فهرست مطالب

اخلاق در علوم و فناوری - سال هشتم شماره 4 (پیاپی 26، زمستان 1392)

فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری
سال هشتم شماره 4 (پیاپی 26، زمستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/12/13
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمدحسن ملکی*، علی محقر، احمد جعفرنژاد، سید حسن قدسی پور صفحه 1
  زمینه
  محققان تحقیق در عملیات در مورد نحوه انجام کار در سازمان ها به مدیران کمک می کنند و تصمیماتشان صرفا بر مبنای کارایی و اثربخشی ارزیابی می شود. در محیط کسب و کار جهانی امروز، سازمان ها با مسائل پیچیده ای مواجه اند، به همین خاطر رویکردهای اخلاقی توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده است. این مقاله فرایند نوآورانه و نسبتا جدیدی با عنوان اخلاق گفتمانی را مورد ارزیابی قرار می دهد. رویکرد اخلاق گفتمانی با سیستم اخلاقیات سنتی تفاوت دارد. در سیستم اخلاقیات سنتی، تصمیمات اخلاقی بدون توجه به کمیته ها و مردمان واقعی درگیر در فرایند گفت وگو و تعامل مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این مقاله با استفاده از نظریه اخلاق گفتمانی، جنبه های اخلاقی مطرح در مسائل گوناگون، معیار عملکرد ما برای مواجهه با این مسائل، و جهانی که این مسائل به آن تعلق دارند، تشریح شد. همچنین در ادامه برای مواجهه با هر یک از این نوع مسائل، روش شناسی های خاصی ارائه گردید.
  نتیجه گیری
  مسائل جهان امروز پیچیده و چند بعدی هستند. مدیران نمی توانند به جنبه های اخلاقی مسائل بی توجه باشند. اخلاق گفتمانی نظریه مناسبی برای تشریح جنبه های اخلاقی مسائل می باشد. تحقیق در عملیات برای مواجهه با چنین مسائلی بایستی آمادگی لازم را داشته باشد، و روش شناسی های مناسبی را ارائه نماید.
  کلیدواژگان: اخلاق گفتمانی، تحقیق در عملیات سخت، تحقیق در عملیات نرم، روش شناسی انتقادی، روش شناسی ترکیبی
 • سمانه عرب، رضا پازوکی، سید محمد اکرمی* صفحه 12
  زمینه
  مساله تغییر جنسیت یکی از مسائل بحث برانگیز دنیای امروز است، به طوری که کشورها، ادیان و نظام های حقوقی مختلف جهان رویکردهای متفاوتی نسبت به آن دارند. دین اسلام و به ویژه مذهب شیعه این موضوع را به طور کامل مورد بررسی قرار داده و عمل تغییر جنسیت را با رعایت الزامات و شرایط خاص مجاز می داند. همینطور وضعیت فرد را بعد از انجام اعمال تغییر جنسیت تا حدود زیادی روشن ساخته است. با این حال افراد زیادی وجود دارند که از اختلال در هویت جنسی خود رنج می برند و عدم اطلاع رسانی و ضعف فرهنگی در جوامع می تواند این افراد را تا مرحله بزهکاری و یا حتی خودکشی پیش براند.
  نتیجه گیری
  از آنجا که تغییر جنسیت تاثیر زیادی بر زندگی فردی و اجتماعی شخص می گذارد، این مقاله قصد دارد وضعیت تغییر جنسیت در ایران و موضوعات اخلاقی، فقهی-حقوقی مرتبط با آن را بررسی نماید.
