فهرست مطالب

مجله کشاورزی بوم شناختی
سال دوم شماره 1 (1391)

 • تاریخ انتشار: 1391/05/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رضا دیهیم فرد*، مهدی نصیری محلاتی، علیرضا کوچکی صفحه 1
  امروزه مدل های شبیه سازی رشد و عملکرد گیاهان زراعی، به طور گسترده ای در تجزیه و تحلیل واکنش عملکرد گیاهان به تغییرات آب و هوایی و عوامل مدیریتی در شرایط پتانسیل و نیز محدودیت نیتروژن به کار گرفته می شود. با توجه به اهمیت کشت چغندرقند در استان خراسان، و نیز تاثیر نیتروژن بر عملکرد کمی این گیاه، ارزیابی مدل تغییر یافته سوکرزبیت، که می تواند تاثیر این عوامل بر رشد این گیاه را در شرایط محدودیت نیتروژن شبیه سازی کند، در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور بعد از افزودن زیرمدل بیلان نیتروژن به مدل اولیه سوکرز، قابلیت این مدل در شبیه سازی رشد و عملکرد چغندرقند در شرایط محدودیت نیتروژن، با استفاده از داده های حاصل از دو آزمایش ارزیابی شد. به طور کلی مدل سوکرزبیت واکنش خوبی به تیمارهای مختلف نیتروژن نشان داد. نتایج ارزیابی مدل نشان داد که در مراحل اولیه رشد، مدل در تمامی تیمارها برآورد خوبی از مقادیر شبیه سازی شده ماده خشک، شاخص سطح برگ و غلظت نیتروژن در اندام های هوایی داشت اما اواسط رشد میزان اریبی در برآورد بیشتر بود. افزون بر این، مقدار جذر میانگین مربعات خطا برای عملکرد اندام ذخیره ای حدود 9 مگاگرم در هکتار بود که رقم نسبتا قابل قبولی برای یک مدل ساده مثل سوکرزبیت می باشد. نتایج تعیین اعتبار مدل سوکرزبیت نشان داد که در دز پایین کاربرد نیتروژن، برآورد مدل کمتر و در دز بالا، بیشتر از مقدار مشاهده شده آن ها است. به طور کلی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مدل تغییر یافته سوکرزبیت قابلیت نسبتا خوبی در تخمین عملکرد چغندرقند در شرایط پتانسیل و نیز محدودیت نیتروژن داشته و می توان از آن در مطالعات تخمین خلاء عملکرد و نیز پهنه بندی اکولوژیکی در سطح ملی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: چغندرقند، نیتروژن، مدل سازی، _ SUCROSBEET
 • حمیده خلج*، ایرج الله دادی، حمید ایران نژاد، غلام عباس اکبری، مهدی مین باشی، محمدعلی باغستانی صفحه 21
  تحقیق حاضر به منظور ارزیابی برخی مدل های رگرسیونی غیر خطی برای توصیف سرعت جوانه زنی کلزا (Brassica napus L.) و علفهای هرز رایج پهن برگ خردل (Sinapis arvensis L.)، شلمی (Raphanus raphanistrum L.)، خاکشیر (Descurania sophia L.) و باریک برگ فالاریس L.) Phalaris minor) نسبت به دما اجرا گردید. آزمایش بصورت بلوکهای کاملا تصادفی با 3 تکرار در آزمایشگاه بخش علف های هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، در سال 1390 انجام شد. در این آزمایش بذور تحت تاثیر ده تیمار دمایی (0، 5، 10،15، 20، 25، 30، 35، 40 و 45 درجه سانتی گراد) قرار گرفتند و سرعت جوانه زنی بذور محاسبه گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد، سرعت جوانه زنی بذور در سطح یک درصد تحت تاثیر دما قرار گرفت. برای بررسی و پیش بینی سرعت جوانه زنی نسبت به دما از مدل های دندان مانند، دوتکه ای و بتا استفاده گردید. برای انتخاب مدل برتر از معیارهای ریشه دوم میانگین های خطا (RMSE)، شاخص آکائیک تصحیح شده (AICc) و ضریب تبیین (R2) بین ساعت تا جوانه زنی مشاهده شده و پیش بینی شده، استفاده شد. بر این اساس، در کلزا و علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ مورد بررسی، مدل دو تکه ای نسبت به مدل های دیگر سرعت جوانه زنی نسبت به دما را بهتر توصیف کردند، با توجه به این نتایج می توان برای کمی سازی واکنش سرعت جوانه زنی این گیاهان از مدل پیشنهادی استفاده کرد. با توجه به مدل های مورد نظر دمای پایه، دمای مطلوب و دمای سقف برای کلزا به ترتیب 8/ 1، 25، 9/ 40، در خردل به ترتیب 01/ 2، 15، 6/ 30، شلمی 9/ 1، 15، 1/ 30، خاکشیر 2/ 1، 9/ 26، 35 و فالاریس به ترتیب 9 / 1، 5/ 15 و 3/ 30 تخمین زده شد.
