فهرست مطالب

 • پیاپی 50 (پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/08/23
 • تعداد عناوین: 13
|
 • علی صیاد زاده، زهرا علمی صفحات 7-37
  مقدمه
  از مهم ترین موضوعات در ادبیات رشد اقتصادی، شناسایی محرک ها و موانع رشد است. نخستین تعریف مدل های رشد درون زا را لوکاس (1988) و رومر (1989) ارائه کردند. توسعه این نظریه ها در دهه 1990، این امکان را فراهم کرد تا متغیرهای متفاوت اعم از اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، وارد نظریه های رشد اقتصادی شده و سازگاری تجربی آن ها آزموده شود. فساد از متغیرهای مهمی است که در ادبیات رشد و توسعه اقتصادی، مانعی برای رشد اقتصادی دانسته می شود. در مقابل، سرمایه اجتماعی را محرکی برای رشد اقتصادی می دانند.
  روش
  در تحقیق حاضر ضمن بررسی ادبیات مفهومی ارتباط فساد اقتصادی با رشد اقتصادی، ارتباط سرمایه اجتماعی و فساد و نحوه تاثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی بررسی شده است؛ ازاینرو، با تصریح دستگاه معادلات هم زمان عوامل بنیادی تاثیرگذار بر فساد، ارتباط سرمایه اجتماعی، آزادی اقتصادی، نابرابری اقتصادی و اندازه دولت ها با فساد و ارتباط آن ها با رشد اقتصادی برآورد شده است. ابتدا روابط بین متغیر ها بهصورت رگرسیونهای چندکی در فضای دوبعدی در نرم افزار R ترسیم شده است و برای تخمین دستگاه معادلات هم زمان با داده های مقطعی سال 2007 از روش سیستمی حداقل مربعات سه مرحله ای(3SLS) استفاده شده است.
  یافته ها
  فساد اثر منفی بر رشد اقتصادی و سرمایه اجتماعی اثر منفی بر فساد اقتصادی و تلویحا اثر مثبت بر رشد دارد.
  بحث:از نتایج این تحقیق این که انباشت سرمایه اجتماعی و آزادی اقتصادی و رشد نیروی کار، به عنوان محرک های رشد اقتصادی عمل کردند و در مقابل، گسترش فساد و نابرابری درآمدی، مانعی برای رشد اقتصادی بوده اند؛ بنابراین، دولت ها می توانند با اتخاذ سیاستهای کاهش نابرابری و فساد و تشویق انباشت سرمایه اجتماعی به سوی هدف رشد اقتصادی گام بردارند.
 • مروئه وامقی*، محمدرضا خدایی اردکانی، حمیرا سجادی صفحات 37-70
  مقدمه
  پیشگیری و کنترل خشونت علیه زنان در خانواده و پیامدهای فردی و اجتماعی آن مستلزم شناخت درست از وضعیت، علل و نتایج آن است. در این مقاله تلاش شده است تا براساس شواهد تحقیقی گردآوری شده تصویر مستندی از مسئله ی خشونت علیه زنان در خانواده ارائه گردد.
  روش
  اطلاعات مربوط به خشونت علیه زنان از گردآوری و مرور 63 مقاله به زبان فارسی و انگلیسی، حاصل از پژوهش های انجام شده در کشور که در دوره ی زمانی 1387-1380 در مجلات معتبر علمی پژوهشی داخلی و خارجی منتشر شده اند به دست آمده و توصیف و تحلیل شده اند.
  یافته ها
  در ایران شیوع کلی خشونت نسبت به زنان در خانواده براساس نتایج مطالعات در تهران و شهرهای دیگر کشور طیف گسترده ای از 5/17تا 6/93 درصد را شامل می شود. بالاترین فراوانی انواع آزار در کل و در جمعیت عمومی مربوط به آزار روانی و کم ترین آن آزار جنسی بوده است. همچنین به نظر می رسد که تعامل مجموعه ای از عوامل فردی، موقعیتی، اجتماعی و فرهنگی در ایجاد خشونت نقش ایفا می کنند.
  بحث: طیف گسترده شیوع خشونت در ایران می تواند عمدتا نتیجه ی روش شناسی متنوع مطالعات از جمله تعاریف در حیطه های مختلف خشونت، جمعیت هدف مطالعات، ابزار جمع آوری اطلاعات و تنوع در شهرهای محل انجام مطالعات باشد.
  کلیدواژگان: ایران، خشونت خانگی، خشونت خانوادگی، خشونت علیه زنان، همسر آزاری
 • اکبر علیوردی نیا*، محمدرضا حسنی، ابراهیم ابراهیمی صفحات 71-110
  مقدمه
  کودک آزاری نه تنها امروز و دیروز کودکان را نشانه می رود، بلکه از آن ها بزرگسالانی ضعیف النفس، تحقیر شده و با عزت نفس بسیار پایین می سازد که یا در خود فرو می روند و منزوی گونه می زییند و یا از جامعه انتقام می گیرند. پژوهش حاضر سعی دارد ضمن بررسی پدیده کودک آزاری، عوامل خانوادگی موثر بر آن را با تکیه بر چارچوب نظری بررسی کند.
  روش
  این پژوهش به صورت پیمایشی و با استفاده از توزیع پرسش نامه در میان دانش آموزان شهرستان شهریار، در مقطع اول متوسطه انجام یافته است. نمونه گیری با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انجام گرفته و حجم نمونه 372 نفر بوده است. برای سنجش کودک آزاری، و ویژگی های فردی و خانوادگی، پرسش نامه ای خودگزارشی به کار گرفته شد و داده های پژوهش با استفاده از روش های آماری هم بستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج نشان داد که میزان نمره افراد در سازه انزوای اجتماعی، ارتباطات مختل، موقعیت اقتصادی و جمعیت خانواده، سهم قابل توجهی از واریانس کودک آزاری را در خانواده پیش بینی می کند. در تحقیق حاضر متغیر ارتباطات مختل در خانواده، دارای بیش ترین ضریب تاثیر بوده است؛ ضمنا این متغیر، علاوه بر تاثیر مستقیم، اثر غیرمستقیم نیز بر متغیر وابسته داشته است.
