فهرست مطالب

توسعه ی آموزش جندی شاپور - پیاپی 7 (زمستان 1392)
 • پیاپی 7 (زمستان 1392)
 • ویژه نامه
 • تاریخ انتشار: 1392/12/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقالات پژوهشی
 • مریم سعادت، پگاه کریمی مفرد، عزیزرضا قاسم زاده صفحات 1-9
  هدف اصلی این پژوهش تعیین تاثیر روش مشاوره ی انگیزشی نظام مند بر افزایش انگیزه ی پیشرفت تحصیلی و کاهش اضطراب امتحان دانشجویان بود. در این پژوهش تجربی 30 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران به صورت تصادفی انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. آزمودنی های هر دو گروه به پرسشنامه ی مقیاس انگیزش تحصیلی و سیاهه ی اضطراب امتحان در قالب پیش آزمون پاسخ دادند. سپس برای گروه آزمایش 15 جلسه ی مشاوره ی انگیزشی نظام مند برگزار شد که در این مدت گروه کنترل هیچ مشاوره ای دریافت نکرد. پس از آن هر دو گروه مجددا به پرسشنامه ی مقیاس انگیزش تحصیلی و سیاهه ی اضطراب امتحان در قالب پس آزمون پاسخ دادند. پس از گردآوری داده ها، اطلاعات از طریق روش های آماری تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس بلوکی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد، مشاوره انگیزشی نظام مند به میزان 9/83 % بر ترکیب خطی متغیرهای وابسته (اضطراب انگیزشی) اثر کرده است (05/0P< و 936/64=F). همچنین مشاوره ی انگیزشی نظام مند به میزان 73% بر افزایش نمرات انگیزش تحصیلی (05/0P< و 182/70=F) و 62% بر کاهش اضطراب متحان اثر داشته است (05/0P< و 707/43=F). بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که روش مشاوره ی انگیزشی نظام مند بر افزایش انگیزه پیشرفت تحصیلی و کاهش اضطراب امتحان دانشجویان موثر است.
  کلیدواژگان: مشاوره ی انگیزشی نظام مند، انگیزه ی پیشرفت، اضطراب امتحان، پیشرفت تحصیلی
 • سعید مشتاقی صفحات 10-18
  هدف اساسی این پژوهش پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت است. نمونه ای مشتمل بر 609 نفر (308 دختر، و 301 پسر) از دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهر دزفول به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند و به پرسش نامه ی 60 سوالی NEO-FFI پاسخ دادند. نتایج نشان داد که پیشرفت تحصیلی با چهار عامل شخصیتی: برون گرایی، پذیرش، سازگاری، و وظیفه شناسی رابطه مثبت و با عامل روانرنجور خویی رابطه منفی معنادار دارد. نتایج رگرسیون گام به گام مشخص کرد که دو عامل روان رنجورخویی و پذیرش توانست در دو گام بیش از 5 درصد واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین کنند. نتایج بر پایه نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت در مورد گروه نمونه مورد بحث قرار گرفت.
  کلیدواژگان: پیشرفت تحصیلی، پنج عامل بزرگ شخصیت، آموزش
 • اصلان نظری، امین ترابی پور، علی جوانی، هاله موسوی، حامد نظری صفحات 18-25
  دانشجویان به عنوان یکی از ارکان اصلی در دانشگاه، پیکره ی اصلی سازمان های مختلف اجتماعی را در آینده تشکیل می دهند. نگرش و رضایتمندی آنان در زمینه رشته تحصیلی شان عامل مهمی در ایجاد انگیزش آن ها می باشد. این مطالعه با هدف بررسی نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی خود در دانشگاه علوم پزشکی اهواز انجام شد. پژوهش حاضر از نوع مطالعات مقطعی و توصیفی-تحلیلی است. جامعه پژوهش را کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی اهواز (7 دانشکده) که حداقل یک ترم تحصیلی را گذرانده باشند، تشکیل می دهد. تعداد331 دانشجو به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. نمونه گیری به صورت طبقه ای تصادفی و بر اساس نسبتی از جمعیت هر دانشکده انجام شد. اطلاعات مورد نظر از طریق پرسش نامه گردآوری شد. نتایج این تحقیق نشان داد، از بین عوامل موثر در نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی ئشان، دو عامل «جایگاه اجتماعی رشته تحصیلی» و «میزان تاثیر آن در شکل گیری شخصیت و نگرش دانشجویان»به ترتیب با 6/37 و 9/37 امتیاز، بالاترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. ارتباط معنی دار آماری بین نگرش دانشجویان و مشخصات تحصیلی و فردی آنها وجود نداشت. عوامل و زمینه های متعددی در نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی شان تاثیرگذار است. لذا ضروری است که برنامه های مدونی برای تقویت نگرش آن ها نسبت به رشته خود و نیز افزایش آگاهی برای بکارگیری بهتر دانسته های علمی آن ها تدوین و اجرا گردد.
