فهرست مطالب

مطالعات روان شناسی ورزشی - پیاپی 6 (زمستان 1392)

فصلنامه مطالعات روان شناسی ورزشی
پیاپی 6 (زمستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/12/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیدحجت زمانی ثانی*، علیرضا فارسی، بهروز عبدلی صفحات 1-12
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرعت های سریع و واقعی تصویرسازی حرکتی بر عملکرد دریبل فوتبال در بازیکنان ماهر بود. بدین منظور، 30 شرکت کننده در سه گروه تصویرسازی با سرعت سریع، تصویرسازی با سرعت واقعی، و گروه کنترل بدون تصویرسازی قرار داده شدند. پیش از تخصیص در گروه ها، شرکت کنندگان از نظر میزان توانایی در دریبل فوتبال و توانایی تصویرسازی مورد بررسی قرار گرفتند. پس از انجام پیش آزمون، سه جلسه تمرین تصویرسازی حرکت دریبل فوتبال (هر جلسه 30 کوشش) انجام شد. پس از جلسه سوم تصویرسازی، آزمون یادداری انجام شد. نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت معنا داری بین گروه ها در متغیر وابسته نشان داد، به طوری که گروه تمرین تصویرسازی سریع، زمان اجرای سریع تری نسبت به دو گروه دیگر داشت. با توجه به نتایج پژوهش، اثر همگون سازی در دریبل فوتبال برای بازیکنان ماهر مورد تایید قرار گرفت. به نظر می رسد افزایش سرعت تصویرسازی در بازیکنان ماهر، منطبق با مرحله یادگیری آنها بوده و در نتیجه به بهبود اجرا منجر شده است.
  کلیدواژگان: تصویرسازی سریع، تمرین ذهنی، فوتبال، بازیکنان، دریبل
 • آژت سلیمانی خضرآباد*، محمدکاظم واعظ موسوی، محمد گله داری صفحات 13-24
  سطح هدایت الکتریکی پوست (سهاپ) و شدت ضربان قلب در پژوهش های فیزیولوژی روانی ورزش به عنوان شاخص های انگیختگی و گوش به زنگی به کار رفته و روایی آن ها نیز در مهارت هایی نشان داده شده است که بار شناختی قابل توجهی دارند. با این حال، نیمرخ تغییرات این دو مقیاس در مهارت حرکتی شدیدی که بار شناختی اندکی دارد، مانند سرویس چکشی والیبال، روشن نیست. در پژوهش حاضر ضربان قلب و سطح هدایت الکتریکی پوست 15 والیبالیست ماهر و 16 والیبالیست مبتدی در حین اجرای خود-آغاز و خود-آهنگ 10 سرویس چکشی والیبال، به طور مستمر ثبت شد. الگوهای ضربان قلب و سهاپ، پنج ثانیه پیش از سرویس، در گروه های ماهر و مبتدی، و همچنین بین سرویس های خوب و بد گروه ماهر از طریق آنالیز واریانس یک راهه و آنالیز واریانس با سنجش های تکراری مقایسه شد. نتایج نشان داد سهاپ و ضربان قلب در گروه ماهر بالاتر بود. ضربان قلب و سهاپ گروه ماهر در سرویس های خوب بیشتر از سرویس های بد بود. نتایج این پژوهش با یافته های پیشین مقایسه شده و در چارچوب فرضیه های مربوطه مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: گوش به زنگی، ضربان قلب، سطح هدایت الکتریکی پوست، انگیختگی، سرویس چکشی والیبال
 • سعید عبدی مقدم*، ایوب بهروزی، رحیم رمضانی نژاد صفحات 25-36
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه شیوه فرزندپروری والدین با میزان فعالیت بدنی فرزندانشان بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر رشت (21150 نفر) بود که با روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای، تعداد 704 دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه فعالیت بدنی کوالسکی وکروکر و پرسش نامه سبک های فرزندپروری رابینسون و همکاران بود. پژوهشگران پایایی این پرسش نامه ها را ازطریق آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب (78/0و 83/0) به دست آوردند. از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد، بین شیوه فرزندپروری اقتداری پدران و مادران با سطح فعالیت بدنی فرزندان رابطه معنادار، و بین سطح فعالیت بدنی دانش آموزان دختر با پسر تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین میزان فعالیت بدنی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر رشت به شیوه فرزند پروری والدین مرتبط نیست و احتمالا به دلیل استقلال نسبی این دوره سنی، ممکن است عوامل دیگری مانند نگرش والدین نسبت به فعالیت بدنی یا میزان مشارکت ورزشی آنان در این زمینه اثرگذار باشد.
