فهرست مطالب

تحقیقات دامپزشکی - سال شصت و نهم شماره 1 (پیاپی 277، زمستان 1392)
 • سال شصت و نهم شماره 1 (پیاپی 277، زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1393/01/24
 • تعداد عناوین: 13
|
 • محسن نوری، امید دزفولیان، جواد اشرفی هلان صفحات 1-7
  زمینه مطالعه
  بیماری درماتیت انگشتی، التهاب سطحی پوست است که در غالب موارد در ناحیه پشتی شکاف بین دو پاشنه انگشت رخ می دهد و باعث بروز لنگش و ضررهای اقتصادی می شود. درماتیت انگشتی آتیپیک (نابجا) شکل جدیدی از یک بیماری قدیمی است که به تازگی در هلند، امریکا و انگلیس گزارش شده است.
  هدف
  ارزیابی بالینی و هیستوپاتولوژی جراحات کپسول شاخی انگشت که با ضایعات درماتیت انگشتی در دو گله شیری مبتلا به درماتیت انگشتی اندمیک همراه شده است.
  روش کار
  در این مطالعه، 45 راCس گاو شیری هلشتاین که این بیماری را نشان می دادند، از لحاظ بالینی و هیستوپاتولوژی مورد بررسی قرار گرفتند.
  نتایج
  نتایج مشاهدات بالینی حاکی از حضور یک نسج گرانوله بزرگ، دردناک، مستعد به خونریزی با بوی بد و از بین رفتن ناحیه ای نسج شاخی بود. ضایعات مرز مشخصی داشتند. در نمای ریزبینی در نمونه های مبتلا به زخم کف، اپیدرمیس کاملا از بین رفته بود. لایه درمیس با سلول های التهابی همچون لکوسیت های چندشکلی اشغال شده بودند. در لایه های عمیق تر، مویرگ های تازه تشکیل در استروما خودنمایی می نمودند. همچنین ترومبوز هیالونی در مویرگ های کوچک خونی قابل توجه بود. در بیماری زخم دیواره سم، تزاید اپیدرمیس، دو تا سه برابر بیشتر از حالت طبیعی بود که با آکانتوزیس شدید و تکوین رته ریج (فرورفتگی های اپیدرم در درم) و مدارکی دال بر تغییرات هیدروپیک در آکانتوسیت ها همراه شده بود. استراتوم کورنئوم هیپرپلاستیک بود. پرخونی شدید، واکنش های التهابی که با ارتشاح نوتروفیل و سلول های چند هسته ای همراه بود، در درمیس مشاهده شد.
  نتیجه گیری نهایی: بر پایه نتایج حاصله به نظر می رسد که عامل میکروبی درماتیت انگشتی پس از جراحات نسج شاخی خود را به کوریوم رسانده و باعث ابتلای آن نواحی و اختلال در تکوین نسج شاخی شده است. به نظر می رسد شکل نوظهور اخیر، ماحصل ترکیب بیماری های متابولیک و عفونی باشد که به یک شکل جدید متظاهر شده است.
  کلیدواژگان: زخم کف، زخم دیواره، لنگش، درماتیت انگشتی نابجا، سم
 • سعید سهیلی نیا، عباس برین صفحات 9-15
  زمینه مطالعه
  کلی باسیلوز بیماری عفونی است که به وسیله باکتری E.coli ایجاد می شود. این عامل بیماری به وسیله مدفوع و سایر ترشحات افراد و حیوانات آلوده دفع و منتشر می شود. مگس خانگی که از فضولات، کود و مواد آلی تخمیر شده آن تغذیه و در آن تخم گذاری می کند، در انتقال این عامل بیماری نقش دارد.
  هدف
  هدف از این مطالعه بررسی نقش مگس خانگی در انتقال E.coli در مرغداری ها می باشد.
  روش کار
  طی این تحقیق 2000 مگس خانگی از 2 مزرعه پرورش طیور تخم گذار تجاری اطراف کرج جمع آوری گردیدند و از نظر حضور باکتری مذکور مورد بررسی و کشت باکتری شناسی قرار گرفتند. در ادامه مگس ها بطور تجربی با)10536E.coli (ATCC آلوده شدند و در فواصل زمانی معین مورد بررسی باکتری شناسی قرار گرفتند.
  نتایج
  این بررسی نشان داد که باکتری E.coli تا سه روز از مگس قابل کشت و شناسایی بوده و از روز چهارم غیر قابل شناسایی بود. در این رابطه گروه مگس های خانگی کنترل (غیرآلوده) و همچنین سطح بدن کلیه مگس های مورد آزمایش عاری از باکتری بودند.
  نتیجه گیری نهایی: نتایج این بررسی نشان داد با توجه به اینکه از دستگاه گوارش مگس خانگی تا سه روز باکتری E.coli جدا گردید، این مگس در کوتاه مدت قدرت انتقال این باکتری را دارد.
  کلیدواژگان: اشریشیا کولی، ناقل میکانیکی، مگس خانگی
 • صمد فراشی بناب، تقی زهرایی صالحی، نعمت الله خوانساری، جمشید حاجتی، احمد مسعود صفحات 17-23
  زمینه مطالعه
  سلول های دندریتیک قوی ترین سلول های عرضه کننده آنتی ژن محسوب می شوند. این سلول ها آنتی ژن های مختلف را گرفته و پس از فراوری و عرضه آنها به سلول های T و همچنین با ترشح سیتوکین های مختلف و عوامل محلول دیگر پاسخ های ایمنی اختصاصی را فعال می سازند. سلول های دندریتیک در پاسخ های ایمنی غیراختصاصی و همچنین القاء تحمل ایمنی نسبت به آنتی ژن های خودی هم نقش دارند. با توجه به اهمیت سلول های دندریتیک در پاسخ های ایمنی بدن در برابر عفونت ها، سرطان ها، پیوند بافت، آلرژی ها و بیماری های خود ایمن؛ این سلول ها هدف بسیاری از مطالعات بنیادی و کلینیکی شده است. در حال حاضر برای مطالعه بیولوژی این سلول ها و استفاده از آنها در ایمونوتراپی نیاز به تعداد نسبتا زیاد سلول های دندریتیک است. به علت تعداد کم این سلول ها در خون و بافت ها و مشکل جداسازی آنها، تولید سلول های دندریتیک در آزمایشگاه یک ضرورت محسوب می شود.
  هدف
  هدف از این مطالعه بهینه سازی تولید سلول های دندریتیک از پیش سازهای خون ساز مغز استخوان موش در آزمایشگاه بود تا به عنوان الگوئی برای مصارف پزشکی مورد استفاده قرار گیرد.
  روش کار
  سلول های مغز استخوان در محیط کشت حاوی سیتوکین های GM-CSF و 4- IL بدون تخلیه هیچ یک از رده های سلولی به مدت نه روز کشت داده شدند. هر سه روز یک بار محیط کشت تازه حاوی سیتوکین اضافه شد.
