فهرست مطالب

طب انتظامی - سال دوم شماره 2 (تابستان 1392)
 • سال دوم شماره 2 (تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/06/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نغمه سادات لسانی *، محمدتقی اکبری، شهره زارع کاریزی صفحات 67-74
  مقدمه
  بررسی ناحیه کنترل متشکل از نواحی HV1، HV2 و SNPهای موجود در ناحیه رمزشونده ژنوم میتوکندری در افتراق جمعیت ها، اقوام و افراد کاربرد دارد. سرعت ایجاد تنوع نوکلئوتیدی ناحیه کنترل ده برابر سریعتر از DNA کروموزومی می باشد و وراثت مادری دارد. از این ویژگی در انسان شناسی، بررسی های جنایی و قضایی مثلا شناسایی افراد مجهول الهویه استفاده می شود. هدف از این تحقیق شناسایی هاپلوگروپ های اقوام ایرانی می باشد. در این مقاله هاپلوگروپ های گروهی از جمعیت کرد گزارش می شود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه هاپلوتیپ های نواحی فوق و SNPهای 7028 و 12308 منطقه رمزشونده ژنوم میتوکندری، 87 نفر از قوم کرد بررسی شد. 2 میلی لیتر خون محیطی از افراد غیرخویشاوند در لوله های EDTAدار تهیه و ضمن تخلیص DNA ژنومیک، نواحی HV1 و HV2 تکثیر و تعیین توالی گردید. توالی ها توسط برنامه ClustalX با توالی مرجع کمبریج مقایسه گردید، پلی مورفیسم ها مشخص و از طریق درخت فیلوژنتیک، هاپلوگروپ ها تعیین و فراوانی آن ها مشخص گردید. برای اطمینان از تعیین هاپلوگروپ های H و U از روش RFLP استفاده شد.
  یافته ها
  در 87 الگوی میتوکندری حاضر، 262 نوکلئوتید جهش یافته در HV1 دیده شد. هاپلوگروپ های H، U، K، J، T، L3A مشخص گردید. هاپلوگروپ های J و H دارای بالاترین فراوانی و هاپلوگروپ های U و L3a در رتبه بعدی قرار می گیرند.
  نتیجه گیری
  در قوم کرد هاپلوگروپ های اوراسیای غربی غالب است، اگرچه هاپلوگروپ آفریقایی نیز در این جمعیت دیده شد. همچنین یافته های این پژوهش می تواند بعنوان پایگاه داده ها برای جمعیت ایرانی به کار برده شود.
  کلیدواژگان: ژنوم میتوکندری، هاپلوتیپ، هاپلوگروپ، قوم کرد
 • علی مجیدی، ساره صمدی، نیما سلیمان زاده اردبیلی *، علی اکبر گل محمدی، هادی شیرزاد، قاسم محبی صفحات 75-84
  مقدمه
  شکستگی استرسی در پی قرار گرفتن استخوان تحت بارگذاری متناوب و زیر آستانه شکست، پیش از آنکه ترک های میکروسکوپی فرصت ترمیم یابند، ایجاد می شود. هدف از این تحقیق 1) بررسی و مقایسه نیروی عکس العمل زمین در گام چهارم حرکت بدو-رو، دویدن عادی و فرود تک پا؛ و 2) بررسی تاثیر افزایش طول گام در گام چهارم حرکت بدو-رو بر نیروی عکس العمل زمین و نرخ بارگذاری بوده است.
  مواد و روش ها
  10 نفر از دانشجویان مرد دانشگاه علوم انتظامی در این مطالعه شرکت کردند. پنج آزمایش شامل دو آزمون فرود تک پا، دو آزمون حرکت بدو-رو و یک آزمون دویدن عادی را انجام دادند. اطلاعات آزمونها توسط دستگاه صفحه نیرو و با فرکانس نمونه برداری 200 هرتز جمع آوری شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد که همبستگی بالایی بین حداکثر مولفه های عمودی و خلفی نیروی عکس العمل زمین و نرخ بارگذاری در حرکت بدو-رو و فرود تک پا در دو طول گام مورد آزمایش وجود دارد (به ترتیب 0/917=r، 0/781=r، 0/847=r، 0/798=r برای طول گام 25 سانتیمتر و 0/865=r، 0/742=r، 0/831=r، 0/716=r، برای طول گام 50 سانتیمتر، (p<0/05).با افزایش طول گام، تمام متغیرهای اندازه گیری شده به صورت معنی داری افزایش می یابند (p<0/05).