  کلیدواژگان: تغییر جنسیت، فقهی، حقوقی، اخلاقی
 • عذرا شالباف* صفحه 24
  زمینه
  مدیریت کیفیت فراگیر یک دیدگاه فلسفی مدیریت است که رویکرد بسیاری از سازمان های فعلی را به دلیل اثربخشی و کارآمد بودن اصول و سیاست های مدیریتی به خود متوجه کرده است و در مبنای ارزشی خود، با این نگرش که انسان ها در هر لحظه زندگی درگیر ارزش-های موجود در سازمان های مختلف آموزشی، صنعتی و غیره هستند، نگاهی نو به سازمان های آموزشی دارد. پژوهش حاضر، تحلیل مبنای ارزشی این دیدگاه و به دنبال پاسخگوئی علمی و منطقی به سوالات زیر است: پیش فرضهای ارزش شناختی نظریه مدیریت کیفیت فراگیر کدامند؟ ارزش در مدیریت آموزشی مبتنی بر مدیریت کیفیت فراگیر چگونه ترسیم می شود؟ وجه اشتراک و نقطه افتراق بین مدیریت آموزشی مبتنی بر مدیریت کیفیت فراگیر و نظریه های سنتی مدیریت کدام است؟
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش حاکی از آن است که در این فرهنگ، ارزش ها متغیرهای سطحی و ظاهری نیستند و اهتمام به ارزش های اخلاقی و پای بندی به آن ها در سازمان یکی از پدیده های مهم محسوب می شود. انسان ها نمادها را به وجود می آورند و همراه نمادهای فردی، سیستم ارزش ها پدید می آید. کیفیت در این نظریه مدیریتی، ارزشی بنیادی است که با آموزش کارکنان و نگرش انسان گرایانه به مخاطبان و مشتریان عجین شده است. توجه شایسته به جایگاه واقعی نیروی انسانی که تنها محور هر فعالیتی است، رمز موفقیت و مزیت برتری سازمان ها است. ارزیابی از خود و خودکنترلی، ارزشی بنیادی در سازمان های مبتنی بر مدیریت کیفیت فراگیر محسوب می شود. نهادینه کردن اصول اخلاقی در فرهنگ سازمان از رویکردهای اصلی ارزش در این نظریه است که عملیاتی کردن آن در عملکرد ابعاد گوناگون سازمان، نقش تعیین کننده و رو به رشد دارد.
  کلیدواژگان: ارزش شناسی، مدیریت آموزشی، مدیریت کیفیت فراگیر
 • مجید رمضانی*، محمدرضا فیضی درخشی صفحه 35
  زمینه
  محققان تحقیق در عملیات در مورد نحوه انجام کار در سازمان ها به مدیران کمک می کنند و تصمیماتشان صرفا بر مبنای کارایی و اثربخشی ارزیابی می شود. در محیط کسب و کار جهانی امروز، سازمان ها با مسائل پیچیده ای مواجه اند، به همین خاطر رویکردهای اخلاقی توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده است. این مقاله فرایند نوآورانه و نسبتا جدیدی با عنوان اخلاق گفتمانی را مورد ارزیابی قرار می دهد. رویکرد اخلاق گفتمانی با سیستم اخلاقیات سنتی تفاوت دارد. در سیستم اخلاقیات سنتی، تصمیمات اخلاقی بدون توجه به کمیته ها و مردمان واقعی درگیر در فرایند گفت وگو و تعامل مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این مقاله با استفاده از نظریه اخلاق گفتمانی، جنبه های اخلاقی مطرح در مسائل گوناگون، معیار عملکرد ما برای مواجهه با این مسائل، و جهانی که این مسائل به آن تعلق دارند، تشریح شد. همچنین در ادامه برای مواجهه با هر یک از این نوع مسائل، روش شناسی های خاصی ارائه گردید.
  نتیجه گیری
  مسائل جهان امروز پیچیده و چند بعدی هستند. مدیران نمی توانند به جنبه های اخلاقی مسائل بی توجه باشند. اخلاق گفتمانی نظریه مناسبی برای تشریح جنبه های اخلاقی مسائل می باشد. تحقیق در عملیات برای مواجهه با چنین مسائلی بایستی آمادگی لازم را داشته باشد، و روش شناسی های مناسبی را ارائه نماید.
