فهرست مطالب

مجله پرستار و پزشک در رزم
سال دوم شماره 1 (پاییز و زمستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/11/24
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سعید سلیمان میگونی، سید جواد حسینی شکوه، علی عسگری، جلیل رجبی، محمدحسن کاظمی گلوگاهی، محمد مشتاقی صفحات 5-10
  سابقه و هدف
  هپاتیت G یک ویروس هپاتوتروپ با اهمیت ناشناخته است که شیوع آن در اهدا کنندگان خون به 4.8٪ می رسد. ژنوم این ویروس در بیماران مبتلا به هپاتیت حاد یا مزمن غیر A-E، سیروز کبدی و کارسینوم هپاتوسلولار شناسایی شده است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط هپاتیت G با هپاتیت مزمن با علت ناشناخته انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه مورد-شاهدی است که در بیمارستان ابن سینا نزاجا (557 سابق) در همدان انجام شد. گروه مورد پرسنل نظامی مبتلا به هپاتیت مزمن با علت نامعلوم و گروه کنترل، افراد سالم بودند. هپاتیت مزمن با افزایش آلانین آمینوترانسفراز کبدی (ALT ≥ 40 واحد بین المللی در لیتر) به مدت حداقل 6 ماه تشخیص داده شد. هر دو گروه از نظر علل شایع هپاتیت مزمن (هپاتیتهای ویروسی B و C، کبد چرب و مصرف داروهای هپاتوتوکسیک) غربالگری شده و در صورت وجود هریک از علل شناخته شده هپاتیت مزمن از مطالعه خارج شدند. سپس آنتی بادی HGV در هر دو گروه با استفاده از روش ELISA بر روی 5 میلی لیتر نمونه سرم سنجیده شد. یافته ها توسط نرم افزار SPSS-18 با استفاده از آزمون دقیق فیشر، آزمون Tو آنالیز رگرسیون لجستیک چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در مجموع 94 نفر انتخاب شدند که شامل 35 بیمار مبتلا به هپاتیت مزمن با علت نامعلوم (گروه مورد) و 59 نفر سالم (گروه شاهد) بودند. تنها در یک بیمار در گروه مورد آنتی بادی HGV مثبت دیده شد (٪2.9)، در حالی که در هیچیک از افراد گروه کنترل آنتی بادی HGV مثبت نبود. با این حال تفاوتی بین دو گروه از نظر میزان مثبت بودن آنتی بادی HGV دیده نشد (P=0.372).
  نتیجه گیری
  بر اساس این پژوهش ارتباطی بین سابقه ابتلا به عفونت HGV و هپاتیت مزمن مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: هپاتیت G، هپاتیت مزمن
 • ارسیا تقوا، علی یزدانی، محمدرضا ابراهیمی، کامیاب علیزاده صفحات 11-16
  مقدمه
  پرستاران ازجمله گروه های شاغلی هستند که بر طبق بسیاری مطالعه ها در معرض استرس های شغلی هستند، مطالعه هایی وجود دارد که میزان شیوع افسردگی در این قشر را قابل توجه گزارش نموده است.
  روش کار
  مطالعه ی حاضر، یک تحقیق توصیفی-تحلیلی مقطعی است که در آن جامعه پژوهش، پرستاران شاغل در بیمارستان های روانپزشکی و جنرال ارتش در سال 1391 بودند. میزان فراوانی افسردگی در 173 پرستار از 5 بخش مختلف بیمارستانی از طریق پرسشنامه استاندارد شده بک (Beck) مورد مطالعه قرار گرفت. داده های لازم برای بررسی ارتباط متغیرهای مستقل و افسردگی از طریق مصاحبه به دست آمد. نتایج با استفاده از آزمون های آماری مربع کای و تحلیل واریانس یک طرفه مورد تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  میزان افسردگی متوسط تا شدید 2/20 درصد مشاهده گردید. مطالعه ی حاضر گرچه میزان افسردگی متوسط و شدید (نمره آزمون بک بالاتر از 18) را در پرستاران و بهیاران بخش روانپزشکی(25%) و بخش جراحی (23%) بیشتر از میزان افسردگی در پرستاران ICU(18%) و دو بخش ارولوژی و گوش و حلق و بینی نشان داد اما این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود.
