فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 43، بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/01/24
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سید محمد میررضایی، حمیدرضا صابر، بشیر حاجی بیگی، محمد شریعتی، عبادالله سالک مقدم، علی عباسیان صفحات 4-11
  سابقه وهدف با توجه به احتمال انتقال مالاریا از راه انتقال خون، معافیت اهداکنندگان بر مبنای مسافرت یا اقامت در مناطق اندمیک یا سابقه ابتلا انجام میشود. هدف تحقیق حاضر بررسی روند معافیت بدلیل عوامل خطر مالاریا در انتقال خون استان تهران واثرات آن بر فراهمی وسلامت خون است. مواد وروش ها مطالعه از نوع مقطعی و گذشته نگراست داده ها بوسیله دو گروه جداگانه از کلمات کلیدی و از بانک اطلاعاتی نرم افزار MAK استخراج و مورد بررسی قرار گرفت. حجم نمونه مورد بررسی شامل 2827129 داوطلب اهدا خون در سالهای 89-1384 بود. آنالیز آماری از طریق آمار توصیفی و با کمک نرم افزار SPSS نسخه 19 انجام شد. نتایج در مجموع 23462 نفر از داوطلبین اهدا خون به دلیل عوامل خطر مرتبط با بیماری مالاریا در طی سالهای 89-1384 در انتقال خون استان تهران از اهدا خون معاف گردیدند. بیشترین تعداد معافیت ناشی از مالاریا به دلیل سفر به مناطق اندمیک بدست امد. در دوره 6ساله مطالعه میزان معافیت به دلایل معیارهای خطر مالاریا در سال 1385 نسبت به 1384افزایش داشته ولی بعد از این تاریخ با شیب تندی روند کاهنده ای را طی نموده است. نتیجه گیری اگرچه حذف دوره معافیت برای افراد دارای سابقه مسافرت به مناطق اندمیکی که در مرحله حذف قرار دارند احتمالا از زایل شدن بیش از 7000واحد خون درسال جلوگیری کرده است ولی اعمال دوره معافیت کوتاه مدت برای این افرادمنطقی تر از برداشتن دوره معافیت بنظر می رسد. در نهایت استفاده از ازمایش انتی بادی ضد مالاریا در صورت تامین اعتبارات لازم اقدامی ایده ال خواهد بود.
  کلیدواژگان: اهدا خون، مالاریا، معافیت
 • پروانه عباسی، کریم شمس اسنجان، علی اکبر موثق پور، پروین اکبرزاده لاله، نیما دهدیلانی صفحات 12-22
  سابقه و هدف
  ریشه خشک شده گیاه بایکالین، اثرات ضد ویروسی و ضد سرطانی دارد. این مطالعه جهت آشکارسازی اثر عصاره این گیاه بر روند تمایز سلول های بنیادی خونساز CD133+ به رده اریتروئیدی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه تجربی، جهت تعیین اثر لیگاندهای PPARγ (بایکالین و تروگلیتازون) بر روند تمایز سلول های بنیادی در حین اریتروپوئز، سلول های CD133+ از خون بند ناف جدا شدند و پس از مجاورت با غلظت های مختلف بایکالین، تروگلیتازون، سیتوکاین های اریتروپویتین (EPO) و استم سل فاکتور (SCF)، در انکوباتور کشت سلولی قرار داده شدند. پس از 9 روز بررسی تغییرات مورفولوژی توسط رنگ آمیزی رایت گیمسا، تغییرات درصد سلول های بیان کننده مارکرهای سطحی با فلوسیتومتری و ارزیابی کلنی های تشکیل شده در محیط نیمه جامد متیل سلولز انجام شد.
  یافته ها
  بررسی میکروسکوپی سلول های رنگ آمیزی شده با رنگ رایت گیمسا، نمایانگر بلوغ اریتروئیدی سلول های بنیادی CD133+ در حضور سیتوکاین های SCF و EPO بود. بررسی فلوسیتومتری سلول ها نشانگر کاهش درصد سلول های بیان کننده مارکرهای اریتروئیدی گیرنده ترانسفرین (TfR) و گلیکوفورین A (GPA) در مجاورت تروگلیتازون و بایکالین بود(03/0 p<). اثر بازدارنده بر اریترپوئز تروگلیتازون بیشتر از بایکالین بود. آزمایش سنجش کلنی نیز کاهش چشمگیر کلنی ها را در مجاورت تروگلیتازون و بایکالین نشان می دهد(02/0 p<).
