فهرست مطالب

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - سال پنجاه و هفتم شماره 7 (پیاپی 125، فروردین و اردیبهشت 1393)
 • سال پنجاه و هفتم شماره 7 (پیاپی 125، فروردین و اردیبهشت 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/01/24
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مژگان افخمی زاده، سجاد عطایی عظیمی، محمد سوختانلو، سید ابراهیم موسوی بایگی، محترم رمضانپور صفحات 388-397
  مقدمه
  شیوع چاقی در تمامی دنیا به صورت هشدار دهنده ای در حال افزایش می باشد. شواهدی نشان می دهد ارتباطی میان هورمون های تیروئیدی و تغییرات وزن وجود دارد. هدف از این مطالعه، تعیین رابطه بین TSH (هورمون محرک تیروئید)و BMI (شاخص توده بدنی)، در زنان یوتیروئید با وزن های مختلف است.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی مقطعی از سال 1389- 1391 در درمانگاه قائم و مرکز تحقیقات غدد انجام شده است. این مطالعه بر زنان سالمی که به درمانگاه غدد مراجعه کردند انجام شد. پس از اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی کامل و رد کم کاری یا پرکاری تیروئید از نظر بالینی و اندازه گیری وزن و قد آنها تستهای تیروئیدی درخواست شد. اطلاعات با نرم افزار SPSS و با آزمون های اسپیرنوف و پیرسون و آنوا و اسپیرمن مقایسه و تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  تعداد 283 زن در مطالعه شرکت کردند. میانگین سنی آنها 75/12±88/35 سال و میانگین BMI، 25/6±18/26 کیلوگرم بر متر مربع بود. 11% افراد لاغر، 5/35% با وزن طبیعی، 3/29% دارای اضافه وزن، و 24% ایشان مبتلا به چاقی بودند. میانگین سطح سرمی TSH 07/0±29/2 میلی واحد در لیتر بود.کمترین TSH در گروه با BMI طبیعی بود اما گروه های مختلف BMI از لحاظ TSH تفاوت آماری نداشتند. همچنین همبستگی میان سطح سرمی TSHو BMI وجود نداشت. (071/0=p،108/0 =r)
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج مطالعه کنونی، ارتباطی میان BMI و سطح سرمی TSH در زنان یوتیروئید، وجود نداشت.
  کلیدواژگان: تیروتروپین، نمایه توده بدنی، یوتیروئید، چاقی
 • علیرضا ابراهیمی، علی طلایی، نغمه مخبر، فرزاد اکبرزاده، سعید اخلاقی، راهله نجاتی، اندیشه طلایی صفحات 398-405
  مقدمه
  مقاومت درمانی در مانیای حاد شایع است و نقش درمان های تقویتی شامل فاکتورهای تغذیه ای و ویتامین ها همیشه مورد توجه بوده است. هدف این پژوهش، ارزیابی تاثیر افزودن فولیک اسید به سدیم والپروات در درمان مانیای حاد بود.
  روش کار
  این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی دوسویه کور در بیمارستان روانپزشکی ابن سینای مشهد و در سال 1390 انجام گرفته و در سایت کارآزمایی های بالینی ایران به شماره IRCT201112188106N1 ثبت شده است. به 29 بیمار مانیک، علاوه بر سدیم والپروات، به صورت تصادفی در دو گروه فولیک اسید و دارونما داده شد. در خط پایه و پایان هفته های سوم و ششم، شدت مانیا با آزمون مانیای یونگ (YMRS) و بهبود شناختی با آزمون کوتاه وضعیت روانی (MMSE) ارزیابی شد. داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون های کای دو و تی دانشجویی تحلیل گردیدند.
  نتایج
  میانگین نمرات YMRS در خط پایه در گروه فولیک اسید44/2± 22 و در گروه پلاسبو95/1± 14/21 محاسبه گردیدکه این میانگین در پایان هفته های سوم و ششم در گروه فولیک اسید86/4± 26/8 و64/1± 13/3 و در گروه پلاسبو31/4± 14/14 و 21/5±13 بود. کاهش میانگین نمرات YMRS در گروه فولیک اسید نسبت به دارونما پس از پایان هفته ی سوم (005/0=p) و ششم(001/0>p)، معنی دار اما تغییرات میانگین نمرات MMSE پس از پایان هفته سوم 068/0=p و ششم 068/0=p معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های مطالعه، درمان کمکی با اسید فولیک در کنار درمان اصلی با سدیم والپروات، در بهبود علایم دوره مانیای حاد اختلال دوقطبی حداقل تا پایان هفته ششم درمان موثر است..
  کلیدواژگان: اختلال دوقطبی، اسید فولیک، سدیم والپروات، مانیا
 • حسن وثوقی نیا، علی بهاری، کامران غفارزاده گان، حسن سعادت نیا، احمد خسروی، علی مختاری فر*، عباس اسمعیل زاده، میترا احدی، محمد خواجه دلویی، سارا لاری، فرزاد سعادت نیا، الهام مختاری امیرمجدی صفحات 406-414
  مقدمه