  بحث: مطالعه های کمی با تاکید بر سختی کار کادر پرستاری شاغل در بخش های روانپزشکی موجود است اما به نظر می رسد علاوه بر توجه به خستگی روانی و فرسودگی شغلی پرستاران در بخش های مراقبت ویژه و جراحی باید به پرستاران سایر بخش ها از جمله روانپزشکی که نقش برجسته ای در ارتقاء سلامت روان دارند، نیز توجه کرد.
  کلیدواژگان: افسردگی، پرستار، بخش روانپزشکی
 • آسیه منصوری، مریم قادر پناهی، محمدحسن کاظمی گلوگاهی، رحمت الله مراد زاده، حمیدرضا تولیده ای، سمانه اکبر پور، محمود بختیاری، کوروش هلاکویی نایینی صفحات 17-23
  اهداف
  یکی از شایع ترین بیماری های نوزادی در هفته اول تولد، زردی نوزادی می باشد. تقریبا 60 درصد نوزادان پره ترم دچار این بیماری می شوند. این مطالعه به منظور شناسایی عوامل پری ناتال مرتبط با این بیماری انجام گردیده است.
  روش ها
  این مطالعه از نوع مورد-شاهدی بوده و بر روی 197 نوزاد مبتلا به زردی و 250 نوزاد شاهد تحت مراقبت در مرکز بهداشتی درمانی شهری دستگرد برخوار در استان اصفهان و با استفاده از پرونده خانوار موجود در مرکز در سال 1391 انجام گرفت. متغیرهای پری ناتال مورد بررسی شامل سن مادر، تعداد بارداری، تعداد زایمان، متوسط درجه حرارت، تعداد ضربان نبض، فشارخون سیستولیک و دیاستولیک، تعداد تنفس، وزن و شاخص توده بدنی مادر، بارداری بالای 35 سال و زیر 18 سال، فاصله بارداری کمتر از 3 سال، چند قلویی، کم وزنی مادر، دیابت بارداری، سابقه سزارین، سابقه مرده زایی، سابقه خانوادگی دیابت، RH منفی، تولد زودرس، تولد نوزاد به روش سزارین، گروه خونی مادر و فصل زمان تولد کودک بودند. جهت تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 18.0 و آمارهای توصیفی و رگرسیون لوجستیک چند متغیره استفاده شد.
  یافته ها
  در آنالیز تک متغیره، بین متغیرهای کم وزنی مادر هنگام بارداری، سن مادر، سابقه خانوادگی دیابت و ابتلای مادر به تالاسمی مینور و زردی نوزادی رابطه معنی دار مشاهده شد. در رگرسیون لوجستیک چند متغیره به روش پیشرونده، تنها کم-وزنی مادر هنگام بارداری (68/2 OR =) و سابقه خانوادگی ابتلا به دیابت (63/1 OR =) با زردی نوزادی رابطه معنی دار داشتند.
  بحث: یکی از نقاط قوت این مطالعه نسبت به سایر مطالعات انجام شده در کشور متدولوژی مطالعه و داشتن گروه شاهد برای بررسی عوامل خطر آن بود. به نظر می رسد مطالعات جامع تر با حجم نمونه بالاتر و متغیرهای بیشتر بتواند به شناخت بهتر عوامل خطر این عارضه و پیشگیری از تبعات آن در آینده کمک نماید.
