فهرست مطالب

Islamic Dental Association of IRAN - Volume:26 Issue: 1, 2014
 • Volume:26 Issue: 1, 2014
 • تاریخ انتشار: 1393/01/31
 • تعداد عناوین: 11
|
 • حجت الاسلام محمد سروش محلاتی* صفحات 5-7
  ایمان اصل و اساس بنیادین در دین اسلام است و عمل صالح از آن برمی خیزد. آیات قرآن کریم نیز بر این نکته تاکید دارد که نقش ایمان بسیار ممتاز بوده و منشا نتایج مثبت بعدی است. با توجه به این نکته، نتایج مختلف و متعددی در رابطه با وظایف حکومت حاصل می گردد، از جمله اینکه حکومت باید دغدغه اصلی خویش را بر ایمانی ساختن جامعه قرار دهد نه ظواهر دینی و اینکه عمل صالح در سایه ایمان حاصل می شود و نه اجبار و زور. دیگر اینکه ضمانت اجرایی اعمال صالح نیز، ایمان درونی است و نه فشار بیرونی. اساسا احکام و قوانین اسلامی نیز بر مدار روح ایمانی و اخلاقی گرد آمده اند، در نتیجه ایمان جامعه راهگشاست و نه نقش و نگار اسلامی حکومت و ابزارهای قهرآمیز آن.
  کلیدواژگان: ایمان، عمل صالح، حکومت، اسلام
 • ساناز شریفی شوشتری، ویدا مسرت*، آرش دباغی، شهریار شهاب، دکترحشمت الله شهرکی ابراهیمی، مهدی پورمهدی، محمد داودی، محمد امین کاوسی صفحات 8-15
  زمینه و هدف
  اختلالات مفصل گیجگاهی فکی شایعترین اختلال فکی می باشند. تصویربرداری این مفصل ممکن است برای تکمیل اطلاعات به دست آمده از معاینات کلینیکی لازم باشد. هدف این مطالعه مقایسه دقت تشخیصی توموگرافی کامپیوتری مارپیچی (Helical CT) و توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی (Cone Beam CT) در کشف اروژن های شبیه سازی شده کندیل مندیبل می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه آزمایشگاهی، ضایعات شبیه سازی شده در 15 مندیبل خشک با استفاده از فرز روند ایجاد شدند. با استفاده از روش های توموگرافی کامپیوتری مارپیچی و توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی، قبل و بعد از ایجاد اروژن تصویربرداری انجام شد. تصاویر توسط دو رادیولوژیست فک و صورت از نظر وجود یا عدم وجود ضایعات بررسی شدند. حساسیت، ویژگی، دقت، ارزش اخباری مثبت و منفی این روش های تصویربرداری در کشف ضایعات اروژن در کندیل مندیبل بیان شد. تفاوت بین دو روش توسط آزمون McNemar و میزان توافق بین مشاهده گرها توسط آماره Kappa بیان گردید.
  یافته ها
  بیشترین حساسیت، ویژگی و دقت برای تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی به ترتیب، 100 ٪، 100 ٪ و 100 ٪ و برای تصاویر توموگرافی کامپیوتری مارپیچی به ترتیب، 88 ٪، 100 ٪ و 98 ٪ بود. بین دقت تشخیصی توموگرافی کامپیوتری مارپیچی و توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی در کشف اروژن های کندیل مندیبل از لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود نداشت. (1 P =)
  نتیجه گیری
  توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی روشی با میزان اشعه و هزینه کمتر می باشد که می تواند در ارزیابی تشخیصی اروژن های کندیل مندیبل، جایگزینی برای روش توموگرافی کامپیوتری مارپیچی باشد.
  کلیدواژگان: کندیل مندیبل، توموگرافی کامپیوتری مارپیچی، توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی
 • هاله حشمت، مریم حوریزاد گنجکار، منصوره امامی ارجمند*، محمد جواد خرازی فرد صفحات 16-22
  زمینه و هدف
  از مشکلات ترمیمهای کامپوزیتی تغییر رنگ دندان با گذشت زمان می باشد. بدین ترتیب مهمترین مزیت کامپوزیت ها که تامین زیبایی می باشد از دست می رود و نیاز به تعویض ترمیم مطرح می شود. هدف از این مطالعه آزمایشگاهی بررسی اثر Accelerated Artificial Aging بر ثبات رنگ سه نوع کامپوزیت Filtek supreme، Filtek Z250XT و Filtek Z250 می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه آزمایشگاهی از هر سه نوع کامپوزیت میکروهیبرید (Z250(3MESPE،USA و نانوفیلد، Supreme(3MESPE،USA) و نانوهیبرید Z250XT(3MESPE،USA) هفت نمونه با ابعاد یکسان تهیه گردید. رنگ سنجی اولیه به وسیله رادیو اسپکترومتر مطابق با سیستم CIE L* a* b* انجام شد. نمونه ها به مدت 384 ساعت تحت فرآیند ایجینگ قرار گرفتند پس از آن سنجش نهایی رنگ نمونه ها با رادیو اسپکترومتر انجام پذیرفت. خشونت سطحی یک نمونه از هر گروه قبل و بعد از ایجینگ توسط AFM تعیین شد. یافته ها با استفاده از آزمونهای One way ANOVA و Tukey ارزیابی شدند.
