فهرست مطالب

جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای - پیاپی 10 (بهار 1393)

فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای
پیاپی 10 (بهار 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/01/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صدیقه لطفی، علی مهدی، صابر محمدپور صفحات 1-18
  فضای سبز به عنوان یکی از مهم ترین عناصر حیات و پایداری شهر در صورت توجه به استانداردهای زیست محیطی و پراکنش مناسب آن در ارتباط با فاکتورهای مختلفی چون جمعیت، تراکم و مساحت، نتیجه بسیار مثبتی بر بهبود کیفیت زندگی و نشاط مردم خواهد داشت. ولی در شرایط حاضر، بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ ایران با معضل کمبود فضای سبز و نیز توزیع نامناسب و عدم پراکنش صحیح آن مواجه می باشند که این وضعیت نارضایتی و نزول تدریجی کیفیت زندگی و سلامت افراد را به دنبال خواهد داشت. شهر قم نیز به عنوان یکی از شهرهای بزرگ ایران، با توجه به رشد فزاینده ی جمعیتی و فیزیکی، نیازمند فضای سبز شهری مطلوب است. از این رو تحلیل و بررسی کاربری فضای سبز و سرانه ی آن در یکی از مناطق پرجمعیت این شهر (منطقه یک) و ارائه ی پیشنهادهای مناسب در راستای ایجاد تعادل در ساختار کالبدی– اجتماعی منطقه مورد مطالعه، به عنوان موضوع پژوهش حاضر، می تواند اهمیت زیادی داشته باشد. در این مسیر، تحقیق حاضر که از نوع کاربردی و بر اساس شیوه ی توصیفی – تحلیلی نگاشته شده است، اقدام به جمع آوری اطلاعات اسنادی (کتابخانه ای) و میدانی کرده و در عین حال تعداد380پرسشنامه ی کوتاه و مختصر نیز در میان ساکنین منطقه بر اساس مدل کوکران، در ارتباط با سنجش میزان رضایت شهروندان منطقه از عملکرد و وضعیت موجود فضای سبز توزیع نموده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که وضعیت موجود فضای سبز، پراکنش و توزیع آن در منطقه هیچ سنخیتی با استانداردهای معمول بویژه جمعیت ندارد و ساکنین این منطقه با مشکلات زیادی در این زمینه مواجه می باشند. بطوری که محاسبات صورت گرفته، نشان می دهد که مقدار کمبود فضای سبز منطقه، 8337293 متر مربع می باشد. این عدد گویای وضعیت نامطلوب فضای سبز و پراکنش نامناسب آن بویژه در قسمت های شمال شرقی این منطقه که طبق تصاویر روی نقشه، تقریبا خالی از فضای سبز است، می باشد. در نهایت با شناخت وضعیت فضای سبز منطقه، سرانه ی فضای سبز مناسبی، بر اساس مدل بهرام سلطانی پیشنهاد گردیده است.