  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، شیوه های فرزندپروری، دانش آموزان
 • حسین عیدی*، همایون عباسی، امین بخشی چناری صفحات 37-48
  هوش هیجانی به مثابه یک سازه روان شناختی، نقش مهمی را در حوزه های مختلف روان شناسی، مدیریت و اخیرا ورزش پیدا کرده است. این پژوهش با هدف پیش بینی رضایتمندی ورزشکاران ازطریق سازه هوش هیجانی و مولفه های آن به شیوه توصیفی همبستگی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه ورزشکاران رشته های تیمی و انفرادی بزرگسال بود که 92 نفر از آنها به پرسش نامه های استاندارد هوش هیجانی در ورزش لان و همکاران، و رضایتمندی رایمر و چلادورای پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. یافته ها نشان داد، بین هوش هیجانی و رضایتمندی ورزشکاران همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که دو مولفه خودتنظیمی و ارزیابی عواطف دیگران، پیش بینی کننده 50 درصد از واریانس رضایتمندی ورزشکاران بود. نتیجه گیری می شود که مدیران ورزشی و مربیان با برگزاری دوره های آموزشی، لزوم آشنایی ورزشکاران با هوش هیجانی و کارکردهای آن در ورزش و زندگی فردی را تبیین نمایند.
 • داریوش خواجوی*، محسن کاووسی اصلانشاه صفحات 49-62
  این پژوهش با هدف رواسازی نسخه فارسی «سیاهه اعتیاد به تمرین- فرم کوتاه» طراحی شد. جامعه آماری، ورزشکاران باشگاه های برتر شهر اراک در سال 1392 بود که از بین آن ها 286 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با پرسش نامه مشخصات فردی و «سیاهه اعتیاد به تمرین» انجام شد. پس از ترجمه پرسش نامه، روایی محتوایی توسط متخصصان علوم ورزشی تایید و نسخه نهایی آن تدوین شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تاییدی، ضریب همبستگی پیرسون و آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی به استخراج دو عامل منجر شد که 58 درصد واریانس را تبیین کردند. عامل 1 و 2 به ترتیب «اهمیت و برجسته بودن نقش تمرین» و «پیامدهای روان شناختی تمرین» نامیده شدند. آزمون مجدد همبستگی 72/0 تا 85/0، آلفای کرونباخ همبستگی 80/0 تا 82/0، پایایی درون طبقه ای همبستگی 85/0 و پایایی دو نیمه کردن همبستگی 78/0 را نشان داد. بنابراین، نسخه فارسی «سیاهه اعتیاد به تمرین-فرم کوتاه» ابزاری روا و پایا برای اهداف ورزشی، آموزشی پژوهشی و بالینی است.
  کلیدواژگان: سیاهه اعتیاد به تمرین، روایی، پایایی
 • رامین ایرجی نقندر*، حسین پورسلطانی، راحله سادات واقفی نظری صفحات 63-80
 • حسین بهروزی*، مهشید زارع زاده، علیرضا صابری کاخکی صفحات 81-94
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش معنوی و پرخاشگری در بازیکنان فوتبال پسر رده سنی نوجوانان است. پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی و از نوع همبستگی و به لحاظ هدف، کاربردی می باشد. جامعه این پژوهش بازیکنان فوتبال پسر رده سنی نوجوانان با دامنه سنی 14 تا 17 سال (میانگین و انحراف استاندارد 78/0± 32/15) می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تیم های مس کرمان، مس رفسنجان، فجر سپاسی، فولاد خوزستان و استقلال اهواز به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرها از مقیاس هوش معنوی کینگ و پرسش نامه پرخاشگری باس و پری استفاده شد. برای تحلیل داده ها، ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون چندمتغیری همزمان به کاربرده شد. نتایج بین نمره کلی هوش معنوی و خرده مقیاس های هوش معنوی (تفکر انتقادی وجودی، تولید معنی شخصی، آگاهی، توسعه حالت آگاهی) با پرخاشگری و خرده مقیاس های پرخاشگری (پرخاشگری فیزیکی، پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت) رابطه منفی و معناداری نشان دادند. خرده مقیاس های هوش معنوی توانستند 39/0 از واریانس پرخاشگری را پیش بینی کنند. این یافته ها نشان می دهند هر چه هوش معنوی بالاتر باشد احتمال پرخاشگری ورزشکاران در میادین ورزشی کمتر است.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، پرخاشگری، فوتبال
