فهرست مطالب

پرستاری و مامایی ارومیه - سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 54، فروردین 1393)
 • سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 54، فروردین 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/01/19
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مرضیه محمد قصابی، محسن ادیب حاج باقری، نگین مسعودی علوی صفحه 1
  پیش زمینه و هدف
  مراقبت از سالمند، قسمت مهمی از وظایف حرفه ای پرستار است که ممکن است تحت تاثیر عواملی ازجمله نگرش نسبت به سالمند قرار گیرد. در برخی از مطالعات گزارش شده است که دانشجویان پرستاری نسبت به سالمندان و مراقبت از آن ها نگرش منفی داشته و تمایلی برای مراقبت از افراد سالمند در آینده شغلی خود ندارند. همچنین اعتقاد بر این است که تجارب بالینی روی نگرش به سالمندان اثر می گذارد. از این رو، پیشنهاد شده است که برای ایجاد نگرش مثبت در دانشجویان پرستاری، هرچه زودتر آن ها در شرایط مراقبت بالینی از افراد سالمند قرار گیرند. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مراقبت از سالمند بر نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان نسبت به سالمند انجام گرفت.
  مواد و روش کار
  این پژوهش از شبه تجربی است که در آن تعداد 59 دانشجوی سال چهارم پرستاری مورد پژوهش قرار گرفتند. نمونه گیری با روش آسان انجام شد. دانشجویان ترم 8 (32 نفر) در گروه کنترل و دانشجویان ترم 7 (27 نفر) در گروه مداخله قرار گرفتند. ابتدا از هر دو گروه پیش آزمون گرفته شد، سپس برای هر یک از 4 زیر گروه (گروه مداخله) یک برنامه 10 روزه مراقبت از سالمند اجرا شد. یک روز پس از روز دهم، پس آزمون از هر دو گروه انجام شد. جهت بررسی نگرش دانشجویان از پرسشنامه KAOP استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss version11.5 و با استفاده از روش های آماری همچون شاخص پراکندگی، آزمون t مستقل، t زوج، آزمون ANOVA، آزمون chi-square و آزمون دقیق فیشر تجزیه و تحلیل شد و سطح معناداری در همه آزمون ها 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در پژوهش حاضر، فراوانی نگرش مثبت در دانشجویانی که در برنامه مراقبت از سالمند شرکت کردند از 9/51درصد در ابتدا به 43درصد در انتهای مداخله کاهش یافته است اما فراوانی نگرش مثبت گروه کنترل از 1/48درصد در ابتدا به 3/81درصد در انتهای مطالعه افزایش یافت.
  بحث و نتیجه گیری
  به طور کل از یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که برنامه مراقبتی از سالمندان روی نگرش دانشجویان اثر منفی داشته است که این امر ممکن است به سالمندان ارتباط نداشته باشد و عوامل دیگری از جمله وضعیت سالمندان مقیم خانه سالمندان روی نگرش، تاثیر منفی گذاشته باشد
  کلیدواژگان: مراقبت، سالمند، نگرش
 • مصطفی قربانی، حمید آسایش، حسین رحمانی انارکی، مرتضی منصوریان، عزیز رضاپور، نیره اشرف رضایی، فربد عبادی فرد آذر8، محسن یگانه، صادق خاکپور، رسول محمدی صفحه 11
  پیش زمینه و هدف
  ارتباط بین سوء مصرف مواد و جرم پیچیده است و برای بررسی دقیق این ارتباط به مطالعات بیشتری نیاز است. لذا این مطالعه با هدف بررسی ارتباط پیشینه جرم شناختی و گرایش افراد به سوء مصرف مواد مخدر در معتادین خود معرف انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد- شاهد همسان شده، 120 نفر از مراجعه کنندگان به کلینیک ترک اعتیاد مرکز آموزشی درمانی پنجم آذر گرگان (مورد) به روش تصادفی سیستماتیک و 120 فرد شاهد همسان شده از لحاظ سن و جنس از درمانگاه چشم انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه توام با مصاحبه بود. از آزمون های کای دو، تی مستقل و رگرسیون لوجستیک برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها استفاده شد.