  کلیدواژگان: سرانه فضای سبز، کاربری فضای سبز، پراکنش فضای سبز، مدل بهرام سلطانی، شهر قم
 • میر نجف موسوی صفحات 19-38
  حرکت به سمت ایجاد و تحقق شهر خلاق به دلایل جایگاه شهر به عنوان محل شکل گیری بسترهای جامعه دانایی، اهمیت و محور بودن شهرها در توسعه اقتصادی بسیار ضروری و مهم است. این مقاله با هدف بررسی مولفه های شهر خلاق در محلات شهر سردشت، در راستای حرکت به سوی ایجاد محلات خلاق تلاش می کند. با توجه به مولفه های مورد بررسی، نوع تحقیق، کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری 15 محله شهر سردشت و شاخص های تحقیق شامل 20 شاخص شهر خلاق می باشد. بررسی وضعیت خدمات فرهنگی و چگونگی توزیع و سطح بندی آن ها نشان می دهد که محلات آزادگان و ترمینال به سبب وجود مراکز علمی، بیشترین میزان استفاده از خدمات فرهنگی را به خود اختصاص داده اند و همچنین بالاترین میزان نوآوری و اختراعات و ابداعات در محلات آزادگان و ترمینال با 64 درصد بوده است. در مدل ANP نیز معیار نوآوری بیشترین تاثیر را در حرکت یک محله به سمت محله خلاق در شهر سردشت داشته است. در این میان شاخص های تعداد مراکز علم و فناوری، تعداد اختراعات به ترتیب با میزان 033/0 و 031/0 بیشترین نقش را در تحقق شهر خلاق سردشت دارند. همچنین بر اساس مدل TOPSIS، محلات استادیوم و آزادگان در شاخص های مورد مطالعه در بالاترین سطح از نظر میزان خلاقیت قرار دارند. محاسبات ضریب همبستگی چندگانه نیز روشن کرد که 8/41 درصد از تغییرات تحقق محلات خلاق شهر سردشت ناشی از بهبود و افزایش به کارگیری مولفه های شهر خلاق است به گونه ای که به ازای یک واحد تغییر در اثر انحراف معیار، معیارهای تحقق شهر خلاق 652/0 واحد تغییر در تحقق محلات خلاق شهر سردشت ایجاد می گردد. در نتیجه برای قرارگرفتن هر یک از محلات در مسیر تحقق شهر خلاق، استراتژی هایی چون تشکیل انجمن نخبگان و اتاق های فکر نخبگان مدیریت شهر، توزیع عادلانه خدمات و امکانات علمی و فناوری، اختصاص مکان هایی به طبقه خلاق جامعه و قرار دادن امکانات دسترسی به اینترنت برای طبقه خلاق و سایر شهروندان و... بسیار تاثیرگذار می باشند.
  کلیدواژگان: شهر خلاق، نوآوری، سرمایه انسانی، کیفیت زندگی، تحلیل شبکه، مدل تاپسیس، محلات شهر سردشت
 • محمد حجی پور، محمود فال سلیمان صفحات 39-54
  میزان و کیفیت تولید محصولات کشاورزی در کشور، تابعی از نوع نظام بهره برداری است. نظام بهره برداری غالب، نظام خرده مالکی با راندمان پایین تولیدی است. از سوی دیگر میزان جمعیت کشور با روندی رو به رشد مواجه است. بدین سان، نیاز به تولید هر چه بیشتر محصولات کشاورزی، ضرورت تغییر در این نظام بهره برداری را امری اجتناب ناپذیر می نماید. برای دست یابی به این هدف، راهکارهایی چون بسط و گسترش نظام های زراعی جدید از جمله شرکت های سهامی زراعی که روندی رو به احیاء در کشور دارد، امروزه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در مقاله حاضر تلاش شده است، تا به بررسی الگوی عوامل اثرگذار در تشکیل شرکت سهامی زراعی سهل آباد در شهرستان نهبندان پرداخته شود. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است که با رویکردی توصیفی- تحلیلی انجام شده است. برای گردآوری داده ها، از تکنیک های دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد، میزان عواملی هم چون آینده نگری، مشارکت پذیری و جمع گرایی و امید به آینده، دارای بیشترین اثر مثبت در تشکیل شرکت سهامی زراعی است. مولفه های کلی الگوی اثرگذاری بر پذیرش و تشکیل شرکت سهامی زراعی شامل پتانسیل اجتماعی، وضعیت اقتصادی تولید و توسعه و شاخصه های فرهنگی بوده است.