 • مالک احمدی*، مهدی نمازی زاده، بهزاد بهزادنیا صفحات 95-104
  هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین نیازهای پایه روان شناختی با بهزیستی فضیلت گرا و لذت گرا در فعالیت بدنی مردان معلول جسمی- حرکتی، بر اساس تئوری خودمختاری بود. در این پژوهش توصیفی- همبستگی، 205 مرد معلول جسمی- حرکتی از شهرهای ارومیه، تبریز و تهران، با حداقل دو سال سابقه فعالیت بدنی منظم، با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون، نشان داد که همبستگی معناداری بین سه نیاز روان شناختی با بهزیستی فضیلت گرا و برخی شاخص های بهزیستی لذت گرا وجود دارد. علاوه بر این، نیازهای حس شایستگی و استقلال، به طور معناداری بهزیستی فضیلت گرا را پیش بینی می کنند. در مورد بهزیستی لذت گرا، نیازهای شایستگی و استقلال به طور معنا داری پیش بینی کننده عاطفه مثبت، نیاز به استقلال به طور منفی و معناداری پیش بینی کننده عاطفه منفی و نیاز به وابستگی به طور معناداری پیش بینی کننده رضایت مندی از زندگی می باشد. در کل، نتایج پژوهش بیان می کند که خشنودی از نیازهای پایه ای روان شناختی در فعالیت بدنی افراد معلول جسمی-حرکتی می تواند بهزیستی فضیلت گرا و لذت گرا را پیش بینی کند.
  کلیدواژگان: نیازهای پایه ای روان شناختی، بهزیستی، لذت گرایی، فضیلت گرایی، معلول جسمی، حرکتی
|
 • Pages 1-12
  The purpose of this study was to investigate the effect of motor imagery speeds on football dribbling among skilled players. To fulfill this purpose، 30 participants assigned in groups with fast speed، real speed imagery and control group without imagery. Participants are investigated in the term of ability in football dribbling and also imagery before assigning in groups. After pre test، 3 session of imagery training of football dribbling (30 trails in any session) are performed for football dribbling imagery. Retention test is performed after 3rd session of imagery training. The results of covariance showed significant difference among groups in dependence variable، so the fast speed imagery group have faster performance time in comparison the two other groups. Based on study results the assimilation effect in football dribbling of skilled players is proved. It seems that increasing imagery speed among skilled players is in accordance with their learning level and resulted to better performance.
 • Pages 13-24
  In sport psychophysiological research، skin conductance level (SCL) and heart rate (HR) used as indices of arousal and vigilance، and their cogency have been approved in skills with high cognitive load. However، the HR and SCL profiles are not clear in high intensity skills with little cognitive load. In the present study، HR and SCL of 15 elite and 16 novice volleyball players were continuously recorded during 10 self-initiated and self-paced volleyball tennis serves. Patterns of HR and SCL during 5 seconds before serves were compared between elite and novice groups and between good and bad serves in elite group، using one way ANOVA and repeated measure ANOVA، respectively. SCL and HR were significantly higher in elite group، in which SCL and HR in good serves were higher than bad ones. The results were discussed in relation to the previous findings and current hypotheses.