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که آگونیست های PPARγ، تعدیل کننده روند تمایز سلول های بنیادی CD133+ به رده اریتروئیدی بوده و نقش مهمی در تنظیم روند اریتروپوئز نرمال به عهده دارند. لذا با توجه به استفاده این عصاره گیاهی جهت درمان برخی بیماری ها، باید اثر بازدارندگی آن بر اریتروپوئز طبیعی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بایکالین، اریتروپوئز، سلول های بنیادی خونساز، PPAR گاما
 • علی رجبی، مینو احمدی نژاد، مریم مشکولی، سید محمدرضا طباطبایی، سیده لادن سید مرتاض، سمیه رن بلوچ، سیده سمیه معززی نکویی اصل، زهره مختاری، مهسا مجتبوی نایینی صفحات 23-31
  سابقه و هدف
  اختلالات ارثی عملکرد پلاکتی در دنیا معمول می باشند اما در ایران به دلیل محدودیت امکانات تشخیصی، به جز موارد شدید بیماری، این اختلالات به طور دقیق بررسی نشده اند. در این تحقیق، طی دو سال اخیر در آزمایشگاه مرجع انعقاد سازمان انتقال خون ایران، به کمک دستگاه لومی اگریگومتر، اقدام به بررسی آزمون های عملکرد پلاکتی در بیماران مشکوک به اختلالات مذکور شده است.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه توصیفی گذشته نگر، پرونده 195 مراجعه کننده به آزمایشگاه یاد شده، طی مدت هفت ماه در فاصله آبان 1390 تا اردیبهشت 1391، توسط آزمون تجمع پلاکتی بررسی شدند و در بیماران مشکوک به اختلال ترشح پلاکتی، بررسی آزادسازی ATP نیز انجام گرفت. از آگونیست های ADP، کلاژن، اسید آراشیدونیک و ریستوستین و ماده لومی نسانس برای بررسی تجمع و ترشح پلاکتی استفاده گردید. یافته های حاصل با استفاده از 16 SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  از میان 195 مراجعه کننده، 90 مورد(1/46%) دارای اختلال پلاکتی بودند. این افراد شامل بیماران مبتلا به ترومبوسیتوپنی با عملکرد طبیعی(2/8%)، اختلال ترشحی(7/6%)، ترومباستنی گلانزمن(6/4%)، سندروم برنارد سولیر(2%)، اختلال اکتسابی پلاکتی(5/1%)، آفیبرینوژنمی(5/0%) و اختلال عملکردی دسته بندی نشده (6/22%) بودند. 105 مورد باقی مانده(8/53%)، هیچ نقص کمی و کیفی پلاکتی نداشتند.
  نتیجه گیری
  تحقیق حاضر حاصل نخستین مطالعه بررسی هم زمان اختلالات عملکرد و ترشح پلاکتی در ایران است. برای پی بردن به شیوع دقیق این بیماری ها، بررسی های بیشتر و دارای حجم بالاتر بیماران، استفاده از پانل آگونیستی متنوع تر و نیز بررسی ترشح پلاکتی در تمامی بیماران دارای اختلالات تجمع پلاکتی در مطالعه های آتی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: اختلالات پلاکتی، آزمون های عملکرد پلاکتی، تجمع پلاکتی، سندروم برنارد سولیر، ترومباستنی
 • صفحات 32-40
  سابقه و هدف
  فاکتورهای مستعدکننده ارثی و اکتسابی متعددی برای ترومبوز شریانی که از بارزترین انواع آن انفارکتوس میوکارد است، مطرح می باشند. از جمله عوامل ژنتیکی مرتبط، می توان به پلی مورفیسم PAI-1 4G/5G اشاره کرد. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط این پلی مورفیسم با بیماری های قلبی- عروقی ناشی از ترومبوز شریانی در عروق کرونری در افراد ایرانی بود.
  مواد و روش ها
  با طراحی یک مطالعه مورد- شاهد، 61 بیمار مبتلا به ترومبوز در عروق کرونری، شامل 45 مرد و 16 زن و هم چنین 92 فرد اهداکننده سالم، شامل 74 مرد و 18 زن از نظر این پلی مورفیسم به روش PCR و با روش ARMS ارزیابی شدند. کلیه داده ها با برنامه SPSS نسخه 19 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند و نتایج به دست آمده با مطالعه های مشابه مقایسه شدند.
  یافته ها
  شیوع پلی مورفیسم های 4G/4G، 4G/5G و 5G/5G برای ژن PAI-1 در گروه بیمار به ترتیب 6/24%، 9/45% و 5/29% و نیز در گروه کنترل 7/20%، 4/42% و 37% بود و از نظر پلی مورفیسم مورد بررسی میان گروه بیمار و کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد، اما در مورد فاکتورهای خطر مرسوم نظیر فشار خون، دیابت، هایپرلیپیدمی، مصرف سیگار و چاقی بررسی های انجام شده نشان دهنده تفاوت معناداری میان گروه کنترل و بیمار بود(001/0 p=).