  نتیجه گیری
  برای پیشگیری از آسیب استرسی در حرکت بدو-رو، پیشنهاد می شود که سربازان و افسران با حد اقل اختلاف قد در یک گروه قرارگیرند تا طول گام همگی افراد در حین حرکت بدو-رو نزدیک به طول گام ترجیحی آنها باشد.
  کلیدواژگان: شکستگی استرسی، بیومکانیک، نیروی عکس العمل زمین، نرخ بارگذاری، طول گام، فرود تک پا
 • روح الله کریمی خویگانی *، احمد سوری، رضا عبدالرحمانی، محمدحسین عباس نژاد، هادی نورمحمدی صفحات 85-91
  مقدمه
  برخی از کارکنان زن ناجا ترجیح می دهند که با همکار مرد ازدواج کنند؛ اما برخی دیگر غیر همکار را برمی گزینند. تحقیق حاضر با این هدف انجام گرفته است که وضعیت رضایت از زندگی ازدواج های درون و برون سازمانی کارکنان زن چگونه است.
  مواد و روش ها
  تحقیق حاضر جزء تحقیقات توصیفی و کاربردی محسوب می گردد. ابزار مورد استفاده، فرم کوتاه شده پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ و جامعه مطالعه حاضر شامل کلیه کارکنان زن ناجا است که ازدواج درون سازمانی و یا برون سازمانی داشته اند. نمونه تحقیق از سه استان تهران، اصفهان و چهارمحال و بختیاری از طریق نمونه گیری در دسترس شامل 153 زوج است که 92 زوج آنان ازدواج درون سازمانی و بقیه ازدواج برون سازمانی داشته اند. زمینه های مقایسه شده بر اساس هشت معیار شامل» رفتاری و شخصیت«،»ارتباط زناشویی«،»حل تعارض«،»نظارت مالی«،»روابط جنسی«،»اوقات فراغت«،»روابط با بستگان و دوستان«و»جهت گیری عقیدتی«صورت پذیرفته است.
  یافته ها
  تفاوت بین میانگین دو گروه از نظر میزان همگرایی در زمینه رفتاری و شخصیت (0/032=p) معنی دار بود؛ اما این تفاوت از نظر میزان همگرایی در زمینه ارتباط زناشویی، حل تعارض، نظارت مالی، روابط جنسی، اوقات فراغت و روابط با بستگان و دوستان، و»جهت گیری عقیدتی«معنی دار نبود (p>0/05).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که سطح رضایت زناشویی در ازدواج های درون و برون سازمانی در حد متوسط و رضایت نسبی بود، هرچند که تا حد اندکی این رضایت در ازدواج های درون سازمانی بالاتر است.
  کلیدواژگان: ازدواج، رضایت از زندگی، کارکنان زن، ناجا
 • رضا هیرادآسا *، انوشیروان کاظم نژاد صفحات 93-100
  مقدمه
  نوزادانی که بدلایل شرایط حین بارداری یا زایمان در خطر بیشتر عوارض می باشند را نوزاد پر خطر می نامند. مراقبت های پره ناتال یکی از عوامل مهم تعیین کننده سلامت نوزادان می باشند. این مطالعه به بررسی شیوع تولد نوزادان پر خطر و عوامل خطر مرتبط با آن در نوزادان متولد شده در بیمارستان های ناجا می پردازد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر به صورت مقطعی - توصیفی بوده و جامعه مورد مطالعه 581 نوزاد متولد شده در بیمارستان های ناجا بودند که از طریق پرونده های بایگانی شده در فاصله سال های 1381 لغایت 1386 مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای شامل اطلاعات دموگرافیک بیماری های مادر و وضعیت سلامت نوزاد در زمان تولد بود. در این پژوهش با استفاده از آنالیز غیر پارامتریک، شیوع تولد نوزادان پر خطر و تاثیر برخی عوامل بر آن در جامعه مورد مطالعه سنجیده شد.