  بحث: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد، آماره های ابعاد کودک آزاری در مجموع، در مقایسه با سایر پژوهش ها کاهش محسوسی را نشان نمی دهند، منتها یک تفاوت مهم و قابل تامل بین یافته های تحقیق حاضر با نتایج برخی تحقیقات دیگر قابل مشاهده است و آن غلبه کودک آزاری نرم (عاطفی) در تحقیق حاضر بر کودک آزاری سخت (جسمی) بوده است.
  کلیدواژگان: کودک آزاری، تنبیه بدنی، خانواده، انزوای اجتماعی، روابط مختل
 • سجاد کریمی مزیدی *، حسن زارعی محمود آبادی، رمضانعلی قادری ثانوی، کرم حبیب پور، فردین علیپور صفحات 111-134
  مقدمه
  مفهوم «سرمایه اجتماعی» به دلیل ماهیت و محتوایی که دارد، تقریبا با تمامی موضوعات مطرح در حوزه انسانی و اجتماعی، از جمله حوزه آسیب های اجتماعی و به خصوص کجروی، ارتباط پیدا می کند. با توجه به این تاثیرات متقابل، هدف تحقیق حاضر بررسی و شناسایی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کجروی است.
  روش
  این مطالعه به روش پیمایشی در بین 384 نفر از دانش آموزان پسر 15تا18سال مناطق 5 و 12 و 15 شهر تهران انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که پایایی و روایی آن گزارش شده است. برای تحلیل داده ها، از هم بستگی و رگرسیون خطی و کای اسکوئر استقلال استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد بین سرمایه اجتماعی و تمام ابعاد آن اعم از مشارکت، اعتماد، حمایت و انسجام اجتماعی و همچنین روابط متقابل با دیگران با کجروی دانش آموزان، با ضریب اطمینان 95 درصد از نظر آماری رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. همچنین، سن و پایه تحصیلی و پایگاه اقتصادی و اجتماعی به عنوان متغیرهای زمینه ای با ضریب اطمینان 95 درصد، از نظر آماری رابطه معنی داری نشان داده اند.
  بحث: نتایج این تحقیق نشان می دهد هر اندازه افراد در ساختار جدید اجتماعی، سرمایه اجتماعی بیش تری داشته باشند، یعنی این متغیر به عنوان مجموعه ذخایر ارزشمندی مانند حمایت های اجتماعی، روانی و مالی، حس تعلق، وابستگی و مشارکت در جنبه های مختلف زندگی اجتماعی برای افراد وجود داشته باشد، سلامت اجتماعی افراد در جامعه جدید در وضعیت بهتری قرار خواهد گرفت.
  کلیدواژگان: اعتماد، انسجام اجتماعی، حمایت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، کجروی، مشارکت
 • منصور فتحی *، حسین فکر آزاد، غلامرضا غفاری، جعفر بوالهری صفحات 135-157
  مقدمه
  در این مقاله عوامل زمینه ساز بی وفایی زناشویی مردان شناسایی و تحلیل می شود. سپس بر آن مبنا راهکارها و پیشنهادهای کاربردی در خصوص پیشگیری و کاهش بی وفایی زناشویی و استحکام نهاد خانواده و نیز کمک به مسئولان فرهنگی و اجتماعی برای برنامه ریزی های مناسب ارائه می گردد.
  روش
  در مطالعه حاضر از روش گراندد تئوری1 بهره گرفته شده است که نوعی شیوه پژوهش کیفی است. براساس روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری، چهل مرد بی وفا در روابط زناشویی در این مطالعه شرکت کردند. برای گردآوری اطلاعات از تکنیک مصاحبه عمیق و برای توصیف اطلاعات دموگرافیکی افراد مطالعه شده از آمارهای توصیفی بهره گرفته شد.
  یافته ها
  اطلاعات دموگرافیکی نشان می دهد میزان بی وفایی مردان در مشاغلی که ارتباط زیادی با جنس مخالف دارند، بیش تر است و بیش ترین میزان بی وفایی زناشویی در ده سال اول ازدواج آن ها اتفاق افتاده است. تعداد زیادی از افراد مطالعه شده، سابقه خشونت های جسمی و روانی علیه همسران شان را دارند. همچنین، مفاهیم و مقولات به دست آمده از مصاحبه ها نشان می دهد سه عامل فردی، خانوادگی زناشویی و اجتماعی از عوامل زمینه ساز بی وفایی مردان به شمار می آید.
  بحث: برخی عوامل زمینه ساز بی وفایی مردان عبارت است از: مشکلات جنسی و عاطفی در روابط زناشویی، تنوع طلبی و هیجان خواهی، اثبات مردانگی و احساس جوانی، بی ضرردانستن روابط خارج از ازدواج برای روابط زناشویی، تجارب رابطه با جنس مخالف قبل از ازدواج، اعتمادبه نفس کم، داشتن شغلی که امکان تعامل و ارتباط بیش تر با جنس مخالف را فراهم می کند، سوء استفاده از امکان تعدد زوجات و ازدواج موقت برای مردان، نگرش های سهل گیرانه و مجاز جامعه درباره بی وفایی مردان، تاثیر دوستان و ماهواره و فیلم های مستهجن و نقش تسهیل گری اینترنت و تلفن همراه در ایجاد فرصت تعامل با جنس مخالف.
