فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 47، تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/05/13
 • تعداد عناوین: 9
|
 • نسرین جزنی، ایمان صناعی*، فرناز هارونی، ملیکا گماریان صفحات 13-35
  شناسه سازی داخلی در ایران از سابقه طولانی پژوهشی برخوردار نیست. در صنعت خدمات درمانی نیز با توجه به اهمیت منابع انسانی برای اعتلای نام یک مرکز درمانی ابتدا باید بر روی ایجاد و تقویت شناسه سازی داخلی آن برنامه ریزی نمود. در این مطالعه به بررسی ابعاد شناسه سازی داخلی و اثر آن بر روی عملکرد کارکنان نسبت به شناسه پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی بوده و جامعه آماری آن کارکنان بیمارستان های سه شهر اهواز، اصفهان و همدان بوده که از طریق نمونه گیری خوشه ای، نمونه ای به اندازه 390 نفر انتخاب شد که از طریق آزمون های همبستگی، رگرسیون خطی ساده و چندگانه، آزمون کروسکال-والیس و آزمون فریدمن به تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که شناسه سازی داخلی با هویت شناسه (β=0.421، t=8.623) و با تعهد کارکنان نسبت به شناسه (β=0.355، t=7.022)، همچنین هویت شناسه با تعهد کارکنان نسبت به شناسه (β=0.230، t=4.434) و دانش کارکنان نسبت به شناسه و تعهد کارکنان نسبت به شناسه (β=0.167، t=3.037) و نیز تعهد کارکنان نسبت به شناسه و عملکرد کارکنان نسبت به شناسه (β=0.454، t=9.461)، تمایزات بیمارستان ها و تعهد کارکنان نسبت به شناسه (=17.097، df=2).دارای رابطه مثبت و معنادار بوده.
  کلیدواژگان: شناسه سازی داخلی، هویت شناسه، تعهد کارکنان نسبت به شناسه، دانش کارکنان نسبت به شناسه، تمایزات بیمارستان ها، عملکرد کارکنان نسبت به شناسه
 • منوچهر انصاری، وحیدرضا نصابی* صفحه 37
  مطالعات گذشته نشان می دهد که هر یک از فعالیت های بازاریابی می تواند بر روی ارزش ویژه یک برند تاثیرگذار باشد. یکی از اهداف این مقاله بررسی تاثیر آمیخته تبلیغات بر ارزش ویژه برند از طریق دانش، وفاداری و ارتباط با برند محصولات یک شرکت تولید کننده مواد شوینده و بهداشتی معروف در تهران است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نحوه گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها، توصیفی از نوع همبستگی است. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری از روش نمونه گیری چند مرحله ای استفاده و نمونه ای با حجم 384 نفر انتخاب گردید و در نهایت تعداد 325 پرسشنامه بازگشت و جمع آوری شد. نتایج نشان داد که آمیخته تبلیغات توانسته است از طریق دانش برند بر روی رابطه با برند و وفاداری به برند اثر داشته باشد و رابطه با برند و وفاداری به برند نیز بر روی ارزش ویژه برند نیز تاثیرگذار بوده است.