  کلیدواژگان: زردی نوزادی، عوامل خطر، مورد، شاهدی
 • علی عقیقی، شهرام توفیقی، احمد عامریون، محبوبه توسلی، علی اکبر صادقی، محمد شکری، عیسی مالمیر، نصیر امانت صفحات 24-28
  هدف
  هر بیمار در زمان مراجعه به مراکز درمانی بدون هیچ تبعیضی دارای حقوق قانونی است که رعایت آن از سوی ارائه دهندگان خدمت الزامی است. علم به حقوق خود و رعایت آن توسط مسئولین سبب بالا رفتن رضایت مندی از خدمات مراکز درمانی شده و به تبع آن موجب افزایش اثربخشی اقدامات درمانی خواهد شد. هدف از انجام این مطالعه تعیین آگاهی بیماران از حقوق خود و میزان رعایت حقوق آنها در بیمارستان های منتخب نیروهای مسلح می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی-مقطعی بوده و در 6 بیمارستان منتخب نظامی و بر روی 360 بیمار بستری در سه ماهه اول 1391 انجام گردیده است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته50 سوالی بود که پس از تایید روایی و پایایی آن بصورت مصاحبه مستقیم با بیمار مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها با استفاده ازآزمون های تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه در نرم افزارSPSS-16 تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  9/46% بیماران زن و 1/53% مرد بودند. میانگین سنی بیماران 5/15±3/44 بود. 3/8% بیماران سربازان وظیفه، 6/38% شاغلین نظامی، 2/27% بازنشسته و 9/25% از خانواده های نیروهای مسلح و آزاد بودند. یافته ها نشان داد سطح آگاهی خوبی از حقوق بیمار در 3/7% بیماران در حد خوب، در 9/10% متوسط و در 8/81% ضعیفی بود. بین میزان آگاهی با سطح تحصیلات (001/0 =P) و بخش بستری (003/0 = P) رابطه معنی داری وجود داشت. در مورد رعایت حقوق بیمار نیز نشان داده شد که 2/5% ضعیف، 8/75% متوسط و 19% موارد خوب بوده است. بین میزان رعایت حقوق بیمار با بخش بستری (04/0=P) و شغل (001/0=P) و سن (008/0=P) رابطه معنی داری مشاهده گردید. بیشترین میزان رعایت حقوق بیماران مربوط به حیطه درمان مناسب (2/34%) و کمترین آن مربوط به حیطه انتخاب و تصمیم گیری در درمان (1/8%) برآورد شد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که نه تنها بیماران آگاهی ضعیفی از حقوق خود دارند، بلکه ارائه دهندگان خدمت نیز حقوق آنان را به طور مطلوبی رعایت نمی کنند. ارائه برنامه های آموزشی در سطح جامعه برای شناخت حقوق بیماران و نظارت بیشتر بخش حاکمیت بالینی بیمارستانها و ارگان های مربوط نظیر بازرسی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آگاهی، حقوق بیمار، بیمارستان نظامی
 • سوسن عزیز محمدی، سیما عزیز محمدی، سید هاشم علوی صفحات 29-33
  سابقه و هدف
  ارتباط میان سوء مصرف مواد در زنان باردار و عوارض حاملگی از جمله پراکلامپسی، تولد نوزاد مرده، جدا شدن زودرس جفت، زایمان زودرس، سقط و اختلالات نوزادی مانند سندرم محرومیت نوزاد و وزن پایین هنگام تولد از جمله مسائل مهم در ارتباط با سلامت مادر و نوزاد است. نظر به این که مسئله سوء مصرف مواد توسط زنان ایرانی از جمله در سنین باروری رو به افزایش است؛ این مطالعه با هدف بررسی ارتباط میان سوء مصرف مواد در زنان باردار و عوارض حاملگی و اختلالات نوزادی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک پژوهش تحلیلی-مقطعی است که با هدف بررسی وضعیت و نتایج بارداری در زنان معتاد و غیرمعتاد باردار مراجعه کننده برای زایمان به بیمارستان اکبرآبادی شهر تهران انجام شده است. 138 زن باردار معتاد و 140 زن باردار غیرمعتاد مراجعه کننده به مرکز مذکور از نظر دموگرافیک، عوارض حاملگی و اختلالات نوزادی بعد از زایمان با