  کلیدواژگان: اخلاق گفتمانی، تحقیق در عملیات سخت، تحقیق در عملیات نرم، روش شناسی انتقادی، روش شناسی ترکیبی
 • سعید صحت، محمد ابراهیم خسروی *، امین عارفی صفحه 44
  زمینه
  اخلاق فردی در مدیریت منابع انسانی دارای جایگاه منحصر بفردی می باشد که یکی از مهمترین شاخص های آن عدالت است. پژوهش های گوناگون بیانگر آن است که ادراک از عدالت با جنبه های متفاوت رفتار مرتبط است که رضایت مندی کارکنان از جمله ی آن هاست. فرهنگ نیز یکی از عواملی می باشد که در خصوص عدالت و رضایت مورد بررسی قرار گرفته است. لذا هدف این پژوهش تبیین ارتباط فرهنگ با ادراک از عدالت کارکنان و رضایت شغلی آنان در قالب الگویی برای سازمان های ایرانی می-باشد.
  روش کار
  این تحقیق از نوع کاربردی با روش همبستگی می باشد و شامل 110 نفر از مسئولان فنی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور استان قم به عنوان جامعه آماری این تحقیق برگزیده شدند که به دلیل محدود بودن جامعه آماری از کل افراد نمونه گیری شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون کالموگروف– اسمیرونوف برای تعیین توزیع طبیعی داده ها و آزمونt مستقل و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری (05/0> p) استفاده گردید.
  یافته ها
  طبق بررسی های صورت گرفته مشخص گردید که با افزایش سابقه خدمت کارکان، ادراک آنان از اجرای عدالت در سازمان افزایش می یابد. همچنین دیگر یافته این تحقیق، یافتن رابطه ای مثبت و مستقیم بین فرهنگ سازمانی و ادراک از عدالت و همچنین بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی می باشد.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های این پژوهش چنین به نظر می رسد که مهمترین بعد فرهنگ برای کارکنان، درگیر شدن در کار است که باعث افزایش سطح بالاتری از رضایت و ادراک از عدالت خواهد داشت. مدیران شرکت ها برای افزایش بهره وری منابع انسانی می توانند با توجه به شرایط سازمانی خود از این مطالعه استفاده کنند.
  کلیدواژگان: ادراک از عدالت، رضایتمندی شغلی، فرهنگ سازمانی، منابع انسانی
 • آذر براتی، هاجر براتی*، دکترسید اکبر نیلی پورطباطبایی صفحه 54
  زمینه
  یکی از مهمترین نگرش های شغلی، تعهد سازمانی است که با عوامل فردی و سازمانی مختلفی در ارتباط است. در پژوهش حاضر رابطه بین برخی از این عوامل فردی و سازمانی یعنی معنویت، جو اخلاقی، تناسب فرد -سازمان و تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی و رابطه ای است. نمونه پژوهش شامل 120 نفر از کارکنان پتروشیمی بندر امام بود که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش یعنی پرسشنامه های معنویت، جو اخلاقی، تناسب فرد- سازمان و تعهد سازمانی پاسخ دادند. این ابزارها توسط پژوهشگران به صورت یک پرسشنامه کلی تدوین و برای شرکت کنندگان ارسال شد. پس از یک هفته، 111 پرسشنامه از آنها برای تحلیل بازگشت داده شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی، تحلیل رگرسیون گام به گام و تحلیل مسیر استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که جو اخلاقی و تناسب فرد سازمان به طور مستقیم و معنویت به طور غیرمستقیم بر تعهد سازمانی اثرگذاراند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها پیشنهاداتی برای مدیران در جهت افزایش تعهد سازمانی از طریق برقراری تناسب بین فرد با سازمان و جو اخلاقی در سازمان و افزایش معنویت کارکنان ارائه شد.