  کلیدواژگان: کلزا، علف هرز، سرعت جوانه زنی، مدل های رگرسیونی غیر خطی، دماهای کاردینال
 • سید فرهاد صابرعلی*، سید علی محمد مدرس ثانوی، محمد علی باغستانی، محمد بنایان، حمید رحیمیان مشهدی صفحه 34
  کود نیتروژنی که به منظور افزایش عملکرد لوبیا قرمز ((Phaseolus vulgaris استفاده می شود، می تواند بر رقابت علف های هرز با لوبیا تاثیر گذار باشد. به منظور بررسی تاثیر مقدار کود نیتروژنی و تیپ رشدی لوبیا قرمز بر توان رقابتی آن، آزمایشی به صورت فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال های 1388 و 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس اجرا گردید. عامل اول متشکل از دو ژنوتیپ لوبیا یعنی رقم گلی و لاین D81083 بود. عامل دوم چهار سطح کود نیتروژن در مقادیر 0، 25، 50 و100 درصد مقدار بهینه نیتروژن مورد نیاز گیاه برای حصول بیشینه عملکرد در شرایط عدم تنش بود. عامل سوم نیز تراکم علف هرز تاج خروس در 3 سطح 0، 2 و 14 بوته تاج خروس در متر طولی ردیف در نظر گرفته شد. مصرف کود نیتروژن باعث افزایش معنی دار شاخص سطح برگ و میزان کلروفیل برگ در شرایط عاری از علف هرز و تراکم کم تاج خروس شد. در تراکم زیاد تاج خروس، تنها در تیمار تامین 100 درصد نیاز کودی نسبت به تیمار عدم کوددهی افزایش معنی دار غلظت کلروفیل برگ در رقم گلی مشاهده شد، در صورتی که در شرایط مشابه غلظت کلروفیل برگ در لاین D81083 در تیمارهای 100 و50 درصد تامین نیاز کودی افزایش نشان داد. در شرایط تراکم زیاد تاج خروس، مصرف کود نیتروژن بر میزان شاخص سطح برگ لاین D81083 بی تاثیر ولی باعث کاهش شاخص سطح برگ رقم گلی شد. افزایش تراکم علف هرز تاج خروس نیز باعث کاهش معنی دار شاخص سطح برگ هر دو ژنوتیپ لوبیا قرمز گردید. در شرایط عدم حضور تاج خروس و یا تراکم کم تاج خروس، مصرف کود نیتروژن باعث افزایش تعداد دانه تشکیل شده در واحد سطح و میزان عملکرد دانه هر دو ژنوتیپ لوبیا قرمز شد. بیشترین میزان افت عملکرد حاصل از رقابت تاج خروس تحت شرایط مصرف حداکثر کود نیتروژنی و فشار رقابتی زیاد تاج خروس حاصل گردید.
  کلیدواژگان: رقابت، تیپ رشدی، علف هرز و افت عملکرد
 • زینب محمدزاده*، طاهر نژاد ستاری صفحه 48
  در این تحقیق به منظور مطالعه تنوع مورفولوژیکی جمعیت های یولاف وحشی تجزیه به عامل ها و تجزیه خوشه ایدر 59 جمعیت Avena fatua و Avena sterilis ssp. ludoviciana حساس و مقاوم به علف کش های بازدارنده ACCase که از نقاط مختلف کشور جمع آوری شده بودند، با استفاده از 20 صفت کمی و 12 صفت کیفی صورت گرفت. در آنالیز تجزیه به عامل ها، 7 مولفه اول 97/72 درصد از تنوع بین جمعیت ها را نشان دادند که به ترتیب توجیه کننده صفات زیر بودند: مولفه اول (با 97/21 درصد از تغییرات کل) صفات طول محور خوشه، طول خوشه- سنبل، طول زبانک و عرض برگ، مولفه دوم (با 26/ 16 درصد از تغییرات کل) صفات طول سنبلچه بدون سیخک، طول پوشه فوقانی و طول پوشه تحتانی، مولفه سوم (با 27 /10 درصد از تغییرات کل) صفات عرض پوشه فوقانی، عرض پوشه تحتانی، طول دندانه انتهای پوشینه در اولین گلچه و طول کالوس، مولفه چهارم (با 28/ 7 درصد ازتغییرات کل) صفات تعداد رگه های پوشه فوقانی، طول سیخک اولین گلچه و تعداد رگه های پوشینه اولین گلچه، مولفه پنجم (با 27/ 6 درصد ازتغییرات کل) صفات تعداد رگه های پوشه تحتانی، طول پوشینه اولین گلچه، طول پوشینک اولین گلچه، مولفه ششم (با 62/ 5 درصد از تغییرات کل) صفت طول محور گلچه و. مولفه هفتم (با 28/ 5 درصد از تغییرات کل) صفت تعداد گلچه ها. دندروگرام های تجزیه خوشه ای، تنوع مورفولوژیکی بالای جمعیت ها و عدم ارتباط بین تنوع ژنتیکی و منشاء جغرافیایی آنها را نشان دادند. همچنین دندروگرام تجزیه خوشه ایبر اساس صفات کیفی، برخلاف صفات کمی توانست دو اکسون مورد مطالعه را از هم تفکیک کند و صفات کیفی و کمی قادر به تفکیک جمعیت های مقاوم، احتمالا مقاوم و حساس از همدیگر نبودند. نتایج این تحقیق می تواند در مدیریت ژرم پلاسم گونه ها و جنس Avena در ایران مفید باشد.