  نتایج
  بررسی مورفولوژی سلول ها و ایمونوفنوتیپ آنها از نظر بیان شاخص های سطح سلولی c11 CD، 2MHC و 86 CD حاکی از تولید سلول های دندریتیک از روز دوم کشت بود ولی با افزایش دوره کشت، تعداد سلول ها با خصوصیات سلول های دندریتیک بیشتر شد. در روز نهم خلوص سلول های دندریتیک حدود 86% بود.
  نتیجه گیری نهایی: این روش می تواند به عنوان روشی کارآمد برای تولید سلول های دندریتیک مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مغز استخوان، سلول های دندریتیک، تولید سلول، پیش سازهای خون ساز
 • محمد طاهری، صدیقه نبیان، غلامرضا نیکبخت بروجنی، پرستو یوسفی صفحات 25-31
  زمینه مطالعه
  بیوشیمی هضم پروتئین ها در کنه ها یک فرآیند پیچیده است و مطالعات پروتئومیکس عملکردی که بیانگر نقش آنزیم های پروتئولیتیک است می تواند در ارتباط با انتخاب این آنزیم ها بعنوان واکسن مفید واقع شود. تبدیل پروتئین های خون از جمله هموگلوبین به ویتلین در کنه های بالغ ماده صورت می گیرد. همچنین هضم ویتلین در تخم و لارو کنه های خون نخورده در جهت تامین اسید آمینه و انرژی، از فرآیندهای مهم و حیاتی در روند تکاملی کنه ها می باشد. مطالعات متعدد، حاکی از وجود شبکه ای از آنزیم های پروتئولیتیک در رابطه با هضم هموگلوبین و ویتلین می باشد. این آنزیم ها در اغلب موارد مربوط به سیستئین پپتیدازها و آسپارتیک پپتیدازها می باشند.
  هدف
  هدف از این مطالعه، بررسی کاتپسین ها در عصاره لارو کنه ری پی سفالوس (بوافیلوس) آنولاتوس، بوده است.
  روش کار
  در این تحقیق، با اضافه نمودن هموگلوبین و ژلاتین به ژل آکریل آمید و با روش زایموگرافی یک بعدی و دو بعدی، به بررسی کاتپسین ها در عصاره لارو کنه ری پی سفالوس (بوافیلوس) آنولاتوس، پرداخته شد.
  نتایج
  نتایج بدست آمده از زایموگرافی یک بعدی، نشان دهنده حضور یک باند حدود kDa 28 بود. در زایموگرافی دوبعدی نیز نواحی شفاف در زمینه تیره ژل با وزن های مولکولی حدود kDa 21 تا 65 و با pH ایزوالکتریک مختلف مربوط به کاتپسین ها، مشاهده شد. زمانی که DTT به بافر انکوباسیون (بافر استاتmM 10 و 4 =)pH اضافه گردید، فعالیت پروتئازی افزایش یافت که در زایموگرافی یک بعدی به صورت تشکیل باند شفاف واضح تر در مقایسه با نمونه های قرار گرفته در بافر فاقد DTT نمایان گردید.
  نتیجه گیری نهایی: با توجه به این که pH بافر انکوباسیون اسیدی بوده و با اضافه نمودن DTT فعالیت این آنزیم ها افزایش یافته است، لذا به نظر می رسد که برخی از این آنزیم های پروتئولیتیک مربوط به سیستئین پروتئازها بوده اند.
  کلیدواژگان: کاتپسین، هموگلوبین، ری پی سفالوس (بوافیلوس) آنولاتوس، ویتلین
 • عاطفه عراقی، ناهید اطیابی، سید مهدی نصیری، داریوش شیرانی، الهام محمدی، محمدرضا استاد علی، احسان جان زمین، اعظم زغل صفحات 33-39
  زمینه مطالعه
  بررسی سیتولوژیک مغز استخوان گربه به دلیل تعداد زیاد سلول ها و مراحل مختلف رشد تا حدودی پیچیده است. تکنیک های فلوسایتومتری و آنتی بادی های منوکلونال روش مناسبی به ویژه در تشخیص بدخیمی های هماتوپویتیک می باشند.
  هدف
  بررسی سلولی مغز استخوان گربه های مبتلا به اختلالات هماتوپویتیک با استفاده از آنتی بادی های منوکلونال با روش فلوسایتومتری.
  روش کار
  در این مطالعه سلول های مغز استخوان 4 گربه با اختلالات هماتوپویتیک و دو گربه سالم از نظر کلینیکی با روش فلوسایتومتری مقایسه شدند. آنتی بادی هایی مورد استفاده در این بررسی شامل -like (Cr-Br)21CD، T lymphocyte subpopulation، a172CD-، گرانولوسیتی و پن لکوسیتی -like)45(CD بودند.
  نتایج
  فلوسایتومتری مغز استخوان گربه های مبتلا نشان دادند که تغییراتی در خصوصیات ایمنوفنوتایپی و پراکنش نوری (Light Scatter) در مقایسه با موارد کنترل وجود داشتند. در گربه مبتلا به اریترولوکمی بیان مارکر 45CD، گرانولوسیتی و a172CD کمتر از موارد کنترل (نرمال) بودند. در گربه مبتلا به میلودیس پلازی، در بررسی نمودار نقطه ای، افزایش سلول های نابالغ میلوییدی و کاهش سلول های بالغ میلوییدی مشاهده شد.
  نتیجه گیری نهایی: این نتایج بیانگر آن است که همراه با بررسی سیتولوژی سلول های مغز استخوان، مطالعه خصوصیات پراکنشی سلول ها در فلوسایتومتری وهمچنین استفاده ازآنتی بادی های -like21CD، گرانولوسیت، پن لکوسیتی 45CD، T lymphocyte subpopulation و a172CD می توانند در تشخیص اختلالات هماتوپویتیک گربه تکمیل کننده باشد.
  کلیدواژگان: گربه، فلوسایتومتری، اختلالات هماتوپویتیک، ایمنوفنوتایپینگ
 • علی رسولی، سید محمد فقیهی صفحات 41-48
  زمینه مطالعه
  مصرف داروهای ضدباکتریایی در دام های مولد غذا می تواند با مخاطرات بهداشتی همراه باشد. با توجه به نبودن اطلاعات در مورد وضعیت مصرف این داروها در گاوداری های شیری استان تهران این مطالعه انجام گردید.
  هدف
  بررسی وضعیت و تنوع داروهای ضد باکتریایی مصرفی و میزان رعایت نکات مرتبط با بهداشت عمومی در گاوداری های فوق.
  روش کار
  در مجموع 120 واحد گاوداری شیری درچهار منطقه استان تهران شامل منطقه شرق (دماوند)، جنوب– شرق (ورامین و شهر ری)، جنوب– غرب (شهریار و اسلام شهر) و غرب (کرج و ساوجبلاغ)، با استفاده از پرسشنامه و به طور حضوری بررسی شد.
