فهرست مطالب

 • پیاپی 1 (زمستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/10/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • پیشگفتار
  صفحه 7
 • افسانه ادریسی، احسان رحمانی خلیلی، سید نرگس حسینی امین صفحه 9
  این مقاله در پی بررسی میزان تاثیر ارزیابی از ساختار دانشگاه و عاملان دانشگاهی در تبیین اعتماد اجتماعی دانشجویان است. رویکرد مقاله توصیفی- علی و روش تحقیق پیمایشی است. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در سال 1389 را شامل می شود. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه است که پس از بررسی روایی و پایایی، در بین 678 دانشجو با روش نمونه گیری خوشه ایطبقه بندی نامتناسب اجرا شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که متغیر ارزیابی از ساختار دانشگاه به طور مستقیم و متغیر ارزیابی از عاملان دانشگاه به طور غیرمستقیم از مسیر متغیر ارزیابی از ساختار دانشگاه بر اعتماد اجتماعی اثر می گذارند.
  کلیدواژگان: اعتماد اجتماعی، ارزیابی ساختار دانشگاه، ارزیابی عاملان دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی
 • سید حسین محمدی نجم، ابراهیم حاجیانی صفحه 35
  دولت ها و سازمان ها روش های متنوعی را به کار می گیرند تا رفتار و رویه های خاصی را در محیط اجتماعی پیرامون خود نهادینه کنند. در این باب می توان به سه رویکرد آموزشی، حقوقی و بازاریابی اجتماعی اشاره کرد. در رویکرد آموزشی تلاش می شود تا با آگاه سازی مردم نسبت به منافع و مزایای رفتار هدف، آنها با اراده خود نسبت به انجام آن ترغیب شوند. روش بازاریابی اجتماعی برای تغییر رفتار، ارائه گزینه های بدیل در محیط اجتماعی است تا مردم بر اساس مبادله سود و هزینه، به طور داوطلبانه از رفتار هدف استقبال کنند. بازاریابی اجتماعی زمانی موثر است که برای جامعه هزینه های رفتار جاری محسوس بوده و مردم توقع دریافت منفعت فردی زود هنگام را نداشته باشند. در این مقاله ضمن توصیف فرایند و گام های بازاریابی اجتماعی، به ذکر چند نمونه موفق در این خصوص پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: بازاریابی اجتماعی، تغییر رفتار اجتماعی، متقاعدسازی، مخاطبان
 • ابراهیم رنجبر صفحه 57
  رمان نفرین زمین از نظر انعکاس آرا و پیشگویی های اجتماعی و مخالفت آل احمد با تجدد، مهم ترین اثر داستانی او است. در این رمان، همت او بیش از اینکه مقصور خلق اثری داستانی باشد، منحصر به ارائه تحلیلی اجتماعی از عصر خود و هشدار از وقوع تجدد است که از دیدگاه او آفت هایی بنیان کن در پی دارد. در این اثر، پدیده اصلاحات ارضی در زنجیره یک تئوری قابل استنباط و بررسی است. از این رو و همچنین به دلیل وفور مضامین اجتماعی، آن را با برخی از مدل های تبیین در علوم اجتماعی تطبیق دادیم تا جایگاه بینش اجتماعی این روشنفکر مطرح و صاحب قلم که آثارش هنوز هم خواننده و طرفدار دارد، در عرصه نظریه پردازی اجتماعی بیش از پیش روشن شود. حاصل این تطبیق آن است که تئوری وی فقط با یک مدل تبیین قابل تطبیق نیست، بلکه برای تبیین آن باید از چند مدل استفاده کرد. تمام نظریات اجتماعی او صائب و قابل دفاع نبوده و برخی با ضعف های اساسی مواجه است.