استفاده از چک لیست مورد بررسی قرار گرفتند و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد تولد زودرس (04/0=P)، وزن کم هنگام تولد (001/0=P) و همچنین آپگار پایین تر از 8 در نوزادان (04/0=P) زنان معتاد نسبت به زنان غیرمعتاد بیشتر بود؛ میزان تحریک پذیری و سپسیس در نوزادان مادران معتاد از نوزادان مادران غیرمعتاد بیشتر بود. همچنین نتایج حاکی از این بود که از نظر سطح سواد مادر باردار و همسر وی، مراقبت های بارداری و ازدواج مجدد تفاوت معنی دار در دو گروه وجود داشت. سایر عوارض مانند سندرم زجر تنفسی (RDS)، تشنج، عوارض مرتبط با مکونیوم، آنومالی های مادرزادی و قد و دور سر نوزاد تفاوت آماری معنی دار در نوزادان دو گروه زنان معتاد و غیر معتاد وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه ارتباط مستقیم و زیان بار سوء مصرف مواد و عوارض بارداری را نشان می دهد به همین دلیل لازم است که برنامه های ویژه ای جهت آموزش و پایش بارداری زنان معتاد در کنار سایر برنامه های مبارزه با اعتیاد در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: اعتیاد، عوارض بارداری، اختلالات نوزادی، زنان باردار
 • سید یاسر موسوی تبار، رمضان رحمانی، مسعود سیرتی نیر، زینب عباس زاده صفحات 34-39
  مقدمه
  یکی از عمده ترین بخش نیروی انسانی نظام بهداشتی کشور را پرستاران تشکیل می دهند. رضایت شغلی پرستاران رابطه مستقیم با کیفیت خدمات پرستاری و بدنبال آن سلامت افراد جامعه دارد. این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ای رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی و نظامی شهر تهران انجام شد.
  روش
  این پژوهش در قالب یک طرح توصیفی- تحلیلی از ابتدای اردیبهشت تا پایان تیرماه سال 1392در بیمارستان های عمومی نظامی و دولتی تهران با روش نمونه گیری تصادفی بر روی 162 نفر از پرستاران انجام گرفت. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه رضایت شغلی «JDI» استفاده گردید.
  نتایج
  یافته ها در این مطالعه نشان داد که در مجموع، رضایت شغلی کلی پرستاران (بیمارستانهای دولتی و نظامی) اکثریت با 4/59% فراوانی در حد متوسط (میانگین رضایت 97/2 و انحراف معیار 52/0) قرار دارد. تحلیل آماری بر اساس آزمون T نشان داد که بین میانگین رضایت پرستاران شاغل در بیمارستانهای نظامی با دولتی اختلاف معنادار وجود دارد بطوریکه رضایت پرستاران نظامی کمتر از دولتی بود (001/0=P).
  بحث: نبود رضایت شغلی خوب در پرستاران بالاخص در پرستاران نظامی، موجب افت کیفیت ارایه خدمات پرستاری می شود. این مسئله جای تامل داشته و توجه بیشتر متولیان بهداشت و درمان سازمان های مربوطه را طلب می کند.
  کلیدواژگان: پرستار نظامی، پرستار غیرنظامی، رضایت شغلی
 • منیره عبادی، سیمین تاج شریفی فر صفحات 40-46
  مقدمه
  سالانه میلیون ها نفر تحت تاثیر بحران و بلایای طبیعی و بشری قرار می گیرند. وجود این بحران ها در جامعه ایران با توجه به بافت حادثه خیز و موقعیت جغرافیایی کشورمان محتمل است و همین مساله مدیریت بحران در سطح کلان و استفاده از راهبردها و الگوهایی جهت این مدیریت را می طلبد. با وجود مشارکت تمامی گروه ها و تخصص ها در امدادرسانی، نقش پرستاران بعنوان اولین امدادگران در بحران مشهود است. یافته ها نشان می دهد که حضور پرستاران در بحران به کاهش آمار تلفات و کشته ها منجر می شود. در این مقاله به بیان اهمیت مدیریت بحران وسپس به بیان کامل ترین الگوی مدیریت بحران«الگوی جنینگز» پرداخته و نقش پرستار را باتوجه به مراحل مختلف آن بیان می کند و در نهایت با پیشنهاد الگویی برای پرستاران نظامی خاتمه می یابد.