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهند میان پلی مورفیسم 4G/4G در ژن PAI-1 و افزایش استعداد ابتلا به ترومبوز شریانی در جمعیت مورد مطالعه ارتباطی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: ترومبوز شریان کرونر، انفارکتوس میوکارد، بیماری عروق قلبی، PAI، 1
 • ناهید اکبری، مهتاب مقصودلو، سید حسن طبیب پور، مهنوش مهران، آزاده صادقی، احمدرضا ابراهیمیان صفحات 41-47
  سابقه و هدف
  کم خونی فقر آهن، از عواقب اهدای خون به ویژه در زنان است لذا برخی آهن درمانی کوتاه مدت را در اهداکنندگان توصیه می کنند. در این مطالعه ضمن بررسی تاثیر آهن درمانی و عوارض آن در زنان اهداکننده، مصرف ویتامین C همراه با آهن، مورد مقایسه قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  128 اهداکننده مونث به طور تصادفی و با رضایت کتبی به این کارآزمایی یک سویه کور وارد شدند. یک گروه پس از اهدای خون، فقط mg 150 مکمل آهن در سه دوز به مدت 10 روز و گروه دوم هم زمان، 750 میلی گرم قرص ویتامین C، در سه دوز منقسم به مدت 10 روز دریافت کردند. اهداکنندگان در دو نوبت نمونه گیری شدند و آزمایش های فریتین، هموگلوبین، هماتوکریت، آهن و TIBC در هر دو نوبت انجام شد. یافته ها توسط آزمون های t، کای دو و 17 SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میزان TIBC در هر دو گروه افزایش داشت. فریتین در گروه مکمل آهن کاهشی از ng/mL 24 ± 25 به ng/mL 21 ± 22 داشت(036/0= p) و درگروه مکمل آهن و ویتامین C، کاهشی از ng/dL 17 ± 5/16 به ng/dL 13 ± 5/13 دیده شد(031/0= p). وضعیت ذخایر آهن هر دو گروه مشابه بود. افزایش فریتین فقط در افراد دچار فقدان ذخایر آهن دیده شد(05/0 p<) و مکمل آهن به تنهایی تاثیر بیشتری داشت(01/0 p=).
  نتیجه گیری
  مصرف قرص های ویتامین C در زنان اهداکننده تاثیری بر افزایش ذخایر آهن در آن ها ندارد و عوارضی را هم بر آنان تحمیل نمی کند.
  کلیدواژگان: فروسولفات، کم خونی، ایران، اهداکنندگان خون
 • امیر مشایخی، شیرین شهبازی صفحات 48-55
  سابقه و هدف
  فیبرینوژن یا فاکتور 1 انعقادی، یک گلیکو پروتئین محلول در پلاسما است که در آبشار انعقاد توسط ترومبین به رشته های فیبرین تبدیل می شود. پلی مورفیسم های متعددی بر روی ژن زنجیره بتا یا ژن FGB مطالعه شده اند و پلی مورفیسم پروموتری (rs1800790) G455A، ارتباط معناداری با سطح فیبرینوژن نشان داده است. در این مطالعه شیوع این پلی مورفیسم در جمعیت ایرانی محاسبه و ارتباط آن با سطح فیبرینوژن پلاسما مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مورد شاهدی، پس از جمع آوری نمونه های خون و استخراج DNA، به کمک آغازگرهای اختصاصی، ناحیه در برگیرنده پلی مورفیسم HaeIII تکثیر و محصول PCR پس از ارزیابی های انجام شده با روش RFLP، ژنوتیپ شد. سطح فیبرینوژن خون نیز اندازه گیری و اطلاعات در نرم افزار 16 SPSS و آزمون کای دو تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  سطح فیبرینوژن خون اندازه گیری شده با ژنوتیپ FGBrs1800790، ارتباط معناداری نشان داد(253/3-347/0 = 95% CI، 021/0 p=). فراوانی آلل مینور حدود 28/0 محاسبه گردید که با الگوی پیش بینی شده مطابقت داشت.
  نتیجه گیری
  ارتباط معنادار بین سطح فیبرینوژن و ژنوتیپ rs1800790، تایید کننده اهمیت بررسی این واریانت در موارد پاتولوژیک افزایش یا کاهش فیبرینوژن خون می باشد. از آن جایی که عملکرد این واریانت ژنتیکی، هم پروموتری به طور مستقیم بر بیان ژن است و هم در تشدید اثر فاکتورهای محیطی نقش دارد، می تواند در بیماری های قلبی و عروقی بیشتر مورد توجه و مطالعه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: فیبرینوژن، پلی مورفیسم، ژنتیک، RFLP
 • آزاده امیدخدا، بتول هدایتی، صدیقه امینی کافی آباد صفحات 56-63
  سابقه و هدف
  طبق استانداردهای ملی کشور، خون های اهدایی قبل از تهیه فرآورده های خونی در دمای 2 ± 22 درجه سانتی گراد قرار می گیرند. با توجه به این که تاکنون در ایران، مطالعه ای در زمینه تاثیر مدت زمان نگهداری خون کامل در دمای 2 ± 22 درجه سانتی گراد قبل از فرآوری واحدهای گویچه های سرخ بر کیفیت این فرآورده صورت نگرفته است، در این مطالعه به بررسی تاثیر مدت زمان نگهداری (8 و 24 ساعت) در این دما، بر کیفیت واحدهای گویچه های سرخ پرداختیم.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مقطعی، 12 واحد خون کامل در کیسه های اطفال جمع آوری و در جعبه حاوی صفحه خنک کننده قرار داده شدند. پس از گذشت 8 و 24 ساعت، از این کیسه ها گویچه های سرخ تهیه و این کیسه ها از نظر میزان همولیز، سدیم، لاکتات دهیدروژناز، گلوکز و 2 و 3 دی فسفو گلیسرات مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  اگر چه افزایش زمان تا 24 ساعت قبل از تهیه واحدهای گویچه های سرخ، سبب افزایش همولیز و لاکتات دهیدروژناز و کاهش 2 و3 دی فسفوگلیسرات، سدیم و قند خون می شود اما تنها اختلاف میزان 2 و 3 دی فسفوگلیسرات در دو زمان 8 ساعت(12 ± 205) و 24 ساعت(13 ± 113) معنادار می باشد(0001/0 p<).