  کلیدواژگان: بی وفایی، بی وفایی زناشویی، روابط خارج از ازدواج، گراندد تئوری
 • اکبر زارع شاه آبادی*، رحمت الله ترکان صفحات 159-205
  مقدمه
  قانون مایه قوام و ثبات جامعه است که بدون رعایت آن، نظم و امنیت حاصل نخواهد شد. عوامل متنوع و متعددی در فرایند قانون گرایی افراد نقش دارند. هدف تحقیق حاضر بررسی میزان قانون گرایی شهروندان یزد و عوامل موثر بر آن است. برای تبیین قانون گرایی شهروندان از نظریه های جامعه شناسی استفاده شده است.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش، پیمایش است. جامعه مطالعه شده، سرپرستان خانوار (افراد متاهل بیش از 15 سال) یزد بودند که 362 نفر از آنان با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. محققان برای گرد آوری اطلاعات این پژوهش از پرسش نامه محقق ساخته استفاده کرده و روایی آن را از طریق اعتبار محتوا و پایایی اش را از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ سنجیدند. سپس اطلاعات را با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل کردند.
  یافته ها
  یافته های تحقیق نشان داد بین سن و تحصیلات و طبقه اجتماعی و قانون گرایی رابطه معنی دار وجود دارد؛ اما بین جنس و وضعیت شغلی افراد و قانون گرایی رابطه معنی دار وجود ندارد. همچنین ضریب هم بستگی پیرسون بین متغیرهای اساسی تحقیق نشان می دهد بین دین داری، سرمایه اجتماعی، نگرش به قانون، نظارت اجتماعی، عدالت توزیعی و قانون گرایی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد؛ اما بین آنومی و قانون گرایی رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد. تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد متغیرهای دین داری، سرمایه اجتماعی، نظارت اجتماعی، سن و عدالت توزیعی، در مجموع 7/31 درصد از پراکنش متغیر وابسته (قانون گرایی) را تبیین می کنند.
  بحث: عوامل تاثیرگذار بر قانون گرایی، دربرگیرنده مجموعه متعدد و مختلفی از متغیرهای فردی و اجتماعی و عوامل موقعیتی است. لذا برای دستیابی به شناخت جامع تر در این زمینه، اتخاذ رویکرد چندوجهی که همه این عوامل را مدنظر قرار دهد، ضرروری است.
  کلیدواژگان: دین داری، سرمایه اجتماعی، قانون، قانون گرایی، قانون گریزی، نگرش به قانون
 • محمد سبزی *، هادی معتمدی، حسن رفیعی، فردین علی پور صفحات 207-228
  مقدمه
  امروزه، اعتیاد از مشکلات اجتماعی اساسی است. عوامل مختلفی در گرایش افراد، به خصوص جوانان به سوءمصرف مواد تاثیر دارند. اعتیاد والدین و به خصوص اعتیاد پدر خانواده ممکن است باعث آشفتگی و گرایش دیگر اعضای خانواده به اعتیاد شود؛ با این حال در این خانواده ها، افرادی وجود دارند که در برابر این مشکل، مقاومت می کنند. آن ها با وجود داشتن پدر معتاد، دچار سوءمصرف مواد نمی شوند، و در اصطلاح در برابر اعتیاد ناشی از داشتن پدر معتاد، تاب آوری دارند. مطالعات بسیاری در خانواده ها، نقش پیشگیرانه نظارت و صمیمیت والدین را در برابر اعتیاد و دیگر انحرافات اجتماعی نشان داده اند. اکنون می خواهیم بررسی کنیم که آیا سازه های متناظر با نظارت و صمیمیت والدین در جامعه، یعنی کنترل اجتماعی و حمایت اجتماعی نیز با تاب آوری در برابر سوءمصرف مواد در پسران دارای پدر معتاد مرتبط است یا نه.
  روش
  در طول پژوهش مورد شاهدی در دو گروه، گروهی افراد معتادی که پدرشان هم معتاد بود (گروه غیرتاب آور یا شاهد) و دیگری، برادرهای غیرمعتاد آن ها (گروه تاب آور یا مورد همتا شده)، پرسش نامه های کنترل اجتماعی و حمایت اجتماعی اجرا شده است. در تحلیل داده ها از آزمون های مربع خی و تی مستقل و رگرسیون لجیستیک استفاده شد.
  یافته ها
  کنترل اجتماعی و حمایت اجتماعی در گروه تاب آور به طور معنی داری بیش تر از گروه غیرتاب آور بود (001/0> p). رگرسیون لجیستیک نشان داد که سه بعد از کنترل اجتماعی (نظارت اجتماعی و نوع نگرش به مواد و نحوه استفاده از اوقات فراغت پیش بینی کننده های معنی دار تاب آوری در برابر سوءمصرف مواد است.
  بحث: تاب آوری در برابر سوءمصرف مواد در پسران دارای پدر معتاد، تحت تاثیر کنترل اجتماعی قرار دارد.
  کلیدواژگان: پسران دارای پدر معتاد، تاب آوری، حمایت اجتماعی، سوء مصرف مواد، کنترل اجتماعی
 • وهاب علی نیا *، مصطفی اقلیما، معصومه معارف وند، سید محمدحسین جوادی صفحات 229-249
  مقدمه
  این پژوهش به منظور بررسی تاثیر مداخلات مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد شناختی رفتاری بر سازگاری اجتماعی پسران بزهکار، انجام گرفت.
  روش
  از بین کل کودکان 12 تا 18 سال حاضر در کانون اصلاح و تربیت تهران 40 نفر را به شیوه تصادفی به عنوان شرکت کننده در پژوهش انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در چهار گروه آزمایش و کنترل ده نفره قرار داد. پیش از مداخله تمام شرکت کنندگان با خرده مقیاس سازگاری اجتماعی بل مورد ارزیابی قرار گرفتند. دو گروه آزمایشی در 9 جلسه کارگروهی شرکت نمودند و گروه های کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. پس از مداخله تمام شرکت کنندگان مورد ارزیابی مجدد قرارگرفتند و در پایان داده های موجود با آزمون آماری t تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج حاکی از آن بود مداخلات مددکاری اجتماعی گروهی در هر دو گروه سنی بر افزایش سازگاری اجتماعی پسران بزهکار موثر بوده است. برای گروه 12 تا 14 سال تمام سطح معنی داری برابر با 024/0 و سطح معنی داری برای گروه 15 تا 18 سال 025/0 گزارش شده است. البته یک نفر از گروه آزمایش 15 تا 18 سال به دلیل انتقال به زندان بزرگسال، همکاری خود را تا پایان پژوهش ادامه نداد.
