فهرست مطالب

فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی
پیاپی 3 (تابستان 1391)

 • تاریخ انتشار: 1391/06/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • تقی آزاد ارمکی، نوح منوری صفحه 7
  در این مقاله سیاست های فرهنگی کنونی ایران بر اساس سه متن قانون اساسی (اصول مربوط به فرهنگ)، سند سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و برنامه پنجم توسعه (فصل فرهنگ) به روش تحلیل محتوا مورد ارزیابی قرار گرفته است. طرح تحقیق تحلیل محتوا، در قالب هشت متغیر و مقولات متناسب با هر کدام از این متغیرها، از مطالعات پیشین استخراج شده و برای تحلیل محتوای نمونه های انتخاب شده از سیاست های فرهنگی کنونی ایران استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سیاست های فرهنگی ایران واجد ویژگی های مثبتی از جمله ساخت ارزش ها و مفاهیم والا، مقابله با فرهنگ مهاجم جهانی، ممانعت از سوداگری در فرهنگ و توجه به زیرساخت های فرهنگ است. مشکلات و ویژگی های منفی سیاست های فرهنگی ایران عبارت است از: وسعت مفهوم فرهنگ، کلی بودن، دولتی بودن، ابهام، تناقض و عدم اولویت بندی و تفکیک مناسب.
  کلیدواژگان: فرهنگ، سیاست فرهنگی، سیاست گذاری فرهنگی، قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه، سند سیاست های فرهنگی
 • حسین کچویان، جمال خسروی صفحه 39
  این مقاله می کوشد تا در پرتو نظریه دیرینه شناسانه فوکو، به تحلیل تطورات گفتمانی مفهوم شهروندی، از صورت کلاسیک آن به صورت متکثر و حساس به نیاز گروه های خاص، پرداخته و موانع «امکان شهروندی» پنج گروه اجتماعی خاص را مورد بررسی و طبقه بندی مجدد قرار دهد. همچنین تلاش شده در هر مورد، راهکارهای رفع «امتناع» شهروندی با توجه به مباحث نظری و تجربیات جهانی ارائه شود. تطور مباحث نظری انتقادی و تحولات نهادی شهروندی از یک سو و ایجاد نهادها، گرایش ها و مبانی نظری مستقل علوم اجتماعی در مورد گروه های خاص از دیگر سو، باعث تجدیدنظر در درک ما از شهروندی بر مبنای حقوق گروه های اجتماعی «خاص» شده است. دلایل مشترکی برای حذف کامل یا نسبی گروه های خاص مورد بررسی از حیطه شهروندی وجود دارد، مانند عدم موازنه حقوق و مسئولیت های شهروندی در میان این گروه ها، عدم دسترسی آنان به سپهرهای اجتماعی به معنای عام و دوری نسبی آنان از بازار کار.