  نتایج
  اکسی تتراسایکلین و پنی سیلین+ استرپتومایسین به ترتیب با میانگین 100% و 25/93% بیشترین فراوانی را از نظر تنوع مصرف در بین 24 فرآورده ضدباکتریایی مورد استفاده در گاوداری های استان داشتند و طیف وسیعی از سایر داروهای ضدباکتریایی نیز درصدهای بالایی را نشان دادند. در بین 10 فرآورده داخل پستانی، کلوگزاسیلین دوره خشکی (DC) با میانگین 5/82% بیشترین فراوانی را از نظر تنوع مصرف نشان داد. در 4/47% گاوداری ها دستور تجویز داروهای ضدباکتریایی توسط افراد غیردامپزشک صادر می شد. همچنین درصد قابل توجهی از گاوداری ها، شیرهای جمع آوری شده از دام های مبتلا به ورم پستان (5/27)% و یا مبتلا به بیماری های دیگر (2/24)% که با داروهای ضدباکتریایی درمان می شدند را به مخازن شیر مورد مصرف انسان وارد می کردند.
  نتیجه گیری نهایی: درصد بالایی از واحدهای گاوداری شیری، اصول درمان منطقی و زمان منع مصرف شیر و گوشت را رعایت نمی کنند. این امر می تواند ناشی از آگاهی ناکافی افراد شاغل در دامداری در زمینه کاربرد داروها و بهداشت عمومی و نظارت ناکافی شبکه های دامپزشکی استان باشد.
  کلیدواژگان: داروهای ضد باکتریایی، گاوداری شیری، وضعیت مصرف
 • مصطفی محقق دولت آبادی، جواد حبیبی زاد، فرحناز ایمانی خواه صفحات 49-55
  زمینه مطالعه
  لاکتوفرین، گلیکوپروتیین متصل شونده به آهن، دارای نقش های فیزیولوژیکی متعددی می باشد که مهمترین آنها خواص آنتی میکروبی است. از این رو ژن کد کننده این پروتیین می تواند به عنوان ژن کاندیدایی در مقاومت به بیماری ورم پستان در نظر گرفته شود.
  هدف
  بررسی ناحیه 5 ژن لاکتوفرین گاو در نمونه های بومی و هلشتاین با استفاده از روش PCR-SSCP و تعیین توالی می باشد.
  روش کار
  برای این منظور از تعداد 50 نمونه گاو بومی و 50 نمونه گاو هلشتاین ماده ژنتیکی استخراج گردید. آغازگرهای لازم جهت تکثیر بخشی از ناحیه 5 طراحی، و قطعه مورد نظر توسط روش SSCP تعیین ژنوتیپ شد. سپس هر الگوی مشاهده شده تعیین توالی گردید و همترازی توالی ها جهت شناسایی چند شکلی های تک نوکلئوتیدی صورت گرفت. همچنین، تجزیه و تحلیل این سیلیکو (In silico) جهت تاثیر چند شکلی های تک نوکلئوتیدی برجایگاه اتصال فاکتورهای رونویسی در ناحیه تکثیر شده صورت گرفت.
  نتایج
  در این تحقیق، در تمام نمونه های مورد بررسی 3 الگوی واضح) SSCP A، B و (C برای قطعه تکثیر شده مشاهده شد که در گاو های بومی تنها هاپلوتیپ C آشکار گردید. تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی توالی ها نشان داد که جایگزینی T با G در جایگاه 602 منجر به ایجاد جایگاه اتصالی برای فاکتور رونویسی 1AML- گردید. از طرف دیگر، جایگزینی T با C در جایگاه 586 جایگاه اتصال فاکتور رونویسی 1AML- را منسوخ می کند.
  نتیجه گیری نهایی: بنابراین، جهت استفاده از ژن لاکتوفرین به عنوان نشانگر مقاومت به بیماری ورم پستان در گاوهای شیری، بررسی این چند شکلی ها از نظر تاثیر بر فرآیند رونویسی ژن، همچنین ارتباط آن با تعداد سلول های سوماتیکی شیر امری ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: گاو، ناحیه 5 لاکتوفرین، هاپلوتیپ، چند شکلی تک نوکلئوتیدی، فاکتور رونویسی
 • مهدی سلطانی، شفیق شفیعی، سید سعید میرزرگر، حسینعلی ابراهیم زاده موسوی، مریم قدرت نما صفحات 57-63
  زمینه مطالعه
  بروز و توسعه بیماری یرسینوزیس در مزارع قزل آلای رنگین کمان کشور طی سال های اخیر موجب نگرانی پرورش دهندگان ماهی گردیده است، لذا تولید دانش فنی واکسن یرسینوزیس با استفاده از سویه های بومی جهت خودکفایی داخلی ضروری به نظر می رسد.
  هدف
  این مطالعه به منظور ارزیابی کارایی واکسن حمام ضد این بیماری در ماهی قزل آلای رنگین کمان انجام شد.
  روش کار
  دراین مطالعه ابتدا نسبت به مطالعه خواص فنوتایپینگ، سرولوژیک و مولکولار تعدادی از ایزوله های باکتریایی یرسینیا راکری بدست آمده ازتلفات مزارع قزل آلای کشور اقدام و میزان حدت این ایزوله هااز طریق تزریق داخل صفاقی مطالعه گردید. در ادامه ماهیان با استفاده از آنتی ژن سلول کشته حادترین ایزوله های باکتریایی به روش حمام واکسینه شدند. سپس کارایی واکسن و میزان تیتر آنتی بادی در طی 10 هفته پس از واکسیناسیون ارزیابی گردید.
  نتایج
  نتایج حاصل از مطالعه فنوتایپینگ، سرولوژیک و مولکولی منجر به شناسایی 8 ایزوله یرسینیا راکری گردید وهمگی این ایزوله ها تولید باند bp 409 نموده که بیانگر گونه یرسینیا راکری است. طی دوره بیماریزایی 3 ایزوله موجب تلفات بالای 50% و 5 ایزوله به میزان 16% شدند. میزان درصد بقای نسبی (RPS) طی هفته های2، 4،6،8و10 پس از واکسیناسیون به ترتیب 7/72، 80، 80، 2/82 و 3/83 % برآورد شد. به عبارت دیگر میزان درصد تلفات در گروه های واکسینه طی زمان مذکور در دامنه 20-10% بوده در حالی که در گروه شاهد این میزان در دامنه 3/73-7/56 % بوده است که از تفاوت کاملا معنی داری برخوردار بود (05/0p<. ) نتایج تیتر آنتی بادی در گروه واکسینه نیز نشان داد که کمترین و بیشترین تیتر آنتی بادی به ترتیب برابر 50/4 ±32 و 37/9±57/164 بوده که مربوط به هفته های 4 و 10 پس از واکسیناسیون بوده است در حالی که تیتر آنتی بادی گروه شاهدغیر قابل سنجش بود.
  نتیجه گیری نهایی: با توجه به مطالعات به عمل آمده و تفاوت قابل توجه بین میزان درصد بقا درگروه های واکسینه و غیر واکسینه استفاده از این واکسن می تواند موجب پیشگیری از بروز بیماری یرسینیوزیس در مزارع قزل آلای کشور شود.
  کلیدواژگان: قزل آلا، واکسیناسیون، یرسینیا راکری
 • حسین فلاح، اردشیر محیط، زربخت انصاری صفحات 65-71
  زمینه مطالعه
  افزودن آنتی بیوتیک ها به خوراک دام وطیور منجر به کاهش یا حذف جمعیت های باکتریایی از دستگاه گوارش آنها می شود،یک جایگزین مناسب، استفاده از باکتری های مفید و یا کربوهیدرات های غیر قابل هضم در خوراک است که سبب افزایش باکتری های مفید و کاهش باکتری های مضر در دستگاه گوارش می گردد.