  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند، آمیخته تبلیغات، دانش برند، وفاداری به برند، ارتباط با برند
 • منیژه قره چه، ویدا خراسانی*، معصومه محمدی پور صفحه 53
  بخش عمدهای از درآمد شرکت ها مربوط به خرید ناگهانی مشتریان می شود. یکی از عوامل موثر بر رفتار خرید ناگهانی، نوع شخصیت افراد است. در این پژوهش با تمرکز بر یکی از ابعاد شخصیت یعنی فرهنگ، به بررسی تاثیر ابعاد استنباط از خود بر رفتار خرید ناگهانی پرداخته شده است. از این رو جامعه آماری این پژوهش، کلیه افراد مراجعهکننده به مراکز خرید قائم در شمال، عقیق در جنوب، دنیای نور در شرق و بوستان در غرب تهران در نظر گرفته شده است. داده های لازم از طریق پرسشنامه 50 سوالی از 396 نفر که به روش نمونه گیری غیر احتمالی از نوع در دسترس انتخاب شدند، گردآوری شد. جهت آزمون الگوی، از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که افراد مستقل دارای ارزش های لذت گرایانه هستند و لذت گرایی بر خرید ناگهانی اثر مثبت می گذارد. بنابراین پیشنهاد می شود که بنگاه ها برای افزایش خرید ناگهانی مشتریان، راهبردهای فروش، بازاریابی و تبلیغات خود را بر افراد این گروه و همچنین بر بعد لذت جویانه محصولات متمرکز کنند.
  کلیدواژگان: خرید ناگهانی، ابعاد خود استنباطی، لذت گرایی، مطلوبیت گرایی
 • بهرام رنجبریان، آرزو خورسندنژاد*، سیده معصومه عبداللهی صفحه 77
  شرکت های تجاری هزینه قابل توجهی را صرف تبلیغات می کنند تا بتوانند توجه مشتریان را به خود جلب کنند و آنان را متقاعد سازند تا هنگام خرید، نام تجاری آن ها را بر سایر نام های تجاری ترجیح دهند. اما آیا صرف هزینه های هنگفت برای این منظور، نتایج مطلوب به دنبال خواهد داشت و یا خواهد توانست موجبات دستیابی بنگاه های تجاری را به اهداف فراهم سازد؟ هدف از انجام این مطالعه،دستیابی به مبنایی تجربی است که اثربخشی تبلیغات را اثبات کند و رابطه آن را باارزش ویژه نام تجاری مورد ارزیابی قرار دهد. بدین منظور، تبلیغات شرکت سامسونگ به عنوان نمونه، مورد مطالعه قرار گرفت و شهروندان اصفهانی نیز که مخاطبان تبلیغات هدف بودند به عنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده از روش نمونه گیری غیر احتمالی ساده استفاده شده است. برای آنکه میزان اثربخشی تبلیغات و رابطه آن با ابعاد ارزشمند نام تجاری مورد نظر اندازه گیری شود، از روش آزمون میانگین یک جامعه با آماره آزمون t و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از اثربخش بودن تبلیغات شرکت سامسونگ است و ارتباط مثبت بین تبلیغات اثربخش و اعتبار نام تجاری را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: ارزش ویژه نام تجاری، اثربخشی تبلیغ، وفاداری به نام تجاری، تداعی های نام تجاری، کیفیت ادراک شده
 • حسن فارسیجانی* صفحه 93
  چابکی سازمانی از زمره موضوعاتی به شمار می رود که تبیین ابعاد و زوایای مختلف آن در صنایع مختلف، جایگاه مطلوبی را برای رشد و ارتقاء عملکرد آن ها در سطوح مختلف فراهم می سازد. حوزه های آموزشی و پژوهشی نیز در همین ارتباط و در راستای تطابق با سطح تغییرپذیری محیط پیرامون، بر خود الزام می دارد تا ضمن تبیین جایگاه هر یک از ذینفعان در الگوی کلان چابکی سازمانی، عوامل توانمند ساز را شناسایی نموده و نظام فرآیندی دستیابی به این حوزه را فراهم سازد. در این پژوهش ضمن بررسی مولفه های اثرگذار بر نظام چابکی سازمانی، مکانیزم دستیابی به این الگو در حوزه های مختلف تدوین یافته و در نهایت راهبردهای عمومی مربوطه نیز عنوان گردیده است.