  کلیدواژگان: مددکاری اجتماعی گروهی، رویکرد شناختی، رفتاری، سازگاری اجتماعی، بزهکاری
 • پرویز صباحی *، ابوالقاسم نوری، حمیدرضا عریضی، پروین رفیعی نیا صفحات 251-273
  مقدمه
  رفتار شهروندی سازمانی، از عوامل مهم در عملکرد و بهروه وری سازمان است. در پژوهش حاضر، نقش عدالت ادراک شده و هنجار سازمانی و ویژگی های شخصیتی بر نگرش درباره رفتار شهروندی سازمانی بررسی شد.
  روش
  این پژوهش از نوع شبه آزمایشی است. جامعه آماری شامل کارکنان مرد شرکت عقاب افشان بود. شرکت کنندگان به صورت تصادفی ساده انتخاب و در گروه ها گمارده شدند. با توجه به تحلیل زیرگروه، حجم نمونه 120 نفر برآورد شد که شامل 8 گروه 15نفری بود. شرکت کنندگان به صورت فردی به پرسش نامه شخصیتی پاسخ داده و سپس متغیرهای عدالت و هنجار سازمانی با استفاده از متن های کوتاه، مورد دستکاری قرار گرفتند و در انتها شرکت کنندگان به فهرست وارسی رفتار شهروندی سازمانی پاسخ دادند. داده ها با استفاده از تحلیل هم پراکنش چندمتغیره تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد عدالت (موسسه ای یا بین فردی)، هنجار سازمانی (تشویق یا عدم تشویق) و ویژگی های شخصیتی (وظیفه شناسی یا توافق جویی) بر نگرش نسبت به رفتارهای شهروندی سازمانی تاثیر دارند. نوع و میزان این تاثیر، بسته به موقعیت عدالت (موسسه ای یا بین فردی) و معطوف به سازمان یا افراد بودن رفتارهای شهروندی متفاوت است.
  بحث: متغیر عدالت سازمانی متغیری کلیدی و اثرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی باشد. این یافته با پژوهش ها و الگوهای نظری ارائه شده همچون نظریه برابری آدامز همخوان است.
  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، شخصیت، عدالت و هنجار سازمانی
 • محمد مبارکی *، سمیه صلاحی صفحات 275-315
  مقدمه
  «حس تعلق اجتماعی» یکی از نیازهای اساسی انسان و محصول روابط اجتماعی اوست که تاثیر فراوانی بر آسیب های اجتماعی به طور عام و انحرافات محلی به طور خاص دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی و شناسایی نوع رابطه عملکرد شهرداری و تعهدات شهروندی با حس تعلق اجتماعی در محله و تعیین سازوکار های بینابینی است.
  روش
  این پژوهش از نوع پیمایشی است و برای گردآوری اطلاعات آن، از پرسش نامه خودساخته استفاده شده است. جامعه آماری، ساکنان بیش از 18 سال منطقه 10 شهرداری تهران بودند که با در نظر گرفتن امکانات لجستیکی و محدودیت های تحقیق، 150 نفر از آن ها به عنوان نمونه در نظر گرفته شد و سپس، با استفاده از نمونه گیری طبقه ای برای هر محله، 15 نفر انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار Spss و Lisrel و رگرسیون چندمتغیری استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد عملکرد شهرداری و تعهدات شهروندی رابطه مثبت و معنی داری با تعلق اجتماعی دارد که کنترل اجتماعی غیررسمی محله های شهری را افزایش و انحرافات محلی را کاهش می دهد.
  بحث: حس تعلق اجتماعی تحت تاثیر عواملی مانند تهعدات شهروندی و کیفیت خدمات شهری قرار دارد و می توان با برنامه ریزی برای افزایش کیفیت خدمات شهری و تعهدات شهروندی، این حس را ارتقا و درنتیجه، انحرافات محلی را کاهش داد.
 • فاطمه طالبی سیاوشانی*، مرتضی نوری خواجوی صفحات 317-331
  مقدمه
  پژوهش حاضر به مطالعه احساس نگرانی دانشجویان نخبه می پردازد. مطالعات بسیار اندکی جلوه نگرانی طبیعی را در جمعیت غیربیمار بررسی کرده اند. از این رو، در این مطالعه به علل احساس نگرانی دانشجویان نخبه پرداخته شده است که افرادی سالم و نیز سرآمد هستند؛ زیرا با آگاهی از علل نگرانی های آن ها بهتر می توان استعداهایشان را پرورش داد.
  روش
  مطالعه حاضر پژوهشی کیفی و از نوع توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری نمونه ای متشکل از هجده دانشجوی نخبه (هفت دانشجوی پزشکی و یازده نفر مهندسی) بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. ابزار این بررسی، مصاحبه نیمه ساخت یافته بود و داده های مصاحبه با روش تحلیل محتوای استقرایی قیاسی بررسی و تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  براساس تحلیل داده ها مشخص شد احساس نگرانی دانشجویان نخبه از چندین عامل به وجود می آید که برخی از آن ها بین دو گروه مشترک و عبارت است از: نگرانی به دلیل فراهم نبودن شرایط به فعل رساندن توانمندی ها و نگرانی درباره دستیابی به شان اجتماعی مورد انتظار و نگرانی به دلیل نبود امکانات آموزشی مطلوب. عوامل دیگری که عمدتا در دانشجویان پزشکی دیده شد، عبارت است از: احساس نگرانی درباره ادامه تحصیل و مسائل اقتصادی. در این میان، احساس نگرانی از فراهم نبودن شرایط به فعل رساندن توانمندی ها در 100 درصد مصاحبه شوندگان دیده شد.