  با توجه به اینکه اغلب بیماران سندرم روده تحریک پذیر (IBS) به درمانهای موجود پاسخ مناسبی نمی دهند به نظر می رسد که پاتوژنز بیماری به طور کامل شناخته نیست. اخیرا دانشمندان به نقش ماستوسیتها در بیماری زایی بسیاری از اختلالات گوارشی نظیر سندرم روده تحریک پذیر توجه کرده اند. این مطالعه برای بررسی وضعیت ارتشاح ماستوسیتها در مخاط کولون بیماران IBS با غلبه اسهال و اثربخشی درمان ضدماستوسیت بربهبود علائم، طراحی شد.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی در سال 1390-1391 در بیمارستان امام رضا و قائم مشهد انجام شده است. پس از اخذ شرح حال شامل مشخصات دموگرافیک، علائم بالینی، سوابق فردی و خانوادگی از 57 بیمار IBS با غلبه اسهال (بر اساس مولفه های ROME III)، برای این بیماران کولونوسکوپی انجام و در صورت طبیعی بودن، نمونه هایی از کولون چپ و راست گرفته شد. تعداد 48 نمونه بیوپسی بازیابی گردید. رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی برای تریپتاز ماستوسیتها بر آنها انجام شده و تعداد ماستوسیتها شمرده شد. شیوع بیماران با ماستوسیت 20< در هر hpf تعیین شد. علائم بالینی بیماران با ماستوسیت بیشتر و کمتر از 20 با هم مقایسه شد.کلیه اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تی مقایسه و تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج

  از 48 بیمار، 3 نفر(8/5%) 20 < ماستوسیت در هر hpf (انتروکولیت ماستوسیتیک) داشتند. شدت علائم بالینی بیماران براساس تعداد ماستوسیتها تفاوت معنی داری با هم نداشت (05/0 p>).

  نتیجه گیری

  شیوع انتروکولیت ماستوسیتیک نسبت به مطالعات دیگر بیشتر نبود. شدت علائم بالینی با شمارش ماست سلها ارتباطی نداشت.

