فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 4 (1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • منصور شریعتی* صفحات 1-12
  اثر غلظت های صفر(شاهد)، 250، 500، 1000، 2000 و 4000 میکرومولار آلومینیوم بر روند رشد و میزان کلروفیل کل جلبک salina Dunaliellaسویه Utex-200 طی مدت 27 روز بررسی و مشاهده گردید که افزایش غلظت آلومینیوم سبب کاهش نرخ رشد ناشی از تخریب غشا و کاهش محتوای کلروفیل احتمالا به واسطه سرکوب شدن جذب عناصر ضروری نظیر کلسیم و منیزیم می شود. تیمار سوسپانسیون جلبکی با غلظت های صفر(شاهد)، 500، 1000، 2000، 3000 و 4000 میکرومولار آلومینیوم موجب برقراری پیوند بین سلول های جلبکی و یون های آلومینیوم شده که در نتیجه آگلوتیناسیون و رسوب یافتن سلول ها، کاهش میزان تعداد سلول جلبکی در بخش رویی محیط و متعاقبا حذف آلومینیوم را در پی داشت. افزودن EDTAبه محیط جلبکی ضمن پیوند با یون های آلومینیوم و جلوگیری نمودن از رسوب سلول ها، برقراری پیوند بین سلول های جلبکی و یون های آلومینیوم را تائید نمود. همچنین مشاهده گردید که نه تنها هر سلول سوسپانسیون جلبکی ظرفیت مشخصی برای رسوب دادن آلومینیوم دارد بلکه تنها سلول های سالم و دست نخورده قادر به برقراری پیوند با یون های آلومینیوم و رسوب دادن آن می باشند. در مجموع، نتایج حاصل از این تحقیق برقراری پیوند مستحکم و موثر بین سلول های جلبکی و یون های آلومینیوم را نشان می دهد که این امر باعث توقف رشد و تقسیم سلولی، آگلوتینه شدن و رسوب سلول های جلبکی و به طور همزمان زدایش آلومینیوم محیط می گردد.
  کلیدواژگان: آگلوتیناسیون سلولی، آلومینیوم، بیورمیدیشن، جلبک Dunaliella
 • سید محمدرضا احتشامی*، محمدرضا عباسی، کاظم خاوازی، بهنام زند صفحات 13-24
  به منظور بررسی اثر دو سویه ازPseudomonas putida بر کمیت و کیفیت علوفه سه رقم سورگوم، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران (ورامین) اجرا شد. بیشترین عملکرد علوفه تر و خشک، درصد قابلیت هضم علوفه خشک و درصد پروتئین خام در تیمار واجد باکتری سودوموناس سویه 168 و بالاترین درصد کربوهیدرات محلول در آب در تیمار واجد باکتری سودوموناس سویه 41 به دست آمد. بیشترین درصد فیبر نامحلول و درصد خاکستر نیز به ترتیب در تیمار شاهد و تیمار حاوی ترکیبی از دو باکتری بود. بیشترین عملکرد علوفه تر و علوفه خشک و درصد پروتئین خام را رقم جامبو به خود اختصاص داد و بیشترین درصد قابلیت هضم علوفه خشک و درصد کربوهیدرات محلول در آب در رقم اسپیدفید مشاهده شد. تیمار تلقیح بذر با P. putida strain 168 در اکثر صفات مورد بررسی دارای بالاترین میزان بود و کمترین آنها در تیمار ترکیبی از دو باکتری مشاهده شد. یافته های این تحقیق نشان داد که دو سویه باکتری حل کننده فسفات با یکدیگر اثر آنتاگونیستی دارند، هر چند که تلقیح بذر با هر یک از آنها به تنهایی (به خصوص سویه 168) به دلیل جذب عناصر غذائی و نیز تحریک رشد گیاه بر اثر ترشح متابولیت های ثانویه می تواند منجر به افزایش عملکرد گیاه شود.