  کلیدواژگان: نگرش، دانشجو، رشته تحصیلی، علوم پزشکی، اهواز
 • مریم شیرالی، عبدالزهرا نعامی، سکینه شاهی صفحات 26-32
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی بین مدیریت دانش با انگیزش شغلی و خشنودی شغلی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز انجام گردید. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری شامل همه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز که که بالغ بر530 نفر می باشد جامعه مورد بررسی را تشکیل می دهد و از بین آنها 80 نفر از اعضای هیات علمی این دانشگاه به عنوان افراد نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسش نامه های مدیریت دانش با آلفای کرونباخ 92/0، پرسش نامه ی انگیزش شغلی با آلفای کرونباخ 84/0 و پرسش نامه ی خشنودی شغلی با آلفای کرونباخ 89/0 می باشد، بر اساس یافته های بدست آمده مدیریت دانش و مولفه های آن (بعد ترکیب، بعد اجتماعی سازی و بعد درونی سازی) با انگیزش شغلی و خشنودی شغلی همبستگی مثبت دارند، همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان دادند که بعد ترکیب، بعد اجتماعی-سازی و بعد درونی سازی بیشترین نقش را در تعیین واریانس انگیزش شغلی و خشنودی شغلی برخورداراست.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، انگیزش شغلی، خشنودی شغلی، اعضای هیات علمی، دانشگاه
 • علیرضا شریفی اردانی، داود حیاتی، علیرضا روحی صفحات 33-44
  هدف از پژوهش حاضر پیش بینی پیشرفت تحصیلی از طریق تفاوت جنسیتی با توجه به نقش واسطه ای اشکال در تنظیم هیجانی بود. شرکت کنندگان پژوهش 356 دانشجوی (177 دختر و 179 پسر) دانشکده های مختلف در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز بوده اند که به شیوه ی تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر مقیاس مشکلات در نظم بخشی هیجانی (DERS) می باشد. در تحلیل یافته های پژوهش از روش آماری همبستگی پیرسون استفاده شد و برای انجام تحلیل مسیر از رگرسیون چندگانه به صورت سلسله مراتبی همزمان مطابق با مراحل بارون و کنی (1986) استفاده شد. علاوه بر مراحل مذکور برای بررسی برازندگی نتایج مدل تحلیل مسیر پژوهش از نرم افزار لیزرل (ویرایش 5/8) استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر وجود تفاوت جنسیتی در پیشرفت تحصیلی و مشکلات در نظم بخشی هیجانی به نفع جنس مونث می باشد. نقش واسطه ای مشکلات در نظم بخشی هیجانی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس تفاوت جنسیتی تایید شد.