  کلیدواژگان: سندرم روده تحریک پذیر، اسهال، انتروکولیت ماستوسیتیک، ماست سل
 • علیرضا شریفیان عطار، سید مصطفی موسوی تکیه، محمد علیپور، بابک ابراهیمی صفحات 415-421
  مقدمه
  بی حسی موضعی روش نوینی است که در مقایسه با بیهوشی عمومی خطرات کمتری دارد. پاسخ های متابولیک به استرس جراحی در کنار غلظتهای سرمی افزایش یافته ای از هورمونهای استرس در زنان باردار باعث افزایش گلوکز سرم در بیمار می گردد. با آغاز سریع آنالژزی به روش موضعی کاهش ناگهانی در غلظت کاتکولامینها و کورتیزول رخ می دهد که به نوبه خود باعث کاهش سطح سرمی گلوکز می شود.
  روش کار
  این مطالعه کارآزمایی بالینی در بیمارستان قائم (عج) مشهد در سال 1391 بر 90 بیمار انجام شد. پس از شرح حال گیری مادران و اخذ رضایت، مانیتورینگ و هیدراته نمودن مادر(ml/kg 5 سرم رینگر)، میزان قند خون مادر با گلوکومتر کنترل شد. بی حسی موضعی با سوزن Quinke شماره ی 24 با استفاده از 3 سی سی بوپیواکائین 5/0% در وضعیت نشسته انجام شد، اندازه گیری قند 15 دقیقه پس از انجام بیحسی موضعی و سپس در ریکاوری انجام شد. اطلاعات با روش های آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل شد و برای مقایسه از آزمون Repeated Measure استفاده شد.
  نتایج
  نود مادر باردار شرکت کننده دارای میانگین سن بیماران 9/5±93/29 با میانگین وزن9/8±04/74 و میانگین سن بارداری 74/0±39 هفته بودند. میانگین تغییرات قند خون طی 15 دقیقه ابتدایی و نیز میانگین این تغییر بین قند خون قبل موضعی و ریکاوری در سه گروه با زمان ناشتایی متفاوت، اختلاف معنی داری نداشت. (713/0 و 87/0=p) میانگین قند بیماران قبل از بی حسی 19±74/90 و پس از بی حسی 9/18±42/88 بود که تفاوت معنی داری نداشته است. (103/0=p) ولی میانگین قند خون بیماران قبل از بی حسی و میانگین قند خونشان در ریکاوری 21±16/96 تفاوت معنی داری داشته است.(001/0p=).
  نتیجه گیری
  در مقایسه بین قند خون قبل از بی حسی با قند خون زمان ریکاوری افزایش معنی دار قند خون در ریکاوری وجود دارد که البته در هیچ موردی این افزایش قند در محدوده هیپرگلیسمی نبود بنابراین در طی بی حسی موضعی با بوپیواکائین لزومی به مانیتورینگ معمول قند خون نمی باشد.
  کلیدواژگان: بی حسی موضعی، عمل جراحی سزارین، بوپیواکائین، قندخون
 • سارا رستگاری، فاطمه حسین نژاد، اعظم فرامرزی، بهناز برادران صفحات 422-428
  مقدمه
  سل شایعترین علت مرگ ناشی از بیماری های میکروبی در جهان است.دیابت کنترل نشده با تضعیف سیستم ایمنی موجب​ تکثیر باسیل سل و ایجاد بیماری​می شود.با توجه به شیوع بالای سل در منطقه،​این مطالعه جهت بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در بیماران مبتلا به دیابت ​صورت گرفت.
  روش کار
  دراین مطالعه گذشته نگر توصیفی،پرونده150بیمار مبتلا به بیماری سل که طی سال های1385تا1390به مراکز بهداشتی مشهد مراجعه کرده و به صورت هم زمان به دیابت قندی نیز مبتلا بودند،بررسی شد. چک لیستی شامل اطلاعات دموگرافیک، نوع بیماری سل وعلائم بالینی و آزمایشگاهی تکمیل شد.سپس داده ها با استفاده از آمار نوصیفی توزیع فراوانی مورد ارزیابی قرار گرفت​.
  نتایج
  همه بیماران ایرانی،با میانگین سن64/65سال بودند.میانگین قند خون ناشتای بیمارانmg/dL93/181 بود.​بیشترین فراوانی همراهی بیماری سل ودیابت مربوط به زنان(3/61%) وافراد شهرنشین(7/98%) بود​.76٪ از افراد، مبتلا به سل ریوی بودند(​​7/58٪اسمیر مثبت و3/17٪اسمیر منفی). شایع ترین علامت بالینی سرفه مداوم بیش از دو هفته،در بررسی رادیوگرافیک، شایع ترین تصویر، اپاسیتی ریوی (6/66%)و بیشترین زون درگیر،زون فوقانی ریه گزارش شد(52%).
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه حاکی از آن است که علائم بالینی، نتایج آزمایشگاهی و رادیولوژیک بیماران مسلول مورد مطالعه مشابه بیماران مسلول غیر دیابتی سایر مطالعات می باشد؛ که البته می تواند حاکی از کنترل خوب دیابت در این بیماران و عدم تاثیر چندان آن بر روند درمان سل باشد، با این وجود پیشنهاد می شود در بیماران دیابتی احتمال وجود عفونت در نظر گرفته شود و بررسی سالانه افراد از نظر ابتلا به بیماری سل مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، دیابت قندی، سل
 • فریده اخلاقی، شکوفه بنکداران، آمنه فیجان صفحات 429-435
  مقدمه
  کمبود سطح سرمی ویتامین D با توجه به نقش آن در تنظیم ترشح انسولین به عنوان یک عامل خطرساز برای دیابت بارداری مطرح شده است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین سطح سرمی ویتامین D با بروز دیابت حاملگی و مقایسه آن با زنان باردار سالم می باشد.
  روش کار
