب با سالمندان ایرانی از داده ها استخراج گردید که شامل خوشایندی، ناخوشایندی، خواسته ها و آرزوها، مشکلات و موانع، امور بانکی و اتفاقات ناگوار بود که پس از دسته بندی این فاکتور ها موانع و تسهیل کننده ها برای سالمندان از این فاکتورها استخراج گردید. یافته ها نشان داد موانع سالمندان در استفاده از خودپردازها بسیار بیشتر از تسهیل کننده ها در شرایط حاضر هستند.
  نتیجه گیری
  با توجه به موانع سالمندان ایرانی در استفاده از خودپردازها، پیشنهاد می شود این دستگاه ها در زمینه مناسب سازی های محیط قرار گیری خودپرداز، چگونگی جهت نسب و محل قرار گیری، ظاهر خود پرداز و بخصوص در زمینه نرم افزارهای آن مناسب سازی های لازم متناسب با توان سالمندان صورت گیرد. در نهایت پیشنهاد می شود که مطالعات آینده در گروه های مختلف سالمندان بخصوص سالمندان دارای معلولیت و کم سواد انجام شود.
  کلیدواژگان: سالمند، دستگاه خودپرداز، روش کیفی، کاوش فرهنگی
 • دکتر مجیده هروی کریموی*، دکتر ناهید رژه، دکتر مهشید فروغان، دکتر عباس عبادی صفحات 25-34
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و تعیین ویژگی های روان سنجی چک لیست شاخص های بررسی غفلت از سالمندان انجام شده است.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر پژوهشی روش شناختی است که در4 مرحله انجام گرفت. در مرحله اول محققین با استفاده از روش کیفی به تبیین مفهوم غفلت از سالمندان پرداختند. در مرحله دوم، عبارات چک لیست، بر اساس مصاحبه های بدون ساختار با سالمندان و استقراء از گروه متخصصین تدوین گردید. سپس در مرحله سوم و چهارم ویژگی های روانسنجی پرسشنامه با بهره گیری از روایی صوری، روایی محتوا، روایی سازه)روایی همگرا و گروه های شناخته شده)، همسانی درونی، و هم ارزی مورد بررسی قرارگرفت. در مرحله اخیر 110 سالمند تهرانی انتخاب و در مطالعه شرکت کردند.
  یافته ها
  بر اساس نتایج حاصل از مرحله اول و دوم مطالعه، چک لیست اولیه شامل 26 گویه ارائه شد. پس از تعیین روایی صوری و محتوا به صورت کمی و کیفی، گویه های چک لیست به 11 گویه در دو بعد غفلت در تامین نیازهای بهداشتی و مراقبتی، و غفلت در تامین محیط بهداشتی کاهش یافت. ضریب همبستگی پیرسون بین نمرات به دست آمده از چک لیست مشاهده ای غفلت از سالمندان با مقیاس غفلت مراقبتی پرسشنامه بررسی سوءرفتار نسبت به سالمندان 862/0 بود. نتایج روش تحلیل مقایسه ای گروه های شناخته شده در پارامترهای وضعیت بستری مجدد نمایانگر تفاوت بین گروه ها بود(001/0>P). محاسبه ضریب کودر ریچاردسون(KR 20) موید همسانی درونی چک لیست (824/0)بود. هم ارزی از طریق پایایی در بین مشاهده کنندگان 85/0 بود.
  نتیجه گیری
  یافته ها حاکی از آن است که چک لیست حاضر با عنوان «چک لیست شاخص های مشاهده ای غفلت از سالمندان» با 11 گویه، و وجود ویژگی هایی نظیر طراحی ابزار بر اساس درک مفهوم غفلت از دیدگاه سالمندان ایرانی و مبتنی بر تجربیات زیسته آنان، نمره گذاری ساده، پایایی و روایی مناسب، و قابلیت به کارگیری درموقعیت های مختلف توسط ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، از جمله پرستاران، ابزاری مناسب جهت بررسی غفلت از سالمندان است.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: غفلت از سالمندان، طراحی، چک لیست، روانسنجی
 • اکرم فرهادی، دکتر مهشید فروغان*، دکتر فرحناز محمدی، محسن صحرانورد صفحات 35-43
  هدف
  امروزه دغدغه اصلی محققان و پژوهشگران صرفا یافتن راه های افزایش طول عمر نیست بلکه با نگاهی به آمار و ارقام می توان دریافت که اگر چالش اصلی در قرن بیستم فقط «زنده ماندن» بوده، چالش قرن جدید، «زندگی با کیفیت برتر» است. هدف این پژوهش تعیین تاثیراجرای برنامه آموزشی شیوه زندگی سالم بر کیفیت زندگی سالمندان روستایی شهرستان دشتی در سال 1388 بود.