  کلیدواژگان: معنویت، جو اخلاقی، تناسب فرد، سازمان، تعهد سازمانی
 • محمد نوریان*، سمانه بهرامیان صفحه 65
  زمینه
  آنچه که در تعالیم اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آماده است تاکید بر تفاوت بین زن و مرد از نظر بیولوژیکی است ولی از نظر ارزشگذاری به عنوان انسان، مساوی و برابر در نظر گرفته شده اند، بنابراین انتظار می رود که کتاب های درسی در ایران نقش سازنده ای در شکل دهی به هویت جنسی کودکان و نوجوانان ایفا کند، هر چند پژوهش های مشابه در دیگر کشورهای جهان اعم از پیشرفته، در حال پیشرفت و یا عقب مانده نشان می دهد که کلیشه های جنسیتی در کتاب های درسی وجود دارد البته نوع و چگونگی آنها متفاوت می باشد.
  روش کار
  جامعه آماری این تحقیق کتاب های فارسی دوره راهنمایی است و تحقیق از نوع توصیفی و روش آن تحلیل محتوا می باشد.
  یافته ها
  در رفتارهای دینی و اجتماعی تناسب رفتارهای اخلاقی و ضد اخلاقی که در مورد مردان به کار رفته تقریبا درباره زنان نیز وجود دارد، اما در رفتارهای عاطفی و صفات هم پرداختن به زنان کمتر است و هم نسبت رفتارها و صفات ضد اخلاقی که به زنان نسبت داده شده است بیشتر می باشد.
  نتیجه گیری
  مردان چه در رفتارها و صفات اخلاقی و یا ضداخلاقی بیشتر مورد توجه کتاب های درسی فارسی دوره راهنمایی می باشند.
  کلیدواژگان: تفاوت های زنان و مردان، کتاب های درسی، رفتارها وصفات اخلاقی
 • احد زارع رواسان*، محمدصالح ترکستانی، سعید روحانی، سارا عسگری صفحه 75
  زمینه
  مقوله رفتار شهروندی سازمانی از جمله موضوعات مهم رفتاری و مدیریتی است که می تواند به عنوان یکی از ویژگی های رفتاری کارکنان، در موفقیت پروژه های پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان، تاثیر به سزایی داشته باشد. اما این مسئله، کمتر به صورت علمی در ادبیات سیستم های اطلاعاتی مورد تحقیق قرار گرفته است و جنبه های تاثیرگذار آن شناسایی شده است. لذا در این تحقیق، تلاش شده است تا رابطه میان آن دو متغیر، مورد بررسی قرار گیرد.
  روش کار
  نوع این پژوهش، کاربردی و هدف آن، اکتشاف و تبیین می باشد. همچنین، جامعه آماری این پژوهش، شرکت های ایرانی می باشد که حداقل نه ماه از زمان پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان آنها گذشته باشد و از سیستم برنامه ریزی منابع سازمان معتبر خارجی نیز استفاده کرده باشند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه می باشد که داده های 8 سازمان حائز شرایط جمع آوری شده و مدل سازی معادلات ساختاری (روش تحلیل حداقل مربعات جزئی) با استفاده از نرم افزار SmartPLS روی آن انجام شده است.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهند که مولفه های رفتار شهروندی سازمانی، نقش قابل توجهی در موفقیت پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان دارند. در این تحقیق، ارتباط مولفه های نوع دوستی، وظیفه شناسی، احترام و تکریم و فضیلت شهروندی با موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، مورد بررسی قرار گرفتند که طبق نتایج تحقیق، تمامی این متغیرها، ارتباط مستقیم و مثبت معناداری با موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان دارند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های تحقیق، ضروری است که مدیران سازمان ها با تاکید بر ارتقای رفتار شهروندی سازمانی، به بهبود موفقیت پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان بپردازند و ساز و کارهایی را بدین منظور در پیش گیرند.