  این مطالعه مورد شاهدی بر 130 خانم حامله 24 - 28 هفته مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهید قدسی مشهد در سال 1390انجام شد. ابتداشرکت کنندگان پرسشنامه ای شامل خصوصیات دموگرافیک وسابقه مامایی را تکمیل سپس تست غربالگری دیابت (GCT) را انجام دادند. در افراد با تست GCT مختل، تست تحمل قند (GTT) انجام شد. افراد با تست GTT غیر طبیعی، به عنوان گروه مورد وزنان باردار با تست GCTطبیعی به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. غلظت25 هیدروکسی ویتامین D نیزدردوگروه اندازه گیری واطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهای آماری کای دو و تی دانشجویی تجزیه و تحلیل و میزان P کمتر از 05/0 معنی داردر نظر گرفته شد.
  نتایج
  میانگین میزان گلوکز خون وریدی در تست GCT درگروه مورد mg/dl70 /22±68/158 و درگروه شاهد mg/dl 48/22±13/106 و تفاوت بین دو گروه معنی دار بود.(001/0 p<) سطح سرمی ویتامین D درگروه مورد ng/dl85/3±06/8 ودرگروه شاهد ng/dl38/5±75/17و اختلاف بین دو گروه معنی دار بود (001/0 p<).
  نتیجه گیری
  کمبود ویتامینD درزنان مبتلا به دیابت بارداری بیشتر از زنان باردار سالم است و با بروز دیابت بارداری ارتباط دارد.
  کلیدواژگان: ویتامین D، دیابت بارداری، تست غربالگری دیابت، تست تحمل قند
 • محمدرضا احصایی، فریبرز ثمینی، محسن تقوی صفحات 436-442
  مقدمه
  صدمات تروماتیک طناب نخاعی امروزه جوانان را بکرات گرفتار و هزینه های زیادی را بر بیمار و جامعه تحمیل می کند. بنابراین یافتن بهترین روش درمانی اهمیت عمده ای دارد و جراحی کاهنده فشار بر نخاع نقش عمده ای در درمان آن دارد. از آنجا که در مورد زمان انجام جراحی توافقی وجود ندارد، این مطالعه جهت مقایسه نتایج نورولوژیک، میزان عوارض و مدت بستری در جراحی زودرس و دیررس در مبتلایان آسیب حاد نخاعی ناحیه توراسیک و توراکو لمبار طراحی شد.
  روش کار
  در این کارآزمایی بالینی غیرتصادفی، 30 بیمار مبتلا به آسیب ستون فقرات مراجعه کننده به بیمارستان امدادی مشهد در سال 1390، که نیمی از آنها قبل از 24 ساعت و نیمی دیگر بعد از 24 ساعت عمل جراحی شده بودند، توسط چک لیست از نظر مدت بستری، میزان عوارض و بهبود علائم نورولوژیک در 3 و 6 ماه بعد از عمل بررسی شدند و نتایج توسط آزمونهای تی مستقل، من-ویتنی و مجذور کای بین 2 گروه مقایسه شد.
  نتایج
  در جراحی زودرس، مدت بستری (031/0=p) کمتر و بهبود نورولوژیک و عوارض مختلف، مشابه با جراحی دیررس بود. سن، جنسیت، محل تروما در ستون فقرات و ترومای همراه در 2 گروه مشابه بوده و تاثیری در مطالعه نداشت.
  نتیجه گیری
  جراحی زودرس موجب کاهش مدت بستری در بیماران مبتلا به ترومای نخاع می شود، لیکن اثری بر میزان بهبود نورولوژیک و عوارض ندارد. با این حال بهتر است این روش درمان در تمامی بیماران مد نظر باشد.
  کلیدواژگان: ترومای ستون فقرات، آسیب نخاعی، جراحی کاهنده فشار، زودرس، دیررس
 • محمد صفریان، بهاره برخی داریان، محمد علی رضوی، اشرف رهبری، رویا رنجبر، شیرین سیدحمزه صفحات 443-449
  مقدمه
  تغذیه روده ای برای بیمارانی که دریافت دهانی ندارند حائز اهمیت است. مشکل تغذیه روده ای وجود محلول های مختلف و تعیین خط مشی مدیریت تغذیه ای بیماران در بخش مراقبت های ویژه است. در حال حاضر قسمت عمده تغذیه کل بیماران در ایران از محلول های آماده شده در بیمارستان تامین می شود. این محلول ها استاندارد مشخصی نداشته و به شیوه های گوناگون تهیه می شوند. هدف استاندارد کردن شیوه تهیه محلول گاواژ است.
  روش کار
  این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی می باشد که در سال 1392 در بیمارستان امدادی مشهد انجام شده است.بررسی پایایی فرمولای تهیه شده در بیمارستان نمونه استاندارد شده بر اساس لیست های جایگزین، با در نظر گرفتن درشت مغذی ها(کربوهیدرات، پروتئین و چربی)، اسمولالیته و ویسکوزیته مورد ارزیابی قرار گرفت. برای مقایسه میانگین و انحراف معیار نمونه ها از آزمون آماری تی استفاده شد.
  نتایج
  کالری نمونه ها بینkcal/100ml 96-77 بود. درصد وزنی کربوهیدرات در نمونه اول، دوم و سوم به ترتیب g/100 ml 7/10،3/11،5/6؛ پروتئینg/100ml 1/4 و چربیg/100ml 8/3 محاسبه شد. ویسکوزیته نمونه ها در محدودهcps 110-35 و اسمولالیته بین mosm/kg 345-145 اندازه گیری شد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که با استفاده از این شیوه نتایج قابل تکرار است و در صورتی که محلول های بیمارستانی طبق دستورالعمل تهیه شوند می توانند مقدار قابل قبولی از انرژی مورد نیاز بیماران را تامین کنند.
  کلیدواژگان: آنالیز غذایی، فرمولا، استاندارد
 • حسن رحیمی، محمدحسین طراز جمشیدی، محمدحسین ابراهیم زاده، علی پارسا*، مریم میرزایی صفحات 450-456
  مقدمه