  نتیجه گیری
  اگر چه نگهداری خون های اهدایی تا 24 ساعت در 2 ± 22 درجه قبل از فرآوری فرآورده، بر کیفیت واحدهای گویچه های سرخ موثر می باشد اما مشخصات محصول در نهایت در محدوده مجاز تعریف شده در کنترل کیفی فرآورده قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: گلبول های قرمز، کنترل کیفی، همولیز
 • هایده علاءالدوله ای، یوسف مرتضوی، فرحناز صدیقیان صفحات 64-70
  سابقه و هدف
  خون فرآورده ارزشمندی است که نگهداری، توزیع و مصرف صحیح آن به نظارت و دقت بسیار نیاز دارد. درخواست خون بیش از حد نیاز، موجب کاهش کیفیت و کهنه شدن خون می گردد. عدم رعایت درخواست صحیح خون از مشکلات مراکز درمانی می باشد، به این دلیل بر آن شدیم تا میزان مصرف خون را در بیمارستان های آموزشی شهر بابل ارزیابی نماییم.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه توصیفی، تعداد 690 بیمار بستری در بخش های مختلف جراحی، در سه بیمارستان آموزشی شهر بابل(شهید بهشتی، روحانی و یحیی نژاد)، در طی 9 ماه از تاریخ 1/1/90 الی 30/9/90 مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مربوطه، از واحد بانک خون این مراکز جمع آوری و سپس شاخص های C/T و TI برای کل بیمارستان ها و هر بخش محاسبه گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار 18 SPSS و آزمون های توصیفی، فراوانی تجزیه و تحلیل گردیدند.
  یافته ها
  از 690 بیماری که درخواست خون داشتند، 304 نفر در بیمارستان شهید بهشتی، 115 نفر در بیمارستان شهید یحیی نژاد و 271 نفر در بیمارستان روحانی بستری بوده اند. از این تعداد، 396 نفر مونث(4/57%) و 294 نفر مذکر(6/42%) بودند. مقدار C/T و TI به طور کلی در بیمارستان ها به ترتیب 05/1 و 73/1 بود.
  نتیجه گیری
  مقادیر C/T و TI در این بیمارستان ها نشان می دهد که این مراکز از نظر رعایت موازین صحیح درخواست خون، در وضعیت مطلوبی به سر می برند. پیشنهاد می گردد، مشابه این تحقیق در مراکز بیمارستانی، به صورت دوره ای انجام شود و در صورت نامطلوب بودن شاخص های مورد نظر، برنامه MSBOS و سیستم T&S در آن مراکز اجرا گردد.
  کلیدواژگان: کراس مچ، خون، گروه های خونی، جراحی، ترانسفوزیون خون
 • نازنین یوسفیان، رضا نیکبخت، خالد فاضلی، عاطف نوتی زهی، حمید صالحی نیا، مریم یعقوبی، سهیلا خسروی، اسماعیل صانعی مقدم، بهزاد حسن زاده سوره صفحات 71-76
  سابقه و هدف
  انتقال خون یکی از روش های مهم درمانی است که آگاهی از جنبه های مختلف آن، برای پرسنل درمانی اهمیت دارد. هدف از این مطالعه، بررسی آگاهی پرسنل درمانی دو بیمارستان آموزشی شهر زاهدان از فرآورده های خونی، نحوه مصرف و عوارض ناشی از ترانسفوزیون بود.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مقطعی در دو بیمارستان آموزشی شهر زاهدان، تعداد 170 نفر از پرسنل به صورت تصادفی از بخش هایی که میزان مصرف فرآورده های خونی بالا داشتند، انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه آگاهی از انتقال خون با 20 سوال جمع آوری و در برنامه آماری 17 SPSS وارد و با آزمون های آماری کای دو، تی، آنوا و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه تحلیل گردید.
  یافته ها
  در بیمارستان خاتم الانبیاء از مجموع 73 نفر، 8/9% سطح آگاهی ضعیف، 7/60% آگاهی متوسط و 5/29% آگاهی مطلوب داشتند. در بیمارستان علی بن ابیطالب(ع) از مجموع 97 نفر، 2/46% آگاهی متوسط و 8/53% آگاهی مطلوب داشتند. میانگین آگاهی افراد دو بیمارستان 13/3 ± 34/12 بود، که با استفاده از آزمون آماری تی در مقایسه سطح آگاهی پرسنل دو بیمارستان، اختلاف آماری معناداری وجود داشت(001/0 p=) اما ارتباطی بین سن، جنس، تحصیلات، شغل و سابقه کار با سطح آگاهی وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد میانگین آگاهی پرسنل درمانی از فرآورده های خونی در دو بیمارستان آموزشی شهر زاهدان پایین می باشد. لذا اختصاص یک واحد درسی مرتبط با انتقال خون در برنامه های آموزشی دانشجویان علوم پزشکی ضروری است.