  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
 • عادل صلواتی، محمود رحمانی، واحد رزمان* صفحه 89
  زمینه
  امروزه سازمان ها در جهت ارتقاء بهره وری خود به مدیریت دانش روی آورده اند تا با کسب و مستند نمودن دانش سازمانی و تسهیم آن در بین کارکنان و به کارگیری صحیح آن به این هدف دست یابند از طرفی اخلاق، بحثی مهم و جدی است که در جهت شکوفائی علمی، پیشرفت صنعتی و رفاه اجتماعی نقش مهمی را ایفا می کند و باعث تسهیل استقرار مدیریت دانش خواهد شد، که اخلاق حرفه ای یکی از شاخه های با اهمیت آن است. در این مقاله هدف شناسایی رابطه اخلاق حرفه ای با مدیریت دانش می باشد. پس مقاله حاضر رابطه اصول اخلاق حرفه ای و ابعاد مدیریت دانش را مورد بررسی قرار داده است.
  روش کار
  روش پژوهش حاضر توصیفی – همبستگی است. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها، توصیفی از شاخه همبستگی می باشد، که برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از توزیع پرسش نامه استفاده شده است. متغیرهای تحقیق عبارت انداز: مولفه های اخلاق حرفه ای و مدیریت دانش نمونه آماری پژوهش شامل کارکنان حوزه ها و دانشکده های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به تعداد 166 نفر به صورت نمونه برداری طبقه ای می باشد. اطلاعات به دست آمده در محیط نرم افزاری18 SPSS و 8/8 Lisrel با اعمال آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند.
  یافته ها
  یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین اخلاق حرفه ای و مدیریت دانش یک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد یعنی طبق یافته ها هرچه کارکنان در پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای کوشاتر باشند، استقرار مدیریت دانش با سهولت بیشتری انجام می یابد و عملا خود کارکنان به صورت خود جوش و خود کنترل با توجه به روحیات حاکم بر سازمان مسیر را هموار خواهند نمود.
  نتیجه گیری
  بهترین راهکار برای استقرار مدیریت دانش تقویت اخلاق حرفه ای و به طبع آن تعریف کدهای اخلاقی مربوطه می باشد. برای تعمیم نتایج پژوهش بایستی جامعه های آماری را انتخاب نمود که در آن مدیریت دانش استقرار یافته و کدهای اخلاقی مربوط به حرفه های مختلف تدوین گردیده باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، الگوی عمومی مدیریت دانش، اخلاق حرفه ای، مسئولیت اجتماعی
|
 • A. Mohaghar, M. H. Maleki*, A. Jafarnejad, S. H. Ghodsipour Page 1
  Background
  Researchers of OR help managers to carry out their organizational tasks, and their decisions is only evaluated in terms of efficiency or effectiveness. In today's global business environment, Organizations are faced with complex issues; therefore ethical approaches have attracted much attention of researchers. This paper explores a relatively new and innovative process called discourse ethics. Discourse ethics is different from traditional ethical systems. In traditional ethical systems, decisions are evaluated apart of committees and the actual people involved in the process of dialogue and interaction. In this paper, by using the theory of discourse ethics, Ethical aspects of various issues, our performance criterion for dealing with these issues, and the world that these issues belong to it, was described. Finally for dealing with each of these issues, specific methodologies were presented.
  Conclusion
  Today the issues are complex and multidimensional. Managers can’t neglect ethical aspects of issues. Discourse ethics is a good idea for explaining the ethical aspects of issues. OR should be prepared to deal with such issues, and provide appropriate methodologies.
  Keywords: Discourse ethics, Hard OR, Soft OR, Critical methodology, Mixed methodology
 • S. Arab, R. Pazokii, S.M. Akrami * Page 12
  Background
  The subject of transexuality is the disputable topic that different world’s countries, religions and legal regulations have various sights on this regard. Islam and especially Shiite religion study this subject in detail and permit transexuality with regarding considering obligations and special conditions. In addition, Shiite religion lights up person situation and rights after transexuality. However, many people exist that suffer from gender identity disorder, and lack of notice and weak culture in some societies can reach them to misdemeanour or suicide.
  Conclusion
  Because transexuality has many effects on individual health and social life, this paper attempts to study sex change condition in Iran and ethical, religious and legal issues related to this subjects.