  کلیدواژگان: نظریه گفتمان، تحلیل انتقادی گفتمان، مکتب قرآن، ناسیونالیسم کردی، واگرایی
 • حسین محمدزاده، محمدرضا شادرو، جلال الدین رفیع فر صفحه 75
  هدف از نگارش این مقاله تعیین عوامل مرتبط با قوم گرایی فرهنگی در میان کردهای ایران بوده است. روش پژوهش از نوع پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است. جمعیت آماری پژوهش، کلیه مردان 18 تا 65 سال ساکن استان های کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و ایلام را شامل می شود که نمونه ای با حجم 800 نفر به شیوه احتمالی از آن انتخاب شده است. نتایج آزمون پژوهش نشان داد که میان عواملی چون نوع گویش های زبان کردی (اورامی، کلهری، سورانی و کرمانجی)، نوع مذهب (سنی، شیعه و یارسان)، رسانه مصرفی (تلویزیون)، احساس تبعیض (سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اقتصادی) با قوم گرایی فرهنگی مردم مناطق مذکور رابطه معناداری وجود دارد. اما محل پرورش فرد (شهر و روستا) با میزان قوم گرایی فرهنگی او رابطه معناداری ندارد. اجرای عدالت و رفع نابرابری های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، اهمیت دادن به عناصر فرهنگی قومی و تقویت برنامه های تلویزیونی در بخش قومی، می تواند آسیب های ناشی از قوم گرایی فرهنگی را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: قوم گرایی فرهنگی، احساس تبعیض، مذهب، گویش، کردهای ایران
 • رحیم یعقوب زاده، ابتهال زندی، حیدر جانعلی زاده صفحه 97
  هدف اصلی این مقاله، تحلیل بازار گردشگری خارجی ورودی به ایران در سه کلان شهر تهران، شیراز و اصفهان است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش اسنادی، ابعاد نظری موضوع مورد مطالعه قرار گرفت. سپس ابعاد عملی موضوع به طور نسبی شناسایی شد و در نهایت با تلفیق یافته های بخش نظری، مروری بر مطالعات پیشین، چارچوب مفهومی و نظری مناسبی برای تبیین دیدگاه مورد نظر طراحی و مفاهیم پژوهش با استفاده از تعاریف عملیاتی به فرضیه تبدیل شد. جامعه آماری این تحقیق را گردشگران خارجی ورودی به ایران در سه کلان شهر تهران، شیراز و اصفهان که در اردیبهشت 1390 به ایران سفر کرده اند تشکیل می دهد. اندازه نمونه نیز 130 نفر است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و روش های آمار استنباطی t تک نمونه ای استفاده شد. نتایج نهایی تحقیق نشان داد: انگیزه اصلی گردشگران خارجی ورودی به ایران در سه کلان شهر مورد بررسی از نوع انگیزه های فرهنگی و در درجه بعدی انگیزه های فردی و اجتماعی بوده و در مجموع، از سفر به ایران در حد بسیار زیاد و زیادی رضایت داشته اند، همچنین تمایل زیادی به سفر مجدد به ایران داشته اند.
  کلیدواژگان: گردشگری، انگیزه، بازار، گردشگران خارجی، ایران
 • مینو پورصالحی، حسین مظفر، ابراهیم حاجیانی، عبدالعلی رضایی صفحه 121
  هدف اصلی این مقاله، بررسی موانع تحقق طرح «پیوست فرهنگی» است. بر اساس ادبیات موجود و مصاحبه، موانع موجود بر سر راه اجرایی شدن طرح مذکور در حوزه های مفهومی، ساختاری و عملیاتی شناسایی شده است. نمونه آماری این پژوهش، دو گروه (هرکدام 25 نفر) و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز پرسشنامه بوده است. یافته ها حاکی از آن است که از نظر اساتید، اولویت موانع به ترتیب عملیاتی، ساختاری و مفهومی و از نظر مدیران، به ترتیب مفهومی، ساختاری و عملیاتی است. بر اساس نتیجه به دست آمده از آزمون t، هر دو گروه پاسخگو در موانع مفهومی و عملیاتی هم نظرند، ولی در مورد موانع ساختاری، تفاوت معناداری دارند.
  کلیدواژگان: پیوست فرهنگی، موانع مفهومی، موانع ساختاری، موانع عملیاتی
 • محمدحسن پیمان فر، علیرضا الهی، مهرزاد حمیدی صفحه 145
  هدف از مقاله حاضر، شناسایی، رتبه بندی و تحلیل موانع زیربنایی در اجرای برنامه ها و تصمیمات راهبردی در نظام ورزش کشور است. بدین منظور در ابتدا و در بخش کیفی پژوهش، با انجام مصاحبه های کیفی با خبرگان مدیریت استراتژیک که به نحوی در تدوین و یا اجرای برنامه های استراتژیک ورزش کشور دست داشتند، موانع شناسایی و کدبندی شد و در بخش کمی، برای رتبه بندی موانع شناسایی شده از تکنیک فرایند سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. پس از تحلیل کدبندی ها و داده های جمع آوری شده که همزمان با مصاحبه ها انجام شد، موانع زیربنایی در اجرای برنامه ها و تصمیمات راهبردی نظام ورزش کشور که ضریب تاکید بیشتری داشتند شناسایی شدند. این موانع با اولویت زیر تعیین شدند: 1. شایسته سالاری اندک در تعیین مدیران ورزشی، 2. ضعف فرهنگ برنامه محوری در مدیران و نظام ورزش ایران، 3. تغییرات در سیاست های کلان دولتی تاثیرگذار بر ورزش، 4. ثبات اندک مدیریت در سازمان های ورزشی، 5. عدم اطمینان کافی از تخصیص و تامین اعتبار بودجه دولتی در سازمان های ورزشی و 6. کمبود اسناد بالادستی و الزامات قانونی برای اجرای برنامه های استراتژیک در ورزش.