  یافته ها
  بر اساس یافته ها، از مجموع 581 نوزاد مورد مطالعه، فراوانی نوزادان با وزن تولد کمتر از 2500 گرم و بیشتر از 4000 گرم، بترتیب 6/3% و 4/3% بود. فراوانی نوزاد با سن تولد کمتر از 37 هفته و بیش از 42 هفته بترتیب 2/2% و 1% بود. همچنین، فراوانی نوزاد با نمره آپگار دقیقه اول کمتر از پنج 0/9% و فراوانی نوزادان نیازمند احیاء 5/7% بود. بین دیابت مادر و افزایش وزن تولد نوزادان ارتباط معنادار وجود داشت (0/019 =P) و با افزایش میزان فشار خون دیاستولیک مادر، وزن کودک به طور معناداری کاهش یافت (0/003 =P).
  نتیجه گیری
  بررسی شیوع تولدهای پرخطر میتواند نشان گر وضعیت سلامت زایمان در یک جامعه باشد. اگرچه براساس نتایج مطالعه حاضر بروز پایین تولدهای پرخطر در بیمارستانهای نیروی انتظامی نشان دهنده مراقبت کافی دوران بارداری در این بیمارستان ها می باشد، اما باید اقدامات لازم جهت بهبود وضع موجود نیز صورت گیرد.
  کلیدواژگان: تولد نوزادان پرخطر، فشار خون دیاستولیک مادر، دیابت مادر، وزن نوزاد، مراقبت های پیش از زایمان
 • دکتر کتایون جهانگیری، مهناز خردمند * صفحات 101-110
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای و نیز تحلیل کارایی مراکز درمانی یکی از محله های غرب شهر تهران انجام شد و سعی بر آن بوده که وضعیت موجود مراکز درمانی محدوده به لحاظ مقاومت سازه، شبکه ارتباطی، شعاع دسترسی و ضوابط طراحی مورد تحلیل قرار گیرد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش کاربردی، به صورت موردی انجام پذیرفته است. برای ارزیابی مقاومت سازه ای مراکز درمانی از تکنیک ارزیابی بصری سریع (Rapid Visual Screening) و برای ارزیابی وضعیت مکانی مراکز درمانی محله از نرم افزار (Geographic Information System) استفاده شد. مجموعه یافته های بدست آمده با تکنیک SWOT (Strength، Weakness، Opportunity، Threat) مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  علیرغم توزیع مناسب مراکز درمانی در محله مورد مطالعه، عدم مقاومت سازه ای برخی از مراکز درمانی همراه با آسیب پذیری شبکه ارتباطی و عدم رعایت ضوابط طراحی، می تواند موجب اختلال عملکرد و عدم کارآیی مراکز درمانی در شرایط وقوع بحران گردد.
  نتیجه گیری
  بررسی آسیب پذیری و تحلیل عملکرد مراکز درمانی قبل از وقوع زلزله ضروری است. مقاوم سازی سازه ای و یا انتقال مراکز درمانی، ایمن سازی شبکه راه ها، برنامه ریزی کارآمد حمل ونقل، استفاده از فضاهای سبز و باز موجود در محله در برنامه ریزی کاهش خطر، شناسایی فضاهای امن جهت تخلیه اضطراری، تدوین برنامه های آموزشی و برگزاری مانور های مستمر و تقویت ارتباطات بین بخشی در سطح مراکز درمانی منطقه، شهرداری و سایر سازمان های اجرایی جهت مدیریت بحران های احتمالی از اقداماتی است که می توان برای کاهش آسیب پذیری این مراکز انجام داد.