  هدف
  هدف از انجام این مطالعه، تعیین سطح مناسب سینبیوتیک برای مرغ های مادر گوشتی بود.
  روش کار
  از طرحی کاملا تصافی با 4 تیمار، 2 تکرار و 10 زیرمشاهده در هر واحد آزمایشی استفاده شد. جیره های آزمایشی شامل مقادیر صفر(شاهد0)S، 05/0 (05/0 S)، 1/0(1/0)S و 2/0(2/0 S) درصد سینبیوتیک بود. کیفیت و وزن تخم مرغ به صورت روزانه تعیین شد. فراسنجه های خونی، تولید تخم مرغ و درصد جوجه درآوری به صورت هفتگی اندازه گیری شد. کلسترول زرده، وزن تخمدان و تعداد فولیکول های بزرگ تخمدان در پایان آزمایش مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با روش GLM مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  شاخص زرده در تیمار 1/0 S (32/0±63/40)% بطور معنی داری از تیمارهای 05/0 S و 2/0 S کمتر بود (05/0 p<)، ولی با تیمار شاهد تفاوت معنی داری نداشت (05/0. )p> همچنین سینبیوتیک اثر معنی داری بر سایر صفات کیفی تخم مرغ، وزن تخم مرغ و درصد جوجه درآوری نداشت (05/0 p>. ) درصد تولید تخم مرغ، وزن تخمدان و تعداد فولیکول های بزرگ تخمدان در تیمار 2/0 S بطور معنی داری نسبت به سایر تیمارها کاهش یافت (05/0 p<. ) سینبیوتیک بطور معنی داری گلوکز پلاسما در تیمار 1/0 S mg/dL(67/5 ±22/214) را افزایش داد (05/0 p<)، اما تاثیر معنی داری بر غلظت HDL و تری گلیسرید پلاسما و همچنین کلسترول زرده نداشت (05/0 p>. ) بعلاوه غلظت کلسترول پلاسما در تیمارهای 1/0 S mg/dL(09/9 ± 26/150) و 2/0 mg/dL(S17/13±93/154) در هفته آخر آزمایش بطور معنی داری از گروه شاهدmg/dL(53/5±95/184) کمتر بود (05/0 p<. ) نتیجه گیری نهایی: استفاده از سینبیوتیک، در سطح 1/0 % جیره مرغ های مادر گوشتی، اثرات مثبتی بر عملکرد آنها دارد.
  کلیدواژگان: فراسنجه های خونی، مرغ مادر گوشتی، کیفیت تخم مرغ، جوجه درآوری، سینبیوتیک
 • آرش امیدی، معصومه خیریه، هادی سریر صفحات 73-77
  زمینه مطالعه
  استرس گرمایی می تواند سلامت و کارایی گوسفندان را تحت تاثیر قرار دهد. پژوهشگران روش های مختلفی را برای پیشگیری از اثرات مضر استرس گرمایی مورد بررسی قرار داده اند.
  هدف
  در این تحقیق تاثیر تزریق ویتامین C در شرایط استرس گرمائی شدید بر برخی پارامتر های بیوشیمیایی خون گوسفندان، گلبول های قرمز خون (RBC)، هموگلوبین (Hb)، هماتوکریت)HCT(و گلبول های سفید خون)WBC(مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  هشت راس گوسفند نر سالم در محدوده وزنی kg(17/3±75/28) و سنی یکسان(1±5 ماه)در این مطالعه وارد شدند.این گوسفندان به دو گروه مساوی تقسیم شدند. هر دو گروه بر اساس معیار دما–رطوبت (THI) در محیطی با استرس گرمایی فوق حاد قرار گرفتند. به گروه شاهد میزان mL4 آب مقطر و به گروه تیمار، mg20 ویتامین C به ازای هر کیلو گرم وزن بدن در پنج روز متوالی آزمایش به صورت عضلانی تزریق شد. نمونه های خون از ورید وداج در روزهای 7،5،3،1،0 جمع آوری شد. مقادیر گلوکز،کورتیزول،کلسترول،تری گلیسرید و اجزای خونی اندازه گیری و ارزیابی شدند.داده ها با استفاده از نرم افزار آماری)SPSS نسخه 16) آنالیز شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که تزریق ویتامین C بر میزان کورتیزول، گلوکز، هماتوکریت وگلبول های سفید اثر معنی داری دارد (05/0 p<. ) تزریق ویتامین C اثر کاهنده بر میزان کورتیزول و گلوکز در هنگام استرس گرمایی دارد. مکانیسم کاهش میزان کورتیزول و گلوکز توسط ویتامین C به خوبی مشخص نیست. اما ممکن است با کاهش سنتز و یا تخریب کورتیزول صورت گیرد. در عین حال، افزایش هماتوکریت موجب می شود تا آب مورد نیاز برای خنک سازی بدن از طریق تعریق فراهم شود.
  نتیجه گیری نهایی: مطالعه حاضر احتمالا اثر سودمند تزریق ویتامین C را بر مکانیسم های سازگاری گوسفند در برابر تنش گرمائی نشان می دهد.
  کلیدواژگان: استرس گرمائی فوق حاد، گوسفند، ویتامین C تزریقی
 • محمد شهیر، مریم شریفی، امید افسریان، سید سعید موسوی صفحات 79-84
  زمینه مطالعه
  به منظور بررسی اثرات منابع مختلف پری بیوتیک بر عملکرد و پاسخ های ایمنی مرغ های تخم گذار این مطالعه انجام شده است.
  هدف
  هدف از این مطالعه، مقایسه اثرات پری بیوتیک های تجاری بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و تیتر آنتی بادی آنفولانزا و نیوکاسل در مرغ های تخم گذار بوده است.
  روش کار
  این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار، شامل تیمار 1) جیره شاهد (فاقد پری بیوتیک)؛ تیمار 2) جیره شاهد+پری بیوتیک ساف مانان؛ تیمار 3) جیره شاهد+پری بیوتیک Bio-MOS و تیمار 4) جیره شاهد+پری بیوتیک فرمکتو، و با 5 تکرار و نیز 12 قطعه مرغ در هر تکرار و در مجموع با 240 قطعه مرغ تخم گذار سویه ی (LSLتخم سفید) به مدت 11 هفته از سن 33 الی 44 هفتگی، انجام گردید.
  نتایج
  نتایج نشان داد که افزودن پری بیوتیک به جیره غذایی مرغ های تخم گذار تاثیر معنی داری بر خوراک مصرفی، درصد تولید و ضریب تبدیل غذایی نداشت. در حالی که استفاده از پری بیوتیک در جیره غذایی میانگین وزن تخم مرغ و توده تخم مرغ را نسبت به گروه شاهد، به طور معنی داری (05/0 p<) افزایش داد. استفاده از پری بیوتیک وزن پوسته، وزن مخصوص تخم مرغ و ضخامت پوسته تخم را نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری (05/0 p<) افزایش داد. نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از پری بیوتیک در جیره های غذایی، تیتر آنتی بادی بر علیه آنفولانزا و نیوکاسل را نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری افزایش (05/0 p<) می دهد.