  کلیدواژگان: چابکی سازمانی، آموزش عالی، مدیریت عملکرد، راهبردها
 • عادل آذر*، حمید خداداد حسینی، اسدالله کردناییج، هاشم معزز صفحه 115
  چرا با وجود روش ها، رویکردها و الگوهای بی شمار و مختلف در حوزه مدیریت راهبردی، هنوز هم، به اقرار صاحب نظران، درصد بالایی از سازمانها در اجرای آن ناکام مانده اند؟ قسمت مهمی از این ناکامی، ناشی از ناکارآمدی خود رویکرد ها و روش ها در پایش عملکرد راهبردی است. سازمان ها نمی تواند به صورت مستمر عملکرد راهبردی خود را پایش کرده و خود را با محیط پیچیده و پویای پیرامونی منطبق کنند. پژوهش حاضر، زنجیره ارزش آفرینی را محوراصلی طراحی الگویی برای ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان قرار می دهد. و به جای در پیش گرفتن دیدگاهی بخشی و ایستا و لحاظ روابط ساده و خطی، پویایی را عنصر اصلی این زنجیره می داند. سوالی که مطرح می شود این است که متغیرها، ابعاد و روابط درون چنین الگویی چگونه خواهند بود. در مرحله اول، با مرور ادبیات تحقیق، متغیرهای تاثیرگذار و ابعاد آن ها شناسایی شده و برای نهایی کردن آن ها از روش دلفی استفاده شده است. در مرحله بعد، منطق روش تحلیل پویایی سیستم ها (SD) برای تعیین مفروضات دینامیک و روابط علی میان ابعاد و استخراج الگوی بکار گرفته شده است. در نهایت، دیدگاه جدیدی مطرح شده که بر اساس آن، سازمان برای اینکه سطح مطلوبی از عملکرد را به صورت پایدار و در بلندمدت داشته باشد بایستی این قابلیت را در خود ایجاد نماید که سطح بالایی از پیچیدگی و ناپایداری را درک کرده، پایش کند و مجموعه ای از عوامل را با لحاظ پویایی میان آنها باز آرایی و بازتولید نماید.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد راهبردی، زنجیره ارزش آفرینی راهبردی، همسویی راهبردی، توازن راهبردی
 • غلامعلی طبرسا، علی رضاییان، محمدرضا حمیدی زاده، سید یحیی اخلاقی* صفحه 137
  هدف این مطالعه ارائه الگویی جهت ارتقاء عملکرد صادراتی از طریق اطلاعات مرتبط با بازار و بنگاه و به واسطه مدیریت آمیخته بازاریابی است. در این مقاله ابتدا به مرور مفاهیم و مبانی نظری پرداخته شده و سپس با استفاده از مطالعات و پژوهش پیشین شاخص های اندازه گیری هریک از مولفه ها و ابعاد مورد بررسی در این مطالعه استخراج شده است. نمونه آماری این پژوهش مدیران، روسا و کارشناسان 51 شرکت صادراتی فعال کشور افغانستان بوده است. داده های پژوهش با پرسشنامه گردآوری شد و درنهایت با استفاده از الگوی معادلات ساختاری، الگوی عملیاتی به دست آمد. نتایج نشان داد که به ترتیب عملکرد اقتصادی و غیراقتصادی؛ از طریق بهره گیری درست از اطلاعات مرتبط با بازار و بنگاه و توجه به مولفه های تاثیرگذار بر عملکرد صادراتی منجر به بهبود عملکرد صادراتی خواهند شد.
