فهرست مطالب

تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی - سال سوم شماره 3 (پیاپی 7، پاییز و زمستان 1390)

مجله تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی
سال سوم شماره 3 (پیاپی 7، پاییز و زمستان 1390)

 • 98 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1390/12/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بررسی شاخص های پایداری علمکرد دانه و انتخاب ارقام پایدار گندم های بهاره در اقلیم ساحل خزر
  مجتبی وهاب زاده، معرفت قاسمی صفحات 1-14
 • اثر کاربرد سایکوسل و محلول پاشی روی بر ذرت دانه ای در شرایط تنش خشکی
  احسان عباسپور، جعفر مسود سینکی، زرین تاج علیپور، سکینه سعیدی سار صفحات 15-29
 • تاثیر پیش تیمار هورمونی بذر و کاربرد باکتری های آزاد کننده فسفر بر رشد ذرت در شرایط تنش فسفر و تنش خشکی
  زهرا خالقی، زینب یارمحمودی، قربان نورمحمدی، حمید مدنی، محمدرضا اردکانی صفحات 31-42
 • بررسی همبستگی و تجزیه علیت صفات بر عملکرد سینگل کراس 704 ذرت تحت شرایط تنش کم آبی
  سیدمحمدعلی کارگر، ایرج لطفی صفحات 43-55
 • تاثیر میزان مصرف و شیوه تقسیط نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی کلزا در شرایط آب و هوایی جویبار
  عباس قنبری مالیدره، سلمان دستان صفحات 57-64
 • اثر سطوح مختلف غلظت و تعداد دفعات محلول پاشی متانول بر عملکرد سویا
  میثم کورش لی، فرزاد پاک نژاد، سعید وزان، فواد مرادی، محمد باقر خشامن صفحات 65-77
 • ارزیابی اثر تاریخ کاشت در تحمل به تنش سرمای ژنوتیپهای گندم
  فرشاد حبیبی، قربان نور محمدی، حسین حیدری شریف آباد، علیرضا عیوضی، اسلام مجیدی هروان صفحات 79-91