  کلیدواژگان: اثر آنتاگونیستی، کود زیستی، سویه، عملکرد، تلقیح
 • محمودرضا آذرخش*، زهرا اسرار، حکیمه منصوری صفحات 25-36
  در این تحقیق اثر اسید آمینه سیستئین در کاهش تنش فلز سنگین کبالت در گیاه ریحان بنفش (Ocimum basilicum) مورد بررسی قرار گرفت و پارامترهای وزن تر اندام هوایی و ریشه، سطح برگ، مقدار کلروفیل های a و b، کاروتنوئید، میزان آنتوسیانین، ترکیبات فنلی کل و محتوای قند احیا کننده اندازه گیری شد. تحقیق به صورت دو آزمایش جداگانه در دو گروه پیش تیمار سیستئین و تیمار توام سیستئین و کبالت انجام شد. به این منظور از غلظت های 0، 500 و 2500 میکرومولار سیستئین و 0، 100 و 500 میکرومولار کبالت استفاده شد. غلظت بالای کبالت باعث کاهش در رنگیزه های فتوسنتزی، سطح برگ، طول ریشه و ساقه، وزن تر ریشه و اندام هوایی، افزایش در قندهای احیاء، آنتوسیانین و محتوای فنل کل گردید. سیستئین باعث کاهش در وزن تر ریشه، قند احیاء، آنتوسیانین، و فنل کل نسبت به گیاهانی شد که تنها با کبالت تیمار شده بودند، همچنین سیستئین باعث افزایش سطح برگ، وزن تر اندام هوایی و ریشه و رنگیزه های فتوسنتزی گردید. نتایج حاصل از تیمارهای سیستئین در غلظت های متفاوت نشان داد که پیش تیمار سیستئین در غلظت های پایین کبالت تاثیر بیشتری نسبت به غلظت های بالای کبالت دارد در حالی که تیمار توام سیستئین در غلظت های بالاتر کبالت تاثیر گذار تر است.
  کلیدواژگان: پیش تیمار، تیمار توام، ریحان، سیستئین، فلز سنگین، کبالت
 • زهرا میرزاحسینی، لیلا شبانی*، محمدرضا سبزعلیان، مجید شریفی تهرانی صفحات 39-50
  آلودگی خاک به فلزات سنگین از مهمترین مسائل زیست محیطی است که بر سلامت محصولات کشاورزی و در نتیجه انسان اثرات سوء گذاشته است. قارچ های اندوفایت گروهی از قارچ ها هستند که تمام دوره زندگی خود را در بخش های هوایی گیاهان میزبان می گذرانند بدون اینکه علائم بیماری را در گیاه ایجاد کنند. این قارچ ها سبب ایجاد مقاومت بیشتر گیاهان میزبان به تنش های زیستی و غیر زیستی می شوند. در این پژوهش دو ژنوتیپ از گیاه فسکیوی بلند (B75 و C75) به دو صورت آلوده به قارچ اندوفایت (E+) و بدون قارچ (E-) در خاک های آلوده به غلظت های 0، 30، 90 و ppm 180 نیکل، در سه تکرار رشد داده شدند. دو ماه پس از قرار گرفتن گیاهان در تیمار نیکل، شاخص های رشد شامل وزن تر ریشه و اندام هوایی، نسبت ریشه به اندام هوایی، جذب نیکل در ریشه و اندام هوایی و همچنین محتوای کلروفیل و کاروتنوئید برگ ها اندازه گیری شد. طبق نتایج، قارچ های اندوفایت سبب افزایش محتوای کلروفیل در برگ های هر دو ژنوتیپ و افزایش جذب نیکل، فقط در ژنوتیپ B75 فستوکا شدند. نتایج همچنین نشان دهنده بهبود رشد و افزایش مقاومت ژنوتیپ B75 فسکیوی بلند به تنش نیکل در اثر آلودگی با اندوفایت بود در حالیکه در ژنوتیپ C75 گیاهان فاقد اندوفایت مقاومت بیشتری به تنش نیکل نشان دادند. نتیجه فوق می تواند بیانگر این مطلب باشد که چگونگی اثر قارچ های اندوفایت در گیاه میزبان به ژنوتیپ میزبان وابسته است.