  کلیدواژگان: توسعه کشاورزی، نظام بهره برداری، شرکت سهامی زراعی، مدل تحلیل اجتماعی
 • زهرا پیشگاهی فرد، حسین خالدی، بهادر غلامی*، یاسر ابراهیمی صفحات 55-72

  از آنجا که فرایند جهانی شدن در قرن بیست و یکم آینده ی جامعه ی بشری را به میزان زیادی تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ پدیده ای حساس و با بار امنیتی بالا ارزیابی می گردد. بر این اساس تامل در خصوص ماهیت و پیامدهای ناشی از این فرایند، برای حیات سیاسی اجتماعی کشورها دارای اهمیت زیادی است. فرایند جهانی شدن، بدون توسعه ی فناوری ارتباطات ممکن نیست و توسعه ی فناوری ارتباطات علاوه بر تسهیلاتی که در زمینه های گوناگون ایجاد می کند، محدودیت ها و مشکلاتی نیز برای دولت ها به وجود می آورد که یکی از آن ها در بعد امنیت دولت ها است. امروزه امنیت ملی کشورها، تنها با حصاربندی مرزهای ملی و تقویت بنیه ی دفاعی تامین نمی شود؛ چرا که شکل تهدیدات با گذشته فرق کرده و امنیت ملی کشورها نه تنها با تهدیدات سخت افزاری، بلکه با تهدیدات نرم افزاری مورد هجوم واقع شده است. هدف این مقاله که به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از تجزیه و تحلیل کیفی تدوین شده است؛ بررسی اثرات جهانی شدن ارتباطات بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس یافته های تحقیق، جهانی شدن ارتباطات ضمن کاهش نقش سنتی مرز در کنترل و جداسازی قلمرو کشور ایران از کشورهای همسایه، باعث افزایش ارتباطات ساکنین دو سوی مرزها شده است. این ارتباطات باتوجه به مشترکات فرهنگی و زبانی، می تواند دارای تبعات منفی و مثبت امنیتی باشد. براین اساس توسعه ارتباطات منجر به نفوذپذیری مرزهای غربی ایران شده و این کشور را با چالش های امنیتی متعددی روبرو کرده است.

  کلیدواژگان: جهانی شدن، امنیت ملی، مرز، رسانه، جمهوری اسلامی ایران
 • علیرضا خواجه شاهکوهی، سید محمدحسن حسینی، رمضان طوسی صفحات 73-86
  کیفیت محیط و زندگی شهری از موضوعاتی است که از سوی علوم مختلف مورد توجه قرار می گیرد. در این بین، دانش جغرافیای شهری کیفیت زندگی را در ارتباط با محیط و تاثیر آن بر نحوه ی عملکرد شهروندان، مورد مطالعه قرار می دهد. امروزه کیفیت زندگی، عالی ترین مرتبه در اهداف برنامه ریزی اجتماعی- اقتصادی و دارای دو بعد ذهنی و عینی می باشد. ابعاد ذهنی، به ادراک شخص از کیفیت زندگی خود و اطرافیانش توجه دارد و مفهومی کیفی و نسبی است. اما ابعاد عینی، قابل مشاهده و اندازه گیری است و مفهومی کمی دارند. در این پژوهش ابتدا کیفیت زندگی در ابعاد سلامت محیطی، اجتماعی، جسمانی، روانی (ابعاد ذهنی) و همچنین کیفیت محیط شهری (ابعاد عینی) مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته و سپس رابطه کیفیت محیط و زندگی با میزان مشارکت شهروندان در امور شهری مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه سرپرستان خانوار شهر «مینودشت» می باشد که با بهره گیری از فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 250 نمونه انتخاب و اطلاعات توسط پرسش نامه ی محقق ساخته، جمع آوری شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که ابعاد سلامت اجتماعی و روانی بالاتر از حد متوسط و ابعاد سلامت محیطی و جسمانی و همچنین کیفیت محیط شهری پایین تر از حد متوسط قرار دارند. همچنین نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس نشان داد که افزایش کیفیت محیط و زندگی در شهر می تواند به افزایش مشارکت شهروندان در امور شهری منجر شود و بین این دو رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، کیفیت محیط، مشارکت، مینودشت
 • محمد تقی رضویان، محمدکاظم شمس پویا، عبدالله ملاتبارلهی صفحات 87-96
  حس مکان که از عوامل تعلق به یک مکان و به ادراک کنشگران از محیط، اشاره دارد، از جمله مفاهیم مهم و کلیدی در جغرافیای انسانی به ویژه جغرافیای فرهنگی محسوب می شود. این پژوهش به بررسی وتحلیل کیفیت محیط کالبدی وحس مکان دانشجویان می پردازد. روش تحقیق از سنخ توصیفی–تحلیلی و جامعه آماری این تحقیق تعداد 5644 نفر از دانشجویان دانشکده های زیر مجموعه گروه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی تهران می باشد. چارچوب نظری تحقیق بر پایه مطالعات اسنادی است و در بخش عملی نیزتعداد 400 نفراز دانشجویان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برگزیده شدند. یافته های تحقیق نشان داد، متغیر موقعیت دانشگاه با میانگین وزنی 06/4 و وزن نسبی 27/0 در بین متغیرهای پانزده گانه تحقیق بیشترین ثیر را بر حس مکان دانشجویان داشته و بالاترین رتبه را به خوداختصاص داده است. عناصر محیط کالبدی مانند فضای مناسب جهت پیاده روی و فضای سبزنیز بعد از موقعیت دانشگاه بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده اند.