  نتیجه گیری نهایی: نتایج این آزمایش نشان داد که اثرات منابع مختلف پری بیوتیک بر عملکرد و پاسخ ایمنی مرغ های تخم گذار مشابه است. به هر حال، استفاده از پری بیوتیک در جیره غذایی، سبب بهبود عملکرد و پاسخ ایمنی پرنده در مواجهه با بیماری های آنفلوآنزا و نیوکاسل می گردد.
  کلیدواژگان: تیتر آنتی بادی، خصوصیات کیفی، مرغ تخم گذار، عملکرد، پری بیوتیک
 • سعید تمدنی جهرمی، سهراب رضوانی گیل کلایی، سید حسن قدیر نژاد، احمد غروقی، مریم طلا، محمدرضا صادقی صفحات 85-93
  زمینه مطالعه
  شناسایی ژنتیکی ذخایر گونه های مهم و اقتصادی میگو های منطقه خلیج فارس از اولویت های مهم در جهت یافتن منابع طبیعی و بکر در جهت اطمینان از به گزینی و فاصله ژنتیکی بین جمعیت هامی باشد.
  هدف
  در این پژوهش بررسی جمعیت و تعیین میزان تنوع ژنتیکی گونه میگوی موزی (Penaeus merguiensis) مورد مطالعه قرار گرفت.
  روش کار
  نمونه برداری در 3 منطقه پراکنش این گونه (بندرگواتر، اطراف جزیره هرمز و بندر جاسک به تعداد40 نمونه از هر منطقه در یک نوبت) انجام وبررسی ملکولی جمعیت های مورد مطالعه با استفاده از نشانگر های ملکولی ریزماهواره انجام گردید.
  نتایج
  از مجموع 8 پرایمر مورد استفاده در این تحقیق فقط 5 پرایمر قادر به تولید محصول PCR مناسب گردیدند. مجموعا 7 آلل اختصاصی در سه جمعیت مورد مطالعه یافت شد. میزان هتروزیگوسیتی مشاهده شده در اغلب موارد کمتر از هتروزیگوسیتی قابل انتظاربودند. بررسی تعادل هاردی واینبرگ نشان داد که اکثر جایگاه های ژنی مورد مطالعه خارج از تعادل بودند. حداکثر میزان (F- statistic) Fst بر اساس فراوانی آلل ها(088)/ بین نمونه های مناطق هرمز و گواتر که دارای کمترین جریان ژنی بودند (580/2)Number of migrants=و حداقل آن (016)/ بین مناطق هرمز و جاسک که دارای بیشترین جریان ژنی بودند(733/15Nm=) دیده شد.
  نتیجه گیری نهایی: از نتایج حاصل استنباط می گردد که مناطق هرمز و گواتر از تمایز ژنتیکی متوسط با جریان ژنی کمتری نسبت به دو منطقه هرمز و جاسک برخوردار میباشد. این درجه از تمایز ژنتیکی را می توان به اثر فاکتور هایی از قبیل ساختار هیدرو داینامیک منطقه (جریان های دریایی) بین منطقه تنگه هرمز و گواتر، وجود جریان گردابی در خلیج عمان، الگوی حرکتی مولدین در زمان تخمریزی و همچنین وجود جنگل های انبوه حرا به عنوان یکی از مهمترین مناطق نوزاد گاهی ارتباط داد.
  کلیدواژگان: میگوی موزی، Penaeus merguiensis، ساختار ژنتیکی، ریزماهواره، خلیج فارس و دریای عمان
 • مجتبی علیشاهی، مسعود کرمی فر، مهرزاد مصباح، مهدی زارعی صفحات 95-102
  زمینه مطالعه
  محققین از دیرباز به دنبال جایگزین های مناسبی برای رنگ دانه های صناعی مانند آستاگزانتین بوده اند.
  هدف
  لذا در این تحقیق اثر تجویز خوراکی آستاگزانتین و جلبک دونالیلا سالینا بر میزان بتاکاروتن پوست، رنگ پوست و باله ها و میزان پراکسیداسیون لیپید های عضله ماهی سورم (H.serverus) مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  به این منظور تعداد 135 قطعه ماهی با وزن (g 5/0± 27) به 3 تیمار در 3 تکرار تقسیم شدند: تیمار اول با غذای معمولی (1)G و دو تیمار دیگر به ترتیب با mg/kg 200 جلبک دونالیلا)2(G و mg/kg 200 آستاگزانتین)3(G تغذیه شدند. بعد از 6 هفته تغذیه از ماهی های هر تیمار عکس دیجیتال، نمونه پوست و عضله تهیه گردید. میزان بتاکاروتن پوست و (مالون دی آلدئید) MDA عضله و نیز شاخص های رنگ Hue، b*،a*،L*(و)Chroma بین تیمارها مقایسه گردیدند.
  نتایج
  میزان بتاکاروتن در تیمار های 3G و 2G نسبت به 1G افزایش معنی داری را نشان داد (05/0.)p< میزان پراکسیداسیون لیپیدی در تیمار 2G و 3G کاهش معنی داری نسبت به تمیار شاهد نشان داد (05/0)p<. در ناحیه تنه اگرچه بعضی از شاخص های رنگ بهبود یافت ولی تفاوت معنی داری در بین تیمار ها مشاهده نشد (05/0.)p> در ناحیه باله ها شاخص های a* و Hue در تیمار های 2G و 3G به ترتیب افزایش و کاهش معنی داری نسبت به تیمار 1G داشتند (05/0.)p< شاخص b* در تیمار های 2G و 3G کاهش معنی داری نسبت به تیمار 1G را نشان داد (05/0.)p< شاخص Chroma در تیمار 3G افزایش معنی داری نسبت به دو تیمار دیگر نشان داد (05/0.)p< شاخص L* در بین تیمار ها تفاوت معنی داری را نشان نداد (05/0)p>. نتیجه گیری نهایی: طبق نتایج اگر چه تاثیر آستاگزانتین بر میزان بتاکاروتن و رنگ پوست بیشتر از جلبک دونالیلا می باشد، ولی با توجه به قیمت مناسب تر، در دسترس بودن و امکان تولید وسیع، از این جلبک می توان به عنوان یک جایگزین مناسب برای آستاگزانتین استفاده نمود.
  کلیدواژگان: آستاگزانتین، بتا کاروتن، جلبک دونالیلا سالینا، ماهی سورم
|
 • Mohsen Nouri, Omid Dezfoliyan, Javad Ashrafihelan Pages 1-7
  Background
  Digital dermatitis is an inflammation of the skin on the bulbs of the heel which cause lameness and economic losses. Atypical digital dermatitis is a new form of an old disease which has been reported recently in the USA, UK and Netherlands.
  Objectives
  The purpose of this study is the clinical and histopathological evaluation of claw lesions with exposed corium in cases of concurrent digital dermatitis in two endemically infected herds without preventative herd strategies for BDD.