  شکستگی – دررفتگی های سر فمور از جمله موارد نادر است. ومواردی که غیر قابل جا اندازی است، خیلی نادر ترند. البته موارد غیر قابل جا اندازی واقعی باید از موارد ریداکشن نا کامل ثانوی به گیر افتادن نسج یا استخوان تفکیک شوند.روش های جراحی مختلفی برای جا اندازی این دررفتگی ها و ثابت نمودن شکستگی ها به کار می رود. اپروچ اسمیت- پترسن در حالیکه بیمار در وضعیت خوابیده به پشت است دید خیلی خوبی به قطعات شکسته می دهد.
  معرفی بیماران:دو بیمار با شکستگی در رفتگی تیپ 4 بروم بک گزارش شده اند. پس از عمل بیماران تا سه ماه اجازه وزن گذاری نداشتند. پس از 14 و 10 ماه از آسیب، نتایج خوب است.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد اپروچ اسمیت – پترسن برای چنین آسیبهایی مناسب است.

  کلیدواژگان: غیر قابل جا اندازی، هیپ، دررفتگی، سر فمور
|
 • M. Afkhamizadeh, S. Ataei Azimi, M. Soukhtanloo, Se Moosavi Baygi, M. Ramezanpour Pages 388-397
  Introduction
  The prevalence of obesity is increasing worldwide as a warning. There are some evidences that show a relationship between thyroid hormones and weight changes. The aim of this study was to determine the relationship between thyrotropin and body mass index، in euthyroid people with different weights.
  Materials And Methods
  This study was conducted on healthy women who were referred to the endocrine clinic. After taking a thorough history، doing a complete physical examination، checking for signs and symptoms of hypothyroidism or hyperthyroidism and measuring their height and weight، thyroid function tests were done.
  Results
  Overall 283 women participated. The mean age and BMI were 35. 88±12. 75 years and 26. 18±6. 25 Kg/m2، respectively، 11% of them were underweight، 35. 5% were normal and 29. 3% were overweight and 24% were suffering from obesity. The mean serum TSH level was 2. 29±0. 07. The lowest serum TSH levels was in people with normal BMI، but there was no significant relationship between TSH serum levels in different BMI groups. There wasn’t significant relation between BMI and TSH (r=0. 108، P=0. 071).
  Conclusion
  Based on the results of this study، there was no relationship between BMI and TSH serum levels in euthyroid women.
  Keywords: Thyrotropin, Body mass index, Euthyroid, Obesity
 • Alireza Ebrahimi, Ali Talaei, Naghmeh Mokhber, Farzad Akbarzadeh, Saeed Akhlaghi, Raheleh Nejati, Andisheh Talaei Pages 398-405
  Objectives
  Treatment resistance is common in acute mania، so the role of augmented therapies، including nutritional factors and vitamins have always been considered. This study aimed to assess the effect of addition of folic acid to sodium valproate in treatment of acute mania. Subjects &
  Methods
  This double blind randomized clinical trial study was done in Mashhad Avicenna psychiatric hospital، in 2011 and was registered with IRCT201112188106N1 code in Iranian registry clinical trials site. Twenty nine manic patients، divided into two groups randomly. They received sodium-valproate+folic acid or sodium-valproate+placebo. The severity of mania، by Jung Mania Rating Scale (YMRS)، and cognitional improvement، by Mini-Mental State Examination (MMSE)، were determined at baseline، after 3 and 6 weeks. Data analyzed by SPSS-16، к2 and t-student tests.
  Results
  The mean scores of YMRS at baseline، after 3 and 6 weeks، in the folice acid group were 22±2. 44، 8. 26±4. 86 and 3. 13±1. 64 respectively، and in placebo group were 21. 14±1. 95، 14. 14±4. 31 and 13±5. 21 respectively. The mean scores of YMRS significantly decreased in the folic acid group compared to the placebo group after 3،6 weeks (P=0. 005، PP=0. 068، P=0. 068).
  Conclusion
  Our study showed that adjuvant treatment by folic acid in addition to standard treatment with sodium-valproate during manic phase in patients with BMD-I after 6 weeks of treatment was effective.
  Keywords: Bipolar mood disorder, Folic acid, Mania, Sodium valproate
 • H. Vossoughinia, A. Bahari, K. Ghafarzadehgan, H. Saadatnia, A. Khosravi, A. Mokhtarifar, A. Esmailzadeh, M. Ahadi, M. Khajehdaluei, S. Lari, F. Saadatnia, E. Mokhtari Amirmajdi Pages 406-414
  Background