  روش بررسی
  طرح این مطالعه از نوع نیمه تجربی، پیش آزمون- پس آزمون-پیگیری و با گروه کنترل است. جامعه پژوهش حاضر را تمامی سالمندان روستایی شهرستان دشتی تشکیل می دهند. نمونه های پژوهش به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین سالمندان ساکن روستاهای بادوله و تلخو از بخش کاکی، که دارای شرایط ورود به مطالعه بودند، به تعداد 79 نفر انتخاب گردیدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه سنجش دانش شیوه زندگی سالم و پرسشنامه sf36 استفاده شد. داده های گردآوری شده با استفاده از روش های آماری تحلیل واریانس مکرر، تحلیل کوواریانس، آزمون تعقیبی بنفرونی و آزمون کای دو موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد آگاهی سالمندان روستایی شهرستان دشتی نسبت به شیوه زندگی سالم، و همچنین کیفیت زندگی آنها پایین است (میانگین نمره کیفیت زندگی قبل از مداخله 76/6± 88/31). همچنین مشخص گردید که آموزش شیوه زندگی سالم باعث ارتقاء سطح آگاهی نسبت به شیوه زندگی سالم و بهبود کیفیت زندگی سالمندان در گروه مداخله می شود(05/0p<)، در حالی که در گروه کنترل کیفیت زندگی کاهش می یابد گرچه این کاهش به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. و دانش شیوه زندگی سالم آنها تغییر معناداری نمی کند(60/1f= 209/0p=).
  نتیجه گیری
  اجرای برنامه آموزشی شیوه زندگی سالم می تواند باعث بهبود کیفیت زندگی وابسته به سلامت در سالمندان روستایی شود.
  کلیدواژگان: سالمند، روستا، شیوه زندگی سالم، کیفیت زندگی، بوشهر
 • احمد علی اکبری کامرانی *، . سکینه شیخ، مسعود کریملو، رضا فدای وطن صفحات 44-52
  هدف
  هدف اصلی این مطالعه مقایسه ی عوامل خطر آفرین زمین خوردن در سالمندان با سابقه ی سقوط ساکن شهر و روستای شهرستان زابل بود.
  روش بررسی
  مطالعه ی حاضر یک بررسی توصیفی تحلیلی مقطعی بر نمونه ای متشکل از 173 سالمند بدون اختلال شناخت، ساکن در شهر و روستاهای شهرستان زابل و با سن بالاتر از 60 سال در سال 90-1389 بود. ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه بود. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نسخه ی 16 نرم افزار آماری SPSS تحلیل شدند.برای تجزیه و تحلیل داده های بخش دموگرافیک از شاخصهای مرکزی و پراکندگی آمار توصیفی و برای مقایسه میانگینعوامل خطر آفرین ونحوه زمین خوردن و تکرار آن برحسب متغیرها از آزمون های تی تست،آنالیز واریانس و کای دو در سطح آماری معلوم (05/0P <) استفاده شد.
  یافته ها
  از میان عوامل داخلی، دیابت، مشکل ریوی، مشکل شنوایی، مشکل قلبی، سابقه ی جراحی و فشار خون بالا به طور معنی داری در سالمندان شهری بیشتر از سالمندان روستایی بوده است. از میان عوامل خارجی، میزان فعالیت ورزشی به صورت معنی داری در سالمندان شهری بیشتر از روستایی بود (05/0 >p). تفاوت معنی داری در نحوه ی سقوط سالمندان شهری و روستایی مشاهده نشد (239/0=p). وضعیت سالمندان بعد از سقوط در شهر و روستا مشابه بود.