  کلیدواژگان: اندوفایت، فستوکا آروندیناسه، کاروتنوئید، کلروفیل، نئوتیفودیوم، نیکل
 • فیروزه ترابی، احمد مجد، شکوفه انتشاری* صفحات 53-64
  امروزه گیاهان دارویی از گیاهان مهم اقتصادی هستند. با توجه به روند افزایشی توسعه اراضی شور و کمبود اراضی زراعی مطلوب برای کشاورزی، شناسایی گیاهان دارویی مقاوم به شوری اهمیت زیادی دارد. انتخاب گیاهان مقاوم به شوری از طریق کشت در محیط هیدروپونیک روشی کم هزینه و مطمئن جهت صرفه جویی در زمان محسوب می شود. سیلیکون دومین عنصر رایج موجود در خاک است که دارای اثرات مفیدی در افزایش تحمل به تنش های زیستی و غیر زیستی در گیاهان است. به منظور بررسی برهم کنش شوری و سیلیکون بر خصوصیات فیزیولوژیکی و آناتومیکی گیاه گاوزبان، آزمایشی در یک طرح کاملا تصادفی با دو فاکتورسیلیکون در شش سطح (0، 5/0، 1، 5/1، 2، 5/2 میلی مولار) و شوری در دو سطح (0 و 120 میلی مولار) در 4 تکرار انجام شد. در این مطالعه تاثیر شوری و سیلیکون بر ساختار مریستم راس ساقه و محتوای کلروفیل، کاروتنوئید، آنتوسیانین، ترکیبات فنلی و قندهای احیاکننده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که شوری باعث کاهش محتوای کلروفیل، کاروتنوئید، ترکیبات فنلی، قندهای احیاکننده و افزایش میزان آنتوسیانین شد. در حالی که در مقایسه با گیاهانی که تنها تحت تیمار شوری بودند، تیمار سیلیکون و بویژه غلظت 5/1 میلی مولار باعث افزایش شاخص های فیزیولوژیکی مورد بررسی در این مطالعه شد. همچنین سیلیکون توانست که اثرات منفی تیمار شوری بر ساختار مریستم راس ساقه را تعدیل کند.
  کلیدواژگان: سیلیکون، شوری، گاوزبان دارویی(Borago officinalis L.)، مریستم
 • امیرحسین خوشگفتارمنش*، هدی حسینی صفحات 65-76
  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تغذیه برگی نیکل از دو منبع کمپلکس نیکل- اوره وکلرید نیکل بر رشد و عملکرد و متابولیسم نیتروژن دو رقم کاهو ((Lactuca sativa L شامل کونکوایستادور Conco- istador)) و گریزلی (Grizzly) تغذیه شده با اوره در محیط آبکشت انجام شد. یک تیمار تغذیه برگی با محلول اوره (بدون نیکل) و یک تیمار شاهد (بدون تغذیه برگی اوره یا نیکل) نیز استفاده شد. نتایج نشان داد که تغذیه برگی نیکل صرف نظر از منبع آن سبب افزایش وزن تر و خشک شاخساره دو رقم کاهو شد. کاربرد نیکل به روش تغذیه برگی سبب افزایش غلظت نیکل شاخساره شد اگرچه این افزایش با کمپلکس نیکل- اوره در مقایسه با کلریدنیکل بیشتر بود. تغذیه برگی نیکل همچنین سبب افزایش فعالیت آنزیم اوره آز و کاهش انباشت اوره در هر دو رقم کاهو شد. تغذیه برگی نیکل سبب کاهش غلظت نیترات و آمونیوم شاخساره نسبت به تیمار شاهد شد. همچنین افزایش فعالیت آنزیم گلوتامین سنتتاز (GS) با کاربرد برگی نیکل مشاهده شد. بطور کلی کاربرد تغذیه برگی نیکل با بهبود متابولیسم نیتروژن سبب افزایش عملکرد کاهو شد.