  کلیدواژگان: یولاف وحشی، تنوع ژنتیکی، چند متغیره
 • احمد زارع فیض آبادی*، سید مهران جمالی، قدیر طاهری، هادی خزاعی صفحه 65
  به منظور بررسی واکنش گندم رقم پیشگام به کود دامی و مواد بیولوژیک، یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. فاکتور اول کود دامی در سه سطح صفر، 5 /7 و 15 تن در هکتار و فاکتور دوم مواد بیولوژیک در سطوح صفر، 3 و 5 نوبت مصرف بود. صفات مورد بررسی ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد سنبله در متر مربع، تعداد و وزن دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت بودند. نتایج تجزیه داده ها نشان داد کود دامی بر کلیه صفات به جز ارتفاع بوته و طول سنبله از نظر آماری تاثیر معنی دار داشت. با افزایش مصرف کود دامی از 5/ 7 به 15 تن در هکتار، صفات مربوط به اجزاء عملکرد افزایش نشان دادند. اثر مواد بیولوژیک بر ارتفاع بوته، وزن دانه در سنبله و وزن هزار دانه معنی دار (P≤0.01) بود. بیشترین عملکرد دانه از تیمار 15 تن در هکتار کود دامی و 3 نوبت مصرف مواد بیولوژیک حاصل شد که نسبت به شاهد 6/ 26 درصد افزایش داشت. بیشترین عملکرد بیولوژیک در تیمار 5 /7 تن کود دامی و 3 نوبت مصرف مواد بیولوژیک مشاهده شد که معادل 6/ 24درصد افزایش بود. بالاترین شاخص برداشت نیز از تیمار 5/ 7 تن کود دامی و 5 نوبت مواد بیولوژیک به دست آمد که 5 درصد افزایش نشان داد. به نظر می رسد تاثیر مواد بیولوژیک در افزایش محصول در خاک های حاصل خیز، کمتر مشهود بوده و با کاهش حاصل خیزی نقش مواد بیولوژیک در افزایش عملکرد پررنگ تر می شود.
  کلیدواژگان: اجزاء عملکرد، عملکرد اقتصادی، عملکرد بیولوژیک
 • سلما کلانتری خاندانی، علیرضا کوچکی*، مهدی نصیری محلاتی صفحه 77
  به منظور بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر ویژگی های رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کنجد (Sesamum indicum L.) آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 89-88 انجام گرفت. کرت های اصلی شامل دو توده محلی کلات و اسفراین و یک رقم اولتان بود. 3 نوع کود بیولوژیک مختلف (شامل: کودهای بیولوژیک نیتروکسین (دارای باکتری های Azotobacter sp. و Azospirillum sp.)، باکتری های حل کننده ی فسفات (دارای باکتری های Bacillus sp. و Pseudomonas sp.) و ترکیب دو کود) و یک تیمار شاهد در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر کودهای بیولوژیک روی ویژگی های رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد در گیاه کنجد اثر معنی دار ندارد اما بین واریته های مختلف تفاوت معنی دار مشاهده گردید. به طور کلی، نتایج این آزمایش نشان داد که کودهای بیولوژیک به تنهایی پاسخ گوی نیازهای کودی گیاه کنجد نمی باشند و گیاه کنجد واکنش پذیری مناسبی نسبت به این کودها نشان نداد.