  یافته ها
  سابقه مصرف الکل در 8/60 درصد از موردها و 6/18 درصد از شاهدها وجود داشت که این اختلاف بین دو گروه معنی دار بود(05/0P<). نسبت شانس خام داشتن سابقه بازداشت و زندانی شدن در مدل تک متغیره به ترتیب (267/6 -876/1:فاصله اطمینان) 42/3 و (972/10-434/ 2:فاصله اطمینان) 16/5 بود که از لحاظ آماری این رابطه معنی دار بود(05/0P<). نسبت شانس خام داشتن سابقه ای از روابط جنسی غیر مجاز و سابقه جراحت در درگیری ها در مدل تک متغیره به ترتیب(511/3- 901/0:فاصله اطمینان) 78/1 و(264/4- 888/0:فاصله اطمینان) 94/1 بود. که از لحاظ آماری این رابطه ها معنی دار نبود(05/0P>).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به ارتباط دوسویه اعتیاد به مواد مخدر و برخی ویژگی های جرم شناختی سوء مصرف کنندگان، بایستی اقدامات برنامه ریزی شده جهت شناسایی هرچه بیشتر این روابط و طراحی اقدامات پیشگیرانه انجام گیرد.
  کلیدواژگان: اعتیاد، مواد مخدر، پیشینه جرم شناختی
 • زهرا زمانیان، زهرا سلیمیان، هادی دانشمندی، یوسف علی محمدی صفحه 18
  پیش زمینه و هدف
  اختلالات اسکلتی-عضلانی (MSDs)، یکی از عوامل شایع آسیب های شغلی است که به طور عمده در کمر، گردن و اندام های فوقانی و تحتانی نمایان می شود. این مطالعه با هدف بررسی و ارزیابی ارگونومیک ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی در ماماهای شاغل در بیمارستان های دولتی شهر شیراز صورت پذیرفت.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه 120 نفر از ماماهای شاغل در بیمارستان های دولتی شهر شیراز مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه، بخشی از داده ها به وسیله پرسشنامه های دموگرافیک و نوردیک و بخشی دیگر از طریق ارزیابی پوسچرهای کاری با استفاده از روش REBA گردآوری شد.
  یافته ها
  میانگین سن و سابقه کار افراد مورد مطالعه به ترتیب برابر با 89/8±41/33 و 04/8±31/9 سال بدست آمد. نتایج نشان دادند که بیشترین شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی به ترتیب مربوط به کمر و نشیمن (8/55درصد)، زانو (2/54درصد) و پشت (2/49درصد) می باشد. آزمون های آماری نشان دادند که بین وزن، BMI، سابقه ی کار و ساعات کار در روز با شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی رابطه ی معنی داری وجود دارد (05/0>p). در ارزیابی به روش REBA، 15 درصد از ماماها در سطح اولویت اقدام اصلاحی 1، 85 درصد در سطح اولویت اقدام اصلاحی 2 قرار گرفتند.
  بحث و نتیجه گیری
  از عواملی همچون وزن، BMI، سابقه ی کار و ساعات کار در روز می توان به عنوان عوامل موثر بر اختلالات اسکلتی- عضلانی نام برد.
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی، عضلانی، پرسشنامه نوردیک، REBA، شغل مامایی
 • مژگان حاج احمدی پور رفسنجانی، نگار آقایی صفحه 25
  پیش زمینه و هدف
  فیبریلاسیون دهلیزی شایع ترین بیماری همراه در بیماران بستری شده در بیمارستان می باشد. هم چنین مهم ترین ریسک فاکتور برای سکته مغزی ایسکمیک نیز می باشد. درمان ضد انعقادی می تواند میزان سکته مغزی ایسکمیک را در بیماران مبتلا به AF کاهش دهد. هدف مطالعه ما بررسی اختلالات همراه و مصرف داروهای ضد انعقادی در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی غیردریچه ای بستری شده در بیمارستان می باشد.
  مواد و روش کار
  از 434 بیمار بستری شده در بیمارستان سیدالشهدا ارومیه از مهر ماه 1388 تا اسفند ماه 1389 با تشخیص فیبریلاسیون دهلیزی، 180 بیمار (با سن متوسط 97/12±8/66 سال که 3/48درصد مرد بودند) با تشخیص فیبریلاسیون دهلیزی غیردریچه ای وارد مطالعه گذشته نگر ما شدند. بیماران از نظر تجویز درمان ضدانعقادی بر اساس امتیاز CHADS2 در زمان ترخیص از بیمارستان ارزیابی شدند.