  نتیجه گیری
  میزان فعالیت ورزشی در سالمندان شهری بیش از روستایی بود. بنابراین افزایش فعالیت های بدنی برای افزایش سطح سلامت سالمندان شهری و کاهش سقوط آنان کافی نبوده و کاهش سقوط نیازمند توجه و مراقبت در ابعاد وسیعتری است. مکان عمده ی سقوط در مکان های واجد حیاط، حیاط و پس از آن داخل اتاق بود. همچنین زمان عمده سقوط سالمندان در هنگام صبح بوده است.
  کلیدواژگان: سالمند، سقوط، عوامل خطر آفرین، شهرستان زابل، شهر، روستا
 • دکتر مهدی امینی*، دکتر بهروز دولتشاهی، دکتر اصغر دادخواه، دکتر مژگان لطفی صفحات 53-62
  هدف
  دمانس ناشی از بیماری آلزایمر یکی از مزمن ترین مشکلات شناختی در بین سالمندان است، که تاثیرات روانی و اقتصادی فراوانی بر دوش بیمار و خانواده اومی گذارد. در این پژوهش به بررسی تاثیر توان بخشی حافظه و توجه، که یک رویکرد غیر زیستی و نوین در درمان بیماری آلزایمر است، در کاهش نقایص حافظه بیماران پرداخته ایم.
  روش بررسی
  این پژوهش جزء مطالعات شبه تجربی، از نوع طرح های تک آزمودنی و سری های زمانی A-B با گروه کنترل و دسته درون سری ها بود. 8 بیمار مبتلا به آلزایمر خفیف تا متوسط، با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. پژوهش به مدت 14جلسه بود. برای گروه آزمایش 12 جلسه توان بخشی (هفته ای 2 جلسه) به مدت 45 دقیقه تا یک ساعت اجرا می شد. برای همتاسازی آزمودنی ها از آزمون های MMSE و GDS-15 استفاده شد. برای بررسی نتایج، آزمودنی ها هر 4 جلسه (در جلسات 1، 4، 8 و 12) توسط خرده-مقیاس های حافظه منطقی و یادگیری تداعی های WMS-O مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش؛ هم در سطح بین فردی (زوج های همتا و هم بصورت گروهی؛ با استفاده از تحلیل چشمی، محاسبه درصد بهبودی و اندازه اثر صورت گرفت.
  یافته ها
  نمودارهای ترسیم شده و تحلیل های آماری نشان دهنده آن بود که آزمودنی های گروه آزمایش چه در مقایسه با آزمودنی همتا و چه در مقایسه گروهی، نسبت به خط پایه تغییر و بهبودی قابل توجهی در نمرات نشان دادند. اندازه اثر محاسبه شده برای کارکرد حافظه گروه آزمایش (d= 3.11-3.17)بسیار بیشتر از اندازه اثر گروه گواه (0.62-0.88) بود. همچنین سطح تغییرات وضعیت حافظه آزمودنی های گروه آزمایش از خط پایه، معنادارتر از گروه گواه بود.
  نتیجه گیری
  به طبع نتایج فوق، می توان چنین گفت که ترکیب توان بخشی حافظه و توجه در مقایسه با بهره گیری از توان بخشی با هر یک به تنهایی، نتایج مطلوبب تری داشته و در زمان کوتاه تری موجب کاهش نقایص حافظه سالمندان مبتلا به آلزایمر شده است. بنابراین، با ترکیب توان-بخشی این دو حوزه مهم شناختی دامنه گسترده ای از مولفه های شناخی بیماران تحت بازتوانی قرار گرفته و به نتایج مطلوب تری می توان دست یافت.