  یافته ها
  تغییرات رنگ پس از ایجینگ در کامپوزیت Z250 به صورت معناداری کمتر از Supreme و Z250XT بود (05/0 (P ≤ تفاوت آماری معناداری بین تغییرات رنگ Z250XT و Supreme وجود نداشت. (05/0 > P).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه تغییر رنگ کامپوزیت های مورد مطالعه در اثر ایجینگ بالاتر از حد قابل قبول کلینیکی بود. کامپوزیت میکروهیبرید Z250 از ثبات رنگ بیشتری در مقایسه با کامپوزیت های نانو برخوردار بود. ایجینگ باعث افزایش خشونت سطحی گردید گرچه از لحاظ کلینیکی قابل قبول می باشد.
  کلیدواژگان: ثبات رنگ، کامپوزیت، Aging
 • لادن اسلامیان، محمدرضا بدیعی*، سارا یوسفی نیا، محمد جواد خرازی فرد صفحات 23-28
  زمینه و هدف
  از اجزای مهم در روند تشخیص و طرح درمان در ارتودنسی، عملکرد تنفسی بیمار است که رابطه مستقیم با اندازه راه هوایی فوقانی دارد. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی عمق راه هوایی فوقانی توسط رادیوگرافی های سفالومتری استاندارد در افراد ایرانی دارای انواع ناهنجاری قدامی- خلفی و عمودی می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی پنجاه رادیوگرافی در گروه عمودی نرمال جهت ارزیابی اندازه راه هوایی در بعد قدامی- خلفی و پنجاه رادیوگرافی در گروه قدامی- خلفی نرمال جهت ارزیابی اندازه راه هوایی در بعد عمودی مورد بررسی قرار گرفت.
  اندازه گیری متغیرهای خطی شامل عمق نازوفارنژیال، عمق اوروفارنژیال و عمق هایپوفارنژیال صورت پذیرفت. داده ها توسط نرم افزار SPSS ویرایش 15 مورد تحلیل واقع شد و نتایج با استفاده از آزمون واریانس و Tukey HSD تعیین و ارائه گردید.
  یافته ها
  در گروه نرمال از لحاظ قدامی-خلفی، با افزایش بعد عمودی، اندازه راه هوایی فوقانی کاهش یافت به گونه ای که این اندازه در افراد Hyperdivergent نسبت به افراد Hypodivergent به طور معنی داری کمتر بود (001/0 < P) در گروه نرمال از لحاظ عمودی، با افزایش زاویه ANB، اندازه ناحیه اروفارنکس و هایپوفارنکس کاهش یافت به گونه ای که این اندازه در افراد CL II نسبت به افراد CL III به طور معنی داری کمتر بود (001/0 < P). این در حالی بود که از لحاظ اندازه نازوفارنکس بیشترین میزان در افراد CL I مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  ابعاد راه هوایی تحتانی و فوقانی با افزایش ارتفاع صورت، کاهش و با کاهش زاویه ANB، افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: عمق راه هوایی فوقانی، روابط قدامی، خلفی، روابط عمودی
 • محمو صبوحی، نیلوفر خداییان*، ابراهیم عطایی، فرهاد کیانی صفحات 29-34
  زمینه و هدف
  یکی از روش های ضدعفونی کردن کست ها جهت جلوگیری از آلودگی متقاطع بیماران و پرسنل لابراتوار روش افزودن مواد ضدعفونی کننده به گچ می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر افزودن ماده ضدعفونی کننده هیپوکلریت کلسیم روی انبساط حین سخت شدن و سختی سطحی گچهای دندانی می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی ماده ضدعفونی کننده هیپوکلریت کلسیم به صورت محلول با غلظت 5/0% به گچ دندانی نوع V اضافه شد. انبساط حین سخت شدن توسط دستگاه انبساط سنج و به میلی متر و سختی سطحی توسط دستگاه آزمون سختی راکول انجام شد. داده های گروه های آزمون و کنترل توسط آزمون آماری T-test با سطح معنی داری 05/0 تحت آنالیز آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین انبساط سخت شدن در گروه آزمون و کنترل به ترتیب 0017/0 ± 49/2 و 0094/0 ± 27/0 بود که تفاوت آماری معنی داری با هم داشتند. میانگین عدد سختی راکول در گروه آزمون و کنترل به ترتیب 93/1 ± 74 و 09/3 ± 85 بود که تفاوت آماری معنی داری باهم داشتند.
  نتیجه گیری
  انبساط حین سخت شدن و سختی سطحی گچهای دندانی نوع V پس از استفاده از هیپوکلریت کلسیم با غلظت 5/0% به ترتیب افزایش و کاهش یافت. بنابراین این روش ضدعفونی نیاز به اصلاحات برای استفاده معمول در فرآیندهای لابراتواری دارد.