  یافته ها
  اختلالات همراه در بیماران ما عبارت بودند از: 3/78درصد بیماران با فشار خون بالا، 9/18درصد بیماران با دیابت ملیتوس، 1/11درصد بیماران با نارسایی قلبی و 7/6درصد بیماران با سابقه حوادث ترومبوآمبولی مغزی، 5/29درصد بیماران با امتیاز CHADS2 صفر، 5/62درصد بیماران با امتیاز CHADS2 یک و 2/61درصد بیماران با امتیاز 2 CHADS2≥با وارفارین و 100درصد بیماران با آسپرین مرخص شدند. از 57درصد کل بیماران که با یک ضد انعقاد خوراکی مرخص شدند 7/26درصد بیماران 3 داشتند. آنالیز آماری با استفاده از آزمون کای دو که روی بیماران با امتیاز 2≤ CHADS2 انجام شد نشان داد تجویز ضد انعقاد خوراکی در بیماران مبتلا به AF مستقل از سن و سایر اختلالات همراه در AF (فشارخون بالا نارسایی قلبی، دیابت ملیتوس، سابقه حوادث ترمبوآمبولی) می باشد. ولی بین تجویز ضد انعقاد خوراکی و جنسیت اختلاف معنی دار از نظر آماری وجود داشت به طوری که 72درصد بیماران زن و 5/48درصد بیماران مرد تحت درمان با ضد انعقاد خوراکی قرار گرفتند (028/0 =P).
  بحث و نتیجه گیری
  مطالعه ما درمان با یک ضد انعقاد خوراکی را در بیماران مبتلا به AF و بررسی بیماران تحت درمان از نظر عوارض و مصرف صحیح دارو را پیشنهاد می کند.
  کلیدواژگان: فیبریلاسیون دهلیزی، مقیاسCHADS2، داروی ضد انعقاد
 • سمیرا اروجلو، معصومه همتی مسلک پاک، نسرین خواجه علی صفحه 33
  پیش زمینه و هدف
  استفاده صحیح از شواهد و یافته های مبتنی بر پژوهش ها منجر به ارتقاء کیفیت و اعتبار مراقبت شده است و پرستاران را نسبت به عملکرد خود پاسخگو می نماید.آگاهی از موانع به کارگیری یافته های پژوهشی ابزار اساسی در جهت نیل به عملکرد مبتنی بر نتایج پژوهش ها است. این مطالعه با هدف تعیین موانع استفاده از پژوهش توسط پرستاران شاغل در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1392 انجام شد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1392 بر روی تمام پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به تعداد 1000 نفر انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه تعدیل شده موانع استفاده از تحقیقات فونک می باشد. پس از جمع آوری داده ها، با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و روش های آماری توصیفی و آزمون آنالیز واریانس داده ها تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین کل نمره پرسشنامه در زمینه موانع به کارگیری یافته های پژوهش ها در بالین 05/7± 57/56 از 120 بود. میانگین نمره موانع برای عوامل مربوط به سازمان از سایر عوامل در بالاترین حد قرار داشت و بعد از آن به ترتیب عوامل مربوط به کیفیت تحقیق، عوامل مربوط به ارائه نتایج و عوامل مربوط به پرستار قرار داشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج مطالعه، نشان دهنده اهمیتی بود که شرکت کنندگان به حمایت سازمان در استفاده از نتایج تحقیق می دادند. برای برطرف نمودن موانع، مدیریت وقت، مشارکت همکاران به خصوص پزشکان و ایجاد تسهیلات کافی ضروری است.
  کلیدواژگان: پژوهش، پرستار، عملکرد بالینی، موانع
 • مصطفی اکبری، حسین حسینی، سمیه زالی پور صفحه 44
  پیش زمینه و هدف
  بخش مهمی از زندگی عاطفی زنان را ریتم های زیستی تشکیل می دهد. یکی از عوامل زیستی مرتبط با این ریتم ها و جنسیت، نشانگان پیش از قاعدگی(PMS) است. پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی مصرف فلوکستین بر کاهش علائم سندرم پیش از قائدگیPMS))، در دختران دبیرستانی می پردازد.
  مواد و روش کار
  پژوهش حاضر آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه است. نمونه ای به حجم 32 نفر به صورت نمونه گیری خوشه ایانتخاب شد. پرسشنامه در بین دانش آموزان توزیع شد پس از جمع آوری پرسشنامه ها از میان مبتلایان 32 نفر به صورت تصادفی در دو گروه 16 نفری، گروه گواه و گروه آزمایشی جای گرفتند. گروه آزمایش تحت درمان با کپسول فلوکستین20 میلی گرم قرار گرفتند، گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکردند.