  کلیدواژگان: آگاهی، خون، بیمارستان ها
 • سارا خانی، حوریه کیومرثی صفحات 77-86
  سابقه و هدف
  طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، بیش از 30% از جمعیت جهان کم خونند که این میزان در دانش آموزان 4/25% می باشد. کم خونی فقر آهن یکی از مشکلات تغذیه ای است که موجب افت تحصیلی در دختران نوجوان می گردد. هدف این مطالعه، بررسی اثر کم خونی فقر آهن بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان بود.
  مواد و روش ها
  این تحقیق از نوع کاربردی- توصیفی و همبستگی بود. جامعه آماری، 45 دانش آموز داوطلب دختر سال سوم راهنمایی شهرستان گرمسار در سال تحصیلی 1390-1389 بودند که بر اساس آزمایش ها به دو گروه کم خون و غیر کم خون تقسیم بندی شدند. برای پی گیری عملکرد تحصیلی از معدل و جهت ارزیابی مهارت ریاضی از سه مولفه آزمون ریاضی، آزمون حافظه عددی و محاسبه عددی وکسلر استفاده شد و نتایج با نتایج آزمایش ها مقایسه شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری پیرسون، رگرسیون و آنوا در نرم افزار 19 SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  ضریب همبستگی بین میزان معدل و شاخص های فریتین، آهن باند شده، حجم متوسط گلبولی، هماتوکریت، هموگلوبین، نمره ریاضیات و شاخص های هماتوکریت سرم، هموگلوبین و فریتین، بین محاسبه عددی و فریتین، هموگلوبین متوسط گلبولی، هماتوکریت و هموگلوبین و حافظه کوتاه مدت و فریتین در سطح 01/0 معنادار بود(05/0 p <). مقدار بتای مربوط به هموگلوبین از مقدار بتای سایر متغیرها بزرگتر و سطح معناداری آن کوچکتر از 05 /0 بود. بنابراین هموگلوبین، پیش بینی کننده معناداری برای نمرات آزمون محاسبات و معدل دانش آموزان می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، کم خونی به خصوص از نوع فقر آهن بر عملکردهای تحصیلی و توانایی حساب دانش آموزان تاثیرگذار می باشد.
  کلیدواژگان: زنان، کم خونی فقر آهن، ریاضیات
 • بهروز قزلباش، مصطفی مقدم صفحات 87-92
  سابقه و هدف
  آلوآنتی بادی های غیره منتظره در سرم بیمارانی با سابقه تزریق خون یا بارداری دریافت می شود. آن ها موجب ایجاد عوارض در بیمار، تاخیر در فراهم نمودن خون سازگار و واکنش های همولیتیک می شوند.
  مورد: آقای 24 ساله با مدفوع و استفراغ خونی و سابقه دیسکوپاتی و مصرف ملوکسیکام، جهت جراحی به بیمارستان مراجعه نمود. در آزمایش های کراس مچ ناسازگاری و گروه خون، عدم تطابق در گروه بندی سلولی و سرمی مشاهده گردید. در غربالگری آنتی بادی با سلول های پانل 3 تایی و در تعیین نوع آنتی بادی با تمام سلول های پانل 11 تایی در فازهای مختلف دمایی، واکنش مثبت داشت. بعد از 6 ماه نیز نتایج مشابه حاصل گردید.
  نتیجه گیری
  توصیه می شود جهت جلوگیری از واکنش همولیتیک در صورت نیاز به خون، فقط خون اتولوگ جهت تزریق به بیمار تجویز شود.
  کلیدواژگان: انتقال خون، آگلوتیناسیون، آگلوتینین های سرد
|
 • Dr. M. Hadipour Dehshal, M. Tabrizi Namini Pages 1-3

 • Mohammad Mirrezaie, Hamidreza Saber, Bashir Hajibeigi, Mohammad Shariati, Ebadollah Salekmoghadam, Ali Abbasian Pages 4-11
  Background Deferral for travel to malaria-endemic areas has excluded many blood donors in the Iran. To determine the effect of these deferrals on blood availability and safety we designed this study. Materials and Methods In cross sectional and retrospective study deferred donors due to malaria related risk factors from 2005-2010 in Tehran Blood Transfusion Center were sampled to enroll for analysis. Data were extracted from MAK data base by two different grouped keywords. 2827129 record of blood donor volunteers were surveyed for the study. Results 23462 out of all volunteers were deferred due to malaria`s risks from 2005-2010 in Tehran Blood Transfusion Center. The most frequent deferral causes related to malaria was shown travel to malaria endemic areas. The trend of deferral volunteers due to malaria''s risks was shown descending pattern after relaxing application of the present guideline for travel to very low-risk areas such as Karbala. Conclusions We estimated that the wastage of more than 7000 units of blood were prevented annually by accepting volunteers who travelled to very low malaria''s risk areas، but according to other similar studies it seem wiser to defer them for a short period (e. g. 3 months)، instead without deferral period. If cost permits، The introduction of a malarial screening test in the assessment of malaria''s risk blood donor eligibility would be an ideal strategy.