  Keywords: Sex Change, Ethical, Islamic Jurisprudence, Legal, Iran
 • A. Shalbaf* Page 24
  Background
  Total quality management is a branch of philosophical theory of management science that many organizations have paied attention approach to it due to its efficiency and affectivity and its valued- based management has a new attention to the educational organizations with this approach that the value in every moment of life involved in various educational, industrial, and etc. This article analyzes valuable foundation of total quality management and tries to give a scientific reply and solution to the question that which pretheisw of cognition- value of total quality management are? Who value- based management in that theory to be drawn? And which common and distinguishing point between the total quality management view and traditional management theories are?
  Conclusion
  The research founding indicates that values arenot superficial and ethics and moral values and respect them in organizations are so important. Human create symbols then individuals make creation values in organizations.Quality in this fieled of managerial theory is a fundmental value that staff training has witnessed realistic attitude to clients and customers proper attention to the true force that is core and centeral of any activity, is the success symbol and excellence benefit of organizations.Self- assessment and self- control shoud be considered in the fundmental value of organizations based on total quqlity management.Performance of moral values and rules under cultur of organization discipline, is one of the most important approach of it. Performance of values has a thriving and affective role in function of various dimension of organizations
  Keywords: Cognition, value, Educational management, Total quality management
 • M. Ramezani*, M. R. Feizi, Derakhshi Page 35
  Background
  Artificial intelligence, from the beginning, was looking for simulating human behavior for machine, by following the human pattern. With the increasing development of this field of science and its success in simulation of some specific human behavior, even by removing some certain restrictions in the human pattern, the feasibility of simulating comprehensive human behavior, is increased and the emergence of new generation of machines is predisposed. This new generation of machine that has human capabilities comprehensively and acts more intellectually than humans, is addressed as "superintelligence". In principle delegation of any task to an intelligent agent needs to explain some questions, like degree of its autonomy of action and decision, and the degree of trust which can be vested in the outcomes it achieves. The intellectual superiority of this machine is a decisive reason in order to consider its ethical issues.
  Conclusion
  In order to achieving an intelligent agent which is able to meet all expected goals in a safe manner, it would be necessary to create architecture towards the choice machine.
  Keywords: Artificial intelligent, Superintelligent, Machine ethics, Ethics
 • S. Sehat, M. E. Khosravi*, A. Aarefi Page 44
  Background
  Personal morality has a unique position in Human Resources Management one of most important indicators of which is justice.Several studies indicate that the perception of justice is concerned with different aspects of behavior including those for employee satisfaction. Culture is a factor that has been studied in the framework of justice and satisfaction. Consequently, this research would concentrate on exploring the relationship between culture and job satisfaction of employee's perception of justice as a model for Iranian organizations.
  Methods
  110 cases of technical officials of Computer Research Center of Islamic Sciences (Noor) in Qom were chosen as a statistical society in this study. In this regard, to analyze the data, Kolmogorov-Smirnov Test has been applied to verify the normal distribution of the data as well as a single T-test along with Pearson’s Correlation Coefficient in a significant level (p ≤ 0.05).
  Results
  To collect the data, three questionnaires of Denison's Organizational Culture with the reliability of 0.8, Sven’s Organizational Justice with the reliability of 0.7, and Job Satisfaction with the reliability of 0.77 have been used.
  Conclusion
  Based on the findings, it seems that the most important aspect of culture for employees is to be engaged in work which leads to a higher level of satisfaction and a sense of perception of justice. This research could be enjoyed by managers of organizations to increase the human resources productivity according to their own states.
  Keywords: Human resources, Job satisfaction, Organizational culture, Perceptions of fairness
 • A. Barati, H. Barati*, S. A. Nilipurtabatabaei Page 54
  Background
  One of the most important job attitudes is organizational commitment that is related with various individual and organizational factors. At present research, the relationship between some of this individual and organizational factors namely spirituality, ethical climate and person-organization fit and organizational commitment was investigated.