  بحث: فراهم نبودن زمینه و بستر لازم برای استفاده از دانش آموخته ها و ظهور توانمندی های نخبگان، دلیل اصلی بروز احساس نگرانی در آن هاست؛ عاملی که با خودشکوفایی ارتباط مستقیم دارد. درواقع، دانشجویان نخبه از آینده حرفه ای خود نگران اند، چون پیش بینی می کنند که شرایط بروز استعدادها و خلاقیت برای آن ها فراهم نیست. همچنین دانشجویان نخبه توانایی خود را فقط در حل حداقل ها می بینند؛ زیرا معتقدند اوضاع جامعه و عوامل تاثیرگذار بر آینده حرفه ای آن ها به میزان زیادی خارج از اختیار آنان است.
  کلیدواژگان: دانشجوی نخبه، نگرانی
 • صفر قائد رحمتی *، مهدی دهباشی صفحات 333-351
  مقدمه

  شهر سالم شهری است که تمام شهروندانش را می بیند و نیازهای همه گروه ها و مردمش را برآورده می کند. امروزه، به معلولان به عنوان عضوی از جامعه که بخش عظیمی از نیروی فعال آن را نیز تشکیل می دهند و سالیانه بر جمعیت آن ها افزوده می شود، در برنامه های توسعه و کارشناسانه کم تر توجه می شود و شایسته است تحلیلی درخور، از چگونگی اوضاع و کمبودها و ویژگی های آن ها در استان های کشور صورت پذیرد.

  روش

  این مقاله از نوع کاربردی و با هدف بررسی و مقایسه وضعیت معلولیت، کشف ارتباط معلولیت با وضعیت شاخص های بهداشتی درمانی در استان های کشور، رتبه بندی آن ها و مقایسه کمی و کیفی آن میان گروه های سنی مختلف انجام شده است.جامعه آماری این پژوهش را همه معلولان استان های کشور تشکیل می دهند. روش جمع آوری داده ها به صورت اسنادی است. تحلیل های این پژوهش شامل آزمون های توصیفی، تحلیل های مقایسه ای، آزمون رتبه بندی TOPSISو آزمون ناپارامتریک هم بستگی است.

  یافته ها

  با توجه به نسبت جمعیت کل هر استان، استان خراسان جنوبی و گیلان بیش ترین درصد معلولیت و استان های تهران و قزوین و قم کم ترین درصد معلولیت را دارند و بیش ترین درصد معلولان کشور مبتلا به اختلال ذهنی و نقص پا و کم ترین درصد آن متعلق به قطع دست هستند. همچنین، بیش ترین درصد انواع معلولیت مانند نابینایی، ناشنوایی، اختلال ذهنی و... نیز برای همه استان ها محاسبه و رتبه بندی شده است. درنهایت، میان خدمات بهداشتی درمانی و شیوع معلولیت در کل استان های کشور هم بستگی به عمل آمد و یافته ها نشان داد میان شاخص های بهداشتی درمانی و شیوع معلولیت در استان های کشور رابطه معنی داری وجود ندارد.
  بحث: بررسی رابطه بین توسعه مراکز و شاخص های بهداشتی درمانی در استان های کشور با معلولیت، نشان می دهد تفاوت های منطقه ای شیوع معلولیت در استان های کشور ممکن نیست از توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی استان ها نشئت گرفته باشد و علل و تعدد پراکنش آن را باید در مسائلی فراتر از توسعه شاخص های مختلف توسعه یافتگی جست وجو کرد؛ لذا می توان گفت میان کاهش تعداد معلولیت و میزان توسعه یافتگی شاخص های بهداشتی درمانی رابطه معنی داری وجود ندارد. به عبارت دیگر، با افزایش مراکز بهداشتی و درمانی، تعداد معلولان استان ها کاهش پیدا نکرده است.

  کلیدواژگان: استان های ایران، رفاه اجتماعی، شاخص های بهداشتی درمانی، معلولیت
 • مهدی ادیبی سده *، یاسر رستگار، سید صمد بهشتی صفحه 353
  مقدمه
  برقراری ارتباط با دیگران از نیاز های ذاتی و فطری انسان هاست و ازآنجاکه انسان ها به لحاظ زبانی، قومی، نژادی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارای تفاوت های عمیقی هستند، تنها راه برقراری ارتباط سالم و فارغ از ستیزه جویی، وجود مدارای اجتماعی بین ایشان است. مطالعه حاضر با هدف ارائه تحلیلی بر وضعیت مدارا در جامعه مطالعه شده و شناسایی ابعاد و میزان آن بین ساکنان اصفهان انجام شد.
  روش
  این پژوهش مطالعه ای مقطعی با روش پیمایشی است. برای بررسی تحقیقات در این زمینه از روش اسنادی و برای گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. سطح تحلیل این پیمایش خرد و واحد تحلیل آن فرد است. جامعه آماری شامل همه افراد 18 سال به بالای ساکن شهر اصفهان می باشد. نمونه تحقیق براساس فرمول کوکران385 نفر برآورد شد که به منظور افزایش دقت به 406 نفر رسانیده شده است. نمونه گیری تحقیق با روش نمونه گیری مضاعف انجام شده است. از آزمون های هم بستگی و مقایسه میانگین ها برای بررسی داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  برخی یافته های مهم این تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای مستقلی همچون سن، وضعیت تاهل، درآمد، جامعه پذیری قومی، قوم مداری و سرمایه فرهنگی با متغیر وابسته مدارای اجتماعی است.