  کلیدواژگان: افغانستان، بازاریابی بین الملل، ارزیابی جذابیت بازارهای بین المللی، عملکرد صادراتی
 • ابوالقاسم ابراهیمی*، سید حسین منصوری صفحه 153
  پژوهش حاضر با ارائه یک الگوی جامع تلفیقی، به دنبال بررسی تاثیر تصویر ذهنی برند و کیفیت خدمات بر متغیرهای بازاریابی رابطه ای (اعتماد و تعهد) و تمایلات رفتاری مشتریان هست. جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان فروشگاه هایپر استار در شهر تهران هست که داده های مورد نیاز برای انجام پژوهش با استفاده روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان 380 نفر از مشریان این فروشگاه به دست آمده است و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از الگوی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تصویر ذهنی برند و کیفیت خدمات تاثیر مستقیم و معنی داری بر ابعاد بازاریابی رابطه ای دارند همچنین تاثیر تصویر ذهنی برند و کیفیت خدمات بر روی ارزش درک شده مشتریان تایید شد. و تاثیرات ابعاد بازاریابی رابطه ای بر روی تمایلات رفتاری مشتریان نیز قابل توجه و مثبت بود. در نهایت پیشنهاد می شود که ارائه کنندگان خدمات و مدیران فروشگاه ها با تمرکز بر روی متمایز سازی برند فروشگاه در مقایسه با رقبا و همچنین بهبود کیفیت محصولات و خدمات زمینه ایجاد پیوند بسیار کارای بلندمدت با مشتریان را فراهم نمایند که آن هم به نوبه خود موجب ایجاد تمایلات رفتاری مثبت در مشتریان خواهد شد.
  کلیدواژگان: تصویر ذهنی برند، کیفیت خدمات، بازاریابی رابطه ای، اعتماد، تعهد، ارزش درک شده، تبلیغات شفاهی مثبت
 • سید محمد میرمحمدی، محمدمهدی ایزدخواه* صفحه 171
  استفاده از ساختار شرکت های مادر تخصصی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در کشور ما متداول شده است. تشکیل این شرکت ها باعث می شود که از قبل هم افزایی به وجود آمده میان شرکت های زیرمجموعه، ارزشی ویژه خلق گردد. هم اکنون، مدیریت سازمان های چند کسب و کاره اهمیت زیادی یافته است و در این میان آمار رو به افزایش شرکت هایی که تحت ساختار هلدینگی سازماندهی می شوند، بر اهمیت موضوع می افزاید. در این پژوهش برآنیم الگویی را به منظور ارزیابی عملکرد شرکت های زیرمجموعه در هلدینگ ها ارائه دهیم. این الگوی می تواند به عنوان یک داشبورد در خدمت شرکت مادر، به رصد کردن شرکت های زیرمجموعه کمک شایانی کند. در این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع، یعنی انتخاب ابعاد عملکرد بر مبنای الگوی کارت امتیازی متوازن، بهترین روش را به کارگیری روش پژوهش کیفی یافتیم و شاید به کارگیری روش پژوهش کیفی بدین منظور، نوآوری این پژوهش باشد. نتیجه این پژوهش، استخراج کدها، مفاهیم و مقولات بوده است که در فرآیند پژوهش، نقشه راهبرد کارت امتیازی متوازن را ترسیم کردند. همچنین، در پایان، پیشنهاد هایی در خصوص اجرای کارت امتیازی متوازن در هلدینگ صنایع غذایی سینا ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: مدیریت عملکرد، کارت امتیازی متوازن، هلدینگ
|
 • Nasrin Jazani, Iman Sanaei*, Farnaz Harouni, Melika Gomarian Pages 13-35
  Internal Branding doesnt have a long research background in Iran. In health care industry with regard to importance of human resource in development of brand of a medical center, creation and development of internal branding must be planned first. In this paper the dimensions of internal branding and their effects on the brand employee's performance are investigated. The authors conduct a descriptive and correlation research using a sample of 390 employees of hospitals in Isfahan, Ahwaz and Hamadan by cluster sampling and data has analyzed through correlation, simple linear Regression, multiple Regression, Kruskal-Wallis and Freedman tests. The results indicate that there is a positive significant relationship between Internal Branding and both Brand Identity (β=0.421, t=8.623), and Employees` Brand Commitment (β=0.355, t=7.022); Brand Identity and Employees` Brand Commitment (β=0.230, t=4.434); Employees` Brand Knowledge and Employee's Brand Commitment (β=0.167, t=3.037); Employees` Brand Commitment and Employees` Brand Performance (β=0.454, t=9.461) and Hospital's Differentiations and Employees` Brand Commitment (X2=17.097, df=2).