  کلیدواژگان: اجزای عملکرد، ارقام کنجد، عملکرد، کودهای بیولوژیک
 • حامد فلاح مهرجردی*، مهدی مین باشی معینی، سید محمد میر وکیلی، مرجان دیانت صفحه 89
  به منظور شناسایی، تعیین شاخص های جمعیتی و تهیه نقشه پراکنش علف های هرز باغات انار و پسته شهرستان های اردکان و میبد در استان یزد از 120 باغ (30 باغ پسته و 30 باغ انار در میبد و30 باغ پسته و 30 باغ انار در اردکان) در سال 1389 نمونه برداری صورت گرفت. در هر مزرعه طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع مکان مورد اندازه گیری توسط دستگاه GPS ثبت شد. با استفاده از این اطلاعات نقشه پراکنش علف های هرز مشکل ساز و در حال گسترش باغات این دو شهرستان در محیط GIS تولید گردید. در فلور علف هرزی این دو محصول در مجموع، 55 گونه متعلق به22خانواده گیاهی شناسایی شد که در باغات انار اردکان ومیبد به ترتیب 29 و 40 گونه و پسته شهرستان های میبد و اردکان به ترتیب با 36 و 34 گونه گیاهی به عنوان علف هرز شناسایی گردیدند. مهم ترین خانواده علف هرزی باغات انار و پسته را خانواده های گرامینه (Poaceae)، کاسنی (Asteraceae) و بقولات (Fabaceae) تشکیل دادند. برای مقایسه تنوع گونه ای و یکنواختی باغات از شاخص شانون-وینر استفاده شد و نتایج نشان از عدم وجود تنوع بین باغات و یکنواختی بالای علف های هرز دو شهرستان بود که این می تواند ناشی از عوامل یکسان آب و هوایی، اقلیم منطقه، نوع خاک و روش های مدیریتی باغداران باشد. در بین گونه های علف هرزی پهن برگ، پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L.)، سلمک ((Chenopodium album، تلخه (Acroptilon repens (L.) DC.)، خارشتر (Alhagi persarum Bioss.&Buhse.) و در بین گونه های باریک برگ، چسبک (Setaria viridis (L.) P.Beauv.)، چچم ((Lolium rigidum Gaud.، خونی واش ((Phalaris minor Retz. و مرغ(Cynodon dactylon (L.) pers.) بیشترین اهمیت و غالبیت را از نظر شاخص غالبیت (AI) داشتند.
  کلیدواژگان: تنوع، شاخص شانون، وینر، شاخص غالبیت، فراوانی، یکنواختی
 • مسعود قزوینی، هادی ویسی*، عبدالمجید مهدوی دامغانی، کورس خوشبخت، محمدعلی نجاتیان صفحه 104
  هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت پایداری باغات انگور شهرستان تاکستان و شناخت عوامل تاثیرگذار بر روی آن با استفاده از چارچوب ارزیابی مدیریت پایدار سرزمین (FESLM) است. اطلاعات پژوهش بوسیله پرسش نامه با روش مصاحبه چهره به چهره با تاکداران جمع آوری گردید. جامعه آماری تحقیق، تاکداران شهرستان تاکستان بودند که از میان آن ها 220 تاکدار با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده با انتساب متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد که در بعد بهره وری به علت کارایی پایین آبیاری، تراکم نامناسب بوته های مو و مصرف زیاد نهاده های خارجی، وضعیت ناپایدار، در بعد امنیت به علت پوشش بالای بیمه، وضعیت نسبتا پایدار، در بعد پایایی اقتصادی به دلیل تنوع در فروش محصول، وجود تقاضا در بازار، تنوع منابع درآمدی و همچنین روند افزایشی قیمت انگور و محصولات جانبی آن، وضعیت نسبتا پایدار، در بعد حفاظت به سبب دانش فنی پایین تاکداران، مصرف زیاد کود و سموم شیمیایی و هدر رفت زیاد آب، وضعیت ناپایدار و در بعد مقبولیت اجتماعی نیز به علت دسترسی به امکانات و خدمات مناسب و علاقه خود تاکداران به فعالیت تاکداری، وضعیت نسبتا پایدار است. در پایان به منظور بهبود وضعیت بهره وری و حفاظت از اکوسیستم های تولید انگور، بکارگیری سیستم های آبیاری قطره ای، داربستی کردن باغات و آموزش روش های مدیریت تلفیقی آفات، بیماری ها و علف های هرز در غالب رهیافت مدرسه در مزرعه (FFS) پیشنهاد شد.