  نتایج
  ارتباط معنی دار و منفی بین دو متغیر قوم مداری یا جامعه پذیری قومی با مدارای اجتماعی، نشان می دهد که هرچه فرد تعلق بیش تری به ابعاد قومیتی خود داشته یا جامعه پذیری شدیدتری را تجربه کرده باشد، مدارای اجتماعی او در زمینه های مختلف کم تر است؛ اما این نتیجه در خصوص ارتباط بین مصرف رسانه یا سرمایه فرهنگی با مدارای اجتماعی به شکل مثبت و معنی دار به دست آمد.
|
 • Ali Sayyadzadeh *, Zahra Elmi Pages 7-37
  Introduction
  To identify of motivates and barriers to growth is one of the most important issues in the economic growth literature. Introducing endogenous growth models by Lucas (1988) and Romer (1989) and the development of this theory in the 1990s، making it possible to include economical، political and social variables in economic theories to test them empirically. Corruption is one of the most important variables in the economic development literature and it is mentioned as a barrier to economic growth and versus social capital is known as Stimulus for economic growth.
  Methods
  In the present study، a conceptive literature review of the relationship between corruption and economic growth، social capital and corruption is studied and the effect of social capital on the economic growth is investigated too. Therefore، by specification of a system of simultaneous equations، fundamental factors affecting corruption، the relation among social capital، economic freedom، economic inequality and government size with corruption and their relationship with economic growth was estimated. At first، the relationships between variables are depicted in two-dimensional space in R software like as quantiles regressions. Cross section data 2007 and three-stage least square (3SLS) is used for estimation of the simultaneous equations system.
  Findings
  The corruption has negative effect on economic growth، and social capital has negative effect on economic growth. The latter negative effect implies a positive effect of social capital on economic growth.
  Discussion
  Accumulation of social capital، economic freedom and growth of the labor force acted as a stimulus to economic growth، and versus the spread of corruption and income inequality has acted as a barrier to economic growth. So governments can adopt policies to reduce social inequality and corruption، and encourage capital accumulation toward the goal of economic growth.
 • Meroe Vameghi *, Khodai Ardekani Mohammadreza, Homeira Sajadi Pages 37-70
  Introduction
  Prevention and control of violence against women in their homes and its individual and social outcomes، needs an appropriate recognition of the situation، etiology and results of the problem. The paper tried to present a realistic picture of violence against women in Iran based on results of domestic violence researches.
  Method
  Data of 49 Farsi and English language papers on Violence against women in Iran which have published in Iranian and non Iranian Sicientific journals between 2001 and 2008 and indexed in scientific information database، was extracted، classified and analyzed.
  Findings
  Prevalence of Violence against women in homes had a range of 17. 5%-93. 6%. The most prevalent form of violence in general population was mental abuse and the least was sexual abuse. Besides it seems that a combination of individual، situational، social and cultural factors played role in etiology of violence.
  Discussion
  A wide range of domestic violence against women could be basically result of variant methodologies of researches including different definitions of violence، research populations، instruments and difference in settings of data gathering.
  Keywords: Domestic Violence, Iran, Review, Spouse abuse
 • Akbar Aliverdinia *, Mohammadreza Hasani, Ebrahim Ebrahimi Pages 71-110
  Introduction
  Child abuse not only attack on the today and yesterday children، but makes the faint-hearted adults، humiliation and low self-esteem، which or become isolated individual or to take revenge toward community. This study tries to examine the phenomenon of child abuse، family factors that influence on the base the theoretical framework.
  Method
  The method adopted for this study، was to conduct a survey. Data has been collected by a questionnaire and multistage sampling. Statistical populations are high school first grade students in Shahriyar city that three hundred seventy two of them have been selected by Cochran formula. Pearson’s correlation coefficient، Analysis of Variances، Multivariate Regression and Path Analysis have been used for data analysis and test of hypotheses.
  Findings
  The results show that the score of the construct of social isolation، disorder relationships، economic status and family size predict a significant proportion of the variance in the prediction of child abuse in the family. In the research، Variable of disorder relationships in families is highest impact factor and also has with the economic situation variable، in addition to direct effects، indirect effects on the dependent variable.
  Discussion
  The results of this study show that the statistics of child abuse in general، compared with other studies do not show decreased، but The findings of this study reflect a significant difference between the results of some other studies have observed and it is that (emotional) Soft child abuse (emotional) in this study have been overcome on hardware (physical) child abuse.
  Keywords: child abuse, punishment, family, social isolation, disorder relationships
 • Sajjad Karimi Mazidi *, Hassan Zareei Mahmood Abadi, Ramezanali Ghaderi, Karam Habibpour Gatabi, Fardin Alipour Pages 111-134
  Introduction
  The concept of «social capital» that is due to the nature container with almost all areas of humanitarian issues and social issues، including the social damage and deviance، especially، can relate. With regard to interaction effects، the study examined the relationship between social capital and deviance.
  Method
  This survey study among 384 male students 15-18 years of a three Tehran areas 22-fold since the accident has been selected. Questionnaires were used to collect information on the reliability and validity have been reported For data analysis of the correlation، linear regression and key Square Independence is used.
  Findings
  Findings show that 95percent ratio between social capital and all the dimensions of social capital such as partnership، trust، social support and solidarity as well as interactions with others to deviance، there are significant negative relationship. Also، age، grade and socio-economic Base as Underlying variables with the coefficient statistically significant 95% relative to the relationship shown.
  Discussion
  whatever the correlation between youth، parents، adults counterpart is more، young people more interested in school outbreak and other social acceptable activities and are rarely they may deviate. The survey results show that، whatever their new social structure have higher social capital، is this variable as a collection of valuable resources such as social support، psychological and financial، sense of belonging، Dependence and participation in various aspects of social life for their existence the social health of individuals in the new society will be better.
  Keywords: Social capital, Participation, Social support, Trust, Social integrity, Deviance
 • Mansour Fathi *, Hossein Fekazad, Gholamreza Ghaffary, Jafar Bolhari Pages 135-157
  Introduction
  Despite the legal and moral sanctions against infidelity and reported negative attitudes، the ubiquity of infidelity in the our country is difficult to deny. There are a vast number of magazine articles، news stories، and films shows that deal with the subject. Due to the growing prevalence and negative effects of marital infidelity، Understanding the complex relationships among selected individual and relationship variables that contribute to infidelity it is important And help predict its occurrence. If infidelity can be predicted، then more effective prevention also may be possible. The main goal of the present research recognizing the fundamental factors of marital Infidelity in order to develop prevention programs or clinical treatment of couples and families who are challenged with infidelity.