  کلیدواژگان: نظریه اجتماعی، روشنفکر، تجدد، فئودالیسم، بورژوازی
 • سید رضاصالحی، محمدمهدی جلالی صفحه 77
  در این مقاله ابتدا به اهمیت موسیقی درمانی در جهان، سیر تاریخی آن و تعریف موسیقی درمانی بر اساس انجمن موسیقی درمانی آمریکا پرداخته شده است. سپس مدل سازی آن بر اساس مدل فازی طراحی شده که ورودی آن،گوش کردن موسیقی بر اساس مقدار زمان گوش کردن و خروجی یا تاثیر آن بر 5 عنصر حافظه، یادگیری، عاطفه و احساسات و سلامتی جسمی بررسی شده است. قوانین فازی آن بر اساس پژوهشی که انجام شده است به وسیله مدل فازی ارائه شده است. روش های مورد استفاده در این بررسی، دو روش کتابخانه ای و میدانی است.
  کلیدواژگان: موسیقی، موسیقی درمانی، مدل فازی، سلامت جسم و روان
 • محمود عرفانی، رحیم داورنیا، حسین بخشی زاده صفحه 103
  هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر زندان بر تکرار جرم در زندان مرکزی اردبیل است که با استفاده از روش پیمایشی بر روی جامعه آماری محکومان به جرایم سرقت و مواد مخدر که 394 تن بوده اند انجام شده است. بر طبق روش نمونه گیری تصادفی ساده، 70 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها از نرم افزار spss و روش های آماری آزمون t و تحلیل رگرسیون بهره گرفته شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که یادگیری جرم در زندان و مقدار باقیمانده حبس، با تکرار جرم رابطه معنی داری دارند، به عبارت دیگر فرد بیشتر با جرایم آشنا شده و بعد از آزادی از زندان دوباره مرتکب جرم شود.
  کلیدواژگان: زندان، جرم، تکرار جرم، اثرات زندان
 • مریم مختاری، مریم قهرمانی صفحه 127
  هدف از این تحقیق، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر امکان ارتکاب قانون گریزی در روابط اداری است که در شهر شیراز به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شهروندان 18 سال به بالای شهر شیراز است. حجم نمونه 400 نفر و از طریق نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای و با استفاده از پرسشنامه داده ها گردآوری شده است. نظریه های مورد استفاده در این تحقیق، نظریه آنومی مرتن و نظریه فرصت های نابرابر کلوارد و اهلاین است. نتیجه نهایی حاصل از تحقیق آن است که متغیرهای میزان مواجه با پاداش و تنبیه مناسب، احساس تعلق اجتماعی و میزان مواجهه با فرصت های نابرابر، مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار بر امکان قانون گریزی در روابط اداری هستند که 45 درصد از تغییرات در متغیر وابسته را تبیین کرده اند.
  کلیدواژگان: قانون گریزی، روابط اداری، نابرابری، ضمانت اجرایی، احساس تعلق اجتماعی
 • سیدعلی هاشمیان فر، سیدضیا هاشمی، مینا جلالی صفحه 147
  در این مقاله رابطه غرور ملی با برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این پژوهش توضیح مفهوم غرور ملی به معنای احساس مثبت افراد نسبت به کشورشان و مفهوم سازی آن در دو شکل ناسیونالیستی و میهن دوستانه است. در این پژوهش از روش پیمایش استفاده شده و جامعه آماری آن، شهروندان بالای 15 سال ساکن در مناطق چهارده گانه شهر اصفهان است. نتایج پژوهش حاکی از این است که غرور ملی ناسیونالیستی و غرور ملی میهن دوستانه روابط مثبت یا منفی با متغیر های مستقل تحقیق، از خود نشان داده اند و جنسیت افراد اثری در شکل دادن به گرایش های ناسیونالیستی یا میهن دوستانه آنها نداشته است.
  کلیدواژگان: غرور ملی، ناسیونالیسم، میهن دوستی، ارزش های اجتماع گرایانه، دین
|
 • Dr. Afsaneh Edrisi, Ehsan Rahmani Khalili, Seyedeh Narges Hoseini Amin Page 9
  The goal of this article is to study the evaluation of the Islamic Azad University’s structural impact on students’ social trust. The present study is of the descriptive–casual type. The research method is survey. Statistical population includes all students of the Islamic Azad University, North Tehran Branch, in the year 2010. The data was collected by a questionnaire and, after examining the reliability and validity of the questionnaire, the survey was carried out among 678 students. The sampling method was a combination of clustering and non-proportional stratification.Findings indicate that social trust is higher in women than it is in men. It is higher among students of basic sciences than students of social sciences. Students’ evaluation of university structure and university agents appeared as two independent variables. The first has a direct impact and the second has an indirect impact on social trust, through the first variable.