  کلیدواژگان: مدیریت استراتژیک، موانع پیاده سازی استراتژی، برنامه ها، تصمیمات راهبردی
 • کریم کشکولی، سهیلا صادقی صفحه 157
  این مقاله که با استفاده از روش کیفی و کمی داده های مورد نیاز را جمع آوری کرده، سعی دارد تصور افراد نسبت به خشونت و میزان شیوع آن را به روایت خودشان بازگو نماید. در عین حال اگرچه نتایج این تحقیق اطلاعاتی غنی درباره تجربه افراد از خشونت فراهم می آورد که در فهم موضوع بسیار موثر است؛ ولی از نمونه کوچکی به دست آمده و قابل تعمیم نیست. بنابراین نتایج در قالب فرضیه هایی برای تحقیقات بعدی ارائه می شود. مهم ترین یافته ها نشان می دهد: از نظر پاسخگویان برای تعیین معیار رفتار خشن، قصد و نیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر کنشگر رفتاری را که آسیبی نیز بر قربانی وارد می شود با قصد و نیت مورد قبول اکثریت انجام دهد، آن رفتار خشونت تلقی نمی شود یا به سختی در قلمرو خشونت قرار می گیرد. همچنین نظر پاسخگویان در مورد میزان شیوع خشونت نیز مرتبط با قصد و نیت افراد نسبت به این کنش است. از این رو رفتارهای خشن هرچه با قصد و نیت احقاق حقوق فردی و اجتماعی صورت گیرد، شایع تر است.
  کلیدواژگان: خشونت، تصور از خشونت، خشونت جسمانی، خشونت زبانی، شیوع خشونت
|
 • Taghi Azad Armaki, Nouh Monavari Page 7
  In this article current cultural policies of Iran are evaluated by content analysis method on the base of constitution (principles about culture), cultural policies document of Islamic Republic of Iran (ratified of supreme Council of Cultural Revolution in 1371) and fifth development plan (chapter of culture). Content analysis proposal in form of eight variables and related topics is extracted from former studies and is used in content analysis of the selected texts. Results show that Iran's cultural policies have positive characteristics such as production of values and lofty concepts, confronting the global invading culture and considering cultural infrastructures. Problems and negative characteristics are: extent of culture concept, being general, state, ambiguous, and contradictory and lack of suitable priority.
  Keywords: culture, cultural policy, cultural policy, making, constitution, fifth development plan, cultural policies document
 • Hosein Kachoian, Jamal Khosravi Page 39
  The purposes of this article are discourse analysis of citizenship concept in the light of archaeology theory of Foucault and also reclassification of obstacles of "citizenship inclusion" in five social especial groups. Also removing strategies of citizenship "exclusion" are presented in this article. Evolution of criticizing theoretic discussions and citizenship basic changes from one hand and establishment of independent theoretical bases, tendencies and institutes about especial groups on the other hand have lead to revision in our understanding about citizenship on the basis of "especial" social groups rights. There are common reasons for complete or proportional deletion of especial groups in citizenship domain such as lack of balance in citizenship rights and responsibilities in the groups, inaccessibility of social sphere and their proportional farness from employment.