  یافته ها
  تحلیل داده ها نشان داد که مصرف 20 میلی گرم فلوکستین در دو ماه در دختران مقطع متوسطه مبتلا به نشانگان سندرم پیش از قائدگی (PMS)، این نشانگان را به شکل معنی داری (001/0> (P کاهش می دهد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت مصرف فلوکستین در بهبود علائم سندرم ملال پیش از قائدگی (PMS)موثر است، و می توان با مصرف فلوکستین سلامت جسم و روان دختران مبتلا به این سندرم را در طول دوران قائدگی یا قبل و بعد از آن حفظ کنیم.
  کلیدواژگان: فلوکستین، سندرم ملال پیش از قائدگی، دختر
 • سکینه محمدیان، ناهید جهانی شوراب، کبری میرزاخانی صفحه 51
  پیش زمینه و هدف
  خطر خونریزی بعد از زایمان با طولانی شدن مرحله سوم زایمان بیش از 30 دقیقه، تا 6 برابر افزایش می یابد و اداره فعال مرحله سوم زایمان خطر خونریزی پست پارتوم را تقریبا تا 60 درصد کاهش می دهد. زمان تجویز یوتروتونیک پروفیلاکسی در اداره فعال مرحله سوم در موسسات مختلف متفاوت است. لذا پژوهشی با هدف تعیین تاثیر زمان تزریق اکسی توسین عضلانی بر طول مرحله سوم زایمان انجام گردید.
  مواد و روش کار
  پژوهش حاضر کارآزمایی بالینی بر روی 100 زن باردار با حاملگی 42-38 هفته، تک قلو که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه مداخله (تزریق 10 واحد اکسی توسین عضلانی بعد از خروج شانه قدامی) و کنترل (تزریق 10 واحد اکسی توسین عضلانی بعد از خروج جفت)تخصیص یافتند.ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه، چک لیست و کرنومتر بود. پس از جمع آوری اطلاعات، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که میانگین طول مرحله سوم زایمان در گروه مداخله 92/7 دقیقه و در گروه کنترل 86/8 دقیقه است. اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد) 31/0(P>
  بحث و نتیجه گیری
  زمان تزریق عضلانی اکسی توسین بعد از خروج شانه قدامی و بعد از خروج جفت در طول مرحله سوم زایمان تاثیری ندارد.
  کلیدواژگان: اکسی توسین، تزریق عضلانی، زایمان، طول مرحله سوم
 • حسن محمودی، رضا نگارنده، معصومه جواهری، پرشنگ شریفی، رضا قانعی، عدالت آمین پور، آرش اکبری، الهه کاظمی، یونس محمدی صفحه 56
  پیش زمینه و هدف
  دیابت، شایع ترین اختلال متابولیکی است که می تواند بر کمیت و کیفیت عمر بیمار تاثیر بگذارد. سواد بهداشتی نشان دهنده مهارت های شناختی و اجتماعی است که انگیزه و توانایی لازم برای درک و استفاده از اطلاعات بهداشتی را ایجاد می کند به گونه ای که فرد بتواند سلامت مطلوب را حفظ کرده و ارتقاء دهد. این مطالعه با هدف تعیین سطح سواد بهداشتی بیماران مبتلا به دیابت شهرستان سقز در سال 1390 انجام گرفته است.
  مواد و روش کار
  مطالعه مقطعی است که جامعه پژوهش در این مطالعه بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به واحد دیابت بیمارستان امام خمینی شهرستان سقز می باشند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه سواد بهداشتی TOFHLA و ویژگی های دموگرافیک است. جهت آنالیز داده ها از آزمون های independent t-test و Analysis of variance استفاده شد.
  یافته ها
  در این مطالعه در مجموع 1563 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو و دارای شرایط شرکت کردند. میانگین سطح سواد بهداشتی بیماران 27.19 بود. رابطه آماری معنی داری بین سطح سواد بهداشتی با سن، جنس و سطح تحصیلات وجود داشت (P <0.05). ولی رابطه آماری معنی داری بین سواد بهداشتی با پیامدهای دیابت شامل رتینوپاتی و نفروپاتی وجود نداشت (P <0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  سطح سواد بهداشتی بیماران دیابت نوع 2 شهرستان سقز بسیار پایین است که نیازمند برنامه ریزی برای افزایش سطح سواد بهداشتی بیماران است و با این کار باعث کاهش مرگ و میر و عوارض دیابت در این بیماران شده و از افزایش هزینه های درمانی جلوگیری کرد.