  کلیدواژگان: حس، مکان، موقعیت جغرافیایی، محیط کالبدی، دانشگاه شهید بهشتی
 • غریب فاضل نیا، مسعود رجایی، سید یاسر حکیم دوست صفحات 97-112
  در مطالعات جغرافیای روستایی، به دلیل تنوع پدیده های مکانی و فضایی امکان مطالعه به صورت مجرد و منفرد مقدور نیست. لذا اولین گام طبقه بندی این پدیده ها در گروه های مشابه است، که در این خصوص تحلیل عاملی به عنوان ابزاری قدرتمند در مقابل این مشکل، راه حل تقلیل و تحلیل عوامل توسعه را به عهده دارد. در این مقاله از 38 شاخص جهت سطح بندی روستا های شهرستان تنکابن استفاده گردید، که با استفاده از تحلیل عاملی به 4 عامل تقلیل یافت. امروزه استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی در تحلیل فضایی توسعه روستایی و به کارگیری مدل ها و آزمون های آماری گرافیک مبنا در جهت تهیه پایگاه داده مکانی، مرتب سازی، نمایش فضایی اطلاعات، تلفیق اطلاعات و تحلیل فضایی آن متداول شده است. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی_ترکیبی بوده و تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت کمی و کیفی با بهره گیری از روش های آمار استنباطی و با استفاده از نرم افزار های SPSSو ArcGIS10 انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد عامل اقتصادی-کالبدی با مقدار ویژه 305/17، به تن هایی قادر است، 769/33 درصد از واریانس را محاسبه کند، و دارای بیشترین تاثیر در بین عوامل چهارگانه می باشد، به عنوان عامل اصلی در سطح بندی روستا ها شناخته شده است. همچنین بهترین مدل جهت تخمین تراکم توسعه در منطقه، مدل کرنل بوده که با ضریب تعیین 71/0 بهترین مدل انتخاب گردید. با توجه به این مدل، تراکم توسعه در روستا های شمال غربی شهرستان می باشد.
  کلیدواژگان: تحلیل عاملی، مدل کرنل، توسعه مکانی، فضایی، روستا، تنکابن
 • مهندس محسن مهدیان بروجنی، مصطفی احمدوند صفحات 113-128
  گام نخست در توسعه ی گردشگری روستایی، شناسایی موانع و چالش های آن است. بنابراین، هدف این مقاله شناسایی دیدگاه روستانشینان منطقه دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد پیرامون موانع و چالش های توسعه ی گردشگری در این منطقه بود. برای این منظور از روش پیمایش و نمونه گیری طبقه ای ساده با انتصاب متناسب استفاده به عمل آمد. در مرحله ی نخست، روستاهای گردشگری منطقه ی دنا شناسایی و با استفاده از جدول نمونه گیری، حجم نمونه 115 خانوار روستایی برآورد گردید. آن گاه، سهم هر روستا از نمونه تعیین شد. در هر خانوار از یک زن و مرد (زوج) مصاحبه ی ساختارمند به عمل آمد. در مجموع 230 زن و مرد روستایی مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای بود که روایی صوری آن تایید شد و پایایی آن نیز با انجام یک مطالعه ی راهنما و مقدار آلفای کرونباخ بیش از 57/0 برای متغیر های گوناگون به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS17 و تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی بهره گرفته شد. تحلیل عاملی انجام شده به استخراج هشت مانع توسعه ی گردشگری روستایی در منطقه ی دنا منجر گردید که 45/66 درصد از واریانس کل را تبیین می نمودند. این موانع عبارتند از: سازمانی (34/32%)، اجتماعی (65/11%)، رفاهی(83/4%)، تسهیلاتی (07/4%)، فرهنگی (89/3%)، ارتباطی (68/3%)، مردمی (10/3%)، و اقتصادی (87/2%). بنابراین، برای توسعه ی گردشگری روستایی در منطقه دنا توصیه می گردد در بعد سازمانی، ایستگاه ها یا واحدهای خصوصی گردشگری در روستاهای هدف ایجاد گردد، تا ضمن راهنمایی، به سازماندهی، اطلاع رسانی و نصب و تجهیز تابلوهای راهنما همت گمارند. در بعد اجتماعی نیز با برگزاری کارگاه های آموزشی و جشنواره های گردشگری جامعه میزبان را آماده پذیرش گردشگران نمایند. فزون بر آن، در جهت توسعه ی زیرساخت های گردشگری در منطقه دنا از سیاست های حمایتی و تشویقی بهره گیری شود. بر همین اساس، خدمات رسانی بهینه در زمینه ی امور زیربنایی نظیر راه های ارتباطی، آب، برق و تاسیسات ورزشی و بهداشتی نیز می تواند موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: تحلیل عاملی، توسعه ی پایدار، توسعه ی روستایی، موانع، دنا
|
 • Dr. Sedighe Lotfi, Ali Mahdi, Saber Mohammadpour Pages 1-18