  Keywords: social trust, evaluation of university structure, evaluation of university agents, Islamic Azad University North Tehran Branch
 • Dr. S. H. Mohammadi Najm, Dr. Ebrahim Hajiani Page 35
  States and organizations utilize different methods and procedures to institutionalize special behaviors. Educational, jurisdictional and social marketing approaches should be emphasized here. In the educational approach, people are motivated to change their behavior by being informed about the advantages and interests that would accompany such a change. In the jurisdictional approach, they are persuaded to change their behavior by the legal threat of punishment. The method of social marketing of behavioral change is the presentation of alternatives in social environment so that behavior would be changed voluntarily. Social marketing is effective whenever the current behavior has tangible harms. This article highlights some successful samples of behavior change through the social marketing approach.
  Keywords: social marketing, social manner change, convince, audiences
 • Ebrahim Ranjbar Page 57
  Nefrin-e- Zamin (The curse of land) may be regarded as one of the most important novels of Ale-Ahmad, in which he reflects his social predictions and opposition to modernity. In this novel the author’s intention has been to provide the reader with a social analysis of his time. This novel is intended as a warning against the devastating calamities of modernity rather than merely a work of fiction. In this work, the issue of the Shah’s land reform could be analyzed within a special theoretical framework. Ale-Ahmad’s work contains different social concepts which could be explained in comparison with certain other related social views.
  Keywords: social view, modernity, social concept, novel
 • Dr. Seyed Reza Salehi Amiri, Mohammad Mahdi Jalali Page 77
  The first part of this article is about the importance of music therapy in the complex world, historical music therapy, and its definition on the basis of American Association for Music Therapy (AAMT). The modeling is designed on the basis of fuzzy models. Its input (listening music on the basis of the time which is devoted to it) and its output or its effect on five factors (memory, learning, emotion and feeling and physical health) is analyzed.
  Keywords: music, music therapy, fuzzy model, body, soul health
 • Dr. Mahmoud Erfani, Dr. Rahim Davarnia, Hussein Bakhshi Zadeh Page 103
  The main aim of this paper is to review the impact of imprisonment on crime occurrence in the Central Prison of Ardebil. Using a survey method, 70 subjects were randomly selected from a group 394 inmates who were convicted of theft and drug crimes. For the analysis of questionnaires and statistical methods, SPSS was used. Findings indicate a significant relationship between learning different crimes while in prison and repeatedly committing these crimes upon release.
  Keywords: prison, crime, repeat offenses, imprisonment effects
 • Dr. Maryam Mokhtari, Maryam Ghahremani Page 127
  The purpose of this study is to investigate the effect of social factors on deviant behavior in government officials in Shiraz. In a survey of residents of Shiraz over 18 years of age, a questionnaire was distributed among 377 subjects, selected via cluster sampling. Findings indicate that the variables: rate of individual exposure to appropriate reward and punishment, individual sense of social belonging and limitation of resources accounts for 45% of variation of the dependent variable.
  Keywords: official relations, law breaking, sense of social belonging, sanction
 • Dr. S. A. Hashemian, Far, S. Z. Hashemi, Mina Jalali Page 147
  This article examines the relationship between national pride and certain socio-cultural factors. The study aims to explain the meaning of national pride, positive feeling of citizens toward their country and patriotic willing. A selected sample of residents of Isfahan over fifteen years of age were surveyed. in fourteen sectors of Isfahan city. Findings indicate that nationalistic national pride and patriotic national pride are correlated with variables such as age, education, socio-economic status, religion, etc.
  Keywords: national pride, nationalism, patriotism, pro, social values, religion