  مواد و
  روش
  مقاله حاضر مقاله ای مروری است که از طریق مطالعات کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی در منابع الکترونیکیElsevier، ProQuest، JAMA با کلید واژه های «راهبرد، آموزش پرستاری بحران، الگوی پرستاری بحران، الگوی جنینگز، پرستار نظامی و مدیریت بحران» بین سال های 2000 تا 2013 جمع آوری شده است.
  یافته ها
  محققان بر اهمیت استفاده از الگو درآموزش پرستاری بحران تاکید دارند چرا که بیان می دارند با استفاده از الگو نیازهای آموزشی بصورت تعیین هدف های قبل از وقوع بحران، بررسی و جمع آوری اطلاعات، مواد و روش های آموزش، چگونگی پاسخ به بحران توسط پرسنل و مراکز کمک کننده مشخص میگردد. الگوی جنینگز الگویی جهت مدیریت بحران در دنیاست. این الگو دارای 4 مرحله می باشد که مرحله اول از طریق مرحله سوم روی مرحله چهارم اثر می گذارد. این مراحل عبارتند از: مرحله1: قبل از بحران، مرحله2: وقوع بحران، مرحله3: بعد از بحران، مرحله4: نتایج مثبت مورد انتظار
  نتیجه گیری
  ضعف راهبرد های مدیریت بحران در دنیا و ایران، نوپا بودن رشته پرستاری نظامی وعدم وجود تحقیقات در این زمینه، تلاش جدی را برای کاربردی کردن راهبرد ها می طلبد.
  کلیدواژگان: مدیریت بحران، آموزش پرستاری بحران، الگوی پرستاری بحران، مدل جنینگز، پرستار نظامی
 • سعید سپهری فر، علی اکبر نقوی مقدم صفحات 47-53
|
 • Pages 5-10
  Background And Aims
  Hepatitis G is a hepatotrope virus with unknown importance. Its prevalence among blood donors reaches about 4. 8%. The genome of the virus has been detected in patients with acute or chronic non A-E hepatitis، cirrhosis and hepatocellular carcinoma. The aim of this study was to evaluate the association of hepatitis G with unknown chronic hepatitis.
  Methods
  This is a case-control study performed in Ebne-Sina Army Hospital in Hamadan. The case group was military staff with unknown chronic hepatitis and the control was healthy subjects. Chronic hepatitis was defined as elevated alanine aminotransferase (ALT≥40 international unit per liter) for at least six month. Both case and control group were evaluated for common cause of chronic hepatitis such as viral hepatitis B or C، fatty liver and drug consumption and by any of these reason will excluded from the survey. Then HGV antibody was detected by ELISA method on 5 milliliter serum samples. Data analyzed by SPSS-18 software using Fisher’s exact test، Student’s t-test، and multivariate logistic regression test.
  Results
  A total of 94 patients were selected، which included 35 patients with chronic unknown hepatitis (cases) and 59 healthy subjects (controls). Only one patient in the case group was HGV antibody positive (2. 9%)، compare to no one of the control. However، there was no difference between the two groups in HGV antibody frequency (P = 0. 372).
  Conclusions
  According to this survey، there was no association between HGV infection and chronic hepatitis.
  Keywords: Hepatitis G, Chronic hepatitis
 • Pages 11-16
  Introduction
  According to many previous studies، nurses are exposed to occupational stress and there are some studies reported significant rates of depression among this group.
  Methods
  In a cross-sectional descriptive analytical study on nurses of AJA hospitals (psychiatric and general) in 2012، the prevalence of depression was evaluated in 173 nurses from five different hospital departments through Beck’s standardized questionnaire. Data was obtained by interviews to assess the association between independent variables and depression. Results were analyzed using chi-square and ANOVA statistical tests.
  Results
  About 20. 2% of participants had moderate to severe depression. Although، the rate of moderate and severe depression (BDI scores above 18) among nurses and healthcare workers of the psychiatric ward (25%) and surgery (23%) was greater than the ICU (18%) and urology and ENT wards، the difference was not statistically significant.