  Green space as one of the most important elements of life and sustainability of city، in case of considering environmental standards and its proper distribution، regarding factors including population، density، and area has crucial and positive effect on the life quality and joyance of people. But at present، a lot of small and large cities of Iran faced with limitation and inappropriate distribution of green spaces، which such condition causes the dissatisfaction and gradual decrease of life quality and health of people. The city of Qom as one of the large cities of Iran، regarding the increasing population and physical growth، requires a desirable urban green space. this research aimed to investigate and analyze the green space use and its per capita in the most populated area of the city (district 1) and presenting appropriate recommendations in line with creating balance in socio-physical structure of the study area، as the subject of this research، can have a great importance. The methodology of the research is descriptive-analytical method، and the documentary and field data were collected، meanwhile 380 short and brief questionnaires have been distributed among the area residents based on Kokaran model to examine the satisfaction of the area’s citizen about the function and condition of green space. The research findings showed that the current situation of the area، its dispersion and distribution in the area in not at all compatible with the common standards specially the population and the residents of this area are faced with great problems in this regard. So that، the made calculations show that the shortage amount of green space in the area is 8337293m2. This number shows the undesirable condition of green space and its improper dispersion especially in north east part of the area which is approximately devoid of green space. Finally by recognizing the condition of the green space of the area، a proper green space per capita has been recommended based on Bahram Soltani model.
  Keywords: green space per capita, green space usage, dispersion of green space, Bahram Soltani model
 • Dr. Mirnajaf Mousavi Pages 19-38
  Moving toward creating and establishment of a creative city is so important and vital due to the position of city as a place of formation the beds of intelligence community and the city importance in economic development. This paper attempts to study the components of creative city in districts of Sardasht city in order to move towards a creative city. Regarding the studied factors، the research is of applied type and the used method is of descriptive – analytical method. Statistical society is 15 districts of Sardasht city and indicators of research include 20 indices of a creative city. Investigating the status of cultural services and manner of their distribution and classification shows that Azadegan and Terminal districts have devoted themselves the highest rates of the Cultural Services due to the existence of scientific centers also، the highest level of innovation and invention in Azadegan and Terminal districts was 64 percent. The ANP model has had the most effect on moving a district toward a creative district in Sardasht city. Among these، the indices of the number of scientific and technological centers and number of invents with the amount of 0. 033 and 0. 031respectively have the most important role in the realization of Sardasht creative city. Also based on TOPSIS model، Stadium and Azadegan districts in the studied indicators are located at the highest level of creativity. Calculations of multiple correlation coefficient also revealed that 41. 8 percent of the changes of realizing creative districts in Sardasht city is due to the improvement and increase of using the creative city Components. So that for one unit change due to deviation of criteria، the criteria of realization creative city، will cause 0. 652 units of change in realization of creative districts in Sardasht city. As a result، for placing Each district along the realization of creative city، the effective Strategies such as: Formation of elites Community، elites thought chambers، city Management، Equitable distribution of services، scientific and technological Facilities، dedicating places for the creative class of the society، internet access facilities for creative class and other citizens are highly effective.