  Keywords: Internal Branding, Brand Identity, Employee's Brand Commitment, Employee's Brand Knowledge, Hospitals Differentiations, Employee's Brand Performance
 • Manouchehr Ansari, Vahid Reza Nasabi* Page 37
  Past studies indicate every activities of marketing can affect brand equity. One of the aims of this research is investigating the effect of promotion mix on brand equity by knowledge, loyalty and brand attachment of famous hygienic and cleaner producer in Tehran. This research from the view of purpose is applied and from the data gathering and analysis view is descriptive and correlation. Regarding to infinite size of population, multistage sampling method was used and 384 samples were selected. Finally 325 questionnaires returned and gathered. Results show promotion mix could have impact on brand attachment and brand loyalty through brand knowledge and although brand attachment and brand loyalty had affect on brand equity.
  Keywords: Brand Equity, Promotion Mix, Brand Knowledge, Brand Loyalty, Brand Attachment
 • Manijeh Ghareche, Vida Khorasani*, Masoume Mohammadipour Page 53
  Impulse buying forms a significant proportion of enterprises’ income. Personality is one of the factors influencing impulse buying behavior. This study have been investigated the impact of self-construal on impulse buying behavior with focus on one of the personality dimensions; culture. So this study’s statistic population have been considered all of the people who go to shopping centers as follow: Gha΄em in north, Aghigh in south, Donyaye Noor in east, Boustan in west of Tehran. Necessary data collected from 396 samples that elected with nonprobability sampling method via 50-question questioner.In order to examine the model, multiple regression is used. Result demonstrated that independent people have hedonic values and also hedonism has positive impact on impulse buying, so we recommend to firms that focus their sales, marketing and advertising strategies on these people and also on hedonic dimension of products for increasing impulse buying consumers.
  Keywords: Impulse Buying, Self, Construal Dimensions, Hedonism, Utilitarianism
 • Bahram Ranjbarian, Arezoo Khorsandnejad*, Sayedeh Masoomeh Abdollahi Page 77
  Companies spend a considerable amount of money on advertisement to introduce their products to consumers in order to attract their attention and persuade them to prefer their brand. But can these expenses lead to a favorable result? The purpose of this study is assessing advertising effectiveness and establishing a theoretical and empirical basis that shows the impact of advertising effectiveness on brand equity. The citizen of Isfahan city who have watched the target advertisements were the population of the study. Random sampling method was used for collecting data. In order to measure advertising effectiveness one sample t-test is used and for analyzing the relationships between advertising effectiveness and brand equity dimensions (perceived quality, brand loyalty, brand awareness and brand association) regression analysis is used. The results indicate that advertising of Samsung Corporation is effective and advertising effectiveness has a positive effect on brand equity.
  Keywords: Advertising Effectiveness, Brand Equity, Brand Loyalty, Perceived Quality
 • Hassan Farsijani* Page 93
  Organizational agility leads to growth and great performance enhancement in all organizational dimensions and departments. Educational and research-based institutes are not regarded as exception due to the necessity for rapid responsiveness to the challenging environment. It is essential to specify each stockholder’s role in the general agility pattern, agility enabling factors, and the roadmap to achieve this aim. The study investigates the components that are pertinent to the organizational agility and proposes a procedure to realize agility in university.