  کلیدواژگان: کشاورزی پایدار، ارزیابی پایداری کشاورزی، مدیریت پایدار سرزمین، بهره وری، انگور، تاکستان
 • علی لشکری*، محمد علی باغستانی میبدی، مهدی مین باشی معینی، سید محمد جواد میرهادی صفحه 116
  به منظور بررسی امکان کنترل گل جالیز (Orobanche aegyptiaca L.) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum L.) با استفاده از برخی علف کش ها و مقادیر مختلف کود نیتروژنه آزمایشی در قالب طرح کرتهای خرد شده و طرح پایه بلوکهای کاملا تصادفی شامل سه کرت اصلی (کود سولفات آمونیوم معادل 500 کیلوگرم در هکتار، کود اوره معادل 200 کیلوگرم در هکتار، بدون کود) و هفت کرت فرعی (علف کش های ریم سولفورون 5/ 7 و 15 گرم ماده موثره در هکتار، سولفوسولفورون 7/ 18 و 5/ 37 گرم ماده موثره در هکتار، مت سولفورون متیل + سولفوسولفورون 32 گرم ماده موثره در هکتار، گلیفوسیت 5/ 20 میلی لیتر ماده موثره در هکتار، بدون علف کش) در چهار تکرار در سال 1386 در شهرستان ساوجبلاغ انجام گرفت. هریک از کودها در سه مرحله قبل از کاشت، ابتدای میوه دهی و ابتدای گلدهی مورد استفاده قرار گرفتند. هر یک از علف کش ها به صورت پس رویشی و در 30، 40 و 50 روز پس از انتقال نشاء مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که علف کش گلیفوسیت 5/ 20 میلی لیتر در هکتار موجب کنترل مطلوب گل جالیز گردید و هیچ گونه خسارتی را بر روی گوجه فرنگی ایجاد نکرد. کاربرد علف کش های ریم سولفورون 5/ 7 و 15 گرم ماده موثره در هکتار، سولفوسولفورون 7/ 18 و 5/ 37 گرم ماده موثره در هکتار و مت سولفورون متیل + سولفوسولفورون 32 گرم ماده موثره در هکتار هیچ گونه تاثیری را در کنترل گل جالیز به جای نگذاشت. کاربرد کودهای اوره و سولفات آمونیوم به تنهایی و همراه با علف کش ها نیز تاثیری را در کاهش خسارت این انگل نداشت.
  کلیدواژگان: گل جالیز، علف کش، کود نیتروژنه، اثر متقابل کود و علف کش
 • محمدرضا لبافی حسین آبادی*، ایرج الله دادی، غلام عباس اکبری، فرزاد نجفی صفحه 129
  به منظور شناخت روابط آلومتریک شاخص سطح برگ با تعداد برگ، تعداد گره در ساقه اصلی، ارتفاع گیاه (سانتیمتر)، وزن تر و خشک برگ (گرم در متر مربع) در کدو پوست کاغذی انجام شد. بدین منظور آزمایشی با استفاده از سه تاریخ کاشت (1 اردیبهشت، 1 خرداد، 1 تیر) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی 89- 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تهران- پردیس ابوریحان پاکدشت اجرا شد. نمونه برداری از مراحل ابتدای رشد تا پایان دوره رشد گیاه انجام و در هر نمونه گیری سطح برگ، تعداد برگ، تعداد گره در ساقه اصلی، ارتفاع گیاه، وزن تر برگ و وزن خشگ برگ اندازه گیری شد. از معادلات مختلفی برای توصیف رابطه شاخص سطح برگ با صفات ذکر شده استفاده شد و سرانجام معادله خطی {(ln(y)= a+b×ln(x} به عنوان بهترین معادله تعیین گردید. نتایج نشان داد که بین شاخص سطح برگ و تعداد برگ در بوته (R2 = 90)، تعداد گره در ساقه اصلی (R2 = 90)، ارتفاع بوته (R2 = 90)، وزن تر برگ (R2 = 98) و وزن خشک برگ (R2 = 98) رابطه قوی و معنی داری وجود دارد. از این روابط می توان در مدل های شبیه سازی کدو پوست کاغذی و همچنین برای برآورد سریع و آسان سطح برگ در مواقعی که دستگاه های اندازه گیری سطح برگ در دسترس نیستند، استفاده کرد.
  کلیدواژگان: کدو پوست کاغذی، روابط آلومتریک، سطح برگ، صفات رویشی
|
 • Reza Deihimfard*, Mehdi Nassiri Mahallati, Alireza Koocheki Page 1
  Crop simulation models have been widely used to simulate growth and development of crops under various production situations. Sugar beet is one of the most important field crops in Iran particularly in Khorasan province. This study aimed to modify SUCROS model (that only simulates potential and water-limited crop growth) for using under nitrogen-limited conditions. Accordingly, a simple subroutine for nitrogen balance was added to the previous version. So, the new model dubbed as SUCROSBEET, is an adapted version of the old one, including nitrogen limitation. Nitrogen stress in the new model was defined through the nitrogen nutrition index (NNI): the ratio of actual nitrogen concentration and critical nitrogen concentration in the plant. This paper describes the model and details of model calibration and testing using independent data sets of nitrogen treatments (with fertilizer rates of 0–270 kgN ha−1) under varying environmental conditions. In general, the model responded well to nitrogen stress in all the treatments. However, the model underestimated the growth at lower level of nitrogen application and overestimated at higher levels. The simulated average yield was somehow similar to its observed value with root mean square error of 9 Mg ha-1. It is concluded that the modified model could be reasonably used to simulate sugar beet yield under both potential and N-limited situations. Also, the enhancement of its capability is enabled the model to estimate yield gap and agro-zonning at a national scale.