  Keywords: creative city, innovation, human capital, quality of life, network analysis, TOPSIS model, sardasht city
 • Mohammad Hajipour, Dr. Mahmoud Falsoleiman Pages 39-54
  Quantity and quality of cultivation crops in country، is a function of the type of operating system. The dominant operating system of country is yeomen system with low productivity. On the other hand، the population of the system is faced with an increasing and growing trend; therefore، the need for more production of agricultural products makes inevitable the need to change the operating system. To this aim، strategies including development of new and modern agricultural systems have been considered more than before like farming joint stock companies. In the present paper، it is tried to review the pattern for effective factors on forming Sahlabad and Nehbandan Farming Joint stock Company. This research is an applied one with a descriptive-analytical approach. For collecting data، two techniques of documentary and surveying method have been used. The findings of the research showed that factors including providence، partnership and plurality and hope for future have the greatest positive effect on formation of Farming Joint Stock Companies. The general components of pattern affecting on the acceptance and formation of Farming Joint Stock Companies has included the social potential، economical condition، production، development and cultural indices.
  Keywords: Development of cultivation, operating system, Farming joint stock Company, Social analyzing model
 • Dr. Zahra Pishgahifard, Hosein Khaledi, Bahador Gholami, Yaser Ebrahimi Pages 55-72

  Since globalization in 21th century will have a great impact on the future of human society، it is evaluated and considered as a sensitive issue with high security implications. In this respect، pondering about its nature and consequences of such process has a great importance for the political- social life of the countries. The process of globalization is impossible without development of Information and Communication Technologies (ICT). Although development of ICT provides various facilities، it poses limitations and challenges for the governments، one of them is related to security issues. Nowadays، national security of the counties cannot be guaranteed by fortifying national borders and boosting defensive power alone because the nature of threats has been changed and the national security of states is threatened not only by hard but by only by soft threats. This article which is developed by descriptive-analytic method and qualitative analysis، aimed at investigating the effect of globalization of communications on the national security of the Islamic Republic of Iran. The findings indicted that globalization of communications، while mitigating the traditional role of national borders in controlling and separating Iranian territory from neighbors، has increased bilateral exchanges between dwellers of the two sides of these borders. Considering cultural and linguistic commonalities، these changes can bear both positive and negative security outcomes. It can be argued that development of communications has led to penetration of Iranian western borders، and has faced the country with several security opportunities and challenges.

  Keywords: globalization, national security, border, media, the Islamic Republic of Iran
 • Dr. Alireza Khaje Shahkoohee, Seyed Mohammad Hasan Hosseini, Ramazan Toosi Pages 73-86
  Quality of environment and urban life are the subjects that will be addressed by the various sciences. And the knowledge of urban geography studies the quality of life in relation with the environment and its impact on citizenship. Today، quality of life is the most supreme level in the objectives of social–economic planning and has two dimensions of subjective and objective dimensions. Subjective dimensions considers the perception of the individual about the quality of their lives and environment and is a qualitative and relative concept. But، objective dimensions are observable and measurable issues and have a quantitative concept. In this study، firstly the quality of life in the environmental، social، bodily and mental health dimensions (subjective dimensions)، and also the quality of the urban environment (objective dimensions)، is measured and evaluated and then the relationship between quality of environment and life with the amount of citizens’ participation in urban affairs has been studied. Statistical society of this research is all wardens of families in Minoodasht town، which by implementing Cochran formula and simple random sampling، 250 samples were elected، and data were collected by researcher-made questionnaire. Results of the study revealed that social and mental health dimensions are above average and environmental and bodily health dimensions، as well as، the quality of the urban environment are lower than average. Also، results of statistical test of variance analysis indicated that enhancement of the life and environment quality can lead to increase of citizens’ participation in urban affairs، and there is a significant and direct relation between these issues.