  کلیدواژگان: آنزیم اوره آز، اوره، کمپلکس نیکل، اوره، کاهو، گلوتامین سنتتاز
 • شکیبا عزیزبیگی، جلیل خارا* صفحات 77-88
  تاثیر غلظتهای مختلف عصارهی آبی برگ گردو بر روی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان جعفری تلقیح شده با قارچ میکوریز Glomus versiforme و گیاهان غیرمیکوریزی در شرایط گلخانه ای مطالعه شد. در این مطالعه 3 غلظت متفاوت از عصاره آبی برگ گردو (عصاره کامل، نیم غلظت و یک چهارم غلظت) استفاده شد. نتایج بدست آمده در گیاهان 45 روزه نشان می دهد که افزایش غلظت عصاره ی آبی برگ گردو باعث کاهش میزان کلروفیل a و b و افزایش محتوای کاروتنوئید می شود که این افزایش در گیاهان میکوریزی بیشتر از گیاهان غیرمیکوریزی می باشد. محتوای پروتئین کل در اندام هوایی گیاهان میکوریزی و غیرمیکوریزی در غلظت یک چهارم، افزایش و سپس در غلظت های بالاتر کاهش یافت. با افزایش غلظت عصاره ی آبی برگ گردو محتوای پرولین و آمینو اسیدهای آزاد در گیاهان افزایش می یابد که این افزایش در گیاهان غیرمیکوریزی بیشتر از گیاهان میکوریزی است. فعالیت آنزیم های آسکوربات پراکسیداز (APX) و گایاکول پراکسیداز (GPX) در گیاهان میکوریزی و غیرمیکوریزی نیز افزایش یافته؛ اما افزایش فعالیت این آنزیم ها در گیاهان میکوریزی بالاتر بود. نتایج به طور کلی نشان دهنده ی بهبود شرایط فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان جعفری تحت تاثیر ماده ی آللوپاتیک موجود در عصاره آبی برگ گردو در اثر همزیستی میکوریزی با قارچ نامبرده می باشد.
  کلیدواژگان: آللوپاتی، آنزیم های آنتی اکسیدانت، پروتئین کل، جعفری، گردو، میکوریز
 • فریبا امینی*، فاطمه اعلم، علی اکبر رامین صفحات 89-100
  تنش خشکی نه تنها رشد و نمو گیاهان را کاهش می دهد، بلکه موجب تغییر در مسیر برخی از فرآیندهای متابولیسمی نیز می گردد. این تغییرات می تواند گیاه را در مقابل استرس مقاوم سازد. در واقع سازش با خشکی به واکنش هایی نیاز دارد تا از طریق آن فرآیندهای متابولیسمی اولیه ادامه پیدا کند و گیاه را برای مقابله با آن آماده کند. معمولا در شرایط تنش خشکی تولید مواد موثره به دلیل جلوگیری از اکسیداسیون درون سلولی افزایش می یابد. در این آزمایش به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر تغییرات میزان ماده موثره گیاه ماریتیغال، پژوهشی به صورت گلدانی و مزرعه ای اجرا شد. آزمایش بخش اول در قالب طرح کامل تصادفی با 4 سطح تنش خشکی (پتانسیل آب خاک 33/0-، 4-، 8- و 12- بار) انجام شد. بخش دوم به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با 5 تیمار تنش خشکی (پتانسیل آب خاک 33/0-، 4-، 8- و 12- و15- بار) و هر یک شامل 4 کرت اجرا گردید. بر اساس نتایج این آزمایش تحت تاثیر تنش خشکی میزان سیلی بین، سیلی مارین و درصد روغن بطور معنی داری تغییر نمود. در آزمایش گلدانی بیشترین میزان سیلی بین a، b و کل مربوط به تیمار پتانسیل آب خاک 4- بار بود در حالی که در آزمایش مزرعه ای بیشترین میزان مربوط به تیمار 12- بار بود. بیشترین میزان سیلی مارین و درصد روغن در هر دو آزمایش گلدانی و مزرعه ای مربوط به تیمار پتانسیل آب خاک 4- بود. بنابراین بطور کلی می توان عنوان کرد تیمار پتانسیل آب خاک 4- بار بهترین تیمار تنش رطوبتی جهت افزایش مواد موثره گیاه ماریتیغال است و شرایط مزرعه ای و گلدانی در مقاومت این گیاه به تنش خشکی بی تاثیر بود.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، سیلی بین، سیلی مارین، ماریتیغال
 • تاثیر تیمار متیل جاسمونات بر محتوای ترکیبات فنلی و فعالیت آنزیم PAL در گیاه شاهی (Lepidium sativum) تحت سمیت مس(Cu)
  ارشد الهام اسدی کرم، زهرا اسرار، بتول کرامت* صفحات 101-109
  تجمع ترکیبات فنلی در بافت های گیاهی بعنوان یک ابزار مهم در محافظت از گیاه در برابر تنش های محیطی محسوب می گردد. در این پژوهش گیاه شاهی در شرایط استاندارد گلخانه ای تحت تیمار غلظت های 0، 50، 100 و 200 میکرومولار مس و 0، 5، 10 و20 میکرومولار متیل جاسمونات کشت داده شدند. سپس وزن خشک اندام هوایی، محتوای ترکیبات فنلی کل، رنگیزه های فتوسنتزی و میزان فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز در نمونه ها سنجش شد. براساس نتایج، وزن خشک اندام هوایی و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز در تیمار 5 میکرومولار متیل جاسمونات با 50 میکرومولار مس به طور معنی داری نسبت به شاهد افزایش نشان داد. هم چنین تیمار غلظت های 5 و 10 میکرومولار متیل جاسمونات همراه با تیمار 50 میکرومولار مس موجب افزایش معنی دار کلروفیل a، b، کلروفیل کل و محتوای ترکیبات فنلی کل نسبت به شرایط شاهد گردید، نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که احتمالا متیل جاسمونات بعنوان یک ملکول سیگنالی از طریق افزایش ذخیره آنتی اکسیدانی، گیاه را در برابر خسارات ناشی از سمیت مس در محیط حفظ می نماید. براساس این پژوهش غلظت های 5 و 10 میکرومولار متیل جاسمونات اثر مطلوبی بر بهبود تنش فلز سنگین مس در گیاه شاهی دارد.