  کلیدواژگان: سختی، ضدعفونی کننده، سولفات کلسیم، هیپوکلریت کلسیم
 • بهروز افتخار، اسکندر مقیمی پور، پژمان پوراکبرجهاندیده*، کامبیز احمدی صفحات 35-42
  زمینه و هدف
  روش های مختلفی جهت کاهش درد بعد از مراجعه اورژانسی بیماران با پالپیت غیر قابل برگشت به کار می رود، هدف از این مطالعه اثر ضد درد ادنتوپیست و داروی ترکیبی حاوی کورتیکواستروئید در بین جلسات درمان می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، صد و بیست دندان مولر اول یا دوم فک پایین با درد خودبه خود و حساس به دق انتخاب شده و به طور تصادفی به سه گروه چهل نفری تقسیم شدند. بعد از آماده سازی کانال ها، بیماران به صورت تصادفی وارد یکی از گروه های مطالعه گردیدند. کانال ریشه ها در گروه اول با داروی داخل کانال ترکیبی، در گروه دوم با ادنتوپیست و در گروه سوم با دارونما پر شدند. بیماران درد خودبه خود و حساسیت به دق خود را روی نمودار Heft-Parker VAS قبل از درمان، 24ساعت و هفت روز بعد از درمان مشخص کردند. در انتها داده ها توسط آزمونهای ANOVA، Tukey و Welch مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  درد خودبه خود و حساسیت به دق بیماران 24 ساعت بعد از جلسه اول بین گروه اول و دوم اختلاف قابل ملاحظه آماری نداشتند ولی بین این دو گروه با گروه سوم اختلاف قابل ملاحظه آماری وجود داشت (001/0 < P). درد خودبه خود و حساسیت به دق بیماران، هفت روز بعد از جلسه اول بین سه گروه اختلاف قابل ملاحظه آماری نداشتند.
  نتیجه گیری
  کاربرد ادنتوپبست و داروی ترکیبی داخل کانال به طور قابل ملاحظه ای سبب کاهش درد بعد از درمان و حساسیت به دق 24 ساعت بعد از درمان می شود.
  کلیدواژگان: کلیندامایسین هیدروکلراید، پریودنتیت آپیکال، داروی داخل کانال، تریامسینولون استوناید
 • حمیدرضا فتاحی، وحید مشکل گشا، حمیدرضا پاکشیر، نوید ناصری، طاهره باهری مقدم* صفحات 43-50
  زمینه و هدف
  باندینگ براکت به دندانهای مبتلا به فلوروزیس اغلب مشکل می باشد. هدف از این مطالعه مقایسه میزان استحکام باند برشی براکت های ارتودنسی به دندانهای مبتلا به فلوروزیس با استفاده از ادهزیو کورماکس II و ترانس باند XT و ارزیابی آسیب مینایی پس از دیباندینگ می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی شصت دندان مبتلا به فلوروزیس (5 و4 = (TFI و غیر فلوروزیس به دو زیر گروه تقسیم شدند. براکت اچ وایز استاندارد، در گروه اول و سوم به وسیله ترانس باند XT و در سایر گروه ها به وسیله کورماکس II به نمونه ها باند شدند. بعد از باندینگ میزان استحکام باند برشی به وسیله دستگاه اینسترون (Universal testing machine) تعیین شد. ارزیابی استریولوژی آسیب مینایی توسط نرم افزار استریولوژی (Stereolith 1) انجام گردید. از آزمونهای آماری آنالیز واریانس دو طرفه Post Hoc (LSD)، Kruskal-Wallis، Wilcoxon و Paired Samples Test جهت ارزیابی داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  فلوروزیس میزان استحکام باند برشی را به طور معنی داری کاهش می دهد (سطح معنی داری= 041/0). کورماکس II میزان استحکام باند برشی را به طور معنی داری افزایش می دهد (سطح معنی داری= 040/0). نمونه ها در گروه اول (فلوروزیس و ترانس باند XT) کمترین میزان استحکام باند برشی را نشان دادند (69/1 ± 44/13 مگاپاسکال). گروه دوم (فلوروزیس و کورماکس II) بیشترین افزایش را در تعداد ترکهای مینایی نشان دادند.
  نتیجه گیری
  کورماکس II انتخاب مناسبی جهت باندینگ براکت های ارتودنسی در دندانهای مبتلا به فلوروزیس می باشد، با این حال استفاده از روش های محافظه کارانه دیباندینگ جهت کاهش آسیب مینایی ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: فلوروزیس دندانی، مینا، ادهزیوهای مورد استفاده در ارتودنسی، استجکام باند برشی
 • نسیم تقوی، نازنین مهدوی*، مریم شهلا صفحات 51-58
  زمینه و هدف
  Cyclooxygenase-2 (COX-2) آنزیم اصلی در فرآیندهای التهابی است. افزایش همزمان B cell CLL/lymphoma-2 (BCL-2) و COX-2 در برخی بدخیمی ها نشان داده شده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه بروز این دو نشانگر در لیکن پلان دهانی (OLP) و نقش احتمالی آنها در بروز تغییرات دیسپلاستیک می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه آزمایشگاهی بر روی 47 بلوک پارافینی با تشخیص OLP و 16 نمونه Irritation Fibroma (گروه شاهد) انجام گردید و مارکرهای COX-2 و Bcl-2 از طریق رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی در نمونه های فوق مورد ارزیابی قرار گرفتند. از نمونه های کولیت اولسراتیو برای کنترل مثبت COX-2 و از بافت لوزه برای Bcl-2 استفاده شد. از ضریب همبستگی Spearman جهت استنباط بین بروز مارکرها Cox-2 و Bcl-2 با شدت دیسپلازی و سایر پارامترهای هیستولوژیک استفاده گردید. از آزمون Mann-Whitney جهت مقایسه دو گروه مورد و شاهد استفاده شد.