  کلیدواژگان: ارزیابی، آسیب پذیری لرزه ای، تحلیل کارایی، ارزیابی سریع بصری(RVS)، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
 • مهدی میرزایی علویجه، فرزاد جلیلیان، احسان موحد، سیید سعید مظلومی *، فاضل زینت مطلق، ناصر حاتم زاده صفحات 111-118
  مقدمه
  سوء مصرف مواد در بین دانشجویان می تواند زمینه ساز عوارض و زیان های متعدد برای فرد و جامعه شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل پیش بینی کننده قصد رفتاری سوء مصرف مواد در بین دانشجویان با بهره گیری از مدل تصورات- تمایلات انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش مقطعی در میان 120 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد انجام گرفت. آزمودنی ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با احتمال متناسب با حجم انتخاب شدند. اطلاعات به وسیله پرسشنامه محقق ساخته، به صورت خودگزارش دهی جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS با بهره گیری از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  شیوع تجربه سوء مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان 6/7 درصد بود. سازه های نگرش، هنجارهای ذهنی و تصورات خطر به ترتیب 47 درصد از واریانس قصد رفتار و 11 درصد از واریانس تمایلات رفتاری را پیش بینی کردند.
  نتیجه گیری
  با توجه به پیشگویی کنندگی سازه های هنجارهای ذهنی و تصورات خطر از قصد رفتار مصرف مواد مخدر، پیشنهاد می شود در طراحی برنامه های پیشگیرانه از سوء مصرف مواد در بین جوانان بر تقویت نگرش های منفی سوء مصرف مواد و کاهش هنجارهای ذهنی ترغیب کننده مصرف تاکید گردد.
  کلیدواژگان: سوء مصرف مواد، دانشجویان، مدل تصورات، تمایلات
 • نورمحمد یعقوبی، مهوش رقیبی، زهرا مطهری * صفحات 119-126
  مقدمه
  ضرورت داشتن کارکنانی بانشاط در سازمان ها از گذشته مورد توجه بوده، زیرا کارکنان شاداب در سازمان انگیزه بیشتری در انجام وظایف خود دارند. این مطالعه با هدف بررسی رابطه میان معنویت سازمانی و شادکامی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  روش انجام این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد.جامعه مورد بررسی پرسنل ستاد فرماندهی نیروی انتظامی گلستان بودند که از بین آن ها 152نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه سنجش معنویت سازمانی و پرسشنامه سنجش شادکامی فوردایس استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزارSpss16 و با آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که تمام ابعاد معنویت سازمانی در سطح 99 درصد ارتباط مثبتی با متغیر شادکامی دارند. یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان می دهد که بعد احساس تعلق در سازمان به میزان 31/7 درصد پیش بینی کننده متغیر شادکامی در سازمان است.
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از آن می باشد که ابعاد معنویت سازمانی بر حسب شدت و قوت خود می توانند منجر به ایجاد احساس شادکامی در کارکنان شوند. لذا برای داشتن کارکنانی شاد و با نشاط در سازمان پیشنهاد می شود که برای بهبود معنویت در محیط کار در سطح فردی و سازمانی تلاش بیشتری صورت گیرد که این امر می تواند با عنایت به مولفه های معنویت سازمانی میسر شود.
  کلیدواژگان: معنویت سازمانی، شادکامی، فوردایس، پلیس
 • علی رضا سعیدی نیا، مهدی زین الدینی، مسعود سلیمانی، مجید صادقی زاده * صفحات 127-136
  مقدمه
  هدف از این مطالعه، انجام حذف ژنی در باکتری بروسلا ملی تنسیس Rev1 به منظور دستیابی به یک سویه تضعیف شده، بود. بدین منظور تلاش گردید تا ژن کدکننده آنزیم پروزامین سنتتاز(per)، یکی از ژن های درگیر در تشکیل ساختار زنجیره O از LPS دیواره باکتری، از طریق انجام نوترکیبی همساخت حذف گردد.