  Most patients with irritable bowel syndrome (IBS) do not respond to existing treatments. It seems that the pathogenesis is not fully understood. Trying to clear this condition، scientists have focused on the role of mast cells in the pathogenesis of IBS and many gastrointestinal disorders.

  Materials And Methods

  After taking history including demographic، clinical، familial and personal history of 57 patients with diarrhea-predominant IBS (criteria ROME III) colonoscopy done and in case of normal colonoscopy، samples of left and right colon were taken. Overall 48 samples could be retrieved. Immunohistochemical staining for mast cell tryptase was done and mast cells were counted. The prevalence of patients with mast cells > 20 / HPF was determined. The patients were divided into three categories: < 10/HPF، 10- 20 and > 20 / HPF and symptoms of three groups were compared. In addition to their traditional treatment regimen، all patients received Ranitidine and Cetrizine. Clinical responses were also compared in the three groups.

  Results

  A total of 3 out of 48 patients (5. 8%) had >20 mast cells in each HPF (mastocytic enterocolitis). Distribution and severity of clinical symptoms of the patients in three groups were not significantly different. Respond to treatment with antihistamines was not significantly different in each of these groups of patients.

  Conclusions

  Mastocytic enterocolitis in our patients was not as frequent as other studies. Mast cells count was not associated with clinical symptoms.