  کلیدواژگان: سواد بهداشتی، دیابت نوع دو، نفروپاتی، رتینوپاتی، سقز
 • فروغ سادات مرتضوی، مهین دل آرا، آرش اکابری صفحه 63
  پیش زمینه و هدف
  اخیرا ارتقاء مشارکت مردان در امور مربوط به سلامت زنان به دلایل بهداشتی و جنسیتی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش تعیین اثرات حضور همسر در مراقبت های دوران بارداری بر برخی پیامدهای حاملگی و زایمان در شهر سبزوار در سال 88-1387 می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع مداخله ای و به صورت تصادفی یک سو کور بر روی 186 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر سبزوار انجام شد. معیار ورود به مطالعه شامل حاملگی اول و خواسته بود. در گروه تجربی زنان به همراه همسر و در گروه کنترل به تنهایی در مراقبت های دوران بارداری شرکت کردند. فرم مصاحبه شامل اطلاعات دموگرافیک، اطلاعات مامایی و ثبت پیامدهای نامطلوب بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 15 و با آزمون های من ویتنی یو، آزمون تی و مجذور کای در سطح معنی داری 05/0 بررسی شدند.
  یافته ها
  دو گروه از نظر سن حاملگی در هنگام زایمان، وزن نوزاد و افزایش وزن زنان در سه ماهه اول، دوم و سوم بارداری تفاوت معنی داری نداشتند. میانگین وزن زنان در اولین ویزیت بعد از زایمان، در گروه تجربی بیشتر از گروه کنترل بود (03/0P=). دو گروه از نظر پیامدهای مورد بررسی تفاوت نداشتند. گزارشات حاکی از رضایت بیشتر زنان در گروه تجربی از مشارکت همسرانشان در مراقبت از نوزاد (001/0> P)، نگهداری از کودک در غیاب زن (01/0= P) و خرید مواد غذایی خاص برای حمایت از شیردهی آنان (009/0= P) بود.
  بحث و نتیجه گیری
  مشارکت مردان در مراقبت های دوران بارداری بر پیامد بارداری موثر نبود اما موجب مشارکت، همکاری و حمایت بیشتر مردان در دوره بعد از زایمان شد.
  کلیدواژگان: زنان باردار، مراقبت بارداری، همسران، پیامد حاملگی
 • اصغر توفیقی، سولماز بابایی، سمانه داستاه صفحه 72
  پیش زمینه و هدف
  حرفه پرستاری در صدر مشاغل پر استرس در میان مشاغل بهداشتی و درمانی قرار دارد و عوامل استرس زای شغلی متعددی سلامت روانی شاغلین این حرفه را در معرض خطر قرار می دهد. با توجه به اهمیت فعالیت بدنی با تندرستی و سلامت روحی و نقش پرستاران در سیستم بهداشتی تحقیقی به منظور بررسی رابطه فعالیت بدنی با سلامت عمومی پرسنل پرستاری بیمارستان های شهرستان ارومیه انجام شد.
  مواد و روش کار
  این پژوهش توصیفی که از نوع همبستگی مقایسه ای می باشد روی 400 نفر از پرسنل پرستاری که به صورت چندمرحله ای احتمالی انتخاب شدند، انجام پذیرفت. در این مطالعه از پرسشنامه های استاندارد سلامت عمومی (GHQ28) و پرسشنامه فعالیت بدنی بک، برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (t، ضریب همبستگی پیرسون) استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد میانگین فعالیت بدنی پرسنل پرستاری کمتر از حد متوسط و میزان سلامت روانی بیش از نیمی از آزمودنی ها پایین تر از حد استاندارد بود. همچنین، بین نمره کل فعالیت بدنی با سلامت عمومی رابطه معنی دار مثبت وجود دارد (05/0p<).
  بحث و نتیجه گیری
  در مجموع نتایج تحقیق نشان داد که فعالیت بدنی و ورزش یک شیوه مفید و موثر در افزایش سلامت روان می باشد.
  کلیدواژگان: سلامت عمومی، فعالیت بدنی، پرستاران
|
 • M. Mohammad Ghasaby, M. Adib, Hajbaghery, N. Masaudi Alavi Page 1
  Background and Aims
  The care of the elderly is an important part of the tasks of a professional nurse، that may be influenced by many factors، including their attitudes toward aging. Some studies have reported that nursing students have negative attitudes towards the elderly and their care، and it seems that they are not eager to care for the elderly in their career choices. It is believed that this phenomenon greatly affects older adults. Therefore، it is proposed to create a positive attitude among nursing students، and they should therefore be exposed to the conditions of clinical care of older people.