  کلیدواژگان: تفاوت جنسیتی، بی نظمی هیجانی، پیشرفت تحصیلی، دانشجویان
 • راضیه اندیشه*، عبدالمهدی معرف زاده، مسعود برومند نسب صفحات 45-54

  هدف پژوهش حاضر ارزیابی درونی گروه های آموزشی ادبیات و برنامه ریزی آموزشی دانشکده ی تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول بوده است. جامعه ی آماری پژوهش جمعا بالغ بر208 نفر بوده است.در این پژوهش از روش های نمونه گیری سرشماری کامل و هدفمند استفاده شده است،ابزارهای پژوهش شاملپرسشنامه ی پژوهشگر ساخته، چک لیست و روش به کارگرفته شده، روش توصیفی- مقطعی می باشد. این پژوهش با استفاده از الگوی اعتبارسنجی در7گام با4 عامل (مدیران گروه،اساتید،دانشجویان،و دانش آموختگان)و6 ملاک و150 نشانگر به ارزیابی درونی دانشکده ی مذکور پرداخته شده است. مدیران گروه های ادبیات و برنامه ریزی ملاک مدیریت و سازماندهی را نسبتا مطلوب و ملاک منابع آموزشی را مدیر گروه ادبیات نسبتا مطلوب و مدیر گروه برنامه ریزی آموزشی نامطلوب ارزیابی کرده اند و اساتید هر دو گروه ملاک اهداف و رسالت ها را نامطلوب اما فرآیند یاددهی یادگیری را مطلوب ارزیابی نمودند. همچنین اساتید هر دو گروه ملاک مدیریت سازمانی را مطلوب، اما ملاک منابع آموزشی را نامطلوب ارزیابی کرده اند. دانشجویان هر دو گروه، فرآیند یاددهی یادگیری را مطلوب و ملاک منابع آموزشی را نامطلوب ارزیابی کرده اند. دانش آموختگان هر دو گروه ملاک های کارآیی دوره و آثار علمی و پژوهشی را نسبتا مطلوب ارزیابی کرده است.

  کلیدواژگان: ارزیابی داخلی، امکانات آموزشی، مدیریت، روش های تدریس
 • معصومه سیفی ملکی، عبدالحسین عگبهی صفحات 55-64
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه رفتار اطلاع یابی اینترنتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول بوده که با روش توصیفی پیمایشی صورت گرفته است. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و نمونه پژوهش شامل250 نفر از این دانشجویان بوده که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی از بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و فنی مهندسی انتخاب شده اند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در زمینه آشنایی و استفاده از مرورگرهای اینترنتی، استفاده از روش-های جستجوی پیشرفته و میزان تاثیر استفاده از اینترنت در تامین نیازهای اطلاعاتی بین دو گروه علوم انسانی و فنی مهندسی تفاوت معناداری در سطح 001/0 وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که در بعد میزان اهمیت و اعتماد به صحت منابع اینترنتی بین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: اینترنت، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، رفتار اطلاع یابی
 • مقالات کوتاه
 • شهره بنی داوودی، محسن حسین زاده، الهام مراغی صفحات 65-71
  مهارت ارتباط پزشک با بیمار به هنگام گرفتن شرح حال و معاینه باعث جلب اعتماد بیمار و خانواده ی وی شده، در نتیجه باعث می شود معاینه دقیق تر، تشخیص و درمان صحیح تر صورت گیرد. در این مطالعه، نحوه برقراری ارتباط کلیه مقاطع پزشکی با بیماران هنگام معاینه از دیدگاه بیمار و مشاهده گر با استفاده از پرسشنامه ایوانز مورد ارزیابی قرار گرفت. این مطالعه به صورت توصیفی-مقطعی در سال 1391 انجام گرفت. در تحقیق حاضر، مهارت ارتباطی پزشکان با پرسشنامه ایوانز از پزشکان و بیماران آن ها، با دو پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. گروه اول شامل50 نفر از پزشکان (متخصص، عمومی، دستیار و کارورز) مراکز آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، گروه دوم 50 نفر از بیماران آن ها بودند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. توزیع هر دو پرسشنامه با حضور پژوهشگر و به صورت مشاهده و مصاحبه انجام گرفت. اطلاعات به دست آمده با آمار توصیفی و استنباطی ضریب همبستگی اسپیرمن و نرم افزار20.0 SPSS تحلیل شد. چک لیست ایوانز شامل سه مرحله معاینه (شروع، اجرا و پایان) است که در تحقیق حاضر، میانگین شروع معاینه 84/1، میانگین معاینه 20/2 و پایان معاینه 89/1 از 3 امتیاز به دست آمد. در مجموع نحوه ی برقراری ارتباط پزشک با بیمار از دیدگاه مشاهده گر و بیمار 93/1 بود که در سطح متوسط ارزیابی گردید. همچنین بر طبق هر دو دیدگاه، بیشترین نواقص در روند شروع و سپس پایان و در نهایت اجرای معاینه بود. در بعضی موارد، بین دیدگاه بیمار و مشاهده گر همخوانی وجود نداشت. بنابراین نقایصی در مهارت برقراری ارتباط پزشک با بیمار در حین معاینه وجود داشت که با توجه به اهمیت ارتباطات، ضرورت آموزش مهارت ارتباطی در مرکز مهارت های بالینی قبل از تماس با بیمار واقعی آشکار می گردد.