  کلیدواژگان: ترکیبات فنلی، شاهی، فنیل آلانین آمونیالیاز، متیل جاسمونات، مس
|
 • Mansour Shariati * Pages 1-12
  The effect of concentrations 0 (control)، 250، 500، 1000، 2000 and 4000 µM of aluminum on the growth rate and content total chlorophyll of Dunaliella salina strain UTEX-200 has been studied for duration of 27 days. The results indicated that an increase in aluminum concentration resulted in a decrease in the growth rate and chlorophyll content. It seems that these effects are probably due to destruction of cell membrane and suppression of essential elements uptake، such of Ca2+ and Mg2+، respectively. The treatment of algal suspension by different concentrations 0 (control)، 500، 1000، 2000، 3000 and 4000 µM of aluminum resulted in algal cells-Al3+ ions binding، cell agglutination and sedimentation، reduction of the algal cell number in supernatant of cell suspension and consequently removal of aluminum. The results of adding EDTA to algal suspension for binding of aluminum and preventing of cell sedimentation confirmed algal cells-Al3+ ions binding. Also، this study indicated that not only each cell of algal suspension has defined capacity for sedimentation of aluminum، but just intact cells can bind to Al3+ ions and aluminum bioremediation. In adding، the results of this study indicates that strong binding of algal cells-Al3+ ions resulted in reduction of growth rate and cell division، cell agglutination and sedimentation and aluminum bioremediation.
  Keywords: Bioremediation, Cell agglutination, Dunaliella
 • Pages 13-24
  In order to investigate two different strains of Pseudomonas putida on forage quantity and quality of three sorghum cultivars، an experiment was carried out at Agricultural and Natural Resource Research Center of Tehran Province (Varamin) during 2009-2010. The experiment design consisted of three randomized complete blocks in a factorial arrangement. Seed inoculation with Pseudomonas putida strain 168 had the highest wet and dried forage، percent of dry matter digestibility and percent of crude protein and seed inoculation with Pseudomonas putida strain 41 had the highest percentage of Water Soluble Carbohydrates. Seed inoculation with Pseudomonas putida strain 168 had the highest amount in the most of investigated characteristics seed co-inoculation with two bacterial strains had the lowest amount. The results showed that two strains of phosphate solubilizing bacteria had antagonistic effect on، however seed inoculation with bacterial strains alone (especially strain 168) caused nutrient uptake and plant growth promotion consequently، exuding of second metabolites could lead to plant yield promotion.
  Keywords: Antagonistic Effect, Biofertilizer, Inoculation, Strain, Yield
 • Mahmood Reza Azarakhsh *, Zahra Asrar, Hakimeh Mansouri Pages 25-36
  In this research، the effects of cysteine on alleviation of heavy metal stress in purple basil plants were studied and some parameters such as fresh weight of shoot and root، chlorophyll a and b content، carotenoids، anthocyanin، and total phenolic compounds and reducing sugar was measured. Research was conducted in two separate trials for the two group pre-treated cysteine and cysteine -cobalt combined treatments. The treatments containing of 0، 500 and 2500 mM cysteine and 0، 100 and 500 mM cobalt was used. Higher concentrations of cobalt decreased photosynthetic pigments، leaf، root and shoot length، fresh weight of roots and shoots while cobalt stress increased، caused reducing sugars، anthocyanins and total phenolics content. Cysteine reduced the fresh weight of roots، reduction sugar، anthocyanins، and total phenolics of plants compared to plant treated with cobalt treatments without cysteine. Thus، this amino acid improved leaf area، root and shoot length، shoot fresh weight and photosynthetic pigments in stress conditions. Generally، the results showed that pre-treatment of cysteine could alleviate low concentrations of cobalt stress effects than higher amounts application of this heavy metal، while combined treatments containing cysteine was more effective at higher concentrations of cobalt.