  Keywords: theory of discourse, critical discourse analysis, Quran School, Kurdish nationalism, divergence
 • Hosein Mohammadzade, Mohammad Reza Shadru, Jalaledin Rafifar Page 75
  This article's aim is determination of related factors of cultural ethnicity in Kurdish people in Iran. The research method is survey and data are collected by questionnaire. The sample which is selected by probability sampling is consisting of 800 men (18-65 year old) in Kurdistan, West Azerbaijan, Kermanshah and Ilam. The results show that there is a significant relation between factors (several dialects of Kurdish language, religion, using media and feeling of discrimination) and cultural ethnicity in related regions. But there is no significant relation between place of growing (city or village) and amount of their cultural ethnicity. Establish of justice and political, cultural and socioeconomic equality, consider of ethno cultural elements and improve of ethnic TV programs can lead to decrease negative consequences of cultural ethnicity.
  Keywords: cultural ethnicity, feeling of discrimination, religion, dialect, Iranian Kurds
 • Rahim Yaghubzade, Ebtehal Zandi, Heidar Janalizade Page 97
  The main purpose of this article is analysis of foreign market of tourism in Tehran, Shiraz and Isfahan. First of all, theoretical aspects are studied by documentary method. Then practical aspects are determined and finally a suitable theoretical and conceptual framework is presented and research's concepts are turned to hypothesis by means of operational definitions. 130 foreign tourists of Tehran, Shiraz and Isfahan are selected as a research sample in spring of 1390. Descriptive statistics and analytical statistic method and one-sample t-test are used in analyzing of data. The results show: the main motivation of foreign tourist to journey in Iran, first of all is cultural and social and personal motivations are the second, totally they are so satisfied to journey in Iran and like to come back again.
  Keywords: tourism, motivation, foreign tourists, Iran
 • Minoo Pursalehi, Hosein Mozafar, Ebrahim Hajiani, Abdolali Rezai Page 121
  The main purpose of this article is study of cultural attachment project's obstacles. On the basis of the available literature and interview with 5 professors of university, the current obstacles are determined in three domains (conceptual, structural and operational), and then the questionnaire is designed. The sample is consisted of two groups of 25 people. The findings show that the professor's priority are operational, structural and conceptual obstacles and the manager's priority are conceptual, structural and operational obstacles, that is in correspondence with the secondary hypothesis. On the basis of the t-test results, both groups are agreeing about conceptual and operational obstacles, but there is a significant difference between them about structural obstacle.
  Keywords: cultural attachment, conceptual obstacles, structural obstacles, operational obstacles
 • Mohammad Hasan Peimanfar, Alireza Elahi, Mehrzad Hamidi Page 145
  The aim of this article is analysis and ranking of infrastructural obstacles in performing of strategic planning and decisions in sport system of Iran. Firstly in qualitative part of the research the obstacles are determined and coded by means of qualitative interview with experts of strategic management, in quantitative part, the obstacles are ranked by Analytic Hierarchy Process (AHP) technique. After analysis of data, infrastructures obstacles that have more coefficients are determined. The priorities of obstacles are: 1. less meritocracy in appointing of sport managers, 2. weakness of planning base culture of managers and sport system of Iran, 3. changing in macro state policies that have impact on sport, 4. less managerial stability in sport organizations, 5. lack of confidence about providing of government budget in sport organizations and 6. lack of legal necessities for performing of strategic planning in sport.
  Keywords: strategic management, obstacles of performing strategies, strategic planning, decisions
 • Karim Kashkuli, Soheila Sadeghi Page 157
  In this article data are gathered by qualitative and quantitative methods, it is a retelling of people's imagination about violence and its spreading rate. Although the results are rich information of people's experience about violence, but because of having a small sample cannot be generalized. So the results are present as hypothesis for the next researches. The most important findings show that in respondents view, motivation and intention in determination of criteria for violent manner is so important. If a violent manner has an acceptable motivation and intention, it would not be considered violence. Also the respondents view about violence spreading rate is related to people's intension and motivation. Violent manners which are done with motivation of social and individual rights are more common.
  Keywords: violence, imagination about violence, physical violence, oral violence, violence spreading