  Keywords: Vigilance, Arousal, Heart rate, Skin conductance level, Tennis volleyball serve
 • Pages 25-36
  The purpose of this study was to survey the relationship between parenting styles and physical activity levels، among students. The statistical population is composed of entire students in city of Rasht in Iran (21150) which was selected 704 adolescent as samples. The instrument to gather the data were physical activity Questionnaire (PAQ-A) and Parenting Style Inventory II (PSI-II). The reliability was measured by Cronbach''s Alpha (α=0. 78، α=0. 83). The data were analyzed through some statistics techniques such as Pearson correlation coefficients and t–test. Findings showed that there were significant correlation between the indices physical activity levels and Authoritative in Fathers and Mothers. Also، The result of the study showed significant difference between physical activity levels students of boy and girl. Therefore، the amount of physical activity، high school students of Rasht، not related to parents parenting style. Probably due to the relative independence of this age may be other factors such as parental attitudes toward their physical activity or sports participation rates these areas is effective
  Keywords: Physical activity, Parenting style, Students
 • Pages 37-48
  Emotional intelligence as psychological factor has an important role in psychology، management and recently، sport. The purpose of study was anticipating athlete’s satisfaction from emotional intelligence and its sub factors in athletes. Research method was descriptive and type of correlation. Population of study was all of single and team adult athletes and sample was 92 individual that responded to tow questionnaire of lane et al emotional intelligence in sport and athletes’ satisfaction scale of reamer & chelladurai. For analysis of data used k-s، pierson correlation and regression. Result showed positive correlation between emotional intelligence and athletes’ satisfaction. Also، results of multiple regression analysis showed that self regulation and appraisal of other emotion explained 50 percent of athlete’s satisfaction variance. Conclusion was that coaches and sporting managers in order to help athletes’ in sport and life design and held emotional intelligence course for them.
  Keywords: Satisfaction, Athlete, Emotional Intelligence, Self, Regulation, Appraisal of emotion
 • Pages 49-62
  The study design to validate Persian translated of «Exercise Addiction Inventory-Short Form». Statistics population was premier athletes of Arak''s clubs in year 1392 from which 286 persons selected randomly. Data collected by demographic charachtristics and «Exercise Addiction Inventory-Short Form» questionnaire. After translation of the Inventory، content validity confirmed by 5 physical education experts، and final Persian version developed. Confirmatory factor analysis، Pearson correlation coefficient، and Choronbach''s alpha used to analysis of data. Confirmatory factor analysis resulted in 2 factor extraction that explained 58% of variance. Factors 1 and 2 named «importance and salience of exercise role» and «psychological outcomes of exercise»، respectively. Test-retest correlation 0. 72 to 0. 85، Choronbach''s alpha 0. 80 to 0. 82، interclass reliability 0. 85 and split-half reliability was 0. 78. According these results، Persian translated of «Exercise Addiction Inventory-Short Form» is a valid and reliable tool for sport، educational، research and clinical purposes.
  Keywords: Exercise Addiction Inventory, Short Form, Validity, Reliability
 • Pages 81-94
  The purpose of this study was to determine the relationship between spiritual intelligence and aggression among male teen soccer players. This is a descriptive practical study. Statistical community were male soccer players aged 14 to 17 years (mean age= 15. 32) selected with convenience sampling among Mes-e-Kerman، Mes-e-Rafsanjan، Fajr-e-Sepasi، Foolad-e-Khoozestan and Esteghlal-e-Ahwaz. Measurement tools were King Spiritual Intelligence Scale (2008) and Buss and Perry Aggression Questionnaire (1992). For data analysis، Pearson correlation and multiple regression techniques (enter method) were used. The results indicated that Spiritual Intelligence and its subscales (critical existential thinking، personal meaning production، transcendent awareness، conscious state expansion) had significant relation with Aggression and its subscales (Physical Aggression، Verbal Aggression، Anger، Hostility). Spiritual intelligence subscales predicted 0. 39 of aggression`s variance. These findings refer this matter that athletes who have a high level of spiritual intelligence، show less aggression in Sports fields.
  Keywords: Spiritual Intelligence, Aggression, Football
 • Pages 95-104
  Grounded in self-determination theory، the aim of this research was to examine the relationship between basic psychological needs and indices of eudaimonic and hedonic well-being in physical activity of physical-motional disabled males. To this end، 205 physical - motional disabled males from Urmia، Tabriz، and Tehran cities with at least two years of regular physical activity background were randomly selected in this descriptive-correlational study. The collected data were analyzed by calculating Correlation Coefficient and Regression. The results showed that there are significant relationships between basic psychological needs with eudaimonic well-being and some indices of hedonic well-being. In addition، the needs for competence and autonomy significantly predicted the eudoimanic well-being. The needs for competence and autonomy significantly predicted the positive affect; the need for autonomy negatively predicted the negative affect; and the need for relatedness significantly predicted life satisfaction with regard to the indices of hedonia well-being. Generally، the results suggested that the eudoimonic and hedonic well-being in motional-physical disabled males can be predicted by the satisfaction of basic psychological needs in physical activity.
  Keywords: Basic Psychological Needs, Well, Being, Eudaimonia, Hedonia, Physical, Motional Disabled