  Discussion
  Few studies emphasizing on hard work in psychiatric nursing personnel are available. But it seems that in addition to concern for mental fatigue and burnout among nurses in ICU and surgical wards، it is important to pay attention to psychological issues of nurses in other wards - including psychiatry - which have a prominent role in the promotion of mental health.
  Keywords: Depression, Nurses, Psychiatry ward
 • Pages 17-23
  Background
  Jaundice is one of the most common diseases of infants in the first week after birth. Almost 60% of preterm newborns suffer from jaundice. This research was conducted to study the prenatal factors related to jaundice in newborns.
  Methods
  This case-control research was conducted on 197 newborns with jaundice (cases) and 250 healthy newborns (controls) by using household records of urban health center of Dastgerd-e-Barkhar in Isfahan province in 1391. The prenatal variables were included as mother’s age، parity، number of delivery، mean body temperature، pulse rate، systolic and diastolic blood pressures، breathing rate، mother’s weight and BMI، mother’s age >35 and <18 years، pregnancy interval <3 years، multiple pregnancy، mother’s low weight، gestational diabetes، cesarean history، stillbirth history، family history of diabetes، negative RH، preterm birth، cesarean birth، mother’s blood type and season of birth. Data was analyzed by SPSS 18. 0 via descriptive statistics and multivariate logistic regression.
  Results
  According to univariate analysis، mother’s weight during pregnancy، mother’s age، family history of diabetes and a thalassemia minor in mother were associated significantly with newborns jaundice. Using multivariate logistic regression by forward stepwise method، only mother’s low weight (OR = 2. 68) and family history of diabetes (OR = 1. 63) had significant relationship with newborns jaundice.
  Conclusion
  One of the strengths of this study compared to other studies on neonatal jaundice in Iran was methodology and the existence of control group to assess the risk factors. It seems that further studies with larger sample size and variables can help us to understand the risk factors and prevent adverse consequences in the future.
  Keywords: jaundice, newborns, risk factors, case, control
 • Pages 24-28
  Introduction
  Every patient without any discrimination has the legal right that it is required by the service providers. Knowing their rights and compliance by the service providers can lead to satisfaction in patients. The aim of this study was to determine patients'' awareness of their rights in the selected military hospitals.
  Methods
  This study is a descriptive cross sectional evaluation in 6 selected military hospitals in three months of 2012; this survey was conducted by questionnaire of 50 questions on 360 patients. The data were analyzed by the spss16 using T student and one way ANOVA tests.
  Results
  only 7. 3% patients had good awareness of patient rights and 9. 10% average and 8. 81% poor. Between The awareness and knowledge (p= 0. 001) and hospitalizations (p=0. 003)، were significant relationship. The rights respecting of the patient was shown that 5. 2% poor، 75. 8% moderate and 19% have been good.. Between the respecting patient rights and hospitalized (p=0. 04) and Job (p=0. 001) and age (p=0. 008) A significant relationship was observed.
  Conclusion
  The results showed that not only patients have poor awareness of their rights، but also their rights disregarded appropriate by service providers. So awareness training is recommended.
  Keywords: Awareness, Patient Rights, Hospital
 • Pages 29-33
  Background And Aim
  The relationship between drug abuse in pregnant women and pregnancy complications such as pre-ecclampsia، intra-uterine fetal death (IUFD)، placenta abruptia، preterm labor، abortion and neonatal abnormality such as neonatal withdrawal syndrome and low birth weight are Important related to the health of mother and neonate. Regarding these data and considering the increasing figures of drug abuse among Iranian women، especially those in the productivity ages، we performed a study to investigate the neonatal and pregnancy complications of drug abuse in pregnant women.
  Methods
  this is an analytical - cross sectional research that investigate the status and pregnancy outcomes in addicted pregnant women and non-addicted pregnant ones that came to labor of Akbar Abadi hospital in Tehran. One hundred and thirty eight addicted pregnant women and 140 non-addicted pregnant ones enrolled in the study and evaluated for their demographics، complications of pregnancy and post-labor neonatal complications by a checklist and the collected data was analyzed by SPSS software.