  Methods
  The majority of non-healing claw lesion samples included in this study were taken from 'typical' clinical cases, namely, from lame cows examined in the course of veterinary practice by one author over a period of months in two commercial dairy farms in Iran. Fourty five lame cows with claw lesions were selected for clinical and histopathological purposes.
  Results
  Examination of the affected claws revealed a topical granular appearance, painful to touch, prone to bleed with distinctive odour and extensive regional loss of the claw horn. Histologically, the epidermis was lost completely over the extension of sole ulcer lesion. The underlying dermis was intensely infiltrated by inflammatory cells, mainly polymorphic leukocytes, and in deep, newly formed capillaries were embedded in the stroma. Hyalinized thrombi were also significant in small blood vessels. In wall ulcer, there was extremely proliferative epidermis, 2-3 times with severe acanthosis and rete ridge formation. Stratum corneum was hyperplastic. The stratumcorneum were filled with neutrophils, cellular debris and erythrocytes lodged in theorthokeratotic stratum corneum.
  Conclusions
  In all the observed cases, the disorder included penetration through the horn capsule lesions to involve the corium, resulting in damage of the horn-forming cells. This new manifestation seems to be a combination of metabolic and infectious diseases.
  Keywords: claw, digital dermatitis, lameness, sole ulcer, wall ulcer
 • Saeid Soheyliniya, Abbas Barin Pages 9-15
  Background
  Colibacillosis is an infectious disease caused by E. coli. This infection is spread by the feces and other secretions of infected animals and humans. Non-biting Muscid flies characteristically visit manure and decaying organic materials to feed and oviposit and may contribute to disease transmission.
  Objectives
  This paper reviews the role of house flies (Musca domestica) in E.coli transmission at poultry farms.
  Methods
  In this study, 2000 house flies (Musca domestica) were collected from 2 commercial laying hen farms around Karaj. They were examined for the presence of the bacteria. In an adjacent study, laboratory-reared flies were experimentally exposed to E. coli (ATCC10536) strain and the infected samples were examined at regular intervals.
  Results
  The E. coli was detected in the dissected gasterointestinal tract of laboratory-exposed flies for up to 72 h. post exposure, whereas after that time the infected flies and the untreated control flies were negative.
  Conclusions
  The results showed that considering the ability of mechanical vector during 72 hours, the E. coli transmission is possible in short time.
  Keywords: E. coli, mechanical vector, Musca domestica
 • Samad Bonab, Taghi Zahraei Salehi, Nemat Khansari, Jamshid Hadjati, Ahmad Massoud Pages 17-23
  Background
  Dendritic cells are the most potent antigen presenting cells. They capture, process and present antigens to T cells and secrete various cytokines and soluble factors to initiate adaptive immune responses. Dendritic cells are also important in induction of immunological tolerance to self- antigens. Due to their crucial role in immune responses during infections, cancers, transplantations, allergies, and autoimmune diseases, they have become important targets for many biological and clinical studies. Usually large numbers of dendritic cells is essential for these studies; however, small numbers of these cells in blood and tissues makes the isolation very difficult. Therefore, In vitro generation of these cells is useful for research and clinical applications.
  Objectives
  The aim of this study was in vitro generation of dendritic cells from bone marrow-hematopoietic progenitor cells using a simple and efficient method.
  Methods
  Murine bone marrow cells were cultured in medium supplemented with Granulocyte macrophage colony-stimulating factor and Interleukin 4 without depletion of any cell population for 9 days. Fresh medium containing cytokines was added every 3 days.
  Results
  Analysis of the morphology and immunophenotype of cultured cells showed the generation of dendritic cells from day 2 of the culture period. But, the number of cells that possess morphological characteristics and typical cell surface markers (CD11c, MHC-II and CD86) of dendritic cells was elevated by increasing the culture period. The purity of dendritic cells was 86% by the end of 9 days culture.
  Conclusions
  This method can be used as an efficient method for ex vivo generation of dendritic cells.
  Keywords: bone marrow, dendritic cell, generation, hematopoietic progenitor cells
 • Mohammad Taheri, Sedigheh Nabian, Gholamraza Nikbakhat, Parastoo Yousefi Pages 25-31
  Background
  Enzymatic digestion of proteins in ticks is a complex process and the study of functional proteomics of these enzymes can help to select them as possible vaccine candidates. Blood protein changes (e.g. haemoglobin to vitellin) occur in female mature ticks. Vitellin digestion, as an amino acid and energy source, is one of the vital and important processes in development and evolution of tick eggs and larval stage of unengorged ticks. Several studies reveal a network of proteolytic enzymes involved in haemoglobin and vitellin digestion. These enzymes are mostly cysteine and aspartic peptidases.
  Objectives
  The aim of this study was the detection of the cathepsins in Rhipicephalus (Boophilus) annulatus larvae extract.
  Methods
  In the current research, cysteine proteases extracted from Rhipicephalus (Boophilus) annulatus larvae were studied by one- and two-dimensional zymography.
  Results
  Findings from one dimensional zymography showed a transparent band with 28 KDa. In two-dimensional zymography transparent area are seen in the dark gel background distributed in 21 to 65 KDa zones related to cathepsins. When DTT was added to incubation buffer (10 mM acetate buffer, pH= 4), the proteolytic activity of some enzymes was increased and appeared as more clear transparent bands in one-dimentional zymography compared with samples incubated in buffer without DTT.
  Conclusions
  As the pH of incubation buffer was acidic and adding DTT resulted in increased activity of the enzymes, therefore, some of these proteolytic enzymes are assumed to be cysteine proteases.
  Keywords: cathepsin, haemoglobin, Rhipicephalus (Boophilus) annulatus, vitellin
 • Atefeh Araghi, Nahid Atyabi, Seyed Mehdi Nasiri, Dariush Shirani, Elham Mohammadi, Mohammad Reza Ostadali, Hsan Janzamin, Azam Zaghal Pages 33-39
  Background
  Cytological examination of bone marrow in cats, due to the large number of cells and various growth phases is somewhat complicated. The use of flow cytometric techniques and monoclonal antibodies are appropriate methods in the diagnosis of hematopoietic malignancies.
  Objectives
  The purpose of the present study is to determine cell-surface antigens for various developmental stages of feline bone marrow cells in hematopoietic disorders using flow cytometric.
  Methods
  In this study, bone marrow cells from 4 cats with hematopoietic disorders and 2 clinically healthy cats, were labeled with 5 types of anti-feline MAbs included: CD21-like (Cr-Br), T lymphocyte subpopulation, CD- 172a, Granulocyte, Pan-Leukocyte (CD45-like) and then analyzed using flow cytometric.
  Results
  The results revealed changes in immunophenotyping and light scatter properties compared with normal cases. The percentage of CD45, Granulocyte and CD172a markers in the bone marrow of a cat with erythroleukemia were lower compared with normal bone marrow. In a cat with myelodysplastic syndrome, scatter plot indicated an increase in the immature myeloid cells and a decrease in mature myeloid cells.
  Conclusions
  It was concluded that cytological examination of bone marrow with studying dispersion studies on cells using flow cytometric and usage of a panel of antibodies such as CD21-like(Cr-Br), T lymphocyte subpopulation, CD-172a, Granulocyte, Pan-Leukocyte (CD45-like) could support the diagnosis of feline hematopoietic abnormalities.