  Keywords: blood donation, malaria, deferral
 • P. Abbasi, Dr. K. Shams Asanjan, Dr. A.A. Movasaghpour, Dr. P. Akbarzadeh Laleh, N. Dehdilani Pages 12-22
  Background And Objectives
  The effect of Baicalin، a PPARy activator، was investigated on erythroid differentiation of CD133+ cord blood hematopoietic stem cells.
  Materials And Methods
  The effect of PPARγ agonists (Baicalin and Troglitazone) were evaluated in erythropoiesis. CD133+ cells were isolated from human cord blood using MACS technology and cultured in the medium containing PPARγ agonists in a dose-dependent manner with SCF (20 ng/mL) and Epo (4. 5 u/mL). The morphology of CD133+ cells، cell surface markers (Transferrin receptor and glycophorin A)، and the formation of erythroid colony were assessed with microscopicanalysis، flow cytometry، and colony forming assay، respectively.
  Results
  Microscopic and flow cytometric analysis revealed the differentiation of CD133+ cord blood hematopoietic stem cells to erythroid lineage. Flow cytometry showed that both of the PPARγ agonists were able to diminish significantly Transferrin receptor and glycophorin A positive cell population. The inhibitory effect of PPARγ agonists on erythroid differentiation was dose-dependent. The colonies formation of erythroid was suppressed by both of PPARy agonists; hence، the effect of troglitazone was markedly higher. The inhibitory effect of Troglitazone on colonies formation of Erythroid was also markedly higher than Bicaline.
  Conclusions
  Our findings demonstrated that PPARy agonists modulates erythroid differentiation of CD133+ hematopoietic stem cell; therefore، they might play an important role in regulating normal erythropoiesis in vivo. The inhibitory effect of Baicalin on erythropoiesis should be noted because this herbal remedy mostly is used to treat a wide range of diseases.
  Keywords: baicalin, Erythropoiesis, Hematopoietic Stem Cells, PPAR gamma
 • A. Rajabi, Dr. M. Ahmadinejad, M. Mashkooli, S.M.R. Tabatabaie, S.L. Seyed Mortaz, S. Ran-Balooch, S.S. Moazezi Nekoui-Asl, Z. Mokhtari, M. Mojtabavi Naeini Pages 23-31
  Background And Objectives
  Platelet function disorders are common in the world population but in our country except for severe cases، they are not well investigated due to limited diagnostic tools. In recent two years we aimed to assess platelet function tests in referral patients suspected of platelet function disorders، in the special reference coagulation laboratory of Iranian Blood Transfusion Organization، as the center equipped with lumi-aggregometer.
  Materials And Methods
  We have investigated 195 referral patients during a seven-month period، from November 2011 to May 2012، for platelet aggregation and ATP release response for highly suspected patients with four platelet agonists ADP، collagen، arachidonic acid and ristocetin and a luciferin-luciferase reagent. Results were analyzed by SPSS version 16.
  Results
  Among 195 referred patients، 90 cases (46. 1%) had an abnormality in platelet count or function. Abnormal cases fall within the categories of low platelet count with normal function (8. 2%)، ATP release (secretion) defect (6. 7%)، Glanzman''s thrombastenia (4. 6%)، Bernard Solier Syndrome (2%)، acquired platelet defect (1. 5%)، afibrinogenemia (0. 5%)، and uncategorized platelet function disorders (22. 6%). The other 105 remaining patients showed a quiet normal result.
  Conclusions
  The present study is the first simultaneous analysis of platelet function and secretion disorders. In order to guess the true prevalence of these disorders، more wider and comprehensive studies، the use of more complete panels of agonists and ATP release assessment in all patients with an abnormal aggregometry pattern have been suggested for future studies.
  Keywords: Blood Platelet Disorders, Platelet Function Tests, Platelet Aggregation, Bernard, Soulier Syndrome, Thrombasthenia
 • M. Sakhteh, Dr. B. Poopak, Dr. N. Amirizadeh, Dr. A.R. Shamshiri, Dr. A.H. Bagheri, Dr. M. Faranoush Pages 32-40
  Background And Objectives
  Several hereditary and acquired risk factors for thrombosis are known. Among the genetic factors، PAI-1 4G/5G polymorphism can be noted. This study was done to investigate the association of 4G/5G polymorphism in PAI-1 gene and thrombosis in coronary arteries.
  Materials And Methods
  Sixty one patients with the history of thrombosis in coronary arteries and 92 healthy blood donors participated as the control in our study. After DNA extraction from leucocytes based on the selective detergent-mediated DNA precipitation from crude lysate، PCR was performed using ARMS technique. Single and multivariate analyses were applied to adjust for potentially confounding factors using SPSS 19 software. The data were also compared with those of the other similar studies.