  Keywords: basil, cobalt, cysteine, heavy metal, Pre, treatment, combined treatment
 • Zahra Mirzahosseini, Leila Shabani *, Mohammad Reza Sabzalian, Majid Sharifi Tehrani Pages 39-50
  Soil pollution with heavy metals is an important environmental problem which affects human and food health. Neotyphodium endophytes are a group of fungi which stay their entire life cycle within the aerial portion of many grass species without any symptoms، and increase host tolerance to biotic and abiotic stresses. In this study two genotypes of tall fescue (75B and 75C) in two types (infected (E+) and non-infected (E-) by endophyte) were cultivated in a Ni contaminated soil at 0، 30، 90 and 180 mg Ni per kg with 3 replicates. After 2 months، Ni uptake of the root and shoot and chlorophyll and carotenoid content of the shoot were determined. Growth parameter including root and shoot wet weight and root to shoot weight ratio of plants also were measured at the end of the experiment. The results showed that endophytic fungi caused an increase in chlorophyll contents of the shoot in both genotype and an increase in Ni uptake only in genotype 75B. Results also demonstrated that endophyte infection led to improvement in the growth and Ni tolerance within genotype 75B of tall fescue under Ni stress. But in the genotype 75C، in contrast، the E- plants showed more tolerance to Ni stress compared to E+ ones. It revealed that effect of endophyte infection in Festuca plants as the host is dependent on the host genotype.
  Keywords: Chlorophyll, Carotenoid, Endophyte, Festuca arondinacea, Neotyphodium, Nickel
 • Firouzeh Torabi, Ahmad Majd, Shekoofeh Enteshari * Pages 53-64
  Nowadays medicinal plants are considered as important economical plants. Recently، due to the extension of saline lands، shortage of appropriate agricultural farms and economical value of medicinal plant، there is some interesting to identification of salt tolerant medicinal plants. A cost effective، time saving and reliable way for selecting a proper salt tolerant plant can be achieved by culturing them in hydroponic condition. On the other hand، silicon which is the second most abundant element of soil has good effects on increasing the plant''s ability in enduring biotic and abiotic stresses. The experiment was arranged as a factorial scheme based on randomized complete block design with four replications. Six levels of silicon (0، 0. 5، 1، 1. 5، 2، 2. 5 mM) and two levels of NaCl (0 and 120 mM) were added to nutrient solution was in order to analyze the reaction of salt and silicon on physiological and anatomical properties of Borago officinalis L. In this study، the effect of salinity and silicon on shoot apical meristem and contents of chlorophyll، carotenoids، anthocyanin، phenols and reducing sugars was assessed. The results showed that salinity decreases the chlorophyll، carotenoids، phenols and reducing sugars but increases the anthocyanin content. Although in comparison with the plants which was just treated by salt، silicon treatment، especially with 1. 5 mM، makes an improvement in the studied physiological parameters. Also silicon could moderate negative effects of salt treatment on shoot apical meristem.
  Keywords: Borago officinalis L., Meristem, Salinity, Silicon
 • Pages 65-76
  The aim of this study was to investigate the effect of foliar application of Ni in the form of NiCl2 or urea-Ni complex on growth، yield، and nitrogen metabolism of two commercial lettuce cultivars (Lactuca sativa L. cvs. Conco Istador and Grizzly) in nutrient solution culture containing urea. A group of lettuce plants was received only urea as foliar spray. Another group of plants were not received urea and Ni as foliar spray application. Results showed that foliar application of Ni، regardless of applied source، significantly increased fresh and dry biomass of lettuce shoot. Foliar application of Ni resulted in significant increase of shoot Ni concentration; although this increase was، in general greater by urea-Ni than that by NiCl2. Floiar spray of Ni significantly increased activity of urease and reduced shoot concentration of urea in both lettuce cultivars. Application of Ni reduced tissue concentration of ammonium (NH4+) by enhancing activity of glumine synthetase (GS). Foliar spray of Ni resulted in reduced concentration of nitrate (NO3-) and ammonium (NH4+) in lettuce shoot. A significant increase in activity of GS was also observed by foliar spray of Ni. According to the results، foliar spray of Ni particularly in the form of urea-Ni complex was effective in improving yield and nitrogen metabolism of urea-fed lettuce.