  کلیدواژگان: بیماری آلزایمر، توان بخشی حافظه، توان بخشی توجه، سالمندان، توان بخشی شناختی
 • سوسن سالاری*، محمد رضا شعیری، محمد علی اصغری مقدم صفحات 63-73
  چکیده
  هدف
  هدف از مطالعه حاضر، بررسی اعتبار و پایایی مقیاس جهانی ارزیابی دمانس رولاند در نمونه ای از زنان سالمند مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه پیرو طرحی از نوع توصیفی بوده که بر روی 310 زن سالمند از دو گستره آسایشگاه کهریزک تهران و کانون جهاندیدگان تهران پس از اخذ رضایت شرکت در تحقیق انجام شده است. در این پژوهش نمونه ها به صورت نمونه در دسترس انتخاب شده و برای جمع آ.ری اطلاعات از چهار پرسش نامه استفاده شده که به صورت مصاحبه با سالمند تکمیل شده است. اطلاعات حاصل توسط نرم افزار spss 16 و با استفاده از روش های آماری مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  براساس یافته های تحقیق میانگین سنی افراد مور مطالعه 86/76 سال بوده و روایی مقیاس به روش همگرا (با پرسشنامه های کیفیت زندگی و افسردگی سالمندان)و واگرا (با پرسشنامه های محور افت شناختی سالمندان و معاینه مختصر وضعیت شناختی)مورد بررسی قرار گرفت، همچنین پایایی مقیاس به روش آلفای کرونباخ، 792/. و دو نیمه کردن 759/. و آزمون –بازآزمون 76/. بوده است. همچنین تحلیل عاملی بیانگر اشباع این مقیاس از یک عامل بوده است.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از مطالعه فوق بیانگر این مطلب است که این مقیاس در جمعیت زنان سالمند از اعتبار و پایایی مطلوبی برخوردار بوده است. لذا به نظر می رسد برنامه ریزی برای انجام این پژوهش در جمعیت های بالینی و مختلط بسیار موثر خواهد بود.
  کلیدواژگان: پایایی، روایی، مقیاس جهانی ارزیابی دمانس رولاند، زنان سالمند
 • یعقوب بدری آذرین* صفحات 74-82
  هدف
  این تحقیق با هدف بررسی کیفیت زندگی افراد سالمند ورزشکار و غیرورزشکار و مقایسه بین آن ها انجام شد.
  روش بررسی
  این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش توصیفی می باشد، 189 نفر از افراد سالمند شهر تبریز به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای نمونه گیری از روش تصادفی استفاده شد و ابزار جمع آوری داده پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه کیفیت زندگی بر اساس الگوی واروشربون بود. همچنین از روش های آماری توصیفی و کلموگروف اسمیرنف، مان ویتنی و تی تست استفاده شده است.
  یافته ها
  میانگین سنی نمونه های آماری 32/62 بود و 15/48درصد مرد و 85/51 درصد زن و 7/49 در صد دارای فعالیت ورزشی و 3/50 درصد غیر فعال ورزشی بودند. نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف نشان داد که متغیر سلامتروانی دارای توزیع نرمال ولی در سایر متغیرها توزیع نرمال نمی باشند(05/0=)در مولفه های کیفیت زندگی سالمندان ورزشکار و غیر ورزشکار اختلاف معنی دار در سلامت عمومی، عملکرد جسمانی، انرژی وشادابی، سلامت روانی و محدودیت های ایفای نقش به دلایل جسمانی و عاطفی وجود دارد اما در متغیرهای درد بدنی و عملکرد اجتماعی اختلاف معنی داری مشاهده نشد(05/0=)
  نتیجه گیری
  تحلیل نتایج نشان دهنده تاثیر فعالیت بدنی در اکثر متغیرهای مورد بررسی در سالمندان می باشد. اجزای تشکیل دهنده ی بهبود توانایی عملکرد به صورت مجزا و ترکیبی کمک می کند تا سالمندان بتوانند دامنه ای از حرکات مورد نیاز روزمره را انجام دهند و کیفیت زندگی خود را در ابعاد جسمانی و روانی بالا ببرند. و در خصوص عملکرد اجتماعی بایستی برنامه ریزی منسجم و موثر جهت تعامل اجتماعی آنان انجام شود. و برای ایجاد انگیزش در سالمندان برای انجام ورزش بایستی برنامه ریزی مقتضی با تاکید بر تنوع در فعالیت ها، تقویت نقاط مثبت و استفاده از طرح های خلاقانه و ابداعی باشد.