  Results
  The results showed 61 patients with history of coronary artery thrombosis for PAI-1 with the values of 24. 6%، 45. 9%، and 29. 5% for 4G/4G، 4G/5G، and 5G/5G، respectively; the values for 92 healthy blood donors were evaluated to be 20. 7%، 42. 2%، and 37% in order. The polymorphism studied was not significantly different between cases and controls. Single and multivariate analyses show a significant difference for the conventional risk factors for coronary artery disease between patients and healthy controls (P value: 0. 001).
  Conclusions
  We found no association between arterial thrombosis and the 4G/4G genotype for PAI-1 gene in Iranian population of the current study.
  Keywords: Coronary Thrombosis, Myocardial Infarction, Coronary Artery Disease, PAI, 1
 • Dr. N. Akbari, Dr. M. Maghsudlu, Dr. S.H. Tabibpour, Dr. M. Mehran, Dr. A. Sadeghi, A.R. Ebrahimian Pages 41-47
  Background And Objectives
  Iron deficiency anemia might appear in donors particularly in women following blood donation. The present study compared the efficacy and consequences of iron intake compared with iron plus vitamin C supplements.
  Materials And Methods
  One hundred thirty eligible female donors were included in the study. The iron supplement group (IS) receiving 150 mg/day in a 10-day course of oral ferrous sulfate، divided in 3 doses were compared with the group who received iron supplement plus vitamin C (750 mg/day) in a 10-day course، divided in 3 doses، orally (AIS group). Ferritin، hemoglobin، hematocrit، serum iron، and total iron binding capacity (TIBC) were checked in both groups at the first visit before donation and 4 months after donation.
  Results
  TIBC levels increased in both groups of donors (p< 0. 01). Ferritin level in IS group decreased (p= 0. 036) from 25 ± 24 (ng/ml) to 22 ± 21، and in AIS group (p= 0. 031) from 16. 5 ± 17 to 13. 5 ± 13 after donation. Iron storage levels were similar in the both groups (p> 0. 05). Gastrointestinal disturbances was seen in 9% (12) of supplement consumers. There are no differences between the two groups (p< 0. 05).
  Conclusions
  Addition of Vitamin C to ferrous sulfate supplements neither had any impact on body iron load nor placed any adverse effects on blood donors. Moreover، the decline of ferritin level in all volunteers might be due both to the time duration between the first and the second sampling and the menstural period.
  Keywords: ferrous sulfate, Anemia, Iran, Blood Donors
 • A. Mashayekhi, Dr. Sh. Shahbazi Pages 48-55
  Background And Objectives
  Fibrinogen، coagulation factor 1، is a soluble plasma glycoprotein which converts thrombin to fibrin fibers in the coagulation cascade. Various polymorphisms located on beta chain gene، FGB، have been studied. The promoter – G455A (rs1800790) polymorphism had been shown to be significantly associated with fibrinogen plasma levels. In this study، the frequency of rs1800790 polymorphism has been assessed and the correlation was evaluated between this variant and fibrinogen plasma levels.
  Materials And Methods
  Whole blood samples were collected for DNA isolation. To perform rs1800790 genotyping، the region encompassing the HaeIII restriction site was amplified using specific primers. The plasma levels of fibrinogen were measured and the obtained data were analyzed by SPSS software.
  Results
  The levels of plasma fibrinogen has shown a significant correlation with FGBrs1800790 genotype (p-value = 0. 021; CI = 0. 347 - 3. 253). Minor allele frequency was estimated to be 0. 28 which was consistent with the predicted value.
  Conclusions
  The significant correlation between fibrinogen and FGBrs1800790 genotype emphasizes the importance of this variant in the modulation of fibrinogen plasma concentrations. Since FGBrs1800790 contributes to the gene expression and environmental risk factors، it is important to be noticed in the cardiovascular disease.
  Keywords: Fibrinogen, Genetic Polymorphism, RFLP
 • A. Omidkhoda, B. Hedayati, Dr. S. Amini Kafiabad Pages 56-63
  Background And Objectives
  According to our national standards، whole blood units are stored at 22 ± 2 ° C prior to processing. Since there has been no study about the quality of RBCs prepared after the storage of whole blood units at 22 ± 2 ° C in Iran، we decided to investigate the quality effect of whole blood stored for 8 and 24 hours at this temperature.
  Materials And Methods
  Twelve whole blood units in pediatric bags were collected and placed in the cooling plate box. After 8 and 24 hours، RBCs were produced from these stored units. Then، the bags were analyzed for hemolysis، 2، 3-diphosphoglycerate، lactate dehydrogenase، glucose، and sodium.
  Results
  Although a higher percentage of hemolysis، lactate dehydrogenase levels، and lower 2،3-DPG، sodium and glucose levels were determined in RBCs prepared after the 24-hour WB storing time، no significant differences، except for 2،3 DPG، were observed between 8-hour (205 ± 12) and 24-hour (113 ± 13) WB storing time periods.