  Keywords: Sugar beet, Modelling, SUCROS, Nitrogen
 • Hamideh Khalaj*, Iraj Allahdadi, Hamid Iran Nejad, Gholam Abbas Akbari, Mahdi Min Bashi, Mohammad Ali Baghestani Page 21
  This study was done to evaluate different nonlinear regression models to describe response of germination rate to temperature in Brassica napus L. (canola), Sinapis arvensis L. (wild mustard), Raphanus raphanistrum L. (wild radish), Descurania sophia L., Phalaris minor L. (phalaris). This experiment based on completely block randomized design with 3 replications at Plant Research Institute (Dep. of Weed Research) laboratory in 2011. The seeds treated with different temperatures (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 and 45 oC) and the germination rate were calculated. The result showed that temperature had significant effect on germination rate of all plants. Tree regression models (Dent-like, Segmented and Beta) used to predict germination rate and cardinal temperature. Root mean square of error (RMSE), coefficient of determination and corrected AKAIKE index (AICc) were used to find the appropriate model(s). Therefore segmented model were superior compared to other models in canola and all weeds. It was concluded that this model can be used to quantify response of common weeds of canola field germination to temperature and to obtain cardinal temperature of germination. Base (Tb), optimum (To) and ceiling (Tc) temperature were predicted with appropriate models. Tb, To, Tc were for canola 1.8, 25, 40.9; wild mustard 2.01, 15, 30.6, wild radish 1.9, 15, 30.1, D. sophia 1.2, 26.9, 35 and phalaris 1.9, 15.5, 30.3 respectively. These parameters are required to predict common weeds of canola field germination and emergence.
  Keywords: Canola, Weed, Germination rate, Nonlinear regression model, Cardinal temperatures
 • Seyed Farhad Saberali*, Seyed Ali Mohammad Modares Sanavi, Mohammad Ali Baghestani, Mohammad Bannayan, Hamid Rahimian, Mashhadi Page 34
  Nitrogen (N) fertilizer that used to raise seed yield can affect weed competition. In order to study the effect of N arte and growth habits on dry bean competitiveness, a two-year field experiment as complete block design were conducted with factorial arrangement and three replications at a field experiment of Tarbiat Modares University in 2009 and 2010. First factor included determinate erect (cv. D81083) and indeterminate semi-erect (cv. Gholi) dry bean growth habits. Second factor was N application rates at 0, 25, 50 and 100% of recommended N rate on the basis of the grain yield goal for each genotype. Third factor was redroot pigweed densities of 0, 2 and 14 plants m-1. N application increased leaf chlorophyll and leaf area index for both bean genotypes when they grown under no and low weed density. Under high weed density, the maximum N application compared with no N application increased leaf chlorophyll for Gholi cultivar; however leaf chlorophyll for D81083 line increased at 50 and 100 % of maximum N requirement. Under high weed pressure, N application had no significant effect on leaf area index for D81083 line and decreased the leaf area index for the Gholi cultivar. The increase of weed density decreased leaf area index in both bean genotypes. An increase in N fertilizer increased seed number and see yield for both bean genotypes when they grown under no and low weed density. The maximum seed yield loss associate with redroot competition obtained at high N rate and high weed pressure.
  Keywords: Competition, Growth habit, Weeds, Yield loss
 • Zeynab Mohamadzadeh*, Taher Nejadsattari Page 48
  In this research, in order to evaluate morphological diversity of wild oat populations, Principal component and cluster analyses were used in 59 populations of Avena fatua and Avena sterilis ssp. ludoviciana which were sensitive or resistant to ACCase inhibitor herbicides and belonged to different parts of Iran, using 20 quantitative and 12 qualitative characters. With the principal component analyses, the first 7 principal component contributed 72/97% of the variability amongst populations, which justified following characters, respectively: the first principal component (with 21/97 % of the total variation) rachis length, panicle length, ligule length and leaf width characters, the second principal component (with 16/26 % of the total variation) length of spikelet without awn, upper and lower glume length characters, the third principal component (with 10/27 % of the total variation) upper and lower glume width, teeth of lemma ending length of first floret and callus length characters, the fourth principal component (with 7/28 % of the total variation) number of nerves in the upper glume, awn length in the first floret and number of nerves in first floret lemma characters, the fifth principal component (with 6/27 % of the total variation) number of nerves in the lower glume, lemma length in the first floret and palea length in the first floret characters, the sixth principal component (with 5/62 % of the total variation) rachila length character and seventh principal component (with 5/28 % of the total variation) number of florets. Cluster analyses showed high morphological variation while no relationship between genetic divergence and geographical origins in populations was observed. Moreover, it was shown that dendrogram of cluster analyses based on qualitative traits, can differentiate two studied taxons and neither qualitative nor quantitative characteristics could separate populations based on their resistance to ACCase inhibitor herbicides. Results of this research can be useful in the genus Avena and it´s species germplasm management in Iran.