  مواد و روش ها
  نوترکیبی همساخت با استفاده از وکتور خودکشی حامل کاست حذف که شامل ترادف نوکلئوتیدی کدکننده مقاومت آنتی بیوتیکی کانامایسین (kanR) بهمراه ترادف های بالادست و پایین دست ژن per در طرفین آن بود، صورت گرفت. کاست حذف با انجام واکنشهای PCR سه مرحله ای با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ساخته شده و به منظور ساخت وکتور خودکشی، درون وکتور pBluescriptIISK(-) کلون گردید. انتقال وکتور خودکشی بدرون باکتری با روش الکتروپوریشن صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل، صحت ساخت کاست حذف و وکتور خودکشی را تایید کرد. به دنبال انتخاب سویه جهش یافته، حذف ژن per با انجام واکنش های PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی و تعیین توالی قطعه تکثیر یافته، مورد تایید قرار گرفت. همچنین با مقایسه محصول واکنشهای RT-PCR انجام یافته با پرایمرهای اختصاصی از سویه های والد و جهش یافته، عدم بیان آنزیم پروزامین سنتتاز مورد تایید قرار گرفت.
  بحث و نتیجه گیری
  سویه حاصل یک سویه جهش یافته دارای نقص در ساختار LPS خود بوده که علاوه بر کاهش خطا در تمایز ما بین حیوان واکسینه شده و حیوان آلوده در تست های تشخیصی، می تواند با انجام تست های ایمنولوژیکی بعنوان یک سویه کاندید واکسن مورد بررسی قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: بروسلاملی تنسیس Rev1، پروزامین سنتتاز، حذف ژنی، وکتور خودکشی
|
 • Pages 67-74
  Background
  Analysis of the nucleotide composition of the mitochondrial control regions HV1، HV2 and the SNPs in the coding region are routinely and widely used in differentiation of populations، ethnic groups and individuals. The speed of the nucleotide variation in the sequence of the mitochondrial control regions are at least ten times more than the nuclear genome and uniparental (maternal) inheritance. These characteristics are utilized in anthropology، criminal and judicial investigations such as identifying unrecognized corpse and human remains. The present report is the result of haplogrouping of a Kurdish population، inhabitants of Kermanshah and its suburbs، as part of a broader research to identify the haplogroups of Iranians.
  Materials And Methods
  DNA was extracted from 2 ml whole blood from 87 individuals of Kurdish origin living in Kermanshah and its suburbs. The mitochondrial HV1 and HV2 control regions were sequenced following PCR amplification. The sequence data were compared with Cambridge Reference Sequence، and by using ClustalX program haplogrouping was achieved. For differentiating between H and U haplogroups، the status of two coding SNPs of 7028 and 12308 were also determined by PCR-RFLP.
  Results
  In 87 studied mitochondrial DNA samples 262 nucleotide variants were identified in HV1 region alone. The identified haplogroups were as follows according to their frequency preponderance: J،H،U،L3a and T.
  Conclusion
  In this Kurdish population Eurasian haplogroups were predominant، although African haplogroup was present at a lower frequency. The findings of this study can also be used as a database for Iranian populations.
  Keywords: mitochondrial genome, haplotypes, haplogroups, Kurdish population
 • Pages 75-84
  Background
  Stress fracture occur following bone exposure to cyclic sub-threshold loadings before repairing previous micro-fractures. The aims of this study were: 1) to assess and compare the ground reaction force and loading rate responses of the fixed-cadence marching at the fourth step and single-leg landing; and 2) the effect of over striding in the fourth step of fixed-cadence marching on the ground reaction forces and loading rates.
  Materials And Methods
  a total of ten male students of Police (NAJA) University were enrolled. Five experiments including two single leg landing، two fixed-cadences marching، and regular running experiments were applied. The experiments data were collected with 200 Hertz using a force plate device.
  Results
  The results showed a high correlation between the fixed-cadence marching at the fourth step and single leg landing with both studied step lengths for the peak vertical and posterior components of ground reaction force and loading rate (r = 0. 863، r = 0. 781، r = 0. 847، and r = 0. 798 for step length of 25 centimeter، and r=0. 865، r=0. 74، r=0. 831، and r=0. 716 for step length of 50 centimeter; p <0. 05). By increasing the step length، all variables increased significantly (p <0. 05). The increase in the amount and rate of ground reaction forces can increase the risk of stress fracture on the lower extremities of soldiers and officers.