  Materials and Methods
  This study was conducted to determine the effect of caring of the elderly on nursing students’ attitude toward the elderliness. The study is a double-blind clinical trial with 54 participates. Sampling was done randomly. Students on their 8th semester (n=32) were assigned to the control group، and students on their 7th semester were in the intervention group (n=27). At first، all students completed a pre-test. Then، the intervention group were divided into 4 small sub-groups with 6-7 individuals، and the control groups were divided into 4 small sub-groups with 8 individuals in each. To each of the intervention sub-groups، the care of an elderly person was designated for a duration of 10 consecutive days. On the 11th day، the post- test was done. The data were analyzed by dispersion index، independent and paired t-test، ANOVA، chi-square and Fisher exact tests.
  Result
  Before the intervention، the positive attitude of students who participated in the care of the elderly was 51/9% which is reduced to 43% at the end of the intervention (p=0. 53). In the control group، frequency of positive attitude increased from 48/1% to 81/3%.
  Conclusion
  The care program of old patients has negative effects on students'' attitude toward elderly. However، it may also be associated with other factors such as health status of the patient، the nursing home residents، and their environment.
  Keywords: Care, elderly, attitude
 • M. Qorbani, H. Asayesh, H. Rahmani Anaraki, M. Mansorian, A. Rezapour, N. Ashraf Rezai, F. Abadi Fard Azar, M. Yeganeh, S. Khakpour, R. Mohammdi Page 11
  Background and Aims
  The relationship between substances abuse and crime is a very complex process، which requires more accurate studies. Therefore، this study was conducted to evaluate the criminal background and substance abuse tendency.
  Materials and Methods
  In this matched case-control study، 120 self-introduced addicts who referred to addiction clinic of Gorgan Fifth Azar Hospital، and 120 matched in age and sex controls from ophthalmic clinic were selected through systematic random sampling method. Data gatherring were performed through a questionnaire and taking interview. T-test، chi square and logistic regression were used as data analysis process.
  Result
  60. 8% of cases and 18. 6% of controls have a history of alcohol consumption (P-value< 0. 05). Crude odds ratio of a having history of arrest and prisoning was respectively 3. 429 (CI: 1. 87-6. 26) and 5. 167 (CI: 2. 43-10. 97) that was statistically significant. Crude odds ratio of having illegal sexual relationship and injuries was respectively 0. 09 (CI: 0. 90-3. 51) and 1. 94 (CI: 0. 88-4. 26) that was not statistically significant (P-value > 0. 05).
  Conclusion
  According to mutual relation between addiction and some criminological characters of abusers، planning for identification of these relations، and designing preventive programs is necessary.
  Keywords: Addiction, substance abuse, criminal background
 • Z. Zamanian, Z. Salimian, H. Daneshmandi, Y. Alimohammadi Page 18
  Background and Aims
  Musculoskeletal disorders (MSDs) are one of the most common causes of occupational injuries that appear in back، neck and upper and lower limb mainly. This study was conducted with the objective of ergonomics assessment of the risk of MSDs in midwives working at the state hospitals of Shiraz، Iran.
  Material and Methods
  In this study، 120 midwives working at the state hospitals of Shiraz were participated. Administrative and operational staffs were studied separately due to their different nature of work. The data were gathered by using demographic questionnaire، Nordic musculoskeletal disorders questionnaire (NMQ)، and REBA ergonomics assessment method.
  Results
  Means of age and job tenure of study subjects were found to be 33. 41±8. 89 and 9. 31±8. 04 years، respectively. The study showed that the lower back (55. 8%)، knee (54. 2%) and upper back (49. 2%) had the highest prevalence of symptoms of disorders among midwives. The results showed a significant association between the prevalence of musculoskeletal disorders and weight، BMI، job tenure and working hours per day (p<0. 05). The results of assessment of physical exposure to musculoskeletal risks by REBA technique showed that in 15% of the studied midwives، the level of exposure to musculoskeletal risks was in Action Level (AC) 1، and 85% in AC 2.
  Conclusions
  Musculoskeletal disorders are highly associated with weight، BMI، job tenure، and working hours per day.