  یافته ها
  در بررسی حاضر بین شدت انفیلترای التهابی تحت اپیتلیالی و شدت دژنرسانس میعانی لایه بازال ارتباط معنادار به دست آمد (048/0= P). تفاوت معنادار در بیان دو مارکر Bcl-2 و COX-2 در دو گروه مورد و شاهد تنها در مورد انفیلترای التهابی تحت اپی تلیالی مشاهده شد (003/0= P، 001/0 < P). میزان و شدت بیان دو نشانگر فوق در ارتشاح التهابی تحت اپی تلیالی با یکدیگر نیز ارتباط معناداری نشان دادند (013/0= P، 019/0= P).
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده نشانگر نقش موثر Bcl-2 در کاهش اپوپتوز در ارتشاح التهابی بر خلاف اپیتلیوم است. همچنین با توجه به نتایج فوق، شاید بتوان ادعا کرد که این دو نشانگر به صورت غیر مستقیم از طریق تداوم التهاب سبب بروز تخریب لایه بازال و فعال شدن مکانیسم های کارسینوژنز مرتبط با آن باشد.
  کلیدواژگان: Bcl، 2، COX، 2، لیکن پلان دهانی
 • محمود قاسمی*، محمد رهبر، مهندس ناصر ولایی صفحات 59-65
  زمینه و هدف
  جهت تعیین اثر یا بررسی پایداری دهان شویه ها روش های مختلفی به کار رفته است. با توجه به در دسترس بودن تنوع زیادی از دهان شویه ها، این مطالعه با هدف تعیین پایداری چند نوع دهان شویه با روش اپی فلورسانس و تاثیر آنان بر میزان پلاک میکروبی انجام شد.
  روش بررسی
  در این کارآزمایی بالینی متقاطع دو سو کور، سه دهان شویه کلرهگزیدین 2/0 % و 12/0%، دو دهان شویه پرسیکا و ستیل پیریدیم کلراید (CPC) و کنترل منفی (نرمال سالین) مورد ارزیابی قرار گرفت. 16 داوطلب با معیار ورود و خروج معین شرکت کردند و نمونه های بزاق تحریک نشده در زمانهای پایه، سی ثانیه، 1،3، 5 و7 ساعت بعد از یک بار استفاده از دهان شویه ها جمع آوری و از روش اپی فلورسانس برای بررسی باکتری های زنده استفاده شد. جهت ارزیابی کلینیکی پس از پروفیلاکسی از آنها خواسته شد تا به مدت چهار روز از هیچ وسیله بهداشت دهان به جز دهان شویه مورد بررسی دو بار در روز استفاده ننمایند. بین استفاده از دهان شویه ها ده روز فاصله تعیین گردید. برای مقایسه میکروب های زنده در گروه ها از آزمون Repeated Measur ANOVA و آزمون Schefe و در خصوص ارزیابی پلاک میکروبی از آزمون Kraskal Wallis استفاده گردید.
  یافته ها
  در بین دهان شویه ها پرسیکا تا سه ساعت اول و کلرهگزیدین 12% تا پنج ساعت پایداری خود را حفظ کردند و کاهش معنی داری در جمعیت باکتری ها تا هفت ساعت فقط در خصوص دهان شویه 2/0% کلرهگزیدین مشاهده شد. (001/ P <) در ارزیابی کلینیکی نیز دهان شویه های کلرهگزیدین 2/0% و 12/0% با دو دهان شویه دیگر اختلاف معنی داری داشته ولی با یکدیگر از نظر آماری اختلاف معنی داری نداشتند. (02/0 (P < همچنین دو دهان شویه پرسیکا و CPC اثری مشابه یکدیگر داشتند. (02/0 (P <
  نتیجه گیری
  تفاوت در اثر بخشی دهان شویه هاوابستگی شدیدی به میزان پایداری آنان دارد. در صورت نیاز به اثربخشی یکسان می بایست دفعات استفاده روزانه دهان شویه های دیگر را در مقایسه با کلرهگزیدین افزایش داد.