  Methods
  The current research is an applied and correlational research. The research sample was included 120 employees of Bandar-e-Emam petrochemical company that was selected by stratified sampling and responded to research instruments namely spirituality, ethical climate, person-organization fit and organizational commitment questionnaires. This instruments was developed as an overall questionnaire and was sent for participants by researchers. After one week, 111 questioners returned for analyzing. Correlation analysis, stepwise regression analysis and path analysis used for data analyzing.
  Results
  Results indicated that ethical climate and person-organization fit directly and spirituality indirectly affect on organizational commitment.
  Conclusion
  According to findings, recommendations provided for managers to increasing organizational commitment by establishing ethical climate and person-organization fit and increasing employees` spirituality in organizations.
  Keywords: Spirituality, Ethical Climate, Person, Organization, Organizational Commitment
 • M. Nourian*, S. Bahramian Page 65
  Background
  Islamic teachings and Islamic Republic's constitution of Iran emphasize on the biological differences between men and women. But in terms of value as human beings, they are considered equal so it is expected that textbooks play a constructive role in shaping gender identities of teens and young children. However, similar studies in other countries, including developed, developing or underdeveloped, show that there are gender stereotypes in Farsi textbooks, of course type and how they are make different.
  Methods
  The Statistical population of this research is Guidance – School Farsi Textbooks and the way of research is descriptive and its technique is content analysis.
  Results
  Almost there is proportionality between moral and immoral behaviors in the religious and social practices that apply to men and women. But the attributes addressing women's emotional behavior is less and the unethical behaviors and characteristics that have been attributed to women are more.
  Conclusion
  Moral or immoral behaviors and traits of men are more concerned school in Farsi textbooks.
  Keywords: men, women's differences, Textbooks, Moral behavior, Traits
 • A. Z. Ravasan* Torkestani, S. Rouhani, S. Asgary Page 75
  Background
  The concept of organizational citizenship behavior is one of the most important organizational behavior theories which is also being considered as one of the important soft factors of ERP implementation projects. However, this concept is somehow overlooked in Information Systems’ academic works. Hence, the paper tries to articulate the relationship between the two concepts.
  Methods
  This research is conducted in an applied manner with descriptive and explanatory goal in nature. The research sample includes Iranian companies which has implemented a reputable international ERP and had at least 9 months of system life. The questionnaire tool has also been applied for data gathering in eight cases. Structural Equation Modeling (Partial Least Squares) using SmartPLS has been exploited for data analysis.
  Results
  The results indicate that employee's organizational citizenship behavior has a conspicuous impact on ERP projects success. This research investigated the effects of Altruism, Conscientiousness, Courtesy, and Civic Virtue, which regarding data analysis results; all of the factors have a significant positive effect on ERP success surrogates.
  Conclusion
  Regarding research results, it seems that it is crucial for managers to improve their ERP system success level through improving their organizational citizenship behavior and plan and prioritize some actins for this done.
  Keywords: Enterprise Resource Planning (ERP), ERP Success, Organizational Citizenship Behavior
 • A. Salavati, M. Rahmani, W. Razman* Page 89
  Background
  Nowadays, knowledge management is used by organizations for improving their usefulness. Since, with accumulation and documentation of organizational knowledge and shraring it between staff, they receive to this goal. Ethic is an important and serios subject that has an important role in scientific actualization, industrial progression and social welfare and leads to the facilitation of knowledge management. Professional ethic is a branch of ethic. In this article, we try to recognize the relation between professional ethics and knowledge management.
  Methods
  This research method is descriptive-correlation. Valriables are as follow: professional ethic elements and knowledge management. Sample of study included 166 staff of department and colledges of Islamic Azad University (branch of Sanandaj). Data analyzed by SPSS 18 and Lisrel 8.8.
  Results
  findings show that there is a positive and significant relation between professional ethic and knowledge management. In other hand, whatever the staff be more diligent in adhering to professional ethics, establishment of knowledge management will be simpler. Actually employees will pave the way with self-control and spontaneously.
  Conclusion
  The best strategy to establishment of knowledge management is improving the professional management. Generalization of findings should be done on group that knowledge management established on them.
  Keywords: Knowledge Management, Professional Ethics, Social Welfare