  Keywords: Wild oat, Genetic variation, Multivariate
 • Ahmad Zarea Feizabadi*, Seyed Mehran Jamali, Ghadir Taheri, Hadi Khazaei Page 65
  In order to evaluate response of Pishgam wheat cultivar to manure and biological substrate, a factorial experiment based on RBCD (randomized complot block design with 3 replications was done. The first factor was manure with three levels including 0, 7.5 and 15 ton per hectare, and second factor was biological substrata consumption including 0, 3 and 5 times. Traits under study were plant height, ear length, number of ear per square meter, number and weight of kernel in ear, 1000 kernel weight, biological and economical yield and also harvest index. Analysis of variance showed that manure had significant effect on all traits except plant height and ear length. By increasing of manure consumption from 7.5 to 15, yield component were increased. Effect of biological substrate on plant height, kernel weight in ear and 1000-kernel weight, was significant (P≤0.01). Maximum economical yield was obtained from 3 times biological substrate consumption and 15 tons manure with 26.6% increase compare to check treat. Highest biological yield was gained from 7.5 tons manure and 3 times biological substrate treatment and also the highest harvest index was earn from 7.5 tons manure and 5 times biological substrate treatment with 24.6% and 5% increasing respectively compare to check. It seems biological substrate effects in fertile soils is lower than non-fertile soils.
  Keywords: Biological substrate, Economical yield, Yield component
 • Salma Kalantari Khandani, Alireza Koocheki*, Mehdi Nassiri Mahallati Page 77
  In order to evaluate the effect of biological fertilizers on the yield and yield components of three sesame cultivars (Sesamum indicum L.) an experiment conducted in the 2010-2011 in the form of split plots with randomized complete block design with three replications. Three cultivars of Sesam (Kalat, Esfarayen and oltan) allocated to the main plot and three biological fertilizers (nitroxin (A), phosphate solubizing bacteria (B), A+B and control) allocated to sub plot. Parameters such as SPAD readings, Leaf Area Index (LAI), Crop Growth Rate (CGR), Net Assimilate Rate (NAR), biological and economic yield, Oil content and yield, plant high, number of auxiliary branches, number of pods per plant, number of seeds per pod and 1000 seed weight were measured. Most of these parameters were not affected by the fertilizer treatments. However, there were significant differences between varieties. nitroxin+biophosphor measured plant height observed with nitroxin application. In this experiment, sesame did not respond to biological fertilizers properly and this seems to be associated with the nature of this plant and the fertilizer soil conditions and the status of biological.
  Keywords: Biological fertilizers, Sesame cultivars, Yield, Yield components
 • Hamed Fallah Mehrjardi*, Mehi Minbashi Moeini, Seyed Mohammad Mirvakili, Marjan Dianat Page 89
  In order to identify the population index and weed mapping in Ardekan and Meybod pomegranate and pistachio gardens in Yazd province, by using of Geographic information system (GIS), 120 gardens were sampled. (30 pistachio garden and 30 pomegranate in Meybod and 30 pistachio and 30 pomegranate garden in Ardekan) in 2011. In each garden longitude, latitude and altitude were recorded by means of GPS. Recorded data made weed maps in the GIS. Weed flour contains 55 species from 22 families that 29 and 40 species were in pomegranate gardens of Ardekan and Meybod respectively, and 36 and 39 species were in pistachio gardens of Meybod and Ardekan respectively. The most important families of weed in pistachio and pomegranate gardens were Poacea, Asteraceae and Fabaceae. Shannon-Viener Index was used In order to comparison of gardens species diversity and uniformity. Results showed high weeds uniformity in two counties because of same weather, climate and gardeners management methods. From Abundance Index (AI) point of view, Broadleaf weeds includes, field bindweed (Convolvulus arvensis L.), common lambsquarters (Chenopodium album L.), Russian knapweed (Acroptilon repens (L.) DC.), camelthorn (Alhagi persarum Bioss. &Buhse.), and grass weeds include, giant green foxtail (Setaria viridis (L.) P.Beauv.), rigid rye grass (Lolium rigidum Gaud.), little seed canary grass (Phalaris minor Retz.), Bermuda grass (Cynodon dactylon (L.) pers.) were the most important and dominant species.