  Conclusions
  Although storing whole blood at 22 ± 2 ° C for 24 hours prior to RBCs production had an impact on its quality، the property of prepared components is defined to be within an acceptable range of quality control.
  Keywords: Red Blood Cells, Quality Control, Hemolysis
 • H. Alaoddolehei, Y. Mortazavi, F. Sedighian Pages 64-70
  Background And Objectives
  Blood is a valuable product whose storage، distribution، and utilization requires great attention. Overprescription of blood decreases blood quality and makes blood less fresh. Overprescription of blood is one of the important problems of clinical centers; so we decided to assess blood ordering and utilization in hospitals of Babol city.
  Materials And Methods
  This retrospective-descriptive study was carried out at university hospitals in Babol; 690 patients in operational wards of 3 hospitals were included in this study. Data were retrieved during 9 months from blood banks of these centers. C/T ratio and TI were calculated for each ward and hospital.
  Results
  Out of 690 patients، 304 were from Shahid Beheshti Hospital، 115 from Yahyajejhad Hospital and 271 from Rohani Hospital. Out of the total number، 396 (57. 4%) were female and 294 (42. 6%) male. C/T ratio and TI were 1. 05 and 1. 73، respectively.
  Conclusions
  With regard to these findings، the C/T ratio and TI of these hospitals were in the standard range. We suggest that the same study is done in all hospitals regularly. If these indices aren’t proper in a certain center، Type and Screening (T&S) and MSBOS program should be performed.
 • N. Yousefian, R. Nikbakht, Kh. Fazeli, A. Nootizehi, H. Salehinia, M. Yaghoobi, Dr. S. Khosravi, Dr. E. Sanei Moghaddam, B. Hasanzadeh Sooreh Pages 71-76
  Background And Objectives
  Blood transfusion is a modality of knowledge important for health care personnel to know about its different aspects. The aim of this study was to assess the knowledge of health care personnel in two hospitals of Zahedan about blood products، blood use، and adverse reactions.
  Materials And Methods
  In a study in two hospitals of Zahedan، 170 randomly selected employees from the hospital wards with the highest level of blood use participated. Data were collected via a questionnaire. For data analysis، SPSS، chi-square tests، t-test، ANOVA، and Pearson correlation coefficients were used.
  Results
  The average knowledge score of the personnel of Khatam Hospital was estimated to be 11. 13 ± 3. 68 and Ali ibn Abi Talib Hospital 13. 31 ± 2. 19. The average knowledge score of the two hospitals was 12. 34 ± 3. 13 with one hospital being significantly more knowledgeable than the other. But there was no correlation between age، gender، education، and work experience with the knowledge level (p > 0. 01).
  Conclusions
  The results showed that the average knowledge score of health care personnel about blood transfusion is low at the two hospitals in Zahedan. Therefore، an academic course about blood transfusion should be dedicated to medical students in universities.
  Keywords: Awareness, Blood, Hospitals
 • S. Khani, H. Kioumarsi Pages 77-86
  Background And Objectives
  According to the World Health Organization، about 2 billion people (over 30%) of the world population have anemia. This rate in students is about 25. 4 %. Iron deficiency anemia is one of important nutritional problems among female teenagers which causes reduced concentration and impaired learning. Because of the effects of iron deficiency، enzymes and neurotransmitters affect brain and results in a decreased concentration and learning ability.
  Materials And Methods
  The population of this study are third-year guidance school female students in Garmsar. A sample group of 45 volunteer students underwent laboratory testing. According to the results of laboratory tests، students were divided into anemic and non-anemic groups. GPA was used for scaling educational performance and evaluating the numerical ability; three components of Math scores، numerical memory، and numerical calculation of Wechsler test were used. Outcome scores were compared with the lab tests. Pearson and ANOVA were used in SPSS 19 software.
  Results
  The correlation between GPA and indicators of HB، HCT، MCV، Serum iron، and Ferritin، the correlation between math scores and indicators of Ferritin and HCT Serum Iron، the correlation between the numerical calculation and Ferritin، MCH، HCT، and HB، and finally the correlation between short-term memory and Ferritin were all estimated to be significant (p< 0. 05).
  Conclusions
  According to the results، anemia especially iron deficiency anemia has a negative effect on educational and mathematics performance of students.
  Keywords: Female, Iron, Deficiency Anemia, Mathematics
 • B. Ghezelbash, M. Moghaddam Pages 87-92
  Background And Objectives
  The unexpected alloantibodies are usually found in the sera of those patients who have a history of blood transfusion and pregnancy. These alloantibodies cause many complications in patients with post-transfusion delayed hemolytic transfusion reactions. Case: A 24-year-old man with melana، blood vomiting، and the history of discopathy and consumption of moleksicam was observed. In laboratory tests، incompatibility of the cross-match test and discrepancy of blood grouping were observed. In the analysis of the antibody screening، positive reactions were observed with all of the cells in different phases of panels 3 and 11. On the next visit، similar results were obtained after 6 months.
  Conclusions
  If indicated for blood transfusion، only autologous blood is recommended to be administered to prevent hemolytic transfusion reactions.
  Keywords: Blood Transfusion, Agglutination, cold agglutinins