  کلیدواژگان: کلرهگزیدین، ستیل پیریدیم کلراید، بزاق، میکروسکوپ اپی فلورسانس، پایداری
 • سیمین زهرا محبی، مهناز صاحب جمعی، محمد جواد خرازی فرد، محمدرضا ابراهیم پور، مائده بنابی* صفحات 67-74
  زمینه و هدف
  پیشرفت دانش پزشکی سبب افزایش قابل توجه میزان پرونده ها، اسناد و مدارک پزشکی دارویی و بالینی شده است، لذا فناوری اطلاعات باید در راستای سازماندهی انواع منابع حوزه بهداشت و درمان به کارگرفته شود. این مطالعه به منظور ارزیابی دانش و عملکرد دندانپزشکان نسبت به کاربردهای حرفه ای فناوری اطلاعات (Information Technology: IT) انجام گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی مقطعی پرسشنامه کتبی پس از تعیین روایی و پایایی، در بین دویست و بیست نفر از دندانپزشکان شرکت کننده در کنگره 52 بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران و صد و بیست نفر از دندانپزشکان شهر تهران توزیع گردید. پرسشنامه مورد نظر شامل هفت سوال دانش، هشت سوال زمینه ای، ده سوال در زمینه کاربرد عمومی فناوری اطلاعات، سه سوال کاربرد حرفه ای فناوری اطلاعات بود. نتایج به وسیله آزمون آماری Regression مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از کل سیصد وچهل دندانپزشک شرکت کننده در این مطالعه 4/30% و 6/3% از آنها کامپیوتر شخصی نداشتند. پر مخاطبترین سایت های مورد استفاده دندانپزشکان شرکت کننده در مطالعه Google با 3/94% و شبکه اجتماعی Facebook معادل 8/69% بود. 5/64 % از آنها سایت تخصصی مناسب در حوزه شغلی خود را نمی شناختند. میانگین امتیاز دانش کسب شده توسط شرکت کنندگان 3/5 با انحراف معیار 5/2 بود. استفاده حرفه ای از IT در مردان بیشتر از زنان و در کسانی که عملکرد غیرحرفه ای بیشتری داشتند بیش از دیگران بود.
  نتیجه گیری
  اکثر دندانپزشکان شرکت کننده در این مطالعه فاقد دانش کافی در حیطه کاربردهای حرفه ای IT بودند و عملکرد عمومی حرفه ای دندانپزشکان ضعیف بود که نیازمند بذل توجه و ارائه آموزش می باشد.
  کلیدواژگان: دانش، کاربرد، فناوری اطلاعات، دندانپزشکان
 • جمیله بیگم طاهری، مهین بخشی، آذرنوش آریان کیا، رباب نورمحمدی* صفحات 75-86
  زمینه و هدف
  از آنجا که تشخیص سریع و به موقع بیماری ها نقش عمده ای در درمان به موقع و موفق بیماری ها را دارد، دسترسی به روش های نمونه گیری غیرتهاجمی، مانند بزاق در بررسی بیماری هاو نتایج درمانی آنها، هدف مطلوبی محسوب می شود. روی کار آمدن ابزارهای تشخیصی جدید در آنالیز اجزای بزاقی، اهمیت بزاق را به عنوان یک ابزار تشخیصی چند برابر کرده است.
  روش بررسی
  پس از اینکه موسسه National Institue of Dental and Craniofacial Research(NIDCR) برای نخستین بار نقش بزاق را در تشخیص و بررسی وضعیت بیماری ها مطرح کرد، مطالعات نسبتا زیادی در این زمینه انجام شده که در این مقاله مروری، هدف جمع آوری، دسته بندی و ارائه خلاصه ای از نتایج این تحقیقها می باشد به نحوی که مطالعه کننده بتواند به سرعت اطلاعات مختصر و دقیق در زمینه ارتباط بزاق با بیماری های مختلف دهانی و سیستمیک را به دست آورد. بدین منظور با استفاده از واژگان کلیدی (بزاق، بیومارکرها، بیماری های دهان، بیماری های سیستمیک) جستجو در پایگاه های اطلاعاتی چو ن Google، PubMed، Medline، Scopus، EBSCO آغاز شد و به این ترتیب مقالات مرتبط با کاربرد بزاق در بررسی و تشخیص بیماری های مختلف که بین سالهای 1950 تا 2011 منتشر شده بودند، به دست آمدند.
  یافته ها
  مطالعه بر روی بزاق زمینه مناسبی برای گسترش ارتباط بین حوزه عملیات دندانپزشکان که بیشتر با بزاق در تماس می باشند و پزشکان که می توانند برای تشخیص سایر بیماری های سیستمیک از آن استفاده کنند، می شود و در مجموع توجه بیشتری را برای تحلیل بزاق و استفاده از آن در تشخیص بیماری ها و پایش سلامت عمومی فراهم آورده است.
  نتیجه گیری
  این مقاله نتیجه مرور بر مطالعات انجام شده با موضوع بزاق و تشخیص بیماری های مختلف دهانی و سیستمیک است و سعی دارد اهمیت استفاده از این روش ها را بیشتر نمایان سازد.
  کلیدواژگان: بزاق، بیومارکرها، بیماریهای دهان، بیماریهای سیستمیک
|
 • Dr. Sharifi Shooshtari S., Dr. Maserat V., Dr. Dabbaghi A., Dr. Shahab Sh., Dr. Shahraki Ebrahimi H Pages 8-15
  Background And Aim
  Temporomandibular joint (TMJ) dysfunction is the most common jaw disorder. TMJ imaging may be necessary to supplement information obtained from the clinical examination. The purpose of this study was to compare the diagnostic accuracy of helical computed tomography (CT) and cone beam computed tomography (CBCT) for detection of simulated mandibular condyle erosions.