  Keywords: cat, flow cytometric, hematopoietic disorders, immunophenotyping
 • Ali Rasooli, Seid Mohammad Faghihi Pages 41-48
  Background
  Antibacterial drug use in food-producing animals may be associated with risks to public health. The present survey was carried out due to lack of data on the status of antibacterial drug usage in Tehran Province dairy farms.
  Objectives
  The purpose of the present study was to investigate the status of antibacterial drug usage in these farms and implementation of the points from public health view.
  Methods
  A total of 120 dairy farms in four regions of Tehran province including East (Damavand), South East (Varamin and Shar-e-Rey), South-West (Shariar and Islamshar) and West (Karaj and Savojbolagh), were surveyed by direct interview using a questionnaire.
  Results
  The mean consumption rate of oxytetracycline and penicillin + streptomycin, 100% and 93.25%, respectively, were the most frequently used antibacterial products in these dairy farms in terms of variety, and a wide range of other antibacterials also showed high percentages of usage. Regarding intramammary formulations, cloxacillin, Dry Cow (DC), with a mean of 82.5%, was shown to be the most frequently used intramammary products in terms of variety. In 47.4% of farms, the orders for antibacterial drugs were issued by non-veterinarians. Also, in a considerable percentage of dairy farms the milk collected from animals receiving antibacterial drugs for mastitis (27.5%) or other infectious diseases (24.2%) were being entered into the milk reservoirs to be used for humans.
  Conclusions
  The principles of rational antimicrobial therapy as well as withdrawal/ milk discard times are not implemented in a great percentage of these dairy farms. This situation may be due to lack of knowledge among dairymen regarding drug use and public health, and inadequate supervision of the veterinary offices of Tehran province.
  Keywords: antibacterial, dairy farm, drug usage
 • Mustafa Muhaghegh Dolatabady, Javad Habibizad, Farahnaz Imanikhah Pages 49-55
  Background
  Lactoferrin (Lf), an iron binding glycoprotein, has a variety of physiological roles and its foremost is antimicrobial properties. Therefore, the lactoferrin gene can be considered as a potential candidate gene for resistance to mastitis.
  Objectives
  This study was carried out to determine the haplotype frequency of the 5'-flanking region of bovine lactoferrin gene in local and Holstein cattle breeds of Iran using PCR-SSCPand DNA sequencing.
  Methods
  Genomic DNA was isolated from 100 blood samples of two cattle breeds (50 Local, 50 Holstein). Two new primer pairs were designed from Lf sequence to amplify a part of 5'-flanking region of the gene. The amplified fragment was screened by single strand conformation polymorphism (SSCP) and DNA sequencing. The multiple alignments were carried out for the nucleotide sequences of different SSCPpatterns. In silico analysis of identified single nucleotide polymorphisms (SNPs) within the 5'-flanking region of bovine Lf gene was screened, to identify any association on transcription factor binding affinity. REULTS: Analysis of the whole samples revealed three SSCP patterns (A, B and C) for amplified fragment that C haplotype was the only variant identified in local breed samples. The bioinformatics analysis revealed that the Tto G trans version at position -602 created an AML-1 transcription binding site in combined genotype A. In -586 position, Tto C transition abolished binding site of AML-1 transcription factor.
  Conclusions
  Therefore, to apply Lf gene for marker-assisted selection, additional studies are required to evaluate the functional role of these identified polymorphic sites on gene expression and somatic cell counts in cattle.
  Keywords: cattle, 5', flanling region of lactoferrin, haplotype, SNP, transcription factors
 • Mehdi Soltani, Shafigh Shafiei, Seyed Saeed Mirzargar, Hosein Ali Ebrahimzadeh Musavi, Marayam Ghodratnama Pages 57-63
  Background
  Outbreak and development of yersiniosis in rainbow trout farms in Iran has caused a serious problem over the last years.
  Objectives
  The purpose of this study was to evaluate the efficacy of immersion vaccination with Yersinia ruckeri in rainbow trout.
  Methods
  Prior to antigen preparation, the phenotypic, molecular and serological features of a number of Yersinia ruckeri isolates obtained from affected trout farms were studied. The virulent of these isolates were then evaluated using intra peritoneal injection route. Trout were vaccinated by immersion route (3 min at 12 °C) using Yersinia ruckeri bacterin of the virulent strains. The efficacy of vaccine antibody titer within 2, 4, 6, 8 and 10 weeks post vaccination were evaluated using relative percent survival.
  Results
  The phenotyping, serological and molecular studies have led to identification of 8 isolates of Yersinia ruckeri and all the isolates produced bands 409 bp, which is indicative of Yersinia ruckeri. In pathogenicity test 3 isolates caused above 50% mortality, while 5 isolates reached 16%. The RPS of vaccinated fish reached 72.7, 80, 80, 82.2 and 83.3 within 2, 4, 6, 8 and 10 weeks post vaccination, respectively. In the other words, the mortality level in vaccinated groups was in range of 10-20% within 10 weeks post vaccination, while those of control group was in range 56.7 - 73.3% (p<0.05). The lowest and the highest antibody titers in immunized groups were 32±4.50 and 164.57±9.37 respectively, obtained after 4 and 10 weeks of immunization, whereas the control group had no measurable titer of antibody.
  Conclusions
  The results of this study clearly show that this vaccine can remarkably protect the trout from yersiniosis outbreaks inside Iran.
  Keywords: rainbow trout, vaccination, Yersinia ruckeri
 • Hossein Fallah, Ardeshir Mohit, Zarbakht Ansari Pages 65-71
  Background
  The present study deals with the effect of different levels of synbiotic on egg production and quality, blood parameters, hatchability and yolk cholesterol in broiler breeder hens.
  Objectives
  The aim of this study was to determine the best level of synbiotic in the diet of broiler breeder hens.
  Methods
  The study was conducted based on a completely randomized design with 4 treatment groups, 2 replicates and 10 controls in each experimental unit. The experimental rations were containing 0 (control S0), 0.05 (S0.05), 0.1 (S0.1) and 0.2% (S0.2) synbiotic. Egg quality and weight were measured daily. Blood parameters, laying rate and hatchability were measured weekly. Yolk cholesterol, ovarian weight and number of ovarian large follicles were evaluated at the end of the experiment. The data were analyzed using GLM procedure.
  Results
  The results showed that yolk index in group S0.1 was significantly lower (p<0.05) than groups S0.05 and S0.2, but was not statistically different from the control (p>0.05). Also, synbiotic had no significant effect on other egg quality traits, egg weight and hatchability (p>0.05). Addingy synbiotic supplement to diet reduced significantly the laying rate, ovarian weight and number of ovarian large follicles in the group S0.2 compared with the other groups (p<0.05). Synbiotic significantly increased plasma glucose concentration (p<0.05), but plasma triglyceride, HDL and yolk cholesterol concentrations were not influenced by dietary symbiotic (p>0.05). Furthermore, plasma cholestrol concentration (last week) in groups S0.1 and S0.2 were significantly lower than control group (p<0.05).
  Conclusions
  The results showed that it would be proper to use 0.1% synbiotic in the diet of broiler breeder hens.