  کلیدواژگان: سالمند، فعالیت بدنی، کیفیت زندگی
|
 • Mohsen Rahimi, Reza Fadayevatan *, Keyvan Davatgaran, Akbar Biglarian, Marzieh Shirazikhah, Robab Sahaf Pages 7-16
  Object: Day care centers try to give day care services to old people to improve their functional abilities and inhibit their unnecessary admition in residential care centers. The main object of this study was investigating the effectiveness of day care services of Karaj Kahrizac Rehabilitation Center on activities of daily living among old People in 2010 Apr. -2011 Mar who had been received the services for 6 months.
  Materials And Methods
  A pre-test- post-test study was designed on the files documents of 71 old persons admitted in the center. The method of sampling was head counting and Barthel Index and Lawton Scale were used as the study tools Then the evaluation scores of “basic & instrumental activities of daily living”، before and after receiving the daily care services were compared together. Descriptive statistics، T-test، analysis of variances and analysis of co-variances were used for data analysis. P-values less than 0. 05 were considered significant.
  Results
  there was no significant difference between the mean of the basic activities of daily living scores، before and after receiving the daily care services of the center (P- value=0. 095). Whereas there was significant difference between the mean of the instrumental activities of daily living scores، before and after receiving the daily care services of the center (P- value<0. 001). Other findings were: High pre-services ADL scores (70% of participants with the least ADL dependency and 30% with mild dependency)، proportional lower age mean، high female: men ratio (3:1)، restricted use of mobility rehabilitation aids and no significant difference between the mean of pre-services ADL scores of different age groups.
  Conclusion
  This study showed that the daily care services can improve the level of activities of daily living in the old people. However it seems that the accessibility of the olds with lower ADL scores to the center was more limited and on the other hand the main cause of referring to the center might be using of the psychological، social or leisure time services. Key words: Aging; Day care center; Day care services; Basic activities of daily living (ADL); Instrumental activities of daily living (IADL).
  Keywords: Aging, Day care center, Day care services, Basic activities of daily living (ADL), Instrumental activities of daily living (IADL)
 • Azade Mokhberi, Ahmad Nedae Fard, Robab Sahaf * Pages 17-24
  The objective of the research was to investigate the use of ATMs (automatic teller machines) by older people in Iran and better understand why some older people prefer not to use ATMs and what problems، Barriers and facilitators face the aging users. This article is part of a qualitative study with cultural Probes Methodology. The cultural probes method is an experimental research method used for the purpose of information gathering for design inspiration and It is a creative method for doing research through design – looking for ways to open new spaces for design. In this method gather information with a package containing an assortment of tasks – which could be cards، cameras، booklets، etc. This study collected data through observation، interview and documentation that obtain from this method. Qualitative study was conducted in two stages. In the first phase interviewed with 30 elderly people in Tehran. In the second Phase according to cultural probes method we designed a package to extract the needs and problems associated with ATM. purposive sample of 10 elderly people in Tehran، 6 participants were female and 4 males. Interviews continued until data saturation، data Were coded and categorized by content analysis method. Six key factors required for the design of ATM data were extracted according to the Iranian people، that pleasant، unpleasant، wants and desires، problems and obstacles، banking and mishaps. that the classification of barriers and facilitating factors these factors were extracted for the elderly. The results showed a much higher barriers to Elderly people using ATMs in facilitating conditions are present.
  Keywords: elderly people, ATMs, qualitative research, cultural probes
 • Pages 25-34
  Objective
  The purpose of this study was to design and determine the psychometric properties of a checklist for assessing domestic elder neglect.
  Material And Methods
  This study was conducted in four phases. In the first phase، the meaning of domestic elder neglect explored using the qualitative method of phenomenology. In the second phase، a checklist was created، based on the results obtained in the first phase، in conjunction with the inductions from the expert panel. In the third and fourth phases، the psychometric properties including face validity، content validity، construct validity، convergent validity، internal consistency، and Inter- rater reliability were measured. 110 elderly people participated in the this study.
  Results
  The initial 26 item checklist designed using the results of first and second phases of study، reduced to 11 items and 2 factors including the health and care needs neglect، and neglect in providing healthy environment in the process of determining the face and content validity. Acceptable convergent validity was identified in the elder neglect checklist and care neglect scale of the domestic elder abuse questionnaire (r= 0. 862). The results of known groups'' comparisons showed that this checklist could successfully discriminate between subgroups of elderly people in the index of re-hospitalization. The internal consistency (Kuder-Richardson Formula 20) was 0. 824. Inter- rater reliability of the checklist was 0. 850.