  Materials And Methods
  In this in-vitro study, simulated lesions were created in 15 dry mandibles using a dental round bur. Using CBCT and helical CT techniques, mandibular condyles were radiographed before and after creating the lesions. The images were examined by two oral and maxillofacial radiologists for absence or presence of lesions. The accuracy for detecting mandibular condyle lesions was expressed as sensitivity, specificity, positive and negative predictive values. Differences between the two radiographic modalities were analyzed by McNemar’s test. Inter-observer agreement was determined using Kappa coefficient.
  Results
  The maximum sensitivity, specificity and accuracy were 100%, 100% and 100% for CBCT images, respectively and 88%, 100% and 98% for helical CT images, respectively. No statistically significant difference was found between the accuracy of CBCT and helical CT for detection of mandibular condyle erosions (P = 1).
  Conclusion
  CBCT is a lower-dose cost-effective alternative to helical CT for diagnostic evaluation of erosion of the mandibular condyle.
  Keywords: Mandibular condyle, Helical computed tomography, Cone beam computed tomography
 • Dr. Heshmat H., Dr. Hoorizad Gangkar M., Dr. Emami Arjomand M., Dr. Kharazifard Mj Pages 16-22
  Background And Aim
  Discoloration is among the most common problems of composite restorations. Color change over time compromises the main advantage of composite resins namely their high esthetics. In such cases, the restoration needs to be replaced.. The aim of this in-vitro study was to evaluate the effect of accelerated artificial aging (AAA) on the color stability of three composite resins (Filtek Z250, Filtek Z250XT, and Filtek Supreme).
  Materials And Methods
  In this experimental study, 7 composite specimens with equal dimensions were fabricated of each composite resin. The initial color of specimens was measured using a spectroradiometer according to the CIE L*a*b* system. The specimens were then submitted to AAA for 384h and underwent color assessment again. Before and after aging, the surface roughness of one specimen from each group was determined by Atomic Force Microscopy (AFM). The obtained color parameters were analyzed by one-way ANOVA and Tukey’s test.
  Results
  The color change of Filtek Z250 was significantly lower than that of Filtek Z250XT and Filtek Supreme (P≤0.05). No statistically significant differences were found between Z250XT and Supreme in this respect (P>0.05).
  Conclusion
  All composite resins showed color change above the clinically acceptable threshold. Z250 microhybrid composite was more color stable than nano-composites (Z250XT and Supreme). AAA increased the surface roughness in all groups but it was within the clinically acceptable range.
  Keywords: Color stability, Composite, Aging
 • Dr. Eslamian L., Dr. Badiee Mr *, Dr. Yousefinia S., Dr. Kharazifard Mj Pages 23-28
  Background And Aim
  An important factor in the process of diagnosis and orthodontic treatment planning is patient’s respiratory function that has a direct correlation with the upper airway size. The aim of this study was to measure and compare nasopharyngeal, oropharyngeal and hypopharyngeal airway volumes in Iranian subjects with sagittal (Class I, II and III) and vertical (normodivergent, hyperdivergent and hypodivergent) jaw discrepancies using standard cephalometric radiographs.
  Materials And Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 100 pre-treatment lateral cephalograms of orthodontic patients were evaluated to assess the size of upper airway space including the nasopharynx, oropharynx and hypopharynx. In order to assess airway dimensions in patients with sagittal and vertical discrepancies, subjects were divided into two large groups of normal sagittal and normal vertical patterns. Airway size was measured in sagittal plane in 50 subjects with normal vertical patterns and in vertical plane in 50 subjects with normal sagittal patterns. Linear variables i.e. the size of nasopharyngeal space (PNS-UPW), oropharyngeal space (U-MPW) and hypopharyngeal space (V-LPW) were measured by cephalometric tracing. Data were analyzed using SPSS version 15 software and chi-square, ANOVA and Tukey’s HSD tests.
  Results
  Understudy subjects had normal age and gender distribution pattern. In patients with normal sagittal pattern, by an increase in vertical dimension, size of nasopharynx (PNS-UPW), oropharynx (U-MPW) and hypopharynx (V-LPW) decreased and the mentioned volumes were significantly smaller in subjects with hyperdivergent facial patterns compared to hypodivergents. In subjects with normal vertical pattern, by an increase in ANB angle, size of oropharynx (U-MPW) and hypopharynx (V-LPW) decreased and the mentioned volumes in CL II patients were significantly smaller than in CL III subjects; whereas, the largest nasopharynx (PNS-UPW) was observed in CL I subjects.
  Conclusion
  Sagittal and vertical discrepancies affect upper and lower airway dimensions and by an increase in facial height, the mentioned volumes decrease. Smaller ANB angle results in larger airway dimensions.
  Keywords: Cephalometry, Upper airway, Sagittal, Vertical, Discrepancy
 • Dr. Sabouhi M., Dr. Khodaeian N.*, Dr. Ataei E., Dr. Kiani F Pages 29-34
  Background And Aim
  Addition of disinfectants to dental stones is one method to prevent cross-contamination between patients and laboratory personnel. This study aimed to evaluate the effect of addition of calcium hypochlorite disinfectant on setting expansion and surface hardness of dental stone.