  Method
  This study adopts a qualitative approach which is beneficial for exploring the in-depth meanings that individuals attach to their relationships. Qualitative methods offer the best techniques with which to study my research questions، because the purpose of this research is to explore the why''s of extramarital relationships. Qualitative methods allow the researcher to develop a level of detail about the individual or place and to be highly involved in actual experiences of the participants. I decided to employ the grounded theory approach Because the purpose of the study was to obtain a thorough and in-depth understanding of extramarital relationships. This approach was most suitable to get to the heart of private and volatile matters. Interviews were also conducted with spouses of individuals who engaged in an affair. My role as the researcher was to guide، rather than dominate، the interviews which allowed for a more informal approach. This provided a more comfortable atmosphere with which to discuss sexuality، which can be a very sensitive and personal topic. The population covered in this project of married men who had actually experienced infidelity in a marriage. The sample used in this study consisted of 40 married men Engage in Marital Infidelity. The purpose of the research was to gain a more thorough understanding of what happens in a marriage when infidelity occurs. Interviews were conducted over the course of one year، commencing on Mars، 2011، and concluding on Jan، 2011. The present study will be limited to only sexual infidelity. It is recognized that infidelity that involves consensual sexual behavior with one or more people other than ones spouse that the participant does not want their spouse to know about.
  Finding
  Demographic information، such as age، length of marriage، education، occupation، age when married and number of children was collected. The participants ranged in age from 26 to 65، with a mean age of 38. 9. Age 42% of respondents were under 35. Majority of the respondents (84%) having children and 16% who did not. 30% of the respondents were employee، 20 % were seller، 18% were driver and 10% were Self Employed. 12. 5% of the respondents and 15% of their spouse had experience of suicide. 11% of the participants had experience of druge abuse، 10% tobacoo and 26% alcohol. Finding showed that there is evidence that marital satisfaction and sexual satisfactionare all related to infidelity.
  Discussion
  Majority of men who engaged in infidelity are more to report lower levels of sexual satisfaction. So، the relationship between sexual satisfaction is stronger for men. Most of participant had permissive attitudes toward infidelity. Not only those who are dissatisfied with their marriage seeking extramarital partners but that other factors، such as opportunity، may be involved. Teaching social skills and raise the awareness can be very effective in preventing of marital infidelity.
  Keywords: Being unfaithful, extramarital relationships, Grounded theory, Marital Infidelity
 • Akbar Zareshahabadi *, Rahmatollah Torkan Pages 159-205
  Interdiction: The consistency and stability of a society depend on the law that without abiding order and security will not achieve. Several and various factors involve in process of law-abiding of people. The aim of this study is recognition and analysis of law-abiding rate and influencing factors among Yazd City citizens. The theories of sociology were used for explaining the citizen''s law-abiding.
  Method
  Statistical group are all marital citizens of Yazd City that randomly 362 persons were selected and then analyzed. This study has survey method and researcher made questionnaire with suitable validity and reliability as tool for collecting data.
  Findings
  The important results indicate: The existence of a significant relationship between age، education، socio-economic status and law-abiding. But no indication of a relationship was seen between sex، occupational situation and law-abiding. In addition، Pearson''s correlation indicates the existence of direct significant relationship between religiousness، social capital، attitude to law، social control، distributive justice and law-abiding. But، existence of inverse significant relationship between anomie and law-abiding. The regression analysis also indicate the five variables of religiousness، social capital، social control، age and distributive justice، respectively، explain the 31. 7 percent of variance of dependent variable.
  Discussion
  The effective factors on law-abiding incloud the numerous and various set of demographic and social and situational variables. Therefore، to achieve a more comprehensive understanding of this area، it is needed to take a multifaceted approach that to incloud all of these factors.
  Keywords: social capital, religiousness, Law, Law, abiding, Law, evasion, attitude to law
 • Mohammad Sabzi *, Hadi Motamedi, Hassan Rafiey, Fardin Alipour Pages 207-228
  Interdiction: Statement of issue: Today، addiction is one of the most essential social problems. Several factors influence the tendency of people، especially the young''s who abuse drugs Parents who abuse drug or are addicted، especially fathers، can cause familial distortion and tendency of other family members to addiction. However، in these families، there are people who despite parents with substance abuse and addiction problems، are resident to addiction and so they have resiliency to the dugs. This study examined the relationship of social control and social support with resiliency against drug abuse in the children of addicted fathers.
  Method
  Design was case - control. Sampling was non-randomized. Data gathered through both social control and social support questionnaires and a demographical researcher- made scale. Data were analyzed by Chi-square test، independent sample t-test and logistic regression.
  Findings
  Social commitment، social isolation، attitude to drug abuse، use of recreational facilities، cultural and social support، were significantly higher in resilient Group than in non-resilient (control)، group. There was not any difference between two groups about social control. Logistic regression analysis of variables revealed that social control، attitude to drug abuse and using recreational - cultural facilities are predictors of resiliency against drug abuse.
  Discussion
  The results of this study suggest that social control، attitude to drug abuse and recreational - cultural facilities are major determinants of resiliency against drug abuse in the sons of fathers who are addicted.
  Keywords: male offspring of addicted fathers (Sons of addicted parents), resiliency, social support, drug abuse, social control
 • Vahab Alinia *, Mustafa Aghlima, Masomeh Maarefvand, Seyed Mohammad Hossein Javadi Pages 229-249
  Introduction
  the present study aimed to examine the impact of cognitive-behavioral group social work interventions on social adjustment of delinquent children.