  Keywords: Abundance Index, Diversity, Frequency, Shannon, viener Index, Uniformity
 • Masoud Ghazvini, Hadi Veisi*, Abdol, Majid Mahdavi Damghani, Kouros Khoshbakht, Muhammad, Ali Nejatian Page 104
  The aim of present study was to assess sustainability and to understand factors that may influence this characteristic by using framework for evaluation sustainable land management (FESLM) in vineyards of Qazvin Province, Iran. Data required to the research were collected by questionnaire and face to face interview with grape orchardists. The statistical population of the research was grape orchardists in Takestan county of Qazvin province from whom 220 orchardist were chosen by stratified random sampling with proportional allocation method. Results showed that for the productivity aspect low performance of irrigation, inappropriate congestion of grape bushes and excessive use of external inputs have led to a unsustainable situation. For the security scale, the high insurance coverage of farmers has provided a relatively sustainable situation. For the viability, due to variation in product sales, market demand existence, diversification of income sources and increasing trend in price of grape and its byproducts, the situation is relatively sustainable. For the protection scale, due to low technical knowledge of the grape orchardists, excessive use of fertilizers and chemical pesticides and increased water loss, there is an unsustainable situation. For the acceptability aspect, access to appropriate facilities and services and interest to gardening activity in grape orchardists has led to a relatively sustainable situation. In general, to improve productivity and to protect the grape production ecosystems, use of drip irrigation systems, trelliswork of orchards and training farmers with integrated management techniques for controlling pests, diseases and weeds in the farmer field school, was proposed.
  Keywords: Sustainable agriculture, Assessment of agricultural sustainability, Sustainable Land Management (SLM), Productivity, Grape, Vineyard
 • Ali Lashkari*, Mohammad Ali Baghestani Meibodi, Mehdi Minbashi Moeini, Seid Mohammad Javad Mirhadi Page 116
  In order to study the possibility of broomrape (Orobanche aegyptiaca L.) control in tomato fields, with using herbicides and nitrogen fertilizers, a field experiment counducted at Savojbolagh in 2008. A randomized complete block design with a split plot layout was used, with 4 replications. Using the nitrogen fertilizers (Ammonium sulphate equal 500 kg ha-1, urea equal 200 kg ha-1 and no fertilizer) were the main plots and application of postemergence herbicides (methsulfuron methyl + sulfosulfuron at 32 g a.i ha-1, sulfosulfuron at 18.7, 37.5 g a.i ha-1, rimsulfuron at 7.5, 15 g a.i ha-1 and not herbicide using) were the sub plots. All herbicides were used 30, 40, 50 days after tomato transplanting in fields. The results showed glyphosate caused no damages on tomato plants and provided best control of broomrape. Sulfosulfuron 18.7 and 37.5 g a.i ha-1, rimsulfuron 7.5 and 15 g a.i ha-1 and methsulfuron methyl + sulfosulfuron 32 g a.i ha-1 had no effect on broomrape control. Using ammonium sulphat and urea with and without combination herbicides had no effect on broomrape control.
  Keywords: Rimsulfuron_Methsulfuron methyl + sulfosulfuron_Sulfosulfuron_Glyphosate
 • Mohammadreza Labbafi*, Iraj Allahdadi, Gholam Abass Akbari, Farzad Najafi Page 129
  Prediction of the leaf area is essential in crop simulation models. The objective of this study was to find relationships between leaf area index (LAI) and numbers of leaves (NL), leaf dry weight (LDW), leaf fresh weight (LFW), number of nodes (NN) and plant height (PH), in Pumpkin (Cucurbita pepo L.). For this purpose, an experiment was conducted using three planting dates (20 April, 21 May, 21 June) at the research field of Aburaihan Campus, the University of Tehran, Pakdasht, Tehran, Iran, in 2009-2010 cropping season. The experimental design was randomized complete block with four replications. Sampling was performed during the whole growing season. In each sampling LA, NL, LDW, LFW, NN and PH, were measured. Various equations were used to describe relationships between LAI and aforementioned characteristics. The best result was obtained a simple ln-transformed linear equation {ln(y)= a+b×ln(x)}. Results showed that significant relationships were found between LAI and LA (R2 = 90), LAI and NL (R2 = 90), LAI and NN (R2 = 90), LAI and LDW (R2 = 98) and LAI and LFW (R2 = 98). These equations LAI can be used for estimation in simulation models of Pumpkin as well as for the fast and easy estimation of LAI, especially where there is no LAI-meter available.
  Keywords: Pumpkin, Allometric relationships, Leaf area, Vegetative characteristics