  Conclusion
  As a mechanism to prevent over striding and consequently stress fractures in the fixed-cadence marching، it is suggested that recruits with the same height can be arranged to a group during marching، so that their step length maintain around their preferred one.
  Keywords: stress fracture, biomechanics, ground reaction force, loading rate, step length, single leg landing
 • Rouhallah Karimi Khoygani * Pages 85-91
  Background
  Some women police personnel prefer to marry fellow men، but others are uncooperative elect. The aim of the present study was carried out in the internal and external conditions of life satisfaction of married female employees how?
  Materials And Methods
  This study is a descriptive and applied research component. Tools used in «ENRICH Marital Satisfaction Questionnaire short form» and the study population included all women police personnel who have married within the organization or outside the organization. Sample survey in three provinces of Tehran، Isfahan and Chaharmahal va Bakhtiari through sampling included 153 couples who were married 92 couples married within the organization and outside the organization have a rest. Areas compared based on eight criteria: “Behavior and Personality”، “marital communication”، “conflict”، “financial supervision”، “sex”، “leisure”، “relationships with family and friends”، and “religious orientation” has been done.
  Results
  The mean difference between the two groups in terms of convergence in the field of “behavioral and personality” (p= 0. 032) is significant، but the difference in the rate of convergence of “marital communication”، “conflict”، “financial Supervision”، “sex”، “free time”، “relationships with family and friends”، and “religious orientation” were not significant. (p>0/05)
  Conclusion
  The study showed that marital satisfaction (internal and external) and relative satisfaction was moderate، although much less satisfaction within the marriage is over.
  Keywords: marriage, life satisfaction, female employees, NAJA
 • Pages 93-100
  Background
  Neonates who are at higher risk of complications due to either pregnancy or delivery conditions are nominated high-risk neonates. Prenatal cares are one of the most important determinants of neonates’ health. The present investigation was conducted to study the prevalence of high risk births and some related risk factors among babies born in NAJA''s hospitals.
  Materials And Methods
  The present research was a cross-sectional descriptive correlation investigation. 581 infants who were born in military hospitals were considered as study population and considered through their archived files during 2002- 2007. Data were gathered by using a questionnaire included demographic information of mother and baby at birth. Descriptive statistics and Non-parametric statistical methods were applied to analyze the prevalence of high risk births and some related risk factors in study population.
  Results
  Based on the data collected from 581 infants the frequencies of newborn with weight less than 2500 g was 6. 3%، with weight more than 4000 g was 4. 3%، with age less than 37 weeks and more than 42 weeks were 2. 2% and 1% respectively، with score of «one-minute Apgar score less than five» was 0. 9% and with the need of CPR was 5. 7%. Significant relation was observed between mother''s diabetes and increase in newborn weight (p=0. 019). This relation was also achieved for the increases of mother''s diastolic blood pressure and weight loss of infant (p=0. 003).
  Conclusion
  Prevalence of high risk births can be considered as an index for maternal health condition in a society. With regard to our results، the low incidence of high risk births in NAJA''s hospitals indicates the adequate prenatal care in these hospitals، but necessary measures are also needed for improving the current situation.
  Keywords: high risk births, diastolic blood pressure, mother's diabetes, newborn weight, antenatal care
 • Dr Katayoun Jahangiri, Mahnaz Kheradmand * Pages 101-110
  Background
  This study has been performed in one of neighborhoods in West rejoin of Tehran in order to evaluate the seismic vulnerability and analyze the effectiveness of health facilities after earthquake.
  Materials And Methods
  This case study is based on the applied research which has made use of both qualitative (RVS and SWOT Analysis) and quantitative (GIS) methods.