  Method
  in this experimental research (pre-test and post-test design with control group)، 40 delinquent children were selected from Tehran rehabilitation of young offenders'' center and randomly assigned into experimental and control groups. The study repeated for 12-14 and 15-18 years old children. The experimental groups participated in social work group for 9 sessions and the control groups received no intervention. To gathering information we used from Bell Adjustment Questionnaire and to analysis the data independent T test were used.
  Findings
  The findings indicated that the application of cognitive-behavioral group social work had significant effects on social adjustment of 15-18 years old children.
  Discussion
  So conduction of a group social work model to improve social adjustment of delinquents is possible. This model can be helpful in schools، rehabilitation centers or social work clinics in probation services.
  Keywords: Group Social Work, Cognitive, Behavioral Approach, Social Adjustment, Delinquency, 12, 18 years old children
 • Parviz Sabahi *, Aboulghasem Nouri, Hamid Reza Oreyzi, Parvin Rafieenia Pages 251-273
  Introduction
  Organizational citizenship behavior is one of the important factors in organizational performance and productivity. The aim of current research was to investigate The Role of Perceived Organizational Justice، organizational norms and personality characteristics on attitude to organizational citizenship behavior.
  Method
  Design of this research was semi-experimental. Participants randomly selected from employees of Oghab Afshan Company (only men) and arranged in 8 groups. With regards to subgroups analysis، sample size، estimated 120 participants. Participants responded individually to IPIP personality questionnaire، and then organizational norms and justice manipulated by vignettes، and at last participants answered to organizational citizenship behavior checklist.
  Findings
  Data was analyzed with multivariate analysis of covariance. Results indicated that organizational justice (corporative interpersonal)، organizational norms (encouragementdisencouragement)، and personality characteristics (conscientiousnessagreeableness) have effect on attitude to organizational citizenship behavior. Although type and rate of effects differs depend on organizational or interpersonal situation، and person or organization direct citizenship behavior.
  Discussion
  organizational justice is a key and effective variable in organizational citizenship behavior. This finding is consistant with researches and presented models such as Adams equality theory.
  Keywords: Justice, Personality, Organizational Citizenship Behavior, Organizational Norms
 • Mohammad Mobaraki *, Somayeh Salihi Pages 275-315
  Introduction
  Problem statement: “Sense of Social Belonging” is one of the human basic needs which is the outcome of social relationships and may have generally many impacts on social pathologies and specifically on local deviations. The aim of the present study is examining and identifying the relationship between municipality performance and citizenship commitments and sense of social belonging in the neighborhood and also identifying the mediating mechanisms.
  Method
  The method of this article is survey and a self-made questionnaire was used to gather information. The statistical population in this study is Tehran citizens who are over 18 years old and live in the 10 district of Tehran. Regarding the research facilities and limitations، 150 people were selected as the sample and 15 people were assigned to each neighborhood using stratified sampling. SPSS and LISREL were used for data analysis.
  Findings
  Multiple regression was used for data analysis. Findings showed that there is a positive and significant relationship between municipality performance and citizenship commitments and sense of social belonging which may increases informal social control and reduces local deviation in the urban neighborhoods.
  Discussion
  Sense of social belonging is influenced by different factors such as citizenship commitments and the quality of urban services. This sense may be enhanced by planning to improve quality of urban services and citizenship commitments and it may leads to reduction of local deviations.
  Keywords: Local Deviations, Sense of Social Belonging, Citizenship Commitments, Municipality Performance, Informal Social Control
 • Fateme Talebi Siyavashani *, Morteza Noori Khajavi Pages 317-331
  Introduction
  The present research has studied the worry among elite university students. There are few studies that survey the normal worry in non-clinical population. Since in this research the reasons and stubs of worry of elite university students who are non-clinical، gifted people is studied، due to by knowing these، their capacities can be more bud.
  Method
  Present study is a qualitative and descriptive-Analytic research. Studied sample consisted of 18 university students (7 medical students and 11 engineer students) who were selected by purposive sampling. The instrument used was semi-structured interview. Data were analyzed with content analyze of inductive-deductive method.
  Findings
  The outcome showed that reasons of worry in elite students Arises from multiple factors which some of them are common among two groups، including: worry for lack of suitable context for out breaking of their capacities، worry for expecting social dignity، worry of lack of idealistic education facilities. Some of reasons particularly were seen in medical students such as worry for study in higher levels and economic issues. Worry for lack of suitable context for out breaking capacities was observed in all of students.
  Discussion
  Unavailable of background for using taught knowledge as well as appearance of abilities are the main reasons of worry in elite students. These factors have direct relation with self-actualization. In fact elite students worry because they predict that there is not condition for them to being creative and to emersion their abilities. On the other side elite students view themselves، able for solving the minimum things، because they believe current circumstances of society and affective factors on their futures are too uncontrollable.
  Keywords: Elite student, Worry
 • Mehdi Adibi Sedeh *, Yaser Rastegar, Syed Samad Beheshty Page 353
  Introduction
  The need to have a safe relationship with other people is something substantial. On the basis of the fact that human beings have various lingual، ethnical، cultural، social as well as economical differences، social leniency is supposed to be the only way to provide a sound relationship without existence of any type of quarrel among people. The significance of attention to such a concept، as a topic of research، can be demonstrated with consideration of Iran’s historical diversity and its engagement in the process of modernization as well.
  Method
  while the review of previous related researches has been performed through documentary method، the needed data was achieved via distribution of 406 questionnaires among people above 18 living in Isfahan.
  Findings
  social Tolerance is not equal to state of being indifference nor is it the acceptance of opponent ideas due to inability or being under any external force. In contrast to what stated above، Tolerance will become meaningful through one’s rejection of applying changes or making objections in the condition of facing with an opposite standpoint without showing any attempt of nullification of opponent ideas or viewpoints.
  Discussion
  peoples’ social leniency، with its large conceptual scope، is deeply affected by various variables such as the learning based upon family socialization as well as different types of awareness emerging from cultural relations.
  Keywords: social Tolerance, Leniency, indifferentism, intolerance, prejudice