  Keywords: Iritable bowel syndrome, IBS, Diarrhea, Mastocytic enterocolitis, Mast cell
 • A. Sharifian Attar, Mostafa Mousavi Tekieh, Mohammad Alipour, Babak Ebrahimi Pages 415-421
  Introduction
  Local anesthesia is a new method that in comparison with general anesthesia has fewer risks but metabolic response to stress of surgery in addition to increase of stress hormones in pregnant women causes increase in blood sugar. By starting analgesia with spinal anesthesia suddenly reducing catecholamines and cortisol concentration causes reduction in serum level of blood sugar.
  Materials and Methods
  Following taking history of mothers and obtaining satisfaction، monitoring and hydration (5ml / kg ringer solution)، the mother''s blood sugar level with glucometer controlled. Spinal anesthesia done with needle Quinke No. 24 by 3cc of bupivacaine 0. 5% in sitting position and then glucose was measured 15 min after spinal anesthesia and in recovery room.
  Results
  Ninety pregnant had a mean age of 29/93±5/9 years old with an average weight of 74/04±8/9 Kg، and the mean gestational age of 39/0±0. 74 weeks. Mean changes in blood glucose during the first 15 minutes and the mean change between before spinal and in recovery room in the three groups that have different NPO time was not significant. (P 0. 713 and 0. 87). Average glucose before anesthesia 90. 74±19 and after it 88. 42±18. 9 were not significantly different (P=0. 103)، but difference between mean blood glucose before-anesthetic and in recovery room 96. 16 ± 21 was significant (P=0. 001).
  Conclusion
  In comparison between blood sugar before anesthesia and in recovery room، significant increase of blood sugar in recovery existed not in hyperglycemic range. Therefore، during spinal anesthesia with bupivacaine، monitoring of blood sugar was not necessary.
  Keywords: Spinal Anesthesia, Cesarean Section, Bupivacaine, Blood Sugar
 • Sara Rastegari, Fatemeh Hosseinnezhad, Azam Faramarzi, Behnaz Baradaran Pages 422-428
  Background
  Tuberculosis is the most common cause of death due to bacterial diseases in the world. Uncontrolled diabetes، via weakening the immune system cause TB bacilli proliferation. Due to high prevalence of tuberculosis in our Region، this epidemiological study Was performed to Evaluate Epidemiology of tuberculosis in patients with diabetes mellitus.
  Materials And Methods
  In this retrospective study by convenience sampling، medical records of 150 patients with tuberculosis، referred to Mashhad health centers،Within 2007 to 2012، whom simultaneously had diabetes،were assessed. The demographic data، type of TB، clinical symptoms، laboratory and radiographic findings were Collected by data review check lists. Data were analyzed finally by descriptive statistics of frequency distribution.
  Result
  All patients were Iranian، with 64/65 years as the mean age. The mean fasting blood sugarwas 93/181mg per dL. The incidence of both diseases، in women and Urban patients was higher. Overall 76% of patients had pulmonary tuberculosis (58. 7% smear-positive and 17. 3% smear-negative). The most common clinical symptom was persistent cough for more than two weeks. In radiographic examination،the most common image was the pulmonary opacity (66. 6%) and the upper zone was the most conflicted Region (52%).
  Conclusion
  The findings implies that the Clinical، laboratory and radiological results of TB patients in our study were similar to other studies of non-diabetic TB patients. which can demonstrate the appropriate control of diabetes in these patients and no significant effects on their tuberculosis treatment. Nevertheless It is recommended that، the possibility of infection should be considered in patients with diabetes، and an annual review of the risk of tuberculosis should be taken into consideration.
  Keywords: Epidemiology, Diabetes mellitus, Tuberculosis
 • F. Akhlaghi, Sh Bonakdaran, A. Fijan Pages 429-435
  Introduction
  The serum level of 25-hydroxyvitamin D deficiency has a role in the regulation of insulin secretion and suspected as a risk factor for gestational diabetes. The aim of this study was to investigate the relation between 25-hydroxyvitamin D concentrations and gestational diabetes and to compare it with healthy pregnant women. Subjects &
  Methods
  A Case control study was conducted on 130 pregnant women (24-28 weeks) referred to Shahid Ghodsi health center in Mashhad (2011). First participants filled questionnaire forms including demographic data and obstetrics history، then Glucose challenge test was performed for them (GCT). In those with abnormal GCT، Glucose tolerance test (GTT) was performed. The subjects with abnormal GTT selected as case group and pregnant women who had normal GCT selected as control group. The concentrations of 25-hydroxyvitamin D، was measured in two groups. Data were analyzed by using SPSS software version 11. 5، chi square test and T student test. P value less than 0. 05% was considered as significant.