  Results
  The results of this study showed that preterm birth (P=0. 04)، low birth weight (P=0. 001)، APGAR score lower than 8 (P=0. 04) in addicted womenś baby had more than unwonted womenś baby. The irritibility and sepsis in babies of addicted mothers were more than unwonted. Also Results indicated regarding pregnant woman and her husband''s education level، prenatal care and re marriage، there was a significant difference between two groups. However، two groups were not different regarding others complications including RDS، seizures، meconium، congenital anomalies، head circumferences، hight of newborn.
  Conclusion
  The results show deleterious and direct relationship of substance abuse and pregnancy complications. Therefore is necessary that Special programs for the training and monitoring of addicted pregnant women with other programs considered combating addiction.
  Keywords: drug abuse, pregnancy complications, neonatal abnormality, pregnant women
 • Pages 34-39
  Introduction
  Nurses are the largest proportion of health care system. Job satisfaction is directly related to the quality of nursing services and individual''s health. This study evaluate the job satisfaction of nurses in in both military and civil hospital in Tehran.
  Methods
  The research was a cross-sectional study conducted on 162 nurses from 6 military and civil hospital in Tehran during May to July 2013 which has been selected by random sampling. «JDI» questionnaire was used to evaluate job satisfaction.
  Result
  Results showed that overall job satisfaction of nurses (military and civil hospital) was 59. 4% (mean of satisfaction: 2. 97، SD: 0. 52). Statistical analysis based on T-Test showed that there was a significant difference between the JDI score in military and public hospital nurses. Military nurses were less satisfied than public nurses (P=0. 001).
  Discussion
  Low job satisfaction among nurses especially in military hospital result the low quality of nursing care. This implies greater health authorities.
  Keywords: military nurse, public nurse, job satisfaction
 • Pages 40-46
  Introduction
  Annually، millions of people are affected by natural disasters and man-made disasters. Disasters in Iran are inevitable according to accident-prone tissues and geopolitical position of our country. This issue requires the management of crises at the macro level and use of strategies and models for the management. Despite participation of all groups and experts in the relief، the nurses'' role as the first respondent in crisis is evident. Results show that the presence of nurses in disaster reduces death rates. In this article we describe the importance of crises management strategies، then express the most perfect crisis model «Jennings model» and consider the nurses'' role in the different stages and finally concludes by proposing a model for military nurses in crisis.
  Methods
  this article is review that gathered by library research and web surfing in electronic resources such as Elsevier، Pro Quest، and JAMA with the keywords strategy، training nurses for disaster and crisis management in 2013-2000. In consideration of shortcoming of strategy programs in crisis management all over the word especially in Iran، nessessity and importance of utilizing of crisis management strategies in framework of “Jennings Model” where emphasised.
  Result
  Most researchers have emphasized the importance of using Crises management strategies. Jennings models are most perfect strategies and models for crisis management in the world. This model has four phases as follows: Phase 1: Pre-Crisis Phase 2: crisis Phase 3. Post crisis، Phase 4: The expected positive results.
  Discussion
  Poor crisis management strategies in the world and Iran، being new-born field of military nurses and lack of research in military nursing requires serious effort in order to make the strategies practical
  Keywords: Strategic management, critical nursing education, disaster nursing model, model Jennings, military nurses
 • Pages 47-53
  Ankle sprains are among the most common injuries in athletes and Military Recruits. High BMI، previous history of ankle sprain، poor muscle strength، proprioceptive deficits، limitation in ROM and balance are important Risk factors for ankle sprain. Recent studies have shown that external support such as brace and tape significantly reduces the risk of primary and recurrent ankle sprains in athletes and Military personal without interfering in function. Balance، coordination and proprioceptive training exercises also have reduced the risk of primary and recurrent ankle sprain. External support and balance training have been causing the injured person return to exercise and work sooner and therefore reduced the risk of osteoarthritis and other complications. Thus، considering the risk factors and prevention strategies can be effective in reducing the incidence of ankle sprain and its complications. The purpose of this review is information of provide about risk factors and strategies for the prevention of ankle sprains.
  Keywords: ankle sprain, risk factors, prevention, military