  کلیدواژگان: ارزیابی، مهارت ارتباط، پزشک، بیمار
|
 • Maryam Saadat, Pegah Karimi Mofrad, Azizreza Ghasemzadeh Pages 1-9
  The main objective of this research was to determine the effect of systematic motivational counseling (SMC) method on university students'' academic achievement motivation and test anxiety. 30 students were randomly chosen and were divided into two control and intervention groups. Both groups responded to the inventory of school motivation and test anxiety questionnaires as the pretest. At first، 15 sessions of systematic motivational counseling were held for the intervention group and then both groups recompleted the mentioned questionnaires as the post test. After gathering the data، results were analyzed through statistical methods such as Analyzing Co-variance (ANCVOVA) and Multiple Analyzing Covariance (MANCOVA). Results indicated that SMC has increased the linear combination of depended variables (motivational anxiety) by 83/9% (F-64/936، P<0. 05). Moreover، SMC has increased the level of academic motivation to 73% (F-70. 182، P<0. 05) and has decreased test anxiety to 62% (F-43. 707، P<0. 05). According to the results، it could be concluded that Systematic Motivational Counseling (SMC) would have an effect on increasing the academic achievement motivation and decreasing test anxiety.
 • Saeed Moshtaghi Pages 10-18
  The purpose of the present study was to examine the prediction of academic achievement by five big personality traits. The sample included 609 students (308 girls and 301 boys) selected randomly from different high schools in Dezful city. Data collected by Five Factor Personality Inventory (NEO-FFI) (Costa& McCare، 1992). Academic achievement had a positive correlation with extraversion، agreeableness، conscientiousness and a negative correlation with neuroticism. Stepwise regression analysis showed that only neuroticism and openness in two steps could explain 5% of variance in academic achievement. The results were discussed in terms of the theory of personality.
  Keywords: Academic Achievement, Big Five Personality Traits
 • Aslan Nazari, Amin Torabi Pur, Ali Javani, Hale Mousavi, Hamed Nazari Pages 18-25
  Students as one of the basic elements of the university would organize the core body of different social organization in the future. This study was conducted to survey on attitude of students regarding to their educational principle in Ahvaz University of medical sciences. Therefore، it was a descriptive-analytic study and that was cross-sectional performed. Research Population was all students at Ahvaz University of medical sciences that have been passed at least one educational term. Base on sample setting formula، 331 persons were selected. Furthermore، sampling method was stratify-randomized and also based on proportion of population in faculty. Data was collected by questionnaire. The research findings showed that among factors impact on attitude of students regarding to their educational field، «social position of field» and «rate of its effecting personality and attitude of student» were allocated a higher score (37/6 & 37/9). Several factors and areas would effect on attitude of students regarding to their educational field. Therefore، it seems necessary to implement effective plans to enforce their attitude and to increase their awareness toward better utulizing knowledge.
  Keywords: Attitude, Student, Educational Principle, Medical Sciences, Ahvaz
 • Mariam Shirali, Abdolzahra Naami, Sakine Shahi Pages 26-32
  The present paper reviewed the relationship between knowledge management with incentive of career and job satisfaction within academic members of Ahvaz University of Medical Sciences. The present study was a correlative-descriptive research. The control group comprised 530 academic members at Ahvaz university of medical sciences from whom 80 faculty members were simply selected randomly to participate in this study. The relative instruments consisted of CronBach’s alpha for questionnaires of knowledge management 92%، CronBach’s alpha of job incentive 84%، and CronBach’s alpha of job satisfaction questionnaire 89%. According to findings have been taken، knowledge management and related components (combination، socialization، and internalization aspect) demonstrated positive correlation with job incentive and career satisfaction. Moreover، the result of multiple regression analysis revealed dimensions such as combination، socialization، and internalization would have more effective role in the variance of job incentive and career satisfaction.