  Keywords: Musculoskeletal disorders, Nordic questionnaire, REBA, Midwifery job
 • M. Haj Ahmadipour Rafsanjani, N. Aghaei Page 25
  Background and Aims
  Atrial fibrillation is common comorbid condition in admitted patients. And it is the most important risk factor in ischemic stroke in patient with AF. This study aims to assess the comorbidity and anticoagulation therapy in patients with non-valvuler Atrial Fibrillation admitted to Seyyed Alshohada Hospital.
  Materials and Methods
  From 434 admitted patients in Urmia Seyyed Alshohada Hospital from oct. 2009 to mar. 2011، 180 patients (mean age 66. 8 ±12. 97، 48. 3% male) having non-valvular AF were entered in our retrospective study. On discharge، these patients were evaluated according to anti coagulation prescription based on CHADS2 scoring.
  Results
  Assessment of comorbidities of AF in our patients were: HTN with 78. 3%، DM with 18. 9%، HF with 11. 1%، and stroke with 6. 7%. In our patients 29. 5% with CHADS2 score = 0، 62. 5% with CHADS2 score = 1، and 61. 2% with CHADS2 score ≥ 2 were on anticoagulation therapy and 100% of patients were taking aspirin at discharge time. 26. 7% out of 57% of total patients who discharged with one oral anticoagulant had 2Conclusion
  Our study suggests anticoagulation therapy in patients with AF; it also suggests the frequent control of side-effects of medication.
  Keywords: Atrial fibrillation, CHADS2 score, anticoagulation
 • S. Orujlu, M. Hemmatimaslakpak, N. Khajeali Page 33
  Background and Aims
  Proper use of evidence and research-based finding leads to improve the quality and reliability of care and it makes the nurses to be responsive to their performance. Awareness of the barriers in research utilization is a basic tool to achieve finding-based performance.
  Materials and Methods
  This study aimed to identify barriers to the use of research by nurses in Urmia University of Medical Sciences in 1392.
  Methods
  This descriptive- analytical study was done on all nurses of the hospitals of Urmia Medical Science University (1000nurses) in 2013. The data were collected by using the Funk''s barriers scale. Then، data were analyzed using SPSS software (version 16)، descriptive and inferential statistical methods.
  Result
  The mean total score on the questionnaire barriers to use research findings in clinical practice was 56/57 ± 7/05 from 120. Average score for barriers related to the organization of other factors was the highest، and there were the factors related to the quality of research، the presentation of results and factors related to nurse practitioners.
  Conclusion
  The results of the study showed the importance of the organization advocacy in research utilization. To remove barriers in research utilization، time management، mutual cooperation especially by physicians، and sufficient facilities should be provided
  Keywords: Barriers, Clinical practice, Nurse, Research
 • M. Akbari, H. Hosseini, S. Zali Page 44
  Background and Aims
  A substantial part of the emotional life of women are biological rhythms. One of the factors related to biological rhythms and sexuality، is premenstrual syndrome (PMS). This study examined the effects of fluoxetine on menstrual symptoms of PMS focuses on high school girls.
  Materials and Methods
  This study is an experimental one with a pretest-posttest control group. The study population consisted of all high school students in Kermanshah. A sample size of 32 was selected as cluster sampling. Questionnaires were distributed among students. After the questionnaires were collected from 16 patients، 32 were randomly divided into two groups of experimental group and control group. The control group received no intervention.
  Result
  Data analysis showed that consumption of 20 mg fluoxetine for two months in the high school girls with pre menstrual dysphoric syndrome، can reduce the symptoms significantly (001/0> P).
  Conclusion
  According to the results، we can say Fluoxetine is effective in reducing the symptoms of pre-menstrual. Fluoxetine can maintain physical and mental health of girls with this syndrome.
  Keywords: Fluoxetine, pre, menstrual dysphoric syndrome, daughter
 • S. Mohammadian, N. Jahani Shorab, K. Mirzakhani Page 51
  Background and Aims
  Prolonged third stage of labor longer than 30 minutes، increase up to six-fold risk of postpartum hemorrhage. While active management of the third stage decrease 60% risk of postpartum hemorrhage. However، different organizations recommended different times for prescribing prophylaxis oxytocin injection. This Study aimed to determine the effect of intramuscular injection of oxytocin on the duration of third stage labor.