  Conclusion
  the elder neglect checklist with 11 items appears to be a promising tool، providing reliable and valid data helping to detect neglect among elders in different settings such as clinical settings، homes and research environments by health care providers and researchers.
  Keywords: Elder neglect, Checklist, Designing, Psychometric properties
 • Akram Farhadi, Dr Mahshid Foroughan *, Dr Farahnaz Mohammadi, Mohsen Sahranavard Pages 35-43
  Objective
  Life expectancy has been increased over the world and the number of older people is increasing، concomitantly. In recent years، not only the quantity of life of elderly (the years to stay alive)، but the quality of it (how to live it) are considered important. This includes the elderly living in rural areas، as well as، the elderly living in urban areas. This study intends to survey effect of healthy lifestyle educational program on quality of life of rural elderly in Dashti District of Boushehr Province.
  Methods
  This study is semi experimental design، pre-test - post test with control group. Society of this study was all rural elderly in Dashti District of Boushehr Province in February 2010،with Using of multistage cluster sampling،79 rural elderly who had inclusion criteria (including not having severe and disabling chronic diseases) were selected as samples. to collect data was used from a questionnaire measuring knowledge and healthy lifestyle& sf36 questionnaire Data gathering was done with face to face interview method and the statistical software SPSS17 were used for data analysis. collected data were analyzed with using statistical methods repeated ANOVA، analysis of covariance، post hoc test Bonferroni and chi squere.
  Results
  The results showed that knowledge of healthy lifestyles، as well as quality of life of rural elderly in Dashti District of Boushehr Province were low & healthy lifestyle educational program promote knowledge of healthy lifestyles and improve quality of life in elderlyof tested group (p<0/05)، While the quality of life and knowledge of healthy lifestyle elderly of control group will decrease، but this reduction was not statistically significant (p>0/05).
  Conclusion
  So that healthy lifestyle education program improves quality of life of rural elderly in Dashti District of Boushehr Province. so policymaker should have more attention to this population group.
  Keywords: rural, elderly, healthy lifestyles, quality of life, Dashti District of Boushehr Province
 • Ahmad Ali Akbarikamrani *, Sakineh Sheikh, Masoud Karimlo, Reza Fadayevatan Pages 44-52
  Objective
  the main aim of this study was the comparisons between the risky agents correspond to fall in elderly people of urban and rural regions of Zabol.
  Materials And Methods
  The current study was a Cross sectional survey during 2010-2011 on a sample that contains 173 elderly without Cognitive impairment that are residents of Zabol and aged more than 60 years. The materials for data gathering were Questionnaires. The data was analyzed by employing version 16 of SPSS software، Central and dispersion indices، t-test، ANOVA، and Sig. (2-tailed) test at the significance level of.
  Results
  Among the internal agents، diabetes، lung problems، hearing problems، heart problems، surgery history، and high blood pleasure were significantly more in elderly adults of urban regions relative to rural ones (P < 0. 05). Among the external agents، the amount of physical exercises for the elderly adults of urban regions was significantly more relative to rural ones (P=0. 020). The urban and rural elderly adults were in same situation after fall.
  Conclusion
  The physical activity of urban elderly adults is more than that in rural ones which confirm that the physical activity is not enough to improve the health degree and it require more care. The main places in which the fall occurred were the yard، and then the room. The main time of fall was also the morning.
  Keywords: elderly people, fall, risky agents, Zabol
 • Dr Mehdi Amini *, Dr Behrooz Dowlatshahi, Dr Asghar Dadkhah, Dr Mozhgan Lotfi Pages 53-62
  Objective
  Dementia caused by Alzheimer''s disease, cognitive problems among the elderly is one of the most chronic, psychological and economic effects of that on the patient and the family This study examines the effects of memory and attention rehabilitation as a non-biological and new approach in the treatment of Alzheimer''s disease, on the reduction of memory deficits.