  Keywords: quality of life, Quality of environment, Participation, Minoodasht
 • Dr. Mohammadtaghi Razaviyan, Mohammadkazem Shamspouya, Abdollah Molatabarlahi Pages 87-96
  Sense of place which refers to emotional feeling of a person to a specific place and researchers concept of the environment is one of the important and key concepts in the human geography particularly cultural geography. This research studies and analyzes the quality of physical environment and sense of place among students of Shahid Beheshti University. The research method is of analytical-descriptive type and statistical society of this research is 5644 students of sub sets of human science group of Tehran Shahid Beheshti University. The theoretical framework of the research is based on documentary research and at the practical part، 400 students were selected using stratified random sampling. Findings showed that the variable of university position with a weighted average of 4. 06 and relative weight of 0. 27 among the fifteenth variables has the greatest effect on the place sense of the students and has been given the highest rating. Elements of the physical environment، such as suitable space for walking and wooded green space has designated the highest rank after the university location.
  Keywords: sense of place, geographical situation, physical environment, Shahid Beheshti University
 • Dr. Gharib Fazelniya, Masoud Rajaiee, Seyed Yaser Hakimdoost Pages 97-112
  in geographical studies of rural areas، due to the diversity of place and space phenomenon، it is not possible to study as single and individual. Therefore، the first step is to classify these phenomena in similar categories. In particular، factor analysis as a powerful tool against this problem، is responsible to develope solutions to reduce and analyze the factors. In this paper، 38 indicators were used for leveling villages of Tonekabon city، which was reduced using factor analysis to four factors. Today، he use of geographic information systems in the spatial analysis of rural development and using statistical models and tests of graphics benchmark in order to provide spatial data base، sorting، spatial display of information، the integration of spatial information and analysis is common. The research method in this study is analytical-synthetic method and the data analysis as qualitative and quantitative were made using inferential statistical methods using SPSS and ArcGIS10 softwares. The results show that economic and physical factors، with special quantity of 17/305، is lonely able to calculate 33/769% of the variance And has the most effect among the four factors and is known as a major factor in leveling the villages. Also the best model for estimating the density of development in the region، is kernel model which was selected as the best model with determinant factor of 0. 71. According to this model، the development density is in the villages of northwest part of the town.
  Keywords: Factor analysis, kernel model, place, space development, village, Tonekabon
 • Mohsen Mahdiyan Boroujeni, Dr. Mostafa Ahmadvand Pages 113-128
  Identifying barriers and challenges is the first step to development of rural tourism. Therefore، the purpose of this study is the identification of the views of villagers of Dena region in Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province about the barriers and challenges of tourism development in this area. For this purpose، simple stratified surveying and sampling methods with appropriate appointment were used. At the first phase، tourism villages of Dena region were identified and by using sampling table، the sample volume of 115 rural families has been estimated. Then the share of each village from the sample was determined. One male and one female (a couple) from each house were interviewed as systematic. In total 230 rural men and women were studied. The tool for collecting data was the questionnaires which their face validity was confirmed by experts and its reliability، by a pilot study with Cronbach’s Alpha value of more than 0. 57 for different variables was obtained. SPSS statistical software and exploratory factor analysis technique were used for data analysis. The conducted factor analysis extracted 8 barriers of rural tourism development in Dena region، which defined 66. 45 percentage of total variance. These barriers including: organizational barriers (%32. 34)، social barriers (%11. 65)، welfare barriers (%4. 83)، facilities barriers (%4. 07)، cultural barriers (%3. 89)، communicational barriers (%3. 68)، people barriers (%3. 10)، and finally economic barriers (%2. 87). Therefore، for rural tourism development in Dena region، it is recommended to establish private tourism stations or units in the objective villages،، in order to while guiding the tourists، organize the information systems and install and equip guide signs. From social aspect، through holding training workshops and tourism festivals، make ready the host society for accepting tourism and in addition، for development of tourism infrastructures in Dena region، supporting and encouraging policies shall be used. On this basis، optimum servicing in the field of infrastructural affairs such as communicating methods، water، electricity and sport and hygienic facilities can also be effective.
  Keywords: Factor analysis, Sustainable development, Rural development, Rural tourism, Barriers, Dena