  Materials And Methods
  In this experimental study, calcium hypochlorite aqueous solution with 0.5% concentration was added to type V dental stone. Setting expansion was measured by extensometer in millimeter and surface hardness was measured by Rockwell hardness test machine. Data were statistically analyzed using t-test with 0.05 level of significance.
  Results
  The mean setting expansion values were 2.49±0.0017 mm and 0.27±0.0094 mm in the test and control groups, respectively and had a statistically significant difference. The mean Rockwell hardness number was 74±1.93 and 85±3.09 in the test and control groups, respectively with no statistically significant difference
  Conclusion
  Setting expansion and surface hardness of type V dental stone increased and decreased, respectively by the addition of 0.5% calcium hypochlorite. Thus, this disinfection method needs modification for routine use in the laboratory setting.
  Keywords: Calcium Hypochlorite, Calcium Sulfate, Disinfectants, Hardness
 • Dr. Eftekhar B., Dr. Moghimipour E., Dr. Pourakbar Jahandideh P.*, Dr. Ahmadi K Pages 35-42
  Background And Aim
  Different medicaments are used for pain reduction following an emergency endodontic treatment. The aim of this randomized controlled clinical trial was to evaluate the analgesic efficacy of Odontopaste® and a corticosteroid-containing compound used as intracanal medicaments in between root canal therapy (RCT) appointments.
  Materials And Methods
  In this randomized controlled clinical trial, 120 lower first and second mandibular molars with spontaneous pain and sensitivity to percussion were selected and divided into three groups of 40. After root canal preparation, patients were randomly assigned to one of the three groups. Root canals were dressed with Odontopaste in group 1, with an intracanal medicament in group 2 and with placebo in group 3. Patients determined their degree of pain intensity and percussion sensitivity on a Heft-Parker VAS diagram before the first appointment and 24 hours and 7 days post-treatment. Data were analyzed using ANOVA, Tukey’s test and Welch test.
  Results
  The mean spontaneous pain and percussion sensitivity scores at 24 hours after the first appointment in groups 1 and 2 were significantly lower than in group 3 (P<0.001). No statistically significant difference was found between the groups after 7 days neither in spontaneous pain nor in percussion sensitivity.
  Conclusion
  Odontopaste® and the intracanal medicament caused a statistically significant reduction in postoperative
  Keywords: Anti, inflammatory agent, Clindamycin hydrochloride, Periapical periodontitis, Root canal medicament, Triamcinolone acetonide
 • Dr. Fattahi Hr., Dr. Moshgelgosha V., Dr. Pakshir Hr ., Dr. Naseri N., Dr. Baheri Moghadam T.* Pages 43-50
  Background And Aim
  Orthodontic bracket bonding may encounter difficulties in fluorosed teeth. The aims of this study were to compare the shear bond strength (SBS) of brackets bonded to fluorosed teeth with Core Max II and Transbond XT and to assess the enamel damage after debonding.
  Materials And Methods
  In this in-vitro study, 60 fluorosed (TFI=4 and 5) and non-fluorosed teeth were divided into two subgroups. The standard edgewise metallic brackets were bonded to the teeth with Transbond XT in the first and third groups, and with Core Max II in the remaining groups. After bonding, the SBS of the brackets was tested with a universal testing machine. The obtained data were analyzed by two-way ANOVA, post-hoc (LSD), Kruskal-Wallis, Wilcoxon, and paired samples tests.
  Results
  Fluorosis significantly reduced SBS (P =0.041). Core Max II significantly increased SBS (P =0.040). Teeth in group 4 (fluorosis and Transbond XT) had the lowest SBS (13.44±1.69 MPa); group 2 (fluorosis and Core Max II) showed the highest enamel damage.
  Conclusion
  Core Max II is a good adhesive for orthodontic bracket bonding in fluorosed teeth but conservative debonding methods should be necessarily applied to decrease enamel damage.
  Keywords: Dental fluorosis, Enamel, Orthodontic adhesive, Shear bond strength
 • Dr. Taghavi N., Dr. Mahdavi N.*, Dr. Shahla M. Pages 51-58
  Background And Aim
  Lichen planus is a common immune-mediated disease that is associated with an increased risk of malignant transformation in the oral cavity. Synchronous up-regulation of COX-2 and down-regulation of Bcl-2 have been demonstrated in some malignancies. The aim of this study was to assess the correlation between COX-2 and Bcl-2 expression and their role in dysplastic changes of oral lichen planus (OLP).
  Materials And Methods
  This study was performed on 47 paraffin blocks with the diagnosis of OLP and 16 blocks with the diagnosis of focal fibrous hyperplasia (control group). Immunohistochemical staining was performed using antibodies against COX-2 and Bcl-2. Spearman’s rank correlation coefficient and Mann-Whitney test were used for data analysis.
  Results
  A significant correlation was observed between the intensity of sub-epithelial inflammation and the severity of basal cell layer degeneration (P=0.048). Significant up-regulation of Bcl-2 and COX-2 was detected in sub-epithelial inflammatory infiltration (P<0.001, P=0,003). The amount and intensity of Bcl-2 and COX-2 expression were significantly correlated in sub-epithelial lymphocytic infiltration (P=0.013, P=0.019).