  Materials and Methods
  A quasi-experimental study conducted on 100 pregnant women with gestational age 42-38 weeks، singleton pregnancy. Subjects randomly divided into two groups of injection oxytocin IM with 10 IU after delivery of the anterior shoulder and receiving standard care (injection oxytocin after delivery of the placenta) following a coin toss. A questionnaire، checklist and chronometer were used to collect information. The data were analyzed using SPSS11،5. independent t- test were used to analyze data. by using SPSS 11. 5 software.
  Results
  The results showed that duration of the third stage in intervention group was 7،92± 2،5.. minutes versus 8،86± 3،1 in the control group. Therefore، the difference of the duration of the third stage of labor was not statistically significant between the two groups (P> 0/31)
  Conclusion
  Injection time of oxytocin IM does not have any effect on the duration of the third stage.
  Keywords: duration of third stage, intramuscular injection, labor, Oxytocin
 • H. Mahmoodi, R. Negarandeh, M. Javaheri, P. Sharifi, R. Ghanei, A. Aminpour, A. Akbari, E. Kazemi, Y. Mohammadi Page 56
  Background and Aims
  Diabetes is the most prevalent metabolic disorder. This disorder can affect on different organs of body، and as a result، it can affect the quantity and quality of life. Not having enough knowledge on their own health، one is not able to retain and promote his/her own health. The aim of this study is to determine health literacy among diabetes type 2 patients in Imam Khomeini Hospital، Saqez، Iran.
  Materials and Methods
  The study is a cross-sectional one in which diabetes type 2 patients were participated. Data collection were done by using TOFHLA، and demographic questionnaires. Data analyses was done by using independent t-test and analysis of variance.
  Result
  Totally، 1563 diabetes type 2 patients participated in the study. Mean score of health literacy was 27. 19. A significant relation exist between health literacy with age، sex and education levels. (P<0. 05). The results of the study didn''t reveal any significant relation between health literacy and nephropathy and retinopathy.
  Conclusion
  It is concluded that the level of health literacy is very low، therefore it is crucial to promote health literacy of diabetes type 2 patients.
  Keywords: health literacy, diabetes type2, nephropathy, retinopathy, Saqez
 • F. Mortazavi, M. Delara, A. Akaberi Page 63
  Background and Aims
  Male involvement in women’ health has recently attracted much attention due to its role in health and gender issues. The aim of this study is to determine the effect of husband attendance at prenatal care on some pregnancy and birth outcomes in Sabzevar in 2008-2009. Methods& materials: This single blinded randomized clinical trial was carried out on 186 primigravid women admitted to 3 health centers in Sabzevar. Inclusion criteria included wanted pregnancy and primigravidity. In the experimental group، women with their husbands attended at the health centers and in the control group women attended alone. Interview form included demographic، obstetrics، and pregnancy’s outcomes information. Data was analyzed using SPSS software version 15 through t-test، χ2، and man-witney-u at the significant level of 0. 05.
  Results
  The two groups were not significantly different with regard to gestational age at delivery، birth weight، weight gain in first، second and third trimester of pregnancy. Mothers’ weight at the first postpartum visit was higher in experimental group than control (P=0. 03). The two groups were not significantly different with regard to the pregnancy outcomes. Women’s reports indicated a higher level of satisfaction of husband involvement in the care of baby (P<0. 001)، taking care of the baby in his mother''s absence (P<0. 01) and husband support of breastfeeding (P=0. 009) in the experimental group.
  Conclusion
  Husband attendance at prenatal care does not affect pregnancy outcomes but it brings more husband involvement and support for mother and neonate at postpartum period.
  Keywords: pregnant women, prenatal care, spouses, pregnancy outcome
 • A. Tofighi, S. Babaei, S. Dastah Page 72
  Background and Aims
  Nursing is one of the most stressful jobs in the world. It put a high risk at the mental health of this profession. Considering the importance of physical activity with fitness on mental health، and the crucial role of nursing in the health system، this study was conducted to investigate the relationship between physical activity and general health of nursing personnel in Urmia.
  Materials and Methods
  This descriptive study is a correlation –comparison one which was conducted on 400 nurses who were selected in a multi-stage process. To collect the data، a general health questionnaire، and Beck''s physical activity questionnaire were used. To analyze the data، descriptive and inferential statistics (t-test، Pearson correlation coefficient) were used.
  Result
  The results showed that the average physical activity among nurses was lower than the average، and the average mental health of more than half of the subjects were below standard. Also، there is a significant positive relationship between physical activity and general health scores (p<0/05).
  Conclusion
  Results showed that physical activity and exercise are the effective ways to increase mental health.
  Keywords: Public health, physical activity, nurses