  Results
  The neighborhood location is laid in low level vulnerable seismic zone of Tehran but this study shows high structural vulnerability in some of the health facilities of this area، unsafe communication network and ignorance the building codes in designing of the health facilities'' structures. So dysfunction of the health facilities in disaster is probable.
  Conclusion
  Vulnerability and effectiveness analysis are necessary in pre-disaster phase. Structural retrofitting or relocation of health facilities proposed. providing safety in road communication network، designing a safe transportation plan، land use planning for risk reduction، identifying safe places for emergency evacuation، establishing training program and continued drill، strengthening intersectional cooperation between health facilities، municipality and other executive organization for disaster management can reduce the seismic vulnerability
  Keywords: assessment, seismic vulnerability, effectiveness analysis, RVS, GIS
 • Pages 111-118
  Background
  Substance abuse among students can lead to several complications and damages in individual and society. The present study was conducted with the aim of determining predictors of behavioral intention substance abuse among students with application of prototype/willingness model.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was performed among 120 students of Yazd University of Medical Sciences. Participants were chosen by simple random sampling method and with probability proportional to size. Data were collected through a researcher- made questionnaire in self-report. Data were analyzed by using of Pearson correlation and linear regression tests in SPSS 18.
  Results
  The prevalence of drug abuse experience among students was 6. 7 percent. The structure of attitudes، subjective norms and risk images predicted respectively 47 percent of behavioral intention variance and 11 percent of behavioral willingness variance.
  Conclusions
  According to the prediction ability of subjective norms and risk images which predicted behavioral intention for drug abuse، it is suggested to enhance the negative attitudes toward drug abuse and reduce the persuasive abuse subjective norms in the design of substance abuse prevention programs for youth.
  Keywords: drug abuse, students, prototype, willingness model
 • Noormohamad Yaqoobi, Mahvash Raqibi, Zahra Motahari Pages 119-126
  Background
  The importance of having joyful and lively staff in the organization has been widely accepted because these employees have more motivation to do their tasks. In this study، we sought to examine the relation between organizational spirituality and happiness.
  Materials And Methods
  The present research uses descriptive correlation method to study on the staff of Golestan police headquarters population. The study sample comprised of 152 personnel who were randomly selected. For data collection we used Organizational Spirituality and Fordyce Happiness questionnaires. The data were analyzed by Pearson correlation and stepwise regression، in Spss16 software.
  Results
  Pearson correlation shows that all dimensions of organizational spirituality is positively associated with happiness. Multiple regression analysis also shows that 31. 7 percent of the organization''s sense of belonging can be anticipated by happiness.
  Conclusion
  The results imply that organizational spirituality in terms of its intensity and strength can lead to feelings of happiness for the staff. So to keep employees happy and joyful in organization، it is proposed to improve spirituality at individual and organizational level in the context of work environment that is possible with regard to the components of organizational spirituality.
  Keywords: organizational spirituality, happiness, Fordyce, police
 • Pages 127-136
  Background
  The aim of this study was to employ gene knockout technique in Brucella melitensis Rev1 to attain the attenuated mutant strain. Therefore، we deleted the perosamine synthetase encoding gene (per)، one of the LPS O-chain coding genes، by homologous recombination.
  Materials And Methods
  Homologous recombination was performed using a suicide vector containing deletion cassette، which comprised kanamycin resistance sequence (kanR) flanking with the per upstream and downstream sequences. Deletion cassette was constructed by PCR reactions using specific primers، and cloned into pBluescriptIISK (-) to construct suicide vector. The suicide vector was transformed into Brucella by electroporation.
  Results
  The results were confirmed deletion cassette and suicide vector construction. After mutant strain selection، deletion of the per gene was confirmed by PCR using specific primers، and sequencing. Also، loss of the per gene function was confirmed by comparison of RT-PCR products from wild type and mutant strain.
  Conclusion
  The mutant Brucella had deficiency in its LPS O-chain structure، so in addition to reduce error in diagnostic tests to discriminate between vaccinated and infected animal، it can to characterize as a candidate vaccine with later immunological tests.
  Keywords: brucella melitensis Rev1, gene deletion, perosamine synthetase, suicide vector