  Conclusion
  Our findings indicated the effective role of Bcl-2 expression in decreasing the apoptosis in the inflammator y infiltrate unlike the epithelium. The significant correlation of the intensity of Bcl-2 expression in the epithelium and the sub-epithelial inflammatory infiltrate with COX-2 expression and also the correlation of the intensity of inflammation with the severity of basal layer hydropic degeneration may imply that these two markers can induce malignant transformation in the affected epithelium in an indirect manner by the continuation of inflammation and activation of carcinogenic mechanisms.
  Keywords: Oral lichen planus, COX, 2, Bcl, 2
 • Dr. Ghasemi M.*, Dr. Rahbar M., Valaei N. Pages 59-65
  Background And Aim
  Several techniques have been used to assess the efficacy and substantivity of mouthwashes. Considering the variability of available mouth rinses, this study aimed to assess the substantivity of several mouthwashes and their effect on microbial plaque using an epifluorescence microscope.
  Materials And Methods
  This crossover double blind clinical trial evaluated 0.2%, and 0.12% (from 2 different brands) chlorhexidine (CHX), Persica and cetyl pyridinium chloride (CPC) mouth washes as well as normal saline as the negative control. Non-stimulated saliva samples were obtained from 16 candidates at baseline, 30s, 1, 3, 5 and 7h after one time use of mouthwashes. Epifluorescence technique was used to assess the viability of bacteria. For clinical examination following prophylaxis, subjects were asked not to use any oral hygiene measure except for the provided mouthwashes (twice a day) for 4 days. A 10-day washout period was allowed between the use of mouthwashes. Repeated measures ANOVA and Scheffe's test were applied for the comparison of viable bacterial count between the groups and Kruskal Wallis test was used for the assessment of microbial plaque.
  Results
  Persica and 0.12% CHX maintained their substantivity for 3 and 5h, respectively. A significant reduction in bacterial count was observed up to 7h after the use of 0.2% CHX only (P<0.001). On clinical examination, 0.2% and 0.12% CHX mouthwashes had significant differences with the others but had no significant difference with one another (P<0.02). Persica and CPC had similar efficacy (P<0.02).
  Conclusion
  Efficacy of mouthwashes strongly depends on their substantivity. Daily application frequency of other mouth rinses should be increased in order to achieve an efficacy equal to that of CHX.
  Keywords: Chlorhexidine, Cetyl pyridinium chloride, Saliva, Epifluorescence microscope, Substantivity
 • Dr. Mohebbi Sz ., Dr. Sahebjamei M., Dr. Kharazifard Mj., Dr. Ebrahimpour Mr., Dr. Bonabi M.* Pages 67-74
  Background And Aim
  Advances in medical sciences have increased the volume of medical records and documents. In order to solve this problem, the information technology (IT) is now being applied to improve health care. This study aimed to assess the knowledge of dentists about IT and its application by them.
  Materials And Methods
  In this analytical cross-sectional study, a validated questionnaire was distributed among 220 dentists participating in the 52nd International Congress of Iranian Dental Association and 120 dentists working in Tehran and included 7 questions about knowledge, 8 questions about background, 10 questions about general use of IT and 3 questions about the professional use of IT. The data were entered into SPSS version 18 software and the statistical analyses were performed by regression modeling.
  Results
  Of a total of 340 general practitioners, 30.4% were males and 11 dentists (3. 6%) stated that they had no access to a personal computer. Some of the most popular sites visited by dentists were Google (94.3%) and Facebook social networking site (69.8%). Among the participants, 64.5% were not familiar with any website related to their special field of work. The mean knowledge score was 5.3 (SD= 2.5). The application of professional IT was more common among men and among those with higher general use of IT.
  Conclusion
  Most dentists participated in this study had insufficient knowledge about ​​ professional IT. The general and professional use of IT was poor by dentists and further instruction and training seem necessary in this respect.
  Keywords: Knowledge, Application, Information technology, Dentists
 • Dr. Taaheri J., Dr. Bakhshi M., Dr. Aryankia A., Dr. Noormohammadi R Pages 75-86
  Background And Aim
  Timely diagnosis is an important factor in successful treatment of diseases. In. this regard, non-invasive sampling methods such as salivary analysis may be of great help in assessment of diseases and treatment outcomes. Currently, introduction of new techniques for salivary analysis has increased its potential as a new diagnosing tool.
  Materials And Methods
  The National Institute of Dental and Craniofacial Research (NIDCR) was the first to propose the role of saliva in diagnosis and assessment of diseases. Since then, several studies have been conducted in this respect. This review article aims to evaluate the results of these studies to provide a brief insight on the correlation of saliva with different oral and systemic diseases. Key words namely saliva, biomarkers, oral diseases and systemic diseases were searched in PubMed, Google Scholar, EBSCO, Scopus and Medline databases and articles relevant to the use of saliva for evaluation and detection of various diseases published during 1950-2011 were collected.
  Results
  Salivary analysis increases the collaboration between dentists and physicians and can be used for detection of some systemic conditions.
  Conclusion
  This review study discusses the role of saliva in detection of different oral and systemic conditions and emphasizes its importance.
  Keywords: Saliva, Biomarkers, Oral diseases, Systemic diseases