  Keywords: Knowledge Management, Career Incentive, Job Satisfaction of Academic Member University
 • Alireza Sharifi Ardani, Davood Hayati, Alireza Rouhi Pages 33-44
  The aim of this study was to investigate the meditational role of problems of emotional adjustment in predicting academic achievement through sexual differences. Participants included 356 MA students (177 female and 179 male) from different faculties of Shiraz University who were chosen by stratified random sampling method. Research instrument was Difficulties in Emotion Regulation Scale. difficulties scale in emotion regulation (Data analyzing was done by Pearson correlation coefficient and to calculate path analysis، multiple regression based on Baron and Kenny’s (1986) steps and LISREL software (Ver. 8. 5) were used too. Results showed that there was a difference between genders in academic achievement and difficulties in emotional regulation behalf of females. Moreover، the meditational role of difficulties in emotional regulation was confirmed to predict academic achievement.
  Keywords: Sexual Differences, Difficulties in Emotional Regulation, Academic Achievement, Students
 • Raziyeh Andisheh, Mahdi Moarefzadeabdo, Masuod Boromand Nasab Pages 45-54

  The main purpose of this study was to conduct an internal evaluation of the Literature and Educational Planning departments on post-graduate faculty at Islamic Azad University.، Dezfool Branch. The study employed a descriptive and analytical research method. The population involved the heads of departments (2)، faculty members (24)، graduate students (82)، and post-graduate students (100). The research findings showed that all in all management was considered relatively well. However، all faculty members belonging to science departments evaluated management as desirable; missions and visions were not clear with faculty members in both departments، and also teaching methods were estimated relatively well in literature & educational planning science departments. Furthermore، students in all departments stated that teaching methods were favorable. However، although educational facilities were considered favorable by the head of the department of Literature، the head of Educational planning had a relatively low a opinion of them. The majority of faculty members in both departments، on the other hand، regarded educational facilities as undesirable. In addition، students of literature regarded educational facilities relatively well. However، student of science department of educational planning mentioned it undesirable. Graduates from literature and educational planning estimated postgraduate programs relatively desirable and also they evaluated their scientific and research works relatively desirable.

  Keywords: Internal Evaluation, Educational Facilities, Managing, Teaching Methods
 • Masoomeh Seifi Maleki, Abdolhosein Ogbehi Pages 55-64
  The aim of this study was the comparison of Information-Seeking Behaviour through Internet in Arts and sciences university students and this servey was done with descriptive method. Research sample consisted of 250 university students who were selected randomly from Arts and sciences students of Islamic Azad University، Dezfoul Branch. Data needed was gathered by researcher-made questionnaire that was about Information-Seeking Behaviour. Research findings indicate that there is a significant difference between Arts and sciences students about the rate of familiarity and using web browsers، using advanced techniques and the effect of internet in providing students'' information needs. The results also showed that there was no significant difference between the two groups at both importance and reliance on internet resources levels.
  Keywords: Information, Seeking Behavior, University Students, Internet
 • Shohreh Banidavoodi, Mohsen Hoseizadeh, Elham Maragh Pages 65-71
  Good communication between physician and patients during history taking and examination could lead to the both patient and his family'' trust. Thus، examination، diagnosis، and treatment will be more precise and more accurate. The aim of this study was to investigate all sections of physicians’ communication with patients from the observer and patient’s view. This study was a descriptive – cross sectional study in 2013. In order to assess the physician’s communication skill، 3 criteria of the Evans’s questionnaire، two groups (physicians and their patients)، and two questionnaires were evaluated. First group (N=50) were specialists، general، residents، and interns، second group consisted 50of their patients were selected simple-randomly. Distribution of two questionnaires، observation، and interviews were conducted by the researcher. Data obtained with correlation coefficients spearman، descriptive، and inferential statistics were analyzed by SPSS 20. 0 software. The Evans’s checklist has three steps for examination (starting، implementing، and ending) through the present study; consequently، the first step (m=1. 84)، the second step (m=2. 20)، and third step (m=1. 89) were obtained from 3 points and final result was (m=1. 93). In total، the performance of physicians in communicating with their patients during visits was at intermediate level (m=1. 93) from both the observer and patients’ views. Moreover، according to their views، the most areas of deficit were at the beginning (m=1. 84) and then ending (m=1. 89) and during conducting of the interview (m=2. 20)، respectively. In the most parts، there was no consistent between observer’s and patient’s views. There are some deficiencies in physicians’ communication skills during history taking and visits. Considering the importance of communication skills، teaching them before confronting real patients would be necessary in Clinical Skills Learning Center.
  Keywords: Assessment, Communication skills, Physician, Patient, Ahvaz