  Keywords: blood parameters, broiler breeder hens, egg quality, hatchability, synbiotic
 • Arash Omidi, Masoumeh Kheirie, Hadi Sarir Pages 73-77
  Background
  Heat stress can affect the health and performance of sheep. Researchers have investigated various methods to prevent the harmful effects of heat stress.
  Objectives
  In this study, injection of vitamin C on some biochemical parameters, red blood cells (RBC), hemoglobin (Hb), hematocrit (HCT) and white blood cells (WBC) in sheep under hyper acute heat stress were studied.
  Methods
  Eight healthy male sheep in similar range of age 5±1 months) and weight (28.75±3.17 kg) were enrolled in this study. The sheep were divided into two groups. Both groups were placed in an environment with hyper-acute heat stress based on temperature-humidity index (THI).Vitamin C was injected intramuscularly on days 0, 1, 3 and 5.Blood samples were collected from the jugular vein on days 0. 1, 3, 5, and 7. Glucose, cortisol, cholesterol, triglycerides and blood components were measured and evaluated. Results were analyzed using statistical software SPSS (version 16).
  Results
  The results showed that vitamin C injection has a significant effect on serum cortisol, glucose, hematocrit and white blood cells (p<0.05). Vitamin C injection has lowering effects on serum cortisol and glucose during heat stress. Mechanism for attenuating the levels of cortisol and glucose by vitamin C is not well known. However, it may be done by decrease in cortisol synthesis or degradation. Increased hematocrit provided sufficient water to cool the body through perspiration.
  Conclusions
  The present study probably shows a beneficial effect of injection of vitamin C on adaptation mechanisms against of heat-stressed sheep.
  Keywords: hyper acute heat stress, sheep, vitamin C injection
 • Mohammad Shahir, Maryam Sharifi, Omid Afsarian, Seyed Saeed Mosavi Pages 79-84
  Background
  Effects of different sources of prebiotic on performance and immune response in laying hens were evaluated in this study.
  Objectives
  The aim of this experiment was to compare the effects of commercial prebiotics on performance, egg quality and antibody titer against Newcastle disease (ND) and Avian Influenza (AI) in laying hens.
  Methods
  The experiment was performed for 11 weeks (from 33 to 44 weeks of age) on 240 laying hens (the LSL strain), in a completely randomized design with 4 treatments, and 5 replicate for each treatment and 12 birds for each replicate. Treatments were: 1) control; 2) control +Safmannan®; 3) control +Bio-Mos® and 4) control +Fermacto®.
  Results
  The results showed that feed intake, feed conversion ratio and egg production percentage were not affected by different sources of prebiotic. However, egg weight and egg mass were significantly increased (p<0.05) by adding prebiotic, in comparison with control diet. Egg specific gravity and shell thickness were increased (p<0.05) by prebiotic addition. The results of experiment showed that antibody titers against AI and ND were significantly increased (p<0.05) by prebiotics compared with control group.
  Conclusions
  The results showed that the effects of different sources of prebiotic on performance and immune response of laying hen are similar. However, inclusion of prebiotic in the diet results in improvement of the performance and antibody titer against Influenza and Newcastle.
  Keywords: antibody titer, egg quality, laying hen, performance, prebiotics
 • Saeid Tamadoni Jahromi, Sohrab Rezvani Gilkolaei, Seyed Hasan Ghadirnejad, Ahmad Ghoroghi, Maryam Tala, Mohammad Reza Sadeghi Pages 85-93
  Background
  Molecular investigation of important commercial shrimp species is one of the main goals to find out the pure populations and brood stocking of marine resources.
  Objectives
  The purpose of the present study was to study the population of P. merguiensis and determining the extent of genetic diversity of this species.
  Methods
  Samples were collected from three major distribution areas in the Persian Gulf and Oman Sea. Molecular investigation was carried out using microsatellite markers.
  Results
  Only five out of the eight primers of P. merguiensis produced good amplified PCR products with fixed annealing temperature. The rest of the primers were either not easily amplified or produced nonspecific bands. Seven alleles were found to be unique to each of the three populations of P.merguiensis. Occurrences of heterozygosity deficiency were found at most loci. These heterozygosity deficiencies in observed heterozygosity in comparison to expected heterozygosity may be due to inbreeding, genetic drift and consequences of illegal overharvesting of P. merguiensis in the studied areas as well. Deviation from Hardy-Weinberg Equilibrium in both studied species was significant in most microsatellite loci (p<0.001). We observed deviation from HWE in most loci with hetrozygosity deficits. The genetic variation results showed that the pairwise Fst values were significant between studied populations. The assignment test revealed high gene flow between Hormoz and Jask and restricted genetic flow between Guatr and Hormoz populations.
  Conclusions
  It seems that the changes in immigration patterns of populations between Hormoz, Jask and Guatr areas depend on the influence of Persian Gulf currents or the life cycle of P. merguiensis in studied areas. Alternatively, the presence of ecological barriers such as mangrove forests may result in restricted genetic flow between Guatr and both Hormoz and Jask populations.
  Keywords: microsatellite markers, PCR, Persian Gulf, P.merguiensis, Oman sea
 • Mojtaba Alishahi, Masoud Karamifar, Mehrzad Mesbah, Mehdi Zarei Pages 95-102
  Background
  Microalgae Dunaliella salina is a national source of carotenoids which can be used in aquaculture, meanwhile synthetic Astaxanthin is very expensive for use in aquaculture and several attempts have been made to find alternatives for Astaxanthin.
  Objectives
  The purpose of this study is to investigate the effect of oral administration of Astaxanthin and D.salina on skin carotenoid level, skin and fins coloration as well as lipid peroxidation of muscles in H.severus.
  Methods
  One hundred and thirty five H.severus weighing 27±0.5g were randomly divided to three groups in triplicate: Groups 1 (G1) was fed with basal diet, group 2 (G2) and group 3 (G3) were fed with basal diet supplemented with 200 mg kg-1 D.salina or Astaxanthin respectively. After 6 weeks, digital photo were taken from 15 fishes of each group and skin and muscles samples were taken after euthanasia. Skin beta carotene rate, lipid peroxidation of muscle (based on Malondialdehyde activity) as well as skin and fins coloration pattern (a*, b*, Hue, L* and Chroma) were compared among groups.
  Results
  Skin beta-carotene rate significantly increased in G2 and G3 compare to G1 but, Lipid peroxidation rate were decreased in G2 and G3 compare to control (p 0.05). Although some improvement in color quality were observed in trunk area, there was no significant difference in color indicators among the groups (p>0.05). In the fin areas a* value significantly increased in G2 and G3 compare to control also Hue and b* value significantly decreased in G2 and G3 compare to control (p<0.05). Chroma significantly increased in G compared with other (p<0.05). No significant difference were observed in L* between the groups (p>0.05).
  Conclusions
  Although the effect of Astaxanthin on skin carotenoid level and skin and fins coloration was better compared with D. salina. However, because of reasonable price, wide availability and the production of Dunaliella salina, it can be used as an alternative for Astaxanthin.
  Keywords: Astaxanthin, beta carotene, Dunaliella salina, Heros serverus