  Keywords: Urea, Ni complex, lettuce, urease, glothamin synthetase (GS)
 • Shakiba Azizbeigi, Dr. Jalil Khara * Pages 77-88
  The effect of different concentrations of walnut leaves extract on physiological and biochemical characteristics of parsley plants inoculated with mycorrhizal fungus Glomus versiforme and non-mycorrhizal plants was studied in greenhouse conditions. In the present study، three different concentrations of walnut extract (full extract، half and quarter concentration levels) were used. The results of the 45 days old plants show that increasing the concentration of walnut extract causes reduced amounts of Chlorophyll a and b and increases the carotenoids content and also this increase in mycorrhizal plants is more than non-mycorrhizal ones. The total protein content in mycorrhizal and non-mycorrhizal plants shoots in ¼ concentration increases and then decreases at higher concentrations. Increased concentrations of aqueous extract of walnut leaves increased the free amino acids and proline content in plants and also such effects in non-mycorrhizal plants were greater than in mycorrhizal ones. Activity of enzymes ascorbate peroxidase (APX) and Guaiacol peroxidase (GPX) in mycorrhizal and non-mycorrhizal plants also increased، but the increased activity of these enzymes was higher in inoculated plants. Totally، the results indicate physiological and biochemical improvement of parsley plants affected by the allelopathic effects of aqueous extract of walnut leaves due to mycorrhizal symbiosis with above-mentioned fungus.
  Keywords: Allelopathy, Antioxidant enzymes, Total protein, Parsley, Walnut, Mycorrhiza
 • Fariba Amini *, Fatemeh Alam, Aliakbar Ramin Pages 89-100
  Water deficit is one of the major abiotic stresses، which adversely affects crop growth and development. These changes are mainly related to altered some metabolic functions. This alteration can resist plant under stresses. Certain plants have devised mechanisms to survive under low water conditions. water deficit has a positive effect in the biosynthesis of secondary metabolites that these constraint decrease oxidative stress. In this study to evaluate the effect of Water stress on active substance of Silybum marianum wordwide two experiments at pot and field conditions were carried out. In the first experiments، a completely randomized design (CRD) was conducted with four levels of water stress inducing soil water potential of -0. 33، -4، -8 and -12 bar. In the second experiment، five treatments inducing soil water potential of –0. 33، -4، -8، -12 and –15 bar were applied. Treatment were applied using a randomized complete block design with four replications. The highest content of Silibin a، b and total amount were measured with -4 and -12 bar in pot and field experiments respectively. The highest content of Silymarin and oil percentage were accumulated under water potential of -4 bar in both experiments. Thus، the result showed that soil water potential of -4 bar is the best treatment for increase of milk thistle secondry metabolites.
  Keywords: Water Stress, Silibin, Silymarin, Milk Thistle
 • Effects of Methyl jasmonate pretreatment on phenolic compounds and PAL activity in Lepidium sativum L. subjected to copper toxicity
  Elham Asadi Karam, Dr Zahra Asrar, Dr Batool Keramat * Pages 101-109
  Accumulation of phenolic compounds represents an important tool for environmental stress protection of plants. In this investigation، Garden cress seedlings grown in a control condition and irrigated with Hoagland nutrient solution were treated with methyl jasmonate (JA) at 0، 5، 10 and 20 µM and different concentration of Copper (Cu) at 0، 50، 100 and 200 µM. Then shoots dry weight، phenolic compound contents، anthocyanin content and PAL activity in response to treatments were measured. The results on the effects of MJ (5 and 10 µM) on shoots dry weight، phenolic compound contents، anthocyanin content and PAL activity indicate that MJ might act as a signaling molecule to enhance antioxidant pool and protects plants against injuries caused by Cu toxicity.
  Keywords: copper, Lepidium sativum, Methyl? jasmonate(MeJA), PAL, Phenolic compounds