  Materials and Methods
  This was a quasi-experimental study of single-subject designs and AB time series with a control group and the group was set 8 patients with mild to moderate Alzheimer''s disease were selected and divided into two groups.The study contained 14 sessions. Experimental group had 12 sessions (2 sessions per week) for 45 minutes to an hour. In order to match the subjects the test of MMSE and GDS-15 was used. To check the results, subject to each of 4 sessions (sessions 1, 4, 8 and 12) by the retailer - sensible measures of memory and learning WMS-O associations were evaluated. Statically analysis was done by visual inspection of graphed data, effect size and improvement percent for individuals and groups.
  Results
  The analysis of data showed that memory functions in the paired patients and groups before the intervention was similar, but after procedures experimental patients showed increasing in level of functions and show significant effect size in experimental group (d= 1.22-3.17) rather than control group (0.62-0.88), and significant improvement percent in memory functions.
  Conclusion
  Consequently, the hypothesis of this study memory and attention rehabilitation decrease the memory function in elders with Alzheimer’s disease, such hypothesis was confirmed. By combining the two important areas of cognitive rehabilitation in patients undergoing a wide range of components has been more favorable results can be achieved Key word: Alzheimer’s disease, memory rehabilitation, attention rehabilitation, elderly, cognitive rehabilitation.
  Keywords: Alzheimer's disease, memory rehabilitation, attention rehabilitation, elderly, cognitive rehabilitation
 • Susan Salary *, Mohammad Reza Shairi, Mohammad Ali Asghari Moghadam Pages 63-73
  Objectives
  The present study aims to investigate the validity and reliability of measuring dementia scale in a sample of elderly women has been reviewed. Method and materials: This study is descriptive based on what has been designed in which 310 elderly women were participated in this study out of two ranges of Tehran Kahrisak Prison and Tehran Jahandidegan Institute after being received the consent letter to participate in. In this study, samples were selected as available sampling and four questionnaires were used to collect information which was completed as an interview with elderly women. Information obtained has been analyzed using SPSS software and related statistical methods.
  Results
  based on research findings, mean age of people under study was 76/86 years and the scale reliability were reviewed in convergence method (Quality of Life and Elderly's Depression Questionnaire) and divergence (The informant Questionnaire on Cognition Decline in Elderly questionnaire and Mine Mental Status Examination (MMSE)). Also, scale validity was 0.792 with Cronbach's alpha method and 0.759 with division method and 76.0 with test-retest method. In addition, factor analysis indicates the saturation of this scale of a factor.
  Conclusions
  the results achieved from this above study indicate that this scale has appropriate reliability and validity among elderly women. Therefore, it seems that planning to do this research will be very effective in clinical and complex population.
  Keywords: Validity, Reliability, the Rowland Universal Dementia Assessment scale, elderly women
 • Yaghob Badriazarin * Pages 74-82
  Objective
  This study aimed to assess the quality of life in the athletes and non-athletes elderly and were compared between them. Methods and materials: This research based on the purpose is applied and based on the method is descriptive. 189 elderly people were selected as sample was used of Tabriz city and for sampling the random method. Data collection tool was demographic questionnaire and quality of life questionnaire based on the Varosherbon pattern. In this research descriptive statistical methods and the Kolmogorov Smirnov، Mann Whitney and t tests were used.
  Results
  The sample had mean 62/32 years and 48/15% were male and 51/85% female and 49/7% were trained and 50/3% untrained. Test results of the Kolmogorov - Smirnov test showed that psychological variables with normal distribution، but the other variables are not normally distributed (p=0/05). Results showed in the Indicators of quality of life in the athletes and non-athletes elderly، there are significant differences in general health، physical functioning، energy and vitality and mental health and role limitations due to Physical and emotional there but in the physical pain and social function variables were not significant differences (p=0/05).
  Conclusion
  Analysis results show the impact of physical activity on most variables is reviewed in the elderly. Indicators of performance ability improvement، separately and combined helps elderly can have a range of movements required to perform daily quality of life and enhance mental and physical dimensions. And the social performance of a coherent and effective planning must be done for their social interaction. And to create motivation in the elderly for sport activity should be done appropriate planning and will emphasis on diverse activities، positive reinforcement and use of creative and innovative designs.
  Keywords: elderly, physical activity, quality of life