  Results
  Mean value of glucose of GCT was 158. 68±22. 70 mg/dl in case group and 106. 13±22. 48 mg/dl in control group and the difference between the two groups was significant (P<0. 001). Vit D concentration in case group was 8. 06±3. 85 ng/dl and in control group was 17. 75±5. 38 ng/dl and the difference between the two groups was significant (P<0. 001).
  Conclusion
  Vitamin D deficiency is more prevalent in women with GDM than normal pregnant women and this is related to gestational diabetes.
  Keywords: 25, hydroxyvitamin D, Gestational diabetes, Glucose challenge test, Glucose tolerance test
 • Mohammad Reza Ehsaei, Fariborz Samini, Mohsen Taghavi Pages 436-442
  Background
  Nowadays، traumatic injuries of the spinal cord affect young population and impose an enormous burden on both the patient and society. Therefore، detecting the best treatment is of major importance and spine decompressive plays a critical role in its treatment. As the time of performing the surgery is a great discrepancy، this study was designed to compare the neurological outcomes، rate of complications and duration of hospitalization in early and late surgeries in acute spinal injury. Subjects &
  Methods
  In this non-randomized clinical trial، 30 patients with spinal injury referred to Emdadi center in Mashhad in 2011 were included. Fifteen patients were operated within 24 hours of the trauma and the rest of the patients were operated after 24 hours. Patients were also assessed using a checklist regarding the duration of hospitalization، rate of complications and neurological improvement، 3 and 6 months after the operation. The results were compared between 2 groups using independent t، Mann-Whitney and Chi-square tests.
  Results
  In early surgery، duration of hospitalization (P=0. 031) was significantly less and neurological improvement and rate of various complications were similar to the late surgery. Age، gender، location of an injury in spine and existence of additional trauma were similar between 2 groups and did not affect the study outcomes.
  Conclusion
  Early decompressive surgery reduces the duration of hospitalization in patients with spinal injury، however، does not affect the neurological improvement and rate of complications. Nevertheless، it should be considered in all patients.
  Keywords: Spinal trauma, Spinal cord injury, Decompressive surgery, Early, Late
 • Mohammad Safarian, Bahareh Barkhidarian, Seyyed Mohammad Ali Razavi, Ashraf Rahbari, Roya Ranjbar, Shirin Seyedhamzeh Pages 443-449
  Backgrounds &
  Purposes
  Enteral nutrition (EN) is crucial for patients that cannot feed orally. Different mixtures have been used for EN and several advantages and limitations have been mentioned for each. Home-made، hospital blenderized liquids have long been used in clinical setting. Hospital prepared formulas (HPF) are still preferred in Iran. There is no standard method for preparing these feedings. The purpose of this study was to analyze the nutritional quality and viscosity of standard hospital prepared formula in Kamyab hospital.
  Materials and Methods
  This was a descriptive study which analyzed macronutrients، osmolality and viscosity of standard hospital prepared formula samples based on exchange list. To compare mean values and standard deviation one sample t test was used.
  Results
  Caloric density of samples ranged from 77-96 kcal/100 g and the percentages of total weight for carbohydrate were 10. 7، 11. 3، and 6. 5; for Protein and fat were 4. 1 and 3. 8 g/100 ml. The average variability of the viscosity was 35-110 centipoise، and osmolality ranged from 145-345 mosm/kg.
  Conclusion
  The results showed that exchange list was reliable. This standard formula had an acceptable level of macronutrient and if it prepared like the recipe، it would supply energy requirement of patients.
  Keywords: Nutritional analysis, Standard formula, Prepared in hospital
 • Hassan Rahimi, Mohammad Hosein Taraz Jamshidi, Mh Ebrahimzadeh, Ali Parsa, Maryam Mirzaie Pages 450-456
  Introduction

  Femoral head fracture-dislocations are rare، while irreducible cases are even less frequent. Truly irreducible fractures such as the two cases in this report must be differentiated from incomplete reduction due to incarcerated bone or soft tissue interposition. Opinions vary on the surgical approach to be used once the hip is reduced and the fragment of the femoral head yet remains to be stabilized. The smith-peterson approach with the patient in the supine position provides a direct anterior view of the fracture site.

  Case Presentation

  We reported two cases of Brumback-type 4، who were treated with this approach. Postoperatively we allowed weight-bearing after 3 months. After 14 and 10 months they had good results.

  Conclusion

  It seemed that Smith-Petherson approach was a good choice for this type of injuries.

  Keywords: Irreducible, Hip, Dislocation, Femoral head