  Keywords: Organizational Agility, Performance Management, Strategy, Higher Education
 • Adel Azar*, Hamid Khodadad Hosseini, Asadollah Kord Naeij, Hashem Moazzez Page 115
  Why besides existence of numerous approaches, methods, and models in the field of strategic management, still, as majority of experts confess, high percentage of organizations have been frustrated in implementing their strategies? An important part of this frustration, may be, is because of inefficiency of these approaches in monitoring strategic performance. Organizations lack the ability to continuously monitor their strategic performance and conform themselves to outside complicated and dynamic environment. This research, places the value-creation chain as the core axis for designing organizational strategic performance assessment model. And, instead of considering a static and divisional view and offering simple and linear relations, puts the dynamism as the core element of the chain. The question asked here is that “what are the variables and dimensions of such model and how they are related to each other as a model?”. In the first stage, reviewing the literature, influencing variables and their dimensions were identified and for finalizing them, Delphi method was used. Then, System Dynamics logic was applied for determining the dynamic hypotheses and causal relations among the dimensions. Finally, a new point of view was suggested based on which, in order for an organization to capture a certain level of performance, constantly and in the long range, it has to create and attain the capability to realize and monitor high level of complexity and instability, and realign and reproduce a set of factors considering their inherent dynamism
  Keywords: Strategic Performance Assessment, Strategic Value Creation Chain, Strategic Alignment, Fitness, Strategic Balance
 • Gholam Ali Tabarsa, Ali Rezaeian, Mohammad Reza Hamidizade, Sayed Yahay Akhlaqi* Page 137
  Literature review in international market attractiveness evaluation and operational practice in Afghanistan demonstrate that there are two approaches in international market selection: expansion and systematic approach. In expansion approach, firms gradually enter low geographical and psychic distance markets. But, in systematic approach, by considering some factors and models, firms systematically evaluate and select foreign market(s). The importance and need for systematically evaluating and selecting potential foreign markets has been stressed by many researchers, and several models for selecting international markets had been prescribed. But, current model do not pass the test of reality, because they are not adapted with exporter decision making process and they are not consider important aspect of reality. Then, in this thesis, we introduce a comprehensive international market attractiveness model that has four steps: demand attractiveness, attainment attractiveness, adaptation attractiveness and competition attractiveness. At last, according to tested model, a decision support system is developed.
  Keywords: Afghanistan, International Marketing, International Markets Attractiveness Evaluation, Export Performance
 • Abolghasem Ebrahimi*, Seyed Hossein Mansouri Page 153
  This research is to present an integrated comprehensive model in order to investigate the effects of brand image and service quality on relationship marketing variables (trust and commitment) and customers’ behavior intentions. The statistical population of this research involved customers of Hyper Star Department Store in Tehran. Data were collected based on simple random sampling technique from 380 customers and analyzed by using Structural Equation Modeling through employing SPSS and LISREL soft wares. The results showed that brand image and service quality have a positive and significant effect on relationship marketing. The effect of brand image and service quality on customers’ perceived value was also proved, and the effect of relationship marketing dimensions on Customers’ Behavioral Intentions were also significant. Finally, service providers and department stores’ managers are advised to establish efficient long term relationships with their customers through focusing on differentiating their stores’ brand image relative to the competitors and also improving their products and services quality which in its turn leads to customers’ positive intentions.
  Keywords: Brand Image, Service Quality, Relationship Marketing, Trust, Commitment, Perceived Value, Positive Word of Mouth
 • Seyed Mohammad Mirmohammadi, Mohammad Mahdi Izadkhah* Page 171
  Description of holdings is “group of companies which one of them own or manage the others”. So management of holdings differs from usual firms. However Importance of performance management is clear for managers and experts, consulting holdings and weakness of their management persuade author to right this dissertation. As author works in development of holding s businesses, impulsion rises to do research about management of multi business corporation. In this article, after literature review, based on “choose of strategic issues to select strategic goals “we pick up interview with managers of holdings and subordinates and qualitative as data gathering and research method. After determining strategic contents and BSC goals, development of performance measures is prior. In this stage we use questionnaire and quantitative method. We apply delphi panel in creating standard questionnaire to choose appropriate measures. This questionnaire gives us measure of BSC model for Sina food holding.
  Keywords: Performance Management, Balance Score Card, Holding